Бүгінгі таңда қоғамымыз жасөспірімдерді тәрбиелеуде мек


Топтау. Қандай музыкалық аспаптардыжүктеу 0.52 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата25.04.2017
өлшемі0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6

Топтау. Қандай музыкалық аспаптарды 

білесіңдер? Қазақ халқының музыкалық аспаптары 

тарихынан  мәлімет алайық . 

Ертеде  аспаптарды  ағаштан  ойып,    түрлі 

өсімдіктерден,  малдың  терісі  мен  сүйегінен, 

мүйізі мен қылынан жасаған. Музыкалық аспап-

тарды халыққа хабар бергенде, аңды үркіткенде, 

ән-күйлерді орындағанда пайдаланып отырды. 

Қазақ халқының аспаптары оркестр, домбыра мен 

қобыздың алғашқы үлгілерін ұсынған профессор 

А.Жұбанов болды.Қазақтың музыкалық аспаптарының топтары 

мен түрлері. Үрмелі: Сырнай. Сыбызғы. Сазсырнай. 

Желбауыз. Шаңқобыз. Ішекті. Домбыра. Жетіген. 

Қобыз Адырна. Ұрмалы аспаптар: Даңғыра. Дау-

ылпаз. Асатаяқ. Тоқылдақ. (Дәптерге жаздыру).

 Музыкалық аспаптың түрлері        Мәскеу

Қалаларының   

      Санкт-Петербург           

мұражайында                                   Алматы                       

сақталған.                                          Семей                           

Сөздікпен жұмыс.

Ұлы мұра  - великое наследие.

Шертпелі аспап - шипковый национальный му-

зыкальный инструмент.

Ыспалы аспап - смычковый инструмент.

Үрмелі аспап -духовой инструмент.

Ұрмалы- сілкімелі аспап - ударный инструмент.

Ұлттық болмыс - национальное естество.

Тылсым сыр - волшебный, таинственный, зага-

дочный.


Таңғажайып аспап - удивительный,  восхити-

тельный, поразительный инструмент (сөздікті оқу, 

оқушыларға оқыту, дәптерге жаздыру).

Оқулықпен жұмыс.

1-тапсырма. Мәтінді оқу. Сұрақ әзірлеу.  

Көмекші есімдерді табу.2-тапсырма. - Мәтінге төмендегі тақырыптарды 

таңдап, ат қойыңдар.

а)  Домбыра – қазына.

ә)  Домбыра  жеті қазынаның бірі.

б)  Шертпелі аспап – домбыра

в)  Қазақ халқының ұлттық болмысын білдірген 

аспап.

3-тапсырма. Тірек сызба арқылы мәтінді 

әңгімеле.

Домбыра туралы нақыл сөздерді оқып, өз 

пікірлеріңді  жазыңдар.Бабамыздың мұңысың сен, домбыра,

Анамыздың сырысың сен, домбыра.

Қазағымның жүрегінен жаралған,

Даламыздың үнісің сен, домбыра!               

 

  

      (Ш.Сариев.)Қолдан жасалған қос ішекті домбырадан 

мұндай  нәзік, мұндай  әсем дыбыстар шығады 

дегенге  еш  уақытта  сенбеген  болар  едім!         

(А.Е.Алекторов)Домбыра деген қазақтың қасиетті дүниесі. 

Өздерің тарта алмасаңдар да, қадірлей біліңдер. 

Баланың бойына халықтың рухани байлығын сіңіру 

осындайдан басталады.    (Б.Момышұлы)

4-тапсырма. Аңызды оқып, сұрақтарға жауап 

беріңдер. Жетіген.                                      V. Сабақты бекіту. 

Сөйлемнің дұрыс, бұрыстығын көрсет.VІ. Үйге тапсырма.

1-тапсырма.  Мәтін  «Ақсақ құлан».

Мәтінді оқып, домбыра туралы ойтолғау жазу.

VІІ. Қорытынды.

Екі шектің бірін қатты,

Бірін сәл-сәл кем бұра.

Нағыз қазақ, қазақ емес,

Нағыз қазақ –домбыра, – деп Қадыр ата-

мыз жырлағандай, халқымыздың ғасырлар бойы  

жинақталған ұлттық құндылығы  мен дүниетанымын 

дәл суреттеп жеткізе алатын  қоңыр үнді домбыра 

екені даусыз.

VІІІ. Бағалау.

Бақтылы КУБАЕВА,

Ақсуат ЖББОМ,

Теректі ауданы

б

б- б

*** Қазақ тілін оқимыз ***

*** Ұлттық дәстүр - ұлағат көзі ***

*** Өз өлкеңді танып біл ***

Стажировка по теме  «Управление и обу-

чение в среднем образовании»  была организована 

в одном из  регионов Франции  Нижней Нормандии 

в маленьком городе Кан, по масштабу как наш го-

род Уральск. Казахстанскую делегацию  в составе 

сотрудников филиалов возглавил первый замести-

тель Председателя Правления АО «НЦПК «Өрлеу» 

Ж.А. Караев. Встретили нас сначала в Париже, там 

мы посетили знаменитый Сарбонский универси-

тет, Лувр и много других достопримечательностей 

города. Стажировку организовали в  Международном   

центре «Carre» при Университете г.Кан. 

Целью стажировки был обмен передовым 

опытом в сфере повышения квалификации пе-

дагогов, а также в области управления образова-

тельным процессом в системе общего среднего, 

профессионального образования. Первая неделя 

была организована как теоретический обзор си-

стемы образования Франции, вторая – посеще-

ние учебных заведений различных типов и уров-

ней.

  По    программе стажировки изучили  си-стему французского образования, узнали о рабо-

те в направлении социального сотрудничества и 

профессиональной ориентации, трудоустройстве 

выпускников. Представители региональных и 

государственных учреждений рассказали о ро-

ли административно-территориального образо-

вания в деятельности средне-образовательных 

учреждений. Ознакомили  с методикой разви-

тия системы управления средних учебных заве-

дений: контролем качества и установки системы 

самооценки на примере работы руководителя лицея 

получившего степень «Лицей-специальностей». В 

(LESPE) Высшей школе Профессуры и Образования 

узнали  о системе подготовки и повышении квали-

фикации  преподавателей средних школ.

 Визиты организованные в процессе стажи-

ровки дали возможность наглядно посмотреть на-

правления в организации учебных процессов. Это 

Артотека - творческая студия, как важный компо-

нент образовательных проектов, Музей Изящных 

Искусств, как интеграцию культурных проектов в 

школе, Мемориал Кана - дом Памяти, как педаго-

гический инструмент в память о Второй мировой 

войне. Образовательные программы коллежей по-

строены таким образом, что они имеют возмож-

ность приобщаться к культуре, истории посред-

ством исследования и посещения музеев. 

Посещение технологического и сельскохозяй-

ственного лицея имени Франсуа Раблэ  вместе с 

организованной экскурсией по знакомству с эко-

номикой землеустройства, колледжа Lechanteur, 

института Lemonnier позволило увидеть итоги ра-

боты департаментов в разной  области. Во Фран-

ции хорошо поставлена работа по социальному 

сотрудничеству и профессиональной ориентации, 

трудоустройству. В центрах информации и про-

фориентации, работают бюро по профессиональ-

ной ориентации и трудоустройству. Профориента-

цию во Франции проводят социальные  психологи, 

как советники, способные определить личностно-

профессиональные способности молодых людей. 

Конечную цель своей работы они видят в трудоу-

стройстве человека любого  возраста. Где хорошо 

организована профориентация, процент трудоу-

стройства становится выше. 

Государство вкладывает очень много средств на 

профориентацию. Статистика изучается централи-

зованно на национальном уровне, все сводки идут 

в департамент профориентации. Главными заказчи-

ками являются государство, органы местного само-

управления, центры занятости, предприятия. Напри-

мер, в университете где мы стажировались  работала 

обсерватория рынка труда, которая изучает трудоу-

стройство студентов в течение 30 месяцев,  контак-

тирует с предприятиями в рамках повышения ква-

лификации. Сотрудники бюро помогают составить 

не только правильное резюме, письмо, но и проект 

профессиональной деятельности человека.  Таким 

образом, отличительной чертой современной кон-

цепции профориентации учащихся Франции явля-

ется ее информационная направленность. Степень 

готовности учащихся к профессиональному выбо-

ру зависит от уровня осведомленности об условиях 

труда и требованиях профессии к претенденту. 

Посетив профессиональный лицей мы увидели 

оборудованное ателье (на примере обучения гости-

ничному бизнесу, изготовлении мебели и т.д), по-

ставки оборудования с новыми технологиями осу-

ществляются  за счет предприятий и государства.  

Предприятия (работодатели) платят определенную 

госпошлину и   эти средства идут на обеспечение   

практической части  обучения учащихся. 

О роли административно-территориального об-

разования в деятельности средне-образовательных 

учреждений узнали из встреч с представителями ре-

гиональных и государственных учреждений. На пер-

вый взгляд множество департаментов (101департа-

мент), казалось бы трудно разобраться в них,  но мы 

увидели  конечный итог их деятельности, это вовре-

мя выделенные финансы, отремонтированные шко-

лы, подвозы детей, социальные пособия, питание, 

проездные и многие другие вопросы решаемые от-

дельно разными департаментами, которые в конеч-

ном результате приводят к комфортным условиям 

обучения учащихся. Педагоги являются государ-

ственными служащими, проходят достаточно боль-

шой конкурс, статус гос.служащего  им дает кроме 

обязанностей еще возможность получать высокую 

зарплату. Но при этом в некоторых неблагополуч-

ных регионах Франции все же  существует пробле-

ма нехватки квалифицированных кадров.

Изучая опыт развития французской системы 

образования понимаешь, что  мировая тенденция 

развития систем образования имеет единую цель,  

дать фундаментальные знания , чтобы каждый мог 

применить полученные знания в жизни.

Реформирование системы образования Фран-

ции обеспечили  демократизацию образования и 

его адаптацию к потребностям развивающегося об-

щества. Структура образования Франции на сегод-

няшний день выглядит следующим образом:

• Начальное образование состоит из двух ступе-

ней: материнская школа (от 2 до  5 лет) и начальная 

школа (от 6 до 11 лет). 

• Среднее образование делится на две ступени 

коллежи (от 11 до 15 лет обязательное обучение) и 

лицей (от 16 до 18 лет). Лицеи делятся на общий, 

профессионально - технический и специализирован-

ный (по выпуску получают степень бакалавра).

• Высшее образование доступно только при на-

личии бакалавра. Система высшего образования во 

Франции отличается большим разнообразием ВУ-

Зов и предлагаемых дисциплин.

Если остановиться подробнее, то система до-

школьного и школьного образования во Франции 

начинается с «Материнских  школ», так французы 

называют детские сады. Детские сады считают са-

мой большой удачей французской системы образо-

вания.  Большинство детей уже с 2-3 лет посещают 

материнские школы (scoles maternelles), в которых 

педагоги и психологи 3-4 года готовят их к началь-

ной школе.

Начальное образование является преимуще-

ственно интуитивным и практическим. «Интуитив-

ным в том смысле, что оно базируется, прежде все-

го, на естественном здравом смысле, на силе оче-

видности, на врожденной способности человече-

ского разума схватывать если не все истины, то, во 

всяком случае, наиболее простые и существенные 

из них». Начальное образование продолжается пять 

лет, с 6 до 11 лет (если у ребенка нет проблем с уче-

бой) и делится на курсы: подготовительный (СР), 

начальный 1-й год (СЕ1), начальный 2-й год (СЕ 2), 

средний 1-й год (СМ 1), средний 2-й год (СМ 2).

Самым важным предметом в школе являет-

ся французский язык. На подготовительном курсе 

усилия учителя направлены на то, чтобы научить 

ребенка читать. Но главная цель обучения фран-

цузскому языку в начальной школе – научить уча-

щегося писать грамотное и ясное сочинение. Сле-

дующее место по количеству часов после фран-

цузского языка занимает математика, но это не 

точное название дисциплины. Соответствующие 

сведения дает предмет, именующийся в учебном 

плане «счет». 

На начальном и среднем курсе даются неко-

торые сведения по истории и географии Франции. 

Огромное внимание учителя уделяют краеведче-

скому материалу (исторические события, проис-

ходившие в данной местности, памятники стари-

ны, хозяйственная жизнь коммуны, города, депар-

тамента).  Учащиеся на уроках истории посещают 

дома Памяти, там  хранятся экспонаты того или 

иного периода, с тетрадкой в руках они записыва-

ют увиденное в музее, ученикам начальных клас-

сов и старших классов приготовлены специаль-

ные залы по уровню их восприятия. На начальном 

курсе значится дисциплина упражнения в наблю-

дении. Эти занятия по традиции часто называ-

ют «предметными уроками» (lecons de choses), 

представляют собой основную форму знакомства 

школьников с материалом естественнонаучных 

дисциплин. «Эти занятия, - указывает министер-

ская инструкция,- должны поставить детей перед 

фактами действительности, с тем, чтобы учащие-

ся научились внимательно наблюдать их и точно 

описывать. Первым и единственно доступным ре-

бенку способом изучения внешнего мира являет-

ся наблюдение».  По этой дисциплине нет единоо-

бразной и строго обязательной программы. Содер-

жание уроков может меняться, проводятся ли они в 

городской или деревенской школе. Программа со-

держит определенный перечень тем, которые учи-

тель непременно должен пройти.

На начальном курсе объектами наблюдения 

выступают явления и факты, с которыми дети стал-

киваются в повседневной жизни. Учащиеся долж-

ны с помощью учителя дать морфологическое опи-

сание того, что они видят, и попытаться установить 

простейшие связи между наблюдаемыми объекта-

ми. На среднем курсе содержания занятий услож-

няются, так как вводят темы, связанные с началь-

ными сведениями по физики, химии, биологии.

В ходе занятий надо постоянно обращаться 

к практике, и поэтому дети проводят простейшие 

опыты. Результаты занятий фиксируются; учащий-

ся записывает ход наблюдения и основные 

выводы. С первого же года обучения в на-

чальной школе на уроках «ручного труда» 

предусматриваются различные виды работ 

для мальчиков и девочек. Таков общий 

объем знаний, которыми должны овладеть 

французские школьники в течение началь-

ного пятилетнего курса. 

Далее часть из них уходят в лицеи и 

общеобразовательные колледжи, а другие 

завершают обязательное обучение в стар-

ших классах начальной школы. Высшего 

курса во многих начальных школах нет, 

и поэтому учащиеся проводят шестой год 

обучения на среднем курсе и затем посту-

пают в двухлетний выпускной класс. Это 

- конец общеобразовательной учебы, пред-

дверие к вступлению в самостоятельную 

жизнь.

Но следует заметить, что подготовка к практической деятельности осуществляется за счет 

сужения объема общеобразовательных знаний. Не-

которые элементы теоретических знаний даются в 

той мере, в которой они необходимы для формиро-

вания практических навыков. Но этот узкоутилитар-

ный характер обучения в начальной школе рассма-

тривается французскими педагогами как важнейшее 

достоинство. «Наши учащиеся 12-14 лет находятся 

в таком возрасте, когда им хочется, чтобы их при-

нимали «всерьез», им кажется, что взрослая жизнь 

им уже по плечу. Они счастливы, когда с ними об-

ращаются как с «большими» и когда они изучают 

то, что непосредственно связано с деятельностью 

взрослого из их окружения. Они тогда чувствуют 

себя уже не школьниками, а работниками», ком-

ментируют  французские учителя.

Современная система среднего образования во 

Франции включает в себя, кроме лицеев, учебные 

заведения иного типа – неполные средние школы, 

так называемые коллежи. Среднее образование яв-

ляется обязательным и бесплатным. Срок обучения 

на этом этапе – 7 лет. Установлено двумя блока-

ми: первый цикл обучения (коллеж) и второй цикл 

обучения (лицей). Коллежи дают реальное образо-

вание, так как по его окончании учащийся получа-

ет сертификат, позволяющий ему работать по по-

лученной специальности. И именно поэтому этот 

цикл обучения подходит для человека, который не 

ставит перед собой цель получить высшее образо-

вание. Коллежем во Франции называют I ступень 

средней школы. После сдачи выпускного экзамена 

учащиеся могут идти работать на предприятия про-

мышленности и сферы услуг.

Лицей является завершающим звеном систем 

среднего образования и одновременно переходной 

ступенью к высшему образованию. После оконча-

ния обучения в лицее учащемуся выдается атте-

стат о среднем образовании и получением степе-

ни бакалавра, что позволяет продолжить обучение 

в высшем образовательном учреждении, т.е. полу-

чить высшее образование. Но стоит отметить, что 

сам факт обучения в лицее вовсе не гарантирует 

получение диплома бакалавра. Этот диплом вы-

дается только тем, кто набрал не меньше 10 бал-

лов по итогам серии устных и письменных экза-

менов. Получившие меньше сдают вторую серию 

экзаменов или отправляются на переэкзаменовку. 

Если же набрать проходной балл так и не удается, 

то обучающийся просто получает свидетельство 

об окончании средней школы. Теперь рассмотрим 

подробнее каждый из этих циклов.

Срок обучения в коллеже 4 года. Идентич-

ность учебных планов коллежа и современных от-

делений лицеев в первые два года обучения теоре-

тически дают возможность лучшим ученикам кол-

лежа перейти по завершению двухлетнего цикла 

обучения в лицеи. Но в действительности такой 

переход осуществляется лишь немногими учащи-

мися. Основной упор на этом этапе делается на 

практическое приложение ранее полученных зна-

ний. Теоретический материал по гуманитарным и 

естественно-математическим дисциплинам зани-

мает весьма скромное место. Также в коллеже из-

учается только один иностранный язык.

Выпускники коллежей сдают экзамены на по-

лучение «Свидетельства об окончании коллежа» и 

их дальнейшее обучение зависит именно от этого 

документа. Затем перед ними открывается три пу-

ти. Первый путь – непосредственное включение в 

практическую деятельность. Второй путь – посту-

пление в средние специальные учебные заведения 

(профессиональные лицеи). Третий путь – посту-

пление в лицей, обучение в котором заканчивается 

сдачей экзамена на степень бакалавра.

Фактически  коллежи являются своеобразной 

надстройкой над начальной школой. И при этом 

коллежи среднего образования являются важным 

этапом демократизации просвещения, поскольку 

впервые в истории французской школы все уча-

щиеся после окончания элементарного цикла ока-

зываются собранными в одном учебном заведении. 

Коллежи – идеальный инструмент для проведения 

эффективной ориентации: переход из одной секции 

в другую может происходить без затруднений.

Лицей представляет собой завершающее звено 

среднего образования и переходную степень к выс-

шему образованию. В 15 лет начинается обучение 

в лицее (lycee). Оно разбивается на 3 класса: 2-й, 

1-й и выпускной (terminale). Часть выпускников 

колледжа настраиваются на скорейшее обретение 

специальности и идут в профессиональный лицей 

(lycee professionnel) или в центр подготовки под-

мастерий (CFA), где получают знания и навыки по 

выбранному профилю. Другие же выпускники, на-

целенные на поступление в вуз, т.е. получение выс-

шего образования, в течение 3 лет готовятся к сдаче 

экзаменов на степень бакалавра (baccalaureat, сокра-

щенно ВАС), для чего поступают в лицей общеобра-

зовательного или технологического направления.

Профессиональные лицеи готовят учащихся в 

течение трех лет к профессиональному диплому. По 

окончанию такого вида лицея выпускнику выдают-

ся такие дипломы, как: САР (сертификат професси-

ональной подготовки, выдается учащемуся, овладев-

шему определенной профессией); ВЕР (сертификат 

общего профессионального образования), который 

готовит к работе в определенной области деятель-

ности, например, в гостиничном хозяйстве, транс-

порте; LEP имеет очень плохой имидж в обществе, 

поскольку считается прямой дорогой к невысоко-

му социальному положению и низкой зарплате. 

Это объясняется тем, что долгие годы на этот цикл 

обучения отправлялись самые плохо успевающие 

ученики.


В целом профессиональные лицеи дают зна-

ния, навыки и умения по определенной профессии 

и, что немало важно, в профессиональные лицеи не 

идут для получения «Диплома профессионального 

бакалавриата». Туда подают документы ребята, со-

бирающиеся начать работу. В системе французско-

го образования профессиональное и общее обра-

зование больше разделены, чем в других странах, 

и из-за этого профессиональное образование имеет 

невысокую ценность в глазах общества и учащихся.

В лицеях общего образования, которые откры-

вают путь в университеты Франции, срок обучения 

три года. Общеобразовательное направление стро-

ится с уклоном в филологию, экономику или есте-

ственные науки. Документы, которые выдаются уче-

никам по окончании этих учебных заведений, разби-

ваются по специализации: экономика и социальные 

науки, литература и языки, естественные науки.

В соответствии с избранной специализацией 

лицеисты сдают выпускные экзамены. Аттестат 

о среднем образовании имеет три разновидности: 

с ориентацией на литературу (L), естественные 

науки (S) или экономику (ES). Второе направле-

ние подразумевает и более узкую специализацию: 

естественные науки и технологии сферы услуг, 

естественные науки и промышленные технологии, 

естественные науки и лабораторные технологии и 

медико-социальные науки.

Лицеи – это учебные заведения высшей сред-

ней школы. Стать лицеистом не так уж и просто, но 

только выпускники лицеев имеют право продолжить 

свое обучение в высшем учебном заведении. Суще-

ствуют определенные условия зачисления в лицей. 

В первую очередь, это - единодушное решение уче-

ника и родителей о выборе лицея, дальнейшей спе-

циализации и выбора дальнейшей квалификации. 

Помимо этого, наличие рекомендаций группового 

собрания педагогов коллежа, где учился ребенок. 

Этот документ рассматривает комиссия при акаде-

мическом инспекторе региона, которая при приня-

тии решения учитывает наличие мест в лицеях.

По окончании обучения в общеобразователь-

ном лицее выдается диплом бакалавра. Но полу-

чают его не все учащиеся, только те, кто сдал вы-

пускные экзамены, в среднем сдают около 80%. 

Таким образом, диплом бакалавра представляет со-

бой не только образовательный, но и социальный 

аттестат, так как дает право учащемуся получить 

высшее образование. 

Учащиеся, которые удачно сдали экзамены на 

«диплом бакалавра», продолжают свое образова-

ние в университетах. В настоящее время во Фран-

ции насчитывается 87 университетов и универси-

тетских центра, объединяющих около 800 научно-

исследовательских отделений и отделений по 

подготовке к исследованиям, к которым присоеди-

няются функциональные объединения: институты 

и высшие школы.

Частичное высшее образование во Франции 

получают уже в лицеях, но административно лицеи 

включены в систему среднего образования по при-

чинам исторического и технического характера.Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 0.52 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет