Бекітілді утвержденжүктеу 0.65 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата13.09.2017
өлшемі0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

 

Физика-

математика

 

факультеті 

Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова

 

Физико


-

математический факультет

 

 

 

 

БЕКІТІЛДІ

                   

УТВЕРЖДЕН

  

Университеттің ОӘК отырысында 

на заседании УМС 

 

университета 

Хаттама


 

Протокол № ___ от _________ 201

г

 ОӘК тӛрағасы 

 

Председатель УМС __________ 

Мальтекбасов М.Ж.

 

 

  

 

  

 

  

5В011100 –

 

Информатика 

мамандығы бойынша

 

Элективті пәндер каталогы

 

Қабылдау жылы

: 2015 

ж

 Каталог элективных дисциплин

 

по специальности: 5В011100 –

 

Информатика 

год приема: 20

15 

г

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Талдықорған 2015 ж.

 


 

ЭК

 

Пәннің шифры:

 Ily 1105 Пән атауы: Ілиястану        

 

Пәннің пререквизиттері: Жоқ

 

Пәннің постреквизиттері: жоқ

 

Мақсаты:  Классик  ақын,  жазушы,  публицист, 

драматург, аудармашы, фольклорист, әдебиет 

зерттеушісі,  тарихшы,  фельетон  жанрының 

негізін 

салған 


кӛп 

қырлы 


талантІлияс 

Жансүгіровтің 

зертханасына 

«енгізіп», 

шеберлік 

мектебін 

саралау, 

таразылау, 

суреткердің сырын түсіндіру. 

 

Пәнге  берілген  қысқаша  сипаттама:

 

Ілияс 


Жансүгіровтің  шығармашылық  ӛмірбаяны,сӛз 

ӛнерін  игеру  жолындағы  алғашқы  ізденістері, 

қоғамдық 

және 


мемлекеттік 

қызметтері, 

әртүрлі  ӛнер  саласына  ат  салысуы,  поэмалар 

жазуы,  прозаның  дамуына  қосқан  үлесі, 

драматургиясы, ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, 

жариялап,  зерттеуі,  аудармашылық  еңбегі, 

журналистік 

қызметі, 

публицистикалық 

еңбектері,  шығармаларының  лингвистикалық 

және  кӛркемдік  қыры,  ақынның  қазақ  әдеби 

тілін 


дамытуға 

қосқан 


үлесі, 

қаламгер 

шығармашылығының зерттелуі қамтылған.  

 

Күтілетін нәтижелер  - 


қаламгер 

туындыларымен 

танысып, 

ондағы дәуір демін, қоғам шындығын айқындай 

алуы;  прозалық  туындыларындағы  кӛркем 

образ,  әдеби  характер,  әдеби  тип,  реализм, 

романтизм,  жазушы  стилі  сияқты  әдеби 

ұғымдардың  негізгі  белгілерін  білуі;  оқылған 

шығармалардағы кейіпкердің рӛлі  мен орнын, 

сондай


-

ақ кейіпкер характерінің қоршаған орта 

мен    жағдайларға  байланысты  қалыптасуын 

ашып кӛрсетуге дағдылануы; 

 

  - 


тиісті  деректерді  келтіре  отырып,  пікір 

алмасуларда,  диспуттарда  ӛз  кӛзқарастарын, 

пікірлерін  дәлелдей  алуы,  әдеби  сын  –

 

зертеулерге тезис және конспект жасай білуі. 

Құзыретті

І.Жансүгіров  мұрасының  тарихи 

маңызын,  пеоэтикалық  ерекшелігін,  жанрлық 

ізденістерін талдай біледі 

ЭК

 

Шифр дисциплины:

  Ily 1105                Наименование 

дисциплины: 

Ильястану

 

Пререквизиты:

 

нет 

Постреквизиты:

 

нет  

Цель  курса:  Ввести  в  многогранную 

творческую 

лабораторию 

 

Ильяса Жансугурова 

 поэта

-

классика, писателя, 

драматурга, 

переводчика, 

фольклориста, 

исследователя 

литературы, 

историка, 

основоположенника жанра фельетонаКраткая  характеристика  дисциплины:

 

В  изучение  курса  входит:  биография И.Жансугурова,    первые  исследования 

на  пути  изучения  искусства  слова, 

общественная 

и 

государственная деятельность,  его  место  в  различных 

областях 

искусства, 

казахской 

литературоведческой 

науке,  


неоценимый  вклад  в  формирование 

художественных 

принципов 

нашей 


литературы,  написание  поэм,  вклад  в 

развитие  прозы,  драматургии,  развитие 

казахского  литературного  языка,  сбор  и 

публикация  образцов  устного  народного 

творчества,  исследование  творчества 

самого поэта.

 

Ожидаемые результаты:

 

-

 

Знакомство с произведениями поэта, 

раскрытие 

истинных 

событий 

тех 


времен, общества; знание литературных 

понятий  композиция,  художественное 

своеобразие,  система  образов,  галерея 

героев и других компонентов творческой

 

мастерской поэта; 

-

 

Роль  и  место  героев  прочитанных 

произведений, умение показать их связь 

окружающей 

средой 

 

и действительностью;

 

- 

На примере конкретных примеров из 

текстов  обмениваться  мнениями,  в  

диспутах  доказывать  свое  мнение  и 

взгляды,  умение  писать  тезисы  и 

конспекты  на  литературно

-

критические исследования.

 

Компетенциизная  основное  учебное 

содержание  предмета,  уметь  ставить 

перед  собой  цель  претворить  в  жизнь 

профессиональные 

задачи, 


использовать  для  их  решения  научные  

методы.


 

новые технологии. 

ЭК

 

Пәннің шифры:

 

АГ 1201 

Пән атауы:

 

Алгебра және геометрия 

Пререквизиттері

 : 

Жоқ 


 

Постреквизиттері

: 

Математикалық талдау 

Мақсаты:

 

Алгебраның    зерттеу  әдістерінің ЭК

 

Шифр дисциплины:

  

АГ 1201 

Название  дисциплины:

 

Алгебра  и геометрия

 

Пререквизиты:

 

Нет  

Постреквизиты:

 

Математический негізін 

игеру 


және 

есептер 


шығару; 

математиканың  сандық  әдістерінің  негізін 

игеру және оларды қарапйым түрде іске асыру

әр  түрлі  кеңістіктер  жайлы  кӛзқарастарды 

қалыптастыру.

 

Пәнге  берілген  қысқаша  сипаттама: 

Кіріспе. 

Жиындар 

теориясы.Бинарлы 

қатынастар.  Функция  түсінігі.  Пікірлер  және 

оларға  қолданылатын  амалдар.  Предикаттар 

мен  кванторлар.    Матрицалар  және  оларға 

қолданылатын амалдар.  Сызықтық теңдеулер 

жүйесі. 

 

Күтілетін нәтиже

: 

Алгебралық 

түсініктермен  зерттеу  әдістері  мен  негіздерін 

біледі; 


математикалық 

теориялардағы 

теоремаларды  дәлелдей  алады  және  алған 

білімдерін  қолданады;  Алгебралық  обьектілер 

арасындағы 

сандық 


және 

сапалық 


арақатынастарды 

ӛрнектеуге 

қажетті 

математикалық 

символдарды 

қолдану 


тәжірибесіне ие болады

 

Құзыреті:  Қолданбалы  есептерді  шешуде 

алгебра 

және 

геометрия 

ұғымдарын 

пайдалануға қабілетті

 

анализ


  

Цель  изучения

: 

Является  последова

-

тельное изложение основных методов и результатов  алгебры и геометрии, кото

-

рые наряду с математическим анализом составляют  основу  фундаментального 

математического  образования  специа

-

листов в различных областях знаний. 

Краткое 

содержание 

основных 

разделов:

  

Введение. Теория множеств. Бинарные 

соотношения. 

Понятие 

функции. 

Предикаты 

и 

кванторы. Матрицы  и  действия  применяемые  с 

матрицами. 

Линейные 

системы 


уравнений.

 

Ожидаемые  результаты

овладеет основными  методами  доказательства 

теорем;


 

 

научится применять 

полученные  знания  на  практике  и 

использовать 

основные 

численные 

методы 


математического 

анализа;


 

приобретет 

навыки 

самостоятельно получать 

знания, 


используя 

математический аппарат

 

КомпетенцииВладеет    навыками 

применения 

понятий 

алгебры 

и 

геометрии  для  решения  прикладных 

задач

 

ЭК

 

Пәннің шифры:

 Fiz 1202 Пән атауы:

 

Физика                           

Пререквизиттері

: 

жоқ


 

Постреквизиттері

: 

жоқ


 

Мақсаты:

 

табиғаттың  жалпы  заңдарын  іздеу және солардың негізінде нақтылы процестерді 

түсіндіру 

Пәнге  берілген  қысқаша  сипаттама

: 

Кинематика.  Динамика  негіздері.  Статика 

элементтері.  Механикада  сақталу  заңдары. 

Тербелістер  мен  толқындар.  Молекулалық 

физика.  Электр  ӛрісі.    Тұрақты  электр  тогы. 

Магнит  ӛрісі.  Әртүрлі  ортадағы  электр  тогы. 

Электромагниттік  тербелістер  мен  толқындар. 

Геометриялық  оптика.  Тербелістік  оптика. 

Атом    және  атом  ядросы  физикасы.  Кванттық 

физика. 


Арнайы 

салыстырмалы 

оптика 

негіздері.  

Күтілетін 

нәтиже

: 

физиканың 

негізгі 

заңдарын және табиғат заңдарын; материяның 

нақты  қасиеттерін;  материяның  қозғалыс 

формасын;  физикалық шамаларды білу керек.

  

Құзыреті:

 

Кәсіби  қызметте  іргелі  заңдарды, классикалық  және  қазіргі  заманғы  физика 

теорияларын,  сонымен  қатар  физикалық 

зерттеу әдістерін қолдана алады.

 

ЭК

 

Шифр дисциплины:

  Fiz 1202 Название дисциплины:

 

Физика  

Пререквизиты:

 

нет 

Постреквизиты:

 

нет  

Цель изучения

: 

ознакомить студентов 

с 

основами  всех  разделов  современной физики  и  с  новейшими  достижениями 

науки, 


формировать 

мировоззрение 

студентов, 

целостное 

понимание 

физических явлений.

 

Краткое 

содержание 

основных 

разделов:

 

Кинематика. Основы 

динамики.  Элементы  статики.  Законы 

сохранения  в  механике.  Колебания. 

Молекулярная  физика.  Электрическое

 

поле.  Постоянный  электрический  ток. Магнитное  поле.  Электрический  ток  в 

различных  средах.  Электромагнитные 

колебания  и  волны.  Геометрическая 

оптика.  Волновая  оптика.  Физика  атома 

и  атомного  ядра.  Квантовая  физика. 

Основы 


специальной 

теории 


относительности

.   


Ожидаемые  результаты

студенты будут  знать

 

основы  всех  разделов физики: механику, молекулярную физику 

и  термодинамику,  электричество  и 

магнетизм,  оптику,  квантовую  физику; 

студенты  научатся  решать  задачи  по 

физике 

и 

объяснять на 

основе 


физических законов явления природы 

 

Компетенции: Использует 

в 

профессиональной 

деятельности 

фундаментальные 

законы, 

теории 

классической  и  современной  физики,  а 

также 

методы 

физического 

исследования.

 

ЭК 

 

Пәннің шифры:

 MA 1203 Пән атауы:

 

Математикалық талдау 

Пререквизиттері

: 

Алгебра және геометрия  

Постреквизиттері

: 

Дискреттік    математика 

және математикалық логика 

    

Мақсаты:

 

Математикалық    талдаудың  негізгі түсініктерін  оқу  және  оларды  қолдану;  осы 

пәннің  типтік  есептерін  шешудің  негізгі 

математикалық  әдістерімен  танысу  және 

оларды 


практикада 

қолдануды 

үйрену; 

зерттеудің математикалық ақпаратымен жақын 

танысу.

 

Пәнге берілген қысқаша сипаттама

: 

Нақты 


сандар.  Сандық  тізбектер  және  оның  шегі. 

Функция  ұғымы.  Бір  айнымалы  функцияның 

туындысы, 

 

оның геометриялық 

және 


механикалық

 

мағынасы.    Жоғарғы  ретті туынды  және  дифференциалдар.    Жергілікті 

экстремум.  Тейлор  Маклорен    формуласы.   

Лопиталь  ережесі.  Функцияның  графигінің 

асимптоталары.  Функцияның  графигін  салу.  

Алғашқы  функция  ұғымы.  Анықталмаған 

интеграл. Интегралдау әдістері

.   

Күтілетін  нәтиже

: 

негізгі  геометриялық 

ұғымдарды  және  зерттеу  әдістерін  біледі; 

пәннің типтік есептерін шығара біледі;

 

қолайлы 


математикалық 

әдістерді 

және 

есептің  шешімінің  алгоритмін  таңдай  алады; есептердің  шешімін  іздестіру  кезінде  қазіргі 

кездегі  есептеу  техникасын  пайдаланып, 

сандық әдістерді қолдана алады

 

Құзыреті:

 

Математикадан  білім  алуға 

қажет 

математикалық 

мәдениет 

пен 

ғылыми

-

зерттеу 

жұмысын 

жүргізуге 

қабілетті

 

ЭК

 

Шифр дисциплины:

  MA 1203 Название 

дисциплины:

 

Математический анализ  

Пререквизиты:

 

Алгебра и геометрия 

Постреквизиты:

 

Дискретная математика и математическая логика 

 

Цель 

изучения

: 

формирование 

у 

будущих 


учителей 

основ 


профессионально

-

математических знаний, представлений о математике

 

Краткое 

содержание 

основных 

разделов:

 

  

 

Рассматриваются элементы  введения  в  математический 

анализ.  Функция.  Предел  функции. 

Непрерыв

-

ность  функции.  Производная и 

диффе


-

ренциал 


функции 

одной 


переменной: 

их 


геометрический 

и 

механический  смысл.    Производные  и дифференциалы 

высших 


порядков.  

Правило 


Лопиталя

 

раскрытия неопределенностей.  Интервалы  моно

-

тонности  функции. Экстремум функции. Первообразная  и  интеграл.  Методы 

интегрирования.    Определенный  интег

-

рал. 


Особое 

внимание 

уделяется 

исполь


-

зованию 


методов 

математического  анализа    для  решения 

прикладных задач.

 

Ожидаемые  результаты

овладеет основными  методами  доказательства 

теорем;


 

 

научится применять 

полученные  знания  на  практике  и 

использовать 

основные 

численные 

методы


 

математического  анализа;

 

приобретет навыки 

самостоятельно 

получать 

знания, 


используя 

математический 

аппарат.

 

Компетенции

 

Обладает 

математической 

культурой, 

необходимых для изучения математики 

и 

проведения 

научно

-

исследовательских работ

 

ЭК 

 

Пәннің шифры: 

  EB 2106 Пән атауы: 

 

Еңбекті қорғау   

Пререквизиттері: жоқ

  

Постреквизиттері: ӛндірістік іс

-

тәжірибе 

Мақсаты

: 

студеттерде  тӛтенше  жағдайларда 

қорғауды және ӛндірісте  еңбектің қауіпсіз және 

зиянсыз  жағдайларын  ұйымдастыру  жӛнінде 

ӛзбеті  жұмыс  жүргізуіне  мүмкіндік  беретін 

еңбекті 


қорғау 

бойынша 


негізгі 

білімді 


қалыптастыру.

 

Пәнге  берілген  қысқаша  сипаттамасы: 

ЭК

 

Шифр дисциплины: 

OT 2106 


Название дисциплины:

  

Охрана труда 

 

Пререквизиты: нет

 

Постреквизиты: 

производственная 

практика

 

Цель  изучения:   

Изучение  общих 

закономерностей  опасных  явлений  и 

соответствующих  методов  и  средства 

защиты  человека  в  любых  условиях  его 

обитания. 

Подготовка 

студентов 

к 

действиями в чрезвычайных ситуациях и Ақпараттық  қызметтеу  кәсіпорындарындағы 

еңбекті  қорғаудағы  басқару  (ЕҚБ)  жүйесі.  ЕҚБ 

жүйесінің  негізгі  қағидалары.  ЕҚБ  жүйесінің 

мӛлшерлік

-

құқықтық негіздері. 

Еңбекті 


қорғауды  басқару  жүйесінің  функциясы.  ЕҚБ 

жүйесінің 

міндеттері. 

ЕҚБ 


жүйесінің 

психологиялық  негіздері.  Ӛндірістік  санитария. 

Ақпараттық  қызметету  кәсіпорындарын  құруға 

санитарлық 

талаптар. 

Ауа 


ортасының 

жағымсыз  метеорологиялық  жағдайларынан 

қорғану.  Шудан,  дірілден,  инфра

және ультрадыбыстардан 

қорғану. 

Зиянды 

сәулелерден 

қорғану.  Ӛндірістік  жарықтама. 

Ақпараттық  қызмет  ету  кәсіпорындарында 

қауіпсіздік 

техникасының 

негіздері.  

Қауіпсіздіктің  жалпы  шаралары.  Электрондық

-

есептеуіш  техникаларды  пайдалану  кезіндегі арнайы  қауіпсіздік  шаралары.  Ақпараттық 

қызмет 


ету 

кәсіпорындарында 

ӛрт 

қауіпсіздігінің негіздері. Тіршілік ету ортасының қауіптілігі.  Тӛтенше  жағдайлар.  Тӛтенше 

жағдайлар салдарын жою.  

 

Күтілетін  нәтиже:

 

негізгі  заң  шығару актілерімен 

нормативтерді, 

еңбек 

жағдайларын бағалау 

және 


ӛндірістік 

жарақаттану 

мен 

кәсіби 


сырқаттанудың 

себептерін  талдау  әдістерін,  ӛрт  пен  апаттар, 

қауіпті  және  зиянды  ӛндірістік  факторлар 

туралы  мағлұматтарды,  ақпаратты  жүйелер 

нысандарындағы 

күресу 


әдістері 

мен 


құралдарын білуі керек.

 

Каталог: uploads -> files -> 2015-11
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
files -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №1 /2013
2015-11 -> Әож 376 арнайы мектепте бастауыш сынып оқушыларының жазбаша байланыстырып сөйлеу ерекшеліктері
2015-11 -> №19 (112) 1 қазан, 2015 жыл АҢдатпа с днем учителя
2015-11 -> №21 (114) 12 қараша, 2015 жыл
2015-11 -> Бекітілдіутвержден
2015-11 -> Әож 372. 851 Үлгермейтін оқушылардың пайда болу себептері
2015-11 -> ӘОЖ: 811. 512. 122ˈ 373. 22: 58 Қазақстан аумағындағЫ Өсімдіктің КҮрделі атауларын мағынасына қарай топтау
2015-11 -> ӘОҚ 581. 1 (075. 8) ХалықТЫҚ педагогика элементтерін биология пәнін оқыту үрдісінде пайдалану

жүктеу 0.65 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет