Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректоржүктеу 312.09 Kb.
Pdf просмотр
бет1/2
Дата10.09.2017
өлшемі312.09 Kb.
  1   2

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 Бекітемін 

Ғылыми кеңес тӛрағасы,   ректор, 

ҚР ҰҒА академигі 

Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____ » _________   2013ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

Қазақ тілі пәні бойынша 

 

 

05012000 – Кәсіптік білім беру мамандығының студенттері үшін 

 

Әскери-техникалық факультеті  

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                                  

                                                                   2013 


 Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленді:  ф.ғ.к, аға оқытушы Әубәкіров Нұрлыбек Маманұлы 

оқытушы Кельдиярова Бақытгүл Ақылбекқызы әзірлеген. 

 

   


 

 

«Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының мәжілісінде талқыланды  «»        2013ж.            №  хаттама  

Кафедра меңгерушісі  ________________  «    »      2013 ж. 

 

 

 Жол-кӛлік факультетінің әдістемелік бюросымен мақұлданды 

«»       2013ж.          №   хаттама  

Тӛраға   ________________     «    »          2013 ж. 

 

        Кәсіпорын экономикасы  кафедрасымен келісілді 

Кафедра меңгерушісі   ________________  «    »        2013 ж. 

               

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


 Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

ф.ғ.к, аға оқытушы Әубәкіров Нұрлыбек Маманұлы 

оқытушы Кельдиярова Бақытгүл Ақылбекқызы  

 

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы ҚарМТУ І корпусында  (Б. Бульвары, 56) орналасқан, 329 ауд., байланыс телефоны 56-95-06. 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер с


ан

ы

 Сабақтардың түрі 

СӚЖ 


сағат 

тар 


саны 

Жалпы 


сағат 

тар 


саны 

Бақылау 


түрі 

Қосылған сағаттар саны 

ОСӚЖ 

сағат 


тарының 

саны 


Бар 

лық 


сағат 

тар 


саны 

Лекция 


лар 

Практикалық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 45 


45 


90 

45 


135 

Емтихан 
45 

45 90 

45 


135 

Емтихан 


 

Пәннің сипаттамасы 

Қазақ тілі пәні  жалпы пәндердің циклына кіреді.  

Пәннің мақсаты 

 Қазақ  тілі  пәні  студенттердің  ақыл-ойын,  танымдық  және  шығармашылық 

қабілеттерін  дамыту;  студенттердің  бойына  имандылық,  әдептілік,  адамгершілік 

қасиеттерін  сіңіру,  отансүйгіштік  сезімге  тәрбиелеу;  студенттердің  қазақ  тілін  үйренуге 

деген қызығушылығын дамыту; мамандығы бойынша лексикалық және терминологиялық 

минимумдарды  меңгерту.  Әңгімелеу,  мазмұндау,  хабарлау  сыңды  түрлі  қызметтер 

жүйесін  құру;  грамматикалық  формалар  мен  құрылымдарды  функционалды  кӛріністе 

дұрыс  қолдана  білу;  кәсіби-оқу  тілін  дамыту:  а)  оқудың,  тыңдаудың  дағдылары  мен 

қалпын  қалыптастыру,  әдебиеттерді  мамандығы  бойынша  конспектілей  білу;    б)  кәсіби 

оқу  тақырыптары  бойынша  диалогтер  мен  монологтер  құра  білу;  в)  айтылымның  негізгі 

құрылымдық-мағыналық  түрлерін:  монолог-сипаттау,  монолог-мазмұндау,  монолог-

талқылау, диалог-әңгіме, диалог-сұхбат түрлерін жеделдетіп (интерактивті) оқыту; кәсіби 

қазақ  тілі:  ғылыми-кәсіби  тілдің  белсенді,  жалпылама,  кең  кӛлемді  болуын,  яғни  жан-

жақтылығын дағдыландыруға қалыптастыра білу  мақсатын алға қояды.  

Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері мынадай: болашақ мамандарға кәсіби тіл үйрету. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

–  студенттердің  зерделеген  білімін  ӛмірде,  кәсіби  мамандығында  қолдана  білуін 

қалыптастыру туралы; 

–  берілген  пәнді  зерделеу  нәтижесінде  студенттердің  қазақ  халқының  тарихы, 

әдебиеті,  әдет-ғұрпы,  салт-дәстүрі,  ғылымы,  ӛнері,  ақын  –  жазушылары  жӛнінде, 

айтылымның  негізгі  құрылымдық-мағыналық  түрлері  монолог-сипаттау,  монолог-

мазмұндау, монолог-талқылау, диалог-әңгіме туралы түсінікке ие болуға; 

–  бүкіл  оқыту  үрдісінде  коммуникативтік  бағыт  бере  отырып,  қазақ  тілінен  алған 

білімін іс жүзінде, әр түрлі ситуативтік жағдайларда сӛйлесе білуге; 

–  қазақ  тілі  сабағындағы  лексикалық,  морфологиялық  және  синтаксистік  

тақырыптардың негізінде студенттер жаттығу жұмыстарын, тапсырмаларын  істей білуге; 

– қазақ тілі грамматикасының ерекшеліктерін орыс тілі грамматикасымен салыстыра 

отырып,    мәтіндерді  түсініп,  мәнерлеп  оқу,  тыңдай  білу  қабілеттерін  жетілдіру,  сӛйлеу 

тілін  меңгеру,  сауатты  жазуға  үйрену,  шығарма  жазуға  жаттықтырылу,  шығармалардың 

мазмұнын дұрыс айтып беру туралы практикалық дағдыларды меңгеруге. 


 Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды)  кӛрсетумен) 

меңгеру қажет: 

Пән 

Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 1 Қазақ әдебиеті 

Қазақ  халқының  ұлы  ақыны  Абай  Құнанбаевтың  ӛмірі, 

шығармалары.  Қазақ  халқының  біртуар  ғұламалары  М.Әуезов, 

Ш.Құдайбердиев, С.Сейфуллин және т.б.. 

2 Қазақстан тарихы   Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  рәміздері.  Конституция. 

Қазақ  хандығының  қалыптасуы.  Қазақ  халқының  салт-дәстүрі, 

тарихы, әдет-ғұрпы.  

3 Мәдениеттану 

Қазақ  халқының  мәдени  мұралары.  Қазақстан  Республикасында 

тұратын этникалық топтар туралы. 

 

Тұрақты деректемелер 

Қазақ тілі пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесі пәндерді мемлекеттік тілде  іс 

жүргізу меңгеру барысында қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, 

с. 


Лекция 

-лар 


Практикалық 

сабақтар 

Зертхана- 

лық 


сабақтар 

ОСӚЖ 


СӚЖ 

І семестр 

1 тақырып. Мемлекеттік тіл мәр-

тебесі. Тіл туралы Заң. Тіл –қатынас 

құралы. Сӛз құрамы және қосымша. 

Синоним. Антоним. Омоним. 

  2 тақырып. Адам бәрін жасайды. Билл Гейтс. Қол ӛнер. Қазақ тіліндегі 

жалғау түрлері: кӛптік, септік, 

тәуелдік, жіктік. 

  3 тақырып. Уақыт. Менің күн-

тәртібім. Мен бос уақытымды қалай 

ӛткіземін. Сӛз таптары. Сан есім. 

  4тақырып.Ұлы  іс  отаншылдық-тан 

туады. Атамекен. Жаңа әлем 

дегі  –  Жаңа  Қазақстан.  Фонетика 

(Үндестік 

заңы). 

Жұрнақ: 


сӛз 

тудырушы, сӛз түрлендіруші. 

  5 тақырып. Білім - байлығымыз. Білім атасы – Ы. Алтынсарин. Кітап  - білім 

бұлағы. Зат есім. 

  6 тақырып. Мемлекет және біз. ҚР рәміздері. Менің Отаным – 

Қазақстан. Кӛмекші есімдер. 

  7 тақырып. Табиғат. Табиғаты ғажап Қазақстан. Диктант «Бурабай». Сын 

есім. 


 

 8 тақырып. Жер -Ананы аяла. Туған  

 

 

жер. Қазақстанның қорық-тары. Сын есім шырайлары. 

тақырып. Жер 

тұрғындары. 

Қазақстан  халқы.  Мәдени  мұра  – 

Алтын адам. Есімдік. 

  10  тақырып.  Ғалам  және  ғасыр.  ХХІ ғасырдың  жетістіктері.  Қазақстан 

және  ғарыш.  Етістік  (дара,  күрделі, 

негізгі, 

кӛмекші, 

болымды, 

болымсыз, тұйық). 

  11 тақырып. 

Азаматтық 

қалай 

анықталады?  Қ.Р.  Конституция-сы. Мен  Қазақстанның  азаматы-мын. 

Етістіктің  шақтары:  осы  шақ,  келер 

шақ, ӛткен шақ. 

  12  тақырып.  Біздің  университет. 

Сағынов  –  академик,  ғалым.  Біз-дің 

факультет. Етістіктің рай формасы. 

  13  тақырып.  Кәсіби  бәсекелестік. 

Бәсекеге 

қабілетті 

азаматтар 

– 

Қазақстанның  болашағы.  Қазақ-стан-2030. Етіс категориясы. 

  14  тақырып.  Аралық  тест.  Студент  – 

болашақ 


басшы, 

істі 


ұйымдастырушы, 

мемлекет 

қайраткері.  Жастар  –  Қазақстан-ның 

болашағы. Етістіктердің жіктелуі. 

  15  тақырып.  Қайталау.  Қорытын-ды. Емтиханға дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ: 

 

45  

45 


45 

ІІ семестр 

1 тақырып. Мамандық әлемінде. Менің 

мамандығым. Қ.И. Сәтбаев – тұңғыш 

академик. Есімше. 

  2 тақырып. Адам және қоғам. 

Салауатты ӛмір салты.  Кәсіби мәтін: 

Педагогика - күрделі ғылым. Кӛсемше. 

  3-тақырып.  Жеке  адам,  топ  және 

ұжым.  Менеджер  және  ұйым.  Кәсіби 

мәтін:  Тәрбие  ұғымы.  Үстеу.  Мекен, 

мезгіл, күшейткіш  

  4-тақырып. Қоғамдағы отбасының қызметі. Отбасы. Кәсіби мәтін: Еңбек 

тәрбиесі.  Шылау. Септеуліктер, 

демеуліктер жалғаулық  шылаулар. 

  5 тақырып. Қазақстанның білім беру 

жүйесі. «Болашақ» бағдар-ламасы. 

Кәсіби мәтін: Еңбекке баулу.   Одағай. 

Еліктеу сӛздер. 

  6 тақырып. Ұлттық байлық. Қазақстанның қазбалары. Кәсіби 

мәтін: Ұлттық қолданбалы ӛнер. Жай 

  

 

сӛйлем. 7 тақырып. Аралық тест. Эконо-

микалық тәуелсіздік. Кәсіби мәтін:  

Әл-Фараби еңбек тәрбиесі туралы

.

  

 8 тақырып. Нарық. Салық. Кәсіби мәтін: Абайдың педагогикалық 

еңбектерінің тәрбиелік мәні. Айтылу 

мақсатына қарай сӛйлемнің түрлері. 

  9 тақырып. Ақша қызметі. Теңге – 

ұлттық валюта. Кәсіби мәтін: Ыбырай 

Алтынсариннің педагогикалық 

кӛзқарастары..  Сӛйлем мүшелері. 

  10 тақырып. Қазақстанның география-лық орны. Қазақстан климаты. Кәсіби 

мәтін: Еңбек қызметін ұйымдастыру. 

Құрмалас сӛйлем. Салалас құрмалас 

сӛйлем. Ыңғайлас, қарсылықты с.қ.с. 

  11 тақырып. Қазақстан экология-сы. Қазақстанның табиғатын қорғау. 

Кәсіби мәтін: Педагогика міндеттері. 

Салалас құрмалас сӛйлем. 

Талғаулықты, себеп-салдар салалас 

құрмалас сӛйлем. 

  12 тақырып. Жер құнары - ӛмір нәрі. 

Ақ бидай. Кәсіби мәтін: Еңбекке 

тәрбиелеудегі қазақ халқының 

дәстүрлері. Сабақтас құрмалас сӛйлем. 

(мезгіл, мекен, мақсат). 

  13 тақырып. Ӛсімдіктердің тіршілік 

формалары. Қазақстанның «Қызыл 

кітабы». Кәсіби мәтін: Жеміс-кӛкӛніс 

дақылдарын ӛсіру технологиясы. 

Сабақтас құрмалас сӛйлем. (Қимыл-

сын, себеп, қарсылықты, шартты). 

  14 тақырып. Аралық тест. Ӛсімдік және медицина. Қазақстанның дәрілік 

ӛсімдіктері. Тӛл сӛз. Тӛлеу сӛз. 

  15 тақырып. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ: 

 

45  

45 


45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 

І семестр 

1.

 

 Мемлекеттік тіл мәртебесі. Тіл туралы заң. Тіл – қатынас құралы. Сӛз құрамы, түбір және қосымша. Омоним. Синоним. Антоним. 

2.

 Адам бәрін жасайды. Билл Гейтс туралы. Қолӛнер. 

Қазақ тіліндегі жалғау түрлері: кӛптік, септік, жіктік, тәуелдік. Тәуелді септеу. 

3.

 

Уақыт. Менің күн тәртібім. Мен бос уақытымды қалай ӛткіземін. Сӛз таптары. Сан есім. 

4.

 Ұлы  іс  отаншылдықтан  туады.  Атамекен.  Жаңа  әлемдегі  жаңа  Қазақстан. 

Фонетика (Үндестік заңы). Жұрнақ: сӛз тудырушы, сӛз түрлендіруші. 

5.Білім – байлығымыз. Білім атасы – Ы. Алтынсарин. Кітап – білім бұлағы. Зат есім. 


 

6. 

Мемлекет  және  біз.  Қазақстан  Республикасының  Рәміздері.  Менің  Отаным  – 

Қазақстан. Кӛмекші есімдер. 

7.

 Табиғат. Табиғаты ғажап Қазақстан. Диктант «Бурабай». Сын есім. 

8.

 Жер  –  Ананы  аяла.  Туған  жер.  Қазақстанның  қорықтары.  Сын  есімнің 

шырайлары. 

9.

 

Жер тұрғындары. Қазақстан халқы. Мәдени мұра – Алтын адам. Есімдік. 10.

 

 Ғалам  және  ғасыр.  ХХІ  ғасырдың  жетістіктері.  Қазақстан  және  ғарыш  (Т. Әубәкіров). Етістік (дара, күрделі, негізгі, кӛмекші, болымсыз, тұйық етістіктер). 

11.


 

 Азаматтық  қалай  анықталады?  ҚР-ның  Конституциясы  (Ата  заңы).  Мен 

Қазақстанның азаматымын. Етістіктің шақтары.  

12.


 

 Біздің университет. Ә.С. Сағынов – академик, ғалым. Біздің факультет. Етістіктің 

рай формалары.  

13.


 

 Кәсіби  бәсекелестік.  Бәсекеге  қабілетті  азаматтар  –  Қазақстанның  болашағы. 

Қазақстан – 2030 стратегиясы. Етіс категориясы. 

14.  Аралық  тест.  Студент  -  болашақ  басшы,  істі  ұйымдастырушы,  мемлекет 

қайраткері. Жастар – еліміздің болашағы. Етістіктердің жіктелуі.  

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық.  ІІ семестр 

Әр мамандық саласына тақырыптар 

1.

 

Мамандық  әлемінде.  Менің  мамандығым.  Қ.И.  Сәтбаев  –  тұңғыш  академик. Есімше. 

2.

 Адам  және  қоғам.  Салауатты  ӛмір  салты.  Кәсіби  мәтін:  Педагогика  -  күрделі 

ғылым. Кӛсемше. 

3.

 

Жеке адам, топ және ұжым. Менеджер және ұжым. Кәсіби мәтін: Тәрбие ұғымы. Үстеу. Мекен, мезгіл, күшейткіш т.б. 

4.

 Қоғамдағы отбасының қызметі. Отбасы. Кәсіби мәтін: Еңбек тәрбиесі.    Шылау. 

Септеуліктер, демеуліктер, жалғаулық шылаулар. 

5.

 

Қазақстанның  білім  беру  жүйесі.  «Болашақ»  бағдарламасы.  Кәсіби  мәтін: Еңбекке баулу.  Одағай. Еліктеу сӛздер. 

6.

 Ұлттық  байлық.  Қазақстанның  пайдалы  қазбалары.  Кәсіби  мәтін:  Ұлттық 

қолданбалы ӛнер. Жай сӛйлем. 

7.

 

Аралық тест. Экономикалық тәуелсіздік. Кәсіби мәтін: Әл-Фараби еңбек тәрбиесі туралы

.

 Сӛйлемнің айтылу мақсатына қарай түрлері. 8.

 

Нарық.  Салық.  Кәсіби  мәтін:  Абайдың  педагогикалық  еңбектерінің  тәрбиелік мәні. Сӛйлемнің айтылу мақсатына қарай түрлері. 

9.

 Ақша қызметі. Теңге –ұлттық валюта. Кәсіби мәтін: Ыбырай Алтынсариннің 

педагогикалық кӛзқарастары.  Сӛйлем мүшелері. 

10.

 

Қазақстанның  географиялық  орны.  Қазақстан  климаты.  Кәсіби  мәтін:  Еңбек қызметін  ұйымдастыру.  Құрмалас  сӛйлем.  Салалас  құрмалас  сӛйлем.  Ыңғайлас, 

қарсылықты с.қ.с.  

11.

 

Қазақстанның  экологиясы.  Қазақстанның  табиғатын  қорғау.  Кәсіби  мәтін: Педагогика міндеттері. Салалас құрмалас сӛйлем. Талғаулықты, себеп-салдар с.қ.с. 

12.


 

Жер  құнары  -  ӛмір  нәрі.  Ақ  бидай.  Кәсіби  мәтін:  Еңбекке  тәрбиелеудегі  қазақ 

халқының дәстүрлері.  Сабақтас құрмалас сӛйлем. (мезгіл, мекен, мақсат). 

13.


 

Ӛсімдіктердің  тіршілік  формалары.  Қазақстанның  «Қызыл  кітабы»  туралы. 

Кәсіби мәтін: Жеміс-кӛкӛніс дақылдарын ӛсіру технологиясы. Сабақтас құрмалас сӛйлем. 

(Қимыл-сын, себеп, қарсылықты, шартты). 

14.

 

 Аралық  тест.  Ӛсімдік  және  медицина.  Қазақстанның  дәрілік  ӛсімдіктері.    Тӛл сӛз. Тӛлеу сӛз. 

15.


 

 Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық.  

 

Оқытушымен студенттің ӛздік жұмысының тақырыптық жоспары 


 

ОСӚЖ тақырыбының атауы 

Сабақтың 

мақсаты 

Сабақтың 

түрі 

Тапсырманың мазмұны Ұсы-

ныла-


тын 

әде-


биет 

І семестр 

1 тақырып. Мемле- 

кеттік тіл мәртебесі. 

Тіл туралы заң. Тіл – 

қатынас құралы. Сӛз 

құрамы, түбір және 

қосымша. Омоним. 

Синоним. Антоним. 

Тіл туралы 

Заңмен 


таныстыру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап. 

1. Тіл туралы нақыл 

сӛздер жаттау. 

2. Жатқа ӛлең.  

М.Жұмабаев «Қазақ 

тілі» 


3. Жағдаяттық 

тапсырма.  

[1], 

[2], 


[3]. 

2 тақырып. Адам бә- 

рін жасайды. Билл 

Гейтс туралы. Қол 

ӛнер. Қазақ тіліндегі 

жалғау түрлері: кӛп- 

тік, септік, жіктік, тә- 

уелдік. Тәуелді септ. 

Адамның мүм- 

кіншілігі тура- 

лы әңгімелеу. 

Қолӛнер 


бұйымдарымен 

таныстыру.  

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап. 

Слайдпен таныстыру. 

«Тілді мәдениет 

арқылы таны» мұражай 

дағы қолӛнер бұйым-

дарын кӛрсету. 

[1], 


[2], 

[25]. 


3 тақырып.Уақыт. 

Менің күн тәртібім. 

Мен бос уақытымды 

қалай ӛткіземін.  

Сӛз таптары. Сан 

есім. 


Уақытты үнем- 

деуге үйрету. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап. 

1. Уақыт, мезгіл,шаққа 

байланысты ӛлеңдер 

ден жатқа айту. Мыса- 

лы, Абай ӛлеңдері 2. 

Уақытты бағалау. Сұх- 

бат. 3. Менің сүйікті 

ісім. Әңгімелеу. 

[1], 


[2],  

[20]. 


4 тақырып. Ұлы іс 

отаншылдықтан туа- 

ды. Атамекен. Жаңа 

әлемдегі жаңа Қазақ 

стан. Фонетика (Үн 

дестік заңы).Жұрнақ: 

сӛз тудырушы, сӛз 

түрлендіруші. 

Қазақстанның 

тарихы туралы 

 мәліметтер 

беру 


Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап. 

1.Слайд кӛрсету.  

«Біз – Қазақстанның 

болашағымыз». Пікір- 

талас. Ойталқы.  

2.Отан, ел, атамекен 

туралы нақыл сӛздер, 

мақал-мәтелдерді жазу, 

жаттау. 


[1], 

[2],  


[23]. 

5 тақырып. Білім –

байлығымыз. Білім 

атасы – Ы. Алтын 

сарин. Кітап – білім 

бұлағы. Зат есім. 

Ы.Алтынсарин 

нің ӛмірі мен 

шығармашы- 

лығымен таныс 

тыру. 

Әңгімелеу, сұрақ-жауап, 

жаттығу 


жұмыстары 

1.Слайд кӛрсету. 

2.Пікір алысу. Қазіргі 

білім жүйесі туралы 

кӛзқарасыңыз. 

 

[1], [2],  

[23]. 


6 тақырып. Мемлекет 

және біз. Қазақстан 

Республикасының 

Рәміздері. Менің 

Отаным – Қазақстан. 

Кӛмекші есімдер. 

ҚР рәміздерін 

жатқа сұрау. 

Жауапкерші-

лікке 


тәрбиелеу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұқбат. 

1.ҚР әнұранын жаттау.  

2. Қазақстан – 2030 

туралы әңгіме. 

[1], 

[2],  


[21]. 

7 тақырып. Табиғат. 

Табиғаты ғажап 

Қазақстан. Диктант 

«Бурабай». Сын есім. 

 

Туған жерге  деген сүйіс- 

пеншілікті 

арттыру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұқбат.  

Слайд кӛрсету. 

1Сұрақ-жауап. а) Сіз  

табиғатты қорғауға қан- 

дай үлес қостыңыз? 

ә)Қазақстан эколо- 

гиясын қалай жақсарту- 

[1], 


[2],  

[21], 


[25]. 

 

ға болады? Сіздің кӛз- қарасыңыз. б)Туған  

жердің табиғаты 

туралы не білесіз? 

2.Табиғат мұра 

жайына бару және сұх- 

бат құрастыру. 

8 тақырып. Жер – 

Ананы аяла. Туған 

жер. Қазақстанның 

қорықтары. Сын есім 

нің шырайлары. 

Табиғатты қор- 

ғауға, тазалық 

ты сақтауға 

үйрету. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұқбат. 

1.«Қоршаған ортаны 

қорғау» тақырыбы бо- 

йынша газет материал- 

дарымен жұмыс. 

2.Слайд әзірлеу. 

[1], 

[2].  


 

9 тақырып. Жер тұр- 

ғындары. Қазақстан 

халқы. Мәдени мұра 

– Алтын адам. 

Есімдік. 

Жер ғалам- 

шары туралы, 

жер тұрғында-

ры туралы 

әңгімелеу 

Слайдтар, 

видеофильм, 

БАҚ, әңгімелеу 

сұрақ-жауап, 

сұхбат. 


1.Слайд кӛрсету.  

2.Халық Санағы 2009. 

Мәліметтермен танысу.  

 

[1], [2], 

[23], 


[26]. 

10 тақырып. Ғалам 

және ғасыр. ХХІ ғас-

ырдың жетістіктері. 

Қазақстан және 

ғарыш  (Т.Әубәкіров)  

Етістік (дара,күрделі, 

негізгі, кӛм-і,болым-

сыз, тұйық етіст-р). 

ҚР жетістік- 

терімен таныс- 

тыру. 


Қазақтың қос 

қыранының 

ӛмірімен 

таныстыру  

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұхбат. 


Жағдаятты дамыту 

а) Слайд кӛрсету.  

 

[1], 


[2], 

[23], 


[26].  

11 тақырып. Азамат- 

тық қалай анықтала-

ды? ҚР Конституция-

сы (Ата заңы). Мен 

Қазақстанның азама-

тымын. Етістіктің 

шақтары.  

ҚР Ата заңы- 

мен таныс- 

тыру. 

Слайд, әңгіме леу, сұрақ-

жауап, пікір 

алысу, сұқбат. 

1. Жағдаяттық  тапсыр-

ма.  

2.ҚР Конституциясы сұхбат. 

 3. «Мен – Қазақстан 

Республикасының 

азаматымын». 

[1], [2]  

[23], 


[24]  

[26], 


[27] 

12 тақырып. Біздің 

университет. Ә.С. 

Сағынов – академик, 

ғалым. Біздің факуль 

тет. Етістіктің рай 

формалары.  

Экономика 

және менедж- 

мент факульте- 

тінің тарихы-

мен таныстыру 

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұхбат.  

1.Жағдаяттық тап 

сырма.а)Экономика 

және менеджмент 

факультетінің 

мамандығын таңдау 

себебім...  

[1],[2], 

[9],[23]


[24],  

[26], 


[27]. 

13 тақырып. Кәсіби 

бәсекелестік. Бәсеке- 

ге қабілетті азамат 

тар – Қазақстанның 

болашағы. Қазақстан 

– 2030 стратегиясы. 

Етіс категориясы.  

Қазақстан  2030 

стратегиясымен 

таныстыру.  

ҚР даму 


кезеңдеріне 

шолу жасау. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұқбат. 


1.Жағдаяттық 

тапсырма.  

2.Слайд кӛрсету. 

3.Сұхбат. Бәсекелестік 

істі дамытады. 

[1], [2]  

[23], 

[24]  


[26], 

[27]. 


14 тақырып. Аралық 

тест. Студент – бола- 

шақ басшы, істі 

ұйымдастырушы, 

мемлекет қайраткері. 

Жастар – еліміздің 

болашағы. Етістік-

Тест тапсыр- 

маларымен 

таныстыру. 

 

Интернет, БАҚ, 

пікірталас. 

1.Студент – болашақ 

басшы, істі ұйымдасты 

рушы, мемлекет қайрат 

кері». Сұхбат. 

2. Пікір алысу. 

«Студенттік ӛмір – ең 

қызықты шақ». 

[1], [2]  

[19], 

[23], 


[24].  

 

10 


тердің жіктелуі.  

15 тақырып. 

Қайталау. 

Қорытынды. 

Емтихан-ға 

дайындық. 

 

Семестр бойы ӛткен лексика- 

лық тақырып- 

тар мен грам-

матиканы 

қайталау. 

сұрақ-жауап. 

1.Емтихан билеттерінің 

сұрақтары бойынша 

дайындалу. 

[1], [2]  

[23], 

[24]  


[26], 

[27]. 


ІІ - семестр 

1 тақырып. Маман- 

дық әлемінде. Менің 

мамандығым. Қ.И. 

Сәтбаев – тұңғыш 

академик. Есімше. 

Мамандық жай 

лы, Қ. Сәтбаев 

туралы ақпарат 

тар беру. 

БАҚ, Интер- 

нет, әңгімелеу, 

сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұхбат. 

1.Жағдаятты дамыты- 

ңыз:а) Мамандық 

туралы қосымша мәлі- 

мет дайындаңыз.  

2. Слайд кӛрсету.  

3. «Менің болашақ 

мамандығым» 

тақырыбына сұхбат. 

[1], [2]  

[9]. 

2 тақырып. Адам жә- не қоғам. Салауатты 

ӛмір салты. Кәсіби 

мәтін: Педагогика - 

күрделі ғылым. 

Кӛсемше. 

Адамның қо- 

ғамдағы қыз-

меті,салауатты 

ӛмір салты 

туралы мағлұ-

маттар беру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұхбат. 

Тапсырма: 

 1. Қоғам жайлы ӛз ойы- 

ңызды білдіріңіз.  

2. Педагогика - күрделі 

ғылымтуралы әңгіме. 

[1], [2]  

[9]. 


3 тақырып. Жеке 

адам, топ және 

ұжым. Менеджер 

және ұжым. Кәсіби 

мәтін: Тәрбие ұғымы. 

Үстеу. Мекен, мезгіл, 

күшейткіш  т.б. 

жалғаулық шылаулар 

Жеке адам, топ 

және ұжым, 

 менеджер 

туралы  


мағлұматтармен 

таныстыру 

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұхбат. 


Тапсырма: 

Тобыңыз туралы ӛз 

мәтініңізді жазыңыз. 

Тәрбие туралы мақал-

мәтел жаттаңыз. 

[1], [2]  

[6], [9]  

[17]. 


4 тақырып. Қоғам- 

дағы отбасының 

қызметі. Отбасы. 

Еңбек тәрбиесі. 

Шылау. Септеуліктер 

Демеуліктер.  

Ӛзін, отбасы- 

    мен 


таныстыру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-жауап, 

пікір алысу, 

сұхбат.  

Тапсырма:«Қоғамда- 

ғы отбасының қызметі» 

сұхбат.  Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20КЯиК -> Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Силлабусы%202013 -> Силлабусы%20НВП,%20ПО%202013
Силлабусы%202013 -> «бекітемін» Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Ғылыми кеңес тӛрағасы
Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> БАҒдарламасы ( syllabus) кт 1106 «Қазақ тілі» пәні кт 06 «Қазақ тілі» модулі
Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры
Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Ғылыми кеңес тӛрағасы
Силлабусы%20НВП,%20ПО%202013 -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор
Силлабусы%202013 -> БАҒдарламасы ( syllabus) ккт 3201 «Кәсіби қазақ тілі»

жүктеу 312.09 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет