Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигіжүктеу 299.69 Kb.
Pdf просмотр
бет1/2
Дата09.09.2017
өлшемі299.69 Kb.
  1   2

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 Бекітемін 

Ғылыми 

кеңес 

тӛрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2013___ж. 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

 БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

ҚТ 1106 – «Қазақ тілі» пәні  

                                             ҚТ 06   –   «Қазақ тілі» модулі 

 

                                            

5В071600 -  Приборлар жасау  мамандығы 

 

  Ақпараттық технологиялар  институты  

 

Қазақ тілі және мәдениеті  кафедрасы  

 

  

 

                                                             

 

  

 

                                                          2013  Алғы сӛз 

 

     Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленді:              п.ғ.к.,   аға оқытушы  Шабденова Құралай Жанжолқызы  

       


  

 

«Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының мәжілісінде талқыланды  «____»______________2013___ ж. № _______ хаттама  

Кафедра меңгерушісі________________  «____»____________2013___ ж. 

            (қолы) 

 

  

Жол-кӛлік институтының  әдістемелік бюросымен мақұлданды 

«____»______________2013___ ж. № _______ хаттама  

Тӛраға ________________        «____»____________ 2013___ ж. 

 

 

  

Приборлар жасау    кафедрасымен    келісілді 

 

     Кафедра меңгерушісі________________  «____»____________2013___ ж.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

      п.ғ.к., аға оқытушы  Шабденова Құралай Жанжолқызы  

       


 

Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ  І  корпусында  (Б.Бульвары, 

56) орналасқан, 329 ауд., байланыс телефоны 56-95-06. 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер 


са

ны

 Сабақтардың түрі 

СӚЖ 


сағат 

тар 


саны 

Жалпы 


сағат 

тар 


саны 

Бақылау 


түрі 

Қосылған сағаттар саны 

ОСӚЖ 

сағат 


тарының 

саны 


Бар 

лық 


сағат 

тар 


саны 

Лекция- 


лар 

Практикалық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 45 


45 


90 

45 


135 

Емтихан 
45 

45 90 

45 


135 

Емтихан 


 

Пәннің сипаттамасы 

Қазақ тілі пәні  жалпы пәндердің циклына кіреді.  

Пәннің мақсаты 

 Қазақ тілі пәні студенттердің ақыл-ойын, танымдық және шығармашылық 

қабілеттерін 

дамыту; 


студенттердің 

бойына 


имандылық, 

әдептілік, 

адамгершілік 

қасиеттерін 

сіңіру, 

отансүйгіштік 

сезімге 

тәрбиелеу; 

студенттердің қазақ тілін үйренуге деген қызығушылығын дамыту; мамандығы 

бойынша  лексикалық  және  терминологиялық  минимумдарды  меңгерту. 

Әңгімелеу,  мазмұндау,  хабарлау  сыңды  түрлі  қызметтер  жүйесін  құру; 

грамматикалық  формалар  мен  құрылымдарды  функционалды  кӛріністе  дұрыс 

қолдана  білу;  кәсіби-оқу  тілін  дамыту:  а)  оқудың,  тыңдаудың  дағдылары  мен 

қалпын  қалыптастыру,  әдебиеттерді  мамандығы  бойынша  конспектілей  білу;  

б)  кәсіби  оқу  тақырыптары  бойынша  диалогтер  мен  монологтер  құра  білу;  в) 

айтылымның  негізгі  құрылымдық-мағыналық  түрлерін:  монолог-сипаттау, 

монолог-мазмұндау,  монолог-талқылау,  диалог-әңгіме,  диалог-сұхбат  түрлерін 

жеделдетіп  (интерактивті)  оқыту;  кәсіби  қазақ  тілі:  ғылыми-кәсіби  тілдің 

белсенді,  жалпылама,  кең  кӛлемді  болуын,  яғни  жан-жақтылығын 

дағдыландыруға қалыптастыра білу  мақсатын алға қояды.  

    Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері мынадай: болашақ мамандарға кәсіби тіл үйрету. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

–  студенттердің  зерделеген  білімін  ӛмірде,  кәсіби  мамандығында  қолдана 

білуін қалыптастыру туралы; 

       –  берілген  пәнді  зерделеу  нәтижесінде  студенттердің  қазақ  халқының 

тарихы, әдебиеті, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, ғылымы, ӛнері, ақын – жазушылары 

жӛнінде,  айтылымның  негізгі  құрылымдық-мағыналық  түрлері  монолог- 

сипаттау,  монолог-мазмұндау,  монолог-талқылау,  диалог-әңгіме    туралы  түсінікке ие болуға; 

– бүкіл оқыту үрдісінде коммуникативтік бағыт бере отырып, қазақ тілінен 

алған білімін іс жүзінде, әр түрлі ситуативтік жағдайларда сӛйлесе білуге; 

–  қазақ  тілі  сабағындағы  лексикалық,  морфологиялық  және  синтаксистік  

тақырыптардың  негізінде  студенттер  жаттығу  жұмыстарын,  тапсырмаларын  

істей білуге; 

–  қазақ  тілі  грамматикасының  ерекшеліктерін  орыс  тілі  грамматикасымен 

салыстыра отырып,  мәтіндерді түсініп, мәнерлеп оқу, тыңдай білу қабілеттерін 

жетілдіру,  сӛйлеу  тілін  меңгеру,  сауатты  жазуға  үйрену,  шығарма  жазуға 

жаттықтырылу,  шығармалардың  мазмұнын  дұрыс  айтып  беру  туралы 

практикалық дағдыларды меңгеруге. 

 

Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды) 

кӛрсетумен) меңгеру қажет: 

 

Пән 


Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1 Қазақ әдебиеті  Қазақ  халқының  ұлы  ақыны  Абай  Құнанбаевтың  ӛмірі, 

шығармалары.  Қазақ  халқының  біртуар  ғұламалары 

М.Әуезов, Ш.Құдайбердиев, С.Сейфуллин және т.б. 

2Жаратылыстану

 

Қазақстан  Республикасының    аймағы.  Жер  тұрғындары. Жер- ананы аяла.

 

 Тұрақты деректемелер 

Қазақ тілі пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесі пәндерді мемлекеттік 

тілде іс жүргізу меңгеру барысында қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с. 

Лекциялар 

Практика

лық 


сабақтар 

Зертхана- 

лық 

сабақтар ОСӚЖ 

СӚЖ 


І семестр 

1 тақырып. Мемлекеттік тіл 

мәртебесі. Тіл туралы Заң. Тіл 

– қатынас құралы. Сӛз 

құрамы және қосымша. 

Синоним. Антоним. Омоним. 

  2 тақырып. Адам бәрін жасайды. Билл Гейтс. Қол 

ӛнер. Қазақ тіліндегі жалғау 

түрлері: кӛптік, септік, 

тәуелдік, жіктік. 

  

 

3 тақырып.  Уақыт. Менің күнтәртібім. 

Мен бос уақытымды қалай 

ӛткіземін. Сӛз таптары. Сан 

есім. 


 

 4 тақырып. Ұлы іс отаншылдықтан туады. 

Атамекен. Жаңа әлемдегі – 

Жаңа Қазақстан. Фонетика 

(Үндестік заңы). Жұрнақ: сӛз 

тудырушы және сӛз 

түрлендіруші. 

  5 тақырып. Білім - байлығымыз. Білім атасы – 

Ы. Алтынсарин. Кітап  - білім 

бұлағы. Зат есім. 

  6 тақырып. Мемлекет және 

біз. ҚР рәміздері. Менің 

Отаным – Қазақстан. 

Кӛмекші есімдер. 

  7 тақырып. Табиғат. Табиғаты ғажап Қазақстан. Диктант 

«Бурабай». Сын есім. 

  8 тақырып. Жер-Ананы аяла. Туған жер. Қазақстанның 

қорықтары. Сын есім 

шырайлары. 

  9  тақырып.  Жер  тұрғындары. 

Қазақстан  халқы.  Мәдени 

мұра – Алтын адам. Есімдік. 

  10  тақырып.  Ғалам  және 

ғасыр.  Астана  –  Қазақстан 

Республикасының бас қаласы. 

Қазақстан 

және 

ғарыш. 


Етістік (дара, күрделі, негізгі, 

кӛмекші,болымды, болымсыз, 

тұйық). 

  11 тақырып. Азаматтық қалай 

анықталады? 

Қазақстан 

Республикасының 

Конституциясы. 

Мен 


Қазақстанның 

азаматымын. 

Етістіктің  шақтары:  осы  шақ, 

келер шақ, ӛткен шақ. 

  12тақырып.Біздің университет. 

Сағынов 


– 

академик, 

ғалым. 

Біздің 


институт. Етістіктің райлары. 

  13 

тақырып. 

Кәсіби 

бәсекелестік. Бәсекеге 

қабілетті 

азаматтар 

– 

Қазақстанның болашағы. 

   

Қазақстан-2030. Етіс 

категориясы. 

14  тақырып.  Аралық  тест. 

Студент  –  болашақ  басшы, 

істі 

ұйымдастырушы, мемлекет  қайраткері.  Жастар 

–  Қазақстанның  болашағы. 

Етістіктердің жіктелуі. 

 

  15 


тақырып. 

Қайталау. 

Қорытынды. 

Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ: 

 

45  

45 


45 

ІІ семестр 

1 тақырып. Мамандық 

әлемінде. Менің мамандығым. 

Қаныш Сәтбаев – тұңғыш 

академик. Есімше. 

  2 тақырып. Адам және қоғам. Салауатты ӛмір салты. 

Есептеуіш техниканың даму 

тарихы. Кӛсемше. 

  3 тақырып. Жеке адам, топ 

және ұжым. Менеджер және 

ұжым.Электронды есептеуіш 

машиналар. Үстеу. 

  4 тақырып. Қоғамдағы отбасының қызметі. 

Отбасы.Дербес 

компьютерлер. Шылаулар. 

Септеулік, жалғаулық, 

демеулік шылаулар. 

  5 тақырып. Қазақстанның 

білім беру жүйесі. «Болашақ» 

бағдарламасы. Дербес 

компьютерлердің құрылысы. 

Одағай. Еліктеу сӛздер. 

 

  6 тақырып. Ұлттық байлық. 

Қазақстанның пайдалы 

қазбалары. Компьютердің 

зияны. Жай сӛйлем. 

  7 тақырып. Аралық тест. 

Экономикалық 

тәуелсіздік.Тышқанды ойлап 

тапқан кім? 

  8 тақырып. Нарық. Салық. Қалтаға салып жүретін сканер. 

Айтылу мақсатына қарай 

сӛйлемнің түрлері. 

  9 тақырып. Ақша қызметі. 

   

Теңге – ұлттық валюта. Принтер. Сӛйлем мүшелері. 

10 тақырып. Қазақстанның 

географиялық орны. Қазақстан 

климаты. Дискідегі 

информация жинақтауыш. 

Салалас құрмалас сӛйлем. 

Ыңғайлас салалас құрмалас 

сӛйлем. Қарсылықты салалас 

құрмалас сӛйлем. 

  11 тақырып. Қазақстан 

экологиясы. Қазақстанның 

табиғатын қорғау.Ақпарат 

түрлері. Салалас құрмалас 

сӛйлем. Талғаулықты салалас 

сӛйлем. Себеп-салдар салалас 

құрмалас сӛйлем. 

  12 тақырып. Жер құнары - 

ӛмір нәрі. «Ақ бидай» 

Компьютерлік вирус. Мезгіл, 

мекен, мақсат бағыныңқы 

сабақтас құрмалас сӛйлем. 

  13 тақырып. Ӛсімдіктердің 

тіршілік формалары. 

Қазақстанның «Қызыл 

кітабы». Интернет деген не? 

Сабақтас құрмалас сӛйлем: 

қимыл-сын, қарсылықты, 

себеп, шартты. 

  14 тақырып. Аралық тест. 

Ӛсімдік және медицина.ЭЕМ-

нің жедел жады. Тӛл сӛз. 

Тӛлеу сӛз. 

  15 тақырып. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ:  

45 


 

45 


45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 

І семестр 

     1.  Мемлекеттік  тіл  мәртебесі.  Тіл  туралы  Заң.  Тіл  –  қатынас  құралы.  Сӛз 

құрамы және қосымша. Синоним. Антоним. Омоним.  

2.  Адам  бәрін  жасайды.  Билл  Гейтс.  Қол  ӛнер.  Қазақ  тіліндегі  жалғау  түрлері: 

кӛптік, септік, тәуелдік, жіктік.  

3.  Уақыт.  Менің  күнтәртібім.  Мен  бос  уақытымды  қалай  ӛткіземін.  Сӛз 

таптары. Сан есім. 

4.  Ұлы  іс  отаншылдықтан  туады.  Атамекен.  Жаңа  әлемдегі  –  Жаңа  Қазақстан. 

Фонетика (Үндестік заңы). Жұрнақ: сӛз тудырушы және сӛз түрлендіруші. 

5. Білім - байлығымыз. Білім атасы – Ы. Алтынсарин. Кітап - білім  бұлағы. Зат 

есім. 


 

6.  Мемлекет  және  біз.  ҚР  рәміздері.  Менің  Отаным  –  Қазақстан.  Кӛмекші есімдер. 

7. Табиғат. Табиғаты ғажап Қазақстан. Диктант «Бурабай». Сын есім. 

8.  Жер-Ананы  аяла.  Туған  жер.  Қазақстанның  қорықтары.  Сын  есім 

шырайлары. 

9. Жер тұрғындары. Қазақстан халқы. Мәдени мұра – Алтын адам. Есімдік. 

10.  Ғалам  және  ғасыр.  Астана  –  Қазақстан  Республикасының  бас  қаласы.

 

Қазақстан  және  ғарыш.  Етістік  (дара,  күрделі,  негізгі,  кӛмекші,  болымды, болымсыз, тұйық).  

11.Азаматтық қалай анықталады? Қазақстан Республикасының Конституциясы. 

Мен Қазақстанның азаматымын. Етістіктің шақтары: осы шақ, келер шақ, ӛткен 

шақ. 


12.  Біздің  университет.    А.С.Сағынов  –  академик,  ғалым.  Біздің  институт. 

Етістіктің рай формасы. 

13.  Кәсіби  бәсекелестік.  Бәсекеге  қабілетті  азаматтар  –  Қазақстанның 

болашағы. Қазақстан-2030. Етіс категориясы. 

14.  Аралық  тест.  Студент  –  болашақ  басшы,  істі  ұйымдастырушы,  мемлекет 

қайраткері. Жастар – Қазақстанның болашағы. Етістіктердің жіктелуі. 

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

ІІ семестр Әр мамандық саласына тақырыптар 

1.  Мамандық  әлемінде.  Менің  мамандығым.  Қаныш  Сәтбаев  –  тұңғыш 

академик. Есімше. 

2.  Адам  және  қоғам.  Салауатты  ӛмір  салты.  Есептеуіш  техниканың  даму 

тарихы. Кӛсемше. 

3  Жеке  адам,  топ  және  ұжым.  Менеджер  және  ұжым.  Электронды  есептеуіш 

машиналар. Үстеу. 

4.  Қоғамдағы  отбасының  қызметі.  Отбасы.  Дербес  компьютерлер.  Шылаулар. 

Септеулік, жалғаулық, демеулік шылаулар. 

5.  Қазақстанның  білім  беру  жүйесі.  «Болашақ»  бағдарламасы.  Дербес 

компьютерлердің құрылысы. Одағай. Еліктеу сӛздер. 

6.  Ұлттық  байлық.  Қазақстанның  пайдалы  қазбалары.  Компьютердің  зияны. 

Жай сӛйлем. 

7. Аралық тест. Экономикалық тәуелсіздік.Тышқанды ойлап тапқан кім?  

8  Нарық.  Салық.  Қалтаға  салып  жүретін  сканер.  Айтылу  мақсатына  қарай 

сӛйлемнің түрлері. 

9. Ақша қызметі. Теңге – ұлттық валюта. Принтер. Сӛйлем мүшелері. 

10.Қазақстанның 

географиялық  орны.  Қазақстан  климаты.  Дискідегі 

информация  жинақтауыш.  Салалас  құрмалас  сӛйлем.  Ыңғайлас  салалас 

құрмалас сӛйлем. Қарсылықты салалас құрмалас сӛйлем. 

11.  Қазақстан  экологиясы.  Қазақстанның  табиғатын  қорғау.  Ақпарат  түрлері. 

Салалас құрмалас сӛйлем. Талғаулықты салалас сӛйлем. Себеп-салдар салалас 

құрмалас сӛйлем.  

12.  Жер  құнары  -  ӛмір  нәрі.  «Ақ  бидай».  Компьютерлік  вирус.  Мезгіл,  мекен, 


 

мақсат бағыныңқы сабақтас құрмалас сӛйлем  13.  Ӛсімдіктердің  тіршілік  формалары.  Қазақстанның  «Қызыл  кітабы». 

Интернет деген не? Сабақтас құрмалас сӛйлем: қимыл-сын, қарсылықты, себеп, 

шартты. 

14. Аралық тест. Ӛсімдік және медицина. ЭЕМ-нің жедел жады. Тӛл сӛз. Тӛлеу 

сӛз. 

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық.   

Оқытушымен студенттің ӛздік жұмысының тақырыптық жоспары 

 

ОСӚЖ тақырыбының атауы 

Сабақтың 

мақсаты 

Сабақтың 

ӛткізу түрі 

Тапсырманың мазмұны 

Ұсы-

ны-


латын 

әде-


биет-

тер 
І семестр 1 тақырып. 

Мемлекеттік тіл 

мәртебесі. Тіл туралы 

Заң. Тіл – қатынас 

құралы. Сӛз құрамы 

және қосымша. 

Синоним. Антоним. 

Омоним. 


Тіл туралы 

Заңмен 


таныстыру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап. 


1. Тіл туралы нақыл 

сӛздер жаттау. 

2. Жатқа ӛлең. Мысалы, 

М.Жұмабаев «Қазақ тілі» 

 3. Жағдаяттық тапсырма 

[13], 


[16],  

[18] 


 

2 тақырып.  

Адам бәрін жасайды. 

Билл Гейтс туралы. Қол 

ӛнер. Қазақ тіліндегі 

жалғау түрлері: кӛптік, 

септік, тәуелдік, жіктік. 

Адамның 


қолынан  

келмейтін 

нәрсе жоқ 

екенін 


түсіндіру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап. 


Ситуативтік жағдай.  

1. «Адам бәрін жасайды» 

дегенді қалай түсінесіз? 

2. Жалғау түрлеріне 

мысалдар жазу, 5-6 сӛзді 

тәуелдеу, септеу, жіктеу. 

2. «Адам бәрін жасайды» 

әңгіме. 


[11],  

[13], 


[16]  

3 тақырып.  

Уақыт. Менің 

күнтәртібім. Мен бос 

уақытымды қалай 

ӛткіземін. Сӛз таптары. 

Сан есім. 

Уақытты 


үнемдеуге 

үйрету. 


Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап 

1.Уақыт,  мезгіл,  шаққа 

байланысты  ӛлеңдерден 

жатқа  айту.  Мысалы, 

Абай ӛлеңдері.  

2.Уақытты 

бағалау. 

Сұқбат.  3.Менің  сүйікті 

ісім. Әңгімелеу. 

[12],  


[13], 

[16]  


4  тақырып.  Ұлы  іс 

отаншылдықтан  туады. 

Атамекен. 

Жаңа 


әлемдегі 

– 

Жаңа Қазақстан. 

Фонетика 

(Үндестік 

заңы). 


Жұрнақ:  сӛз  тудырушы 

және сӛз түрлендіруші. 

 

Туған 


жерге деген 

сүйіспенші-

лігін 

арттыру. Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұқбат 


1.Біз – Қазақстанның 

болашағымыз. 

Пікірталас. Ойталқы.  

2.Отан, 


ел, 

атамекен 

туралы    нақыл  сӛздер, 

мақал-мәтелдерді жаттау.  

3.Ауызша хабарлама: 

а)Менің туған жерім. 

ә) Қалаларға саяхат. 

[12], 


[16],  

[18] 


 

5 тақырып.  

Жақсы 

Әңгімелеу,  1.Қазақстандағы  білім  алу  [11],  

10 


Білім - байлығымыз. 

Білім атасы – Ыбырай 

Алтынсарин. Кітап  - 

білім  бұлағы. Зат есім. 

сапалы 

білім алуға құштар-

лығын 


арттыру. 

сұрақ-


жауап 

қалай  жүзеге  асырылады? 

Әңгіме. 

2.Ы.Алтынсариннің 

ӛлеңдерін жаттау.  

3.«Кітап  –  білім  бұлағы» 

дегенді  қалай  түсінесіз? 

Әңгіме. 


[12], 

[16]  


6 тақырып.  

Мемлекет және біз. 

Қазақстан 

Республикасының 

рәміздері. Менің 

Отаным – Қазақстан. 

Кӛмекші есімдер. 

 

ҚР рәміздерін 

жатқа 


сұрау. ҚР 

Ата 


заңымен 

таныстыру.  

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап. 

1. Жастардың 

мемлекеттің дамуына 

қосатын үлесі қандай? 

Сұқбат 

2. Жастардың мемлекеттің дамуына 

қосатын үлесі қандай? 

Әңгіме. 

 4. Мемлекет және біз.    

Сұқбат. 

[12],  


[13], 

[15],  


[16] 

 

7 тақырып. Табиғат. Табиғаты ғажап 

Қазақстан. Диктант 

«Бурабай». Сын есім. 

Табиғатты 

қорғауға, 

тазалықты 

сақтауға 

үйрету. 


Слайдтар, 

видео-


фильм, 

БАҚ, 


әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап 

1.«Қоршаған 

ортаны 

қорғау» 


тақырыбы 

бойынша 


газет 

материалдарымен 

жұмыс. 

2.  Сұрақ-жауап. а) Сіз табиғатты қорғауға 

қандай үлес қостыңыз? 

ә)Қазақстан  экологиясын 

қалай 


жақсартуға 

болады? Кӛзқарасыңыз. 

[12],  

[16],  


[18] 

 

8 тақырып. Жер-Ананы аяла. Туған жер. 

Қазақстанның 

қорықтары. Сын есім 

шырайлары. 

Жастарды 

табиғатты 

қорғауға 

тәрбиелеу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұқбат 


1.Менің  туған жерім. 

Әңгіме. 


2.Қазақстанның 

қорықтары. Сұқбат. 

3.Жер-Ананы аяла. 

Әңгіме. 


[12],  

[13], 


[16]  

 

9 тақырып.  Жер тұрғындары. 

Қазақстан халқы. 

Мәдени мұра – Алтын 

адам. Есімдік. 

Мәдени 

мұраларды қорғауға 

үйрету. 


Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұқбат 


1.Сіз қандай мәдени 

мұраларды білесіз? 

Ситуативтік жағдай. 

2. «Алтын адам" ғажайып 

ӛнер туындысы. Әңгіме  

3. Мәдени мұра -Алтын 

адам. Сұқбат.  

[12],  


[13], 

[16]  


 

10 тақырып.  

Ғалам және ғасыр. 

Астана – ҚР бас 

қаласы. Қазақстан және 

ғарыш. Етістік (дара, 

күрделі, негізгі, 

кӛмекші, болымды, 

болымсыз, тұйық). 

Ғалам мен 

ғасырдың  

ӛзгерулері, 

әлемдегі 

жаңа 


ӛзгерістер 

туралы 


айтып ӛту. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұқбат 

1. Қазақстанның ғарыш 

әлемі туралы әңгіме. 

2. Қазақстанның 

ғарышкерлері. Реферат. 

3. Астана – Қазақстан 

Республикасының бас 

қаласы. Слайд. 

[12],  

 [16]  


 

11 тақырып. Азаматтық 

қалай анықталады? ҚР 

Конституциясы. Мен 

Ӛз елінің  

сыйлы, 


қадірлі, 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап. 


1. Мен - Қазақстан 

Республикасының 

азаматымын. Шығарма 

[11],  


 [15],  

[18] 


 

11 


Қазақстанның 

азаматымын. Етістіктің 

шақтары: осы шақ, 

келер шақ, ӛткен шақ. 

құрметті 

азаматы 


болуына 

тәрбиелеу. 

2. Конституция. Әңгіме. 

3. Азаматтық қалай 

анықталады? Сұқбат. 

 

12 тақырып. 

Біздің 


университет. Сағынов – 

академик, ғалым. Біздің 

институт. Етістіктің рай 

формасы. 

ҚарМТУ-

дың 


тарихымен 

таныстыру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап. 

1.Университет 

тарихы. 

Әңгімелеу. 

2. Біздің институт.Сұқбат   

3.Университет 

кітапханасында. Сұқбат.   

 

[16],  [18] 

 

13  тақырып.  Кәсіби бәсекелестік.  Бәсекеге 

қабілетті  азаматтар  – 

Қазақстанның 

болашағы.  Қазақстан-

2030. Етіс категориясы. 

Ақпарат-


тық 

технология 

институ-

тының 


тарихымен 

таныстыру. 

Әңгімелеу, 

пікір 


алысу, 

сұқбат, 


БАҚ, 

интернет 

1.Қазіргі білім жүйесі 

туралы кӛзқарасыңыз. 

2.Жағдаяттық тапсырма. 

 а)Бұл


  

 мамандықты 

таңдау себебім ... . 

ә) Сіз кадрлар бӛлімінің 

бастығысыз. Газетке 

хабарландыру беріңіз 

3 Қазақстан-2030. Әңгіме 

 

 [16],  

[18] 


 

14 тақырып.  

Аралық тест. Студент – 

болашақ  басшы,  істі 

ұйымдастырушы, 

мемлекет 

қайраткері. 

Жастар – Қазақстанның 

болашағы. 

Етістіктердің жіктелуі. 

Жауапкер-

шілікке 


тәрбиелеу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұқбат 

1.Жатақханадағы 

ӛмір. 

Болашақ жатақханасы.  2.Студент  –  болашақ 

басшы, 


істі 

ұйымдастырушы,  мемле-

кет қайраткері». Сұқбат. 

3.Пікір алысу. «Студенттік 

ӛмір – ең қызықты шақ». 

[12],  


[16]  

 

15  тақырып.  Қайталау. Қорытынды.  Емтиханға 

дайындық. 

Ӛткен 

тақырып-


тарды 

қайталау.  

Емтиханға 

дайындалу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұқбат 


1. Грамматикалық 

тақырыптарды қайталау. 

2. Емтиханның 

лексикалық 

тақырыптарға арналған 

сұрақтарын қайталау. 

3. Мәтінді аудару. 

[12], 


[16]  

ІІ семестр 

1 тақырып. Мамандық 

әлемінде. Менің 

мамандығым. Қаныш 

Сәтбаев – тұңғыш 

академик. Есімше. 

Әлемде  


жақсы 

мамандық 

бар екенін 

түсіндіру. 

БАҚ 

әңгімелеу, сұрақ-

жауап, 


пікір алысу 

1.Мамандық әлемінде. 

Пікірлесу. 

2.Менің мамандығым. 

Әңгіме. 

2.Қ.Сәтбаев. Сұқбат.  

[12], 

[16] 


2 тақырып. Адам және 

қоғам. Салауатты ӛмір 

салты.  Есептеуіш 

техниканың даму 

тарихы. Кӛсемше. 

Жауапкер-

шілікке 

тәрбиелеу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір алысу 

1.Адам және қоғам.Әңгіме 

2. Салауатты ӛмір салты. 

Әңгіме.   

3. Есептеуіш техниканың 

даму тарихы. Реферат.  

[11], 


[12],  

[13], 


[16]  

3 тақырып. Жеке адам, 

топ және ұжым. 

Менеджер және ұжым. 

Электронды есептеуіш 

машиналар. Үстеу 

 

Бір істі ұжыммен 

шешуге 


үйрету. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап 


1. Жеке адам, топ және 

ұжым. Әңгіме. 

2. Менеджер және ұжым. 

Әңгіме. 


3. «Электронды есепте-

уіш машиналар». Слайд. 

[11], 

[12],  


[13], 

[16]  


 

12 


4  тақырып.  Қоғамдағы 

отбасының 

қызметі. 

Отбасы. 


Дербес 

компьютерлер.  

Шылаулар.  Септеулік, 

жалғаулық, 

демеулік 

шылаулар. 

 

Ӛзін, 


отбасымен  

таныстыру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап. 

 1. Жағдаятты дамыту 

а) Досын отбасымен 

таныстыру 

ә) Ӛзін-ӛзі таныстыру 

б) Кездейсоқ танысу 

 2. Туыстық атауларды 

жатқа айту.  

3. Дербес компьютерлер. 

Әңгіме   

[11], 

[12],  


 [16]  

5тақырып. 

Қазақстанның 

білім 


беру жүйесі. «Болашақ» 

бағдарламасы.  Дербес 

компьютердің 

құрылысы. 

Одағай. 

Еліктеу сӛздер. 

Қазақстан-

ның білім 

беру 

жүйесіндегі жетістік-

терді 


түсіндіру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап 


1.Қазақстанның 

білім 


беру жүйесі. Әңгіме. 

2.«Болашақ» 

бағдарламасы. Әңгіме. 

3.Дербес 

компьютердің 

құрылысы». Реферат. 

 

[11], 


[12],  

[14], 


[16]  

6  тақырып.  Ұлттық 

байлық.  Қазақстанның 

пайдалы 


қазбалары. 

Компьютердің 

зияны 

қаншалықты? Жай 

сӛйлем 


Қолда бар 

байлықты 

бағалауды, 

сақтауды 

түсіндіру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап. 


1.Ұлттық байлық.Әңгіме. 

2. Қазақстанның пайдалы 

қазбалары. Сұқбат.  

3. «Компьютердің зияны 

қаншалықты?». Пікірлесу 

[11], 


[12],  

[14], 


[16]  

7  тақырып.  Аралық 

тест. 

Экономикалық тәуелсіздік.  Тышқанды 

ойлап тапқан кім?  

 

Тест сұрақ-тарына 

дайындық.  

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап. 

1. ҚР экономикалық 

тәуелсіздігі. Реферат. 

2. «Тышқанды ойлап 

тапқан кім?» Сұқбат. 

3. Тышқан. Әңгіме. 

[11], 

[12],  


[14], 

[16]  


тақырып. 

Нарық. 

Салық.  Қалтаға  салып жүретін сканер. 

  Айтылу мақсатына 

қарай сӛйлемнің түрлері. 

Ӛзінің 


азаматтық 

міндеттерін 

орындауға 

үйрету. 


Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір алысу 

1.Нарық. Әңгіме. 

2.Салық. Әңгіме. 

3. Қалтаға салып жүретін 

сканер.Әңгіме. 

 

[12], 


[16]  

9 тақырып. Ақша 

қызметі. Теңге – ұлттық 

валюта. Принтерлер  

Сӛйлем мүшелері. 

Ақшаны 


үнемдеуге 

үйрету. 


Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір алысу 

1.

 

Ақша қызметі. Әңгіме. 2.

 

Теңге – ұлттық валюта. Пікір алысу. 

3.

 Принтерлер. Әңгіме. 

[11], 


[12],  

 [16]  


10тақырып. 

Қазақстанның 

географиялық 

орны. 


Қазақстан 

климаты. 

Дискідегі  информация 

жинақтауыш. 

Салалас 

құрмалас 

сӛйлем. 

Ыңғайлас 

салалас 

құрмалас 

сӛйлем. 

Қарсылықты 

салалас құрмалас сӛйлем 

ҚР 


география-

лық 


орындары-

ның 


орналасу 

тәртібін 

түсіндіру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұқбат 

1.Қазақстанның 

географиялық орны. 

Пікір алысу. 

2.Қазақстан климаты. 

Әңгіме. 


4 Дискідегі информация 

жинақтауыш.  

Сұқбат. 

[11], 


[12],  

 [16]  


11  тақырып.  Қазақстан 

экологиясы. 

Қазақстанның 

табиғатын 

қорғау. 

 

  

 

  

 

 1.Қазақстан экологиясы. 

Әңгіме. 


2.Қазақстанның 

табиғатын қорғау.Әңгіме. 

[11], 

[12],  


[14], 

[16] 


 

13 


Ақпарат 

түрлері. 

Салалас 

құрмалас 

сӛйлем. 

Талғаулықты 

салалас  сӛйлем.  Себеп-

салдар. 


салалас 

құрмалас сӛйлем. 

Экология-

ны 


қорғауға 

бағыттау 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап. 

3.Ақпарат 

түрлері. 

Сұқбат. 


 

12 тақырып. Жер құнары 

- ӛмір нәрі. « Ақ бидай». 

«Компьютерлік вирус». 

Мезгіл, мекен, мақсат 

бағыныңқы сабақтас 

құрмалас сӛйлем. 

Жерді 


ӛңдеуге, 

күтуге, 


қадірлеуге 

үйрету. 


Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

БАҚ, 


Интернет 

1.Жер құнары - ӛмір нәрі. 

Сұқбат. 

2. Ақ бидай. Әңгіме. 

3.Қандай  вирусқа  қарсы 

бағдарламаларды білесіз? 

Пікір алысу. 

[11], 


 [14], 

[16]  


13 тақырып. 

Ӛсімдіктердің тіршілік 

формалары. 

Қазақстанның «Қызыл 

кітабы». Интернет деген 

не? Сабақтас құрмалас 

сӛйлем: қимыл-сын, 

қарсылықты, себеп, 

шартты. 

Ӛсімдіктер-

дің адамға 

келтіретін 

пайдасы 

туралы 


айту. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұқбат, 

БАҚ, 


Интернет 

1.Ӛсімдіктердің тіршілік 

формалары. Әңгіме. 

2.Қазақстанның «Қызыл 

кітабы». Буклет. 

3. Интернет деген не 

және ол не үшін қажет? 

Әңгіме. 


 

[11], 


[12],  

[14], 


[16] 

14 тақырып. Аралық 

тест. Ӛсімдік және 

медицина. ЭЕМ-нің 

жедел жады.Тӛл сӛз. 

Тӛлеу сӛз. 

Айналада-

ғы ортаны 

қорғауға, 

күтуге, 


жақсартуға 

үйрету. 


Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұқбат 


1. Ӛсімдік және 

медицина. Әңгіме. 

2. ЭЕМ-нің жедел жады. 

Әңгіме. 


3. Дәрілік ӛсімдіктер. 

Сұқбат. 


[11], 

[12],  


[14], 

[16] 


15 тақырып. Қайталау. 

Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

Ӛткен 


тақырып-

тарды 


қайталау.  

Емтиханға 

дайындалу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұқбат 

1. Грамматикалық 

тақырыптарды қайталау. 

2. Емтиханның 

лексикалық 

тақырыптарға арналған 

сұрақтарын қайталау. 

3. Мәтінді аудару. 

[12], 

[13], 


[15], 

 [16]  


 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20КЯиК -> 10.06.2016 -> Силлабусы%202013 -> силлабус%20ФИТ%20%202013 -> силлабус%20ФИТ%20КЯ%202013
Силлабусы%202013 -> БАҒдарламасы ( syllabus)
Силлабусы%202013 -> «бекітемін» Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Силлабусы%202013 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
Силлабусы%202013 -> «Бекітемін» Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Силлабусы%202013 -> БАҒдарламасы ( syllabus)
Силлабусы%202013 -> БАҒдарламасы ( syllabus) kt 1104 Қазақ тілі пәні бойынша kt 04 Қазақ тілі модулі
Силлабусы%202013 -> БАҒдарламасы ( syllabus) К(R) Yа 1102 Қазақ тілі пәні бойынша
силлабус%20ФИТ%20КЯ%202013 -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Силлабусы%202013 -> БАҒдарламасы ( syllabus)

жүктеу 299.69 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет