Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректоржүктеу 312.49 Kb.
Pdf просмотр
бет2/2
Дата15.09.2017
өлшемі312.49 Kb.
1   2

 

[1], [2] 

[9], 

[13]  


[17]. 

5 тақырып. Қазақ-

станның білім беру 

жүйесі. «Болашақ» 

бағдарламасы. Кәсі-

би мәтін: Еңбекке 

баулу.  Одағай. 

Еліктеу сӛз. 

«Болашақ»  

бағдарламасы 

туралы 

мәліметтер беру. 

Әңгімелеу, сұ- 

рақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұхбат. 

Тапсырмалар:1.Қазақ- 

станның білім беру жү- 

йесі. Әңгімелеу. 

Еңбек туралы мақал-

мәтел жаттау. 

[1], 

[2],  


[10], 

[18].  


6 тақырып. Ұлттық 

байлық. Қазақстан- 

ның пайдалы қазба-

лары. Кәсіби мәтін: 

Ұлттық қолданбалы 

ӛнер. Жай сӛйлем.  

Ұлттық байлық, 

пайдалы 


қазбалар туралы 

ақпараттар 

беру. 

Әңгімелеу, сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұқбат. 

Тапсырмалар:  

1.«Ұлттық қолданбалы 

ӛнер» шағын әңгіме 

жазыңыз. 

 2. Пікірталас: пайдалы 

қазбалар және 

қолданбалы ӛнер 

байланысы. 

[1], 


[2],  

[6], 


[17],  

[29]. 


 

11 


7 тақырып. Аралық 

тест. Экономикалық 

тәуелсіздік. Кәсіби 

мәтін: Әл-Фараби 

еңбек тәрбиесі 

туралы.  Сӛйлемнің 

айтылу мақсатына 

қарай түрлері. 

Тест тапсырма 

ларын орын 

дау. 

 

Әңгімелеу, сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұхбат. 

Тапсырмалар:1. «Қо- 

ғамдық меншік. Пікір 

талас. 2. Жеке меншік 

игілік. Сұхбат. «Әл-

Фараби еңбек тәрбиесі 

туралы» Пікірталас.  

3. Басшы қандай болу 

керек? Сұхбат құрыңыз 

[1], 


[2],  

[15],  


[16],  

[20]. 


8 тақырып. Нарық. 

Салық. Кәсіби мәтін: 

Абайдың педагоги-

калық еңбектерінің 

тәрбиелік мәні. 

Сӛйлемнің айтылу 

мақсатына қарай 

түрлері. 

Кәсіби мәтін- 

дермен таныс 

тыру. 

Әңгімелеу, сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұқбат. 

Тапсырмалар: 1.«Сал-

ық» сұқбат құрыңыз. 

3.Пікірталас: Қазіргі 

салық жүйесі қандай?  

4. Абайдың 

шығармаларынан үзінді 

жаттау. 


 

 [1], 


[2],  

[5],  


[6], 

[22]. 


9 тақырып. Ақша  

қызметі. Теңге-ұлттық 

валюта. Кәсіби мәтін 

Ыбырай Алтынсарин-

нің педагогикалық 

кӛзқарастары.  

Сӛйлем мүшелері. 

Теңгенің шы- 

ғу тарихы ту 

ралы мәлі- 

меттер беру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұхбат. 

Тапсырмалар:  

1.«Қаржы салымдары 

есебі» тақырыбы бойын 

-ша газет материалда-

рымен жұмыс. 

2.Ы.Алтынсариннің  

еңбектері туралы. 

[1], 

[2],  


 [16], 

[18], 


[23]. 

10 тақырып. Қазақ- 

станның география- 

лық орны. Қазақстан 

климаты.Еңбек қыз-

метін ұйымдастыру 

Құрмалас сӛйлем. 

Салалас құрмалас 

сӛйлем. Ыңғайлас, 

қарсылықты 

құрмалас сӛйлем.  

Қазақстанның 

географиялық 

орны, Қазақстан 

климаты туралы 

ақпараттар 

беру. 

 

Әңгімелеу, сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұхбат. 

Жағдаятты дамыту: 

1. Пікірталас. Кеден 

алымының мемлекет- 

ке әкелер пайдасы. 

2. Қазақстанның 

географиялық орны. 

Сұхбат.  

[1], 

[2],  


[25], 

[17], 


[30]. 

11 тақырып Қазақ-

станның экологиясы. 

Қазақстанның таби-

ғатын қорғау. Кәсіби 

мәтін: Педагогика 

міндеттері.  Салалас 

құрмалас сӛйлем. 

Талғаулықты, Себеп-

салдар с.қ.с. 

Қазақстанның 

экологиясы 

жайында мәлі- 

меттер беру 

Интернет,БАҚ, 

әңгімелеу, 

сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұқбат. 

Тапсырма: Қазақстан 

ның экологиясы. 

Сұқбат 2 Жағдаяттық 

(ситуация) тапсырма. 

Қазақстанның табиға- 

тын қалай қорғауға 

болады? 


[1], 

[2], 


[16], 

[27], 


[28]. 

12 тақырып. Жер құ-

нары - ӛмір нәрі. Ақ 

бидай. Кәсіби мәтін: 

Еңбекке тәрбиелеу-

дегі қазақ халқының 

дәстүрлері. Сабақтас 

құрмалас сӛйлем. 

(мезгіл,мекен,мақс.). 

Дәнді дақыл- 

дар туралы мә- 

ліметтер беру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұқбат. 


Тапсырма:1. Жағдаят-

тық тапсырма. 

2. Слайд кӛрсету. 

[1], 


[2],  

[6],  


[11], 

[14], 


[27]. 

13 тақырып. Ӛсімдік-

тердің тіршілік фор-

Ӛсімдіктер, 

Қазақстанның 

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап, 

Тапсырмалар:  

1. «Қызыл кітап»  

[1], 


[2],  

 

12 


малары. Қазақстан-

ның «Қызыл кітабы» 

туралы. Кәсіби мәтін: 

Жеміс-кӛкӛніс 

дақылдарын ӛсіру 

технологиясы. 

Сабақтас құрмалас 

сӛйлем. Қимыл-сын, 

себеп, қарсылықты, 

шартты) 


«Қызыл кіта- 

бы» туралы 

айту. 

пікір алысу, сұқбат. 

Реферат дайындау. 

 2.« Жеміс-кӛкӛніс 

дақылдарын ӛсіру 

технологиясы» туралы 

не білесіз? Пікірталас. 

Слайд дайындау.  

[31],  


[13], 

[23]. 


14 тақырып. Ӛсімдік 

және медицина.  

Қазақстанның дәрілік 

ӛсімдіктері.  Аралық 

тест. Тӛл сӛз. Тӛлеу 

сӛз. 


Дәрілік ӛсім- 

діктер туралы 

ақпараттар 

беру. Тест тап- 

сырмаларына 

әзірлік. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұхбат, тест. 

1. Қазақстанның дәрі- 

лік ӛсімдіктері жай- 

лы ӛз ойыңызды біл- 

діріңіз.2. Тест тапсыр- 

маларын орындау. 

[1], 


[2],  

[6],[21


], 

[13],[3


2] 14]. 

15 тақырып. Қайта- 

лау. Қорытынды. 

Емтиханға дайындық 

Кәсібі оқыту 

саласындағы 

мәтіндерді 

қайталау. 

сұрақ-жауап, 

сұхбат. 


1. Емтихан билеттері- 

нің сұрақтары бойын 

ша дайындалу.  

2. Қорытындылау  

[1], 

[2],  


[5] 

 

СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы 

      І семестр 

1   «Тӛрт Ана»  М.Шаханов.  «Үш бақытым»  М.Мақатаев.  «Ана тілің  – арың  бұл». Қадыр 

Мырзалиевтардың ӛлеңдерін жаттау. 

2  «Қазақтың қолӛнері» Реферат.  

3   Уақыт. Сұхбат. 

4    «Қазақстан  –  2030»  стратегиясы  –  ел  дамуының  кӛзі»  (Белгілі  бір  салаға  қатысты 

тоқталу. Мысалы, білім, денсаулық саласы, т.б.). 2. Шығарма. «Мен – елімнің ұланымын». 

5  Ы. Алтынсариннің ӛлеңдерінен жаттау.  

6 Менің Отаным –  Қазақстан. Слайд дайындау.  

7 Табиғаты ғажап Қазақстан. Слайд дайындау.   

8  «Табиғатты  аяла»  тақырыбына  шығарма.  «Қазақстанның  экологиялық  аймақтары» 

реферат.  

9    Мәдени мұра – Алтын адам. Сұхбат. 

10 Қазақстан және ғарыш.  Слайд дайындау.   

11  Мен Қазақстанның азаматымын. Әңгіме.  

12  Ә.С.Сағыновтың  ӛмірі  мен  шығармашылығы.  Реферат.    Ӛзіңіздің  студенттік  ӛміріңіз 

жайлы әңгіме. 

13  Бәсекеге қабілетті азаматтар – Қазақстанның болашағы.   Сұқбат.   

14  «Жастар – еліміздің болашағы» Слайд дайындау.    

15 Емтихан билеттеріндегі грамматикалық, лексикалық тапсырмаларды қайталау.      

ІІ семестр 

Әр мамандық саласына тақырыптар   

1

 Ұлы ғұлама ғалымдар туралы реферат. Мамандық әлемінде. Слайд дайындау.  

2

 «Педагогика - күрделі ғылым» реферат дайындау «Салауатты ӛмір салты»  әңгіме.  

3

 «Жеке адам, топ және ұжым» тақырыбына сұхбат. «Тәрбие ұғымы» тақырыбына 

әңгіме.  

4

 

«Анамның асыл қасиеті»  әңгіме. «Еңбек тәрбиесі» тақырыбына  сұхбат. 5

 

 «Қазақстанның білім беру жүйесі» буклет. «Еңбекке баулу»  әңгіме.  6

 

Реферат «Қазақстанның байлығы». «Қазақстанның пайдалы қазбалары» сұхбат. Ұлттық  

13 


қолданбалы ӛнер. Реферат. 

7

 «Қазақстан экономикасының дамуы»,  Слайд дайындау. «Әл-Фараби еңбек тәрбиесі 

туралы».  Әңгіме. 

8 Әңгіме «Салық түрлері». «Нарық»  сұхбат. Сауда-саттық туралы 10 мақал-мәтел жатқа 

айту. Абайдың педагогикалық еңбектерінің тәрбиелік мәні. Сұхбат. 

9

 

Реферат «Әлем валютасы». «Ақша» сӛзімен экономикалық сӛздік жасаңыз.  «Ыбырай Алтынсариннің педагогика туралы»  еңбектерімен танысу. 

10

 Қазақстанның ӛзен, кӛлдері, таулары» әңгіме. «Қазақстан климаты» Слайд дайындау. 

« Еңбек қызметін ұйымдастыру.» Сұхбат. 

11

 

Әңгіме «Табиғатты аяла», Сұхбат.  «Педагогика міндеттері.».   12

 

«Ас  -  адамның  арқауы»  (Еңбек,  ас,  жер  туралы)  мақал-мәтел  жаттау.    «Еңбекке тәрбиелеудегі қазақ халқының дәстүрлері.» тақырыбына сӛзжұмбақ.  

13

 Әңгіме. «Су – тіршілік кӛзі». Реферат  «Қызыл кітапқа енген жануарлар». 

14

 «Дәрілік ӛсімдіктер» тақырыбына слайд жасау.  

15

 Емтихан билеттеріндегі грамматикалық, лексикалық тапсырмаларды қайталау. 

 

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  аралық  бақылау  (60%  дейін)  және  қорытынды 

аттестаттау  (емтихан)  (40%  дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең  жоғары  кӛрсеткіштерінің 

сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес  100% дейін мәнді құрайды.  

 

Әріптік баға бойынша 

бағалау 


Сандық бағалау 

эквиваленттері 

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А- 4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Ӛте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

Қанағаттанарлық 

30-49 


0-29 

Қанағаттанарлықсыз 

 

 «А»  (ӛте  жақсы)  деген  баға,  студент  семестр  барысында  пәннің  барлық бағдарламалық  сұрақтары  бойынша  ӛте  жақсы  білім  кӛрсеткен,  сонымен  қатар,  ӛздік 

жұмыс  тақырыптары  бойынша  жиі  аралық  білімін  тапсырған,  оқылатын  пән  бойынша 

негізгі  бағдарлама  бойынша  теориялық  және  қолданбалы  сұрақтарды  оқуда  дербестік 

кӛрсете білген  жағдайда қойылады. 

«А-»  (ӛте  жақсы)  деген  баға  негізгі  заңдар  мен  процестерді,  ұғымдарды,  пәннің 

теориялық  сұрақтарын  жалпылауға  қабілетін  ӛте  жақсы  меңгеруін,  аудиториялық  және 

дербес жұмыс бойынша аралық тапсырмалардың жиі тапсырылуын болжайды. 

«В+» (жақсы) деген баға, студент пәннің сұрақтары бойынша жақсы және ӛте жақсы 

білімдер кӛрсеткен, семестрлік тапсырмаларды кӛбінесе «ӛте жақсы» және кейбіреулерін 

«жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады. 

«В» (жақсы) деген баға, студент, пәннің нақты тақырыбының негізгі  

мазмұнын  ашатын  сұрақтары  бойынша  жақсы  және  ӛте  жақсы  білімдер  кӛрсеткен, 

семестрлік  тапсырмаларды  уақытында  «ӛте  жақсы»  және  «жақсы»  бағаларға  тапсырған 

жағдайда қойылады.   

14 


«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дәл солай СӚЖ 

тақырыптары  бойынша  пәннің  теориялық  және  қолданбалы  сұрақтарына  жақсы 

бағытталады, бірақ семестрде аралық тапсырмаларды жиі тапсыратын және пән бойынша 

семестрлік тапсырмаларды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық  сабақтардың 

және  СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы  сұрақтарға  ие,  пәннің  жеке 

модульдарының  мазмұнын  аша  білген,  семестрлік  тапсырмаларды  «жақсы»  және 

«қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол  аудиториялық сабақтардың және 

СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы  сұрақтарға  ие,  пәннің  жеке 

модульдарының  мазмұнын  аша  білген,  семестрлік  тапсырмаларды  «қанағаттанарлық» 

бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С-» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және 

СӚЖ  барлық  түрлері  бойынша  жалпы  мағлұматтандырылған  және  нақты  тақырыптың 

шеңберінде  ғана  жеке  заңдылықтар  мен  олардың  ұғымын  түсіндіре  алатын  жағдайда 

қойылады.  

«D+»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық  сабақтардың 

және СӚЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды  уақытында тапсырмаған 

және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке  заңдылықтар  мен  олардың  ұғымын 

түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D»  (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік  тапсырмаларды 

уақытында  тапсырмаған  және  аудиториялық  сабақтар  мен  СӚЖ  бойынша  білімі  тӛмен, 

сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда қойылады.  

«F»  (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,  СӚЖ  және  сабақтардың  түрлері 

бойынша  теориялық  және  практикалық  білімнің  тӛмен  деңгейіне  де  ие  емес,  сабақтарға 

жиі  қатыспайтын  және  уақытында  семестрлік  тапсырмаларды  тапсырмайтын  жағдайда 

қойылады. 

«Z»  (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,    СӚЖ  және  сабақтардың  түрлері 

бойынша теориялық және практикалық білімнің тӛмен деңгейіне де ие емес, сабақтардың 

жартысынан кӛп қалатын және семестрлік тапсырмаларды ұсынбаған жағдайда қойылады.  

Аралық  бақылау  оқытудың  7-ші  және  14-ші  апталарында  жүргізіледі  және 

бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

 

Б

ақыла

у т


үрі

 

%ік

 мән

і 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта Б

арлығы


, %

 2  3  4  5 9  10 


11 

12 


13 

14 


15 

Бақылау 


жұмысы 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

20 Аралық тест 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

20 Емтихан 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

40 Барлығы 

(аттестация 

бойынша) 

 

  

 

  

 

30  

 

  

 

 30 

 

60 Барлығы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

100  

Саясат және рәсімдер 

«Қазақ тілі» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды ӛтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 


 

15 


2  Дәлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық  түрлерін 

тапсыру. 

5  Жіберілген  практикалық  және  сабақтарды  оқытушы  белгілеген  уақытта  қайта 

тапсыру. 

6 Қосымша белгіленген уақытта келу.  

Оқу-әдістемелік қамтамасыз етілушілік 

Автордың  

аты-жӛні 

Оқу-әдістемелік әдебиеттің 

атауы 

Баспа, басылып  шығатын күні 

Даналар 


саны 

кітап- 


ханада 

кафед 


рада 

Негізгі әдебиет 

Күзекова З.  

 

Қазақ  тілінің  практикалық курсы (гуманит). 

 Алматы: Ғылым, 2001. 

10  Күзекова З.  

 

Қазақ  тілі.  Жоғары  оқу орындарына 

арналған 

оқулық  (тілдерді  оқытып 

үйретудің  ортаңғы  кезеңі 

үшін). 

Астана: Таным, 2003. 15 

Қарабаева Қ.  Қазақ тілі  

Алматы:  Қазақ  унив. 

2004 ж 

Күзекова З, 

 Қарақұсова Г.  

Қазақ 

тілі 


(ЖОО 

экономика факультеттеріне 

арналған). 

Алматы: 


Қаржы-

қаражат, 1997. Күзекова З., 

Құрманбайұлы  Ш, 

Жусанбаева С.  

Қазақ  тілі.  (Халықаралық 

қатынастар 

факультетіне 

арналған). 

Алматы: Ана тілі, 1998. 

15 Аяпова Т.  Қазақ  тілі  (Негізгі  оқулық, 

үй кітабы, мұғалім кітабы). 

Алматы, 1998. 

30 


Кубаева И 

Қазақ тілі  

Алматы, 


2003 

(электрон 

ды нұсқасымен) 

 

 Жүнісбекова К.  

Қазақ тілі   

Алматы, 1999 

50 


Suleimenova  E.,  M. 

Lekic,  K.Kadashova, 

D.Akanova.     

Kazakh  langage: 

Module 


1,1999,  Module  2,3  2000, 

Module 


4-11, 

2001. 


[Elektronic 

resource]://http//www.cenasi

anet.ord/.  

Қарағанды, 2002 

50 

20 


Сүлейменова 

Э., 


Қадашева 

Қ., 


Аханова Д.  

Қазақ 


тілі. 

Учебный 


комплекс. 

Алматы, 1996. 

10 Бектұров Ш.К., 

Бектұрова А.Ш.  

Қазақ 

тілі 


(Ана 

тілі 


деңгейінде үйрету құралы). 

Алматы, 1998. 

 Түймебаев Ж.  Қазақ  тілі  (Грамматикалық 

анықтағыш). 

 Алматы, 1991 ж. 

60 
 

16 


Мұсатаев 

С.А., 


Бегалиев Т.Б. 

«Жас 


ерекшелік 

педагогикасы» 

 

Оқулық 


Астана: 


«Фолиант»,2006.–472 б. 

 

 Әбиев Ж. 

 

«Педагогика тарихы»  

Оқу құралы. – Алматы: 

«Дарын», - 2006.–480б.  

 

 Жарықпаев 

Қ., 


Қалиев С. 

«Қазақ тәлім-тәрбиесі» 

 

Оқу құралы.  –  Алматы, «Санат»,  1995.  -  352 

бет. 


 

 

Құрманалина  Ш.Х. Мұқанова 

Б.Ж., 


Ғалымова 

Ә.У., 


Ильясова Р.К. 

 

          «Педагогика»  

 Оқулық 


.- 

Астана: 


«Фолиант», 2007. – 656 

бет. 


 

 

Ғаббасов С.  

«Педагогика 

мен 

психология негіздері»  

Оқу құралы.  –  Алматы, 

«Таймас»  баспа  үйі, 

2008. – 448 бет. 

 

 

Бабаев С.Б., 

Оңалбек Ж.К. 

«Жалпы педагогика» 

 

Оқулық – Алматы: «Заң әдебиеті»,2006.–228 

бет. 


 

 

Ш.Әбдіраман  

«Кәсіби-техникалық 

бағыттылықты 

қалыптастыру» 

 

 Оқу 


құралы. 

– 

Республикалық  баспа кабинеті.  1997  ж.  – 

225б  


 

 

Байжанова З.Т.  

«Жалпы педагогика» 

 

Оқу құралы.  –  Алматы, «Таймас»  баспа  үйі, 

2008. – 168 бет. 

 

 

Наурызбаев Ж.  

«Ұлттық  мектептің  ұлы 

мұраты» 

 

 Алматы  –  «Ана  тілі», 1995. – 192 бет. 

 

 Жетпісбай 

Ш., 


Қоянбаева 

Қ.К., 


Ботабек А.Ә..  

Қазақ 


тілі. 

ІІ-курсқа 

арналған практикалық курс 

оқу  құралы 

Қарағанды:  ҚарМТУ, 

1998 жыл. 

75 

 

Нұрғожина Г., 

Кишенова 

А.Ю., 

Шабденова Қ.Ж.  Қазақ 

тілі. 


І-курсқа 

арналған практикалық курс 

оқу құралы. 

Қарағанды:  ҚарМТУ, 

1999 ж. 

60 


 

Әкімбеков 

С., 

Баймұхамбетова  А.,  Жанайдаров У. 

Экономикалық теория. 

Алматы, 2001.  Байгісиев М. 

Халықаралық 

экономикалық қатынастар. 

Алматы, 1998. 

20 Жетпісбай Ш., 

Қоянбаева 

Қ.К, 

Ботабек А.Ә. Қазақ  тілі  оқу  құралы. 

Университет 

ғылыми 

кеңесі  оқу  құралы  ретінде бекіткен. 

Қарағанды:  ҚарМТУ,  

2000 жыл. Нұрғожина 

Г.М., 


Кинбаева 

А.Б., 


Әбілқасов Ғ.М.  

Қазақ  тілі  және  елтану. 

Оқу құралы.   

Қарағанды:  ҚарМТУ, 

2007. 

Нұрғожина 

Г.М., 


Кинбаева А.Б.  

Қазақ 


тілі 

(Кредиттік 

технология 

 

 жүйесі 

бойынша 


оқыту). 

Оқу 


құралы.   

Қарағанды:  ҚарМТУ, 

2007. 

15 
 

17 


Мамыров 

Қ., 


Мадиярова 

Д.М, 


Қалдыбаева А.Е.  

Халықаралық экономика 

лық қатынастар. Оқулық. 

Алматы, 1998 Қазақ тілі 

және 


мәдениеті  кафедра 

Нұрғожина 

Г., 

Ақынжанова  А.А.,  Түсіпбекова Э.Қ. 

Қазақ 


тілі 

І-ІІ 


курс 

студенттеріне 

арналған 

оқулық 


 

Деңгейлетіп 

оқыту.  Қазақ  тілі  І-ІІ  курс 

студенттеріне 

арналған 

оқулық. 


Деңгейлетіп 

оқыту.  


Қарағанды:  ҚарМТУ,  

2001 жыл. 

Қарағанды:  ҚарМТУ, 

2002.   


55 

60 


 

 

 50 

60 


Г.Нұрғожина, 

Ғ.М.Әбілқасов  

Қазақ  елінің  мемлекеттік 

рәміздерін 

оқыту 

әдістемесі.   Қарағанды:  ҚарМТУ, 

2001. 


50 

20 


Орысша-қазақша-

ағылшынша 

техникалық 

терминдер сӛздігі.  

Студенттердің 

дербес 


жұмысына арналған  

Қарағанды:  ҚарМТУ,  

2002 жыл. 

50 


50 

Р.С. Каренов. 

Менеджмент негіздері. 

Қарағанды, 1998. 

50 

50 


Күзекова З.  

 

Қазақ  тілінің  практикалық курсы (гуманит). 

 Алматы: Ғылым, 2001. 

 

 

 Күзекова З.  

 

Қазақ  тілі.  Жоғары  оқу орындарына 

арналған 

оқулық  (тілдерді  оқытып 

үйретудің  ортаңғы  кезеңі 

үшін). 

Астана: Таным, 2003.  

 

Қарабаева Қ.  Қазақ тілі  

Алматы:  Қазақ  унив. 

2004 ж 

 

 Күзекова 

З, 


Қарақұсова Г.  

Қазақ 


тілі 

(ЖОО 


экономика факультеттеріне 

арналған). 

Алматы: 

Қаржы-


қаражат, 1997. 

 

 Күзекова 

З., 


Құрманбайұлы  Ш, 

Жусанбаева С.  

Қазақ  тілі.  (Халықаралық 

қатынастар 

факультетіне 

арналған). 

Алматы: Ана тілі, 1998. 

 

 Аяпова Т.  

Қазақ  тілі  (Негізгі  оқулық, 

үй кітабы, мұғалім кітабы). 

Алматы, 1998. 

 

 

Кубаева И Қазақ тілі  

Алматы, 


2003 

(электрон 

ды нұсқасымен) 

 

 Қосымша әдебиет 

26. Г.Нұрғожина, 

М.Ә.Хасен, 

Қ.Ж.Шабденова  

 

Техникалық  мәтіндер  мен сӛздік  жинағы.  (ақпаратты 

технологиялар факультеті 

нің  студенттеріне  арналған 

кӛмекші  құрал. 

Қарағанды: ҚарМТУ,  

2002.   


50 

10 


27. Нұрғожина Г.М., 

Хасен 


М.Ә., 

Хамзина Қ.М.  

Суретті  қазақ  тілі.  Оқу 

құралы.   

Қарағанды:  

ҚарМТУ,  2006. 

50 

20 


28. Нұрғожина Г.М., 

Әбілқасов 

Ғ.М., 

Ш.А. Жетпісбай.  Қазақ  мәдениеті  (қазақ 

тіліне  арналған  мәтіндер 

жинағы) оқу құралы. 

Қарағанды:  ҚарМТУ, 

2003.   

65 


15 

 

18 


Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

Бақылау 


түрі 

Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтылы-

ғы 

Бақылау түрі Тапсыру 

мерзімі 


І семестр 

 

Бақылау жұмысы 

Фонетика, Лексика 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ]  

2 біріккен 

сағаттар 

Аралық 


7 апта 

Аралық    

тест 

Морфология [ 1], [ 2 ], [ 3 ] 

3 біріккен 

сағаттар 

Аралық 


14 апта 

Емтихан 


Пән  материалының  

меңгерілу  деңгейін 

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттің 

жалпы тізімі 

4 біріккен 

сағаттар 

  Қорытынды 

Сессия 

кезеңін- де 

ІІ семестр 

Мазмұн-

дама 


Синтаксис 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ]  

2 біріккен 

сағаттар 

Аралық 

7 апта 


Аралық    

тест 


Синтаксис 

[ 1], [ 6 ], [ 7] 

3 біріккен 

сағаттар 

Аралық  

14 апта 


Емтихан 

Пән  материалының  

меңгерілу  деңгейін 

тексеру 


Негізгі және  

қосымша 


әдебиеттің 

жалпы тізімі 

4 біріккен 

сағаттар 

Қорытынды 

Сессия 


кезеңінде 

 

    Ӛзін ӛзі бақылауға арналған сұрақтар 

        1 Қазақ тіліне тән қандай дауысты дыбыстар бар? 

2 Фонетика нені зерттейді? 

3 Буынның неше түрі бар? 

4 Үндестік заңы деген не? 

5 Кейінді ықпал мен ілгерінді ықпал туралы не білесіз? 

6 Лексика нені зерттейді? 

7 Омоним, синоним, антоним туралы айтыңыз. 

8 Морфология нені зерттейді? 

9 Сӛздік құрамға нелер жатады? 

10 Зат есім деген не? 

11 Туынды зат есім қалай жасалады? 

12 Зат есімнің қандай жалғаулары бар? 

13 Сын есім нені білдіреді? 

14 Сын есім мағынасына қарай неше түрге бӛлінеді? 

15 Дара , күрделі сын есімдер қалай жасалады? 

16 Сан есім деп қандай сӛз табын айтамыз? 

17 Сан есім тұлғасына қарай неше түрге бӛлінеді? 

18 Болжалдық, жинақтау, бӛлшектік сан есімдер қалай жасалады? 

19 Реттік, есептік, топтау сан есімдері туралы айтыңыз. 

20 Есімдік  деп қандай сӛз табын айтамыз? 

21 Есімдік мағынасына қарай неше түрге бӛлінеді? 

22 Сілтеу есімдіктері тәуелдене ме? Мысал келтіріңіз. 

23 "Ӛз, ӛзім, ӛздерің" қандай есімдіктер? 

24 Үстеулер тұлғасына қандай түрге бӛлінеді? 

25 Үстеу қандай сұрақтарға жауап береді?  

19 


26 Туынды үстеулер қалай жасалады? 

27 Іс-әрекет, қимылдың атауын қай сӛз табы білдіреді? 

28 Болымды, болымсыз етістіктер қалай жасалады? 

29 Салт етістік пен сабақты етістік деген не? 

30 Тұйық етістік деген не ? 

31 Неше етіс бар? Әр түріне мысалдар келтіріңіз. 

32 Етістіктің неше шақтары бар? Атаңыз. 

33 Етістіктің райлары туралы әңгімелеңіз. 

34 Есімше туралы айтыңыз. 

35 Кӛсемшенің жасалу жолдары. 

36 Кӛмекші сӛздерге нелер жатады? 

37 Шылаулардың қандай түрлері бар? 

38 Септеуліктердің түрлерін атаңыз. 

39 Демеуліктер қалай жасалады? 

40 Модаль сӛздерді атаңыз. 

41 Одағай деген не, түрлерін айтыңыз. 

42 Синтаксис нені қарастырады? 

43 Сӛйлем айтылу мақсатына қарай нешеге бӛлінеді? Мысал келтіріңіз.  

44 Жай сӛйлемнің түрлері. 

45 Сӛйлем мүшелері қандай түрлерге бӛлінеді? 

46 Құрмалас сӛйлем деген не? Қандай түрлері бар? 

47 Салалас құрмалас сӛйлем туралы не білесіз? 

48 Сабақтас құрмалас сӛйлемнің түрлерін айтып беріңіз. 

49 Салалас құрмалас пен сабақтас құрмаластың айырмашылығы. 

50 Тӛл сӛз бен тӛлеу сӛз қалай жасалады? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

20 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                         ж. берілді.    №      мем. Лиц.Басуға қол қойылды              Пішімі 60 

х 90/16 

 Есептік баспа табағы 1,4. Таралымы          Тапсырыс                  Баспа келісімді 

______________________________________________________________ 

     Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы, 

                  100027, Қарағанды қ, Бейбітшілік бульвары, 56 

 

 жүктеу 312.49 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет