Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. Мжүктеу 126.49 Kb.
Pdf просмотр
Дата10.09.2017
өлшемі126.49 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  БЕКІТЕМІН 

Ғылыми кеңес тӛрағасы,    

ҚарМТУ ректоры,  

 ___________ Ғазалиев А.М. 

«____» _________ 2014 ж. 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

ҚТ 1106 «Қазақ тілі» пәні  

 

ҚТ 06 «Қазақ тілі» модулі                                           

 

5В071800 – Электрэнергетикасы  мамандығы  

Энергетика және телекоммуникация факультеті 

 

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2014  

Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) 

әзірлегендер:  ф.ғ.к.,  аға  оқытушы  Нығметова  Нұргүл  Тұрсынқызы,  аға 

оқытушы  Байпелова  Гүлмира  Сағынтайқызы,  аға  оқытушы  Әбілқасов 

Ғабиден  Мәжитұлы.  

 

 «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының отырысында талқыланған  

«____»______________2014 ж. № _______ хаттама  

 

Кафедра меңгерушісі______________ «____» ____________2014 ж.          (қолы) 

 

 «Жол-кӛлік факультетінің» оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

«____»______________2014 ж. № _______ хаттама  

 

Тӛраға _______________ «____» ____________ 2014 ж.     

       (қолы)

 

 

«Энергетика» кафедрасымен келісілген 

 

Кафедра меңгерушісі________________ «____» ____________2014 ж.                                             

(қолы)


 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

ф.ғ.к. аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы 

аға оқытушы Байпелова Гүлмира Сағынтайқызы 

аға оқытушы Әбілқасов Ғабиден Мәжитұлшы  

 

Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  І  корпусында  (Бейбітшілік бульвары, 56), 329 аудитория, байланыс телефоны 56-95-06. 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер

 са

ны

  

ECTS


 

Сабақ түрі 

С

ӚЖ 


са

ға

ттар с

ан

ы 

Ж

алпы 

са

ғатт

ар с


ан

ы

 Б

ақ

ылау 

түрі


 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӚЖ 

сағатта 


рының 

саны 


Бар 

лық 


сағат 

саны 


дәріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

3     4 45 


45     90 

45 

135 


Тест 

тапсырма


лары 45 45     90 

45 

135 


емтихан 

 

      Пән сипаттамасы 

 Қазақ  тілі  пәні  жалпы  білім  пәндерінің  циклына  жатады,  базалық  даярлаудың 

құрамдас бӛлігі болып табылады.  

 

     Пәннің мақсаты 

Қазақ  тілін  меңгерудің  әрбір  деңгейіндегі  негізгі  міндеттерді  сӛйлеу  түрлеріндегі 

модельдер  мен  қатысым  түрлері  арқылы  жүзеге  асыру.  Тұрмыстық,  әлеуметтік 

тақырыптардағы  мәтіндер  негізінде  тіл  үйренушілердің  сӛйлеу  біліктілігін  жетілдіріу, 

лексикалық  қорын,  грамматикалық  білік-дағдыларын  қалыптастыру,  қазақ  тілі 

грамматикасы туралы білімін дамыту.  

 

      Пән міндеттері 

Осы пәнді оқыту нәтижесінде студенттер: 

-  кәсіби  ӛмірден  алынған  қарапайым  хабарламалар,  ӛтілген  тақырыптағы  әңгімені 

анық айыра білу, әңгімелесушінің сӛзін аңдай алу, дыбысталуы нақты жүйеленген радио- 

және  телебағдарламалардағы  мәліметтер,  радиодан  берілген  жаңалықтардың  негізгі 

хабары  мен  таныс  тақырыптағы  қарапайым  баяу  берілген  мәтіндер  (интервью,  қысқа 

дәрістер, репортаждар) туралы тыңдалымнан түсінік алуы керек; 

-

 сұхбат  кезінде  әріптесінің  әңгімесіне  кӛңіл  аударуды,  қызығушылық  танытуды, 

монолог  түрінде:  әлеуметтік-тұрмыстық,  әлеуметтік-мәдени  және  дәлелдер  арқылы  ӛз 

кӛзқарасы  бойынша  сипаттауды,  кітап  немесе  фильм  сюжетін  мазмұндау  және  дәлелдер 

арқылы ӛз кӛзқарасын білдіруді, берілген тақырып бойынша алдын ала дайындалған, аса 

күрделі емес баяндаманы жасауды  білуі керек; 

-

 ӛнер  мен  мәдениет  (театр,  фильм,  кітап,  музыка  және  т.б.)  мәселелеріне 

байланысты ӛтілген тақырыптарды баяндау, мақұлдау, алған мәліметтерге ӛз кӛзкарасын 

білдіруді, дәлелдеуді;  

-

 белгілі бір тақырыпты (әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени сала) талқылауға 

ӛз қабылдауы бойынша баға беруді

-

 

күнделікті  тұрмыстық  сӛйлеу  жағдаяттарында  әңгімені  қолдау  және  талқылау (нақты,  ӛзіне  таныс  жағдаяттарға  дайындықсыз  араласып,  әңгімені  қолдау,  қажет 

жағдайда  қайта  сұрау,  ӛз  кӛңіл  күйін  білдіру,  ӛкіну,  мұңаюды,  қызығушылық  таныту 

немесе танытпау) істей алуы керек;  

-

 

ауызша және жазбаша қатысым түрлерінде: мәліметтерді беруге дайындығын мен қабілеттілігі,  әңгімелесушіге  жеткізе  алуы,  қызығушылық  танытуы,  мәліметтерді  сұрау, 

қайталап сұрау, кеңес беру, нұсқау  беру, нандыру, байқампаздық таныту, кӛңілі толуын-

толмауын,  қызығушылығын,  немқұрайдылығын  білдіру,  қарапайым  ӛзара  байланысты 

мәтіндерді,  тақырыптар мен тақырыпшалар аясындағы нақты жағдайларды немесе таныс 

заттар/объектілерді  сипаттау,  белгілі  бір  тақырып  бойынша  қысқа,  аса  қиын  емес  эссе 

жазу,    күнделікті  ӛмірдегі  фактіге  құрылған  мәліметтер  мен  оны  түсіндіруге  қажетті 

әрекеттерге қысқаша баяндама жасауды; 

-  электронды  және  қағаз  түріндегі  мәтіндерді  қарап,  қажетті  мәліметті  ала  білу, 

күнделікті  материалдардан  (хат,  қысқа  ресми  құжаттар)  қажетті  ақпаратарды  табу  және 

түсіну, мәтін тақырыбындағы негізгі идеяны табу,  газет  материалындағы таныс тақырып 

бойынша  негізгі  ережелерді  кӛрсете  білу,  қызығушылық  танытқан  тақырыбы  бойынша 

қарапайым  мәтіндегі  нақты  ақпараттарды  оқу  және  түсіну,  қарапайым  тілде  жазылған 

техникалық  ережелердің  (қауіпсіздік  техникасы)  мазмұнын  түсіну,  буклет,  каталог, 

даңғыл,  ас  мәзіріндегі,  кестедегі  қажетті  мәліметтерді  оқи  алу  және  оны  қолдана  алуды білуге практикалық машықтануы керек. 

 

Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: 

Пән 

Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы Қазақ 

тілі 


(орта 

мектеп 


деңгейі) 

Фонетика,  лексика,  морфология,  синтаксис.  Қазақ  халқының 

тарихи мұралары. 

 

Постреквизиттер 

Қазақ  тілі  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білім  кәсіби  қазақ  тілі  пәнін  игеру  кезінде 

қолданылады.        

Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с. 

Дәрістер 

Практика

лық  


Зертхана- 

лық 


сабақтар 

СОӚЖ 


СӚЖ 

            І семестр 

1-тақырып. Отан отбасынан 

басталады. Отбасы және 

ұлттық дәстүр. Фонетика 

туралы жалпы түсінік. Тән 

дыбыстар. 

  2-тақырып. Жас отбасы және дәстүр.Қазақстандағы некеге 

тұру жүйесіндегі  ұлттық салт-

дәстүрлер  және 

демографиялық мәселелер. 

Буын түрлері. Екпін. 

  3-тақырып.  Қазіргі  тұрғын  үй 

құрылысы.  Ауылдағы  тұрғын 

үй құрылыс бағдарламасы. Сӛз 

құрамы.Түбір  және  қосымша. 

  

Жұрнақ түрлері. 

4-тақырып. Мінез және келбет. 

Адамның  жан  дүниесі  және 

сыртқы 


келбеті. 

Жалғау 


түрлері. Тәуелді септеу. 

  5-тақырып.

 

Уақыт және адам. 

Уақыт алтыннан да қымбат. 

Сӛз таптары. Сан есім. 

  6-тақырып.  Салауатты  ӛмір салты.  Дені  саудың  –  жаны 

сау.Үндестік заңы. (Ілгерінді, 

кейінді ықпал) 

  7-тақырып. 

Аралық 


тест. 

Тазалық  –  денсаулық  кепілі. 

Тәуелдік  жұрнақтар  (-нікі,-

дікі,-тікі).

 

  8-тақырып.  Менің  Отаным  -  

Қазақстан.  Қазақ  елі  –  бай  ел. 

Зат есім. 

  9-тақырып.  Қазақ    халқының 

дәстүрлі ӛнері. Қазақтың театр 

және  кино  ӛнері.  Кӛмекші 

есімдер. Омоним. Синоним. 

Антоним. 

  10-тақырып. 

Ӛлең 


сӛздің 

патшасы. 

Хакім 

Абайдың 


философиясы. Сын есім. 

  11-тақырып. 

Туған  ел 

– 

тұғырың.  Айша  Бибі  кесенесі. Сын есімнің шырайлары. 

  12-тақырып.  Университет  – 

білім 


ордасы. 

Мамандық 

туралы. Есімдік. 

  13-тақырып. 

Қоғам 


және 

жастар. 


Қоғамның 

басты 


байлығы – дарынды жастарда. 

Етістік,түрлері. 

  14-тақырып. Аралық тест. Жастар 

және 


қоғамдық 

ұйымдар.  

  15-тақырып. Қайталау. 

Қорытынды. 

Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ:  

45 


 

45 


45 

                                                                            ІІ семестр 

1-тақырып. Инновациялық 

экономика және ғылым. 

Ғылыми инновациялық 

жаңалықтар. Етістіктің 

шақтары. 

  2-тақырып. Заман және Заң. ҚР-ның «Тілдер туралы Заңы». 

  Етістіктің райлары. 

3-тақырып. Жарнама және 

бәсеке. Жарнама сауаттылығы. 

Етіс категориясы.  

  4-тақырып.Тәуелсіздік тӛрінде Біз тәуелсіз елдің ұрпағымыз. 

Етістіктің жіктелуі. 

  5-тақырып.Ұлылық ұлыдан. Ұлылардан қалған сӛз. Үстеу. 

  6-тақырып. Қазақ елінің ұлттық 

байлығы.Ұлттық құндылықтар. 

Түркістан. Одағай.  

Еліктеу сӛздер. 

  7-тақырып.Тарихыңды таны. Ерлік туын кӛтерген ерлер. 

Аралық тест. Шылаулар. 

  8-тақырып. Электр терминінің  тарихы.  Электр энергиясының 

маңызы.


 

Есімше. Кӛсемше. 

  9-тақырып. Электр ілімінің жаңа кезеңі. Электр ӛлшеуіш. 

Жай сӛйлем. 

  10-тақырып. Трансформатор. Электр ажыратқыш.

 

Жай 


сӛйлем. 

  11-тақырып. Электрмагнитті 

жүйе. Электртехника. Айтылу 

мақсатына қарай сӛйлемнің 

түрлері. 

  12-тақырып. Электр энергиясының кӛздері. 

Қоңырау. Сӛйлем  мүшелері.  

  13-тақырып. Электрқуатының екі түрі. Ӛткізгіш және 

оқшаулатқыш. Сӛйлемнің 

бірыңғай мүшелері. 

  14-тақырып. Аралық бақылау. 

Электрқозғалтқыш. 

Грамматиканы қайталау.

 

  15-тақырып. Қайталау. 

Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ: 

 

45  

45 


45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі: 

І семестр 

      1. Отан отбасынан басталады. Отбасы және ұлттық дәстүр, демографиялық мәселелер. 

Фонетика туралы жалпы түсінік. Тән дыбыстар. 

2. Жас отбасы және дәстүр. Қазақстандағы некеге тұру жүйесіндегі  ұлттық салт-

дәстүрлер  және демографиялықмәселелер. Буын түрлері. Екпін. 

3. Қазіргі тұрғын үй құрылысы. Ауылдағы тұрғын үй құрылыс бағдарламасы. Сӛз 

құрамы.Түбір және қосымша. Жұрнақ түрлері.. 


4. Мінез және келбет. Адамның жан дүниесі және сыртқы келбеті. Жалғау түрлері. 

Тәуелді септеу. 

5. Уақыт және адам. Уақыт алтыннан да қымбат. Сӛз таптары. Сан есім. 

6. Салауатты ӛмір салты. Дені саудың – жаны сау. Үндестік заңы. (Ілгерінді, 

кейінді ықпал). 

7. 


Жазба жұмысы. Тазалық – денсаулық кепілі. Тәуелдік жұрнақтар (-нікі,-дікі,-тікі).

 

8. Менің Отаным -  Қазақстан. Қазақ елі – бай ел. Зат есім. 9.  Қазақ    халқының  дәстүрлі  ӛнері.  Қазақтың  театр  және  кино  ӛнері.  Кӛмекші  есімдер. 

Омоним. Синоним. Антоним. 

10. Ӛлең сӛздің патшасы. Хакім Абайдың философиясы.  Сын есім. 

11. Туған ел – тұғырың. Айша Бибі кесенесі.  Сын есімнің шырайлары. 

12. Университет – білім ордасы. Мамандық туралы. Есімдік. 

13. Қоғам және жастар. Қоғамның басты байлығы–дарынды жастарда. Етістік, түрлері. 

14. Аралық тест. Жастар және қоғамдық ұйымдар. 

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

ІІ семестр 

    1. Инновациялық экономика және ғылым. Ғылыми инновациялық жаңалықтар. Етістіктің 

шақтары. 

    2. Заман және Заң. ҚР-ның «Тілдер туралы Заңы». Етістіктің райлары. 

    3. Жарнама және бәсеке. Жарнама сауаттылығы. Етіс категориясы. 

    4.Тәуелсіздік тӛрінде. Біз тәуелсіз елдің ұрпағымыз. Етістіктің жіктелуі. 

    5. Ұлылық ұлыдан. Ұлылардан қалған сӛз. Үстеу. 

    6. Қазақ елінің ұлттық байлығы.Ұлттық құндылықтар. Түркістан. Одағай. Еліктеу сӛздер. 

    7. Аралық тест. Тарихыңды таны. Ерлік туын кӛтерген ерлер. Шылаулар. 

    8. Электр терминінің  тарихы.  Электр энергиясының маңызы.

 

 Есімше.     9. Электр ілімінің жаңа кезеңі. Электр ӛлшеуіш. Кӛсемше. 

   10. Трансформатор. Электр ажыратқыш. Жай сӛйлем. 

   11.  Электр  энергиясының  кӛздері.

 

Электрлі  микромашиналар.  Айтылу  мақсатына  қарай сӛйлемнің түрлері. 

   12. Электрмагнитті жүйе. Электрқозғалтқыш.  Сӛйлем мүшелері. 

   13. Трансформатордың құрылысы және функциясы. Салалас құрмалас сӛйлем. 

   14. Электртехника.  

Аралық бақылау. Сабақтас құрмалас сӛйлем. 

   15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

 

 

СӚЖ-ге арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары 

І семестр 

1. Сәлемдесу - сыпайылық әдебі. Әңгіме. Басқа  халықтардың сәлемдесу үлгілері. Жаттап 

алу. Отбасы және ұлттық құндылықтар мен  дәстүрлер. Сұхбат.   

2.  Қазіргі заман жастарының келбеті. Әңгіме. Замандас келбеті. Әңгіме.   

3. Тұрғын үй түрлері. Әңгіме.   «Қолжетімді баспана». Әңгіме.   

4.  Бет-бейнеде  кӛп  сыр  бар  (шағын  эссе).  Адамның  жан  дүниесі,  сыртқы  келбеті,  мінез, 

парасаттылық. Әңгіме. 

5.    Уақытты    дұрыс  пайдалана  білесіз  бе?  а)  Қызығушылық  (спорт,  саяхат).  б)    Кездесу 

(театр, мұражай).  Біз қалай  демаламыз ? Әңгіме.  

6. Ас адамның арқауы. Әңгіме. Жан сұлулығы- тән сұлулығы. Әңгіме.   

7. Денсаулық – зор байлық. Әңгіме.  Денсаулыққа байланысты 15 мақал-мәтел жаттау. 

8. Тәуелсіз Қазақстан. Слайд жасау. Қазақстан - Азия барысы. Сұхбат. 

9. Халықтық қолӛнер. Әңгіме.  Қазақ театр және кино ӛнері. Слайд жасау. 

10. Абай Құнанбаев-қазақтың ұлы ақыны. Абайдың  философиялық ойлары. Жаттап айту. Абай Құнанбаев - сазгер, аудармашы. Әңгіме. 

11.  Ӛз ӛлкеңді таны. Шағын әңгіме.  Қазақстанның кӛрікті жерлері. Слайд жасау. 

12.  Университет  мақтанышы  (мемлекет  қайраткерлері).  Мамандығым  –  мақтанышым.  

Әңгіме. 


13. Елбасы және жастар. Әңгіме.  Қоғамдағы жастар мәселесі. Әңгіме. 

14.  Ұлттық    кадрлар  –  мемлекеттің  негізі.  Әңгіме.  Ел  болашағы  білікті  маман  қолында. 

Сұхбат. 

15. Қайталау. Жобалық жұмыстарды, презентацияларды қабылдау.  Емтиханға дайындық. 

 

ІІ семестр 

1. «Ғылыми  инновациялық жаңалықтар» тақырыбына реферат жазу. Жаңадан ӛндіріске 

енгізілген инновациялық технологиялар туралы шағын әңгіме жазу.  

 2. Ата Заң туралы конспект дайындау. Тіл туралы жазылған қазақ ақындарының 

шығармаларын жаттаңыз. 

3.  Газет-журналдардан  2-3  жарнама  жазу.  Жарнаманың  қоғамдағы  алатын  орны  туралы 

айту. Бір ӛнімді жарнамалау. 

4.  «Мен  –  егеменді  елдің  болашағымын»  тақырыбына  шығарма.  «Қазақстан  –  егеменді 

мемлекет» тақырыбына слайд әзірлеу.  «Тәуелсіздік тұтқасы  – бізге аманат» тақырыбына 

эссе жазу. 

5. «Халықаралық сыйлықтың лауреаттары» тақырыбына әңгіме жазу. «Ұлық адам – қызық 

адам» тақырыбына шығарма жазу. 

6.  «Ұлттық  байлық  және  тәуелсіздік»  тақырыбына  шығарма  жазу.  «Қазақ  елінің  даму 

перспективалары» тақырыбына әңгіме жазу. 

7. «Кӛне қала - Түркістан» тақырыбына слайд жасау. 

8.  «Электр  энергиясының  маңызы»  тақырыбына  сұқбат  құрастыру.  «Электр»  сӛзімен 

бірнеше сӛйлемдер құрастыру. 

9. Электр ӛлшеуіш туралы ӛз ойын жазу. Электр ілімінің жаңа кезеңі тақырыбы бойынша 

шағын әңгіме құрастыру. 

10.  Трансформатор  тақырыбына  слайд  әзірлеу.  Электр  ажыратқыш  ттақырыбын 

толықтырып, сұқбат құрастыру. 

11.    Электрмагнитті  жүйе  тақырыбы  бойынша  термин  сӛздермен  сӛз  тіркестерін  жасап, 

жаттау. Электртехника мәтінін толықтырып, әңгімелеу. 

12.  Электр  энергиясының  кӛздері  мәтінін  толықтыру.  «Қоңыраудың  қолданысы» 

тақырыбына сұқбат құрастыру. 

13.  Электрқуатының  екі  түрі  мәтінін  толықтыру.  Ӛткізгіш  және  оқшаулатқыш 

тақырыбына сӛзжұмбақ жасау.  

14. Электрқозғалтқыш тақырыбына слайд жасау.  

 

      15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық.  

 

Студенттердің білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

кӛрсеткіштері  (60%  -ға  дейін)  мен  қорытынды  аттестаттаудың  (емтихан)  (40%-ға  дейін) 

сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес 100% -ға дейінгі мәнді құрайды.  

 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі  

 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылатын  

әдебиет 


Орындалу  

ұзақтығы 

Бақылау  

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл 

 

І, ІІ семестр  

 

  

 

 Сабаққа 

қатысу 


шылық 

Грамматика 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ] 

2 апта 


 

Ағымдағы 

1-6 апта 

 

10 Бақылау 

жұмысы 


Грамматика 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ] 

3 апта 

 

Ағымдағы   7-13 апта 10 

Аралық 


тест 

 

 4 қатынас 

сағаттары 

Межелік 

14 апта 


40 

Емтихан 


Пән  

материалының 

меңгерілу 

деңгейін 

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиеттің  

жалпы тізімі 

4 қатынас  

сағаттар 

Қорытын- 

ды 

Сессия 


кезеңінде 

 

 40 

Барлығы   

 

 

  

100 


 

Саясат және процедуралар 

 Қазақ тілі пәнін оқу кезінде келесі ережелерді ұстануды сұраймын: 

1. Сабаққа кешікпеу. 

2.  Сабақтан  дәлелді  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3. Сабақтың барлық түрлеріне қатысу студент міндеттерінің қатарына жатады.  

4. Оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сәйкес барлық бақылау түрін тапсыру. 

5.  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы  кӛрсеткен 

уақытта ӛтеу. 

 

Негізгі әдебиеттер тізімі 

1. Сүлейменова Э.,     Қадашева Қ.,   Аханова Д. Қазақ тілі. Учебный комплекс. Алматы, 

1996. 

2.  Күзекова  З.,  Қарақұсова  Г.  Қазақ  тілі  (ЖОО  экономика  факультеттеріне  арналған). 

Алматы: Қаржы-қаражат, 1997. 

3.  Күзекова  З.,    Құрманбайұлы  Ш.,  Жусанбаева  С.  Қазақ  тілі.  (Халықаралық  қатынастар 

факультетіне арналған). Алматы: Ана тілі, 1998. 

4. Аяпова Т. Қазақ тілі (Негізгі оқулық, үй кітабы, мұғалім кітабы). Алматы, 1998. 

5.  Бектұров  Ш.К.,      Бектұрова  А.Ш.  Қазақ  тілі  (Ана  тілі  деңгейінде  үйрету  құралы). 

Алматы, 1998. 

6. Жүнісбекова К. Қазақ тілін тез үйрену сабағы. Алматы, Санат, 1999. 

7. Күзекова З. С. Қазақ тілінің практикалық курсы (гуманит). Алматы: Ғылым, 2001. 

8.  Күзекова  З.  Қазақ  тілі.  Жоғары  оқу  орындарына  арналған  оқулық  (тілдерді  оқытып 

үйретудің ортаңғы кезеңі үшін). Астана: Таным, 2003. 

9. Кубаева И. Қазақ тілі Алматы, 2003 (электронды нұсқасымен). 

10. Түймебаев Ж. Қазақ тілі (Грамматикалық анықтағыш). Алматы, 2004. 

 

Қосымша әдебиеттер тізімі  

11. Исаев С.М. Қазақ тілі. Оқу құралы. Алматы:Университет «Қайнар», 1993.  

12.Т.Қордабаев  Қазақ  тіліндегі  құрмалас  сӛйлемдер  синтаксисі  (Оқу  құралы).  Алматы, 

«Санат», 1995.  

13.  Г.М.  Нұрғожина,  Ғ.М.  Әбілқасов.  Қазақ  елінің  мемлекеттік  рәміздерін  оқыту 

әдістемесі. ҚарМТУ, 2001. 

14.  Г.М.  Нұрғожина,Ғ.М.Әбілқасов,  Ш.А.  Жетпісбай  Қазақ  мәдениеті  (Қазақ  тіліне 

арналған мәтіндер жинағы). ҚарМТУ, 2003.  

15.  Ш.А.  Жетпісбай,    А.Ә.  Ботабек,    Г.С.  Байпелова,            Ғ.М.  Әбілқасов,  Г.Қ.  Сағатова. 

Қазақ тілі (Кредиттік технология жүйесі бойынша оқу құралы). ҚарМТУ, 2004. 16.  Байпелова  Г.С.Әбілқасов  Ғ.М.Хамитова  Ш.Б.  Кәсіби  мәтіндер  мен  жаттығулар 

жинағы. Қарағанды, ҚарМТУ, 2009. 

17. Нығметова Н.Т.  Нұржанова Қ.Қ. Студенттердің дербес жұмысына арналған мәтіндер 

жинағы Қарағанды, ҚарМТУ, 2009. 

18. М.М.Тӛлеуп, С.Х.Дүкембай, А.И.Тілембекова. Энергетика және байланыс мамандары 

үшін қазақ тілі. Оқу құралы. Алматы, 2001. 

19. М.В.Никольский. Техника. РОСМЭН. Мәскеу, 2012. 

20. Г.Х.Хожин, В.Н.Сажин. Электр жүйелері мен тораптары. Алматы, 2007. 

21. С.Б.Балабатыров. Электртехниканың теориялық негіздері. Оқу құралы. Алматы, 2010. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

   31.03.2004 ж. №50 мемл. Бас. лиц..  Баспаға______20___ж. қол қойылды. Пішімі 90 х 60/16. Таралымы ______дана 

   Кӛлемі ____оқу бас. п.     №____________ тапсырыс  Бағасы келісілген    

______________________________________________________________ 100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56

 

 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20КЯиК -> Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Силлабусы%202014 -> Силлабусы%20ФЭТ%202014 -> СИЛ%20БАК%202014
Силлабусы%202014 -> Ғылыми кеңес тӛрағасы
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> БАҒдарламасы ( syllabus) кт 1106 «Қазақ тілі» пәні кт 06 «Қазақ тілі» модулі
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры
СИЛ%20БАК%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
СИЛ%20БАК%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М

жүктеу 126.49 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет