Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректорыжүктеу 154.71 Kb.
Pdf просмотр
Дата17.06.2017
өлшемі154.71 Kb.

 

 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 БЕКІТЕМІН 

Ғылыми  кеңес  тӛрағасы,   

ҚарМТУ ректоры 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2014 ж.

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША 

                               ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

( SYLLABUS) 

 

ККТ 2215 – Кәсіби қазақ тілі пәні  

 

Til 4 Тілдік модуль  

5В072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы 

 

 

Қазақ тілі және мәдениеті  кафедрасы  

  

                                     

 

  

 

  

                                                            

 

 

  

2014 


 

 

 Алғы сӛз

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірлеген:    Кенжеғалиев Саян Акылжанұлы - ф.ғ.к., аға оқытушы

Иманбаева Света Бақытқызы - п.ғ.м., аға оқытушы; 

Оспанғалиева Меңдігүл Тӛлеутайқызы - п.ғ.м., оқытушы. 

 

 «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының отырысында талқыланған  

 

«____»______________2014 ж. № ____ хаттама   

Кафедра меңгерушісі_________  ______________ «____»____2014 ж. 

         (қолы)                 (А.Ж.Ә.) 

    


 

 

Жол-кӛлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған  

«____»______________2014 ж. № _______ хаттама  

 

Тӛраға         ______________   ________________  «____»____2014 ж.                                

 

    (қолы)                                  (А.Ж.Ә.)  

 

 Ӛндірістік экология және химия кафедрасымен келісілген 

Кафедра меңгерушісі_________  ______________ «____»____2014 ж. 

                                                                      (қолы)                        (А.Ж.Ә.) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

Кенжеғалиев Саян Акылжанұлы - ф.ғ.к., аға оқытушы; 

Иманбаева Света Бақытқызы - п.ғ.м., аға оқытушы; 

Оспанғалиева Меңдігүл Тӛлеутайқызы - п.ғ.м., оқытушы. 

 

Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  І  корпусында,  Бейбітшілік бульвары-56, 301, 329 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 56-59-32, ішкі  нӛмір 

1123 


Пәннің еңбек кӛлемділігі 

 

 

Пәннің сипаттамасы 

Кәсіби  қазақ    тілі  базалық  және  міндетті  пәндер  циклына  кіреді.  Пәнді  оқытуда 

танымдық  қызметін  ынталандыратын,  ӛзектендіретін  ұстанымдарға  негізделіп,  жеңілден 

күрделіге қарай бағытталып, кәсіби қазақ тілін коммуникативтік-прагматикалық дәрежеде 

меңгерген тілдік тұлға қалыптастыруды кӛздейді. 

 

Пәннің мақсаты 

Жоғары  оқу  орындарында  оқылатын  кәсіби  қазақ  тілі  белгілі  мамандықтар 

бойынша  даярланатын  маман  кадрларының  коммуникативтік  және  танымдық 

қажеттіліктерімен анықталады.  

Берілген пәнді зерделеудің мақсаты:  

-коммуникативтік: коммуникативтік іс-әрекет салалары, құрылыс 

мамандығына байланысты тақырыптардан қажетті ақпарат алып, оны сипаттауға, талдауға 

үйрету. Әр түрлі жағдаяттарда ойлау логикасын дамыту; 

-тілдесім құралдарын (лексикалық бірліктер, грамматикалық тұлғалар  

және құрылымдар, тілдесім орамдары) меңгерту; 

-жанр, стиль, мазмұны жағынан әртүрлі сипаттағы мәтіндерді және кәсіби 

білімнің элементтерін меңгерту; 

-сӛйлеу әрекетінің кәсіби ауызекі және жазба түрлеріндегі тіл  

материалдарын тыңдап түсіну және қолдануды үйрету; 

-болашақ маманның қызмет саласы бойынша қазақ тілінде ауызша және 

жазбаша тілдесе білуін қалыптастыру; 

-танымдық: мамандыққа сәйкес білімді игеруге тіл үйренушінің жалпы  

дүниетанымын кеңейту;  

-тәрбиелік: тіл үйренушінің мемлекеттік тілге деген құрмет сезімін  

күшейту, қызығушылығын арттыру; 

-жалпы қолданыстағы сӛздер мен сӛз тіркестерінің лексикалық  

минимумын кеңейту; 

-грамматикалық формалар мен құрылымдарды сӛйлеу процесінде дұрыс 

қолдану; 

-белгілі мәтіндерді қайта ӛңдеу; 

С

емес

тр

  

К

реди

тт

ер са

ны

 Сабақтардың түрі 

С

ӚЖ  

са

ғатт

ар с


ан

ы

 Ж

алп


ы 

са

ғатт

ар с


ан

ы

 Б

ақ

ылау т

үрі


 

Қатынас 


сабақтарының саны 

С

ОӚЖ

 

саға

тт

ар сан

ы

 Б

арлық 


 

са

ғатт

ар с


ан

ы

 Дә

рісте


р 

Пра


кт

ик

алық 

са

бақт

ар

 Зе

ртх


ан

а

лық са

ба

қтар

 

Кредит 

ECTS 


кредит 30 30 


60 30 

90 


Емтихан 

 

 

 -тілдік қызметтің әр түрінде (сӛйлеу, тыңдау, оқу, жазу) қиын емес  

прагматикалық  мәтіндерді,  әлеуметтік-тұрмыстық  және  кәсіби  саладағы  ӛзекті 

тақырыптардағы сұхбаттар мен монологтарды ауызша және жазбаша түрде ӛңдеу; 

-

 кәсіби білімін дамыту: а) әр түрлі ғылыми мәтіндерді оқулықтардағы мәтіндер мен 

дәрістерге мамандығына байланысты сұқбаттар мен монологтар құру; 

-

 

сӛйлеудің түрін: әңгімелесу, суреттеу, хабарлауды құрастыру болып табылады.  

Пәннің міндеттері 

Пәннің міндеттері келесідей: 

-  берілген  сұрақтарға  ӛзінде  бар  сӛздік  қорды  пайдалана  отырып,  дұрыс  жауап  беруге 

үйрету; 


-

 

белгілі  бір  тақырып  бойынша  ӛз  ойын  дұрыс  жүйелі  түрде  айта  алатын  дәрежеге жеткізу; 

-

 кәсіби  мәтінмен  жұмыс  істеу  барысында  кӛлемді  мәтінді  оқып  түсінуге,  мәтіннің 

мазмұнын ӛз сӛзімен жеткізе білуге дағдыландыру; 

-

 

естігені бойынша қабылдаған мәліметті қорытып, ӛз ойын айта білуге үйрету; -

 

тілдегі  қолданыс  деңгейіне  қарай  грамматикалық  формалар  мен  құрылымдары,  меңгерту; 

-

 пікірін білдіруге: монолог–суреттеу, сұхбат, пікірталас ұйымдастыруға дағдыландыру; 

-

 ғылыми-кәсіби  сӛйлеуді  дамыту:  а)  ғылыми-кәсіби  сӛйлеуде  белсенді,  жалпылама, 

кӛлемді біліктілігі мен дағдысын қалыптастыру болып табылады. 

Берілген  пәнді  зерделеу  нәтижесінде  студенттердің  мамандықтары  бойынша 

ақпараттардан,  ӛз  саласына  байланысты  әлемдегі  жаңалықтардан,  металлургия 

жетістіктері   жайлы  түсінігі болуы керек. 

Бүкіл  оқыту  үрдісінде  коммуникативтік  бағыт  бере  отырып,  кәсіби  қазақ  тілінен 

алған білімін әр түрлі ситуативтік жағдайларда сӛйлесе білуі керек. 

Кәсіби  қазақ  тілі  сабағындағы  синтаксистік    тақырыптардың  негізінде  студенттер 

жаттығу жұмыстарын, тапсырмаларын  істей алу керек. 

Кәсіби  қазақ  тілі  грамматикасының  ерекшеліктерін  мәтіндерді  түсініп,  мәнерлеп 

оқу,  тыңдай  білу  қабілеттерін  жетілдіру,  сӛйлеу  тілін  меңгеру,  сауатты  жазуға  үйрену, 

шығарма  жазуға  жаттықтырылу,  шығармалардың  мазмұның  дұрыс  айтып  беру  туралы 

практикалық дағдыларына машықтануы керек. 

 

Пререквизиттер 

Берілген пәнді  оқу үшін келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды) кӛрсетумен) 

игеру қажет: 

 

Пән 


Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1 Қазақ тілі 

Қазақ тілінің грамматикасы. 

 

Постреквизиттер 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқу кезінде алынған білімдерін  «Құрылыстық-инженерлік 

ізденістер»,  «Автомобиль  жолдары  құрылыстарының  технологиясы»  арнайы  базалық 

және профильдік  пәндерін оқыту үшін пайдаланылады. 

 

  

 

  

 

 

 Пәннің тақырыптық жоспары 

 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша  

еңбек сыйымдылығы, с. 

Дәрі

стер 


Практ

ика-лық 


сабақтар 

Зерт


хана 

лық 


сабақтар 

СО

ӚЖ СӚ

Ж 

V- семестр 1  тақырып.  Химия  саласындағы 

қазақстандық 

ғалымдар. 

Грамматика. 

  

тақырып. 

Органикалық 

заттардың кӛздері. Грамматика. 

  3  тақырып.  Отын  және  оның 

түрлері. Грамматика. 

  4  тақырып.  Қазақстандағы  тас кӛмірдің  негізгі  кен  орындары. 

Грамматика. 

  5 тақырып. Оттекті органикалық қосылыстар. Грамматика. 

  тақырып. 

Карбон 

қышқылдары. Грамматика.  

 7  тақырып.    Бақылау  жұмысы. Жазба жұмыстары. 

 

  8  тақырып.  Жай  эфирлер  және 

күрделі эфирлер. Грамматика. 

  тақырып. 

Майлар. 

Грамматика. 

  10 тақырып. 

Сабын 


және 

синтетикалық 

жуғыш 

заттар. 


Грамматика. 

 

  11 


тақырып. 

Кӛмірсулар. 

Грамматика. 

  12 тақырып. Белоктар.  

Грамматика. 

  13  тақырып.  Пластмассалар және олардың түрлері. Грамматика. 

 

  14  тақырып.  Аралық  тест. 

Ауызша, 

жазбаша 


тапсырмалар 

орындау. 

 

   

 

 15 

тақырып. 

Қайталау. 

Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ:  

30 


 

30 


30 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 

1 тақырып. Химия саласындағы қазақстандық ғалымдар. Грамматика. 

2 тақырып. Органикалық заттардың кӛздері. Грамматика. 

3 тақырып. Отын және оның түрлері. Грамматика. 

4 тақырып. Қазақстандағы тас кӛмірдің негізгі кен орындары. Грамматика. 

5 тақырып. Оттекті органикалық қосылыстар. Грамматика. 

6 тақырып. Карбон қышқылдары. Грамматика. 

7 тақырып.  Бақылау жұмысы. Жазба жұмыстары. 

 

8 тақырып. Жай эфирлер және күрделі эфирлер. Грамматика. 9 тақырып. Майлар. Грамматика. 

10 тақырып. Сабын және синтетикалық жуғыш заттар. Грамматика. 

 

11 тақырып. Кӛмірсулар. Грамматика. 12 тақырып. Белоктар.  

Грамматика. 

13 тақырып. Пластмассалар және олардың түрлері. Грамматика. 

 

14 тақырып. Аралық тест. Ауызша, жазбаша тапсырмалар орындау.  

15 тақырып. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

 

Студенттің оқытушымен ӛздік жұмысының тақырыптамалық жоспары 

ІІІ- семестр 

 

  

СОӚЖ 


тақырыбының атауы 

Саб


ақтың 

мақсаты 


Са

бақтың 


түрі 

Сабақтың 

мазмұны 

Ұсын


ыла-тын 

әдебиеттер 

Химия саласындағы 

қазақстандық 

ғалымдар 

Мәтінмен  жұмыс  (термин 

сӛздерді 

аудару, 


сӛзтіркестермен  сӛйлемдер 

құрастыру,  тапсырмаларды 

орындау).Тест  жұмыстарын 

орындау. 

Бері

лген 


тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Тү

сіндіру 


және 

сұрақ-


жауап, 

әңгіме. 


Тапсырма: 

1.Сӛздер  мен  сӛз 

тіркестеріне 

морфологиялық 

талдау 

жасату. 


Ережелер сұрау. 

 

[  1  ]  , [6 ] 

Органикалық 

заттардың 

кӛздері.  Мәтінмен  жұмыс 

(термин  сӛздерді  аудару, 

сӛзтіркестермен  сӛйлемдер 

құрастыру,  тапсырмаларды 

орындау).Суретпен жұмыс. 

Сӛй

леу 


тілін 

жетілдіру 

Ат

алған 


мәтін 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


Тапсырма: 

Жалғаулардың 

түрлеріне 

жаттығу 


жұмыстарын 

жүргізу. 

[2],[  2 

Отын  және  оның  түрлері. Мәтінмен  жұмыс  (термин 

сӛздерді 

аудару, 

Ата


лған 

тақырып-


Пі

кір 


алмасу, 

Тапсырма: 

1. 

Сӛз 


таптарын қайталау. 

[3], [6]  

 

 сӛзтіркестермен  сӛйлемдер 

құрастыру,  тапсырмаларды 

орындау).Тест  жұмыстарын 

орындау. 

тар 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


әңгімелеу 

2.Мәтіннен 

сан 

есімдерді тапқызу. 

Қазақстандағы тас кӛмірдің 

негізгі 

кен 


орындары. 

Мәтінмен  жұмыс  (термин 

сӛздерді 

аудару, 


сӛзтіркестермен  сӛйлемдер 

құрастыру,  тапсырмаларды 

орындау). Суретпен жұмыс.  

Тақ


ырып 

аясында 


сӛйлей 

білуге 


үйету 

 

Мәтін 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


Тапсырма:1. 

Сӛздік 


диктант 

алу(жұрнақ түрлері). 

2. 

Мысалдармен сӛйлемдер құрату. 

 

[3],[6],[7] Оттекті 

органикалық 

қосылыстар. 

Мәтінмен 

жұмыс  (термин  сӛздерді 

аудару, 


сӛзтіркестермен  

сӛйлемдер 

құрастыру, 

тапсырмаларды орындау). 

Тест 

Сӛз


дік  қорын 

молайту 


Та

қырып 


бойынша 

ӛз 


ойларын 

дамыту 


Тапсырма: 

Зат 


есімнің 

жалғаулары  туралы 

айтыңыздар. 

 

[1],[5],[9] 

Карбон 


қышқылдары.  

Мәтінмен  жұмыс  (термин 

сӛздерді 

аудару, 


сӛзтіркестермен  сӛйлемдер 

құрастыру,  тапсырмаларды 

орындау). Слайд кӛрсету. 

Ӛз 


ойын 

жүйелі, 


еркін 

жеткізуге 

дағдылан-

дыру 


Ма

териал-


дар 

бойынша 


жауап 

беру 


Тапсырма 

Кӛмекші есімдер 

туралы айтыңыздар 

 

 

  

 

[2],[9] Аралық тест. Студенттердің 

білімдерін тексеру. Техника 

қауіпсіздігі. 

Сӛй


леу 

деңгейін 

жетілдіру 

Ӛз

дік жұмыс 

Тапсырма: 

Мәтіннен 

сын 


есімдерді тапқызу. 

[10],[6


Жай  эфирлер  және  күрделі 

эфирлер.    Мәтінмен  жұмыс 

(термин  сӛздерді  аудару, 

сӛзтіркестермен  сӛйлемдер 

құрастыру,  тапсырмаларды 

орындау). Тест 

Ӛз 


ойын 

жетілдіре 

білуді 

дағдылан-дыру 

Сұ

рақ-жауап, 

әңгімелеу 

Тапсырма: 

Карточкалармен 

жұмыс. 

[7],[5],


[16] 

Майлар.  Мәтінмен  жұмыс 

(термин  сӛздерді  аудару, 

сӛзтіркестермен  сӛйлемдер 

құрастыру,  тапсырмаларды 

орындау). Слайд кӛрсету. 

Ата

лған  мәтін бойынша 

ойларын 


дамыту 

 

Мәтін бойынша 

слайд 


жасау 

Тапсырмалар: 

Есімдік 

түрлеріне 

жаттығулар 

орындау. 

[3],[11

],[4] 


Сабын  және  синтетикалық 

жуғыш  заттар.  Мәтінмен 

жұмыс  (термин  сӛздерді 

аудару, 


сӛзтіркестермен 

сӛйлемдер 

құрастыру, 

тапсырмаларды  орындау). 

Презентация кӛрсету. 

Сӛй


леу 

деңгейін 

жетілдіру 

Сұ

рақ-жауап, 

әңгімелеу 

Тапсырма: 

Мәтін 


бойынша 

етістіктің 

түрлерін 

тапқызу. 

[6],[8],

[14] 


Кӛмірсулар. 

Мәтінмен 

жұмыс  (термин  сӛздерді 

аудару, 


сӛзтіркестермен 

сӛйлемдер 

құрастыру, 

Сӛй


леу 

мәдениетін 

дамыту 

Та

псырмажаттығу-лар 

орындау 


Тапсырма: 

Етістіктің 

шақтарына  арналған 

сӛздерді 

жекеше, 

[6],[14


],[5] 

 

 

 тапсырмаларды орындау). 

Суретпен жұмыс. 

кӛпше 

түрде 


жіктеңіздер 

 

Белоктар.  Мәтінмен  жұмыс (термин  сӛздерді  аудару, 

сӛзтіркестермен  сӛйлемдер 

құрастыру,  тапсырмаларды 

орындау). 

Презентация 

кӛрсету. 

Сту

денттердің тілге  деген 

ынта 


жігерін 

арттыру 


Пі

кір алысу 

Тапсырма: 

Ережелерді 

қайталап, 

мысал 


келтіру, 

слайд-сабақ 

жасату. 

[24],[1


0],[12] 

Пластмассалар 

және 

олардың  түрлері.  Мәтінмен жұмыс  (термин  сӛздерді 

аудару, 


сӛзтіркестермен 

сӛйлемдер 

құрастыру, 

тапсырмаларды  орындау). 

Жаттығулар орындау. 

Ӛз 


ойын  еркін 

жеткізуге 

үйрету 

Әң

гіме, сұрақ-

жауап 


Тапсырма: 

Жаттығұлар 

орындау, 

сӛзтіркестерін 

құрастыру.  

[7],[9],


[16] 

Аралық 


тест. 

Берілген 

тапсырмаларды 

орындау, 

білімдерін 

тексеру. 

Құрылыстық  

материалдарының 

жалпы 

қасиеті. Ата

лған  мәтін 

бойынша 

ойларын 


дамыту 

Әң

гіме, сұрақ-

жауап 


Тапсырма: 

Тест  тапсырмаларын 

орындау 

[8],[14


],[17] 

Қайталау. 

Қорытынды. 

Емтиханға дайындық. 

Білі

м 

деңгейле-рін тексеру 

Те

ст  Тапсырма:  1. 

Ӛткен 


материалдарды 

қайталау. 

2.Емтиханға 

дайындық. 

[4],[13

],[27] 


 

СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары 

 

ІІІ- семестр 

1.

 «Химия саласындағы қазақстандық ғалымдар» тақырыбына шығарма.  

2.

 «Органикалық заттардың кӛздері» тақырыбына шығарма.  

3.

 «Отын және оның түрлері»  тақырыбына материал жинау. 

4.

 «Қазақстандағы  тас  кӛмірдің  негізгі  кен  орындары»  тақырыбына  слайд, 

презентация әзірлеу.  

5.

 

  «Оттекті органикалық қосылыстар» тақырыбына слайд, презентация әзірлеу.  6.

 

«Карбон қышқылдары» тақырыбына презентация немесе жоба жазу. 7.

 

«Жай эфирлер және күрделі эфирлер» тақырыбына материалдар жинау. 8.

 

«Майлар» тақырыбына реферат жазу.  9.

 

«Сабын және синтетикалық жуғыш заттар» тақырыбына материалдар жинау.  10.

 

«Кӛмірсулар» тақырыбына слайд, презентация әзірлеу. 11.

 

 «Белоктар» тақырыбына материалдар жинау.  12.

 

 «Пластмассалар және олардың түрлері» тақырыбына презентация әзірлеу. 13.

 

 «Желімдер, мастиктер және герметиктер» тақырыбына әңгіме жазу.  14.

 

 «Каучук пен резеңке» тақырыбына слайд әзірлеу.  

 

   Студенттердің білімін бағалау ӛлшемі 

  Пән бойынша емтихандық бағалау  меже бақылау (50%-ға дейін) және қорытынды 

аттестаттау  (емтихан)  (50%-ға  дейін)  бойынша  ең  жоғарғы  үлгерімдік  кӛрсеткіштерінің 

сомасы ретінде белгіленеді және кестеге сәйкес  100%-дейінгі мәнді құрайды.  

 

Саясат және рәсімдер 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды ӛтінеміз: 

1.Сабаққа кешікпей келіп, міндетті түрде қатысу. 

2.Дәлелді  себепсіз  сабақ  босатпау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсыну. 

3.Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4.Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық  түрлерін 

тапсыру. 

5.Оқу процесіне белсенді түрде қатысу. 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындалу 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


 

Балл 


ІІІ семестр 

 

Бақылау жұмысы 

(жазбаш


а) 

Практика-қ 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[14], [15], 17], [20] 

 

1-13 апта Межелік 

7, 14апта 

 

10 


Аралық 

тесттік 


бақылау 

Практика-қ 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[14], [15], 17], [20] 

 

1-13 апта Межелік 

7, 14 апта 

 

20 


Реферат 

Практика-қ 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[14], [15], 17], [20] 

 

3, 14 апта Ағымдағ

ы 

3,7, 11, 14 апта 

 

10 Аттеста

ция  


 

Практика-қ 

сабақтағы 

білімдерін 

бекіту 

[14], [15], 17], [20] 

 

1-13 апта Межелік 

7-14 апта 

 

20 


 

Емтихан 


Пән 

материалын

ың  игерілуін 

тексеру 


Негізгі және 

қосымша 


әдебиет тізімі 

2 қатынас 

сағаттары 

Қорытын


ды 

Сессия кезінде 

 

40 


 

 

Барлығы    

 

  

100 


 

Саясат және рәсімдер 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды ӛтінеміз: 

1. Сабаққа кешікпей келіп, міндетті түрде қатысу. 

2. Дәлелді себепсіз сабақ босатпау, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсыну. 

3. Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4. Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін 

тапсыру. 

5. Оқу процесіне белсенді түрде қатысу. 


 

 

 Негізгі әдебиеттер тізімі 

1. 


Ақанова Д.Х., Алдашева А.М., т.б. Ресми-іскерлік қазақ тілі. Арман, 2002ж. 

2. 


Күзекова З. Қазақ тілі. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық (тілдерді оқытып 

үйретудің ортаңғы кезеңі үшін). Астана: Таным, 2003. 

3. 

Кубаева И. Қазақ тілі. Алматы, 2003 (электронды нұсқасымен). 4. 

Түймебаев Ж. Қазақ тілі (Грамматикалық анықтағыш). Алматы, 2004 

5. 

Сағынов А.С., Смағұлов З.М.,  Арыстан И.Д., Исабек Т.К. Пайдалы кенорындарын қазып ӛндіру технологиясы. Қарағанды, 2006 

6. 


Тұрсынова Г. Т. Кәсіби қазақ тілі: оқулық: жоғары оқу орындарының техникалық 

мамандықтарына арналған. Алматы: ҚазҰТУ, 2010.  

7. 

Қазақстан Республикасының тӛтенше жағдайлар саласындағы заңдары. ҚР тӛтенше жағдайлар жӛніндегі агенттігі. Алматы қ, 2004. 168 б. 

8. 


«Табиғи және техногендік  сипаттағы тӛтенше жағдайлар  

       туралы» Қазақстан  Республикасының  Заңы, 5.07.1996. 

9. 

«Тіршілік  қауіпсіздігі»  курсы  бойынша  жоғары  оқу  орындары  студенттеріне арналған оқу құалы. ҚР тӛтенше жағдайлар жӛніндегі агенттігі. Алматы қ, 2004. 240 б. 

10. 


  Суровцев  А.А.,  Мельников  Е.Н.,  Малеваный  С.В.,  Медведева  Н.М.,  Шарипханов 

С.Д., Хурсанов С.К., «Тіршілік қауіпсіздігі»  Алматы,  2004. 

11. 

 В.Ситникова. Основы безопастности жизнедеятельности. М., 1997. 12. 

 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельность. –М.: Высшая школа, 1999 -448с. 

13. 

 Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности.-М.: Высшая школа, 2003 -439с. 14. 

 Шубин Е.В. Гражданская оборона. –М.: Просвещение, 1991 -154с. 

15. 

 Аманжолов  Ж.К.,  Балабас  Л.Х.  Безопасность  жизнедеятельности.-  Астана  : Фолиант, 2009 -125с. 

 

Қосымша әдебиеттер тізімі  

16. 


 Нұрғожина  Г.М.,    Әбілқасов  Ғ.М.  Қазақ  елінің  мемлекеттік  рәміздерін  оқыту 

әдістемесі. ҚарМТУ, 2001. 

17. 

 Нүрпейісова  С.К.,    Жӛкебаева  Т.Ж.  Техникалық  мәтіндер  мен  сӛздіктер  жинағы. ҚарМТУ, 2002. 

18. 


 Нұрғожина  Г.М.,  Әбілқасов  Ғ.М.,  Жетпісбай Ш.А.    Қазақ  мәдениеті  (Қазақ  тіліне 

арналған мәтіндер жинағы). ҚарМТУ, 2003.  

19. 

 Нұрғожина  Г.М.,  Хасен  М.Ә.,  Хамзина  Қ.М.  Суретті  қазақ  тілі.  Оқу  құралы.  Қарағанды: ҚарМТУ,  2006.  

20. 


 Нұрғожина  Г.М.,  Кинбаева  А.Б.  Қазақ  тілі  (Кредиттік  технология      жүйесі 

бойынша оқыту). Оқу құралы.  Қарағанды: ҚарМТУ, 2007.  

21. 

 Әлметова  Ә.С.  Қазақ  тілі  сабағында  студенттердің  сұхбаттастық  тілдесім мәдениетін қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Алматы,  2007.  

22. 


 Нұрғожина  Г.М.,  Әбілқасов  Ғ.М.,  Жетпісбай  Ш.А.  Қазақ  мәдениеті  (Қазақ  тіліне 

арналған мәтіндер жинағы). ҚарМТУ, 2003.  

 

 23. 

  Алдашева  А.  Тілді  оқыту  әдістемесінің  негізгі  түсініктері  (Әдістеме  әлемінде. 

Ғылыми әдістемелік жинақ). Алматы, 2008. 

24. 


 Нығметова  Н.Т.  Нұржанова  Қ.Қ.  Студенттердің  дербес  жұмысына  арналған 

мәтіндер жинағы. Қарағанды, ҚарМТУ, 2009. 

25. 

 Кинбаева А.Б, Қоңырова Н.Ә Тау-кен факультетінің студенттеріне арналған кәсіби мәтіндер жинағы. . Қарағанды, ҚарМТУ, 2009. 

 

  

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША 

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS) 

 

ККТ 2215 – Кәсіби қазақ тілі пәні  

 

Til 4 Тілдік модулі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж. берілді. №        мемл.Лиц.Басуға қол қойылды             . Пішіні 60х90/16 

Есептік баспа табағы 1,4. Тарамы             Тапсырыс                Баспа келісімді 

_________________________________________________________________________ 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің баспасы  

100027, қарағанды қ., Бейбітшілік б., 56  

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20КЯиК -> Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Силлабусы%202014 -> Силлабустар%20ГФ%202014
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> БАҒдарламасы ( syllabus) кт 1106 «Қазақ тілі» пәні кт 06 «Қазақ тілі» модулі
Силлабустар%20ГФ%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабустар%20ГФ%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры

жүктеу 154.71 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет