Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі Ғазалиев А. Мжүктеу 146.06 Kb.

Дата27.05.2017
өлшемі146.06 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 Бекітемін 

Ғылыми кеңес тӛрағасы, 

 ректор, ҚР ҰҒА академигі 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 20___ж. 

 

 

 

 

 

МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

TZhTMGTP 6307 «Тасымал жұмыстарының технологиясы мен 

механизациясының ғылыми-техникалық проблемалары» пәні 

 

KOT 4 Көліктік өнеркәсіптің технологиясы модулі  

6М090100 – «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен 

тасымалдауды ұйымдастыру»  мамандығының магистранттары үшін 

 

Жол – көлік факультеті    

А.Н. Данияров атындағы «Өнеркәсіптік  көлік» кафедрасы 

 

 

  

 

  

2016 


Алғы сӛз 

 

Магистранттарға  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасы  (syllabus  )  жасалған: аға оқытушы, т.ғ.к. Галинмен И.А. 

 

А.Н.  Данияров  атындағы  өнеркәсіптік    көлік  кафедрасының  отырысында талқыланған. 

 

№ _______ хаттама «____»  _______ 20___ ж.  

Кафедра меңгерушісі________________         «____»____________20___ж. 

 

ЖКФ оқу-әдістемелік кеңесімен  мақұлданған  

№ ________ хаттама «____»   _______ 20___ж.   

 

 

Төраға ________________        «____»____________ 20___ж.  

 

  

 


Оқытушы туралы мәліметтер және байланыстық ақпарат 

Галин  Игорь  Александрович  –  иехника  ғылымдарының  кандидаты, 

«Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының аға оқытушысы. 

Өнеркәсіптік көлік кафедрасы ҚарМТУ бірінші корпусында (Б. Мира, 56) 

орналасқан, 121 ауд., байланыс телефоны 56-75-98 доб. 2051. 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы  

 

Пәннің сипаттамасы  

«Тасымал  жұмыстарының  технологиясы  мен  механизациясының  ғылыми-

техникалық    проблемалары»  пән  пәндердiң  өнеркәсiбi  циклге  кiредi  және 

6М090100  –  «Көлікті  пайдалану  және  жүк  қозғалысы  мен    тасымалдау 

ұйымдастыру»  мамандығы  үшiн  жұмыс  оқу  жоспарының  таңдауы  бойынша 

компонент болып табылады.  

Пәннің мақсаты  

«Тасымал  жұмыстарының  технологиясы  мен  механизациясының  ғылыми-

техникалық  проблемалары» пәнінің мақсаты тиеу – түсіру жұмыстары кезінде 

білім  алу  саласындағы  тиімді  механизация  құралдарын  қолдану  болып 

табылады. 

 

Пәннің міндеттері  

Пәннің міндеттері мынадай:  сабақтас қайта тиеу жұмыстармен теориялық 

және 

жаттығу 


сұрақтарының 

кең 


шеңберi 

бойынша 


көлiгiнiң 

магистранттарының әзiрлеуiн қамтамасыз ету. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

түсініке ие болуға: 

-  технология  және  қайта  тиеу  жұмыстардың  механикаландыруы  мәселелерiнiң 

ғылыми-техникалықтар туралы; 

білуге: 

-  механикаландырудың  құралдарының  жұмыс  жағдай  және  конструкциялары 

қайта тиеу жұмыс iстегенде; 

-  механикаландырудың  құралдарының  жобалау  және  есептеуi  қайта  тиеу 

жұмыс iстегенде; 

істей білуге: 

- оқылытын пәннiң теориялық негiздерiн қолдану; 

- механикаландыруды құралды жобалансын қайта тиеу жұмыс iстегенде

Оқу ме

рз

імі 

С

емес

тр

 Кр

еди


тт

ер с


ан

ы

 ECTS

 

Сабақ түрлері МӨЖ 

сағаттар 

саны 

Жалпы 


сағаттар 

саны 


Бақылау 

түрі 


байланыссағаттарының 

саны 


ОМӨЖ 

сағаттар


ы саны  

барлы


қ 

сағат 


дәріс

тер 


практикал

ық 


сабақтар 

Лаборатор

иялық 

сабақтар  

30 


30 

60 120 

60 


180 

Емтихан 


практикалық дағдыларды меңгеруге: 

есептеудiң  таңдауында  және  механикаландырудың  құралдарының пайдаланулары қайта тиеу жұмыс iстегенде; 

- механикаландырулар құралдардың жобалауында қайта тиеу жұмыс iстегенде.  

Айрықша деректемелер  

Берілген пәнді зерделеу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді (тақырыптарды) 

көрсету арқылы) меңгеру қажет: 

 

Пән Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1. 


Тасымал 

жұмыстарының 

технологиясы 

мен 


механизациясының 

ғылыми 


техникалық проблемалары 

 

Барлық тақырыптар  

Тұрақты деректемелер  

«Тасымал  жұмыстарының  технологиясы  мен  механизациясының  ғылыми-

техникалық    проблемалары»  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  келесі  пәнде 

«Көлік құралдарын күтіп ұстау және жөндеу».  

Пәннің мазмұны 

 

Бөлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, с. 

лекция-

лар 


тәжірибелік 

Зертхана


лық 

ОМӨ


Ж 

МӨЖ 


1 Жүйенің теориялық негіздері 

  

 1.1 


Контейнерлік  ағымның,  жүк 

тармағындағы 

жүк 

вагон 


ағындарының тәуліктік есебі 

  

 

 2  Өнеркәсіптік  –  көліктік  кәсіпорын-

дар жүйесі 

   2.1  Тиеу  –  түсіру  машиналарының 

(ТТМ) 


жүк 

аудандарындағы 

жұмысының 

тәуліктік 

көлемін 

есептеу 


  

  

 

 Механикаландырылған 

және 

автоматтандырылған қоймалар  

  3.1 Тәуліктік жұмыс көлеміндегі ТТМ 

есепке алу кезінде тікелей нұсқасы 

 

  

 

 4  Көліктік  –  қойма  жүйесінің  жүйелі 

тәсілді әзірлеу және іске асыру. 

   4.1  Бос  вагондарды  тиеуге  арналған 

жүк 


ауданын 

және 


ұзындығын 

есептеу. 

 

  

 

 Қоймадағы 

жүктердің 

модельдерінің қорларын басқару. 

   5.1  Қажетті қойма алаңын есептеу 

 

  

  

6 Жүк ауданында вагондардың техно-

логиясын өңдеу 

  

 6.1  Жүк  пунктінің  жұмысы  кезінде 

ТТМ  детерминдік  шешімінің  қажетті 

санын есептеу 

   

 

7 Жабық қоймаларда сақтау  

  7.1 

Қарапайым 

вагон 

операциясындағы уақытты есептеу  

  

 

 8  Ашық  қоймаларда  жобалау  және 

есептеу 


 

  8.1  Жүк  ауданында  вагондарды  беру 

кезінде оңтайлы санын есептеу 

 

  

 

 9  Қоймаларда  қайта  тиеу  оңтайлы 

сыйымдылығын анықтау 

   9.1 Қызмет көрсету теориясы табында 

қоймадағы 

қорларды 

жаппай 


пайдалану және есептеу 

 

  

  

10 Бункерлер мен силостар 

   10.1 

Қойманың 

оңтайлы 

сыйымдылығын анықтау 

 

  

 

 11 

Көмірді 


тиеу 

кешенінің 

техникалық шешімдері 

  

 11.1  Оңтайлы  қажетті  контейнерлер 

паркін анықтау 

 

  

  

12 Контейнерлік терминалдар 

 

 

12.1  Жүк  ауданының  ұстанымын 

көпшілікке 

қызмет 

көрсету 


жүйелерінің 

параметрлерінің 

оңтайлылығын есептеу 

  

 

 13 Контейнерлік терминалды жобалау 

  14  Үйме  және  құймалы  жүктердің 

ауыстырып тиеу кешендері 

 

 15 Мұнай құятын терминалдар  

 ҚОРЫТЫНДЫ: 30 

30 


60 


60 

 

Практикалық сабақтардың тізімі  

1  Контейнерлік  ағымның,  жүк  тармағындағы  жүк  вагон  ағындарының 

тәуліктік есебі 

2 Тиеу – түсіру машиналарының (ТТМ) жүк аудандарындағы жұмысының 

тәуліктік көлемін есептеу 

3 Тәуліктік жұмыс көлеміндегі ТТМ есепке алу кезінде тікелей нұсқасы 

4 Бос вагондарды тиеуге арналған жүк ауданын және ұзындығын есептеу. 

5 Қажетті қойма алаңын есептеу 

6  Жүк  пунктінің  жұмысы  кезінде  ТТМ  детерминдік  шешімінің  қажетті 

санын есептеу 

Қарапайым вагон операциясындағы уақытты есептеу 

8 Жүк ауданында вагондарды беру кезінде оңтайлы санын есептеу 

9  Қызмет  көрсету  теориясы  табында  қоймадағы  қорларды  жаппай 

пайдалану және есептеу 

10 Қойманың оңтайлы сыйымдылығын анықтау 

11 Оңтайлы қажетті контейнерлер паркін анықтау 

12  Жүк  ауданының  ұстанымын  көпшілікке  қызмет  көрсету  жүйелерінің 

параметрлерінің оңтайлылығын есептеу  

Оқытушымен магистранттың ӛздік жұмысының тақырыптық жоспары 

 

ОМӨЖ дің 

тақырыбының атауы

 

ОМӨЖ дің 

тақырыбының 

атауы


 

Сабақ өткізу 

формасы

 

Тапсырманың 

мазмұны

 

Ұсынылған 

әдебиеттер

 

1 тақырып. Жүйенің 

теориялық негіздері

 

Берілген 

тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Бақылау 


сұрақтары

 

Сұрақтар


 

Дәріс 


конспектілері. 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер 

тізімі

 

2 тақырып. 

Өнеркәсіптік – 

көліктік кәсіпорындар 

жүйесі

 

Берілген 

тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Бақылау 


сұрақтары

 

Сұрақтар


 

Дәріс 


конспектілері. 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер 

тізімі

 

тақырып. Механикаландырылған 

Берілген 

тақырып 

Бақылау 


сұрақтары

 

Сұрақтар


 

Дәріс 


конспектілері. 

және 

автоматтандырылған 

қоймалар 

 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер 

тізімі

 

4 

тақырып. Көліктік – 

қойма жүйесінің 

жүйелі тәсілді әзірлеу 

және іске асыру. 

Берілген 

тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Бақылау 


сұрақтары

 

Сұрақтар


 

Дәріс 


конспектілері. 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер 

тізімі

 

5 

тақырып. Қоймадағы 

жүктердің 

модельдерінің 

қорларын басқару.  

Берілген 

тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Бақылау 


сұрақтары

 

Сұрақтар


 

Дәріс 


конспектілері. 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер 

тізімі

 

тақырып. Жүк 

ауданында  вагондар-

дың 

технологиясын өңдеу 

 

Берілген тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Бақылау 


сұрақтары

 

Сұрақтар


 

Дәріс 


конспектілері. 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер 

тізімі

 

тақырып.  Жабық қоймаларда сақтау 

 

Берілген тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Бақылау 


сұрақтары

 

Сұрақтар


 

Дәріс 


конспектілері. 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер 

тізімі

 

тақырып. Ашық 

қоймаларда 

жобалау 

және есептеу 

 

Берілген тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Бақылау 


сұрақтары

 

Сұрақтар


 

Дәріс 


конспектілері. 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер 

тізімі

 

тақырып. Қоймаларда қайта тиеу 

оңтайлы 


сыйымдылығын 

анықтау


 

Берілген 

тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Бақылау 


сұрақтары

 

Сұрақтар


 

Дәріс 


конспектілері. 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер 

тізімі

 

10 


тақырып. Бункер-

лер мен силостар

 

Берілген тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Бақылау 


сұрақтары

 

Сұрақтар


 

Дәріс 


конспектілері. 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер 

тізімі

 

11 


тақырып. Көмірді 

тиеу кешенінің 

техникалық шешімдері

 

Берілген тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Бақылау 


сұрақтары

 

Сұрақтар


 

Дәріс 


конспектілері. 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер 

тізімі

 


12 

тақырып. Контей-

нерлік терминалдар

 

Берілген тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Бақылау 


сұрақтары

 

Сұрақтар


 

Дәріс 


конспектілері. 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер 

тізімі

 

13 


тақырып. Контей-

нерлік терминалды 

жобалау

 

Берілген тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Бақылау 


сұрақтары

 

Сұрақтар


 

Дәріс 


конспектілері. 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер 

тізімі

 

14. 


тақырып. Үйме 

және құймалы 

жүктердің ауыстырып 

тиеу кешендері

 

Берілген тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Бақылау 


сұрақтары

 

Сұрақтар


 

Дәріс 


конспектілері. 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер 

тізімі

 

15. 


тақырып. Мұнай 

құятын терминалдар

 

Берілген тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Бақылау 


сұрақтары

 

Сұрақтар


 

Дәріс 


конспектілері. 

Барлық негізгі 

және қосымша 

әдебиеттер 

тізімі

 

 

 

МӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы 

1  Қайта  тиеу  жұмыстардың  технологиясының  мәселелерiмен  ғылыми-

техникалықтармен таныстырады 

2  Қайта  тиеу  жұмыстардың  механикаландыруды  мәселесiнiң  ғылыми-

техникалығын қарап шығу 

3  Темiр  жол  көлiгiнде  қайта  тиеу  жұмыстардың  технологиясының 

мәселелерiмен таныстырады 

4  Темiр  жол  көлiгiндегi  қайта  тиеу  жұмыстардың  механикаландыруды 

мәселесiн қарап шығу 

5  Қайта  тиеу  жұмыстардың  технологиясының  мәселелерiмен  қоймалық 

операцияларда таныстырады 

6  Қайта  тиеу  жұмыстардың  механикаландыруды  мәселесi  қоймалық 

операцияларда қарап шығу 

7 Қайта тиеу жұмыстардың технологиясының мәселелерiмен контейнерлiк 

тасымалдауларда таныстырады 

8  Қайта  тиеу  жұмыстардың  механикаландыруды  мәселесi  контейнерлiк 

тасымалдауларда қарап шығу 

9  Өнеркәсiп  көлiгiнде  қайта  тиеу  жұмыстардың  технологиясының 

мәселелерiмен таныстырады 

10  Өнеркәсiп  көлiгiндегi  қайта  тиеу  жұмыстардың  механикаландыруды 

мәселесiн қарап шығу 

11 Құрылым және тiк конвейердiң жұмысын қарап шығу 12  Тiк  конвейердiң  параметрлерiн  анықтау.  Бастапқы  деректер  тиiстi 

варианттар  бойынша  келесi  мәлiметтер  негiзiнде  менменседi:  ча  -  өнiмдiлiк 

совая; бiр жағынан жiберудi қашықтық; көлбеу бұрышы  

13 Құрылым және қатпарлы конвейердi жұмысты қарап шығу 

14 Қатпарлы конвейердiң параметрлерiн анықтау. Бастапқы деректер тиiстi 

варианттар  бойынша  келесi  мәлiметтер  негiзiнде  менменседi:  сағаттық 

өнiмдiлiк; бiр жағынан жiберудi қашықтық 

15 Құрылым және қырнауышты конвейердi жұмысты қарап шығу  

16  Қырнауышты  конвейердiң  параметрлерiн  анықтау.  Бастапқы  деректер 

тиiстi  варианттар  бойынша  келесi  мәлiметтер  негiзiнде  менменседi:  сағаттық 

өнiмдiлiк; бiр жағынан жiберудi қашықтық 

 

Магистрантардің білімдерін бағалау критерийлері  

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  аралық  бақылау  (60%  дейін)  және 

қорытынды аттестаттау (емтихан) (40% дейін) бойынша үлгерімнің ең жоғары 

көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес  100% дейін 

мәнді құрайды.   

Саясаты және процедуралары  

«Тасымал жұмыстарының технологиясы мен механизациясының ғылыми-

техникалық    проблемалары»  пәнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді  сақтауды 

өтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2 Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

5 Жіберілген практикалық және зертханалық сабақтар оқытушы белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

6 Кафедраның дәрістік қорларына зиян келтірмеуді. 

7 ЖОО – ның жарғыларын қатаң сақтауды. 

8  Курстастармен  және  оқытушылармен  қалтқысыз  ашық  қарым  – 

қатынаста болу  және шыдамды, тілектес болуды сұраймын.  

Оқу-әдістемелікпен қамтамасыз ету 

Автордың аты - 

жөні 

Оқу-әдістемелік әдебиет-тердің атауы 

Баспасы, шыққан 

жылы 

Дана саны кітапхана

да 


кафедрад

а 

Основная литература 1. Акашев З.Т.,  

Малыбаев С.К., 

Акашев А.З. 

Поиск 


и 

реализация 

наукоемких  продукций  в 

промышленности 

и 

транспорте. Монография. Караганды: Изд-во 

КарГТУ, 2006. 197 

с. 

2.  Под  ред.  Тимо-

шина  А.А.  и  Ма-

чульского И.И. 

Комплексная  механиза-

ция  и  автоматизация  по-

грузочно-разгрузочных 

работ 

М.: 


Маршрут, 

2008. 400 с. 

10 3. Данияров Н.А.   

Системы  адаптирования 

технологического  обору-

дования  к  условиям  экс-

плуатации. Монография.  

Караганда:  Изд-во 

КарГТУ, 

2010. 


147с.   4.  Журавлев  Н.П., 

Маликов О.Б.  

Транспортно-грузовые 

системы 


М.: 

Маршрут, 

2006. 368 с. 5. Казаков А.П. 

Технология  и  организа-

ция перегрузочных работ

 

М.: Транспорт, 

2007. 416 с. 

10 6. Киреев В.С. Механизация и автомати-

зация 


погрузочно-

разгрузочных работ

 

М.: 


Транспорт, 

2009. 352 с. 

10 7. Гриневич Г.П. Комплексная  механиза-

ция  и  автоматизация  по-

грузочно-разгрузочных 

работ  на  железнодорож-

ном транспорте

 

М.: Транспорт, 

2008. 343 с. 

20 8.  Голубков  В.В., Киреев В.С. 

Механизация  погрузоч-

но-разгрузочных  работ  и 

грузовые устройства

 

М.: 


Транспорт, 

2006. 350 с. 

10 9. Кузьмин А.В.,  Марон Ф.Л.  

Справочник  по  расчетам 

механизмов 

подъемно-

транспортных машин 

М.:  Машиностро-

ение, 2010 с.  

20 


Дополнительная  литература 

10. Смехов А.А. 

Математические  модели 

процессов грузовой рабо-

ты 


М.: 

Транспорт, 

2008 с. 

10 


11.  Под  ред.  Де-

рибаса А.Т. 

Промышленный 

транс-

порт 


М.: 

Транспорт, 

2007. 560 с. 

10 


12. 


Малыбаев 

С.К.,  


Данияров А.Н.  

Специальные  виды  про-

мышленного транспорта 

М.: 


Транспорт, 

2009 с. 


20 

13.  Спиваковский А.О. Дьячков В.К. 

Транспортирующие  ма-

шины 

М.:  Машиностро-ение,2010.-487с 

10 


14. Справочник 

Конвейеры 

М.:  Машиностро-

ение, 2012 с. 

10 


 

 Орындау графигі және пән бойынша тапсырманы тапсыру 

 

Бақылау 


түрі 

Тапсырманы

ң мақсаты мен 

мазмұны 


 

Ұсынылған 

әдебиттер 

Орындау 


ұзақтығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсы


ру күні 

 

 Баллда

ры 


Тексеру: 

МӨЖ дің 


бақылау 

Пән бойынша 

материалды 

меңгеруін тексеру 

Дәріс 

конспектісі  . Негізгі және 

7 апта 


Болып 

жатқан 


7 апта 

 

  

тапсырмала

ры 


қосымша 

әдебиеттердің 

барлық тізбесі 

 

 20 

Тексеру: 

МӨЖ дің 

бақылау 


тапсырмала

ры 


Пән бойынша 

материалды 

меңгеруін тексеру 

Дәріс 


конспектісі  . 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттердің 

барлық тізбесі 

14 апта 


Болып 

жатқан 


14 

апта 


 

 

  

 

20 Жазбаша 

сауалнама 

Пән бойынша 

материалды 

меңгеруін тексеру 

Дәріс 


конспектісі  . 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттердің 

барлық тізбесі 

2 байланыс 

сағаты 

Бақылау 


7  және 

14 


апта 

 

    20 

Емтихан 


Пән бойынша 

материалды 

меңгеруін тексеру 

Дәріс 


конспектісі  . 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттердің 

барлық тізбесі 

2 байланыс 

сағаты 

Қорытын


ды 

Емтих


ъан 

уақыт


ында 

 

 40 

Барлығы 


 

 

  

 

 100 

 

 Ӛзін ӛзі бақылауға арналған сұрақтар 

1 ТГС - тың қандай құрылымы бар? 

2 Тиеу машинасын жасайтын қандай қазіргі заманғы үрдістер керек. 

3 Жүкті ауыстырып тиеуші көліктердің негізгі параметрлерін атаңыз? 

4  техникалық  жүк  машинасының  пайдалану  өнімділігі  несімен 

ерекшеленеді? 

5  Жүк  машиналарының  жұмыс  ықтималдылығынан  қалай  бас  тартуға 

болмайды? 

6 Тәуліктік жүк ағыны және қойма сыйымдылығы қалай? 

7  Ықтимал  тәсілдері  қайта  өңдеу  қабілетін  анықтау  кезінде  қайта  тиеу 

жұмыстары туралы айтыңыз? 

8  Цикл  және  эксплуатациялық  өнімділік  машинаның  жүктелуін  қалай 

анықтауға 

болады? 

9 Тиеуді қалай таңдауға лайықты? 

10  Ауыстырып  тиеу  жұмыстарында  қандай  өртке  қарсы  талаптар 

қойылады?  

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал