Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. Мжүктеу 135.64 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.09.2017
өлшемі135.64 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  БЕКІТЕМІН 

Ғылыми кеңес тӛрағасы,    

ҚарМТУ ректоры,  

 ___________ Ғазалиев А.М. 

«____» _________ 2014 ж. 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

ҚТ 1104 «Қазақ тілі» пәні  

 

ҚТ 04 «Қазақ тілі» модулі                                           

 

5В071300 – Кӛлік, кӛлік техникасы және технологиялары  мамандығы

 

 Жол – кӛлік факультеті 

 

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2014 Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) 

әзірлегендер:  ф.ғ.к.,  аға  оқытушы  Нығметова  Нұргүл  Тұрсынқызы,  аға 

оқытушы  Жетпісбай  Шолпан  Аханқызы,  п.ғ.м.,  Кулейменова  Ләйла 

Мәдениетқызы.  

 

 «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының отырысында талқыланған  

«____»______________2014 ж. № _______ хаттама  

 

Кафедра меңгерушісі______________ «____» ____________2014 ж.          (қолы) 

 

 «Жол-кӛлік факультетінің» оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

«____»______________2014 ж. № _______ хаттама  

 

Тӛраға _______________ «____» ____________ 2014 ж.     

       (қолы)

 

 

«Автомобиль кӛлігі» кафедрасымен келісілген 

 

Кафедра меңгерушісі________________ «____» ____________2014 ж.                                             

(қолы)


 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

ф.ғ.к. аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы 

аға оқытушы Жетпісбай Шолпан Аханқызы 

п.ғ.м. оқытушы Кулейменова Ләйла Мәдениетқызы  

 

Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  І  корпусында  (Бейбітшілік бульвары, 56), 329 аудитория, байланыс телефоны 56-95-06. 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер

 са

ны

  

ECTS


 

Сабақ түрі 

С

ӚЖ 


са

ға

ттар с

ан

ы 

Ж

алпы 

са

ғатт

ар с


ан

ы

 Б

ақ

ылау 

түрі


 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӚЖ 

сағатта 


рының 

саны 


Бар 

лық 


сағат 

саны 


дәріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

3     4,5 45 


45     90 

45 

135 


Тест 

тапсырма


лары 4,5 

45 45     90 

45 

135 


емтихан 

 

Пән сипаттамасы 

Қазақ тілі пәні жалпы білім пәндерінің циклына жатады. 

 

Пәннің мақсаты 

«Қазақ тілі» пәні студенттің қазақ тілін сӛйлеу құралы ретінде емін-еркін меңгеріп, 

ауызша, жазбаша әдет-дағдыларын қалыптастыруға және жалпы тұлғалық әдебін, мәдени 

деңгейін кӛтеруге, қазақ елінің тарихы мен мәдениетіне, ұлттық  ерекшелігіне мән беріп, 

құрметтеуге,  мамандығына  сәйкес  ӛз  саласында  жиі  кездесетін  лексиканы,  ғылыми 

терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды қолдана білу мақсатын ұстанады.  

Пәннің міндеттері 

Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер түсінік алуы керек: 

 

 күнделікті  тұрмыстық  сӛйлеу  жағдаяттарында  сұхбат  түрлеріне  еркін  араласып, сӛйлесу, әңгімені қолдау дағдыларын қалыптастыру; 

  мамандығы  бойынша  қажетті  тақырыптардағы  орташа  және  күрделі  мәтіндерді 

түсіну және қабылдай алу; 

 

 негізгі  терминдерді,  ұғым-түсініктерді  қолдана  отырып,  ӛтілетін  тақырыптар негізінде эссе, баяндамалар, хабарламалар жазу, студенттің ӛзіндік жұмыстарын дайындау 

барысында тезис құра білу. 

білуі керек: 

–  күнделікті  қарым-қатынаста  ӛзі  туралы,  отбасы,  университет  туралы  айтады, 

сұрақтар қоя алады, шағын мәтіндерді түсінеді. 

  –  ӛзіне  қатысты  тақырыптар  бойынша  жекелеген  сӛздермен  сӛз  тіркестерін 

түсінеді.  Ӛз  елі,  тарихы,  табиғаты,  ӛзінің  қызығушылығы,  мақсаттары  туралы  әңгімелей 

алады. Осы тақырыптағы мәтіндерді оқып, негізгі ақпаратты түсіне алады. 

 – мәтіндердегі  негізгі ойды түсінеді. БАҚ  –тағы күнделікті  жаңалықтан кәсібіне 

қатысты ақпараттарды түсінеді. Ӛз мамандығы бойынша жалпы тақырыптарға әңгімелесе 

алады,  сұхбат  құра  алады.  Ӛзін  қызықтыратын  тақырыптарға  ойын  жаза  алады,  ӛз 

мамандығы, болашақ қызметі туралы баяндай біледі. 

–  таныс  тақырыптардағы  баяндамалар  мен  дәрістерді  тыңдап  түсінеді.  Тіл 


иесімен дайындықсыз сұхбаттаса алады. Ӛз мамандығы бойынша пікірталасқа қатысады, 

ӛз  кӛзқарасын  дәлеледей  алады.  Ӛз  саласына  байланысты  ұғым,  түсініктерді  сұхбат 

барысында қолдана біледі. 

  –  БАҚ  ақпараттарынан  алынған  мәліметтерді  тыңдап  түсінеді,  ӛз  мамандығына 

қатысты  мәтінді,  терминдерді,  тілдік  бірліктерді  дұрыс  қолдана  біледі.  Кәсіби  сӛйлесу 

жағдаяттарында еркін қарым-қатынасқа түсе алады.  

  –  тіл  иесінің  жылдам  айтылған  сӛзіне  еркін  түсінеді.  Ғылыми  еңбектерді  оқып 

түсінеді, пікір білдіре алады, ӛзінің ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша мақала, баяндама, 

пікір жаза алады. 

істей алуы керек: 

 

 монолог,  диалог  түрінде  берілген  мәтіннің  жеке  мағыналық  бӛліктері  бойынша негізгі ойды, ақпаратты есту, тыңдау арқылы түсіне білу дағдысын қалыптастыру; 

– ӛтілген тақырыптар негізінде қажетті ақпараттарды талдай, сұрыптай білу; 

– мамандығына қажетті құжаттарды сауатты құрастыра және толтыра білу

–  іскерлік  ортада  шебер  сӛйлей  алу,  мақал-мәтелдерді,  қанатты  сӛздерді  қажетті 

тұстарда оңтайлы қолдана алуы. 

практикалық машықтануы керек: 

 

студент  сұхбаттасушының  кәсіби  тақырып  аясында  сұрағын,  айтқан  ойының мазмұнын тыңдай отырып, түсініп, жауап қайтара білуге; 

 шығарма,  эссе,  реферат  немесе  ӛз  кәсібіне  байланысты  оқыған  кітаптары, 

мақалалары  немесе  тыңдаған  хабарлары  жайында  шағын  мәлімдеме,  түйіндеме  жаза 

білуге; 

 қоғамға, дүниетанымға, кәсіпке байланысты ӛз ойларын, тұжырымын еркін жеткізе 

білуге. 


 

Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: 

Пән 

Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы Қазақ  тілі  (орта 

мектеп деңгейі) 

Фонетика,  лексика,  морфология,  синтаксис.  Қазақ  халқының 

тарихи мұралары. 

 

Постреквизиттер 

Қазақ  тілі  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білім  кәсіби  қазақ  тілі  пәнін  игеру  кезінде 

қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы (тақырыптар)  

Сабақ түрлері бойынша еңбек кӛлемділігі, сағ. 

дәріс 

практика лық 

зертхана 

лық 

СОӚЖ 


СӚЖ 

І семестр 

1-тақырып. Мен және қоршаған орта. 

Қазақстан экологиясы. Сӛз құрамы және 

қосымша. Синоним. Антоним. Омоним. 

  2-тақырып. Денсаулық – зор байлық. 

Салауатты ӛмір салты. Қазақ тіліндегі 

жалғау түрлері: кӛптік, септік, тәуелдік, 

жіктік. 


 

 3-тақырып. Қазақтың ӛнері мен мәдениеті. Ӛнер тӛрінен орын алған ӛнерпаздар. 

  Фонетика (Үндестік заңы). Жұрнақ: сӛз 

тудырушы және сӛз түрлендіруші. 

4-тақырып. Қазақтың салт-дәстүрі. Қыз 

ұзату.


 

Сӛз таптары. Зат есім. 

  5-тақырып. Тәуелсіз Қазақстан. «Қазақстан -2050» стратегиясы. Сан есім. 

 

  6-тақырып. Адам және табиғат егіз. 

Бурабай. Кӛмекші есімдер. 

  7-тақырып. Мамандық әлемі. Сын есім. 

Аралық бақылау. 

  8-тақырып. Мемлекеттік тіл  - Қазақстан халықтарын біріктіретін фактор. ҚР тіл 

туралы заңы. Сын есім шырайлары. 

  9-тақырып. Қазақстанның білім беру жүйесі. Тілдерді қолдану мен дамытудың 

2010-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы. Есімдік. 

  10-тақырып.  Қоғам  және  жастар

. 

Жастар  – 

қоғамның  маңызды  бӛлшегі.  Етістік  (дара, 

күрделі, 

негізгі, 

кӛмекші, 

болымды, 

болымсыз, тұйық).

 

  11-тақырып. Адамдармен қарым-қатынас. 

Сӛйлеу мәдениеті. Етістіктің шақтары: осы 

шақ, келер шақ, ӛткен шақ. 

  12-тақырып. Қазақстан әлемдік кеңістікте.

 

Қазақстанның сыртқы саясаты. 

Етістіктің 

рай формасы. 

  13-тақырып. Адам және заң. 

Конституциялық құқық. Етіс категориясы. 

  14-тақырып. Аралық тест. Халықаралық қатынастар. Етістіктердің жіктелуі. 

  15-тақырып. Қайталау. Қорытынды. 

Емтиханға дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ:  

45 


 

45 


45 

ІІ семестр 

1-тақырып. Ғылым мен техника. Есімше. 

  2-тақырып. Менің мамандығым.

 

Кӛсемше.  

 3-тақырып. Қазақ даласындағы алғашқы темір жолдар.

 

Үстеу. 


 

 4-тақырып. Отандық кӛлік түрлерінің тарихы.

 

Шылаулар. Септеулік, жалғаулық, 

демеулік шылаулар. 

  5-тақырып. Темір жол құрылымы. Одағай.  

  6-тақырып. Автомобиль тарихы. Жай 

сӛйлем. 


 

 7-тақырып. Аралық тест. Қазақстандағы автомобиль жолдары.  

  8-тақырып. Тоннелдер және метрополи-

тендер құрылысы. Айтылу мақсатына қарай 

сӛйлемнің түрлері. 

  9-тақырып. Мемлекеттік автомобиль 

инспекциясы. Сӛйлем мүшелері. 

  10-тақырып. Жолда жүру ережесі. Салалас құрмалас сӛйлем. Ыңғайлас салалас 

құрмалас сӛйлем. Қарсылықты салалас 

құрмалас сӛйлем. 

  11-тақырып. Жүргізушілерді дайындау. 

Талғаулықты салалас сӛйлем. Себеп-салдар 

салалас құрмалас сӛйлем. 

  12-тақырып. Жол-кӛлік оқиғалары. Мезгіл, 

мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас 

сӛйлем. 

  13-тақырып. Автомобильдерге техникалық 

қызмет кӛрсету. Қарсылықты, шартты 

бағыныңқылы сабақтас құрмалас сӛйлем. 

  14-тақырып. Аралық тест. Автомобиль 

кӛліктерінің қоршаған ортаға тигізетін 

әсері. Қимыл-сын, себеп бағыныңқылы 

сабақтас құрмалас сӛйлем. 

  15-тақырып. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ: 

 

45  

45 


45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі: 

І семестр 

1.  Мен  және  қоршаған  орта.  Қазақстан  экологиясы.  Сӛз  құрамы  және  қосымша. 

Синоним. Антоним. Омоним. 

2.  Денсаулық  –  зор  байлық.  Салауатты  ӛмір  салты.  Қазақ  тіліндегі  жалғау  түрлері: 

кӛптік, септік, тәуелдік, жіктік. 

3.  Қазақтың  ӛнері  мен  мәдениеті.  Ӛнер  тӛрінен  орын  алған  ӛнерпаздар.

 

Фонетика (Үндестік заңы). Жұрнақ: сӛз тудырушы және сӛз түрлендіруші. 

4.  Қазақтың салт-дәстүрі. Қыз ұзату. Сӛз таптары. Зат есім. 

5. Тәуелсіз Қазақстан. Елбасының жолдауы «Қазақстан -2050» стратегиясы. Сан есім. 

6. Адам және табиғат егіз. Бурабай. Кӛмекші есімдер. 

7. Мамандық әлемі. Сын есім. Аралық бақылау. 

8. Мемлекеттік тіл - Қазақстан халықтарын біріктіретін фактор. ҚР тіл туралы заңы. 

Сын есім шырайлары. 

9.  Қазақстанның  білім  беру  жүйесі.  Тілдерді  қолдану  мен  дамытудың  2010-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Есімдік. 

10. Қоғам және жастар. 

Жастар – қоғамның маңызды бӛлшегі. Етістік (дара, күрделі, 

негізгі, кӛмекші, болымды, болымсыз, тұйық). 

11.  Адамдармен  қарым-қатынас.  Сӛйлеу  мәдениеті.  Етістіктің  шақтары:  осы  шақ, 

келер шақ, ӛткен шақ. 

12.  Қазақстан  әлемдік  кеңістікте.  Қазақстанның  сыртқы  саясаты. 

Етістіктің  рай 

формасы.

 

13. Адам және заң. Конституциялық құқық. Етіс категориясы. 

14. Аралық тест. Халықаралық қатынастар Етістіктердің жіктелуі. 

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық 

ІІ семестр 

1. Ғылым мен техника. Есімше. 

2. Менің мамандығым.

 

Кӛсемше. 3. Қазақ даласындағы алғашқы темір жолдар. Үстеу. 

4.  Отандық  кӛлік  түрлерінің  тарихы.  Шылаулар.  Септеулік,  жалғаулық,  демеулік 

шылаулар. 

5. Темір жол құрылымы. Одағай.  

6. Автомобиль тарихы. Жай сӛйлем. 

7. Аралық тест. Қазақстандағы автомобиль жолдары. Грамматикалық ұғымдар. 

8. Тоннелдер және метрополитендер құрылысы. Айтылу мақсатына қарай сӛйлемнің 

түрлері. 

9. Мемлекеттік автомобиль инспекциясы. Сӛйлем мүшелері. 

10.  Жолда  жүру  ережесі.  Салалас  құрмалас  сӛйлем.  Ыңғайлас  салалас  құрмалас 

сӛйлем. Қарсылықты салалас құрмалас сӛйлем. 

11.  Жүргізушілерді  дайындау.  Талғаулықты  салалас  сӛйлем.  Себеп-салдар  салалас 

құрмалас сӛйлем. 

12. Жол-кӛлік оқиғалары. 

Мезгіл, мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас сӛйлем. 

13.Автомобильдерге 

техникалық 

қызмет 

кӛрсету. Қарсылықты, 

шартты 


бағыныңқылы сабақтас құрмалас. 

14.  Аралық  тест.  Автомобиль  кӛліктерінің  қоршаған  ортаға  тигізетін  әсері.  Қимыл-

сын, себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сӛйлем. 

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық.  

СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

І семестр 

1. «Адам және айналадағы дүние» тақырыбына әңгіме құрастыру. «Отан отбасынан 

басталады»  тақырыбына  шығарма  жазу.  «Досы  кӛпті  жау  алмас»  достық  тақырыбына 

арналған мақал-мәтелдермен жұмыс жасау. 

2. «Салауатты ӛмір салты» реферат жазу. «Халықтық медицина» тақырыбына сұқбат 

құрастыру. «Медицина жаңалықтары» тақырыбына хабарлама дайындау. 

3.  «Халықтық  қолӛнер»  сұхбат  құрастыру.  «Театр  тарландары»  тақырыбына  слайд 

жасау. М. Мақатаевтың бір ӛлеңін жатқа айту.  

4.  «Қазақтың  ұлттық  сусындары»  тақырыбына  әңгіме  құрастыру.  «Сән  үлгісіндегі 

соңғы ағымдар» тақырыбына ӛз ойын жазу. «Қазақтың ұлттық ойындары» слайд жасау. 

5.  «Ел  рәміздерінің  тарихынан»  тақырыбына  альбом  жасау.  «Ұлттық  теңге 

мақтанышымыз»  тақырыбына  шығарма  жазу.  Елбасымыздың  «Қазақстан  2050» 

стратегиясы (Белгілі бір салаға қатысты тоқталу. Мысалы, білім, денсаулық саласы, т.б.). 

Конспект жазу. 

6. 


 

«Қазақстан қорықтары» тақырыбына презентация жасау. «Жері байдың – елі бай» 

тақырыбына сұхбат құрастыру. Оқжетпес пен Жұмбақтас тарихын әңгімелеу. 

7.  «Бүгінгі  маман  келбеті»  тақырыбына  пікірсайыс.  «Мамандық  тарихы»  шығарма 

жазу. «Ӛз ісінің маманы» тақырыбына сұхбаттасу. 

8. «Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі» тақырыбына шығарма 

жазу.  «Қазақ  тілінің  стильдік  тармақтары»  тақырыбына  реферат  жазу.  Тіл  құдіретіне 

байланысты ӛлең – жырлар жаттау.  

9.  «Білім  ордалары»  тақырыбына  презентация  жасау.    «Білім  де  бәсекеге  түседі» 

тақырыбына  ӛз  ойын  жазу.  «Білім  беру  жүйесіндегі  реформалар»  тақырыбына  материал 

жинау. 

10. «Жастар және саяси партиялар» тақырыбына реферат жазу. «Қоғамның қозғаушы күші - жастар» тақырыбына пікірін айту. «Еліміздің ұлтжанды жастары» тақырыбына 7-8 

сұрақ әзірлеу. 

11.  «Әдептілік  –  мәдениет  шыңы»  тақырыбына  әңгіме  құрастыру.    «Сӛйлеу 

этикасының нормалары» тақырыбына шығарма жазу. «Ұлттық тәлім - тәрбие» туралы ӛз 

ойыңызды айтыңыз. 


12.  «Егеменді  және  тәуелсіз  Қазақстан  үшінші  мыңжылдықтың  басында» 

тақырыбына  сӛзжұмбақ  құрастыру.  «Алтайдан  Атырауға  дейін»  тақырыбына  сұқбат 

құрастыру.  

13.  «Отбасылық  құқық»  тақырыбына  эссе  жазу.  «Адам  құқығы  туралы  жалпыға 

ортақ  декларациялар»  тақырыбына  реферат  жазу.  «Еңбек  ету  бостандығы  құқығы» 

тақырыбын әңгімелеу. 

14.  «Дүниежүзілік  және  халықаралық  экономикалық  қатынастар»  туралы  реферат 

жазу. «Отандық шекара ісі» тақырыбы бойынша сұхбаттасу. «Қазақстандағы елшіліктер» 

туралы әңгімелеу. 

15.  «Кӛне дәуір  қалалалары» тақырыбына слайд жасау.  «Түркістан»  тақырыбы бойынша 

сұхбаттасу.  

ІІ семестр 

1.«Ұлы  ғалымдар  және  олар  ашқан  жаңалықтар»  тақырыбына  шығарма  жазу. 

«Бүгінгі ғылыми жаңалықтар» тақырыбына сұхбаттасу.  

2.  «Ғылымның  қиын  жолы»  тақырыбына  пікір  алмасу.  Қазіргі  кезде  сұранысы  мол 

мамандықтар туралы ақпарат дайындау. 

3.  «Түркістан  -  Сібір  теміржол  құрылысының  тарихы»  тақырыбына  реферат  жазу.

 

«Теміржол кӛлігінің Қазақстан экономикасындағы маңызы» баяндама оқу.         4. «Рельстер» тақырыбына сұхбат дайындау. «Темір – бетон шпалдары» тақырыбына 

реферат жазу. 

5.  «Теміржол  тарихындағы  ірі  тұлғалар»  тақырыбына  шығарма  жазу.  «Теміржол 

құрылымы» әңгіме. 

6.  «Әлемдегі  ең  қауіпті  кӛпірлер»  тақырыбына  хабарлама  дайындау.  «Әлемнің 

ерекше кӛпірлері» тақырыбына слайд жасау.

  

7. Автомобиль, жол құрылысы, темір жол мамандығының қоғамға тигізетін пайдасы қандай?  деген  тақырыпта  ой  қорыта  отырып,  ӛзіңізді  қызықтыратын  бірнеше  мамандық 

жӛнінде пікіріңізді жазыңыз. 

 

8.  «Әлемдегі  ірі  метрополитендер  құрылысы»  тақырыбына  әңгіме  жазу.  «Алматы метрополитені» тақырыбына сұхбат дайындау. 

9.  Автомобиль  кӛліктерінің  қоршаған  ортаға,  адам  организміне  тигізетін  әсері 

туралы пікірлесу. Мемлекеттік автомобиль инспекциясы. Сұқбат. 

 

10.  «Қарағанды  қаласында  жол  ережесін  сақтау»  тақырыбына  ӛз  пікіріңіз.  Жол ережесін бұзушыларға айыппұл салу жеткілікті ме? 

 11.  «Жүргізушінің  жауапкершілігі»  сұхбат  құрастыру.  Жол  апаттарының 

азаюындағы фото және бейнекамералар ролі. 

12.  Жол  апатын  болдырмау  шаралары.  Әңгімелеу. 

Жол  апатының  зардаптары. 

Сұхбаттасу.

 

13.  Кӛлікті  жӛндеудің  түрлері.  Сұхбаттасу.  Кӛлікті  жинастыру  және  жуу жұмыстарына арналған жабдықтар. Слайд. 

 

 14. «Қарағанды  қаласының  теміржолшылары»  тақырыбына  слайд  жасау. 

«Қазақстандағы мұнай-газ құбырларының құрылысы» әңгімелеу. 

 

15. «Жол-кӛлік факультетінің ғалымдары» тақырыбына слайд жасау.  

 

Студенттердің білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

кӛрсеткіштері  (60%  -ға  дейін)  мен  қорытынды  аттестаттаудың  (емтихан)  (40%-ға  дейін) 

сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес 100% -ға дейінгі мәнді құрайды.   

 

 

 

 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі  

 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылатын  

әдебиет 


Орындалу  

ұзақтығы 

Бақылау  

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл 

 

І, ІІ семестр  

 

  

 

 Сабаққа 

қатысу 


шылық 

Грамматика 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ] 

2 апта 


 

Ағымдағы 

1-6 апта 

 

10 Бақылау 

жұмысы 


Грамматика 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ] 

3 апта 

 

Ағымдағы   7-13 апта 10 

Аралық 


тест 

 

 4 қатынас 

сағаттары 

Межелік 

14 апта 


40 

Емтихан 


Пән  

материалының 

меңгерілу 

деңгейін 

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттің  

жалпы тізімі 

4 қатынас  

сағаттар 

Қорытын- 

ды 

Сессия 


кезеңінде 

 

 40 

Барлығы   

 

 

  

100 


 

Саясат және процедуралар 

 Қазақ тілі пәнін оқу кезінде келесі ережелерді ұстануды сұраймын: 

1. Сабаққа кешікпеу. 

2.  Сабақтан  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа  жағдайларда 

түсіндірме хат ұсынуды. 

3. Сабақтың барлық түрлеріне қатысу студент міндеттерінің қатарына жатады.  

4. Оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сәйкес барлық бақылау түрін тапсыру. 

5.  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы  кӛрсеткен 

уақытта ӛтеу. 

 

Негізгі әдебиет тізімі 

1.

 Күзекова  З.  С.  Қазақ  тілінің  практикалық  курсы.  Оқулық.  Алматы:  Раритет, 

Ғылым, 2003. 

2.

 

Күзекова З. Қазақ тілі. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық (Тілді оқытып үйретудің ортаңғы кезеңі үшін). Астана: Таным, 2003. 

3.

 Оралбай Н., Құрманәлиев К.А. Қазақ тілі (жоғары оқу орындарының орыс тілді 

бӛлімдерінің студенттеріне арналған оқулық). Алматы: Арыс, 2007 

4.

 

Байсақалова Ұ.С. Қазақ тілі. Оқу құралы. Астана: Фолиант, 2007. 5.

 

Жақсылықова К.Б. Қазақ тілі. Оқулық. Алматы: ҚазҰТУ, 2007. 6.

 

Жекеева  К.О.,  Әбдірахманова  Қ.Ж.,  Қанафина  Ф.Қ.  Қазақ  тілі.  Оқу  құралы. Алматы, 2010. 

7.

 Аширова А. Кәсіби қазақ тілі. Оқу құралы. Алматы, 2011. 

8.

 Әлиев  Ж.А.,  Жәкенов  Б.К.,  Жетпісбай  Ш.А.  Автомобильдерге  техникалық 

қызмет кӛрсету және жӛндеудің технологиялық порцестері. Қарағанды: ҚарМТУ, 2007. 

9.

 

Нәсіпқалиев А.Ә., Балғабеков Т.К., Әділова Н.Д. Кӛлік логистикасы. Оқу құралы. Қарағанды, 2011. 

10.


 

Жетпісбай  Ш.А.  Жол-кӛлік  институты  студенттері  үшін  «Қазақ  тілі»  пәні 

бойынша техникалық мәтіндер жинағы. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2013. 

11.


 

Бекжанов З.С. Теміржолтану негіздері. Оқулық. Алматы, 2013.  

 

Қосымша әдебиет тізімі 

1.  Ибатов  М.К.  Жол  қозғалысын  ұйымдастыру  және  қауіпсіздік.  Қарағанды: 

ҚарМТУ, 2000. 

2.  Нұрғожина  Г.М.,  Әбілқасов  Ғ.М.,  Жетпісбай  Ш.А.  Қазақ  мәдениеті  (Қазақ  тіліне 

арналған мәтіндер жинағы). ҚарМТУ, 2003.  

3.  Жетпісбай  Ш.А.,  Ботабек  А.Ә.,  Байпелова  Г.С.,  Әбілқасов  Ғ.М.,  Сағатова  Г.Қ. 

Қазақ тілі (Кредиттік технология жүйесі бойынша оқу құралы). ҚарМТУ, 2004. 

4.  Жетпісбай  Ш.А.,  Қоянбаева  Қ.Қ.  Техникалық  мәтіндер  мен  сӛздік  жинағы  (жол-

кӛлік факультетінің студенттеріне арналған кӛмекші құрал) ҚарМТУ, 2004.  

5.  Дедов  А.Н.,  Малыбаев  С.Қ.  Бірыңғай  кӛлік  жүйесі.  Оқу  құралы.  Қарағанды: 

ҚарМТУ, 2004.  

6. Нұрғожина Г.М., Кинбаева А.Б. Қазақ тілі (Кредиттік технология жүйесі бойынша 

оқыту). Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМТУ, 2007. 

7.  Нұрғожина  Г.М.,  Кинбаева  А.Б.,  Әбілқасов  Ғ.М.  Қазақ  тілі  және  елтану.  Оқу 

құралы. Қарағанды: ҚарМТУ, 2007. 

8.  Балғабеков  Т.К.  Тасымалды  ұйымдастыру  және  қозғалысты  басқару  Қарағанды: 

ҚарМТУ, 2007.  

9. Хамзина Қ.М., Ботабек А.Ә., Жетпісбай Ш.А. Қазақ тілі. Оқу құралы. Қарағанды: 

ҚарМТУ, 2009.  

10.  Нығметова  Н.Т.,  Нұржанова  Қ.Қ.  Студенттердің  дербес  жұмысына  арналған 

мәтіндер жинағы Қарағанды, ҚарМТУ, 2009. 

11.  Түсіпбекова  Э.Қ.,  Кулейменова  Л.М.,  Қоңырова  Н.Ә.  Оқытушының 

студенттермен  ӛздік  жұмысына  арналған  әдістемелік  нұсқаулар.  Қарағанды:  ҚарМТУ, 

2011. 


12.  Арпабеков  М.,  Баубек  А.  Жол  қозғалысын  ұйымдастырудың  техникалық 

құралдары. Оқулық. Астана, 2011. 

13. Шабденова Қ.Ж., Кулейменова Л.М. Қазақ тілі. Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМТУ, 

2012. 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

 

 

 ҚТ 1104 «Қазақ тілі» пәні  

ҚТ 04 «Қазақ тілі» модулі

                                           

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   31.03.2004 ж. №50 мемл. Бас. лиц.  Баспаға______20___ж. қол қойылды. Пішімі 90 х 60/16. Таралымы ______дана 

   Кӛлемі ____оқу бас. п.     №____________ тапсырыс  Бағасы келісілген    

______________________________________________________________ 100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56

 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20КЯиК -> Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Силлабусы%202014 -> силлабусы%20%20ТДФ,%20%202014
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры
Силлабусы%202014 -> Ғылыми кеңес тӛрағасы
силлабусы%20%20ТДФ,%20%202014 -> БАҒдарламасы ( syllabus) кт 1106 «Қазақ тілі» пәні кт 06 «Қазақ тілі» модулі
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М

жүктеу 135.64 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет