Берік Аташ, Қуаныш Әлжан ҒҰмар қараш алматыжүктеу 2.76 Kb.
Pdf просмотр
бет34/34
Дата15.01.2017
өлшемі2.76 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Ғұмар Қараш
51. Ысмағұлов М.Ғ. Қарашевтің тәлім-тәрбие туралы пікірлері //  
Қазақстан мұғалімі, 1959. – 21 мамыр. 
52. Қараш Ғ. Аға тұлпар. – Орынбор, 1914.
53. Манайұлы Н. Шәңгерей. – Алматы: Қазақстан, 1933. – 117 б.
54.  Боранбаева  Б.  С.  Ғұмар  Қараштың  өмірі  мен  қоғамдық-саяси 
қызметі (1875–1921 жж.) Тарих ғыл. канд. дисс. – ҚР, Орал, 2009. – 144 б.
55.  Смыков  Ю.И.  История  Казани.  Кн.1.  –  Казань:  Татарское 
книжное издательство, 1988.  – 720 с.
56. Әбсеметов М. ХХ ғасыр басындағы тарихи-әдеби процестегі 
Міржақып Дулатұлының шығармашылығы. Филол. ғыл. канд. дисс. – 
Алматы, 1991. – 132 б. 
57.  Ислам  на  территории  бывшей  Российской  империи. 
Энциклопедический словарь. Вып.1. – Москва: Изд. фирма Восточная 
литература РАН, 1998. – 334 с. 
58. Қазақ Совет энциклопедиясы, Алматы: ҚСЭ Бас редакциясы
1974. – 4 т. – 672 б.
59.  Атеистический  словарь/Под  общ.  Ред.  М.П.  Новикова.  –  2-е 
изд. испр. и доп. – М.: Политиздат, 1984. – 512 с.
60. Қамзабекұлы Д. Жәдитшілдік – ұлттық рухани серпілу негізі // 
Ақиқат, 2008. –  № 1.  – 34–41 б, 33 б. 
61. Тәжімұратов М. Жан сақтау заманының жан қоштау керегі // 
Абай. – 1997. – № 1. – 41 б. 
62. Әбдуақап Қара. Қоқан және Алашорда үкіметтері арасындағы 
байланыстар // Алаш  –  таным.  Ғылыми  мақалалар  жинағы.  –  1  т.                   
– Семей, 2012. – 420 б. 
63. Қазақ газеті / Бас редактор Ә. Нысанбаев. – Алматы: «Қазақ 
энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998. – 560 б. 
64. Ысмайлов Е. Омар Қарашев // Алматы ақшамы. – 30.01.1990.  
– 3 б. 
65. Ғұмар Қараш. Тіл – әдебиет. http:/yvision.kz/post/305024. 
66.  Тілешов  Е.  «Алаштың»  жолы // Алаш  –  таным.  Ғылыми 
мақалалар жинағы.1 т. – Семей, 2012. – 420 б. 
67. http:www.zkolib.kz/ zkolib.kaz/btn mnu3.html. 
68. Өзбекұлы С. Арыстары алаштың. Тарихи очерктер. – Алматы: 
Жеті жарғы, 1998. – 186 б.
69. Нұрпейісов К. Алаш һәм Алашорда. – Алматы: Ататек, 1995. 
– 256 б.

367
Әдебиеттер
70.  Байтұрсынов  А.  Революция  и  киргизы  (казахи)  //  Жизнь 
национальностей.  – 1919. –  № 29. (37),  – 3 августа. 
71.  Бірімжаров  Б.Қ.  Батыс  Қазақстан  тарихынан.  XVIIІ–ХІХ  ғғ. 
Оқу құралы. – Орал, 2002. – 155 б.
72. ҚРПМ. Сарыбаев Ғабит естелігі. 811-қор, 7-тізбе, 105-іс. 68 п. 
73.  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  мұрағаты.  811-қор, 
7-тізбе, 64-іс. Воспоминания Сарсекова Жумагали. 67 п. 
74. Қарашев Ғұмар // Дұрыстық жолы.  – 1919.  – №1.
75. Өзбекұлы С. Исмаилов А. Ғұмар Қараш (өмірі мен қызметі).                
– Алматы, 2000. – 34 б. 
76. ҚРОММ. 1329-қор, 1-тізбе, 8-іс., 8 п. 
77. ҚРОММ. 1329-қор, 1-тізбе, 8-іс., 1 п.
78.  Қарашев  Ғұмар.  Қазақ  федерациясы // Дұрыстық  жолы.                        
–  1919. – № 9, – 28 зауза. 
79. Кенжалиев И., Табылдиев Н. Казталовка – байырғы ата мекен. 
–  Алматы, 1994.  – 57 б. 
80. Байсалов С. Правовая основа первых колхозов Казахстана // 
Вестник АН Каз ССР. 1961, № 2, (191). – 34–43 с. 
81.  Жарықбаев  Қ.,  Қалиев  С.  Қазақ  тәлім-тәрбиесі.  –  Алматы: 
Санат, 1995. – 35 б. 
82.  Қабекенов  Ғ.  Нұғыман  Манаевтың  қоғамдық-саяси  және 
педагогикалық идеялары. – Алматы, 2007. – 145 б. 
83.  Батыс  Қазақстан  облыстық  мемлекеттік  мұрағаты  306-қор, 
2-тізбе, 161-іс, 66-парақ.
84. Тәжімұратов М. Ғұмар Қараш. – Атырау: Арыс, 2005. – 384 б.
85. Жүсіп Қ. Екі жақты бір тілді сөйлейтін сөзге шешенмін // Ана 
тілі. – № 28. – 11–17 шілде. – 2013. – 7 б. 
86. Нысанбаев Н. Философия взаимопонимания. – Алматы: Қазақ 
энциклопедиясы, 2001. – 544 б. 
87. Құмашев Ж.А. // Орал өңірі газеті. – № 44. – 2013. – 5 б.
88.  Құдайбердіұлы  Ш.  Үш  анық.  –  Алматы:  Қазақстан:  Ғақлия. 
Ғыл.-әдеби орталығы, 1991. – 80 б.
89. Хайдеггер М. Бытие и время. (Перевод В.В. Бибихина). –  М.: 
AD MARGINEM, 1997. – 451 с. 
90. Жанғожин Р., Созақбаев С. Қайраткер Ғұмар Қараш // Қазақ 
әдебиеті. – 29 декабрь. – 1989. – 4 б.
91.  Григорьян  Б.Т.  Философская  антропология  (критический 
очерк). Москва: Мысль, 1982. – 188 с. 

368
Ғұмар Қараш
92.
 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. – М.: Смысл, 
– 1999. – 425 с.
93.
  Ермеков  Қ.  Философия  негіздері.  –  Алматы:  Қайнар,  1999.                 
– 312 б. 
94. Арсланов Ж. Раддия. – Қазан, 1914. 
95. Ғұмар Қараш. Мұғалімдерге // Дұрыстық жолы, 1919. – № 1.
96. Өзбекұлы С., Исмаилов А. Ғұмар Қараштың қоғамдық-саяси 
және құқықтық көзқарастары. – Алматы, 2005. – 94 б. 
97. Жомирова У. Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанындағы 
халықтық  педагогика  негіздері.  –  Пед.ғыл.канд.автореф.дисс.                          
– Алматы, 2007. – 24 б.
98. Манайұлы Н. Шәңгерей. – Алматы: Қазақстан, 1933. – 77 б. 
99. Марсеков Р. Құрметті мырзалар һәм ханымдар // Қазақ газеті 
/ Бас редактор Ә. Нысанбаев. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Бас 
редакциясы, 1998. – 560 б.
100. Сағымбай Ботпайұлы Жұмағұл. «Абай – ақпарат» http://abai.
kz/content/sagymbai–botpaiyly–gymar–karash–zhene–alash–ideyasy.
101.  Қазақ  Совет  Энциклопедиясы.  –  4  т.  –  Алматы:  ҚСЭ  бас 
редакциясы, 1975. – 640 б.
102. Ахметов З. Әдебиеттану терминдер сөздігі. – Алматы: Ана 
тілі, 1998. – 144 б. 
103. Ахметов З. Өлең сөздің теориясы. Алматы, 1973. –  212 б.
104. Абай тілі сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1968. – 530 б.
105. Байжанов. Т. Тұрышев А.Қ. Мәшһүр-Жүсіп шығармаларының 
этномәдени аспектісі: Монография. – 5 том. – Павлодар: Кереку, 2008. 
– 217 б. 
106. Бабалар сөзі. Жүзтомдық. – 40 т. –  144 б.
107. Қабдолов З. Сөз өнері.  – Алматы, 1983. – 456 б.
108. Нұрғали Р. Сырлы сөз.  – Алматы, 2000. –  400 б.
 
109. Қирабаев С. Шығармалар. – 2 т. – Алматы: Жазушы, 1992.                
– 544 б. 
110.  Қондыбай  Серікбол.  Арғы  қазақ  мифологиясы.  –  Алматы: 
Дайк-Пресс, 2004. Бірінші кітап. – 516 б. 
111.  Ақпанбек  Ғ.  Қазақтардың  дүниетанымы.  –  Алматы:  Қазақ 
университеті. – 1993. – 56 б. 
112. Нұрмұратов С.Е. Рухани құндылықтардың қалыптасуы мен 
дамуы (әлеуметтік – философиялық талдау). Филос. ғыл. докт. ғылыми 

369
Әдебиеттер
дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. Алматы, 2000 
жыл,  – 47 б. 
113.  Жарықбаев  Қ.  Ұлттық  психология  пәні  мектепте  неге 
оқытылмайды?//Ана тілі. – №31. – 8 – 14 тамыз. – 2013 ж.
114. Сыдиқов Қ. Ағартушы, ойшыл қайраткер ақын // Замана. – А.: 
Ғылым, 2000. – 236 б. 
115. Аққұлұлы С. Ғұмар Қараш // Жұлдыз. – 1992. – 28 наурыз. – 6 б.
116. Ғұмар Қараш // Дана. – № 3. – 2013 сәуір.
117.  Проблемы  терроризма  и  религиозного  экстремизма  в 
Казахстане:  Республиканская  научно-практическая  конференция.              
– Семей, 2013. – 194 с. 
118. Әбжанов Х. Алаш қозғалысындағы ұлттық идея эволюциясы 
// 
Алаш  –  таным.  Ғылыми  мақалалар  жинағы.  –  1  т.  –  Семей,  2012.            
– 420 б. 
119. Назарбаев Н. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999. 
– 296 б. 
120.  Ошақбаева  Ж.  Қазақ  зиялыларының  руханиятты 
қалыптастырудағы  рөлі  //  Қазақ  руханияты:  тарихи-философиялық 
және этномәдени негіздер. Ұжымдық монография. – Алматы: ҚР БҒМ 
ҒК ФСДИ, 2013. – 375 б.
121. 
Нұрғалиева М. Қазақстандағы діни экстремизм сын қатері: 
қарсы тұруға дайын болу // Экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет 
етудегі  дәстүрлі  діндердің  рөлі:  Әдістемелік  материалдар  жинағы.           
– Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия және саясаттану институты, 2011. 
– 151 б. 
122.  Берлибаев  Б.  ХХ  ғасырға  дейін  ұлттық  тарихи  білімнің 
ғылыми-теориялық негіздері. – Алматы: ҚазҰПУ, 2007. – 184 б. 
123. 
Ғаббасов  С.  Халық  педагогикасының  негіздері.  –  Алматы, 
1995. – 144 б.
124.  Қамзабекұлы  Д.  Ағартушылық:  ұлт  элитасына  көзқарас // 
Алаш – таным. Ғылыми мақалалар жинағы. – 1 т. – Семей, 2012. – 420 б. 

370
Ғұмар Қараш
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Ғылым комитетінің Философия, саясаттану және дінтану 
институты туралы мәлімет
Институт  1999  жылдың  ақпан  айында  1958  жылы  ашылған 
Философия  және  құқық  институтының  және  1991  жылғы 
Философия  институтының  негізінде  құрылды.  Ол  2012  жылдың 
мамыр айында ҚР Үкіметінің қаулысымен Философия, саясаттану 
және дінтану институты болып қайта аталды.
Институттың  мемлекеттік  ғылыми-зерттеу  мекеме  ретіндегі 
негізгі  міндеттері  қазіргі  қазақстандық  қоғамның  зияткерлік 
және  рухани-адамгершілік  әлеуетін  дамытуға  бағытталған 
философиялық-дүниетанымдық, 
философиялық-әдіснамалық, 
саясаттанулық, дінтанулық және әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу 
болып табылады. 
Бүгінде  Философия,  саясаттану  және  дінтану  институты 
жоғары  кәсіби  ғылыми-зерттеу  орталығы  болып  табылады.  Ин-
  кәсіби  ғылыми-зерттеу  орталығы  болып  табылады.  Ин-
кәсіби  ғылыми-зерттеу  орталығы  болып  табылады.  Ин-
  ғылыми-зерттеу  орталығы  болып  табылады.  Ин-
ғылыми-зерттеу  орталығы  болып  табылады.  Ин-
  орталығы  болып  табылады.  Ин-
орталығы  болып  табылады.  Ин-
  болып  табылады.  Ин-
болып  табылады.  Ин-
  табылады.  Ин-
табылады.  Ин-
.  Ин-
ститут оның құрылымын айқындайтын үш басты бағыт бойынша 
жұмыс істейді: философия, саясаттану және дінтану. Онда ҚР ҰҒА 
1 академигі, 2 корреспондент мүшесі, 21 ғылым докторы, 12 ғылым 
кандидаты,  2 PhD  докторы,  9 PhD  докторанты  ғылыми-зерттеу 
жұмыстарымен  айналысады.  Институт  2012–2014  жылдарға 
арналған  «Елдің  зияткерлік  әлеуеті»  басым  бағыты  бойынша 
гранттық қаржыландыру шеңберінде 24 ғылыми-зерттеу жобасын 
орындайды, «Ғылыми қазына» салааралық ғылыми бағдарламасы 
аясында  зерттеу  жұмыстарын,  2013-2015  жылдарға  арналған 
Тақырыптық жоспар аясында зерттеулер жүргізеді. 
Институт қызметкерлері саясат, ғылым, білім беру, мәдениет, 
дін,  қазақ  және  әлемдік  философия  мәселелері  бойынша 
монографиялар  мен  ғылыми  мақалалар  жариялайды.  Инсти-
  мақалалар  жариялайды.  Инсти-
мақалалар  жариялайды.  Инсти-
  жариялайды.  Инсти-
жариялайды.  Инсти-
.  Инсти-
тут  қызметкерлерінің  ғылыми  жарияланымдары  таяу  және  алыс 
шетелдердің ғылыми рейтингтік басылымдарында сұранысқа ие.

371
Алғы сөз
Институт  «Мәдени  мұра»  бағдарламасының  шеңберінде 
«Шығыс  Аристотелі»  –  әл-Фарабидің  шығармалар  жинағын  (10 
том), «Әлемдік философиялық мұраны» (20 том), «Қазақ халқының 
философиялық мұрасын» (20 том) шығарды. 
Институт  ҚР  БҒМ  Білім  және  ғылым  саласындағы  бақылау 
комитеті  ұсынған  екі  журнал  шығарады:  «Адам  әлемі»  (1999 
жылдан бері) және «Әл-Фараби» (2003 жылдан бері). Қазақ, орыс 
және ағылшын тілдеріндегі Институттың өз сайты бар. 
Институт  үнемі  халықаралық  ғылыми  конференциялар, 
дөңгелек  үстелдер,  семинарлар,  пікірталас  алаңдарын  өткізіп 
тұрады.  Бұл  іс-шараларға  қазақстандық  және  шетелдік  ғалымдар 
қатысады.  Институт  Ресейдің,  Беларустің,  Әзірбайжанның, 
Қырғызстанның,  Қытайдың,  Германияның,  АҚШ-ң,  Түркияның, 
Иранның,  Өзбекстанның,  Тәжікстанның  және  басқа  да  елдердің 
ғылыми-зерттеу орталықтарымен тығыз ынтымақтастық орнатқан.
Философия, саясаттану және дінтану институтының базасында 
әл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ,  Абай  атындағы  ҚазҰПУ,  Абылай 
хан  атындағы  ҚазХҚжӘТУ,  ХБА  және  т.б.  жетекші  қазақстандық 
жоғары оқу орындарының магистранттары мен PhD докторанттары 
тағылымдама мен зерттеу тәжірибесін өткізеді. 
Институтта қызметкерлердің кәсіби және ғылыми тұрғыда өсуі 
үшін барлық қажетті жағдайлар жасалған.
Философия,  саясаттану  және  дінтану  институты  туралы 
анағұрлым кең ақпаратты мына мекен-жайдан алуға болады: 
Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы,
Құрманғазы көшесі, 29 (3 қабат)
Тел.: +7 (727) 272-59-10
Факс: +7 (727) 272-59-10
E-mail
: iph@iph.kz
http://www.iph.kz

372
Ғұмар Қараш
Информация об Институте философии,
политологии и религиоведения Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
Институт был образован в феврале 1999 г. на базе созданного в 
1958 г. Института философии и права, преобразованного в 1991 г. в 
Институт философии. В мае 2012 г. постановлением Правительства 
он  был  переименован  в  Институт  философии,  политологии  и 
религиоведения.
Основной  задачей  Института  как  государственного 
научно-исследовательского  учреждения  является  проведение 
философско-мировоззренческих,  философско-методологических, 
политологических, 
религиоведческих 
и 
социологических 
исследований,  направленных  на  развитие  интеллектуального  и 
духовно-нравственного  потенциала  современного  казахстанского 
общества.
Сегодня Институт философии, политологии и религиоведения 
является  высокопрофессиональным  научно-исследовательским 
центром.  Институт  работает  по  трем  ключевым  направлениям, 
определяющим  его  структуру:  философия,  политология  и 
религиоведение. Здесь проводят научные исследования 1 академик, 
2 члена-корреспондента НАН РК, 21 доктор и 12 кандидатов наук, 
2  доктора  PhD  и  9  докторантов  PhD.  В  Институте  на  2012–2014 
годы  по  приоритету  «Интеллектуальный  потенциал  страны» 
выполняется  24  НИПа  в  рамках  грантового  финансирования, 
ведется работа в рамках междисциплинарной научной программы 
«Ғылыми  қазына»,  проводятся  исследования  в  рамках  Тематиче-
  қазына»,  проводятся  исследования  в  рамках  Тематиче-
қазына»,  проводятся  исследования  в  рамках  Тематиче-
,  проводятся  исследования  в  рамках  Тематиче-
ского плана на 2013-2015 годы.
Сотрудниками  издаются  монографии  и  научные  статьи  по 
вопросам  политики,  науки,  образования,  культуры,  религии, 
казахской и мировой философии. Научные публикации сотрудников 

373
Алғы сөз
Института  востребованы  в  научных  рейтинговых  изданиях 
ближнего и дальнего зарубежья.
В  рамках  программы  «Культурное  наследие»  Институтом 
изданы собрание сочинений «Аристотеля Востока» – аль-Фараби 
(10 томов), «Мировое философское наследие» (20 томов), а также 
«Философское наследие казахского народа» (20 томов).
Издаются два журнала: «Адам әлемі» (с 1999 г.) и «Аль-Фараби» 
(с  2003  г.),  рекомендованных  Комитетом  по  контролю  в  сфере 
образования и науки МОН РК. Институт располагает собственным 
сайтом на трех языках: казахском, русском и английском.
Институт  регулярно  проводит  международные  научные 
конференции,  «круглые  столы»,  семинары,  дискуссионные 
«площадки»,  в  которых  принимают  участие  казахстанские  и 
зарубежные ученые. Институт тесно сотрудничает с крупнейшими 
научно-исследовательскими  центрами  России,  Белоруссии, 
Азербайджана,  Кыргызстана,  Китая,  Германии,  США,  Турции, 
Ирана, Узбекистана, Таджикистана и других стран. 
На базе Института философии, политологии и религиоведения 
проходят стажировку и исследовательскую практику магистранты 
и  докторанты PhD  ведущих  казахстанских  высших  учебных 
заведений, таких, как КазНУ им. аль-Фараби, КазНПУ им. Абая, 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана, МАБ и др.
В  Институте  созданы  все  необходимые  условия  для 
профессиональной работы и научного роста сотрудников.
Более  подробную  информацию  об  Институте  философии, 
политологии и религиоведения можно получить по адресу:
Республика Казахстан, 050010
Алматы, ул. Курмангазы, 29 (3 этаж)
Тел.: +7 (727) 272-59-10
Факс: +7 (727) 272-59-10
E-mail: iph@iph.kz
http://www.iph.kz

374
Ғұмар Қараш
Information about the Institute of Philosophy, Political Science 
and Religion Studies of Science Committee of the Ministry 
of Education and Science оf the Republic of Kazakhstan
The  Institute  was  established  in  February  1999  on  the  base  of 
established in 1958 the Institute for Philosophy and Law, and the Institute 
for Philosophy in 1991. By the Decree of Kazakhstan Government in 31 
May, 2012, Institute was renamed to Institute for Philosophy, Political 
Science and Religion Studies.
The main objectives of the Institute as a public research institution 
are  conducting  of  philosophicalworld  outlook,  philosophical-
methodological,  political  studies,  religion  studies  and  sociological 
studies  aimed  at  social-cultural  and  socialpolitical  development  and 
strengthening the independence of Republic of Kazakhstan, development 
its intellectual and spiritual-moral potential.
Institute of Philosophy, Political Science and Religion Studies is a 
highly skilled scientific research center. Institute has a three key directions 
that define its structure: philosophy, political science and religion studies. 
Currently, 1 academician, 2 correspondent member of National Academy 
of Science of RK, 21 doctors of Science, 12 candidates in science, 
2 Phd 
Doctor on Political Science and 9 PhD student
 are conducting research 
works.  24  scientific-research  projects  within  the  framework  of  grant 
financing for 2012–2014 years on priority of «Intellectual potential of the 
country» are being conducted, also the works within the framework of 
interdisciplinary scientific research program «Gilimy kazyna» are being 
carried out in the Thematic Plan for 2013-2015.
Institute  employees  publish  the  monographies  and  articles  on 
important issues of politics, science, education, religion, culture, Kazakh 
and world philosophy, etc. The quality of scientific publications of the 
Institute is determined by the demand for scientific articles in rating› 
journals of near and far abroad.

375
Алғы сөз
Under the «Cultural Heritage» State Program ten-volume collection 
of  works  called  «Aristotle  of  the  East»  –  al-Farabi,  twenty  volumes 
«World  philosophical  heritage»,  twenty  volumes  «The  Philosophical 
Heritage of the Kazakh nation», and other books were published by the 
Institute.
Institute publishes two magazines: «Adam alemi» and «Al-Farabi» 
recommended by the Committee for Control of Education and Science 
of RK that been published since 1999 and 2003. The Institute has its 
own website in three languages: Kazakh, Russian and English. 
Institute  of  Philosophy,  Political  Science  and  Religion  Studies 
science  regularly  organizes  international  scientific  conferences, 
seminars, «round tables», where not only leading Kazakhstani political 
scientists  and  philosophers,  but  also  many  scientists  from  foreign 
countries  are  participants.  Institute  has  cooperation  with  scientific-
research centers of Russia, China, Germany, the USA, Turkey, France, 
the Great Britain, Iran, Azerbaijan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, 
Belarus and others.
Undergraduate Master’s degree and Doctorate students from leading 
Kazakh universities, such Al-Farabi KazNU, Abai KazNPU, Abylaikhan 
KazUIR&WL, IAB and others are conducting their research work and 
are trained at the Institute for Philosophy, Political Science and Religion 
Studies.
The Institute has created all necessary conditions for professional 
and scientific development of employees.
More  detailed  information  about  the  Institute  for  Philosophy, 
Political Science and Religion Studies can be found at:
Kurmangazy Street, 29 (3rd floor) 
Almaty, 050010, Republic of Kazakhstan 
Phone: +7 (727) 272-59-10
Fax: +7 (727) 272-59-10
E-mail: iph@iph.kz

376
Ғұмар Қараш
 
Берік Мұратұлы Аташ,  
Қуаныш  Ұзақбайұлы Әлжан
ҒҰМАР ҚАРАШ
Ғылыми-танымдық басылым
Редактор: Ж.Б. Ошақбаева
Мұқабаның дизайнын жасаған және беттеген Г. Нүсіпова
«Ғылыми қазына» логотипінің идеясы – Аяған Б.Ғ., т.ғ.д., профессор
«Ғылыми қазына» логотипінің дизайнын жасаған – Бекенова М.С., Нұрғожина Ж.Е.
Басуға 20.06.2014. Пішімі 70/1001/16
Шартты баспа табағы 23,43. Офсеттік басылым.
Таралымы 1000 дана.
«ИП Волкова Е.В.» баспасында басылды.
Райымбек даңғ., 212/1, оф. 319. Тел.: 330-03-12, 330-03-13

Каталог: doc
doc -> «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» кмм ақпараттық–библиографиялық бөлімше
doc -> Анықтамалық библиографиялық аппаратының негізінде жүргізілді
doc -> Хабаршы вестник
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> №1 (16) 2010 Халел Досмұхамедов атындағы
doc -> Социально-экономическая история
doc -> ҚҰРметті конференция қонақтары мен қатысушылары!

жүктеу 2.76 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет