Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасыжүктеу 141.02 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі141.02 Kb.

Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 БЕКІТЕМІН 

Ғылыми 

кеңес 

тӛрағасы,   

ҚарМТУ ректоры 

________________Ғазалиев А.М. 

 «____» _______________ 2015ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

BMK 1204 «Бағдарламалық модельдеу құралдары» пәні  

 

BM 6 «Бағдарламалау және модельдеу» модулі  

5B071800 «Электр энергетика» мамандығы 

 

Энергетика, автоматика және телекоммуникация факультеті  

Өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

 2015 

Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірлеген: ӨПА кафедрасының аға-оқытушысы, магистр Телбаева Шынар Зарыкбековна 

 

 

 

               ӨПА           кафедра отырысында талқыланды 

 «____»______________2015ж. № _______ хаттама 

 

ӨПА кафедра меңгерушісі проф.,т.ғ.д._______________  Брейдо И.В.             «____»__   ___2015ж. 

 

 Энергетика,  автоматика  және  телекоммуникация  факультетінің  оқу-

әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

 

  «_____»_____________20___ ж. № ________ хаттама  

Төраға     ____________    Тенчурина А.Р.      «_____»_____2015ж. 

 

 


Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

Телбаева  Шынар  Зарыкбековна,  ӨПА  кафедрасының  аға  оқытушы, 

магистр. 

Өндірістік  процесстерді  автоматтандыру  кафедрасы,  ҚарМТУ-дың  бас 

корпусында  орналасқан  (Бейбітшілік  бульвары,  56),  131-ші  ауд.,  байланыс 

телефоны 56-75-98 (қосымша 1051).  

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

 

Пәннің сипаттамасы 

«Бағдарламалық  модельдеу  құралдары»  пәні  5B071800  «Электр 

энергетика»  мамандығы  бойынша  оқитын  жоғарғы  оқу  орнының 

бакалаврларына  арналған  және  базалық  пәндер  циклының  таңдау  компоненті 

болып табылады.  

 

Пәннің мақсаты 

«Бағдарламалық модельдеу құралдары» пәні нақты бір кәсіптік қызыметке 

арнайы білімдерді, іскерлігін, дағдысын қалыптасыру мақсатын ұстанады. 

 

Пәннің міндеттері 

Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

-  физикалық  жүйелерінің  сипаттамалауын  және  талдау  әдістері  туралы;  

MatLab,  МВТУ,  Electronics  Workbench  v.5.12c  қолданбалы  бағдарламаларын 

қолдану аймақтарын және қолдануы туралы түсінік алуы керек; 

өз 


кәсіпшілік 

қызметінде 

жаңа 

ақпараттық технологиялық 

мүмкіншіліктерін лайықты қолдану және  анықтау  мақсатын, пәндік аймақты 

зерттеп,  автоматты  есептерін  тандауын;  енгізу  және  байлыныс  желілерін 

қамтамасыз  ету  және  коммуникация  жүйелерін,  алдына  қойған  мақсаттарды 

арнайы аймақта зерттеулерін жүргізуін  білу

і

 керек; 

-  АЭЕМ-да  динамикалық  жүйелерді  имитациялық  модельдеу  үшін 

мақсатына сәйкес арнайы мамандандырылған қолданбалы пакеттерінде 

жұмыс

 

істей алуы керек; 

-  динамикалық  жүйелердің  математикалық  модельдерінің  әдістерін  алу 

және  оларды  схематехникалық  немесе  имитационды  модельдеу  үшін  арнайы 

МаtLаb,  МВТУ,  Electronics  Workbench  v.5.12c  қолданбалы  бағдарламалар 

Се

местр

 

Кредиттер 

са

ны 

E

CTS

 

Сабақ түрі СӨ

Ж 

саға

тт

а ры

ны

ң сан

ы

 Жа

лпы


 с

ағ

ат са

ны

 Бақ

ы

лау 

түрі


 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӨЖ 

сағатта 


рының 

сакны 


Бар 

лық 


сағат 

саны 


дәріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

Қүндізгі оқу түрі 

15 

15 


15 

45 


90 

45 


135 

емтиха


н 

Қүндізгі қысқартылған оқу түрі 

15 

15 


15 

45 


90 

45 


135 

емтиха


н 

пакеттерін  зерттеу  құралдарын  оқып  үйреніп

,

  практикалық  машықтануы керек. 

 

Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: 

Пән 


Бөлімдер (тақырып) атауы 

Mat (I) 1210  

Математика 1 

Mat (II) 1211 

Математика 2 

Интегралды санақ. Операциялық санақ. 

Дифференциалды санақ. 

Inf 1106 

Информатика 

ЭЕМ құрастыру принципі. ЭЕМ-де ақпаратты 

таныстыру жүйесі. Тілдік бағдарламалау. 

 

Постреквизиттер  

"Бағдарламалық  модельдеу  құралдары  "  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білім 

келесі  "Өнеркәсіптік    электроника";  "Автоматты  реттеудiң  сызықтық  

жүйелері";  "Электр  энергетикадағы  математикалық  есептеулер  және 

компьютерлік модельдеу" пәндерді   игеру кезінде қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ. 

дәріс 


практи 

калық 


зертха 

налық 


СОӨЖ 

СӨЖ 


дәріс


.  Динамикалық  жүйелерді 

модельдеу  үшін  арналған  қолданбалы 

пакет 

бағдарламаларының  

даму 


тарихымен 

тағайындануы. 

Модельдердің 

және 


модельдеуінің 

т

үрлері.  

1/1 


– 

– 

5/5 2/2 

дәріс.  Схемотехникалық  модельдеу 

бағдарламасының  маңызы.  Windows 

ОЖ Electronics WorkBench 5.12c схемо-

техникалық модельдеу бағдарламасы. 

2/2 

– 

– 5/5 

2/2 


дәріс


.  Electronics  WorkBench  бағдар-

ламасының кітапхана компоненттерінің 

құрылымы  және  қолдануы.  Сұлбаны 

дайындау және құру технологиясы. 

2/2 

– 

– 5/5 

2/2 


дәріс


.  Математикалық  модельдеуінің 

негізгі  принциптер

і

.  Модель  арқылы зерттеу объектілерінің талдаулары. 

2/2 


– 

– 

5/5 3/3 

дәріс.  МВТУ  арнайы  қолданбалы 

пакеті.  

2/2 

– 

– 5/5 

3/3 


дәріс


  Автоматтандырылған  басқару 

жүйелерінің 

негізгі 

түсініктері. 

Динимикалық  жүйелердің талдау және 

синтез есептері. 

2/2 

– 

– 5/5 

3/3 


дәріс


.  Динамикалық  жүйелердің 

талдау  және  синтездеу  принциптері

н

 

2/2 – 

– 

5/5 3/3 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ. 

дәріс 

практи 


калық 

зертха 


налық 

СОӨЖ 


СӨЖ 

МВТУ 


пакетінде 

имитациялық 

модельдеуі әдістерімен шешу. 

дәріс.  MatLab  арнайы  қолданбалы 

пакеті.  

2/2 

– 

– 10/10 

3/3 


№1  зертханалық  жұмыс.  Electronics 

WorkBench  5.12c  бағдарламасы  мен 

танысу.  Электір  шамының  сұлбасын 

құру. 


– 

1/1 0/0 

3/3 


№2  зертханалық  жұмыс.  Electronics 

WorkBench  5.12c бағдарламасы арқылы 

параллель  және  тізбекті  жалғанған 

өткізгіштерінің сипаттамасын зерттеу. 

– 

1/1 0/0 

3/3 


№3  зертханалық  жұмыс.  Electronics 

WorkBench 

5.12c 

бағдарламасында  RLC-сұлбасының  электр  резонансын 

зерттеу. 

– 

2/2 0/0 

3/3 


№4 

зертханалық 

жұмыс. 

МВТУ 


бағдарламасымен танысу.  

– 1/1 

0/0 


3/3 

№5  МВТУ  бағдарламасы  арқылы 

сигналдардын  кез

-ке


лген  формасын 

модельдеу. 

– 

2/2 0/0 

3/3 


№6 

зертханалық 

жұмыс. 

MatLab 


бағдарламасымен танысу.  

– 2/2 

0/0 


3/3 

№7  зертханалық  жұмыс.    MatLab 

бағдарламасында 

М-файылдардың 

бағдарламасын құру негіздері. 

– 2/2 

0/0 


3/3 

№8  зертханалық  жұмыс.    MatLab 

бағдарламасы:  Simulink – динамикалық 

жүйелерді модельдеу.   

– 

2/2 0/0 

3/3 


№9 

зертханалық 

жұмыс. 

SimPowerSystems  кітапханасы – электр энергетикалық жүйелерді модельдеу. 

– 2/2 

0/0 


3/3 

№1  практикалық  жұмыс.  ҚПБ  MВТУ 

динамикалық жүйелерді зерттеу. 

3/3 

№2  практикалық  жұмыс.  МВТУ  АРЖ 

параметрлерін оптимизациялау. 

3/3 
№3 

практикалық 

жұмыс. 

ҚПБ 


MATLAB  6.0  динамикалық  жүйелерді 

зерттеу. 

3/3 
№4  практикалық  жұмыс.  ППП  Matlab  

Simulink 

шағын 

жүйесінде  модельдеудің есептеуі. 

3/3 

№5  практикалық  жұмыс.  ППП  Matlab  

Simulink 

шағын 

жүйесінде АРЖ 

параметрлерің оптимизациялау. 

3/3 
БАРЛЫҒЫ

15/15 15/15 

15/15 


45/45 

45/45 


 

 

Практикалық  сабақтар тізімі 

1.

 ҚПБ MВТУ динамикалық жүйелерді зерттеу. 

2.

 МВТУ АРЖ параметрлерін оптимизациялау. 

3.

 ҚПБ MATLAB 6.0 динамикалық жүйелерді зерттеу. 

4.

 ҚПБ Matlab  Simulink шағын жүйесінде  модельдеудің есептеуі. 

5.

 ҚПБ  Matlab    Simulink  шағын  жүйесінде  АРЖ  параметрлерің 

оптимизациялау.  

Зертханалық сабақтар тізімі 

1.

 Electronics  WorkBench  5.12c  бағдарламасы  мен  танысу.  Электір 

шамының сұлбасын құру. 

2.

 

Electronics  WorkBench  5.12c  бағдарламасы  арқылы  параллель  және тізбекті жалғанған өткізгіштерінің сипаттамасын зерттеу. 

3.

 Electronics  WorkBench  5.12c  бағдарламасында    RLC-сұлбасының  электр 

резонансын зерттеу. 

4.

 

МВТУ бағдарламасымен танысу.  5.

 

МВТУ  бағдарламасы  арқылы  сигналдардын  кез-ке

лген  формасын 

модельдеу. 

6.

 MatLab бағдарламасымен танысу.  

7.

 MatLab  бағдарламасында  М-файылдардың  бағдарламасын  құру 

негіздері. 

8.

 

MatLab бағдарламасы:  Simulink – динамикалық жүйелерді модельдеу.   9.

 

SimPowerSystems    кітапханасы  –  электр  энергетикалық  жүйелерді модельдеу. 

 

СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

1.

 Модельдердің қандай т

ү

рлері бар. 2.

 

Модель дегеніміз не және ол не үшін  арналған? 3.

 

«Модельдеу», «Уақыт масштабы» анықтамалары. Модельдеу тү

рлері.  


4.

 

Динамикалық жүйелерінің көп таралған модельдеу әдістері. 5.

 

Electronics Workbench 5.12с бағдарла

масында сұлбаларды жинау және іске 

қосу принциптері.  

6.

 Electronics 

Workbench 

5.12с 

бағдарламасының графикалық 

мүмкіншіліктері. 

7.

 

"Sources" кітапханасының элементтері.  8.

 

"Basic" кітапханасының элементтері. 9.

 

"Instruments" кітапханасының элементтері. 10.

 

"Indicators"  кітапханасының элементтері. 11.

 

«Математикалық  модель»,  «Математикалық  модельдеу»,  «Зерттеу объект

ісі


», «Қара жәшік» түсініктері. 

12.


 

«Бер


і

ліс функцияс

ы

», «Сатылы-бірлік әсері

» түсініктері. 

13.

 

МВТУ бағдарламасының қолдану аймақтары және тағайындауы. 14.

 

МВТУ бағдарламасының жұмыс істеу принципі. 15.

 

МВТУ бағдарламасының меню панелінің элементтерінің

 құр


ы

лысы. 


16.

 

Жалпы техникалық блоктарының элементтері. 17.

 

«Жүйе», «Техникалық жүйе», «Динамикалық жүйе» түсініктері 18.

 

 Статикалық және динамикалық сипаттамаларының  түсініктері. 19.

 

«Өтпелі  процесс»  анықтамасы.    Оның

  түрлері  және  параметрлерінің  

сапалы критери

й

лері

20. 

Динамикалық жүйелердің талдау синтезінің алгоритімі. 

21.

 

«Оптимизация» процесінің мақсаты. 22.

 

MatLab жүйесінің интерфейсі және тағайындалуы. 23.

 

Simulink  шағын жүйесінің тағайындалуы. 24.

 

Sinks кітапханасының компоненттері.  25.

 

Continuous кітапханасының компоненттері. 26.

 

Sinks кітапханасының компоненттері. 27.

 

Discrete кітапханасының компоненттері. 28.

 

Math кітапханасының компоненттері. 29.

 

Signals and Tables кітапханасының компоненттері. 30.

 

NCD-blockset тағайындалуы және жұмыс істеу принципі.  

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60%-ға дейін) мен қор

ы

тынды аттестаттаудың (емтихан) (40%-ға дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі  мәнді 

құрайды.  

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны 

Ұсынылатын 

әдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

Балл 


№  1  зертха-

налық 

жұмыс 


Electronics 

WorkBench 

5.12c 

бағдарламасымен танысу. 

Электр


 

шамының  сұлбасын 

құру. 

[3, 6, 10], дәріс 

конспектілері  

1 апта 

Ағымдағы 2 апта 

№  2  зертха-налық 

жұмыс   


Electronics 

WorkBench 

5.12c 

бағдарламасы 

арқылы 


параллель 

және 


тізбекті 

жалғанған 

кедергілерінің

 

сипаттамасын зерттеу 

[3, 6, 10], 

дәріс 

конспектілері 1 апта 

Ағымдағы 

3 апта №  3  зертха-налық 

жұмыс   


Electronics 

WorkBench 

5.12c 

бағдарламасында  RLC-сұлбасының 

[3, 6, 10], 

дәріс 

конспектілері 2 апта 

Ағымдағы 

5 апта Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл 

электр резонансын 

зерттеу. 

№  4  зертха-

налық 


жұмыс 

 МВТУ 


бағдарламасымен 

танысу. 


 [5, 7, 9], 

дәріс 


конспектілері 

1 апта 


Ағымдағы 

6 апта  


№1 


прак-

тикалық 


жұмыс 

ҚПБ 


MВТУ 

динамикалық 

жүйелерді зерттеу 

 [5, 7, 9], 

дәріс 

конспектілері 3 сағ 

Ағымдағы 

7 апта Модуль  1-3 

тақырыптары 

бойынша 

бақылау 


сұрақтарына 

жазбаша жауап беру 

дәріс 

конспектілері 0,75  

біріккен 

сағаттар 

Аралық 


7 апта  

7,5 


№  5  зертха-

налық 


жұмыс 

МВТУ 


бағдарламасында 

сигналдың 

кез

-

 келген 

т

үрін 

модельдеу 

 [5, 7, 9], 

дәріс 


конспектілері 

2 апта 


Ағымдағы 

8 апта  


№  2  прак-

тикалық 

жұмыс 


МВТУ 

АРЖ 


параметрлері

н

 оптимизациялау 

 [5, 7, 9], 

дәріс 

конспектілері 3 сағ 

Ағымдағы 

9 апта  

№ зертханалық 

жұмыс 

MatLab 


бағдарламасымен 

танысу. 


[2, 4, 7, 9, 10] 

дәріс 


конспектілері  

2 апта 


Ағымдағы  10 апта  

№3 прак-

тикалық 


жұмыс 

ҚПБ  MATLAB  6.0 

динамикалық 

жүйелерді зерттеу 

 

3 сағ 


Ағымдағы  11 апта  

№ зертханалық 

жұмыс 

MatLab 


бағдарламасында М-

файлдардың

 

бағдарлама құру негіздері 

[2, 4, 7, 9, 10] 

дәріс 

конспектілері  1 апта 

Ағымдағы  11 апта  

№  4  практ-тикалық 

жұмыс 


ППП Matlab  

Simulink жүйе 

бөлшігінде 

модельдеудің 

есептеуі 

[2, 4, 7, 9, 10] 

дәріс 

конспектілері 3 сағ. 

Ағымдағы  12 апта  

№8 


зертханалық 

жұмыс. 


MatLab 

бағдарламасы:  Sim-

ulink – динамикалық 

жүйелерді 

модельдеу.   

[2, 4, 7, 9, 10] 

дәріс 

конспектілері 3 апта 

Ағымдағы  14 апта  

№5 


прак-

тикалық 


жұмыс. 

ППП Matlab  

Simulink жүйе 

бөлшігінде АРЖ 

параметрлері

н

 оптимизациялау 

[2, 4, 7, 9, 10] 

дәріс 

конспектілері 3 сағ 

Ағымдағы  15 апта  Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтылығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл 

Модуль   

7-9 тақырыптары 

бойынша бақылау 

сұрақтарына 

жазбаша жауап беру 

дәріс 


конспектілері 

0,75 қатынас  

сағаттар 

Ағымдағы  14 апта  

7,5 

№9 


зертханалық 

жұмыс. 


SimPowerSystems  

кітапханасы

 – 

электр  


энергетикалық

 

жүйелерді модельдеу. 

[2, 4, 7, 9, 10] 

дәріс 

конспектілері 2 апта 

Ағымдағы  15 апта  

Емтихан 


Пән  материалының 

игерілуін тексеру 

Негізгі және 

қосымша 


әдебиет тізімі 

4 қатынас 

сағаттар 

Қоры 


тынды 

Сессия 


кезеңін 

де 


40 

Барлығы 


 

 

  

 

100  

 

Саясат және процедуралар 

«Бағдарламалық модельдеу құралдары» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді 

ұстануды сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2  Сабақтан  дәлелді  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады. 


4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сәйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

көрсеткен уақытта өтеу.  

 

Негізгі әдебиеттер тізімі 

1.

 Густав  Олссон,  Джангуидо  Пиани  Цифровые  системы  автоматизации  и 

управления СПб., Невский Диалект, 2001. 

2.

 

Дьяконов В. П. MATLAB 6.5 SPl/7 + Simulink 5/6. в математике и моделиро-вании. Москва, СОЛОН-Пресс, 2005. 

3.

 Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Лабораторный практи-

кум на базе Electronics WorkBench и MatLab. Москва, СОЛОН-Пресс, 2004. 

4.

 

Лазарев  Ю.    Моделирование  процессов  и  систем  в  MatLab.  Учебный  курс. СПб.: Питер, Киев; Изд. группа BHV, 2005. 

5.

 Программный  комплекс  "Моделирование  в  технических  устройствах".  Ком-

плект документации МВТУ.  

6.

 

Федорашко  И.Н.Дайч  Л  .И.Федорашко  Ю.И.  и  др.  Применение  программы схемотехнического моделирования Electronics Work-Bench в процессе обучения 

электротехническим специальностям. Часть 1. Караганда, 2003.  7.

 

Телбаева  Ш.З.    Программалық  модельдеу  құралдары:  Оқу  құралы  /  Ш.З. Телбаева,  С.С.Мустафин;  Қарағанды  мемлекеттік  техникалық  университеті.  - 

Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2010.  – 70 б. 

8.

 

Ш.З. Телбаева, Ж.С. Нұрмағанбетова. «Бағдарламалық моделдеу құралдары» пәні  бойынша  зертханалық  жұмыстарға  арналған  әдістемелік  нұсқаулар  - 

Қарағанды: ҚарМТУ, 2013. 71 б. 

 

 

Қосымша әдебиеттер тізімі 9.

 

Бесекерский В. А.  Попов Е. П. Теория систем автоматического управления. Москва, изд. "Наука", 1972. 

10.


 

 Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. Москва, изд. 

"Наука", 1965. 

11.


 

Кошкин  Н.  И.,  Ширкевич  М.  Г.  Справочник  по  элементарной  физике. 

Москва, изд. "Наука", 1965. 

12.


 

Фешин  Б.  Н.  Автоматизация  промышленных  установок и  технологических 

комплексов. Караганда: КарГТУ, 2000. 

13.


 

Фешин Б. Н.  Математическое моделирование динамических систем: Учеб-

ное пособие. Караганда: КарГТУ, 1998. 

14.


 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Имитационное_моделирование  

15.

 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Моделирование  16.

 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Модель  17.

 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_(наука).   

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

BMK 1204 «Бағдарламалық модельдеу құралдары» пәні   

BM 6 «Бағдарламалау және модельдеу» модулі 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56

 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20АПП
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus)
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) obo 3302 «Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру» пәні бойынша
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) Mak 2213 «Макроэкономика» пәні ке 3 «Қазіргі экономика» модулі
Силлабусы%20кафедры%20АПП -> БАҒдарламасы ( syllabus) Қат 2213 «Қолданбалы ақпараттар теориясы» пәні
Силлабусы%20кафедры%20АПП -> Әзірлеген: аға оқытушылары Эм Г. А., Нұрмағамбетова Г. С
Силлабусы%20кафедры%20АПП -> БАҒдарламасы ( syllabus)

жүктеу 141.02 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет