Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректорыжүктеу 137.98 Kb.
Pdf просмотр
Дата10.09.2017
өлшемі137.98 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 БЕКІТЕМІН 

Ғылыми  кеңес  тӛрағасы,   

ҚарМТУ ректоры 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2014 ж.

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША 

                               ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

( SYLLABUS) 

 

KТ 1115 - Қазақ тілі пәні 

 

Til 4 Тілдік модуль  

5В070800 – Мұнай-газ ісі мамандығы 

 

 

Тау-кен факультеті  

Қазақ тілі және мәдениеті  кафедрасы 

 

  

                                     

 

  

 

  

                                                            

 

2014 


 

 


 

 Алғы сӛз

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірлеген:    Кенжеғалиев Саян Акылжанұлы - ф.ғ.к., аға оқытушы

Иманбаева Света Бақытқызы - п.ғ.м., аға оқытушы; 

Оспанғалиева Меңдігүл Тӛлеутайқызы - п.ғ.м., оқытушы. 

 

 «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының отырысында талқыланған  

 

«____»______________2014 ж. № ____ хаттама   

Кафедра меңгерушісі_________  ______________ «____»____2014 ж. 

               (қолы)                 (А.Ж.Ә.) 

    


 

 

Жол-кӛлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған  

«____»______________2014 ж. № _______ хаттама  

 

Тӛраға         ______________   ________________  «____»____2014 ж.                                

 

             (қолы)                                  (А.Ж.Ә.)  

 

 Кенішті аэрология және еңбек қорғау кафедрасымен келісілген 

 

Кафедра меңгерушісі_________  ______________ «____»____2014 ж.                                                                              (қолы)                        (А.Ж.Ә.) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

Кенжеғалиев Саян Акылжанұлы - ф.ғ.к., аға оқытушы; 

Иманбаева Света Бақытқызы - п.ғ.м., аға оқытушы; 

Оспанғалиева Меңдігүл Тӛлеутайқызы - п.ғ.м., оқытушы. 

 

Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ  І  корпусында  (Б.Бульвары,  56) орналасқан, 329 ауд., байланыс телефоны 56-95-06. (1123) 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер с


ан

ы

 ECTS

 

Сабақ  түрі СӚЖ 

сағаттар


ының 

саны 


Жалпы 

сағат 


саны 

Бақылау 


түрі 

Қатынас сабақтарының 

саны 

СОӚЖ 


сағаттар

ының 


саны 

Барлық 


сағат 

саны 


дәріс 

практика


лық 

сабақтар 

зертхана

лаық 


сабақтар 

3  4,5 45 


45 


90 

45 


135 

Тест 


3  4,5 


45 


45 


90 

45 


135 

Емтихан 


 

Пәннің сипаттамасы 

Қазақ    тілі    пәні  үйретуде  студенттердің  тілді  орта  мектепте  оқып  үйренгені, 

тілдік жүйе жайлы түсініктердің қалыптасқаны ескеріліп, жоғары оқу орнында оны ары 

қарай  толықтыруды  қолға  алу,    осыған  орай  мәтіндер  әр  мамандыққа  арнайы 

дайындалып,  әр  сала  бойынша  лексиканы  меңгерту  болып  табылады.  Қазақ    тілі  пәні 

жалпы білім беретін және міндетті пәндер циклына кіреді. Пәннің мақсаты 

Берілген пәнді зерделеудің мақсаты:  

         ЖОО-дағы  қазақ  тілінің  қолданыс  аясын  барынша  кеңейтіп,  мемлекеттік  тіл 

ретінде  ӛмірлік  қажеттілікке  айналдыру  мақсатында  білім  беру  жүйесінде  жасалып 

жатқан  реформаларды  басшылыққа  алып,  бүгінгі  күннің  талаптарына  толық  жауап 

беруді  талап  етіп  отыр.  Қарқынды  даму  үрдісі  мен  әлеуметтік  жағдайы,  шетелдермен 

халықаралық  байланысының  нығаюы,  әлемдік  қауымдастықтағы  беделінің  артуы, 

біліктілік  деңгейі  әлемдік  стандарттарға  сәйкес  келетін,  бәсекеге  қабілетті  жоғары 

білімді  сапалы  мамандарды  даярлаудың  қажеттігін  туғызып  отыр.  Мамандардың 

бәсекеге  қабілеттілігінің  негізгі  кӛрсеткіштерінің  бірі  –  олардың  мемлекеттік  тілді 

толық меңгеруі мен оны тәжірибе жүзінде қолдана алуы керек. 

         Студенттердің  бойында  мемлекеттік  сана  мен  отансүйгіш  сезімін  нығайту,  қазақ 

елінің рухын-мәдени жетістіктерін насихаттауға ықпал ету арқылы қоғамда қазақ тілін 

білушілердің артықшылықтарын орнықтыру тетіктерін жетілдіру кӛзделеді. 

         Тіл  үйренушінің  қарым-қатынасқа  түсу  салаларын  ескере  отырып,  сӛйлеу 

әрекетінің  4  қағидатына  (тыңдалым,  оқылым,  айтылым,  жазылым)  негізделген  тіл 

үйренушінің  мақсаты,  тілді  қолдану  саласы,  коммуникативтік  жағдаяттар 

компоненттері, контекспен байланыстылығы тіл бірліктерінің қолданыстағы қызметіне 

сай  анықталады.  Осы  тұрғыдан  алғанда,  ең  басты  мақсат  –  тұрмвстық,  әлеуметтік 

тақырыптардағы  мәтіндер  негізінде  тіл  үйренушілердің  сӛйлеу  біліктілігін  жетілдіру, 

лексикалық  қорын,  грамматикалық  білік-дағдыларын  қалыптастыру,  қазақ  тілі 

грамматикасы туралы білімін дамыту. 

Тілді меңгертудің мақсаттары мынадай: 

-

 тілдік білім берудің негізгі құзіреттілігі және оның нәтижелі болуы; 

-

 коммуникативті-функционалдық бағыт; 

-

 пән  мазмұны  мен  оның  нәтижесінің  белгіленген  типтік  стандарт  бойынша 

оқытылуы мен тілді меңгертуі

-

 

пән  мазмұнының  сала,  тақырып,  шағын  мәтін  және  қатысымдық  типтік жағдаяттарынан  құралған  когнитивті-лингвомәдени  кешен  түрінде  берілуі 

 

керек; -

 

әр түрлі ғылыми мәтіндер, оқулықтардағы мамандығына байланысты мәтіндерге сұқбаттар мен монологтар құру, мамандығына байланысты жаңа сӛздер жаттау; 

 

Пәннің міндеттері 

Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

   Қазақ тілін меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді сӛйлеу түрлеріндегі 

модельдер мен қатысым түрлері арқылы түсінік алуы керек; 

-

 тілдік  жүйе  мен  оның  амалдарын  мәдени-танымдық  қатысымдық  әрекеттер 

арқылы меңгерту; 

-

 

ӛнер  мен  мәдениет  (театр,  фильм,  кітап,  музыка  және  т.б.)  мәселелеріне байланысты  ӛтілген  тақырыптарды  баяндау,  мақұлдау,  алған  мәліметтерге  ӛз 

кӛзқарасын білдіру, дәлелдеу; 

-

 

белгілі  бір  тақырыпты  (әлеуметтік-тұрмыстық,  әлеуметтік-мәдени  сала) талқылауға ӛз қабылдауы бойынша баға беру; 

-

 мәліметтерді беруге дайындығы мен қабілеттілігі, әңгімелесушіге жеткізе алуы, 

қызығушылық танытуы; 

-

 

мәліметтерді сұрау, қайталап сұрау, кеңес беру, нұсқау беру; -

 

әлеуметтік-тұрмыстық,  әлеуметтік-мәдени  және  кәсіби  оқу  саласында жағдаяттарды немесе оқиғаларды рет-ретімен ӛз кӛзқарасы бойынша сипаттау; 

-

 тақырыптар  мен  тақырыпшалар  аясындағы  нақты  жағдайларды  немесе  таныс 

заттар/объектілерді сипаттау; 

-

 

белгілі бір тақырып бойынша қысқа, аса қиын емес эссе жазуға дағдыландыру; -

 

кәсіби  ӛмірден  алынған  қарапйым  хабарламаларды,  ӛтілген  тақырыптағы әңгімені анық айыра біліп айтуы керек; 

-

 электронды және қағаз түріндегі мәтіндерді қарап, қажетті мәліметті ала білу; 

            Бүкіл оқыту үрдісінде коммуникативтік бағыт бере отырып, қазақ тілінен алған 

білімін іс жүзінде, әр түрлі ситуативтік жағдайларда сӛйлесе білуі керек. 

             Қазақ  тілі  сабағындағы  лексикалық,  морфологиялық  және  синтаксистік  

тақырыптардың  негізінде  студенттер  жаттығу  жұмыстарын,  тапсырмаларын  істей 

алулары керек. 

            Қазақ  тілі  грамматикасының  ерекшеліктерін  орыс  тілі  грамматикасымен 

салыстыра  отырып,    мәтіндерді  түсініп,  мәнерлеп  оқу,  тыңдай  білу  қабілеттерін 

жетілдіру,  сӛйлеу  тілін  меңгеру,  сауатты  жазуға  үйрену,  шығарма  жазуға 

жаттықтырылу,  шығармалардың  мазмұнын  дұрыс  айтып  беру  туралы  практикалық 

дағдыларына машықтануы керек.    

 

 Пререквизиттер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды) 

кӛрсетумен) игеру қажет: 

 

Пән Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1  Қазақ  тілі  (орта 

мектеп деңгейі) 

Грамматика  (фонетика,  лексика,  морфология,  синтаксис).  Қазақ 

халқының тұлғаларының шығармашылықтары. 

 

 Постреквизиттер 

Қазақ  тілі  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  келесі  пән  Кәсіби  қазақ  тілін 

меңгеру кезінде қолданылады. 

 

 

  

 

  Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек кӛлемділігісағ. 

Дәрістер 

Практика


лық  

Зертхана- 

лық 

сабақтар СОӚЖ 

СӚЖ 


            І семестр 

1-тақырып. Отан отбасынан 

басталады. Отбасы және 

ұлттық дәстүр. Фонетика 

туралы жалпы түсінік. Тән 

дыбыстар. 

  2-тақырып. Жас отбасы және дәстүр.Қазақстандағы некеге 

тұру жүйесіндегі  ұлттық салт-

дәстүрлер  және демографиял.  

мәселелер.Буын түрлері.Екпін. 

  3-тақырып.  Қазіргі  тұрғын  үй құрылысы.  Ауылдағы  тұрғын 

үй құрылыс бағдарламасы. Сӛз 

құрамы.Түбір  және  қосымша. 

Жұрнақ түрлері. 

  4-тақырып. Мінез және келбет. Адамның  жан  дүниесі  және 

сыртқы 


келбеті. 

Жалғау 


түрлері. Тәуелді септеу. 

  5-тақырып.

 

Уақыт және адам. 

Уақыт алтыннан да қымбат. 

Сӛз таптары. Сан есім. 

  6-тақырып.  Салауатты  ӛмір салты.  Дені  саудың  –  жаны 

сау.Үндестік заңы. (Ілгерінді, 

кейінді ықпал) 

  7-тақырып. 

Аралық 


тест. 

Тазалық  –  денсаулық  кепілі. 

Тәуелдік  жұрнақтар  (-нікі,-

дікі,-тікі).

 

  8-тақырып.  Менің  Отаным  -  

Қазақстан.  Қазақ  елі  –  бай  ел. 

Зат есім. 

  9-тақырып.  Қазақ    халқының 

дәстүрлі ӛнері. Қазақтың театр 

және  кино  ӛнері.  Кӛмекші 

есімдер. Омоним. Синоним. 

Антоним. 

  10-тақырып. 

Ӛлең 


сӛздің 

патшасы. 

Хакім 

Абайдың 


философиясы. Сын есім. 

  11-тақырып. 

Туған  ел 

– 

тұғырың.  Айша  Бибі  кесенесі. Сын есімнің шырайлары. 

  12-тақырып.  Университет  – 

білім 


ордасы. 

Мамандық 

туралы. Есімдік. 

  13-тақырып. 

Қоғам 


және 

   

жастар. Қоғамның 

басты 


байлығы – дарынды жастарда. 

Етістік. 

14-тақырып. Аралық тест. 

Жастар 


және 

қоғамдық 

ұйымдар. Етістік шақтары. 

  15-тақырып. 

Қайталау. 

Қорытынды. 

Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ: 

 

45  

45 


45 

                                                                            ІІ семестр 

1-тақырып. Ғылым инновац-қ 

эконом-ң негізі. Ғылым 

инновац-қ жаңалықтар. 

Етістіктің шақтары. 

  2-тақырып. Заман және Заң. 

ҚР-ның «Тілдер туралы Заңы». 

Етістіктің райлары. 

  3-тақырып. Жарнама және 

бәсеке. Жарнама сауаттылығы. 

Етіс категориясы.  

  4-тақырып.Тәуелсіздік тӛрінде 

Біз тәуелсіз елдің ұрпағымыз. 

Етістіктің жіктелуі. 

  5-тақырып.Ұлылық ұлыдан. 

Ұлылардан қалған сӛз. Үстеу. 

  6-тақырып. Қазақ елінің ұлттық байлығы.Ұлттық құндылықтар. 

Түркістан. Одағай.  

Еліктеу сӛздер. 

  7-тақырып.Тарихыңды таны. 

Ерлік туын кӛтерген ерлер. 

Аралық тест. Шылаулар. 

  8-тақырып. Мұнай және газдың 

алғашқы тарихынан. Есімше. 

Кӛсемше. 

  9-тақырып . Мұнай ӛндірісінің 

тарихы. Жай сӛйлем. 

  10-тақырып. . Мұнайдың қолданылуы. Жай сӛйлем. 

  11-тақырып. Мұнайлы ӛлке - 

Атырау.  Айтылу мақсатына 

қарай сӛйлемнің түрлері. 

  12-тақырып.

 

Мұнай және газ 

кен орындары.Сӛйлем  

мүшелері.  

  13-тақырып. Мұнай-газ кәсіпшілігінің геологиясы.

 

Сӛйлемнің бірыңғай мүшелері.  

 14-тақырып. Іздеу және барлау этаптары. Аралық тест. 

Грамматикаларды қайталау.

 

  15-тақырып. Қайталау. 

Қорытынды. Емтиханға 

  

 

дайындық. БАРЛЫҒЫ: 

 

45  

45 


45 

 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 

І семестр 

1.Отан  отбасынан  басталады.  Отбасы  және  ұлттық  дәстүр  және  демографиял. 

мәселелер.     Грамматика. 

 2.Жас  отбасы  және  дәстүр.  Қазақстандағы  некеге  тұру  жүйесіндегі    ұлттық  салт-

дәстүрлер  және демографиял. мәселелер. Грамматика. 

 3.Қазіргі  тұрғын  үй  құрылысы.  Ауылдағы  тұрғын  үй  құрылыс  бағдарламасы.  

Грамматика. 

 4.Мінез және келбет. Адамның жан дүниесі және сыртқы келбеті. Грамматика. 

 5.Уақыт және адам. Уақыт алтыннан да қымбат. Грамматика. 

 6.Салауатты ӛмір салты. Дені саудың – жаны сау. Грамматика. 

 7. 

Жазба жұмысы. Тазалық – денсаулық кепілі. Грамматика. 

 8. Менің Отаным -  Қазақстан. Қазақ елі – бай ел.  Грамматика. 

 9. Қазақ  халқының дәстүрлі ӛнері. Қазақтың театр және кино ӛнері. Грамматика. 

 10. Ӛлең сӛздің патшасы. Хакім Абайдың философиясы Грамматика. 

 11. Туған ел – тұғырың. Айша Бибі кесенесі.  Грамматика. 

 12. Университет – білім ордасы. Мамандық туралы. Грамматика. 

 13.Қоғам және жастар. Қоғамның басты байлығы–дарынды жастарда.  Грамматика. 

 14. Аралық тест. Жастар және қоғамдық ұйымдар. Грамматика. 

 15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

ІІ семестр Әр мамандық саласына тақырыптар 

 

1.Ғылым инновациялық эконом-ң негізі. Ғылыми инновац-қ жаңалықтар. Грамматика.  2. Заман және Заң. ҚР-ның «Тілдер туралы Заңы». Грамматика. 

 3. Жарнама және бәсеке. Жарнама сауаттылығы. Грамматика. 

 4.Тәуелсіздік тӛрінде. Біз тәуелсіз елдің ұрпағымыз. Грамматика. 

 5. Ұлылық ұлыдан. Ұлылардан қалған сӛз. Грамматика. 

 6. Қазақ елінің ұлттық байлығы.Ұлттық құндылықтар. Түркістан. Грамматика. 

 7. Аралық тест. Тарихыңды таны. Ерлік туын кӛтерген ерлер. Грамматика. 

 8. Мұнай және газдың алғашқы тарихынан. Грамматика. 

 9. Мұнай ӛндірісінің тарихы. Грамматика. 

10. Мұнайдың қолданылуы. Грамматика. 

11. Мұнайлы ӛлке - Атырау. Грамматика. 

12. Мұнай және газ кен орындары. Грамматика. 

13. Мұнай-газ кәсіпшілігінің геологиясы.

 

Грамматика. 14. Іздеу және барлау этаптары. Аралық тест. Грамматикаларды қайталау.. 

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық.  

СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары 

І семестр 

     


1. Отан отбасынан басталады. Отбасы және ұлттық дәстүр. Әңгіме. Сұхбат. 

2.  Жас  отбасы  және  дәстүр.  Қазақстандағы  некеге  тұру  жүйесіндегі    ұлттық  салт-

дәстүрлер  және демографиялық мәселелер. Әңгімелеу.

 

Слайд жасау. 3.  Қазіргі  тұрғын  үй  құрылысы.  Ауылдағы  тұрғын  үй  құрылыс  бағдарламасы.  Сұрақ-

жауап арқылы сұхбат құру.  

4. Мінез және келбет. Адамның жан дүниесі және сыртқы келбеті. Шығарма. 

5. Уақыт және адам. Уақыт алтыннан да қымбат. Реферат. 

6. Салауатты ӛмір салты. Дені саудың – жаны сау. Сұхбат. Әңгіме. 

7. 


Жазба жұмысы. Тазалық – денсаулық кепілі. Реферат. 

 


 

8. Менің Отаным -  Қазақстан. Қазақ елі – бай ел. Әңгіме. Слайд-лекция жасау.   9. Қазақ  халқының дәстүрлі ӛнері. Қазақтың театр және кино ӛнері. Реферат.  

10. Ӛлең сӛздің патшасы. Хакім Абайдың философиясы. Абайдың қара сӛздерін оқыту.  

11. Туған ел – тұғырың. Айша Бибі кесенесі. Реферат.   

12. Университет – білім ордасы. Менің мамандығым. Реферат. 

13. Қоғам және жастар. Қоғамның басты байлығы–дарынды жастарда. Шығарма. 

14 Аралық тест. Қайран ерлер болмаса, ел жұрт жетім. Әңгіме.

 

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық.  

ІІ семестр 

Әр мамандық саласына тақырыптар 

 

1.Ғылым инновациялық экономиканың негізі. 

Реферат. 

 2. Заман және Заң. ҚР-ның «Тілдер туралы Заңы». Конспект жазу 

3. Жарнама және бәсеке. Жарнама сауаттылығы. Слайд жасау.

 

4.Тәуелсіздік тӛрінде. Біз тәуелсіз елдің ұрпағымыз. Шығарма.  5.Ұлылық ұлыдан. Ұлылардан қалған сӛз. Реферат. 

6. Қазақ елінің ұлттық байлығы.Ұлттық құндылықтар. Әңгімелеу.  

7. Аралық тест. Тарихыңды таны. Ерлік туын кӛтерген ерлер. Реферат. 

8. Мұнай және газдың алғашқы тарихынан. Әңгіме. 

9. Мұнай ӛндірісінің тарихы. Реферат. 

10 Мұнайдың қолданылуы. Реферат.  

11. Мұнайлы ӛлке - Атырау. Слайд. 

12. Мұнай және газ кен орындары. Әңгіме. 

13. Мұнай-газ кәсіпшілігінің геологиясы.

 

Әңгіме. 14. Іздеу және барлау этаптары. Әңгіме. 

 

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық.  

 

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән бойынша емтихан бағасы мәжелік бақылау  бойынша үлгерімінің барынша 

үлкен  кӛрсеткіштерінің  (60%  дейін)  және  қорытынды  аттестацияның  (емтиханның) 

(40%  дейін)  қосындысы  ретінде  анықталады және  кестеге  сәйкес    100%  дейінгі  мәнді 

құрайды.  

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


 

Балл 


І, ІІ семестр 

 

Бақылау жұмысы 

(жазбаш


а) 

Практикалы

қ  сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[14], [15], 17], [20] 

 

1-13 апта Межелік 

7, 14 апта 

 

10 


Аралық 

тесттік 


бақылау 

Практикалы

қ  сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[14], [15], 17], [20] 

 

1-13 апта Межелік 

7, 14 апта 

 

20 


Реферат 

Практикалы

қ  сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[14], [15], 17], [20] 

 

3, 14 апта Ағымдағ

ы 

3, 7, 11, 14 , апта 

 

10 Аттеста

ция  


 

Практикалы

қ  сабақтағы 

білімдерін 

[14], [15], 17], 

[20] 


 

1-13 апта 

Межелік 

7-14 апта 

 

20 


 

 

бекіту Емтихан 

Пән 


материалын

ың  игерілуін 

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиет тізімі 

2 қатынас 

сағаттары 

Қорытын

ды 


Сессия кезінде 

 

40  

 

Барлығы    

 

  

100 


 

 

Саясат және процедуралар 

«Қазақ тілі» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді ұстануды сұраймын: 

1. Сабаққа кешікпеу. 

2. Сабақтан дәлелді себепсіз қалмау, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа жағдайларда 

түсіндірме хат ұсынуды. 

3. Сабақтың барлық түрлеріне қатысу студент міндеттерінің қатарына жатады.  

4. Оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сәйкес барлық бақылау түрін тапсыру.  

5. Қатыспаған практикалық сабақтарды оқытушы кӛрсеткен уақытта ӛтеу  

6. Оқу процесіне белсене қатысу. 

7.  Курстастармен  және  оқытушылармен  шыдамды,  ашық,  қалтқысыз  және  тілектес 

болу. 

 

Негізгі әдебиет тізімі 1.

 

Сүлейменова Э.,     Қадашева Қ.,   Аханова Д. Қазақ тілі. Учебный комплекс. Алматы, 1996. 

2.

 Күзекова  З.,    Құрманбайұлы  Ш.,  Жусанбаева  С.  Қазақ  тілі.  (Халықаралық 

қатынастар факультетіне арналған). Алматы: Ана тілі, 1998. 

3.

 

Аяпова  Т.  Қазақ  тілі  (Негізгі  оқулық,  үй  кітабы,  мұғалім  кітабы).  Алматы, 1998. 

4.

 Бектұров  Ш.К.,      Бектұрова  А.Ш.  Қазақ  тілі  (Ана  тілі  деңгейінде  үйрету 

құралы). Алматы, 1998. 

5.

 

Жүнісбекова К. Қазақ тілін тез үйрену сабағы. Алматы, Санат, 1999. 6.

 

Күзекова  З.  С.  Қазақ  тілінің  практикалық  курсы  (гуманит).  Алматы:  Ғылым, 2001. 

7.

 Күзекова  З.  Қазақ  тілі.  Жоғары  оқу  орындарына  арналған  оқулық  (тілдерді 

оқытып үйретудің ортаңғы кезеңі үшін). Астана: Таным, 2003. 

8.

 

Кубаева И. Қазақ тілі Алматы, 2003 (электронды нұсқасымен). 9.

 

Түймебаев Ж. Қазақ тілі (Грамматикалық анықтағыш). Алматы, 2004.  

Қосымша әдебиет тізімі 

1.

 Қордабаев  Т.  Қазақ  тіліндегі  құрмалас  сӛйлемдер  синтаксисі  (Оқу  құралы). 

Алматы, «Санат», 1995. 

2.

 

Исаев С.М. Қазақ тілі. Оқу құралы. Алматы:Университет «Қайнар», 1993. 3.

 

 Нұрғожина Г.М.,  Әбілқасов Ғ.М. Қазақ елінің мемлекеттік рәміздерін оқыту әдістемесі. ҚарМТУ, 2001. 

4.

 Нұрғожина  Г.М.,  Ақынжанова  А.А.,  Түсіпбекова  Э.Қ.  Қазақ  тілі  І-ІІ  курс 

студенттеріне арналған оқулық. Деңгейлетіп оқыту. Қарағанды, ҚарМТУ,  2002. 

5.

 

 Нұрғожина  Г.М.,  Әбілқасов  Ғ.М.,  Жетпісбай  Ш.А.    Қазақ  мәдениеті  (Қазақ тіліне арналған мәтіндер жинағы). ҚарМТУ, 2003.  

6.

 Жетпісбай  Ш.А.,      Ботабек  А.Ә.,      Байпелова  Г.С.,  Әбілқасов  Ғ.М.,  Сағатова 

 

10 


Г.Қ. Қазақ тілі (Кредиттік технология жүйесі бойынша оқу құралы). ҚарМТУ, 2004.  

7.

 Нұрғожина  Г.М.,  Хасен  М.Ә.,  Хамзина  Қ.М.  Суретті  қазақ  тілі.  Оқу  құралы.  

Қарағанды: ҚарМТУ,  2006.  

8.

 

Нұрғожина  Г.М.,  Кинбаева  А.Б.  Қазақ  тілі  (Кредиттік  технология      жүйесі бойынша оқыту). Оқу құралы.  Қарағанды: ҚарМТУ, 2007.  

9.

 Нұрғожина Г.М,  Кинбаева А.Б.,  Әбілқасов Ғ.М. Қазақ тілі және елтану. Оқу 

құралы.  Қарағанды: ҚарМТУ, 2007. 

10.

 

 Нығметова  Н.Т.  Нұржанова  Қ.Қ.  Студенттердің  дербес  жұмысына  арналған мәтіндер жинағы. Қарағанды, ҚарМТУ, 2009. 

11.


 

 Кинбаева  А.Б,  Қоңырова  Н.Ә  Тау-кен  факультетінің  студенттеріне  арналған 

кәсіби мәтіндер жинағы. . Қарағанды, ҚарМТУ, 2009. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

11 


 

 

  

 

  

 

 СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

( SYLLABUS) 

 

 

 

KТ 1115 - Қазақ тілі пәні  

Til 4 Тілдік модуль 

 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 Баспаға__________20 ___ж. Қол қойылды.  Пішіні 90х60/16. Таралымы________дана 

Кӛлемі__________оқу бас. п.                     №__________тапсырыс   Бағасы келісілген 

____________________________________________________________________________________ 

 

100027, ҚарМТУ баспасы, Қарағанды қ., Бейбітшілік б., 56  

 

 Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20КЯиК -> Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Силлабусы%202014 -> Силлабустар%20ГФ%202014
Силлабустар%20ГФ%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры
Силлабусы%202014 -> Ғылыми кеңес тӛрағасы
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> БАҒдарламасы ( syllabus) кт 1106 «Қазақ тілі» пәні кт 06 «Қазақ тілі» модулі
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабустар%20ГФ%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры

жүктеу 137.98 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет