Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. Мжүктеу 261.85 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі261.85 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

  БЕКІТЕМІН 

Ғылыми кеңес тӛрағасы,    

ҚарМТУ ректоры,  

 ___________ Ғазалиев А.М. 

«____» _________ 2014 ж. 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

ҚТ 1106 - «Қазақ тілі» пәні  

 

ҚТ 06 «Қазақ тілі» модулі   

5В 0501000 

 

– Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы   

 

Экономика және менеджмент факультеті  

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2014 


Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) 

әзірлегендер: ф.ғ.к., аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы.  

 

 «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының отырысында талқыланған  

«____»______________20 ж. № _______ хаттама  

 

Кафедра меңгерушісі______________ «____» ____________20 ж.          (қолы) 

 

 «Жол-кӛлік факультетінің» оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

«____»______________20 ж. № _______ хаттама  

 

Тӛраға _______________ «____» ____________ 20 ж.     

       (қолы)  

«Кәсіпорын  менеджменті» кафедрасымен келісілген 

 

Кафедра меңгерушісі________________ «____» ____________20 ж.                                             (қолы) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

ф.ғ.к. аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы 

Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  І  корпусында 

(Бейбітшілік бульвары, 56), 329 аудитория, байланыс телефоны 56-95-06.  

Пәннің еңбек кӛлемділігі  

 

 

Пән сипаттамасы 

Қазақ  тілі  пәні  жалпы  білім  пәндерінің  циклына  жатады,  базалық 

даярлаудың құрамдас бӛлігі болып табылады.  

 

Пәннің мақсаты 

Қазақ  тілін  меңгерудің  әрбір  деңгейіндегі  негізгі  міндеттерді  сӛйлеу 

түрлеріндегі  модельдер  мен  қатысым  түрлері  арқылы  жүзеге  асыру. 

Тұрмыстық, 

әлеуметтік 

тақырыптардағы 

мәтіндер 

негізінде 

тіл 


үйренушілердің  сӛйлеу  біліктілігін  жетілдіріу,  лексикалық  қорын, 

грамматикалық  білік-дағдыларын  қалыптастыру,  қазақ  тілі  грамматикасы 

туралы білімін дамыту.  

 

Пән міндеттері 

Осы пәнді оқыту нәтижесінде студенттер: 

- кәсіби ӛмірден алынған қарапайым хабарламалар, ӛтілген тақырыптағы 

әңгімені  анық  айыра  білу,  әңгімелесушінің  сӛзін  аңдай  алу,  дыбысталуы 

нақты жүйеленген радио- және телебағдарламалардағы мәліметтер, радиодан 

берілген  жаңалықтардың  негізгі хабары  мен  таныс  тақырыптағы  қарапайым 

баяу  берілген  мәтіндер  (интервью,  қысқа  дәрістер,  репортаждар)  туралы 

тыңдалымнан түсінік алуы керек; 

-

 

сұхбат  кезінде  әріптесінің  әңгімесіне  кӛңіл  аударуды,  қызығушылық танытуды, монолог түрінде: әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени және 

дәлелдер  арқылы  ӛз  кӛзқарасы  бойынша  сипаттауды,  кітап  немесе  фильм 

сюжетін мазмұндау және дәлелдер арқылы ӛз кӛзқарасын білдіруді, берілген 

тақырып  бойынша  алдын  ала  дайындалған,  аса  күрделі  емес  баяндаманы 

жасауды  білуі керек; 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер 


са

ны

 Сабақтардың түрі 

 

СӚЖ са

ға

ттар

 

 сан

ы

  

Ж

алпы с

аға


тт

ар 


са

ны

  

Б

ақыла

у т


үрі

 

Қатынас сағаттар саны С

О

ӚЖ са

ға

ттарының

 

саны

 

Барлық са

ға

ттар 

са

ны 

Лекц


иялар

 

Практ

ик

алық са

ба

қтар

 

Зертх

ан

алық са

ба

қтар

 

креди

т 

 ECTS

 

креди

т 

креди

т 

 

45 


45 


90 

45 


135 

Тест 


тапсырма

лары 
45 


45 


90 

45 


135 

Емтихан 


-

 

ӛнер мен мәдениет (театр, фильм, кітап, музыка және т.б.) мәселелеріне байланысты ӛтілген тақырыптарды баяндау, мақұлдау, алған мәліметтерге ӛз 

кӛзкарасын білдіруді, дәлелдеуді;  

-

 

белгілі бір тақырыпты (әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени сала) талқылауға ӛз қабылдауы бойынша баға беруді

-

 күнделікті  тұрмыстық  сӛйлеу  жағдаяттарында  әңгімені  қолдау  және 

талқылау (нақты, ӛзіне таныс жағдаяттарға дайындықсыз араласып, әңгімені 

қолдау, қажет жағдайда қайта сұрау, ӛз кӛңіл күйін білдіру, ӛкіну, мұңаюды, 

қызығушылық таныту немесе танытпау) істей алуы керек;  

-

 

ауызша  және  жазбаша  қатысым  түрлерінде:  мәліметтерді  беруге дайындығын  мен  қабілеттілігі,  әңгімелесушіге  жеткізе  алуы,  қызығушылық 

танытуы,  мәліметтерді  сұрау,  қайталап  сұрау,  кеңес  беру,  нұсқау  беру, 

нандыру,  байқампаздық  таныту,  кӛңілі  толуын-толмауын,  қызығушылығын, 

немқұрайдылығын  білдіру,  қарапайым  ӛзара  байланысты  мәтіндерді,  

тақырыптар мен тақырыпшалар аясындағы нақты жағдайларды немесе таныс 

заттар/объектілерді сипаттау, белгілі бір тақырып бойынша қысқа, аса қиын 

емес  эссе  жазу,    күнделікті  ӛмірдегі  фактіге  құрылған  мәліметтер  мен  оны 

түсіндіруге қажетті әрекеттерге қысқаша баяндама жасауды; 

-  электронды  және  қағаз  түріндегі  мәтіндерді  қарап,  қажетті  мәліметті 

ала  білу,  күнделікті  материалдардан  (хат,  қысқа  ресми  құжаттар)  қажетті 

ақпаратарды  табу  және  түсіну,  мәтін  тақырыбындағы  негізгі  идеяны  табу,  

газет    материалындағы  таныс  тақырып  бойынша  негізгі  ережелерді  кӛрсете 

білу,  қызығушылық  танытқан  тақырыбы  бойынша  қарапайым  мәтіндегі 

нақты ақпараттарды оқу және түсіну, қарапайым тілде жазылған техникалық 

ережелердің  (қауіпсіздік  техникасы)  мазмұнын  түсіну,  буклет,  каталог, 

даңғыл,  ас  мәзіріндегі,  кестедегі  қажетті  мәліметтерді  оқи  алу  және  оны 

қолдана алуды білуге практикалық машықтануы керек. 

 

Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: 

Пән 


Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

Қазақ  тілі  (орта 

мектеп деңгейі) 

Фонетика,  лексика,  морфология,  синтаксис. 

Қазақ халқының тарихи мұралары. 

 

Постреквизиттер 

Қазақ тілі пәнін оқу кезінде алынған білімін кәсіби қазақ тілі пәнін игеру 

кезінде қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы (тақырыптар)  

Сабақ түрлері бойынша еңбек кӛлемділігі, сағ. 

дәріс 


практика

лық  


зертхана 

лық  


СОӚЖ 

СӚЖ 


1 семестр 

1-тақырып. 

Отан 


отбасынан 

басталады.  Отбасы  және  ұлттық 

дәстүрлер.  Г/т:  Қазақ  тілінің 

дыбыстық 

жүйесі. 

Дауысты, 

дауыссыз  дыбыстар.  Дауысты 

және  дауыссыз  дыбыстардың 

жіктелуі. 

Дауыссыз 

дыбыстардың түрлері. 

  

 

  

 

  

3

 3

 

2-тақырып. Жас отбасы және дәстүр. Қазақстандағы некеге 

тұру жүйесіндегі ұлттық дәстүр-

лер және демографиялық мәсе-

лелер. Г/т: Қазақ тіліндегі сӛз-

дердің бірыңғай жуан, жіңішке 

айтылуы. Үндестік заңы. 

   

3

 3

 

3-тақырып. Қазіргі тұрғын үй. Қаладағы және ауылдағы тұрғын 

үй құрылысы. Г/т: Буын үндес-

тігіне бағынбайтын сӛздер. Сӛз-

дерге фонетикалық талдау жасау. 

 

3

  

3

 3

 

4-тақырып.  Мінез  және  келбет. Адамның  жан  дүниесі  және 

сыртқы келбеті. Г/т: Орфография 

және орфоэпия. Дыбыс үндестігі. 

Ықпал түрлері. 

 

3

  

3

 3

 

5-тақырып. Уақыт және адам. Уақыт алтыннан да қымбат. Г/т:  

Буын, оның түрлері. Екпін және 

тасымал. 

 

3 

 

3 

3

 6-тақырып. 

Салауатты 

ӛмір 

салты.  Дені  саудың  –  жаны  сау. Г/т: 

Сӛздердің 

кӛп 

мағыналылығы. Омоним. 

Антоним. Синоним. 

 

3

  

3

 3

 

 7-тақырып. Жазба 

жұмысы. 


Тазалық  – денсаулық  кепілі. Г/т: 

Фразеологизмдер. 

Мақал-

мәтелдер.  

3

  

3

 3

 

8-тақырып. Менің Отаным Қазақстан. Қазақ елі  - бай ел. 

Г/т: Кәсіби сӛздер. Диалект 

сӛздер. Термин сӛздер. 

 

3 

 

3 

3

 9-тақырып. 

Қазақ 


халқының 

дәстүрлі  ӛнері.  Қазақ  театры 

және  кино  ӛнері.  Г/т:  Сӛз 

құрамы.  Түбір  мен  қосымша. 

Қосымшалардың  бӛлінуі.  Қазақ 

тіліндегі жалғау түрлері. 

 

3

  

3

 3

 

10-тақырып. Ӛлең сӛздің патша-сы. Хакім Абайдың филосо-

фиясы. Г/т: Кӛптік жалғау, оның 

дыбыстық варианттары. Тәуелдік 

 

3 

 

3 

3

 жалғау. Тәуелдік мағынаның –

нікі, -дікі, -тікі формалары.   

11-тақырып.  Туған жерге саяхат. 

Қазақстаннның тарихи орын-

дары. Г/т: Жіктік жалғау. Зат 

есімнің жіктелуі. Септік жалғау. 

Жай және тәуелді септеу. 

 

3 

 

3 

3

 12-тақырып. Менің мамандығым. 

Университет – білім ордасы.  Г/т: 

Жұрнақ.  Сӛз  тудырушы  және 

түрлендіруші жұрнақ. 

 

3

  

3

 3

 

13-тақырып. Қоғам және жастар. Қоғамның басты байлығы – да-

рынды жастарда. Г/т: Сӛз тап-

тары туралы түсінік. Сӛздерді 

топтастырудың негізгі 

қағидалары. 

 

3 

 

3 

3

 14-тақырып. Бақылау жұмысы. 

Жастар және қоғамдық ұйымдар. 

Ӛткен грамматикалық 

тақырыптарды қайталау. 

 

3

  

3

 3

 

15-тақырып. Қайталау.  Қорытынды.  

Емтиханға дайындық. 

 

3

  

3

 3

 

БАРЛЫҒЫ:  

45 


 

45 


45 

 

2 семестр 

1-тақырып. 

Инновациялық   

экономика    және    ғылым.    

Ғылыми 


инновациялық 

жаңалықтар. Грамматика. 

   

 

3 

3

 2-тақырып.  Заман  және  заң.  ҚР-

ның  «Тілдер  туралы  Заңы». 

Грамматика. 

  

 

3 

3

 3-тақырып. 

Жарнама 


және 

бәсеке.  Жарнама  сауаттылығы. 

Грамматика.  

 

3 

 

3 

3

 4-тақырып.  Тәуелсіздік  тӛрінде. 

Біз  тәуелсіз  елдің  ұрпағымыз. 

Грамматика. 

 

3 

 

3 

3

 5-тақырып. 

Ұлылық  ұлыдан. 

Ұлылардан 

қалған 


сӛз. 

Грамматика. 

 

3

  

3

 3

 

6-тақырып.  Қазақ  елінің  ұлттық байлығы.  Ұлттық  құндылықтар. 

Грамматика. 

 

3

  

3

 3

 

7-тақырып. Аралық 

тест. 


Тарихыңды таны. Грамматика.   

 

3 

 

3 

3

 1.

 

8-тақырып.  Кәсіби  мәтін:  Тӛл теңге  тарихы.  Экономикалық 

тәуелсіздік. 

Отандық 

тауар 


 

3

  

3

 3

 


ӛндірісі. Грамматика. 

9-тақырып.  Кәсіби  мәтін:  Заман 

және  нарық.  Құнды  қағаздар. 

Бағалы 


қағаздар 

нарығы. 


Грамматика. 

 

3 

 

3 

3

 2.

 

10-тақырып. Кәсіби 

мәтін: 


Нарықтық 

экономикадағы 

бәсеке.  Маркетинг  қызметі  және 

оның 


рӛлі. 

Жарнаманың 

саудадағы рӛлі. Грамматика. 

 

3 

 

3 

3

 3.

 

11-тақырып. Кәсіби 

мәтін: 


Бухгалтерлік есеп. Қазақстанның 

аудит 


компаниялары.  

Грамматика. 

 

3

  

3

 3

 

4. 

12-тақырып.  Кәсіби  мәтін:  Банк 

қызметі.  Банк  және  бәсеке.  

Ұлттық 


банк 

жүйесі. 


Грамматика. 

 

3 

 

3 

3

 5.

 

13-тақырып. Кәсіби 

мәтін: 


Қазақстанның 

экономикалық 

байланысы.    Ішкі  және  сыртқы 

сауда. 


Дүниежүзілік 

сауда 


ұйымы. Грамматика. 

 

3 

 

3 

3

 14-тақырып.  Бақылау  жұмысы. 

Кеден  ісі.  Ӛткен  грамматикалық 

тақырыптарды қайталау.  

 

3 

 

3 

3

 15-тақырып. 

Қайталау. 

Қорытынды. 

Емтиханға 

дайындық. 

 

3 

 

3 

3

 БАРЛЫҒЫ: 

 

45  

45 


45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі: 

1 семестр 

 

1.

 

Отан  отбасынан  басталады.  Отбасы  және  ұлттық  дәстүрлер.  Г/т:  Қазақ 

тілінің дыбыстық  жүйесі. Дауысты, дауыссыз  дыбыстар.   Дауысты  және 

дауыссыз дыбыстардың жіктелуі. Дауыссыз дыбыстардың түрлері. 2.

 

Жас отбасы және дәстүр. Қазақстандағы некеге тұру жүйесіндегі ұлттық 

дәстүрлер және демографиялық мәселелер. Г/т: Қазақ тіліндегі сӛздердің 

бірыңғай жуан, жіңішке айтылуы. Үндестік заңы. 3.

 

Қазіргі  тұрғын  үй.  Қаладағы  және  ауылдағы  тұрғын  үй  құрылысы.  Г/т: 

Буын  үндестігіне  бағынбайтын  сӛздер.  Сӛздерге  фонетикалық  талдау 

жасау. 4.

 

Мінез  және  келбет.  Адамның  жан  дүниесі  және  сыртқы  келбеті.  Г/т: 

Орфография және орфоэпия. Дыбыс үндестігі. Ықпал түрлері. 

5.

 

Уақыт және адам. Уақыт алтыннан да қымбат. Г/т:  Буын, оның түрлері. 

Екпін және тасымал. 

6.

 

Салауатты  ӛмір  салты.  Дені  саудың  –  жаны  сау.  Г/т:  Сӛздердің  кӛп 

мағыналылығы. Омоним. Антоним. Синоним. 


7.

 

Жазба  жұмысы.  Тазалық  –  денсаулық  кепілі.  Г/т:  Фразеологизмдер. 

Мақал-мәтелдер. 

8.

 

Менің Отаным Қазақстан. Қазақ елі  - бай ел. Г/т: Кәсіби сӛздер. Диалект 

сӛздер. Термин сӛздер. 

9.

 

Қазақ  халқының  дәстүрлі  ӛнері.  Қазақ  театры  және  кино  ӛнері.  Г/т:  Сӛз 

құрамы.  Түбір  мен  қосымша.  Қосымшалардың  бӛлінуі.  Қазақ  тіліндегі 

жалғау түрлері. 10.

 

Ӛлең сӛздің патшасы. Хакім Абайдың философиясы. Г/т: Кӛптік жалғау, 

оның  дыбыстық  варианттары.  Тәуелдік  жалғау.  Тәуелдік  мағынаның  –

нікі, -дікі, -тікі формалары.   11.

 

Туған жерге саяхат. Қазақстаннның тарихи орындары. Г/т: Жіктік жалғау. 

Зат есімнің жіктелуі. Септік жалғау. Жай және тәуелді септеу. 

12.

 

Менің  мамандығым.  Университет  –  білім  ордасы.    Г/т:  Жұрнақ.  Сӛз 

тудырушы және түрлендіруші жұрнақ. 

13.

 

Қоғам және жастар. Қоғамның басты байлығы  – дарынды жастарда. Г/т: 

Сӛз таптары туралы түсінік. Сӛздерді топтастырудың негізгі қағидалары. 

14.

 

Бақылау 


жұмысы. 

Жастар 


және 

қоғамдық 

ұйымдар. 

Ӛткен 


грамматикалық тақырыптарды қайталау. 

15.

 

Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 2 семестр 

1.  Инновациялық      экономика    және    ғылым.        Ғылыми  инновациялық 

жаңалықтар. Грамматика. 2. Заман және заң. ҚР-ның «Тілдер туралы Заңы». Грамматика. 

3. Жарнама және бәсеке. Жарнама сауаттылығы. Грамматика. 

4. Тәуелсіздік тӛрінде. Біз тәуелсіз елдің ұрпағымыз. Грамматика. 

5. Ұлылық ұлыдан. Ұлылардан қалған сӛз. Грамматика. 

6. Қазақ елінің ұлттық байлығы. Ұлттық құндылықтар. Грамматика. 

7. Аралық тест. Тарихыңды таны. Грамматика.   

8. Кәсіби мәтін: Тӛл теңге тарихы. Экономикалық тәуелсіздік. Отандық тауар 

ӛндірісі. Грамматика. 9. Кәсіби мәтін: Заман және нарық. Құнды қағаздар. Бағалы қағаздар нарығы. 

Грамматика. 10. Кәсіби мәтін: Нарықтық экономикадағы бәсеке. Маркетинг қызметі және 

оның рӛлі. Жарнаманың саудадағы рӛлі. Грамматика. 11.  Кәсіби  мәтін:  Бухгалтерлік  есеп.  Қазақстанның  аудит  компаниялары.  

Грамматика. 12.  Кәсіби  мәтін:  Банк  қызметі.  Банк  және  бәсеке.    Ұлттық  банк  жүйесі. 

Грамматика. 13.  Кәсіби  мәтін:  Қазақстанның  экономикалық  байланысы.    Ішкі  және 

сыртқы сауда. Дүниежүзілік сауда ұйымы. Грамматика. 14.  Бақылау  жұмысы.  Кеден  ісі.  Ӛткен  грамматикалық  тақырыптарды 

қайталау. 15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

 

СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыбы 

 

1 семестр 

1.

 

Отбасы және ұлттық дәстүрлер. Коспект жазу. 2.

 

Қазақстандағы  некеге  тұру  жүйесіндегі  ұлттық  дәстүрлер  және 

демографиялық мәселелер. Реферат жазу. 

3.

 

Қаладағы  және  ауылдағы  тұрғын  үй  құрылысы.  Берілген  сұрақтарға 

жауап беру.  

4.

 

Адамның жан дүниесі және сыртқы келбеті. Эссе. 5.

 

Уақыт алтыннан да қымбат. Баяндама жазу.  6.

 

Дені саудың – жаны сау. Талдау (аналитикалық) шолу.  7.

 

Тазалық – денсаулық кепілі. Глоссарий құрастыру.  8.

 

Қазақ елі  - бай ел. Сценарий жазу. 9.

 

Қазақ театры және кино ӛнері. Жазбаша есеп.  10.

 

Хакім Абайдың философиясы.   Презентация жасау.  11.

 

Қазақстаннның  тарихи  орындары.  Сауалнама  толтыру,  нәтижелерін 

талдау.  

12.

 

 Университет – білім ордасы.  Жағдаяттық диалог дайындау.  13.

 

 Қоғамның  басты  байлығы  –  дарынды  жастарда.  Қосымша  ақпарат 

даярлау.  

14.

 

 Жастар және қоғамдық ұйымдар. Жағдаяттық диалог дайындау. 15.

 

 Бір тақырыпқа семестрлік жоба дайындау.   

ІІ семестр 

1. Ғылыми инновациялық жаңалықтар. Коспект жазу. 

2.. ҚР-ның «Тілдер туралы Заңы». Реферат жазу.  

3. Жарнама сауаттылығы. Берілген сұрақтарға жауап беру.  

4. Біз тәуелсіз елдің ұрпағымыз. Эссе.  

5. Ұлылардан қалған сӛз. Баяндама жазу. 

6. Ұлттық құндылықтар. Талдау (аналитикалық) шолу.  

7. Тарихыңды таны. Глоссарий құрастыру.  

8. Отандық тауар ӛндірісі. Сценарий жазу. 

9. Бағалы қағаздар нарығы. Жазбаша есеп. 

10 Жарнаманың саудадағы рӛлі. Презентация жасау. 

11. Қазақстанның аудит компаниялары.   

12. Ұлттық банк жүйесі. Жағдаяттық диалог дайындау. 

13. Дүниежүзілік сауда ұйымы. Сауалнама толтыру, нәтижелерін талдау.  

14. Кеден ісі. Қосымша ақпарат даярлау.  

15.Бір тақырыпқа семестрлік жоба дайындау.   

 

Студенттердің білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

кӛрсеткіштері  (60%  -ға  дейін)  мен  қорытынды  аттестаттаудың  (емтихан) 

(40%-ға  дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%  -ға 

дейінгі мәнді құрайды.  


Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі  

 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты және 

мазмұны 


Ұсынылатын  

әдебиет 


Орындалу  

ұзақтығы 

Бақылау  

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл 

 

1,2 семестр  

 

  

 

 Сабаққа 

қатысу 


шылық 

Грамматика 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ] 

2 апта 


 

Ағымдағы 

1-6 апта 

 

10 Бақылау 

жұмысы 


Грамматика 

[ 1], [ 2 ], [ 3 ] 

3 апта 

 

Ағымдағы   7-13 апта 10 

Аралық 


тест 

 

 4 қатынас 

сағаттары 

Межелік 

14 апта 


40 

Емтихан 


Пән материа-

лының меңге-

рілу деңгейін 

тексеру 


Негізгі және 

қосымша 


әдебиеттің  

жалпы тізімі 

4 қатынас  

сағаттар 

Қорытын- 

ды 


Сессия 

кезеңінде 

 

 

40 Барлығы   

 

  

 

100  

Саясат және процедуралар 

 

 Қазақ тілі пәнін оқу кезінде келесі ережелерді ұстануды сұраймын: 1. Сабаққа кешікпеу. 

2.  Сабақтан  дәлелді  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал 

басқа жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3.  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады.  

4.  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сәйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5.  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

кӛрсеткен уақытта ӛтеу. 

 

Негізгі әдебиет тізімі 

Негізгі: 

1.

 Иманқұлова С., Егізбаева Н., Иманғалиева Ғ. және т. б. Қазақ тілі:оқу 

құралы.- Алматы,2008. 

2.

 

Күзекова   З.  Қазақ тілінің практикалық  курсы (гуманит.).   -Алматы: Ғылым,2009 

3.

 www.til.gov.kz

 

(қазақ тілінің 

желдетіп 

оқытуға 

арналған 

мультимедиялық кешен). Астана,2010, 

4.

 Қазақ тілі кешені. Ф. Оразбаеваның жетекшілігімен-Алматы, 

 Қосымша әдебиет тізімі 

1.

 Бектұров Ш.,Бектұрова А. Қазақ тілі для начинающих. –Алматы.1994. 

2.

 Салқынбай  А.  Б.,  Абақан  Е.  М.  Лингвистикалық  түсіндірме  сӛздік-

Алматы: Сӛздік,2003. 

3.

 

3. Оралбай Н.,Құрманәлиев Қ. А. Қазақ тілі. -Алматы,2007. 5.

 

Адамбаева Ж. Д., Оңалбаева К.К.  Қазақ тілі. –Алматы,1995. 6.

 

 Нұрғалиева М.,Құлмағамбтеова Б.  Қазақ тілі.- Алматы,1995. 7.

 

Ерубаева А.Т. Заңгерлерге арналған қазақ тілі.-Алматы,2005. 8.

 

Сүлейменова  Э.  Д.,Қадашева    Қ.,Аханова  Д.    Қазақ  тілі:  оқу  кешені-Алматы,1996. 

9.

 Салқынбай А.Б., Иманасова Ж. Қазақ тілі –Алмтаы,2007. 

10.


 

 Күзекова  З.    Қазақ  тілі  практикалық  курсы(қаржы  инст.)  –Алматы: 

Раритет,2002. 

11.


 

Күзекова  З.,Қарақұсова  Г.  Қазақ  тілі(эконом.)-Алматы:Қаржы 

қаражат,1997. 

12.


 

 Күзекова  З.,  Құрманбайұлы  Ш.,Жусанбаева  С.    Қазақ  тілі 

(халықаралық қатынас)-Алматы:Ана тілі,1998. 

13.


 

 Құрманбайұлы  Ш.,  Мамаева  М.,  Сыбанбаева  А.  Қазақ        тілі 

(заңгерлерге) -Алматы: Білім,2001. 

14.


 

 Егіншібаева  Н.  Ғ.,  Жапахов  С.  И.  Экологиялық  терминдердің 

түсіндірме сӛздігі. -Алматы: ҚазҰАУ, 2006. 

15.


 

 Рысбаева Г. Қ. Қазақ тілі (грамматикалық анықтағыш). - Алматы, 2000. 

16.

 

 Қарабаева  Қ.  Қазақ  тілі  (тәртіп  сақшыларына  арналған).  -  Алматы Білім, 2008. 

17.


 

 Тымболова  А.  Қазақ  тілі  (география  факультеттеріне  арналған).  – 

Алматы, Қазақ университеті. 2008. 

18.


 

 Рысбай  Б.  Қазақ  тілі  (ресми  іс-қағаздары).  -Алматы  Қазақ 

университеті, 2008. 

19.


 

 Сыздықова  Р.  Ғ.,  Хұсайын  К.  Ш.  Қазақша-орысша  сӛздік.  -Алматы, 

2008 

Русско-казахский словарь. I-II том.  –Алматы, 2007. 20.

 

 Бектаев Қ. Сӛздік.- Алматы, 2001. 21.

 

 Қазақша-орысша  сӛздік  (1925)/  Басқарушы  Қ.  Кемеңгерұлы.    –Астана Келешек-пресс,  2005. - 288 б 

22.


 

 Қазақша-орысша,  орысша-қазақша  терминологиялық  сӛздік:  Жеңіл 

және тоқыма ӛнеркәсібі. –Алматы: Рауан. 2000.  -280 б. 

23.


 

 Қазақша-орысша 

орысша-қазақша 

терминологиялық 

сӛздік: 

Статистика стандарттау және паттентеу .-Алматы: Рауан. 2000. -272 б 

24.

 

 Қазақша-орысша, орысша-қазақша 

терминологиялық 

сӛздік: 

Электротехника радиотехника және байланыс.- Алматы: Рауан. 2000. -

240 б 

25.


 

 Қазақша-орысша,  орысша-қазақша  терминологиялық  сӛздік:  Су 

шаруашылығы. –Алматы: Рауан. 2000.  -304 б. 

26.


 

 Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сӛздік: Механика 

және машинатану. –Алматы: Рауан. 2000.  -328 б. 

27.


 

 Қазақша-орысша, 

орысша-қазақша 

терминологиялық 

сӛздік: 

Энергетика. –Алматы: Рауан. 2000.  -320 б. 

28.

 

 Қазақша-орысша,  орысша-қазақша  терминологиялық  сӛздік:  Кӛлік және қатынас жолдары. –Алматы: Рауан. 2000.  -288 б. 

29.

 

 Қазақша-орысша,  орысша-қазақша  терминологиялық  сӛздік:  Сәулет және құрылыс. –Алматы: Рауан. 2000.  -366 б. 

30.


 

 Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сӛздік: Геология, 

геодезия және география. –Алматы: Рауан 2000  -352 б. 

31.


 

 Қазақша-орысша,  орысша-қазақша  терминологиялық  сӛздік:  Кен  ісі 

және металлургия. –Алматы: Рауан 2000  -200 б. 

32.


 

 Қазақша-орысша,  орысша-қазақша  терминологиялық  сӛздік:  Заңтану. 

–Алматы: Рауан. 2000.  -360 б. 

33.


 

 Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сӛздік: Іс жүргізу 

және мұрағат ісі. –Алматы: Рауан. 2000.  -256 б. 

34.


 

 Қазақша-орысша  ,  орысша-қазақша  терминологиялық  сӛздік:  Әдебиет 

және лингвистика. –Алматы: Рауан. 2000.  -350 б. 

35.


 

 Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сӛздік. –Алматы: 

Рауан. 2000.  -288 б. 

36.


 

 Қазақша-орысша, 

орысша-қазақша 

терминологиялық 

сӛздік: 

Экономика және қаржы. –Алматы: Рауан. 2000.  -480 б. 

37.

 

 Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сӛздік. –Алматы: Рауан. 2000.  -344 б. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

  

 

  

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

 

ҚТ 1106 - «Қазақ тілі» пәні  

 

ҚТ 06 «Қазақ тілі» модулі   

5В 0501000 

 

– Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   31.03.20     ж. №50 мемл. Бас. лиц..  Баспаға______20___ж. қол қойылды. Пішімі 90 х 60/16. Таралымы ______дана 

   Кӛлемі ____оқу бас. п.     №____________ тапсырыс  Бағасы келісілген    

______________________________________________________________ 100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56

 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20КЯиК -> Кафедра%20КЯиК%20силлабусы%2013,14,15 -> Силлабусы%202014
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры
Силлабусы%202014 -> Ғылыми кеңес тӛрағасы
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> БАҒдарламасы ( syllabus) кт 1106 «Қазақ тілі» пәні кт 06 «Қазақ тілі» модулі
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М
Силлабусы%202014 -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы, Қармту ректоры, Ғазалиев А. М

жүктеу 261.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет