Бекітілдіутвержденжүктеу 1.42 Mb.
Pdf просмотр
бет8/13
Дата20.03.2017
өлшемі1.42 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

: 

оқытудың  теориясы 

мен  практикасы  және  заңдылықтары. 

Оқыту


-

тәрбиелеу 

үрдісінің 

құралдары, 

әдістері 

және 


ұйымдастыру 

нысандары 

және 

жоғары  оқу  орындарындағы  педагог қызметіне 

қойылатын 

нормативті 

және құқықтық талаптар.

 

Күтілетін 

нәтиже

: 

қиын 


жағдайларды шешу,оқу үрдісіне деген 

жауапкершілік 

сезімі,командаларда 

жұмыс жасау қабілеті,

 

Құзыреті

:

теоретикалық 

және 

практикалық  негіздері  әдістемесімен қаруландыру; 

логикалық, 

аналитикалық  және  концептуалды 

ойлауды игеру

 

обучения и воспитания 

Краткое 

содержание 

основных 

разделов:Теория

 

и  практика 

процесса 

обучения обучаемых, его закономерности. 

Средства,  способы  и  организационные 

формы  учебно

-

воспитательного  процесса и  нормативные  и  правовые  требования  к 

деятельности педагогов в высших учебных 

заведениях

 

Ожидаемые результаты: навыки 

разрешения трудных ситуаций,  чувство 

ответственности за учебный процесс, 

навыки совместной работы в командах

 

навыки публичных выступлений. 

Компетенции

вооружение 

теоретическими 

и 

практическими основами;овладеть навыками логического, 

аналитического 

и 

концептуального мышления.

 

ТК 3.3 

Пәннің шифры: 

BBM 3329 

Пән 

атауы:Білім 

берудегі 

менеджмент

 

ПререквизиттеріПедагогика 

Постреквизиттері

Дипломалы  іс

-

тәжірибе


 

Мақсаты:Педагогикалық 

менеджменттің 

мәні, 

оның 


құрылымдық  компоненттері  туралы 

студенттердің  түсінігін  қалыптастыру; 

білім 

беру 


мекемелеріндегі 

жетекшілердің 

басқару 

мәдениетіндегі  тұлғалық  сапасын 

қалыптастыру.Пәнге 

берілген 

қысқаша 

сипаттама

:

Педагогикалық 

менеджменттің 

білім 


жүйесі 

элементтерінің  негізгі  мінездемелері КВ 3.3

 

Шифр дисциплины

: MO 3329 Названиедисциплины

: 

Менеджмент  в 

образовании

 

Пререквизиты:Педагогика

 

Постреквизиты:Преддипломная 

практика

 

Цель  изучения:

формирования у студентов 

понятия  о  сущности  педагогического 

менеджмента, 

его 

структурных компонентов; 

формирование 

предсталенияо 

целостней 

системе 

деятельности 

руководителя 

образовательного 

учреждения 

его 


личностных  качествах,  управленческой 

культуре.

 

Краткое 

содержание 

основных 

разделов:Сущность 

и 

характеристика основных 

системообразующих 

элементов 

педагогического менеджмента.  Цели  и  задачи және 

мәні. 


Педагогикалық 

менеджменттің 

мақсаты 

мен 


міндеттері

Педагогикалық менеджменттің 

 

қызметіПедагогикалық 

менеджменттің

 

ұстанымдары. Педагогикалық 

менеджменттің 

 

әдістері


Педагогикалық 

менеджмент 

тиімділігін  анықтаудың  факторлары. 

Педагогикалық  менеджмент  субъект 

қызметінің

 

нәтижелері. Білім берудегі менеджмент 

тұжырымдамасын 

дамытудың 

тарихы. 


Мектепті 

басқарудағы  адамгершілік  қасиет. 

Педагогикалық 

менеджменттегі 

іскерлік  қатынас  ұстанымдары  және 

әдеп 


нормалары. 

Қазіргіістер 

адамның 

қызметіндегі 

әдеп. 

Келіссӛздер мен 

әңгімелесуді 

дайындаудағы 

психологиялық 

негіздер. 

Педагогикалық 

менеджмент

психологиялық қорғаудың  әрекеті.  Қазіргі  іскерлік 

қатынастың түрлері мен формалары.

 

Күтілетін 

нәтиже

:

педогогикалық 

қызмет  барысында  ӛз  білімі  мен 

біліктілігін 

тиімді 

қолдануы, басқарудағы 

педагогикалық

-

инновациялық технологияларын 

меңгеруі тиіс.

 

Құзыреті

:

Кәсіби  қызметті  орындауа 

туындайтын 

қажетті 


міндеттерді 

шешу; 


оқу

-

танымдық және 

оқу


-

тәрбиелік  қызметіндегі

 

менеджердің басқарушылық деңгейін білуі тиіс.

 

  

ТК 3.3

 

Пәннің шифры: 

MPKY 3329 

Пән 

атауы:Мектептегі 

психологиялық 

қызметті 

ұйымдастыру 

 

Пререквизиттері

 

Постреквизиттері

 

Мақсаты:

 

Пәнге берілген 

қысқаша 

сипаттамаКүтілетін нәтиже

: 

Құзыреті

:

 

 педогогического 

менеджмента. 

Функции 

педагогического 

менеджмента. 

Методы 


педагогического 

менеджмента. 

Факторы, 

определяющие 

эффективность 

педагогического 

менеджмента.Результаты 

деятельности 

субъектов 

педагогического 

менеджмента.  История  развития  концепции 

менеджмента 

в 

образовании. Человекоцентристкий  подход  в  управлении 

школой. 


Психологические 

особенности 

делового 

обшения 


в 

педагогическом 

менеджменте.  Этические  нормы  и  принципы 

делового 

обшения 

в 

педагогическом менеджменте. 

Этикет 


в 

деятельности 

современного 

делового 

человека. 

Психологические  особенности  подготови  и 

проведения  бесед  и  переговоров.  Способы 

психологической  защиты  в  педагогическом 

менеджменте.  Виды  и  формы  современных 

деловых коммуникации.

 

Ожидаемые 

результаты:способствовать 

эффективному  применению  знаний  и  умений 

курса    в  педа

гогической  деятельности, 

владеть  инновационными  технологиями 

педагогического управления. 

Компетенции:осваиваемые  врезультате 

изучения  курса:  студент  должензнать

современное состояние 

учебно


-

методических,  наглядных    и  технических 

средств обучения в школе.

 

уметь: правильно подбирать средства и  

методы  обучения,  использовать  для 

решения  поставленныхобразовательных, 

развивающих и воспитательных задач.

 

иметь:  самостоятельно  подбирать  и изготавливать 

необходимыедидактические 

материалы 

для школы.

 

 

КВ 3.3

 

Шифр дисциплины

: OPSSh 3329 Названиедисциплины

:

Организация 

психологической 

службы 


в 

школе 


Пререквизиты:

 

Постреквизиты:

 

Цель изучения

:

 

Краткое содержание основных разделов: 

Ожидаемые результаты:

Компетенции:

 

 ТК 3.4

 

Пәннің шифры: 

 

КВ 3.4

 

Шифр дисциплины

 

Пән атауы:Құқықтық

 

пәндерді оқыту 

әдістемесі

 

Пререквизиттері

Педагоика 

Постреквизиттері

Дипломалды 

іс

-

тәжірибе 

Мақсаты:Жалпы  және  кәсіби  білім 

беруде 


субъектілерге 

құқықтық 

тәрбие  мен  оқытудың  ерекшеліктерін 

теориялық 

және 

практикалық меңгерту.

 

Пәнге берілген 

қысқаша 

сипаттама

:

Құқықтық


 

пәндерді 

оқытудың  теориясы  мен  әдістемесі 

педагогикалық 

ғылым 

ретінде. Мемлекеттік  білім  беру  стандарты. 

Базалық  және  кәсіптік  деңгейде 

құқықты  оқыту.  Құқықтық  тәрбие 

түсінігі,  мазмұны,  мақсаты  және 

нысаны.  Құқықтық

 

тәрбиенің  мәні. Құқық

 

оқыту  пәні  және  оқу  пәні ретінде.  Құқықтық

 

оқыту:  мәні  мен құқықтық 

білім 


берудегі 

орны. 


Құқықты 

оқытудағы 

педагогті 

дайындау  және  педагогтің  ғылыми

-

әдістемелік  қызметін  ұйымдастыру. Құқықты 

оқытудың 

дидактикалық 

негізі.  Білім  беру  мекемелеріндегі 

құқықтық  оқытуды  ұйымдастырудың

 

негізгі нысандары. Оқу сабақтарының негізгі 

нысандары. 

Құқықтық 

оқытудың 

әдістемесі. 

Құқықтық 

пәндерді  оқыту  құралдары.  Құқықтық 

оқытудың  бақылау  әдістері,  жүйесі, 

нысандары.

 

Күтілетін нәтиже

:

Студент 


педагогикалық  қызметтің  теориялық 

және  дидактикалық  негізін,  құқық 

пәнінің 

мұғалімінің 

қызметін 

ұйымдастырудың 

ғылыми 

негізін 


біледі.  Құқық  пәні  бойынша  оқу 

сабақтарын жүргізеді және жоспарлай 

алады.  Ӛзінің  қызметінде  қазіргі 

заманғы 


ғылыми 

тәсілдерді, 

әдістерді,  сонымен  қатар  оқытудың 

техникалық

 

құралдарын,  ақпараттық және  компьютерлік  технологияларды 

қолдана алады. 

 

Құзыреті

:

әлеуметтік

 

мәселелер мен үрдістерді

 

ғылыми талдауға қабілетті; ғылыми  және  тәжірибелік  қызметте 

зерттеудің  жалпы  ғылыми  және  жеке 

әдістерін қолдагнады.

 

Названиедисциплины: 

Методика 

преподавания правовых дисциплин

 

Пререквизиты:Педагогика

 

Постреквизиты:Преддипломная 

практика 

 

Цель 

изучения

:

в 

теоретическом и 

практическомосвоении 

особенностей 

правового 

воспитания 

и 

обучения субъектов  общего  ипрофессионального 

образования.  

 

Краткое  содержание  основных  разделов:

 

Теория и 

методика 

преподавания 

правовых    дисциплин  как  педагогическая 

наука.  Государственный  образовательный 

стандарт  общего  образования  первого 

поколения. Обучение праву  на базовом и 

профильном  уровнях.  Понятие,  цели, 

содержание 

и 

формы правового 

воспитания. 

Значение 

правового 

воспитания.  Право  как  предмет  обучения 

и 

учебная дисциплина.Правовое 

обучение:  сущность  и  место  в  правовом  

образовании.Подготовка 

педагога 

к 

преподаванию права 

 

и научно

-

методическая организация 

труда 


педагога.Дидактические основы

 

правового обучения.  Основные  формы  организации 

правого  обучения    в  образовательных 

учреждениях.  Основные  формы  учебных 

занятий.Методика 

правового 

обучения.Средства  обучения  на  занятиях 

по  правовым    дисциплинам.  Системы, 

формы,  методы  контроля  правового  

обучени.  

 

Ожидаемые  результаты:

Студент  должен 

знать:  теоретические  и  дидактические 

основы 

педагогической деятельности; 

специфику  обучения  праву  студентов 

неюридических 

специальностей 

учреждений 

начального, 

среднего 

и 

высшего профессионального 

образования; основы научной организации 

труда 

преподавателя (учителя) 

права;Уметь:планировать  и  проводить 

учебные

 

занятия  по  праву  с  учѐтом специфики тем и разделов программы и в 

соответствии 

с 

учебным 


планом; 

использовать 

в 

своей 


работе 

современные 

научно 

обоснованные 

приѐмы,  методы  и  средства  обучения 

праву, в том числе технические средства

 

обучения, информационные 

и 


 

 

  

 

  

 

 ТК 3.4

 

Пәннің шифры: 

 

Пән 

атауы:Құқықтық

 

пәндерді оқытудағы интербелсенді әдістер

 

ПререквизиттеріОқытудың 

белсенді әдістері

 

Постреквизиттері

Дипломалды 

іс

-

тәжірибе 

Мақсаты:тұтас 

педагогикалық 

процесс  жағдайында  студенттерді 

педагогикалық 

технологияларды 

пайдалану  әдістемесінің    теориялық 

және 

практикалық негіздерімен 

қаруландыру.

 

Пәнге 

берілген 

қысқаша 

сипаттама

: 

Оқытудың  белсенді 

әдістерінің пәні мен міндеті, оқытудың 

белсенді 

және 

интербелсенді әдістерінің  теориялық,  практикалық 

негіздері, 

белсенді 

және


 

интербелсенді  оқытудың  мақсатыоқытудың  интербелсенді  әдістерінң 

сипаттамасы.

 

Күтілетін нәтиже

:

.оқытудың 

белсенді 

және 


интербелсенді 

әдістерінің 

әдістемелік 

негіздерін 

білу; 

оқытудың белсенді 

және 


интербелсенді  әдістердің  мәнін  білу 

қажет.


 

Құзыреті

: 

меңгерген 

теориялық 

білімін  іс  жүзінде  пайдалана  білу, 

осыжолда  жаңа  технологияларды 

оңтайлы  пайдалану;    ӛзінің  кәсіптік 

қызметінің 

түрі 


мен 

сипатының 

ӛзгеруіне, 

пәнаралықжобалармен 

жұмыс 

істеуге 


әдістік 

және 


психологиялық  жағынан  дайын  болу; 

оқытудың    жаңа

 

дәстүрден  тыс  әдіс-

тәсілдерін  меңгеру;  жоғары  кәсіби 

тәжірибелі  ұстаздардың  тәжірибесін 

үйрену және тарату.

 

 

компьютерные технологии. 

Компетенции:способность 

научно 


анализировать 

социально 

значимые 

проблемыи  процессы,    использовать 

общенаучные 

и 

частные методы 

исследований  в  научной

 

и  практической деятельности КВ 3.4

 

Шифр дисциплины

 

Названиедисциплины

: 

Интерактивные 

методы 

в 

преподавании правовых 

дисциплин 

Пререквизиты:Активные 

методы 


обучения

 

Постреквизиты:Преддипломная 

практика

 

Цель изучения

: 

научные 


основы 

активных 

и 

интерактивных методов 

обучения, 

вооружение 

будущих 


специалистов  необходимыми  знаниями, 

умениями,  навыками  по  использованию 

активных и интерактивных методов

 

Краткое  содержание  основных  разделов:

 

предмет и задачи активных методов обучения, теоретические 

и 

практические основы 

активных  и  интерактивных  методов  обучения, 

цели  активного  и  интеративного  обучения, 

характеристика 

различных 

интерактивных 

методов 

обучения, 

эффективное 

использование интерактивных

 методов обучения в учебном процессе 

основные  понятия    активных  и интерактивных методов обучения 

Ожидаемые 

результаты:

 

знание методологических 

основ 


активных 

и    


интерактивных методов обучения

 

Компетенции:способность 

научно 


анализировать 

социально 

значимые 

проблемыи  процессы,    использовать 

общенаучные 

и 

частные методы 

исследований  в  научной  и  практической 

деятельности;  способность  понимать  и 

осмысливать 

научно

-

философские концепции 

современности, 

отделять 

научное знание от псевдонаучного.

 

 

ТК 3.5 

КВ 3.5

 

Пәннің шифры: 

HE 4339 

Пән атауы:Халықаралық экономика

 

ПререквизиттеріЭкономикалық 

теория негіздері

 

ПостреквизиттеріДиплом 


жұмысын   (жоба) жазу және қорғау

 

Мақсаты:халықаралық 

экономиканың  құрылымын,  оларды 

жүзеге  асырудың  механизмi,  қазiргi 

таңдағы  дамуының  тенденциялары 

мен ерекшелiктерiн қарастыру.

 

Пәнге 

берілген 

қысқаша 

сипаттама

: 

Халықаралық 

экономиканың 

қалыптасуы 

және 

құрылымы.  Халықаралық  теорияның классикалық  теориялары.  Ӛндіріс 

факторларының 

арақатынасы 

теориясы.  Халықаралық  саудадағы 

жалпы 

тепе


-

теңдік. 


Сыртқыэкономикалық  саясат  және 

оның 


құралдары. 

Капиталдың 

халықаралық 

қозғалысы 

және 

халықаралық  несиелеу.  Жұмысшы күшінің 

халықаралық 

қозғалысы. 

Халықаралық 

экономикалық 

интеграция.  Халықаралық  валюта

-

қаржы  жүйесі.  Валюталық  курс  және 

оны  реттеу.  Халықаралық  қаржы 

нарықтары. Тӛлем балансы.

 

Күтілетін  нәтиже:  халықаралық 

сауда, капитал мен жұмысшы күшінің 

халықаралық 

қозғалысын 

түсінуі 


тиіс;халықаралық 

экономикалық 

қатынастардың  әрекет  етуі  мен  даму 

заңдылықтарының 

негізгі 

принциптерін білуі тиіс;үкімет

 

жүргізіп отырған 

сыртқы 


экономикалық 

саясаттың  болашағы  мен  салдарын 

талдай және бағалай білуі тиіс; алған 

білімдерін  ҚР  сыртқы  экономикалық 

байланыстарын 

және 


кәсіпорындардың 

сыртқы 


экономикалық  қызметін  ұйымдастыру 

мен басқару ісінде қолдана білуі тиіс. 

Құзыреті

: 

халықаралық  экономика 

теориясынан 

алған 


білімдерін 

ұйымның 


сыртқы 

экономикалық 

қызметін, 

сыртқы 


саудадағы 

саясатын, 

халықаралық 

экономикалық 

байланыстарды, 

валюталық 

және 

қаржылық қатынастарды  қалыптастыру  және 

Шифр дисциплины

: ME 4339 Названиедисциплины

:

Международная 

экономика

 

Пререквизиты:Основы 

экономическойтеории

 

П 

Постреквизиты:Написание  и  защита  д   

дипломной работы (проекта) 

Цель  изучения

:

 

овладение  студентами теоретическими знаниями и приобретение 

навыков  анализа  практических  проблем  в 

области международной экономики.

 

Краткое содержание 

основных 

разделов:Становление 

и 

структура международной  экономики.Классические 

теории  международной  торговли.Теория 

соотношения 

факторов 

производства.Общее 

равновесие 

в 

международной торговле.Воздействие 

международной 

торговли 

на 


распределение  доходов.Внешнеторговая 

политика 

и 

ее 


инструменты.Международное 

движение 

капитала 

и 

международное кредитование.Международная 

миграция 

рабочей  силы.Международная  передача 

технологий.Международная 

экономическая 

интеграция.Международная 

валютно

-

финансовая система.Валютный курс и его регулирование.Международные 

финансовые рынки.Платежный баланс. 

Каталог: uploads -> files -> 2015-11
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
files -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №1 /2013
2015-11 -> Әож 376 арнайы мектепте бастауыш сынып оқушыларының жазбаша байланыстырып сөйлеу ерекшеліктері
2015-11 -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
2015-11 -> №21 (114) 12 қараша, 2015 жыл
2015-11 -> Әож 372. 851 Үлгермейтін оқушылардың пайда болу себептері
2015-11 -> ӘОЖ: 811. 512. 122ˈ 373. 22: 58 Қазақстан аумағындағЫ Өсімдіктің КҮрделі атауларын мағынасына қарай топтау
2015-11 -> ӘОҚ 581. 1 (075. 8) ХалықТЫҚ педагогика элементтерін биология пәнін оқыту үрдісінде пайдалану
2015-11 -> Бекітілді утвержден

жүктеу 1.42 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет