Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасыжүктеу 138.08 Kb.

Дата18.05.2017
өлшемі138.08 Kb.

 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  БЕКІТЕМІН 

Ғылыми кеңес тӛрағасы,    

ҚарМТУ ректоры,  

 ___________ Ғазалиев А.М. 

«____» _________ 2013 ж. 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

ҚТ 1104 «Қазақ тілі» пәні  

 

ҚТ 04 «Қазақ тілі» модулі                                           

 

5В071300 – Кӛлік, кӛлік техникасы және технологиялары  мамандығы

 

 Жол – кӛлік институты 

 

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2013  

 Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) 

әзірлегендер:  ф.ғ.к.,  аға  оқытушы  Нығметова  Нұргүл  Тұрсынқызы,  аға 

оқытушы  Жетпісбай  Шолпан  Аханқызы,  п.ғ.м.,  Кулейменова  Ләйла 

Мәдениетқызы.  

 

 «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының отырысында талқыланған  

«____»______________2013 ж. № _______ хаттама  

 

Кафедра меңгерушісі______________ «____» ____________2013 ж.          (қолы) 

 

 «Жол-кӛлік институтының» оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

«____»______________2013 ж. № _______ хаттама  

 

Тӛраға _______________ «____» ____________ 2013 ж.     

       (қолы)

 

 

«Автомобиль кӛлігі» кафедрасымен келісілген 

 

Кафедра меңгерушісі________________ «____» ____________2013 ж.                                             

(қолы)


 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

ф.ғ.к. аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы 

аға оқытушы Жетпісбай Шолпан Аханқызы 

п.ғ.м. оқытушы Кулейменова Ләйла Мәдениетқызы  

 

Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  І  корпусында  (Бейбітшілік бульвары, 56), 329 аудитория, байланыс телефоны 56-95-06. 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер

 са

ны

  

ECTS


 

Сабақ түрі 

С

ӚЖ 


са

ға

ттар с

ан

ы 

Ж

алпы 

са

ғатт

ар с


ан

ы

 Б

ақ

ылау 

түрі


 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӚЖ 

сағатта 


рының 

саны 


Бар 

лық 


сағат 

саны 


дәріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

3     5 45 


45     90 

45 

135 


Тест 

тапсырма 

45 


45     90 

45 

135  емтихан  

Пән сипаттамасы 

Қазақ тілі пәні жалпы білім пәндерінің циклына жатады. 

 

Пәннің мақсаты 

«Қазақ тілі» пәні студенттің қазақ тілін сӛйлеу құралы ретінде емін-еркін меңгеріп, 

ауызша, жазбаша әдет-дағдыларын қалыптастыруға және жалпы тұлғалық әдебін, мәдени 

деңгейін кӛтеруге, қазақ елінің тарихы мен мәдениетіне, ұлттық  ерекшелігіне мән беріп, 

құрметтеуге,  мамандығына  сәйкес  ӛз  саласында  жиі  кездесетін  лексиканы,  ғылыми 

терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды қолдана білу мақсатын ұстанады.  

Пәннің міндеттері 

Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер түсінік алуы керек: 

 

 күнделікті  тұрмыстық  сӛйлеу  жағдаяттарында  сұхбат  түрлеріне  еркін  араласып, сӛйлесу, әңгімені қолдау дағдыларын қалыптастыру туралы

  мамандығы  бойынша  қажетті  тақырыптардағы  орташа  және  күрделі  мәтіндерді 

түсіну және қабылдай алу туралы; 

 

 негізгі  терминдерді,  ұғым-түсініктерді  қолдана  отырып,  ӛтілетін  тақырыптар негізінде эссе, баяндамалар, хабарламалар жазу, студенттің ӛзіндік жұмыстарын дайындау 

барысында тезис құра білу туралы. 

білуі керек: 

–  күнделікті  қарым-қатынаста  ӛзі  туралы,  отбасы,  университет  туралы  айтады, 

сұрақтар қоя алады, шағын мәтіндерді түсінеді. 

  –  ӛзіне  қатысты  тақырыптар  бойынша  жекелеген  сӛздермен  сӛз  тіркестерін 

түсінеді.  Ӛз  елі,  тарихы,  табиғаты,  ӛзінің  қызығушылығы,  мақсаттары  туралы  әңгімелей 

алады. Осы тақырыптағы мәтіндерді оқып, негізгі ақпаратты түсіне алады. 

 – мәтіндердегі  негізгі ойды түсінеді. БАҚ  –тағы күнделікті  жаңалықтан кәсібіне 

қатысты ақпараттарды түсінеді. Ӛз мамандығы бойынша жалпы тақырыптарға әңгімелесе 

алады,  сұхбат  құра  алады.  Ӛзін  қызықтыратын  тақырыптарға  ойын  жаза  алады,  ӛз 

мамандығы, болашақ қызметі туралы баяндай біледі. 

–  таныс  тақырыптардағы  баяндамалар  мен  дәрістерді  тыңдап  түсінеді.  Тіл 


 

 иесімен дайындықсыз сұхбаттаса алады. Ӛз мамандығы бойынша пікірталасқа қатысады, 

ӛз  кӛзқарасын  дәлеледей  алады.  Ӛз  саласына  байланысты  ұғым,  түсініктерді  сұхбат 

барысында қолдана біледі. 

  –  БАҚ  ақпараттарынан  алынған  мәліметтерді  тыңдап  түсінеді,  ӛз  мамандығына 

қатысты  мәтінді,  терминдерді,  тілдік  бірліктерді  дұрыс  қолдана  біледі.  Кәсіби  сӛйлесу 

жағдаяттарында еркін қарым-қатынасқа түсе алады.  

  –  тіл  иесінің  жылдам  айтылған  сӛзіне  еркін  түсінеді.  Ғылыми  еңбектерді  оқып 

түсінеді, пікір білдіре алады, ӛзінің ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша мақала, баяндама, 

пікір жаза алады. 

істей алуы керек: 

 

 монолог,  диалог  түрінде  берілген  мәтіннің  жеке  мағыналық  бӛліктері  бойынша негізгі ойды, ақпаратты есту, тыңдау арқылы түсіне білу дағдысын қалыптастыру; 

– ӛтілген тақырыптар негізінде қажетті ақпараттарды талдай, сұрыптай білу; 

– мамандығына қажетті құжаттарды сауатты құрастыра және толтыра білу; 

–  іскерлік  ортада  шебер  сӛйлей  алу,  мақал-мәтелдерді,  қанатты  сӛздерді  қажетті 

тұстарда оңтайлы қолдана алуы. 

практикалық машықтануы керек: 

 

студент  сұхбаттасушының  кәсіби  тақырып  аясында  сұрағын,  айтқан  ойының мазмұнын тыңдай отырып, түсініп, жауап қайтара білуге

 шығарма,  эссе,  реферат  немесе  ӛз  кәсібіне  байланысты  оқыған  кітаптары, 

мақалалары  немесе  тыңдаған  хабарлары  жайында  шағын  мәлімдеме,  түйіндеме  жаза 

білуге; 

 қоғамға, дүниетанымға, кәсіпке байланысты ӛз ойларын, тұжырымын еркін жеткізе 

білуге. 


 

Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: 

Пән 

Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы Қазақ  тілі  (орта 

мектеп деңгейі) 

Қазақ тілінің грамматикасы  

 

Постреквизиттер 

Қазақ тілі пәнін оқу кезінде алынған білімдер «Кәсіби қазақ тілі» пәнін игеру кезінде 

қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы (тақырыптар)  

Сабақ түрлері бойынша еңбек кӛлемділігі, сағ. 

дәріс 


практика 

лық 


зертхана 

лық 


СОӚЖ 

СӚЖ 


І семестр 

1. Мен және қоршаған орта. Қазақстан 

экологиясы. Сӛз құрамы және қосымша. 

Синоним. Антоним. Омоним. 

  2. Денсаулық – зор байлық. Салауатты ӛмір салты. Қазақ тіліндегі жалғау түрлері: 

кӛптік, септік, тәуелдік, жіктік. 

  3. Қазақтың ӛнері мен мәдениеті. Ӛнер тӛрінен орын алған ӛнерпаздар. Фонетика 

(Үндестік заңы). Жұрнақ: сӛз тудырушы 

  

 

 және сӛз түрлендіруші. 

4. Қазақтың салт-дәстүрі. Қыз ұзату.

 

Сӛз 


таптары. Зат есім. 

  5. Тәуелсіз Қазақстан. «Қазақстан -2050» 

стратегиясы. Сан есім. 

  6. Адам және табиғат егіз. Бурабай. Кӛмекші есімдер. 

  7. Мамандық әлемі. Сын есім. Аралық 

бақылау. 

  8. Мемлекеттік тіл  - Қазақстан халықтарын біріктіретін фактор. ҚР тіл туралы заңы. 

Сын есім шырайлары. 

  9. Қазақстанның білім беру жүйесі. Тілдерді қолдану мен дамытудың 2010-

2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы. Есімдік. 

  10. Қоғам және жастар

. 

Жастар – қоғамның 

маңызды  бӛлшегі.  Етістік  (дара,  күрделі, 

негізгі,  кӛмекші,  болымды,  болымсыз, 

тұйық).


 

  11. Адамдармен қарым-қатынас. Сӛйлеу 

мәдениеті. Етістіктің шақтары: осы шақ, 

келер шақ, ӛткен шақ. 

  12. Қазақстан әлемдік кеңістікте.

 

Қазақстанның сыртқы саясаты. 

Етістіктің 

рай формасы. 

  13. Адам және заң. Конституциялық құқық. 

Етіс категориясы. 

  14. Аралық тест. Халықаралық қатынастар. Етістіктердің жіктелуі. 

  15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ:  

45 


 

45 


45 

ІІ семестр 

1. Ғылым мен техника. Есімше. 

  2. Менің мамандығым.

 

Кӛсемше.  

 3. Қазақ даласындағы алғашқы темір жолдар.

 

Үстеу. 


 

 4. Отандық кӛлік түрлерінің тарихы. 

Шылаулар. Септеулік, жалғаулық, демеулік 

шылаулар. 

 

  5. Темір жол құрылымы. Одағай.  

  6. Автомобиль тарихы. Жай сӛйлем.  

 7. Аралық тест. Қазақстандағы автомобиль жолдары.  

  8. Тоннелдер және метрополитендер 

құрылысы. Айтылу мақсатына қарай 

сӛйлемнің түрлері. 

 

  9. Мемлекеттік автомобиль инспекциясы. 

  

 

 Сӛйлем мүшелері. 

10. Жолда жүру ережесі. Салалас құрмалас 

сӛйлем. Ыңғайлас салалас құрмалас 

сӛйлем. Қарсылықты салалас құрмалас 

сӛйлем. 

  11. Жүргізушілерді дайындау. Талғаулықты 

салалас сӛйлем. Себеп-салдар салалас 

құрмалас сӛйлем. 

  12. Жол-кӛлік оқиғалары. Мезгіл, мақсат 

бағыныңқылы сабақтас құрмалас сӛйлем. 

  13. Автомобильдерге техникалық қызмет кӛрсету. Қарсылықты, шартты 

бағыныңқылы сабақтас құрмалас сӛйлем. 

  14. Аралық тест. Автомобиль кӛліктерінің қоршаған ортаға тигізетін әсері. Қимыл-

сын, себеп бағыныңқылы сабақтас 

құрмалас сӛйлем. 

  15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ:  

45 


 

45 


45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі: 

І семестр 

1.  Мен  және  қоршаған  орта.  Қазақстан  экологиясы.  Сӛз  құрамы  және  қосымша. 

Синоним. Антоним. Омоним. 

2.  Денсаулық  –  зор  байлық.  Салауатты  ӛмір  салты.  Қазақ  тіліндегі  жалғау  түрлері: 

кӛптік, септік, тәуелдік, жіктік. 

3.  Қазақтың  ӛнері  мен  мәдениеті.  Ӛнер  тӛрінен  орын  алған  ӛнерпаздар.

 

Фонетика (Үндестік заңы). Жұрнақ: сӛз тудырушы және сӛз түрлендіруші. 

4.  Қазақтың салт-дәстүрі. Қыз ұзату. Сӛз таптары. Зат есім. 

5. Тәуелсіз Қазақстан. Елбасының жолдауы «Қазақстан -2050» стратегиясы. Сан есім. 

6. Адам және табиғат егіз. Бурабай. Кӛмекші есімдер. 

7. Мамандық әлемі. Сын есім. Аралық бақылау. 

8. Мемлекеттік тіл - Қазақстан халықтарын біріктіретін фактор. ҚР тіл туралы заңы. 

Сын есім шырайлары. 

9.  Қазақстанның  білім  беру  жүйесі.  Тілдерді  қолдану  мен  дамытудың  2010-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Есімдік. 

10. Қоғам және жастар. 

Жастар – қоғамның маңызды бӛлшегі. Етістік (дара, күрделі, 

негізгі, кӛмекші, болымды, болымсыз, тұйық). 

11.  Адамдармен  қарым-қатынас.  Сӛйлеу  мәдениеті.  Етістіктің  шақтары:  осы  шақ, 

келер шақ, ӛткен шақ. 

12.  Қазақстан  әлемдік  кеңістікте.  Қазақстанның  сыртқы  саясаты. 

Етістіктің  рай 

формасы.

 

13. Адам және заң. Конституциялық құқық. Етіс категориясы. 

14. Аралық тест. Халықаралық қатынастар Етістіктердің жіктелуі. 

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық 

 

ІІ семестр 

1. Ғылым мен техника. Есімше. 

2. Менің мамандығым.

 

Кӛсемше. 3. Қазақ даласындағы алғашқы темір жолдар. Үстеу. 

 

 4.  Отандық  кӛлік  түрлерінің  тарихы.  Шылаулар.  Септеулік,  жалғаулық,  демеулік 

шылаулар. 

5. Темір жол құрылымы. Одағай.  

6. Автомобиль тарихы. Жай сӛйлем. 

7. Аралық тест. Қазақстандағы автомобиль жолдары. Грамматикалық ұғымдар. 

8. Тоннелдер және метрополитендер құрылысы. Айтылу мақсатына қарай сӛйлемнің 

түрлері. 

9. Мемлекеттік автомобиль инспекциясы. Сӛйлем мүшелері. 

10.  Жолда  жүру  ережесі.  Салалас  құрмалас  сӛйлем.  Ыңғайлас  салалас  құрмалас 

сӛйлем. Қарсылықты салалас құрмалас сӛйлем. 

11.  Жүргізушілерді  дайындау.  Талғаулықты  салалас  сӛйлем.  Себеп-салдар  салалас 

құрмалас сӛйлем. 

12. Жол-кӛлік оқиғалары.

 

Мезгіл, мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас сӛйлем. 

13.Автомобильдерге 

техникалық 

қызмет 

кӛрсету. Қарсылықты, 

шартты 


бағыныңқылы сабақтас құрмалас. 

14.  Аралық  тест.  Автомобиль  кӛліктерінің  қоршаған  ортаға  тигізетін  әсері.  Қимыл-

сын, себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сӛйлем. 

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық.  

СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

   І семестр 

1. «Адам және айналадағы дүние» тақырыбына әңгіме құрастыру. «Отан отбасынан 

басталады»  тақырыбына  шығарма  жазу.  «Досы  кӛпті  жау  алмас»  достық  тақырыбына 

арналған мақал-мәтелдермен жұмыс жасау. 

2. «Салауатты ӛмір салты» реферат жазу. «Халықтық медицина» тақырыбына сұқбат 

құрастыру. «Медицина жаңалықтары» тақырыбына хабарлама дайындау. 

3.  «Халықтық  қолӛнер»  сұхбат  құрастыру.  «Театр  тарландары»  тақырыбына  слайд 

жасау. М. Мақатаевтың бір ӛлеңін жатқа айту.  

4.  «Қазақтың  ұлттық  сусындары»  тақырыбына  әңгіме  құрастыру.  «Сән  үлгісіндегі 

соңғы ағымдар» тақырыбына ӛз ойын жазу. «Қазақтың ұлттық ойындары» слайд жасау. 

5.  «Ел  рәміздерінің  тарихынан»  тақырыбына  альбом  жасау.  «Ұлттық  теңге 

мақтанышымыз»  тақырыбына  шығарма  жазу.  Елбасымыздың  «Қазақстан  2050» 

стратегиясы (Белгілі бір салаға қатысты тоқталу. Мысалы, білім, денсаулық саласы, т.б.). 

Конспект жазу. 

6. 

 

«Қазақстан қорықтары» тақырыбына презентация жасау. «Жері байдың – елі бай» тақырыбына сұхбат құрастыру. Оқжетпес пен Жұмбақтас тарихын әңгімелеу. 

7.  «Бүгінгі  маман  келбеті»  тақырыбына  пікірсайыс.  «Мамандық  тарихы»  шығарма 

жазу. «Ӛз ісінің маманы» тақырыбына сұхбаттасу. 

8. «Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі» тақырыбына шығарма 

жазу.  «Қазақ  тілінің  стильдік  тармақтары»  тақырыбына  реферат  жазу.  Тіл  құдіретіне 

байланысты ӛлең – жырлар жаттау.  

9.  «Білім  ордалары»  тақырыбына  презентация  жасау.    «Білім  де  бәсекеге  түседі» 

тақырыбына  ӛз  ойын  жазу.  «Білім  беру  жүйесіндегі  реформалар»  тақырыбына  материал 

жинау. 

10. «Жастар және саяси партиялар» тақырыбына реферат жазу. «Қоғамның қозғаушы күші - жастар» тақырыбына пікірін айту. «Еліміздің ұлтжанды жастары» тақырыбына 7-8 

сұрақ әзірлеу. 

11.  «Әдептілік  –  мәдениет  шыңы»  тақырыбына  әңгіме  құрастыру.    «Сӛйлеу 

этикасының нормалары» тақырыбына шығарма жазу. «Ұлттық тәлім - тәрбие» туралы ӛз 

ойыңызды айтыңыз. 


 

 12.  «Егеменді  және  тәуелсіз  Қазақстан  үшінші  мыңжылдықтың  басында» 

тақырыбына  сӛзжұмбақ  құрастыру.  «Алтайдан  Атырауға  дейін»  тақырыбына  сұқбат 

құрастыру.  

13.  «Отбасылық  құқық»  тақырыбына  эссе  жазу.  «Адам  құқығы  туралы  жалпыға 

ортақ  декларациялар»  тақырыбына  реферат  жазу.  «Еңбек  ету  бостандығы  құқығы» 

тақырыбын әңгімелеу. 

14.  «Дүниежүзілік  және  халықаралық  экономикалық  қатынастар»  туралы  реферат 

жазу. «Отандық шекара ісі» тақырыбы бойынша сұхбаттасу. «Қазақстандағы елшіліктер» 

туралы әңгімелеу. 

15.  «Кӛне  дәуір  қалалалары»  тақырыбына  слайд  жасау.  «Түркістан»  тақырыбы 

бойынша сұхбаттасу.  

 

 ІІ семестр 

1.«Ұлы  ғалымдар  және  олар  ашқан  жаңалықтар»  тақырыбына  шығарма  жазу. 

«Бүгінгі ғылыми жаңалықтар» тақырыбына сұхбаттасу.  

2.  «Ғылымның  қиын  жолы»  тақырыбына  пікір  алмасу.  Қазіргі  кезде  сұранысы  мол 

мамандықтар туралы ақпарат дайындау. 

3.  «Түркістан  -  Сібір  теміржол  құрылысының  тарихы»  тақырыбына  реферат  жазу.

 

«Теміржол кӛлігінің Қазақстан экономикасындағы маңызы» баяндама оқу.         4. «Рельстер» тақырыбына сұхбат дайындау. «Темір – бетон шпалдары» тақырыбына 

реферат жазу. 

5.  «Теміржол  тарихындағы  ірі  тұлғалар»  тақырыбына  шығарма  жазу.  «Теміржол 

құрылымы» әңгіме. 

6.  «Әлемдегі  ең  қауіпті  кӛпірлер»  тақырыбына  хабарлама  дайындау.  «Әлемнің 

ерекше кӛпірлері» тақырыбына слайд жасау.

  

7. Автомобиль, жол құрылысы, темір жол мамандығының қоғамға тигізетін пайдасы қандай?  деген  тақырыпта  ой  қорыта  отырып,  ӛзіңізді  қызықтыратын  бірнеше  мамандық 

жӛнінде пікіріңізді жазыңыз. 

 

8.  «Әлемдегі  ірі  метрополитендер  құрылысы»  тақырыбына  әңгіме  жазу.  «Алматы метрополитені» тақырыбына сұхбат дайындау. 

9.  Автомобиль  кӛліктерінің  қоршаған  ортаға,  адам  организміне  тигізетін  әсері 

туралы пікірлесу. Мемлекеттік автомобиль инспекциясы. Сұқбат. 

 

10.  «Қарағанды  қаласында  жол  ережесін  сақтау»  тақырыбына  ӛз  пікіріңіз.  Жол ережесін бұзушыларға айыппұл салу жеткілікті ме? 

 11.  «Жүргізушінің  жауапкершілігі»  сұхбат  құрастыру.  Жол  апаттарының 

азаюындағы фото және бейнекамералар ролі. 

12.  Жол  апатын  болдырмау  шаралары.  Әңгімелеу. 

Жол  апатының  зардаптары. 

Сұхбаттасу.

 

13.  Кӛлікті  жӛндеудің  түрлері.  Сұхбаттасу.  Кӛлікті  жинастыру  және  жуу жұмыстарына арналған жабдықтар. Слайд. 

 

 14. «Қарағанды  қаласының  теміржолшылары»  тақырыбына  слайд  жасау. 

«Қазақстандағы мұнай-газ құбырларының құрылысы» әңгімелеу. 

 

15. «Жол-кӛлік факультетінің ғалымдары» тақырыбына слайд жасау.  

 

Студенттердің білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

кӛрсеткіштері  (60%  -ға  дейін)  мен  қорытынды  аттестаттаудың  (емтихан)  (40%-ға  дейін) 

сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес 100% -ға дейінгі мәнді құрайды.   

 

 

 

 

  

 

 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі  

 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсыныла-

тын 


әдебиет 

Орындау 


ұзақтығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

 

Балл Мәтіндер, 

граммати-

калық 

тапсырма-лар 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[  1],  [  2  ],  [ 3 ],  [ 8 ]   

1-13 апта 

Ағымдағы  1, 13 апта 

 

 10 

Реферат, 

эссе, әңгіме 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[  1],  [  2  ],  [ 3 ],  [ 8 ]   

1-13 апта 

Ағымдағы  1, 13 апта 

10 


Аралық  тест 

тапсырма-

лары 

Практикалық сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[  1],  [  2  ],  [ 3 ] 

3  қатынас 

сағаттары 

Межелік 


7, 14 апта 

10 


СӚЖ 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[  1],  [  2  ],  [ 3 ] 

1-13 апта 

Ағымдағы  1-13 апта 

10 


Аттестация 

Практикалық 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[ 1], [ 2 ],  [ 3 ] 

1-13 апта 

Ағымдағы  1, 13 апта 

20 


Емтихан 

Пән 


материалының  

игерілуін 

тексеру 

Негізгі 


және 

қосымша 


әдебиет-

тің  жалпы 

тізімі 

3  қатынас сағаттары 

Қоры-


тынды 

Сессия 


кезінде 

40 


Барлығы 

 

  

 

 100 

 

Саясат және процедуралар 

 Қазақ тілі пәнін оқу кезінде келесі ережелерді ұстануды сұраймын: 

1. Сабаққа кешікпеу. 

2.  Сабақтан  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа  жағдайларда 

түсіндірме хат ұсынуды. 

3. Сабақтың барлық түрлеріне қатысу студент міндеттерінің қатарына жатады.  

4. Оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сәйкес барлық бақылау түрін тапсыру. 

5.  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы  кӛрсеткен 

уақытта ӛтеу. 

 

Негізгі әдебиет тізімі 

1.

 Н.Оралбай, К.Құрманәлиев. Қазақ тілі. Алматы, 2007ж. 

2.

 Ш.К.Бектұров, А.Ш. Бектұрова. Қазақ тілі. (ана тілі деңгейінде үйрету құралы). – 

Алматы, 1998 ж.  

10 


 

3.

 Н.Қ. Мұхамедиева, Ш. Рамазанова. Қазақ тілі. –Алматы, 2008 ж. 

4.

 Б.А.  Таңсықбаева.  Практикалық  қазақ  тілі.  Студенттердің  ӛздік  жұмыстарына 

арналған. –Алматы, 2009 ж. 

5.

 

С.А. Алиева, Б.М. Молдабекова. Практикалық қазақ тілі. Оқу құралы.  –Алматы, 2009 ж. 

6.

 С.Иманқұлова,  Н.Егізбаева,  Ғ.Иманалиева.  Қазақ  тілі.  «Қазақ  университеті».  –

Алматы, 2008 ж. 

7.

 

К.Б.  Жақсылықова.  Қазақ  тілі  пәні  бойынша  студенттердің  оқу-әдістемелік кешені. – Алматы, ҚазҰТУ, 2004 ж. 

8.

 Бекжанов З.С. Кӛлік тану негіздері. Теміржол кӛлігі.  -Алматы, 2005 ж. 

9.С.С. Хасенов, С.Б.Шаяхметов, Б. Апшикур. Теміржол. – Алматы, 2006. 

10. Т.Аяпова. Қазақ тілі (негізгі оқулық, үй кітабы, мұғалім кітабы). –Алматы, 1998 ж 

 

Қосымша әдебиет тізімі 

 

1. Е.А. Арын, Б.Қ. Қасым, Е. Жұматаева. Қазақ тілін оқыту әдістемесі.  – Павлодар, 

2005. 

2. А.Қ. Омарова. Практикалық қазақ тілі. – Алматы, 2004. 3. Н.Ә. Егіншібаева. Қазақ тілі. – Алматы, 2000. 

4. А.К. Омарова, Х.Ж. Сатыбалдина. Казахский речевой этикет. -Алматы, 2006. 

5. З.Күзекова. Қазақ тілі (экономика факультетіне арналған). -Алматы, 1999 

6. А.Қ. Омарова, А.С. Шыныбекова.  Қазақ тілі. – Алматы, 2003. 

7. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сӛздіктер. – Алматы, 2000. 

8. Ӛ.Айтбаев. Қазақмақал- мәтелдері. -Алматы, 1999 ж. 

9. Ел аузынан. -Алматы, «Жазушы»1985 ж. 

10. Ғ. Қайырбекова. Названия городов Казахстана. – Алматы, 2001. 

11. Б. Тоғысбаев, А. Сужиков. Тарихи тұлғалар. – Алматы: «Алматы кітап», 2006. 

12.  Жүнісбеков  П.  Автомобильдің  құрылысы  және  пайдаланылуы.  Оқу  құралы.  –

Астана, 2011. 

13.  А.Ә.  Нәсіпқалиев,  Т.К.  Балғабеков,  Н.Д.  Әділова.  Кӛлік  логистикасы.  Оқу 

құралы. Қарағанды, 2011. 

14.  К.А.  Есімсеитова,  Т.  Мұхтаров.  Кӛлік  логистикасы.  Оқу  құралы.  –Қарағанды, 

2013. 

15 Г.С. Жүгенбаева «Түркістан-Сібір теміржолының тарихы». – Алматы, 2003  16.  Нығметова  Н.Т.,  Нұржанова  Қ.Қ.  Студенттердің  дербес  жұмысына  арналған 

мәтіндер жинағы Қарағанды, ҚарМТУ, 2009. 

 17.  Түсіпбекова  Э.Қ.,  Кулейменова  Л.М.,  Қоңырова  Н.Ә.  Оқытушының 

студенттермен  ӛздік  жұмысына  арналған  әдістемелік  нұсқаулар.  Қарағанды:  ҚарМТУ, 

2011. 

18.  Арпабеков  М.,  Баубек  А.  Жол  қозғалысын  ұйымдастырудың  техникалық құралдары. Оқулық. Астана, 2011. 

19. Шабденова Қ.Ж., Кулейменова Л.М. Қазақ тілі. Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМТУ, 

2012. 

20. А. Қаратаева, А. Мұратбекова. Қазақ тілі (техникалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған). – Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2013.

 

  

 

  

 

  

11 


 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

 

 

 ҚТ 1104 «Қазақ тілі» пәні  

ҚТ 04 «Қазақ тілі» модулі

                                           

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   31.03.2004 ж. №50 мемл. Бас. лиц.  Баспаға______20___ж. қол қойылды. Пішімі 90 х 60/16. Таралымы ______дана 

   Кӛлемі ____оқу бас. п.     №____________ тапсырыс  Бағасы келісілген    

______________________________________________________________ 100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал