Бекітілдіутвержденжүктеу 1.42 Mb.
Pdf просмотр
бет1/13
Дата20.03.2017
өлшемі1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 

Заң факультеті 

Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова 

Юридический факультет  

 

 

 

БЕКІТІЛДІУТВЕРЖДЕН 

Университеттің ОӘК отырысында 

на заседании УМС  университета 

Хаттама 

Протокол № ___ от _________ 2015 г 

ОӘК төрағасы  

Председатель УМС ____________ 

М.Ж. Мальтекбасов 

 

  

 

 5В011500 –Құқық және экономика негіздері мамандығы бойынша 

Элективті пәндер каталогы 

Қабылдау жылы: 2015 ж 

 

Каталог элективных дисциплин 

по специальности: 5В011500 – Основы права и экономики 

Год приема: 2015 г 

 

  

 

  

Талдықорған 

 


ТК 2.1

 

Пәннің шифры: 

SKIT 1206 

Пән  атауы:Саяси  құқықтық  ілімдер 

тарихы


 

Пререквизиттері

Мектептегі 

«Дүниежүзілік  тарихы»,  «Құқықтану» 

курстары


 

Постреквизиттері

ШЕ 


Конституциялық құқығы

 

Мақсаты:ХІХ ғасырдың бірінші және 

екінші  жартысындағы  Еуропа  мен 

Ресейдегі, ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 

ғасырдың бастындағы Қазасқтандағы, 

батыс  Еуропадағы,  Америка  мен 

ресейдегі 

саяси 


құқықтық 

бағыттардың  негізгілерінің  жалпы 

сипатттамасын  бере  отырып,  саяси

 

құққытың  даму  кезеңдерін  ашып оқыту

.  


Пәнге 

берілген 

қысқаша 

сипаттама

:

Саяси  және  құқықтық 

ілімдер 

тарихының 

пәні 

және 


теориялық мәселелері. Ежелгі шығыс 

елдеріндегі  саяси  және  құқықтық 

ілімдер.  Ежелгі  Грециядағы  саяси 

және 


құқықтық 

ілімдер. 

Ежелгі 

Римдегі саяси және құқықтық ілімдер. Орта  ғасыр  дәуіріндегі  Шығыс  Араб, 

Орта 


Азия 

және 


Қазақстан 

мемлекеттеріндегі 

саяси 

және 


құқықтық  ілімдер.  Орта  ғасырдағы 

Европаның  саяси  және  құқықтық 

ілімдері.  Қайта  ӛрлеу  дәуіріндегі 

Батыс 


Европадағы 

саяси 


және 

құқықтық  ілімдері.ХҮІІ  –

 

ХҮІІ  ғ.ғ. Голландия  және  Англиядағы  саяси 

және  құқықтық  ілімдер.  ХҮІІ  –

 

ХІХ  ғ.ғ. басындағы  Франциядағы  саяси  және 

құқықтық  ілімдер.  АҚШ  тәуелсіздік 

үшін  күрес  кезіндегі  саяси  және 

құқықтық ілімдер. ХҮІІІ ғ. соңы –

 

ХІХ ғ. 


басындағы Германиядағы саяси және 

құқықтық  ілімдер.  Батыс  Европадағы 

(ХІХ  ғ.  І  жартысындағы)  саяси  және 

құқықтық 

ілімдер. 

ХІХ 


ғ. 

ІІ 


жартысындағы  ХХ  ғ.  басындағы 

Батыс 


Европадағы 

саяси 


және 

құқықтық  ілімдер.  ХІХ  –

 

ХХ  ғ.ғ. басында 

Ресейдегі 

саяси 

және 


құқықтық 

ілімдер. 

ХІХ 

ғ. 


ІІ

 

жартысындағы  – 

ХХ  ғ.  басындағы 

Қазақстандағы саяси құқықтық ойлар. 

КВ 2.1

 

Шифр дисциплины

IPPY 1206 

Название 

дисциплины

:

История 


политических и правовых дисциплин

 

Пререквизиты:Всемирная 

история, 

правоведение  

(

школьный курс). 

Постреквизиты:Конституционное  право 

ЗС

 Цель 

изучения

: 

Дается 


общая 

характеристика  основных  направлений 

политико

-

правовой мысли первой и второй половины  XIX  века  в  Европе,  России; 

политико


-

правовых  учений  конца  XIX 

начала  ХХ  века  в  Казахстане,  Западной Европе,  Америке  и  России,  что  позволяет 

сформировать  целостное  представление 

о развитии политико

-

правовых идей. 

Краткое 

содержание 

основных 

разделов:

Предмет 


и 

теоретические 

вопросы истории политических и правовых 

учений.  Политические  и  правовые  учения 

в 

странах 


Древнего 

Востока. 

Политические  и  правовые  учения  в 

Древней 


Греции

Политические и 

правовые  учения  в  Древнем  Риме. 

Политические  и  правовые  учения  в 

странах Арабского Востока, Седней Азии и 

Казахстана 

в 

эпоху средневековья. 

Политические  и  правовые  учения  в 

средневековой  Европе.  Политические  и 

правовые  учения  в  Западной  Европе  в 

эпоху  Возрождения.  Политические  и 

правовые  учения  в  Голландии  и  Англии  в 

ХҮІІ  –

 

ХҮІІІ  в.в.  Политические  и  правовые учения  во  Франции  в  ХҮІІІ  –начале  ХҮХ 

в.в.  Политические  и  правовые  учения  в 

США  в  период  борьбы  за  независимость. 

Политические  и  правовые  учения  в 

Германии  в  конце  ХҮІІІ  началае  ХІХ  в.в. 

Политические  и  правовые  учения  в 

Западной  Европе  в  первой  половине  ХІХ 

в.  Политические  и  правовые  учения

 

в 

Западной  Европе  во второй  половине  ХІХ в.  –

 

начале  ХХ  в.  Политические  и правовые

 

учения в России в ХІХ – 

начале 


ХХ в.в. Политические и правовая  мысль в 

Казахстане  во  второй  половине  ХІХв.  –

 

начале  ХХ  в.  Политические  и  правовые учения в странах Европы и в США в ХХ в. 

 

Ожидаемые  результаты:  Освоение 

истории 

политических 

учений 

даст 


студентам  познавательные,  культурно

-


ХХ  ғ.Европа  елдерінде  және  АҚШ

-

та саяси  және  құқықтық  ілімдер.  ХХ  ғ. 

жаңа  тәуесіз  мемлекеттердегі  және 

Қытайдағы 

Үндідегі 

ұлт

-

азаттық қозғалыстарының 

саяси 


және 

құқықтық идеялары.

 

Күтілетін  нәтиже

:

студент  әр  алуан 

дәуірлердің  және  кӛрнекі  ғұламалардың 

саяси 


және 

құқықтық 

ілімдерін 

салыстыра білуге; адамзаттың неғұрлым 

кӛрнекі  ғұламаларының  аттары  мен 

олардың  ілімдерінің  мазмұнын  және 

олардың  негізігі  шығармаларын  игеруге 

тиіс.


 

Құзыреті:

 

Пән  бойыншатеориялық алған  білімін,  дағдыларын  іс  жүзінде 

дұрыс  пайдалана  білуі,  біліктілігі 

жоғары,  тәжірибесі  мол  адамдардың 

тәжірибесінен  үлгі  алып,  кеңейтіп, 

қолдана  білуі,  нормативтік

-

құқықтық актілер  туралы  білімінің  болуы  мен 

оның 


ӛзгерістеріне

 

ілесе алуы, 

нормативтік  құқықтық  құжаттармен 

жұмыс  жасай  білуі  тиіс,  кез  келген 

тығырықтан 

шығу 

үшін 


шешім 

қабылдай  білу  қабілеті  мен  сын  айта 

білу,  ойын  жүзеге  асыру  қабілетінің 

болуы.


 

 

 

ТК 2.1

 

Пәннің шифры: 

ShMKT 1206 

Пән  атауы:

 

Шетелдердің  мелекет және құқық тарихы

 

ПререквизиттеріМектептегі Дүние 

жүзі тарихы

 

Постреквизиттері

Диплом 


жұмысын   (жоба) жазу және қорғау

 

Мақсаты:Шетелдердің мемлекет 

және құқық тарихының пайда болуы 

мен қазіргі заман ағымдарымен 

байланысын оқып үйретеді

 

Пәнге берілген 

қысқаша 

сипаттама

:

Заң 


ғылымдарының 

жүйесіндегі  шетелдердің  мемлекет 

және құқық тарихы пәнінің орны және 

оқыту  мақсаты,  әдістері.  Ежелгі 

Египеттің  мемлекеті  мен  құқығы. 

Ежелгі Үндінің мемлекеті мен құқығы. 

Ежелгі  Қытайдың  мемлекеті  мен 

құқығы.  Ежелгі  Грецияның  мемлекеті 

мен құқығы. Ежелгі Римнің мемлекеті

 

мен  құқығы.  Ранктердің  мемлекеті воспитательные  плюсы  в  подготовке 

юристов. 

Поможет 

на 


практике 

использование  теоретических  наследий 

мыслителей и ученых прошлых поколений.

 

Компетенциикомпетенции  в  области 

взаимодействия 

с 

общественными институтами  и  людьми,  а  также  владение 

приемами  профессионального

 

общения  и поведения;способность  к  постоянному 

профессиональному  росту  и  повышению 

квалификации, а также реализации себя в 

профессиональном 

труде;компетенции, 

обеспечивающие 

самостоятельное 

выполнение  профессиональных  действий 

и 

дальнейшее профессиональное 

развитие;позволяет  выступать  юристу  как 

организатору  борьбы  с  преступностью  на 

вверенном 

участке 

работы, 


организовывать  свой  труд  на  научной 

основе


. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВ 2.1

 

Шифр дисциплины

IGPZS 1206 

Название 

дисциплины

: 

История 


государства и права зарубежных стран

 

Пререквизиты:Всемирная 

история 

школьный курс

 

П

Постреквизиты:Написание  и  защита  д   

д  дипломной работы (проекта) 

Цель 

изучения

:

является 

анализ 

состояния  истории  государства  и  права зарубежных 

стран 


и 

ее 


наиболее 

актуальных 

проблемах, 

сущности 

и 

содержания  истории  государства  и  права зарубежных стран

.  


Краткое 

содержание 

основных 

разделов:Предмет, цели  изучения,  метод 

и  место  истории  государства  и  права 

зарубежных стран в системе юридических 

наук.  Государство  и  право  Древнего 

Египта.  Государство  и  право  Шумеро

-

Вавилонской  цивилизации.  Государство  и право  Древней  Индии.  Государство  и 

право  Древнего  Китая.  Государство  и мен  құқығы.  Францияның  феодалдық 

мемлекеті  мен  құқығы.  Германияның 

феодалдық  мемлекеті  мен  құқығы. 

Англияның  феодалдық  мемлекеті 

мен  құқығы.  Ресейдің  феодалдық 

мемлекеті 

мен 

құқығы. 


Араб 

халифатының  мемлекеті  мен  құқығы. 

Қытайдың  феодалдық  мемлекеті  мен 

құқығы.    Жапонияның  феодалдық 

мемлекеті  мен  құқығы.  Ұлыбритания

 

мемлекеті  мен  құқығының  дамуы. АҚШ  мемлекеті  мен  құқығының 

дамуы.  Франция  мемлекеті  мен 

құқығының 

дамуы. 


ХІХ

-

ХХ ғ.ғ. 

Германия  мемлекеті  мен  құқығының 

дамуы. 

Ресей 


мемлекеті 

мен 


құқығының 

дамуы. 


ХІХ

-

ХХ ғ.ғ. 

Жапония  мемлекеті  мен  құқығының 

дамуы.  ХІХ

-

ХХ  ғ.ғ.  Қытай  мемлекеті мен құқығының дамуы. 

 

Күтілетін  нәтиже

:

әр

 түрлі  тарихи 

кезеңдердегі 

шетелдердің 

мемлекеттік 

басқару 

жүйесінің 

құрылуы 

мен 


құқықтық 

реттелу 


ерекшеліктерін  білу  және  түсіну; 

тарихи  құқықтық  қайнар  кӛздерге 

талдау жасай біледі

 

Құзыреті:

Пән 


бойыншатеориялық 

алған  білімін,  дағдыларын  іс  жүзінде 

дұрыс  пайдалана  білуі,  біліктілігі 

жоғары,  тәжірибесі  мол  адамдардың 

тәжірибесінен  үлгі  алып,  кеңейтіп, 

қолдана  білуі,  нормативтік

-

құқықтық актілер  туралы  білімінің  болуы  мен 

оның 


ӛзгерістеріне 

ілесе 


алуы, 

нормативтік  құқықтық  құжаттармен 

жұмыс  жасай  білуі  тиіс,  кез  келген 

тығырықтан 

шығу 

үшін 


шешім 

қабылдай  білу  қабілеті  мен  сын  айта 

білу,  ойын  жүзеге  асыру  қабілетінің 

болуы.


 

право  Древней  Греции.  Государство  и 

право  Древнего  Рима.  Государство  и 

право франков. Феодальное государство и 

право    Франции.  Феодальное  государство 

и 

право Германии. 

Феодальное 

государство  и  право  Англии.  Феодальное 

государство  и  право  России.  Государство 

и  право  Арабского  халифат.  Феодальное 

государство  и  право  Китая.  Феодальное 

государство  и  право  Японии.  Развитие 

государства  и  права  Великобритании. 

Развитие  государства  и  права  США. 

Развитие  государства  и  права  Франции. 

Развитие государства и права Германии в 

ХІХ


-

ХХ  веках.  Развитие  государства  и 

права  России.  Развитие  государства  и 

права  Японии  в  ХІХ

-

ХХ  веках.  Развитие государства и права Китая в ХІХ

-

ХХ веках. 

Ожидаемые 

результаты:знать 

и  


понимать 

особенности 

построения 

системы  государственного  управления  и 

правового

 

регулирования  в  зарубежных странах, 

в 

различные исторические 

периоды; 

уметь 

анализировать исторические правовые источникиКомпетенции:компетенции  в  области 

взаимодействия 

с 

общественными институтами  и  людьми,  а  также  владение 

приемами  профессионального  общения  и 

поведения;способность  к  постоянному 

профессиональному  росту  и  повышению 

квалификации, а также реализации себя в 

профессиональном 

труде;компетенции, 

обеспечивающие 

самостоятельное 

выполнение  профессиональных  действий 

и 

дальнейшее профессиональное 

развитие


.

 

ТК 2.2 

Пәннің шифры: 

KR MK 2214 

Пән 

атауы:Қазақстан 

Республикасының мұрагерлік құқығы

 

Пререквизиттері

ҚР  азаматтық 

құқығы

 

Постреквизиттері

Диплом 


жұмысын (жоба) жазу және қорғау

 

Мақсаты:студенттердің  санасында  

мұрагерлік  қатынастарының  құқықтық 

реттелуі  саласында  кең  кӛлемде КВ 2.2

 

Шифр дисциплины

NP RK 2214 

Названиедисциплины

Наследственное 

право Республики Казахстан

 

Пререквизиты:Гражданское право

 

РК

 Постреквизиты:Написание  и  защита 

дипломной работы (проекта)

 

Цель  изучения

:

 

изучение  становления оформления, 

совершенствования 

и 

перспектив  развития наследственного 

права 


Республики 

Казахстан, туындап 

 

жатқан  

мұрагерлік 

қатынастарының пайда болуы, жүзеге 

асырылуы, 

нормативті

құқықтық сипаты    жӛніндегі  құқықтық  білім 

қалыптастыру; 

Студенттердің 

құқықтық  санасында    таңдалған 

кәсіпке  деген  сенімділік  қызметтік 

шеберлік  пен  кәсіптік  құзыреттіліктің 

терең негізін  қалау.

 

Пәнге берілген 

қысқаша 

сипаттама

:

Мұрагерлік  құқық  ұғымы 

және  жүйесі.  Мұрагерлік  құқықтың 

субъектілері. 

Мұрагерлік 

құқық 


объектілері,  мұраның  ашылуы.  Заң 

бойынша 


мұрагерліктегі 

жалпы 


ережелер. 

Заң 


бойынша 

мұрагерліктегі кезек және үлес. Ӛсиет 

бойынша  мұрагерлік.  Ӛсиет  түрлері. 

Мұраны  алу,  мұрагерлік  құқытың 

қорғалуы.

 

Күтілетін нәтиже:

Мұрагерлік құқық 

бойынша   кездесетін негізгі   ұғымдар 

туралы  мағлұмат  алуы  тиіс.  Алған 

білімдерін  практикамен  ұштастыра 

білу қажет. Бұл пәнді оқу  мұрагерлік 

қатынастардың  құқықтық  реттелуін 

игеруге жол ашады.

 

Құзыреті

: 

практикалық  сабақтарда 

ойлау  мәдениет  кӛрсету)  нақты 

құқықтық 

іске 

заңи 


сауатты 

қорытынды 

және 

кеңес 


беруге 

қабілетті  болу,  құқықтық  тәжірибе 

түрлерінің  (құқықтық  шығармашылық, 

құқықтық 

қолдану, 

жүйелеу, 

процессуалды)  құралын  және  әдісін 

білу;  қазіргі  нормативтік  базада  еркін 

бағдарлау; 

құқықтық 

құжаттарда 

нормативтік емес мазмұнымен жұмыс 

жасау әдісін

 

игеру,  құқықтық тәрбиені тиімді 

жүргізуге 

қабілетті 

болу,  


құқықтық 

мәдениеттің 

жоғарғы 

деңгейін игеру.

 

 

ТК 2.2

 

Пәннің шифры: KR ОK 2214

 

Пән 

атауы:Қазақстан 

Республикасының отбасы құқығы

 

Пререквизиттері

ҚР  азаматтық 

құқығы

 

Постреквизиттері

Диплом 


жұмысын (жоба) жазу және қорғау

 

Мақсаты: 

студенттердің 

негізгі 


ознакомление  с  кодексами,  законами  и 

подзаконными 

нормативными 

актами 


наследственно

-

правового характера, 

выяснения понятия характеристики,

 

 

субординации  различных  по  форме, содержанию 

и 

юридической силе 

источников 

права, 

призванных регулировать 

общественные 

наследственные отношения.

 

Краткое 

содержание 

основных 

разделов:

Предмет 


наследственного 

права;  Методы  изучения  наследственного 

права;  История  и  виды  институтов 

наследственного  права;    Место  и  роль 

наследственного  права  в  Гражданском 

праве; 


Значение 

и 

функции Наследственного  права;  Исследование  и 

пути развития Наследственного права  РК. 

Ожидаемые 

результаты:

студенты 

получат  нужные  им  сведения  о  новых 

наследственно

-

правовых понятиях 

и 

терминах,  рыночных  начал  в  правовом регулировании семейных отношений. 

 

Компетенции:

 

при 


анализировании

 

социально значимых

 

проблем и 

процессов;при  обеспечиваниисоблюдения

 

законодательства в 

наследственной 

деятельности 

субъектами 

права;принимать  решения  и  совершать 

юридические 

действия 

в 

точном соответствии 

с 

законом  

в 

наследственнойдеятельности;применять нормативные 

правовые 

акты, 

реализовывать  нормы  материального  и процессуального  права  в  наследственной 

деятельности

.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

КВ 2.2

 

Шифр дисциплины

SP RK 2214 

Названиедисциплины

Семейное  право 

Республики Казахстан

 

Пререквизиты:Гражданское право РК

 

Постреквизиты:написание  дипломных 

работ


 

теориялық  мәселелер  жӛнінде  білім 

алу,    практикада  туындайтын  күрделі 

мәселелерде 

бейімделуге, 

алған 

білімдерін қолдану 

қабілетін 

пайымдау. 

 

Пәнге берілген 

қысқаша 

сипаттама

 

Отбасы  құқығының  пәні мен 

түсінігі, 

ҚР 

дағы 


отбасы 

заңнамасына 

жалпы 

сипаттама, отбасы  құқық  қатнастары,  некені 

құқықтық  реттеу,    жұбайлардың 

мүліктік  құқықтары  мен  міндеттері, 

Неке 


шарты, 

Ата


-

аналар 


мен 

балалар 


арасындағы 

құқықтық 

қатынастар,  Алиментті  тӛлеу

 

және алу    тәртібі,  Бала  асырап  алудың 

құқытық  жағдайы,  Қорғаншы  мен 

қамқоршының құқықтық жағдайы 

 

Күтілетін нәтиже

Каталог: uploads -> files -> 2015-11
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
files -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №1 /2013
2015-11 -> Әож 376 арнайы мектепте бастауыш сынып оқушыларының жазбаша байланыстырып сөйлеу ерекшеліктері
2015-11 -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
2015-11 -> №21 (114) 12 қараша, 2015 жыл
2015-11 -> Әож 372. 851 Үлгермейтін оқушылардың пайда болу себептері
2015-11 -> ӘОЖ: 811. 512. 122ˈ 373. 22: 58 Қазақстан аумағындағЫ Өсімдіктің КҮрделі атауларын мағынасына қарай топтау
2015-11 -> ӘОҚ 581. 1 (075. 8) ХалықТЫҚ педагогика элементтерін биология пәнін оқыту үрдісінде пайдалану
2015-11 -> Бекітілді утвержден

жүктеу 1.42 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет