Бекітемін хтжжф деканы К. К. Ахметов 20 ж. Құрастырушы: аға оқытушы Тугамбаева Т. Б. Пән бағдарамасы (Syllabus)жүктеу 137.91 Kb.
Pdf просмотр
Дата24.05.2017
өлшемі137.91 Kb.

Пән бағдарламасының

титул парағ

ы 

(SYLLABUS)ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

түрі


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті

Химия және химиялық технологиялар кафедрасыПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

FHMA 2206  «Талдаудың физика-химиялық әдістері»

5В060600 –

 

 Х   

имия т мамандығы студенттеріне арналған 

FHMA 2206 Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Павлодар, 2013 ж.Пән бағдарламасының бекіту

парағы  (Syllabus)

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19 

түрі


БЕКІТЕМІН

ХТжЖФ  деканы

_________К.К. Ахметов 

«___»_____________20__ж.

Құрастырушы: аға оқытушы _________________ Тугамбаева Т.Б.

Пән бағдарамасы  (Syllabus)

FHMA 2206  «Талдаудың физика-химиялық әдістері»

5В060600 –Химия мамандығының күндізгі оқу түрінің студенттеріне арналған

Бағдарлама     «___»   _________20__жылы   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасы

негізінде әзірленген.

Кафедра отырысында ұсынылды «___»_________20__ж. Хаттама № _____. 

Кафедра меңгерушісі м.а. ________Несмеянова Р.М. «____» ______20__ж.

            

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің 

оқу-әдістемелік кеңесімен ұсынылды

«__» ____________ 20__ж   Хаттама  № __

Факультеттің   ОӘК   төрайымы   ______   Каниболоцкая   Ю.М.  «___»

___20__ж.


1. Пәннің паспорты

Пәннің атауы  Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Міндетті компонентКредиттер саны және оқыту мерзімдері

Барлығы –3 кредит

Курс: 2

Семестр: 4Барлық аудиториялық сабақтар – 45 сағат       

Дәрістер  - 22,5  сағат

Практикалық /семинар сабақтары – 15 сағат

Зертханалық сабақ – 7,5 сағат.

                СӨЖ – 90 сағат 

Соның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат

Жалпы жұмыс сыйымдылығы - 135  сағат

Бақылау түрі

Емтихан – 4 семестрПререквизиттер

Бұл   пәнді   толық   игеру   үшін   келесі   пәндерді   оқып   игергенде   алынған   білімдер,

икемділіктер және дағдылар қажет: Бейорганикалық химия, аналитикалық химия.

Постреквизиттер

Пәнді оқып игеруде алынған  білімдер, икемділіктер және дағдылар келесі пәндерді

игеруде   қажет:   бейорганикалық   синтез;  психотропты,   дәрі-дәрмектік   препараттардың

сараптамасы2. Оқытушылар жайлы мәліметтер және хабарласу ақпараты

Дәрістерді оқитын аға оқытушы Тугамбаева Токжан Бабатаевна.

Қабылдау сағаттары кафедрада, аудитория № 509. С.Торайғыров атындағы ПМУ бас

корпусы, тел. (8-7182) 6736513. Мазмұны, 

мақсаттары және міндеттері

Пәннің   мазмұны.  

«Талдаудың   физика-   химиялық   әдістері»   пәні

болашақ химия мамандарды дайындауда маңызды курстардың бірі болып

табылады.   Пәнде   заманауи   талдау   әдістерінің   теориялық   негіздері,

орындау әдістері, есептеу ерекшеліктері оқытылады.

Пәнді   оқыту   мақсаттары-   аналитикалық   химияның   маңызды   бір

бөлігі   болатын     физика-химиялық   талдау   әдістерінің   маңызы,   жіктелуі,

қолдану аймақтары және қолданылатын аспаптар ерекшеліктерін үйрету.

Жұмыс   істейтін   өндірістер   негізінде   бұл   әдістердің   тәжірибелік

қолданылуы мен маңызын түсіндіру. 

Пәнді оқытудың  міндеттері:

Аналитикалық   химияның   мағызды   бөлімі   физика-химиялық   талдау   әдістерін

студертердің игеруіне  қол жеткізу;  студенттердің осы  талдау әдістерін іс жүзінде қолдана

білуін  дамыту,  болашақ  мамандардың  физика-химиялық талдау әдістерінде  қолданылатын

аспаптар ерекшеліктері мен олардың көмегімен талдауларды тәжірибеде орындай алуына

қол жеткізу.4.   Білімдерге,   икемділіктерге,   дағдыларға   және   компетенцияларға   қойылатын

талаптар

Бұл пәнді оқып игеру нәтижесінде студенттерде:

келесі түсініктері болуы тиіс:

-физика-химиялық анализдеудің теориялық негіздерін;

-оптималды   талдау   әдісін   таңдауды   және   радиалды   талдау

схемасын құрастыруды;

-физика-химиялық талдау әдістері негізінде есептеулер жүргізуді.

білу:


-  аспаптарда аналитикалық тәжірибелерді орындау әдістемесін;

-   физика-химиялық   талдау   әдістерін   жеке   жағдайларда   қолдану

ерекшеліктерін;

- алынған нәтижелер негізінде дұрыс шешім қабылдауды;

орындай білу: 

- химиялық зертханада алған тәжірибелер орындау дағдыларын іс

жүзінде қолдануды;

- компьтерді қолданып анализдер нәтижелерін бағалауды.5 Пәнді оқып игерудің тақырыптық жоспары

Академиялық сағаттардың сабақтар түрлері бойынша бөлінуі

№ 

Тақырыптардың атауы

Аудиториялық   сағаттардың

сабақтар   түрлері   бойынша

саны

СӨЖ

дәріс

тер

практика

/ семинар

зерт

хана

Барлығы

Соның

ішінде

СОӨЖ 

1

Физика-химиялық 

талдау


әдістерінің   жалпы   сипаттамасы,

қолданылуы

2,5

10

-2

Спектралды талдау әдістері

5

4

320

6,5


3

Электрохимиялық талдау әдістері

5

4

220

5

4Хроматографиялық талдау әдістері

5

41,5

20

65

Рентгенспектралды талдау әдістері  

5

3

205

Барлығы: 135

(3 кредит)

22,5

15

7,5

90

22,5

6 Дәріс сабақтарының мазмұны

Тақырып   1   Физика-химиялық   талдау   әдістерінің   жалпы

сипаттамасы, қолданылуы

 

Физика-химиялық талдау әдістерінің жалпы сипаттамасы. Аспаптыталдау әдістері – аналитикалық химияның негізгі құрам бөлігі.   Физика-

химиялық   талдау   әдістерінің   ерекшеліктері   мен   қолдану   аймақтары.

Негізгі   физика-химиялық   талдау   әдістері.   Физика-химиялық   талдау

әдістерінде қолданылатын негізгі тәсілдер.

Әдебиет [1], 25 - 39 б.; [2], 23 - 75 б.; [4], 260 - 309 б.; [8], 209 - 284 б.

Тақырып 2 Спектралды талдау әдістері

Спектралды талдау әдістері. Спектралды талдау әдістерінің жалпы

сипаттамасы.   Спектралды   талдау   әдістерінің   жіктелуі.   Қолданылатын

аспаптар ерекшеліктері. Эмиссионды   спектралды   талдау.   Электормагнитті   сәулеленудің

негізгі   сипаттамалары.   Эмиссионды   спектроскопияның   теориялық

негіздері.   Спектр   сызықтарының   интенсивтігі.   Ломакин-Шайбе   теңдеуі.

Спектр   сызықтарының   жалпақтығы.   Спектралды   аспаптардың   негізгі

түйіндері.     Қоздыру   көздері.   Диспергирлейтін   элемент.   Жарық

қабылдағыштар.   Спектралды   аспаптардың   кострукциялары.     Сандық

және сапалық спектралды талдаулар. Сандық талдаудың фотографиялық

әдістері. Әдістің практикада қолданылуы. Әдістің жалпы сипаттамасы

Абсорбциялық   спектроскопия.   Сәуле   сіңірудің   негізгі   заңы.   Бугер-

Ламберт-   Бер   заңының   шектеулері   және   қолдану   жағдайлары.   Сіңіру

спектрлері.   Айналатын,   тербелетін,   электрондық   спектрлер.   Сіңіру

интенсивтігі.   Фотохимиялық   реакциялар.   Абсорбциялық   спектроскопия

аспаптардың   негізгі   түйіндері.   Жарық   көздері.   Монохроматизаторлар.

Жарық   қабылдағыштатр.   Фотометрлік   өлшеулердің   негізгі   әдістері.

Фотометрлік   титрлеу.   Әдістің   практикада   қолданылуы.   Әдістің   жалпы

сипаттамасы

Атомды   -   абсорбциялық   спектралды   талдау.   Әдістің   теориялық

негіздері.   Атомды   абсорбциялы   талдаудың   аспаптарының   негізгі

түйіндері.   Сандық   талдаулар.   Тәжірибеде   қолдану.   Әдістің   жалпы

сипаттамасы. 

 

Нефелометрия   және   турбидиметрия.   Әдістің   жалпы   сипаттамасы.Жарықтың   шашырауы.   Релей   теңдеуі.   Сапалық   және   сандық   талдау.

Жарықты   шашырату.   Турбиметриялық   және   нефелометриялық   талдау

әдістерінің аспаптары. Тәжірибелік қолданылуы.

Рефрактометрия және поляриметрия. Сыну көрсеткіші және толық

ішкі   шағылысу.   Сыну   көрсеткішін   анықтайтын   аспаптар.     Жарықтың

полярлану   жазықтығының   айналуы.   Полярометриялық   талдауларды

орындау аспаптары

Әдебиет [1], 25 - 39 б.; [2], 23 - 75 б.; [4], 310 - 345 б.; [8], 209 - 284 б.Тақырып 3 Электрохимиялық талдау әдістері

Электрохимиялық   талдау   әдістері.   Электрохимиялық   талдау

әдістерінің   жалпы   сипаттамасы.   Талдауды   орындау   ерекшеліктері.

Электрохимиялық талдау әдістерінің жіктелуі.

Кондуктометрия. Кондуктометриялық талдау әдістерінің теориялық

негіздері.   Ерітінділердің   электрөткізгіштігі.   Электр   өткізгіштікті

анықтайтын   қондырғының   схемасы.   Тікелей   кондуктометрия   және

кондуктометриялық   титрлеу.   Кондуктометриялық   титрлеудің

қолданылатын     реакциялары.   Жоғарыжиілікті   титрлеу.   Практикалық

қолданылуы. Әдістің жалпы сипаттамасы.

Потециометрия.  Потенциометриялық  талдау  әдістерінің   теориялық

негіздері.   Электродтық  потенциал.  Нернст   теңдеуі.   Потенциометриялық

өлшеулерді   орындауға   арналған   қондырғы   схемасы.   Стандартты

гальваникалық   элемент.   Зерттелетін   гальваникалық   элемент.

Электродтар   жүйесі:   индикаторлық   және   салыстырмалы   электродтар.

Диффузиялық   потенциал.   Тікелей   потенциометрия.   рН-ты   анықтау.

Ионселективті   электродтар.   Ионометриялық   талдаудың   негізгі   әдістері.

Потенциометриялық   титрлеу.   Эквивалент   нүктесін   анықтау.

Потенциометриялық   титрлеу   түрлері.   Автоматты   титрлеу.   Заттардың

физика-химиялық

 

қасиеттерін 

потенциометриялық

 

анықтау.


Ионселективті далада қолданылатын транзисторлар. Әдістің практикада

қолданылуы. Әдістің жалпы сипаттамасыПолярография   (вольтамперометрия).   Вольтамперометрияның

(полярографияның)   теориялық   негіздері.   «Ток   -   потенциал»   қисығы.

Шекті   диффузиялық   токтың   қасиеті.   Полярографиялық   толқын   теңдеуі.

Илькович   теңдеуі.   Полярографиялық   қондырғының   схемасы.   Сандық

полярографиялық

 

талдау. 

Хроноамперометрия.

 

Инверсиондывольтамперометрия.   Амперметрлік   титрлеу.   Амперметрлік   титрлеу

қисықтары.   Амперметрлік   титрлеу   реакцияларының   негізгі   түрлері.   Екі

индикаторлы   электродпен   титрлеу.   Әдістің   практикада   қолданылуы.

Әдістің жалпы сипаттамасы

Электорлиз және кулонометрия. Электролиз заңдары. Ыдырау және

артық   кернеу   потенциалы.   Электрогравиметриялық   талдау.

Электрогравиметриялық   талдауда  

қолданылатын  

электролиз

қондырғысының   схемасы.   Электрогравиметриялық   бөлу.   Сынап

катодындағы   электролиз.   Ішкі   электролиз.Кулонометрия.   Потенциал

тұрақты   бақыланатын   кулонометрия.   Ток   күші   тұрақты   бақыланатын

кулонометрия   (кулонометиялық   титрлеу).   Әдістің   практикада

қолданылуы. Әдістің жалпы сипаттамасы

Әдебиет [1], 45 - 83 б.; [2], 82 – 100 б.; [4], 347 - 381 б.; [8], 293 - 321 б.

Тақырып 4 Хроматографиялық талдау әдістері

Хроматографиялық   талдау   әдістері.   Заттың   адсорбциялануы   –

хроматография   негізі.   Хроматография   әдістерінің   жіктелуі.

Хроматограммаларды   алу   әдістері.   Хроматографиялық   параметрлер.

Хроматографияның   теориялық   негіздері.   Теориялық   табақтар   теориясы.

Хроматографияның   кинетикалық   теориясы.   Хроматографиялық   талдау

әдістерінде қолданылатын аспаптардың негізігі түйіндері. 

Газды   хроматография.   Газды   хроматографияда   қолданылатын

хроматографиялық

 

бағаналар 

мен


 

детекторлар.

 

Газды


хроматографтардың   ерекшеліктері.   Сандық   және   сапалық   талдау.

Температураның әсері. Аналитикалық реакционды газды хроматография.

Тәжірибеде қолданылуы.

Сұйықтық   адсорбциялық   хроматография.   Сұйықтық   адсорбциялық

хроматография.   Талдаудың   теориялық   негіздері.   Аспаптардың   негізгі

түйіндері. Сандық және сапалық талдау. 

Жіңішке

 

қабатты 

хроматография.

 

Жіңішке


 

қабатты


хроматографияның негізгі сипаттамалары. Сандық және сапалық талдау. 

Ионалмасу   хроматографиясы.   Ионалмасу   хроматографиясының

негізгі   ерекшеліктері.   Ионалмасу   тепе-теңдігі.   Ионалмасу   тұрақтысы.

Никольский теңдеуі. Ионалмасу шайырларының түрлері. Ионалмасу тепе-

теңдігі. Тәжірибеде қолданылуы.

Хроматография   әдістерінің   басқа   түрлері.   Сұйық-сұйықтық   бөліп

тарататын   хроматография.   Гель-хроматография.   Бөліп   тарататын

қағаздық хроматография.Иондық хроматография.

Әдебиет [1], 45 - 83 б.; [2], 82 – 100 б.; [4], 347 - 381 б.; [10], 301 - 353 б.

Тақырып 5 Рентгенспектралды талдау әдістері

  

Рентгендік сәулеленудің негізгі қасиеттері. Сипаттаушы  сәулелену интенсивтілігініңспектралды таралуы. Тежеуші сәулелену интенсивтілігінің спектралды таралуы.  Рентгендік

сәулеленудің   сіңірілуі.   Рентгендік   сәулеленудің   шашырауы.  Флуоресцентті   сәулелену.

Рентгенспектралды флуоресцентті талдауды орындауға арналған аспаптың негізгі түйіндері.

Талдау   сатылары   және   сынаманы   талдауға   дайындау.   Рентгенспектралды   флуоресцентті

талдаудың тәсілдері. Рентгенспектралды талдаудың қолданылауы.

Әдебиет [1], 45 - 83 б.; [2], 82 – 100 б.; [4], 382 - 430 б.; [10], 301 - 353 б.7. Зертханалық сабақтардың мазмұны

Тақырыптар атауларыЗертханалық   жұмыстың

атауы


Мазмұны

1

23

4

1Физика-химиялық

талдау   әдістерінің

жалпы   сипаттамасы,

қолданылуы

1)Физика-химиялық

зертханада   жұмыс   істеу

кезіндегі

 

қауіпсіздікережелері

 

2)   Физика-химиялықталдау

 

әдістерініңқолданылатын   аспаптар

конструк


циясы

Физика-химиялық зертханада жұмыс

істеу

 

кезіндегі 

қауіпсіздік

ережелерімен   танысу.   Инструктаж

өту. 


Негізгі   аспаптармен   танысу.   КФК,

рефрактометр,

 

рН-метр


аспаптарының құрылы-

сымен танысу

4

Абсорбциялықспектроскопия 

1) 

Дифференциалды

фотометриялық   әдіс

арқылы электролит-

тегі мысты анықтау

2)Темірді

 

(ІІІ)трисульфосалицил

түрінде анықтау

3) Фотоколоримет-

риялық   әдіспен   Ni

никель ионын анықтау

Дифференциалды фото-

метриялық   әдіс   арқылы   КФК

аспабын   қолданып   оптикалық

тығыздық

 

пен 

өткізу


коэффициенттері

 

бойыншаэлектролиттегі мысты анықтау

Темірді(ІІІ)

 

трисульфосалицилтүрінде   КФК   аспабын   қолданып

оптикалық   тығыздық   пен   өткізу

коэффициенттері бойынша анықтау

Ni     никель   ионын   КФК   аспабын

қолданып  оптикалық   тығыздық  пен

өткізу   коэффициенттері   бойынша

анықтау

7

Рефрактометрия   жәнеполяриметрия

Калий


 

хлориді


ерітіндісінің

концентрациясын

анықтау

Калий   хлориді   ерітіндісініңконцентрациясын  рефракто-

метрдің көмегімен анықтау

10

ПотециометрияЗаттардың

 

рН-ынанықтау

рН-метрдің   көмегімен   әртүрлі

заттардың   сутектік   көрсеткішін

анықтау


16

Жіңішке


 

қабатты


хроматография

Бірөлшемді

 

жоғары


қарай

 

жылжитынжіңішке

 

қабаттыхроматография   әдісімен

Hg(II).   Cd   (III).   Pb(II).

Bi(III).

 

Cu(II)катиондарын   бөлу   және

анықтау.


Қозғалатын   фазаны   анықтау   үшін

сүзгі   қағазын   қолданып   тәжірибені

орындау

Талданатын   қоспа   құрамындағыкатион-

дарды анықтау үшін қозғалатын фаза

мен   талданатын   қоспа   сорбенттің

бетімен   жылжуының   әртүрлі

жылдамдықтарын анықтау

8. Тәжірибе сабақтарының мазмұны

Тәжірибелік сабақ 1.

Тақырып 2. 

Спектралды талдау әдістері


Жоспар

  1.   Заттардың   толқын   ұзындықтарын   табу   бойынша

есептеулер орындау.  

               2. Үш эталондар, қатты график және бір эталон  әдістерін

қолданып   заттардың   массалық   үлестерін   анықтаумен   танысу   және

есептеулер орындау. 

                             3. Қоспалар тәсілімен, градуирленген график тәсілімен

танысу   және   есептеулер   орындау.   Потенциометриялық   титрлеу

қисықтарын салу, градуирленген графиктер салу 

Тапсырма:  

Үш   эталондар   әдісін   қолданып   есептеулер   орындау,

градуирленген графиктер сызу. 

Ұсынылатын әдебиет:  [10]. 12 – 25 б.Тәжірибелік сабақ 2

Тақырып 3. 

Электрохимиялық талдау әдістері

Жоспар

  1.   Ерітінділердің   электрөткізгіштерінің   өзгеруі   бойынша

градуирленген графикті қолданып зат мөлшерін анықтау. 

                                                         2. Титрлеу қисықтарын титрант көлемі V – аспап

көрсеткіші координаталарында салу және есептеу 

                  3. Потенциометриялық титрлеуде эквивалент нүктесін

анықтау   әдістерімен   танысу.   Қарапайым,   дифференциалды   және   Гран

әдісін қолданып титрлеу қисықтарын салу ерекшеліктерімен танысу және

есептеулер орындау. 

Тапсырма:

Электролиз   процестерін   түсіндіретін   негізгі   заңдар   –

Фарадей заңдарын қолданып есептеулер орындау. 

Ұсынылатын әдебиет:  [13]. 287 – 293 б.Тәжірибелік сабақ 3

Тақырып 4. 

Хроматографиялық талдау әдістері

Жоспар

  1.Газ   қоспасындағы   компоненттердің   массалық   үлестерін

анықтау.  

                             2. Хроматографиялық шың сипаттамаларына сүйеніп

теориялық табақтар санын, хроматография уақытын есептеу.

  Тапсырма:  Хроматографияда   градуирленген   графикті   қолданумен

есептеулер орындау. 

Ұсынылатын әдебиет:  [3]. 238 – 259 б.Тәжірибелік сабақ 4

Тақырып 5:

 

Рентгенспектралды талдау әдістері

  

Жоспар 1. Химиялық технологиядағы суалту процестерінің ролі

    2. Суалту процестерін есептеу формулалары мен заңдылықтары

                3.

 Суалту аппараттарының түрлері мен ерекшеліктері

Тапсырма:  Суалту   процестері   мен   аппараттарын   есептеу,   материалдық   баланс

құрастыру, конструктивтік есептеу орындау

Ұсынылатын әдебиет:  [5]. 96 – 111 б.

8. Өздік жұмыстардың тапсырмалары

Тақырып   1   Физика-химиялық   талдау   әдістерінің   жалпы

сипаттамасы, қолданылуы

1. Қарастырылатын сұрақтар:

1)   Талдаудың   физика-химиялық   әдістерінің   қандай   ерекшеліктері

белгілі?


2)  

Талдаудың   физика-химиялық   әдістерінің   қолданылау   аймақтары

қандай?

2. Реферат: Аспапты әдістер, түрлері, қолданылуыӘдебиет [1], 25 - 39 б.; [2], 23 - 75 б.; [4], 260 - 309 б.; [8], 209 - 284 б.

Тақырып 2 Спектралды талдау әдістері

1. Қарастырылатын сұрақтар:

1) Спектралды талдау әдістерінің жалпы сипаттамасын беріңіздер

2) Спектралды талдау әдістері қалай жіктеледі?

3) Зертханалық фотометрлер КФК-2, ЛФМ-72, құрылысы

4) Спектралды аспаптардың конструкциясы

5) Спектралды аспаптардың негізгі түйіндері  

6) Жалын фотометриясының тәжірибеде қолданылу аймақтары қандай?

7)   Абсорбциялық   спектроскопия   аспаптарының   негізгі   түйіндері.

Фотометрлі титрлеу.

8) Атомды- абсорбциялық спектралды талдау 

9) Стилоскоп және спектропроектор  ПС-18 конструкциясы

10) Нефелометрия және турбидиметрия. Жарықтың шашырауы

11) Нефелометриялық және  турбодиметриялық талдау аспатары 

12) Рефрактометриялық талдау әдістері

13) Сыну көрсеткіші және ішкі толық шашырату 

14) 

Сыну көрсеткішін анықтауға арналған аспаптарПрехзентация: Спектралды талдау әдістері

 Әдебиет [1], 25 - 39 б.; [2], 23 - 75 б.; [4], 260 - 309 б.; [8], 209 - 284 б.Тақырып 3 Электрохимиялық талдау әдістері

1. Қарастырылатын сұрақтар:

1) Общая характеристика электрохимических методов анализа

1) Электр өткізгіштікті анықтауға арналған қондырғы схемасы

2)   Жоғары   жиілікті   зертханалық   титратордың  Т-102-01жұмыс   істеу

принципі және құрылысы

1) Потенциометрлік талдаулар орындауға арналған қондырғының схемасы 

2) Потенциометрияда қолданылатын электродтардың түрлері

3) Потенциометр, ионометр ЭВ-74, БАТ-15 құрылысы және жұмыс істеу принципі

1) Полярографиялық қондырғы схемасы

1)  Электролизді   жүргізуге   арналған   қондырғы   схемасы.    Электрогравиметриялық

талдаулар 

2) Кулонометрия түрлері  

Прехзентация: Электрохимиялық талдау әдістері

Әдебиет [1], 25 - 39 б.; [2], 23 - 75 б.; [4], 310 - 345 б.; [8], 209 - 284 б.

Тақырып 4 Хроматографиялық талдау әдістері

1. Қарастырылатын сұрақтар:

1) Хроматография әдістерінің жіктелуі

2) Хроматографиялық талдауларды орындауға арналған аспаптардың негізгі түйіндері

3) Хроматографиялық бағандар мен детекторлар

4) Сұйықтық хроматографияда қолданылатын аспаптардың негізгі түйіндері

5) Жіңішке қабатты хроматография аспабының негізгі сипаттамалары 

6) Ионалмастырғыш хроматографияның негізгі ерекшеліктері 

7) Сұйық-сұйықтық бөліп таратылатын хроматография

8) Гель-хроматография

9) Қағазда бөліп таралатын хроматография 


10) Иондық хроматография,

2. Презентация: Хроматоргафия

Әдебиет [1], 45 - 83 б.; [2], 82 – 100 б.; [4], 347 - 381 б.; [10], 301 - 353 б.

Тақырып 5

 

Рентгенспектралды талдау әдістері

  

1. Қарастырылатын сұрақтар:1) Рентгендік сәулеленудің негізгі сипаттамалары

2) Рентгенспектралды талдау әдістерінің қолдану аймақтары  

3) Рентгендік сәулеленудің шашырауы. 

4) Флуоресцентті сәулелену. 

5) Рентгенспектралды флуоресцентті талдауды орындауға арналған аспаптың негізгі

түйіндері.

2. Презентация: Масса алмасу процестерінің негізгі аппараттары

Әдебиет [1], 45 - 83 б.; [2], 82 – 100 б.; [4], 347 - 381 б.; [10], 301 - 353 б.9. СОӨЖ кеңестерінің кестесі (СОӨЖ СӨЖ-дің 25%-н құрайды)

СОӨЖ-ның жаңа оқу семестріндегі кестесі бойынша

Сабақ түрідүйсенбі

сейсенбі


сәрсенбі

бейсенбі


жұма

сенбі


1.

Оқу бағдарламасының небары

күрделі   сұрақтары   бойынша

кеңестер


9.20-10.10

10:25-11:15

2.

Үй   тапсырмаларын   орындаубойынша кеңестер

9.20-10.10

10:25-11:15

3.

СӨЖ   сұрақтары   бойыншакеңестер

9.20-10.10

10:25-11:15

5.

Барлық   басқа   сұрақтарбойынша кеңестер

9.20-10.10

10:25-11:15

10. Студенттердің білімдерін бақылау кестесі 

Дәрістерге және тәжірибелерге (семинар, зертхана, жеке, студиялық) қатынасу 0-100

баллға бағаланады

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі

Жұмыстар

түрлері


Тапсырманың тақырыбы, мақсаты

және мазмұны

Ұсынылат

ын әдебиет

Орындау 

ұзақтығы


Бақылау

түрі


Тапсыру

мерзімі


1

2

34

5

67

1

РефератТақырып жоспар бойынша 

анықталады

[2], [3]

4 апта


қорғау

4-ші апта

ПрезентацияТақырып жоспар бойынша 

анықталады

[2], [3]

2 апта


қорғау

6-шы апта

3

Аралық


бақылау

Оқытылған тақырыптар бойынша

1 апта

тестілеу


8-ші апта

4

РефератТақырып жоспар бойынша 

анықталады

[2], [3]

4апта


қорғау

12-ші апта 

5

ПрезентацияТақырып жоспар бойынша 

анықталады

2 апта

қорғау


14-ші апта

6

Аралықбақылау

Оқытылған тақырыптар бойынша

1апта

тестілеу


15-ші апта

11. Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері

Пән   бойынша   алынатын   баға     ағымдағы,   аралық   және   қорытынды   бақылау

бағаларынан тұрады.

Ағымдағы үлгерім (АҮ)  100 балдық шкала бойынша анықталады. АҮ бағасы келесі 

жұмыстар үшін алынған балдардың жиынтығы болады:


-   сабаққа   дайындалу,   топта   белсенді   жұмыс   істеу   және   сабақтардағы   бақылау

шараларына қатысу;

-  зертханалық және өздік жұмыстарын мезгілінде, сапалы орындау және қорғау;

- сабақтарға әрдайым қатынасу.

Аралық бақылау (АБ) бағасы да 100 балдық шкала бойынша анықталады.

АҮ және АБ нәтижелері бойынша студентің пән бойынша рейтингі (Р1 және Р2) 

анықталады

Р1(2) = АҮ1(2) * 0,5 + РК1(2) * 0,5

Студенттің семестрдегі пән бойынша рұқсат рейтингінің бағасы тең болады

РД = (Р1 + Р2)/2

Қорытынды баға (РР) және (ҚБ) бағаларының, олардың салмақтық үлестерін есепке

алумен(СҮ

РР

 и СҮ


ҚБ

), қосындысы ретінде анықталады

Қ = РР*СҮ

РР

 + ҚБ*СҮҚБ

Рұқсат рейтингі (РР)   мен қорытынды бақылаудың   салмақтық үлестері   сәйкесінше

0,6 және 0,4 болады.

Пән бойынша қорытынды баға рұқсат рейтингі және қорытынды бақылау бойынша

студент   оң   баға   алғанда   ғана   есептеледі.   Қорытынды   бақылауға   себепсіз   келмеу

«қанағаттанғысыз»   бағасына   сай   болады.   Емтиханның   және   аралық   аттестациялаудың

нәтижелері студентке сол күні немесе жазбаша емтихан түстен кейін өткізілсе келесі күні

хабарланады.

Студенттердің «Химиялық өндірістердің негізгі процестері және аппараттары» пәні

бойынша   оқу   жетістіктері,   немесе   олардың   білімдері,   икемділіктері,   дағдылары   және

компетенциялары сандық эквивалентке және дәстүрлі бағалар шкаласына адекватты болатын

көпбалды әріптік жүйе бойынша бағаланады:

Әріптік   жүйе   бойынша

баға


Балдардың   сандық

эквиваленті

Пайыздық мөлшері

Дәстүрлі жүйе бойынша бағасы

A

4,0


95-100

Өте жақсы

A-

3,67


90-94

B+

3,3385-89

Жақсы


B

3,0


80-84

B-

2,6775-79

C+

2,3370-74

Қанағаттанарлық

C

2,0


65-69

C-

1,6760-64

D+

1,3355-59

D

1,050-54

F

00-49

Қанағаттанарлықсыз12 Оқытушының талаптары, саясат және шаралар

«Химиялық өндірістердің негізгі процестері және аппараттары» пәнін оқып игеруде

келесі ережелерді сақтауларыныңды сұраймын:

1. Сабаққа кешікпеу.

2. Сабақта ұялы тефонды қолданбау.

3.   Сабақтарды   себепсіз   босатпау,   ауырған   жағдайда   міндетті   түрде   медициналық

анықтама әкелу.

4. Барлық сабақтарға міндетті түрде қатысу.

5. Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сай барлық бақылауларды тапсыру.

6. Қатыспаған тәжірибелік сабақтарды оқытушының тағайындаған уақытында қайта

орындау. 

7. Кафедраның аудиториялық, материалдық қорына ұқсан келтірмеу.

8. ЖОО жарғысын қатал ұстану.

9.   Оқытушы   және   курстастарына   шыдамды,   ашық,   тілектесті   және   шын   көңілмен

қарау.

10. Сабақ кезінде оқытушымен қабаттасып сөйлемеу, басқа кісімен басқа тақырыпқасөйлеспеу. Екінші рет ескертпе жасалғаннан кейін студент аудиториядан шығарылады. 

Егер тапсырмалар дәлелді себептер бойынша мезгілінен кейін тапсырылатын болса,

онда ешбір жазалау шаралары қолданылмайды.

Егер сіз дәлелді себептер бойынша бақылау шарасына қатынаса алмасаңыз, онда бұл

шараны оқытушының тағайындаған уақытында орындауға болады (АБ және ҚБ деканаттың

рұқсаты боыйнша тапсырылады), өйтпеген жағдайда сіз «0» балл аласыз.

Тапсырмаларды   белгіленген   мерзімдерде   тапсыру   қажет.   Барлық   тапсырмаларды

тапсырудың соңғы мерзімі – емтихандық сессияның басталуына үш күн қалғанда. Барлық

тапсырмаларды орындамаған студенттер емтиханға жіберілмейді.

Әрбір   оқу   сабағы   бойынша   тақырыптарды   қайталау   және   өткен   материалдарды

машықтау   міндетті   болып   табылады.   Оқу   материалдарын   игеру   дәрежесі   тестілердің

көмегімен   немесе   жазбаша   жұмыстарды   орындаумен   бақыланады.   Студенттерді   тестілеу

алдын ала жариялаусыз орындалуы мүмкін.

Сіздің міндетіңіз сабаққа дайындалып келу. Қолдағы бар әдебиеттерді қолданыңыз,

сондықтан кітапханадан оқулықтарды мерзімінде алыңыз.

Орындалған жұмыстарды көшіріп алуға, әдебиеттік мәліметтерді талдаусыз қолдануға

қатаң тыйым салынады.13. Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

1.   Васильев   В.П.   Аналитическая   химия.   В   2   кн.   Кн.2   Физико-

химические   методы   анализа,   учеб.   для   студ.   вузов,   обучающихся   по

химико-техн. спец. / В.П. Васильев. − 5-е изд., стереотип. − М. : Дрофа, 2005. −

383 с.

2.   Дорохова   Е.Н.,   Прохорова   Г.В.       Аналитическая   химия.   Физика-химические   методы   анализа.   /   Е.Н.   Дорохова,     Г.В.   Прохорова,  −  М.   :

Высшая школа, 1991, − 256 с. 

3.

  Васильев В.П., Кочергина Л.А., Орлова Т.Д. Аналитическая химия.Сборник   вопросов,   упражнений   и   задач:   Пособие   для   вузов,   /   В.П.

Васильев, Л.А.Кочергина,  − 5-е изд., стереотип. − М. : Дрофа, 2003. – 320 с.

4. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн.1 Общие вопросы. Методы разделения:

Учебник для вузов /Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева идр. Под ред. Ю.А. Золотова.

– 3 изд. перер. и доп. – М. : Высшая школа, 2004. – 361 с. 

5.Крешков   А.П.   Основы   аналитической   химии.   Физико-химические

(инструментальные) методы анализа. /А.П.Крешков, − М. :  Химия. 1970, –

472 с.    

6.Крешков   А.П.   Основы   аналитической   химии:   Кн.   1   и   2

/А.П.Крешков, − М. :  Химия. 1976, – 960 с.   Қосымша әдебиет

7.Практикум   по   физико-химическим   методам   анализа.   Под   ред.

О.М.Петрухина. М. : Химия, 1987, – 246 с.

8.Физико- химические методы анализа. Практическое руководство.

Под ред. Алесковского В.Б., Ленинград. : Химия, 1988. – 376 с.

9.   Васильев   В.П.   Аналитическая   химия.   В   2   кн.   Кн.1

Гравиметрические и титриметрические методы анализа, учеб. для студ.

вузов,   обучающихся   по   химико-техн.   спец.   /   В.П.   Васильев.  −  5-е   изд.,

стереотип. − М. : Дрофа, 2005. − 383с.

10.   Тугамбаева   Т.Б.,   Масакбаева   С.Р.   Талдаудың   физика-химиялықәдістері. Оқу құралы. Кереку. 2011. – 75б.

Document Outline

    • ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 137.91 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет