Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасыжүктеу 138.17 Kb.
Pdf просмотр
Дата04.05.2017
өлшемі138.17 Kb.

 

 

 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  

 

Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, 

ҚарМТУ ректоры     

 ____________ А.М.Газалиев 

«_____» ___________ 2016 ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚУТЫ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS) 

 

 

MB 7 Мәліметтер базасы модулінің 

 

DKZhKZh 3208 Деректер қорларын жобалау және қосымшаларын жасау 

пәні бойынша 

 

5В070300 -  «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттері үшін  

 

Инновациялық технологиялар факультеті  

Ақпаратты-есептеуіш жүйелері кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

2016


 

 

 

 Алғы сӛз 

 

 Cтудентке арналған  пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) 

әзірлеген:  

 

Кайбасова Динара Женисбековна аға оқытушысы  

 

Ақпаратты-есептеуіш жүйелері кафедра отырысында талқыланған № _______ хаттама  «____»______________2016 ж. 

Кафедра меңгерушісі ________________ Амиров А.Ж.         

(қолы) 

 

  

 

Инновациялық технологиялар факультеті оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған  № ________ хаттама «_____»_____________2016 ж. 

Тӛрайымы ________________ Мустафина Л.М.               

 

 

  

 

  

 

Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

 

Кайбасова Динара Женисбековна -  аға оқытушы,  

«Ақпаратты-есептеуіш жүйелері» кафедрасы ҚарМТУ-дың бас корпусында 

орналасқан (Бейбітшілік бульвары, 56), 300 аудитория, байланыс телефоны  

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі  

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер

 са

ны

 ECTS

 к

реди

т 

саны

                                

                                                                                             

       


 

Сабақтардың түрі 

СӚЖ 

сағатта


р саны 

Жалпы 


сағаттар 

саны 


Бақылау 

түрі 


Қатынас сабақтарының саны 

ОСӚЖ 


сағаттар

ының 


саны 

Барлы 


ғы 

сағатта


р саны 

Дәріс 


Практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

Толық 

5  


 15 

15 


15 

45 


90 

45 


135 

Емтихан 


Курстық 

жоба 


Қысқ 

 15 15 

15 


45 

90 


45 

135 


Емтихан 

Курстық 


жоба 

 

Пәннің сипаттамасы 

 «Деректер  қорларын  жобалау  және  қосымшаларын  жасау»  пәні  таңдау 

бойынша компонент пәндердің цикліне жатады. 

 

Пән мақсаты  

Деректер  корларын  басқаратын  белгiлi  жүйелерде  жұмыс  жасау,  қазiргi 

кездегi  құралдарды  пайдалануын,  желiлiк  жүйелердiң  жұмысының  негiзгi 

принциптерін игеру осы пәннiң мiндетi болып табылады. 

 «Деректер  қорларын  жобалау  және  қосымшаларын  жасау»  пәнiнің 

максаттары  келесіде:  деректер  корларын  жобалау  саласындағы  бiлiмдердi 

студенттерге  игеру,  жобаны  iске  асыру  ортасын  сауатты  таңдау  және  ӛңделген 

жобаны  белгiлi  мәлiметтер  қорларын  басқаратын  жүйеде  iске  асыру.  Қазiргi 

кездегі  құралдарды  және  олармен  белгiлi  мәлiметтер  қорларын  баскаратын 

жүйеде жұмыс iстеудi үйрету.  

 

Пән міндеттері 

Пәннің  тапсырмалары  келесідегідей:  деректер  корларын  басқаратын  белгілі 

жүйелерде  жұмыс  жасауын,  қазiргi  кездегі  құралдарды  пайдалануын,  желiлiк 

жүйелердiң жұмысының негiзгi принциптерiн игеру болашақ жас мамандарға ӛз 

жұмысын сауатты ұйымдастыруға кемек бередi. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

түсінік алуы керек: 

 

-  жобалау  аймағындағы  негiзгi  бағыты,  аспаптық  құралдар  жиынын  таңдау және 

программалық 

ӛнiмдердi 

ӛңдеудiң 

ӛмiршеңдiк 

циклiн 


қамтамасыздандыруды түсіну; 

 

- программалық жабдықтың теориялық негiзiн құруды түсіну; -

 

қазіргі кезде бағдарламаларды құру шарттарын 

 

- 

программалық жабдықтарды  құрудың жаңа талаптары туралы;  

бiлуі керек: 

-

 мәлiметтердi бейнелеу және олармен әрекеттесу тiлдердi окып бiлу; 

-

 программалық  ӛнiмдi  ӛңдеудегi  қолданылатын  мемлекетiмiздiң  және 

шетелдердің стандарттарын колдануды бiлу; 

-

 

 программалық тiлдердi қолдана және басқара бiлуi кажет; істеу алуы керек: 

-

 программалқ  ӛнiмдердi  тарату  және  ӛңдеу  кезінде  практика  жүзiнде 

қолданылған  ӛмiршеңдiк  цикл  этаптарымен  қамтамасыздандыратын  аспапты 

құралды таңдау; 

-

 программалық аспапты құру стандарттарын қолдану; 

-

 аспаптық программалық құралдарды қолдану; 

-

 аспаптарды  қолдану  тиімділігінің  бағасы  және  сапа  мiнездемесiнiң 

талдануы; 

-

 

аспаптық программалық құралды енгізудің экономикалық тиiмдiлiк бағасы; -

 

аспаптармен  жұмыс  iстеудегi  обьектiлi  -  бағытталған  және  құрылымдық тарату әдiстерi. 

практикалық машықтануы керек: 

-

 

аспаптық программалық құралдарды қолдану; -

 

программалық аспаптарды ӛңдеу; -

 

файлдық  жүйелердiң  кемшіліктерін  және  мәлiметтер  қорларының технологиясының дамуының кажеттілігін; 

-

 мәлiметтер қорының жобасын ӛңдеудiң әдiстерiн үйрету; 

-

 файлдық  жүйелердiң  кемшiлiктерiн  және  мәлiметтер  қорларының 

технологиясының дамуының кажеттілігін; 

-

 

нормалау принциптерi негiзiнде мәлiметтер қорының жобасын ӛңдеу; -

 

үлгіленетін такырып аймағының жобасын белгiлi iске асыру ортасын окып бiлу. 

 

Пререквизиттер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды)) 

меңгеру қажет: 

 

Пәндер 

Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1. Информатика 

Компьютерлік  Windows операциялық жүйесі. 

Есептеуіш жүйелер, ақпараттық түсініктер, санау жүйесі 

2. Объектілі- 

бағытталған 

бағдарламалау 

Объектілі-бағытталған бағдарламалаудың негізгі түсініктері. Объектілер. 

Кластар. Виртуалды функциялар, операторларды жүктеу, абстрактілі 

кластар. Кластар шаблоны. Қателерді ӛңдеу. 

3. Ақпараттық 

жүйедегі деректер 

қорлары 

Деректер қоры түсінігі. Деректер қоры модельдер. Реляциялық деректер 

қоры. Қатынастар. Атрибуттар. Реляциялық алгебра операциялары. 

Сұраныс тілі.  

 

 

Постреквизиттер «Деректер  қорларын  жобалау  және  қосымшаларын  құру»  пәнін  зерттеу 

барысында алынған білімдер тӛмендегі пәндерді меңгеруге қажетті:   

 

1 Жобаларды басқару 2 Компьютерлік модельдеу негіздері 

 

Пәннің тақырыптық жоспары  

  

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағат 

Дәріс 

практик


алық  

саб. 


зертхана-

лық саб. 

ОСӚ

Ж 

СӚЖ 

1. Кіріспе.  

Пәннің  мақсаты  мен  міндеттері.  Деректер  қорларын 

басқару жүйесі. Деректер қорларының бүтіндігі 

  

 

 2. Деректер қорларын жобалау кезеңдері.  

Үшдеңгейлі  ANSI-SPARC  архитектураcы.  Сыртқы, 

концептуалдық  және  ішкі  деңгейлер.  Деректер 

қорларын жобалау деңгейлері 

 

 Жобалаудың сыртқы кезеңі. Пәндік аймақты зерттеу әдістері.  Деректердің  абстракты  түрі,  құрылымы 

және  оларға  қолданатын  негізгі  операциялар. 

Деректер  моделін  таңдау.  Чен  моделі:  «нақтылық-

байланыс»  моделі.  Тақырып  аймағын  жүйелік 

талқылау.  Ақпараттық  жүйенің  тақырып  аймағы. 

Тақырып аймақты бейнелеу.  

 

 

  

 

  

  

 

  

Деректер  қорларын  жобалау  әдістемесі.  Логикалық жобалау. Физикалық жобалау әдістемелері.  

Қатынас,  атрибут.  Қатынастардың  қуаттылығы. 

Кілттер  және  байланыстар.  Құрамды  нысандар. 

Жоғары деңгейлі қатынастар.   Концептуалды жобалау әдістемесі. ER- модель  Концептуалды  модельді  реляциялық  модельге 

түрлендіру.  Деректер  базаларын  концептуалды 

жобалаудың негізгі түсініктемелері.   ДҚБЖ  мақсатын  таңдау.  Логикалық  жобалау 

әдістемесі.  Деректер  банкінің  қолданушылары. 

Деректер  базасының  әкімі  және  оның  функциялары. 

Деректер  банкінде  сұраныстарды  ӛңдеу.  Деректер 

базасында 

қолданатын 

деректер 

қасиеті: 

тәуелсізділік,  интеграция,  қорғау,  қосалқылау. 

Деректердің бүтіндігі. Схема және схема бӛлшектері. 

Индексті  файлдар.  Деректер  базаларын  басқару 

жүйелерінің 

даму 

перспективалары. Деректер 

базалар  жүйесінің  негізгі  түсініктемелері.  Деректер 

базаларын  басқаратын  жүйелердің  (ДББЖ)  негізгі 

функциялары.   Тұрақтандыру ережелерін 

қолдана 


отырып 

логикалық  жобалау  Жобалаудың бастапқы кезеңдері 

ДҚ–ның 

тізімі 


анықталуы. ДҚ 

логикалық 

құрылымын  жобалауда  инфологиялық  модельдің 

деректер  моделіне  ауысы  және  нақты  ДҚБЖ 

қолданылуы  даталогиялық  модель  пәндік  облыста   

 

суреттелінуі. Физикалық жобалау әдістемесі. ДҚ жобалауды 

автоматтандыру құралдары мен жүйелері. 

Ақпараттық жүйелер, концептуальді, жүйелерді 

макеттеу, CASE-технологиялары.   

ДҚ жобалары функциялары мен ӛмірлік кезеңдері: жоба алдындағы кезеңі; жобаны әзірлеу кезеңі

жобаны пайдалануға беру кезеңі; жаңа сатыға кӛшу 

кезеңі ДҚ қолжеткізу интерфейстері.   Клиенттік қосымшаны құру құралдары мен әдістері 

Қолданушының интерфейсін құру. Қолданушы 

интерфейстерінің түрлері және оларды құру 

кезеңдері    Microsoft SQL Server 2008 орнату және баптау.   

  

Деректер файлын және транзакция журналын құру.   

  

Кестелерді құру. Мәліметтерді сұрыптау (DQL).   

  

Сұраныстар мен сүзгілерді құру.   

  

Сақталынатын процедуралардың 

кӛмегімен 

динамикалық сұраныстарды құру.  

 

  Триггерлерді қолдану. Елестер.  

 

  Қолданушының интерфейсін ӛңдеу.  

 

  MS SQL Server ортасында деректерді шифрлеу.  

 

 

БАРЛЫҒЫ

15 

15 

30 

45 

45 

 

Практикалық сабақтар тізімі 1.

 

Жобалаудың сыртқы кезеңі. Пәндік аймақты зерттеу әдістері. 2.

 

Концептуалды жобалау әдістемесі. ER-модель құру 3.

 

МҚБЖ мақсатын таңдау. 4.

 

Логикалық жобалау әдістемесі 5.

 

Тұрақтандыру ережелерін қолдана отырып логикалық жобалау 6.

 

Физикалық жобалау әдістемесі. 7.

 

ДҚ жобалары функциялары мен ӛмірлік кезеңдері. ДҚ қолжеткізу 

интерфейстері 

8.

 

Клиенттік қосымшаны құру құралдары мен әдістері  

Зертханалық жұмыстар тізімі 

 

1.

 

Microsoft SQL Server 2008 орнату және баптау. 2.

 

Деректер файлын және транзакция журналын құру. 3.

 

Кестелерді құру. Мәліметтерді сұрыптау (DQL). 4.

 

Сұраныстар мен сүзгілерді құру. 5.

 

Сақталынатын процедуралардың кӛмегімен динамикалық сұраныстарды 

құру. 

6.

 

Триггерлерді қолдану. Елестер. 7.

 

Қолданушының интерфейсін ӛңдеу. 8.

 

MS SQL Server ортасында деректерді шифрлеу.  

 

 

Курстық жоба тақырыбы  

1.

 ЖОА жобалау: Материалдар қозғалысына есеп.  

2.

 ЖОА жобалау: Магазиндегі товарлардың қозғалысы. 

3.

 ЖОА  жобалау:  Айырбастау  пункттеріндегі  бір  ай  ішінде  валюталар 

курсының ӛзгерісі (доллар, рубль, евро). 

4.

 

ЖОА  жобалау:  Айырбастау  пункттеріндегі  бір  кварталдағы  валюталар курсының ӛзгерісі (доллар, рубль, евро). 

5.

 ЖОА жобалау: Оқтушылардың жылдық нагрузкасын есептеу.  

6.

 ЖОА жобалау: Оқтушылардың семестірлік нагрузкасын есептеу.  

7.

 ЖОА жобалау: Оқтушылардың сабақ кестесін құру. 

8.

 ЖОА жобалау: Бір курсқа арналған сабақ кестесін құру.  

9.

 ЖОА жобалау: Екі мамандцққа арналған сабақ кестесін құру. 

10.


 

ЖОА жобалау: Поъездерге билеттерді сататын программаларды құру. 

11.

 

ЖОА жобалау: Студентердің базасы.  12.

 

ЖОА жобалау: Экзамен және сессияға рұқсат. 13.

 

ЖОА жобалау: Экзамен және келесі курсқа ӛту. 14.

 

ЖОА жобалау: Группа және факультет. 15.

 

ЖОА жобалау: Жұмысшы - тӛлемақы  

Студент пен оқытушының ӛздік жұмысының тақырыптық жоспары

 

 

СОӚЖ тақырыбының атауы 

Сабақ 

мақсаты 


Сабақ ӛткізу 

түрі 


Сабақ 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Деректер базасын жобалаудың 

әдісі 


Ақпарат іздеу 

Семинар 


сабағы 

Тақырып 


бойынша 

доклад 


[1, 4, 7] 

Пәндік аймақты зерттеу әдісі 

Ақпарат іздеу 

Семинар 


сабағы 

Тақырып 


бойынша 

доклад 


[1, 4, 7, 8] 

Концептуалды жобалау әдісі  

Ақпарат іздеу 

Семинар 


сабағы 

Тақырып 


бойынша 

доклад 


[2, 4, 7, 8, 9] 

ER-моделдеуі 

Ақпарат іздеу 

Семинар 


сабағы 

Тақырып 


бойынша 

доклад 


[1, 2, 3, 8] 

«Сущность-связь» кеңейтілген 

моделі 

Ақпарат іздеу Семинар 

сабағы 


Тақырып 

бойынша 


доклад 

[2, 3, 4, 6] 

Нормалау 

Ақпарат іздеу 

Семинар 

сабағы 


Тақырып 

бойынша 


доклад 

[1, 2, 3, 4, 9] 

Логикалық жобалау әдістемесі 

Ақпарат іздеу 

Семинар 

сабағы 


Тақырып 

бойынша 


доклад 

[2, 3, 4, 5, 9] 

Физикалық жобалаудың 

әдістемесі 

Ақпарат іздеу 

Семинар 


сабағы 

Тақырып 


бойынша 

доклад 


[1, 3, 5, 6] 

 

 

ДҚ-н ӛзара әрекеттесу үшін қосымшалар құрастыру 

Ақпарат іздеу 

Семинар 

сабағы 


Тақырып 

бойынша 


доклад 

[1, 2, 5, 8, 9] 

ДББЖ MS SQL Server 2008 

ортасында жұмыс 

ұйымдастыру тәсілдері 

Ақпарат іздеу 

Семинар 

сабағы 


Тақырып 

бойынша 


доклад 

[6, 7, 8, 10] 

Клиенттік қосымша құрудың 

тәсілдері 

Ақпарат іздеу 

Семинар 


сабағы 

Тақырып 


бойынша 

доклад 


[1, 5, 7, 10] 

 

СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыбы 1.

 

Индексті файлдар. 2.

 

ДҚБЖ дамуы тарихы. 3.

 

Кең тараған «үстелдік» ДҚБЖ 4.

 

Қазіргі кездегi серверлiк ДҚБЖ-нің маңызды сипаттамалары. 5.

 

MS SQL Server 2008 орнатудың негiздерi 6.

 

Мәлiметтердiң теориялык-графтiк үлгiлерi.  7.

 

Мәлiметтердiң иерархиялық үлгiсi.  8.

 

Мәлiметтердiң желiлiк үлгiсi. 9.

 

Иерархиялық және желiлiк үлгiлердегi мәлiметтердi бейнелеу тiлi. 10.Концептуалды үлгiлеудiң мысалдары.  

11.Мәлiметтердi iздеу операторлары. 

12.Мәлiметтерге  кол  жеткізудің  механизмдерi.  Borland  Database  Engine  және 

альтернативалары. 13.Мәлiметтерге Internet арқылы қол жеткiзудi сүйемелдеу 

14.Реляциялық  үлгiнiң  теориялық  негiздерi.  Реляциялық  алгебра  және 

реляциялық есептеу.  

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән  бойынша емтихан  бағасы  аралық бақылау  (60% дейін)  және  қорытынды 

аттестаттау  (емтихан)  (40%  дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең  жоғары 

кӛрсеткіштерінің  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес    100%  дейін 

мәнді құрайды.  

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

Бақылау 


түрі 

Тапсырманың 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиеттер 

Орындау 

ұзақтылығы 

Бақылау түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

Балл 


Дәрістерге 

қатысу 


3 п. берілген 

тақырыптар 

бойынша 

мағлұматтарды 

меңгеру 

Дәрістер 

конспектісі 

мен  негізгі 

әдебиеттер 

15 апта 


Ағымдағы 

Әрбір 


дәрісте 

Зертханалық жұмыстарға 

қатысуы  

5 п. берілген 

тақырыптар 

бойынша 

Дәрістер 

конспектісі 

мен  негізгі 

15 апта 

Ағымдағы 

Әр апта  

 

мағлұматтарды меңгеру 

әдебиеттер 

 №№ 1-7 

зертханалық 

жұмыстарды 

тапсыру 


5 п. берілген 

тақырыптар 

бойынша 

мағлұматтарды 

меңгеру 

Дәрістер 

конспектісі 

мен  негізгі 

әдебиеттер 

15 апта 


Ағымдағы 

2,4,6, 


8,10,12,15 

апталары


нда 

20 


Практикалық 

сабақтарға 

қатысуы  

4 п. берілген 

тақырыптар 

бойынша 


мағлұматтарды 

меңгеру 


Дәрістер 

конспектісі 

мен  негізгі 

әдебиеттер 

15 апта 

Ағымдағы 

Әр апта 

10 


ОСӚЖ-ге 

арналған  

тапсырмалар 

тапсырмалар 

мазмұны 6 п. 

берілген 

Дәрістер 

конспектісі 

мен  негізгі 

әдебиеттер 

15 апта 

Ағымдағы 

Әр апта 

10 


Теориялық 

модуль 


№№ 1-12 

бӛлімдерінің 

тақырыптары 

бойынша білімді 

тексеру 

Дәрістер 

конспектісі 

мен  негізгі 

әдебиеттер 

біріккен сағат Аралық 

7,14 


апталары

нда 


10 

Емтихан 


Пән тақырыптары 

бойынша білімді 

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттер 

тізімі 

2  


біріккен сағат 

Қорытынды 

Сессия 

кезеңін- де 

40 


Саясат және рәсімдер 

«Деректер қорларын жобалау және қосымшаларын құру» пәнін оқу кезінде 

келесі ережелерді сақтауды ӛтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2 Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін 

тапсыру. 

5 Жіберілген практикалық және зертханалық сабақтар оқытушы белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

6 Үй және басқа тапсырмаларды орындау 

7 Сабаққа белсенді қатысу. 

8 Дәл уақытында келу және мiндеттi болу. 

9 Мұғалімге және курстастарыңа шыдамды, ширақ, ашық және жақсы болу. 

 

 

Негізгі әдебиеттер тізімі 

 

1.

 1. Карпова, Т. «Базы данных : модели, разработка, реализация» / Т.Карпова - 

Москва, 2012. - 304 с.  

2.

 

Малыхина, М.П.  Базы  данных:  основы,  проектирование,  использование./ М.П Малыхина. - СПб.: БХВ - Петербург, 2012.- 512 с.  

 

 

3. 

Хансен  Г.,  Хансен  Д.  Базы  данных:  разработка  и  управление.  –  М.:  ЗАО 

Издательство БИНОМ», 2011.  

4.

 Базы  данных,  учебник  для  высших  учебных  заведений  под  редакцией 

Хомоненко А.Д С – П Корона 2010.  

5.

 

Т. Карнова Базы данных учебник С – П, Питер 2010  6.

 

Астахова, И. Ф. SQL в примерах и задачах / И. Ф. Астахова. - Мн., 2012. - 250 с. 

7.

 Джудит, С. Практическое руководство SQL. / С. Джудит - М., 2012. - 301 с. 

8.

  Крѐнке, Д. Теория и практика построения баз данных. / Д. Крѐнке 9-е изд. - 

СПб. : Питер, 2005. - 859 с. 

9.

 

Мамаев,  Е.В.  Microsoft  SQL  Server  2000./  Е.В.  Мамаев  -  СПб.  :  БХВ  - Петербург, 2009. - 1280 с. 

10.


 

Тихомиров  Ю.  Microsoft  SQL  Server  7.0  -  СПб.:  Издательство  «Питер», 

1999.  

11.


 

Плю Р., Стефенс Р., Райан К. Освой самостоятельно SQL за 24 часа. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2000.  

 

Қосымша әдебиеттер тізімі 

 

12.


 

А.  А.  Аманбаев  ,  Е.Г.  Сатимова.  Работа  в  Microsoft  SQL  Server  2008. 

Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ  для  студентов  всех 

форм  обучения  специальностей  5В070300  –  “Информационные  системы”; 

5В070400  –“  Вычислительная  техника  и  программное  обеспечение”.  –  Алматы: 

АУЭС, 2011. – 67 с.  

13.

 

Ю.  А.  Григорьев,  Г.  И.  Ревунrов/  Банки  данных.  -  Изд.  МГТУ  им.  Н.  Э. Баумана, 2012  

14.


 

С.В. Глушаков, Д. В. Ломотько Базы данных. Учебный курс М. 2010г.  

15.

 

Джек  Л.  Харрингтон  Проектирование  реляционных  баз  данных  просто  и доступно. - Изд. «Лори», 2010г.  

16.


 

Т.А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский Базы знаний интеллектуальных систем 

- С-П,: «Питер», 2010г.  

17.


 

В. В. Корнеев, А. Ф. Гареев и др. Базы данных интеллектуальная обработка 

информации - М: «Нолидж», 2011г.  

18.


 

Ибраева  Л.К.,  Сатимова  Е.Г.  Мәліметтер  қорларын  жобалау.  – 

Лабораториялық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. – Алматы: 

АЭжБИ, 2012.  

19.

 

Администрирование Microsoft SQL Server 7.0.-М.,2010  20.

 

Артемов Д. Microsoft SQL Server 7.0. установка, управление, оптимизация.-М.,2011  

21.


 

Баженова И.Ю. Основы проектирования приложений баз данных.-М.,2011  

 

 

  

 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТТЕР ҮШІН ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 (SYLLABUS) 

 

 

DKZhKZh 3208 Деректер қорларын жобалау және қосымшаларын жасау 

пәні бойынша 

 

 MB 7 Мәліметтер базасы модулі 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.03.2004ж. берілген № 50 мемлекеттік баспа лицензиясы. 

 

 Басуға                  қол қойылды. Пішімі 60х90/

16 

 

Есептік баспа табағы    . Таралымы       дана. Тапсырыс            

 

ҚарМТУ баспасы, 100027. Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56.  

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедра%20ИВС -> Силлабусы%202016-2017
Силлабусы%20Кафедра%20ИВС -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Силлабусы%202016-2017 -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
Силлабусы%20Кафедра%20ИВС -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор
Силлабусы%20Кафедра%20ИВС -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы, Қармту ректоры А. М. Ғазалиев
Силлабусы%20Кафедра%20ИВС -> БАҒдарламасы ( syllabus) bkezh 3306 «Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау» пәні
Силлабусы%202016-2017 -> KZh 2225 Компьютерлік желілер пәннің атауы
Силлабусы%20Кафедра%20ИВС -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Силлабусы%20Кафедра%20ИВС -> БАҒдарламасы ( syllabus) «Үлестірілген ақпараттық жүйелер» пәні бойынша

жүктеу 138.17 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет