Бекітемін ғылыми кеңесінің төрағасыжүктеу 237.03 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі237.03 Kb.

Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  

БЕКІТЕМІН 

Ғылыми кеңесінің төрағасы, 

                                                                             ҚарМТУ ректоры 

                                                                             _____________ Ғазалиев А.М. 

«____» _________ 20__ ж. 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША 

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS) 

 

 

ShRKE 4307 «Шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету» пәні 

 

AZh 33 «Аршықтарды жобалау» модулі  

5B070700 –«Тау-кен ісі» мамандығы 

 

«Тау-кен» факультеті  

«Пайдалы кенорындарын қазып өндіру» кафедрасы  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

2013 


Алғы сөз 

 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) әзірлеген: аға оқытушы  Жүніс Г.М. 

 

  

«Пайдалы кенорнындарын қазып өндіру» кафедрасының отырысында  

талқыланған 

«____»______________20__ ж. № _______ хаттама  

 

Кафедра меңгерушісі_______ Исабек Т.К.  «____»____________20___ ж.      (қолы)          (А.Ж.Ә.) 

 

 Тау – кeн  факультетінің  оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

 

«____»______________20___ ж. № _______ хаттама   

Төраға _______ Такибаева А.Т.  «____»____________20___ ж. 

                  (қолы)          (А.Ж.Ә.) 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқытушы туралы мәліметтер және қатынас ақпараты 

«Пайдалы кенорнындарын қазып өндіру» кафедрасының аға оқытушысы:  

Жүніс Г.М. 

 

ПКОҚӨ кафедрасы ҚарМТУ-дың 2-ші корпусында орналасқан (Бейбітшілік бульвары, 56), аудитория  308, байланыс телефоны 56 - 26 - 19  

 

Пәннің еңбек көлемділігі 

С

ем

естр

 

Кре

ди

ттер 

са

ны  

ECTS


 

Сабақ түрі 

СӨЖ 

сағатта-


рының 

саны 


Жалпы 

сағаттар 

саны 

Бақылау 


түрі 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӨЖ 

сағаттары- ның саны 

Барлық 


сағаттары-

ның саны 

дәріс 

Практика-лық 

сабақтар 

Зертхана-

лық 


сабақтар 15 


15 

30 60 

30 


90 

Емтихан    

Пән сипаттамасы 

«Шикізат  ресурстарымен  қамтамасыз  ету»  пәні  «Тау-кен  ісі» 

мамандығы бойынша кәсіптік пәндер циклының құрама бөлігі  және  тандау 

компонентіне кіреді.  

 

Пән мақсаты 

 Студент  тау-кен  саласындағы  ашық    тау-кен    әдісімен  пайдалы 

қазылымды  қазудың  шикізат  базасы,  оның  даму  келешегі  және  ірі 

кәсіпорындар; ғылыми зерттеудің негізгі бағыттары жайлы білімді алу керек.   

Пән міндеттері 

Тау–кен  кәсіпорын  саласындағы  пайдалы  қазылымды  ашық  әдіспен 

қазып  алуда  қазіргі  замануи    жағдайы  және  келешекте  дамуының  теориялық 

және практикалық білімді меңгеруге; қазып алу тәсілдерін дұрыс таңдауда және 

дәлелдеуде  ғылыми  әдістерді  және  инженерлік  шешімдерді  талдауға  үйрету, 

және  пайдалы  қазылым  кенорындарын  пайдалануда  оларды  жүзеге  асыру 

мақсатын алға қояды.     

Пәнді оқыған кезде студент міндетті: 

-

 

тау кен саласында техникалық ілгерілеу дамуының бағытын, ҚР жеке аймақтарында болашақты оның дамуы туралы түсініктерге ие болу. 

-

 халық  шаруашылық  саласында  оның  мәні;  құрылымы  және  оны 

басқару;    тау  –кен  кәсіпорындарындағы  негізгі  ғылыми  зерттеулер  бағыты 

және  жобалық жұмыстарын білу керек

-

 Нақты  тау-кен  геологиялық  жағдайында  тау-кен  жұмыстарын 

жүргізу тәртібін және әдістерін анықтауды үйрену тиіс.   

-

 

Елде  және  шетелде  пайдалы  қазылымды  ашық  әдіспен  қазу жағдайы және даму болашағын талдау туралы білімді игеру керек.   

 

 

Пререквизиттер 

 

Бұл  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  игеру  қажет:  «Геологиялық 

пәндер»,  «Тау-кен  өндірісінің  негіздері»,  «Ашық  тау-кен  жұмыстарының 

процестері», «ATКЖ технологиясы».  

Постреквизиттер 

 

Студенттер  «Шикізат  ресурстарымен  қамтамасыз  ету»  пәнін  оқу 

кезінде алған білімдерін дипломдық жобаны  (жұмысты) меңгеру барысында  

қабылданатын  инженерлік  шешімдердің  тәжербиелік  құндылығын  және 

ақиқат дәрежесін арттыруда қолданады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары  

Бөлім атауы  

Сабақ түріне байланысты еңбек 

сыйымдылығы, сағ.  

дәріс 

практикалық ОСӨЖ  СӨЖ 

1  Пәннің  мақсаты  және  мазмұны.  Ашық 

тау-кен  жұмыстарының  ролі  және  орны. 

Ашық әдіспен қазудың артықшылығы және 

кемшілігі.  Кенорынды  геология  өндіріс 

методолигиялық бағалау.  

 

2  Карьерлік  қордың  даму  болашағы.  ҚР 

аймағындағы  кенорынды  ашық  әдіспен 

қазуды шолу.  Ашық әдіспен көмірді өндіру 

стратегиясының 

қалыптасуының 

методологиясы және анализі.  

 

 

 

Қазақстанның  темір  руда  өндірісі. Қазақстанның 

түсті 


металлургиясы. 

Қостанайдағы  руда 

аймағының 

даму 


келешегі.  Рудалы  Орталық  Қазақстан 

аймағының карьерлік қоры.  

 4.  Мыс  порфилі  Қоңырат  кенорыны.  Темір рудалы Соколов-Сарыбай кенорыны  5 Шығыс Қазақстандағы пайдалы қазылым кенорындарының даму келешегі. 

Кенорынды кешенді бағалау және 

техникалық шешімі. Кенорынды бағалауды 

анықтайтын факторлары, олардың 

сипаттамалары және интегралді бағалауға 

әсері.  
Барлығы 


15 

  15 


30 

30 


 

 

 

 

 Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі 

 

 

1.  Көмір,  қара  және  түсті  металдар,  құрылыс  материалдары:  сәйкес 

салаларындағы шикізат базасы жайлы рефераттарды талқылау.  

2. Тау-кен қазу өнеркәсіптеріндегі замануи жағдай және даму келешегі 

жайлы рефераттарды талқылау.  

3.Жобалы шешімдерді үйрену және мысалдарды сараптау.   

4. Тау-кен кәсіпорындарының нақты жобаларын үйрену.  

5. Карьердің өндірістік қуатын есептеу.  

6.  Қайта  өндіру  кәсіпорындарының  бастапқы  тау-кен  массасын  және 

дайын өнім шығысын есептеу.   

7.  Тау-кен  планымен  жұмыс,  олар  арқылы  қазу  қазбаларын  анықтау, 

план бойынша тілмелерді жасау.  

 

         СӨЖ –ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 1.

 

Көмірді  ашық  тәсілмен  қазудың  негізгі  кенорындары.  Даму келешегі.  

2.

 Кеніштерді  ашу,  қазу  жүйесі  және  кешенді  механизация 

құрылымы. 

3.

 

Темір  рудалы  өнеркәсіптің  шикізат  базасы.  Заманауи  жағдайы және даму келешегі.  

4.

 Жеке  карьерлердегі  ашу  тәсілдер,  қазу  жүйелер  және  кешенді 

жабдықтарды қолдану ерекшелігі.  

5.

 

Марганец  рудалы  өнеркәсіп.  Замануи  жағдайы  және  даму келешегі.  

6.

 Түрлі түсті металлургиясының шикізат базасы. Замануи жағдайы 

және даму келешегі. 

7.

 

 Шетелде руданы қазудың дамуы.  8.

 

Салалардағы ғылыми зерттеулер және жобалық жұмыстар.   

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Бал

л 

СӨЖ тапсырмасын 

орындау 


Теориялық білімді 

бекіту 


1-4,6 

4 апта 


Ағымдағы 

6,13 


апта 

10 


ОСӨЖ 

тапсырмасын 

орындау 

Аналитикалық және 

түсіну қабілеттілгін 

дамыту 


1-4,7 

2 апта 


Ағымдағы 

3,5,7,9,11, 

14 апта 

10 


Аралық бақылау 

(тестілеу ) 

Білімін  тексеру 

Сабақтың 

өткен 

тақырыптарына сәйкес 

1сағ. 


тестілеу 

7,14 апта 

20 


Тәжірибелік 

жұмысты орындау 

Түсіну қабілеттілгін 

дамыту  тексеру 

1-4,7 

1 сағ. 


 

2,4,6,10,13

,15апта 

20 


Емтихан 

 

Білімді кешенді тексеру 

 

 жазбаша 

Сессия 


кезінде 

40 


Барлығы  

 

  

 

 100 

 

Саясат және процедуралар 

Пәнді оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз: 

1. Сабаққа кешікпей келуді. 

2. Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал 

басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3. Тәжербиелік жұмысты уақытында орындауды. 

4. Рефератты дайындау және тапсыруды. 

5. Оқу үдірісіне белсенді қатысуды. 

6. СӨЖ бойынша үй жұмысын дәл уақытында дайындауды. 

7. Оқытушыға және топтас студенттке шыдамды, ашық, шың көңілді, 

тілектес болуды. 

 

Негізгі әдебиет тізімі 

1.

 Даукеев С.Ж., и др. Глубинно строение и минеральные ресурсы 

Казахстана. Алматы изд. «Комплекс», 2002. 

2.

 

Сапаков Е.А. Современная технология открытых горных работ на карьерах.Монография. Алматы ,2006 

3.

 Аюров В.Д. Мировой рынок природных ресурсов. М: изд. МГГУ, 

2002. 


4.

 

Орлов И.В. Геология СССР,том 20. М: «Недра» изд. 1989.  

Қосымша әдебиет тізімі 

5.

 Щадов  В.М.  Анализ  и  методология  формирования  стратегий 

открытой угледобычим. М. изд. МГГУ, 2005 

6.

 

Томаков  П.И.,  Манкевич  В.В.  Открытая  разработка  угольных  и рудных месторождений. -М: изд. МГГУ, 1995 

7.

 Материалы производственных практик 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША 

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS) 

 

  

 

  

ShRKE 4307 «Шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету» пәні 

 

AZh 33 «Аршықтарды жобалау» модулі  

 

  

 

  

 

  

 

 «___»______20___ ж. № __ мемk. баспа лиц.  

Баспаға___20__ж. қол қойылды.  Пішіні 60 х 90/16. Таралымы ___дана 

Көлемі____оқу бас.п.     №_____ тапсырыс.   Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 100027, ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 

 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20РМПИ
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) Mak 2213 «Макроэкономика» пәні ке 3 «Қазіргі экономика» модулі
Силлабусы%20кафедры%20РМПИ -> Бекітемін ғылыми кеңес
Силлабусы%20кафедры%20РМПИ -> Студентке арналған пән бойынша
Силлабусы%20кафедры%20РМПИ -> А. Д, аға оқытушы PhD, Хуанган Н. оқытушы Абдиева Л. М
Силлабусы%20кафедры%20РМПИ -> БАҒдарламасы ( syllabus) mmkzh 3208 «Магистральдық мұнай құбырларын жобалау»
Силлабусы%20кафедры%20РМПИ -> Әзірлегендер: т.ғ. к., доцент Абеуов Е. А

жүктеу 237.03 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет