Бекітілдіутвержденжүктеу 1.42 Mb.
Pdf просмотр
бет9/13
Дата20.03.2017
өлшемі1.42 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Ожидаемые 

результаты:понимать  

сущность  теоретических  и  практических 

проблем 

в 

области международной 

торговли


знать 


основные  принципы 

функционирования 

и 

закономерности развития  международных  экономических 

отношений;  уметь 

анализировать  и оценивать  изменения,  происходящие  в 

мировой 


экономике, 

перспективы 

и 

последствия  проводимой  правительством РК внешнеэкономической политики

 

Компетенциииспользовать  полученные 

знания  теории  международной  экономики 

в  формировании  и  совершенствовании 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации,  внешнеторговой    политики, 

международных  экономических  связей, 

валютных  и  финансовых  отношений; 

анализировать 

 

изменения в 

международной    и  национальной  среде: 

оценивать  последствия  трансформаций 


жетілдіруде 

қолдана 


білу; 

халықаралық  және  ұлттық  саладағы 

ӛзгерістерді  талдап,  халықаралық 

ӛзара 


байланыстардың 

трансформациясының 

салдарын, 

олардың  экономикалық  эффектілерін 

бағалай білуі тиіс.

 

 ТК 3.5

 

Пәннің шифры: 

ShME 4339 

Пән  атауы:Шетел  мемлекеттерінің 

экономикасы 

 

Пререквизиттері

Экономикалық 

теория негіздері

 

ПостреквизиттеріДиплом 


жұмысын   (жоба) жазу және қорғау

 

Мақсаты:интеграциялық 

процесстердің 

мазмұнын, 

халықаралық  интеграция  белгілерін 

ашу. 


Интеграцияның 

эталондық 

интеграциялық 

үлгісін, 

сондай

-

ақ Латын  Америкасы,  ТМД  елдері  және 

Африка  елдерінің 

біріккен 

одақ 


үлгілерін қарастыру.

 

Пәнге берілген 

қысқаша 

сипаттама

: 

бұл 


пәнді 

оқыту 


ӛндірістік  іс

-

тәжірибе  жазуға  қажет болатын  қосымша  білімдер  мен 

дағдыларды қалыптастырады.

 

Күтілетін 

нәтиже

: 

пәнді 


оқу 

нәтижесінде  студент  келесілерді  білу 

керек:  әлемдік  экономиканың  қазіргі 

жағдайының  аналитикалық  талдауын 

жасай 

білу; 


осы 

білімдерді 

тәжірибелік  мақсатта  қолдана  білу; 

оларды 


нақты 

мәселелелерді 

шешуде қолдана білу.

 

Құзыреті: 

қазіргі 


экономикада

 

интеграциялық процесстердің 

перспективалары  мен  мәселелерін 

шешудің  негізгі  әдістерін  игеру; 

оқырмандардың  ӛзіндік  танымдылық 

қызметін 

қалыптастыру; 

интеграциондық  үрдістердің  тиімділігі 

жайлы 


кӛзқарас 

қалыптастыру; 

логикалық, 

аналитикалық 

және 

концептуалды ойлауды игеру 

международных 

взаимосвязей, 

их 


экономический эффект.

 

 КВ 

3.5 

Шифр дисциплины

: EZS 4339 Названиедисциплины

: 

Экономика 

зарубежных стран

 

Пререквизиты:Основы 

экономическойтеории

 

П

 

Постреквизиты:Написание  и  защита  д   

дипломной работы (проекта) 

Цель изучения

: 

раскрыть содержание 

интеграционных процессов, признаки 

международной интеграции. Рассмотреть 

эталонную классическую модель 

интеграции, а также модели 

объединительных союзов в Латинской 

Америке, стран СНГ и Африки.

 

Краткое 

содержание 

основных 

разделов:

 

Изучение  данной  дисциплины будет 

способствовать 

приобретению 

дополнительных 

знаний, 

навыков, 

необходимых  при  выполнении  отчета 

производственной практики

 

Ожидаемые  результаты:  В  результате 

изучения 

дисциплины 

студент 


должен:уметь  проводить  аналитический 

обзор  современного  состояния  мировой 

экономикивладеть  навыками  и  приемами 

использования этих знаний в практических 

целяхуметь  применять  их  к  конкретным задачам

 

Компетенции:

овладение 

основными 

методами  решения проблем и перспектив 

интеграционных процессов в современной 

экономике

формирование самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

обучающихся

формирование взглядов 

об 


эффективности 

интеграционных 

процессов

овладеть навыками 

логического, 

аналитического 

и 

концептуального мышления 

ТК 3.6

 

Пәннің шифры: 

KSEK 4340 

Пән  атауы:Кәсіпорынның  сыртқы 

экономикалық қызметі

 

Пререквизиттер:Экономикалық 

КВ 3.6

 

Шифр дисциплины

: VSDP 4340 Названиедисциплины

: 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

теория негіздері

 

Постреквизиттер:

Диплом  жұмысын   

(жоба) жазу және қорғау

 

Мақсаты:  студенттерге  бағалардың 

жалпы  деңгейін  әлемдік  анықтауды 

ескере 

отырып 


келісім

-

шарттар жасасу,  серіктесті  тиімді  таңдау, 

іскерлік 

хаттарды 

жүргізу 


және 

коммерциялық 

операцияларды 

ұйымдастыру тәжірибелеріне үйрету. 

 

Пәнге 

берілген 

қысқаша 

сипаттама

: 

Сыртқы  экономикалық 

қызметті  реформалау  мақсаты  мен 

міндеттері.  Сыртқы  экономикалық 

қызметті реттеудің ұйымдық негіздері 

және  басқару  құрылымы.  Сыртқы 

сауданы 

реттеу. 


Негізгі 

коммерциялық  операциялар.  Сыртқы 

саудалық  операцияларды  жүргізудің 

негізгі  кезеңдері.  Келісім

-

шарт 


сыртқы  саудадағы  негізгі  құжат. 

Халықаралық 

лизинг. 


Факторинг. 

Сауда


-

делдалдық 

операциялар. 

Жарыс 


типіндегі 

сауда 


операциялары.

 

Күтілетін нәтиже: сыртқы 

экономикалық қызметте контрагентті 

іріктеу механизмін, халықаралық 

келісім

-

шарт жасасудың алдындағы кезеңдерден ӛтуді, коммерциялық 

келісім


-

шарт жасасу, сол   келісім

-

шарттың орындалуын  бақылауды меңгеру.  

 

Құзіреті: 

әр түрлі халықаралық 

келісім

-

шарттардың әлемдік стандарттарға сәйкестігін анықтау 

мақсатымен оларды талдау және 

анықталған сәйкессіздіктерді 

халықаралық саудада даулы 

тұстардың туындамауы үшін жою 

жайлы білімдерді меңгеру. 

 

 

  

ТК 3.6

 

Пәннің шифры: 

ATN 4340 

Пән 

атауы:Әлемдік

 

тауарлық нарықтар 

 

ПререквизиттеріЭкономикалық 

теория негіздері

 

ПостреквизиттеріДиплом 


жұмысын   (жоба) жазу және қорғау

 

Пререквизиты:

Основы 


экономическойтеории 

ППостреквизиты:Написание  и  защита  д   

дипломной работы (проекта) 

Цель 

изучения

:

обучение 

студентов 

практике 

составления 

контрактов, 

с 

учетом  мирового  определения  общего уровня цен, выгодного выбора партнера, а 

также  ведению  деловой  переписки  и 

организации коммерческих операций. 

 

Краткое содержание 

основных 

разделов:Цели 

и 

задачи реформирования 

внешнеэкономической 

деятельности

Организационные  основы регулирования  и  структура  управления 

внешнеэкономической 

деятельностью.Регулирование 

внешней 


торговли. 

Основные 

коммерческие 

операции


Основные  этапы  проведения 

внешнеторговых  операций

Контракт основной  документ  во  внешней  торговле

Международный  лизинг  и  операции  по организации. 

Факторинг

Торгово


-

посреднические 

операции

Торговые операции состязательного типаОжидаемые результаты:освоить 

механизм 

подбора 

контрагента 

во 

внешнеэкономической деятельности, 

прохождения  предварительных  этапов 

перед 

заключением международной 

сделки, заключения коммерческой сделки, 

подписания 

и 

контроля исполнения 

данного контракта. 

 

Компетенции:владение 

знаниями 

в 

анализе 


различных 

международных 

контрактов  с  целью

 

выявления  их соответствия  мировым  стандартам  и 

устранения  выявленных  неточностей  с 

целью 

предотвращения возможности 

двоякого толкования статей контракта или 

возникновения 

спорных 


моментов 

в 

международной торговле.  

 

КВ 3.6

 

Шифр дисциплины

: MTR 4340 Названиедисциплины

: 

Мировые 


товарные рынки  

 

Пререквизиты:Основы 

экономическойтеории

 

П 

Постреквизиты:Написание  и  защита  д   

дипломной работы (проекта) 

Цель 

изучения:освоение

 

студентами Мақсаты

 

еңбекті нормалаудың 

теориялық 

және 

әдістемелік жағдайларын  меңгеру,  нормаларды 

есептеуде  тәжірибелік  дағдыларды 

алу  және  оларды  кәсіпорынның 

экономикалық қызметінде қолдану. 

 

Пәнге 

берілген 

қысқаша 

сипаттама:

 

Еңбекті  нормалаудың даму 

эволюциясы; 

еңбек 

және 


ӛндірістік  үрдістерді  зерттеу.  Жұмыс 

уақыты 


шығындарының 

жіктелуі. 

Жұмыс  уақытының  фотографиясы, 

оның  түрлері.  Хронометраж.  Еңбек 

нормаларының құрамы және жіктелуі. 

Еңбек  нормаларының  кәсіпорынның 

экономикалық 

жұмысында 

қолданылуы.  Ӛндірістің  шығындарын 

азайту  жүйесіндегі  еңбек  нормалары. 

Жұмыстың  және  операциялардың 

жаңа 


түрлерін 

игерудегі 

еңбек 

нормаларының  әдістемесі.  Еңбекті нормалауды басқару. 

 

Күтілетін  нәтиже:оқу  нәтижесінде 

студенттерде 

еңбек 


процестерін 

ұйымдастыру  мен  еңбекті  нормалау 

бойынша  теориялық  білімдер  мен 

тәжірибелік дағдылар қалыптасады.

 

Құзіреті

жұмыс  уақытын  дұрыс 

ұйымдастыруды, 

еңбекті 


нормалаудың  деңгейлерін  талдауды, 

еңбекті  ұйымдастырудың  жергілікті 

нормативтік  актілерін  құрастыруды 

меңгеру.  

 

 

теоретических  и  методических  положений нормирования 

труда, 


приобретение 

практических  навыков  расчета  норм  и 

использования их в экономической работе 

предприятий.

 

Краткое 

содержание 

разделов

Эволюция  развития  нормирования  труда; 

исследование 

трудовых 

и 

производственных процессов. 

Классификация  затрат  рабочего  времени. 

Фотография 

рабочего 

времени, 

ее 


разновидности

Хронометраж.   

Состав  и 

классификация 

норм 


труда

.  


Использование 

норм 


труда 

в 

экономической работе 

предприятия

Нормы  труда  в  системе  снижения издержек 

производства

Методика нормирования  труда  в  условиях  освоения 

новых 


видов 

работ 


и 

операций


Управление нормированием трудаОжидаемые  результаты

:

В  процессе 

изучения  дисциплины  студент  должен 

приобрести 

теоретические 

знания 


и 

практические  навыки  по  анализу  работ  и 

рабочих  мест,  анализу  использования 

рабочего 

времени, 

разработки 

организационной 

и 

функционально-

штатной структуры

.  

Компетенции:  владение  знаниями    об 

анализе  уровня  нормирования  труда,

 

о 

составлении 

локальных 

нормативных 

актов, касающихся организации труда.

 

ТК 3.7

 

Пәннің шифры: 

K 4341 

Пән атауы:Кәсіпкерлік 

 

ПререквизиттеріЭкономикалық 

теория негіздері

 

ПостреквизиттеріДиплом 


жұмысын   (жоба) жазу және қорғау

 

Мақсаты:

 

білімгерлерге бәсекелестік 

жағдайында 

кәсіпорындардың 

кәсіпкерлік 

қызметін 

ұйымдастырудың 

тәжірибелік 

дағдылары 

мен 

теоретикалық негіздерін оқыту 

Пәнге 

берілген 

қысқаша 

сипаттама

экономикада 

кәсіпкерлікті 

әлеуметтік

-

экономикалық дамуды 

күшейту 


факторы ретінде қарастыру қажет

 

КВ 3.7 

Шифр дисциплины

: P 4341 Названиедисциплины

:

Предприниматель

ство

 

Пререквизиты:Основы 

экономическойтеории

 

П

 

Постреквизиты:Написание  и  защита  д   

дипломной работы (проекта) 

Цель  изучения

: 

обучение  студентов 

теоретическим  основам  и  практическим 

навыкам 


организации 

предпринимательской 

деятельности 

предприятий в конкурентных условиях

 

Краткое 

содержание 

основных 

разделов:Предпринимательство 

в 

экономике  необходимо  рассматривать  как важнейший  фактор  ускорения  социально

-

экономического развития. 

Күтілетін 

нәтиже

: 

кәсіпкерлік 

қызметті  ұйымдастыру  мен  қызмет 

кӛрсету  бойынша  дұрыс  шешім 

қабылдау;  бизнесті  дұрыс  басқару 

білу


 

Құзыреті

: 

кәсіпкерлік 

қызметті 

ұйымдастырудың 

тәжірибелік 

негізіне, 

бизнестің 

тиімділігін 

бағалауда, 

сапа 


және 

бақылау 


деңгейін 

қамтамасыз 

ету 

және 


ұйымдастыру  сұрақтарында,  кәсіби 

ӛсуінің 


және 

потенциалды 

мүмкіндіктерін  қамтамасыз  етуінде, 

қоғам 


және 

қоршаған 

ортаға 

кәсіпкерлікті  ұйымдастырудың  кері әсерінің  алдын  алуында    құзыретті 

болады.


 

 

 ТК 3.7

 

Пәннің шифры: 

KIT 4341 

Пән 

атауы:Кәсіпкерліктің 

инновациялық түрлері

 

Пререквизиттері

Экономикалық 

теория негіздері

 

ПостреквизиттеріДиплом 


жұмысын   (жоба) жазу және қорғау

 

Мақсаты:студенттердің 

бойында 

инновациялық  экономика  саласында, 

сондай

-

ақ ғылыми

-

зерттеушілік, талдаушылық  және  педагогикалық 

қызметтегі 

кәсіби 

құзіреттілікті қалыптастыру. 

 

Пәнге берілген 

қысқаша 

сипаттама

Инновация теорясының 

негіздері. 

Ұлттық 


инновациялық 

жүйелер. 

Инновациялар 

және 


инновациялық бизнес. Инновациялық 

үрдістерді  жоспарлау.  Инновациялық 

жобалар 

мен 


бағдарламаларды 

экономикалық  талдау.  Инновациялық 

қызметті 

қаржыландыру 

жүйесі. 

Инновациялық қызметті ұйымдастыру 

формалары. 

Инновациялық 

бизнестегі 

баға 


белгілеу 

және 


шығындар. 

 

Күтілетін нәтиже:постиндустриалдық  қоғамды 

сипаттайтын  теориялық  аспектілерді 

оқып  білуі;инновациялық  даму  және 

инновациялық  экономика  ұғымдарын 

анықтауға талдау жүргізу.

 

Ожидаемые результаты:правильные 

решения 


по 

организации 

и 

функционированию  предпринимательской деятельности;

 

умение правильно 

управлять

 

бизнесом. 

Компетенции:

 

Будет компетентенв 

практическихосновах 

организации 

предпринимательской  деятельности,  в 

оценке 

эффективности бизнеса, 

в 

вопросах  организации  и  обеспечения уровня  качества  и  контроля,  в  оценке 

деятельности персонала, для обеспечения 

его 

профессионального роста 

и 

потенциальных  возможностей,  в  вопросах предупреждения 

неблагоприятных 

воздействий 

предпринимательской 

организации  на  общество  и  окружающую 

среду.


 

 

КВ 3.7 

Шифр дисциплины

: IVP 4341 Названиедисциплины

: 

Инновационные 

виды предпринимателства

 

Пререквизиты:Основы 

экономическойтеории

 

П

 

Постреквизиты:Написание  и  защита  д   

дипломной работы (проекта) 

Цель изучения

:

 

формирование у студентов 

профессиональных 

компетенций 

в 

области  экономики  инноваций,  а  также научно

-

исследовательской, аналитической и  педагогической  деятельности  в  сфере 

инновационной экономики.

 

Краткое 

содержание 

основных 

разделов:Основы 

теории 


инноваций

Национальные  инновационные  системыИнновации  и  инновационный  бизнес

Планирование  инновационных  процессовЭкономический  анализ  инновационных 

проектов 

и 

программСистема 


финансирования 

инновационной 

деятельности

Организационные  формы инновационной 

деятельности

Ценообразование и 

затраты 


в 

инновационном бизнесеОжидаемые 

результаты:изучить 

теоретические  аспекты,  характеризующие 

постиндустриальное 

общество;провести 

анализ 

определения понятия 

инновационного  развития  и  понятия 

инновационной экономики.

 

Компетенции: 

Способен 

проводить 


Құзыреті

:

инновациялық 

экономиканың 

мәнін, 


зерттеу 

жүргізуді  және  оларды  ұйымдастыру 

тетіктерін меңгеру, оның пайдасы мен 

тәуекелін есептей білуі тиіс. 

 

 

 ТК 3.7

 

Пәннің шифры: 

VK 4341 

Пән атауы:Венчурлық кәсіпкерлік

 

ПререквизиттеріКаталог: uploads -> files -> 2015-11
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
files -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №1 /2013
2015-11 -> Әож 376 арнайы мектепте бастауыш сынып оқушыларының жазбаша байланыстырып сөйлеу ерекшеліктері
2015-11 -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
2015-11 -> №21 (114) 12 қараша, 2015 жыл
2015-11 -> Әож 372. 851 Үлгермейтін оқушылардың пайда болу себептері
2015-11 -> ӘОЖ: 811. 512. 122ˈ 373. 22: 58 Қазақстан аумағындағЫ Өсімдіктің КҮрделі атауларын мағынасына қарай топтау
2015-11 -> ӘОҚ 581. 1 (075. 8) ХалықТЫҚ педагогика элементтерін биология пәнін оқыту үрдісінде пайдалану
2015-11 -> Бекітілді утвержден

жүктеу 1.42 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет