Бекітемін ғылыми кеңес төрағасыжүктеу 84.45 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.05.2017
өлшемі84.45 Kb.

 Қазақстан республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

       

           БЕКІТЕМІН 

      Ғылыми кеңес төрағасы

                                                                               ҚарМТУ ректоры 

                  Ғазалиев А.М. 

                  _____________________  

 

                   «____» ________ 2014 ж. 

 

  

 

  

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША  ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

Bio 1204- Биохимия пəні (код-атауы) 

BZhUN 6 - Биологиялық жүйелерді ұйымдастыру негіздерінің модулі 

(код-атауы) 

5В070100 - «Биотехнология» мамандығы 

(шифр-атауы) 

 

Тау-кен факультеті  

«Өнеркəсіптік экология жəне химия»  кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

  

 

2015 Алғы сөз 

 

Студентке  арналған  пəн  бойынша  оқыту  бағдарламасын (syllabus) əзірлеген: б.ғ.к.,  доцент Дербуш С.Н., аға оқытушы Ерниязова Б.Б.    

 

Өнеркəсіптік  экология  жəне  химия  кафедрасының  отырысында талқыланған 

 

 «__»                                   20__ж.  № ___хаттама   

Кафедра меңгерушісі __________ С.К. Кабиева «__»_________20 __ж.                 

                                           

(қолы) 


 

Инновациялық  технологиялар  факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесі 

мақұлдаған 

 

                  «__»                                   20__ж.  № ___хаттама   

            Төрайымы __________ Л.М. Мұстафина  «__»__________20 __ж.

 

 

                           (қолы) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Оқытушы туралы мəлімет жəне қатынас ақпараты 

Ерниязова  Б.Б. «Өнеркəсіптік  экология  жəне  химия»  кафедрасының    аға 

оқытушысы 

Өнеркəсіптік  экология  жəне  химия  кафедрасы    ҚарМТУ-нің 5-ші 

корпусында  орналасқан  (Терешкова  көшесі, 19), 32 аудитория,  байланыс 

телефоны 56-59-31,  қосымша 1020  

 

Пəннің еңбек көлемділігі 

Семестр


 

Кредиттер

 са

ны

 ECTS 

Сабақ түрі 

СӨЖ

 

сағаттарыны

ң 

саны 

Жалпы


 сағ

ат

 саны

 

Бақылау түрі

 

Қатынас сабақтарының саны СОӨЖ 

сағаттар


ының 

саны 


Барлы

қ 

сағатсаны

дəріс 


 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

2 3  5  15 

30 


45  90  45 135 емтихан 

    

Пəн сипаттамасы 

«Биохимия»  пəні  осы  мамандық  бойынша  негізгі  пəн  болып 

есептеледі,  табиғаттағы  тірі  заттарды  жəне  олардың  тіршілік  əрекетіндегі 

айналымдар  процестерін  қарастырады,  оқу  пəндерінің  базалық  циклына 

жатады. 

 

Пəннің мақсаты 

«Биохимия»  пəні  студентті  қазіргі  биохимия 

ғылымының 

заңдылықтарының  негіздері  нəтижелерін  игерту,  тіршілік  процестеріне 

қоршаған  орта  жағдайларының  əсерін  ескере  отырып,  метаболизмнің 

негізгі принциптерін аша білу мақсатын ұстанады.   

Пəн міндеттері 

Осы пəнді оқу нəтижесінде студенттер:  түсінік алуы керек: 

 зат  айналымы,  өмірлік  үрдістер  энергетикасы  негізінде,  негізгі 

биохимиялық жүйе функциялану қағидалары мен құрылымы туралы; 

 

ақуыздар,  көмірсулар,  липидтер  жəне  нуклейн  қышқылдарының катаболизмі  жəне  анаболизмі,  олардың  зат  айналымын  реттеу 

қағидалары мен өзара байланысы туралы;  

 

тірі  табиғат  молекуласымен  биотехнологиялық  өндіріс  арасындағы байланыс туралы; 

білуі керек: 

 негізгі биологиялық заттардың құрылысы жəне құрамын; 

 биологиялық функция жəне молекулалық құрылымы, тіршілік əрекеті    

негіздері арасындағы байланыстарды; 

 

зат  алмасу  туралы  жəне  əр  түрлі  алмасулардың  өзара  байланысы туралы; 

істей алуы керек: 

 

«Биохимия»  курсын  басқа  биологиялық  пəнді  игеруде  қолдану, биотехнологияның  практикалық  сұрақтарын  шешуі,  инженерлік 

энзимология мəселелерін шеше алуы;   

 

табиғи қосылыстардың қасиеттерін зерттей алуы; практикалық машықтануы керек: 

 техника қауіпсіздік ережесін сақтау;  

 зертханалық ыдыс жəне құрылғылармен қатынаса білу; 

 оқу жəне арнайы əдебиеттермен өзіндік жұмыс; 

 ферменттермен жұмыс дағдысын меңгеру. 

 

Пререквизиттер 

Бұл пəнді оқу үшін келесі пəндерді игеру қажет:  

«Қазіргі заманғы жаратылыстану тұжырымдамасы», «Химия». 

 

Постреквизиттер 

«Биохимия» пəнін оқу кезінде алынған білім «Тағам биотехнологиясы», 

«Микроорганизмдер 

биотехнологиясы» 

пəндерін 

игеру 


кезінде 

қолданылады.   

Пəннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы, (тақырыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ. 

дəріс 


практикалық 

зертханалық   СОӨЖ  СӨЖ 

1  «Биохимия»пəніне кіріспе 2 2 Көмірсулар 4 

3 Нəруыздар. Ферменттер 6  - 

4 

Нуклеин 


қышқылы. 

Нəруыздардың биосинтезі 

4 - -  4 5  Липидтер.  Липидтердің 

метаболизмі 

4 - -  4 6. Дəрумендер. Гормондар  

7. Метаболизм 6 

- - - 


№1 зерханалық жұмыс. 

Көмірсуларды анықтау. 

Биологиялық материалдағы 

глюкозаны сандық анықтау.  

- - 


-  4 


№2 зерханалық жұмыс. 

Амин қышқылдары мен 

нəруыздарды анықтау 

- - 


-  4 


№3 зерханалық жұмыс. 

Ферменттер белсенділігіне 

рН əсерін зерттеу 

- - 


-  4 


№4 зерханалық жұмыс. 

Липидтердің құрылымдық 

компоненттерін анықтау 

Липидтердің физика-

химиялық қасиеттерін 

анықтау 


- - 

-  4 №5 зерханалық жұмыс.  

Əр түрлі нысандардан 

дəрумендерді анықтау 

СОӨЖ 1 «Биохимия» пəніне 

кіріспе  

- - 3  - СОӨЖ 2 Көмірсулар. 

Көмірсулардың құрылымы.  

- - 3  - СОӨЖ 3 Көмірсулардың 

қасиеттері   

- - 3  - СОӨЖ 4 Нəруыздар. Амин 

қышқылдары нəруыз 

құрылымдық құрамы ретінде 

- - 


3  - 


СОӨЖ 5 Нəруыздар 

құрылысы 

- - 3  - СОӨЖ 6 Ферменттер. 

Ферменттік реакциялар 

кинетикасы 

- - 


3  - 


СОӨЖ 7 Ферменттік 

реакциялардың арнайы 

ерекшеліктері 

- - 


3  - 


СОӨЖ 8 Нуклеин 

қышқылдары. Нуклеин 

қышқылдарының 

құрылымдық компоненттері 

- - 3  - СОӨЖ 9 Нəруыз 

биосинтезінің негізгі 

сатылары Нəруыз 

инженериясының негізгі 

қағидаттары 

- - 


3  - 


СОӨЖ 10 Липидтер. 

Липидтер метаболизмі  

- - 3  - СОӨЖ 11 Стероидтардың 

құрылымы мен қасиеттері. 

Холестерин, өт қышқылдары 

- - 


3  - 


СОӨЖ 12 Терпендер: 

құрылысы, қасиеттері, 

қызметтері. 

- - 


3  - 


СОӨЖ 13 Дəрумендер. 

Гормондар. Дəрумендер 

құрылысы мен қасиеттері, 

жіктелуі. 

- - 3  - СОӨЖ 14 Гормондардың 

қасиеттері мен жіктелуі. 

- - 3  - СОӨЖ 15 Метаболизм. 

Жасуша биоэнергетикасы 

- - 3  - БАРЛЫҒЫ: 

30 - 


30 

45  45 


 

Зертханалық сабақтар тізімі 

1.

 Көмірсуларды  анықтау.  Биологиялық  материалдағы  глюкозаны 

сандық анықтау.  

 


2.

 

Амин қышқылдары мен нəруыздарды анықтау 3.

 

Ферменттер белсенділігіне рН əсерін зерттеу 4.

 

Липидтердің  құрылымдық  компоненттерін  анықтау  Липидтердің физика-химиялық қасиеттерін анықтау 

5.

 Əр түрлі нысандардан дəрумендерді анықтау 

 

СӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

1.

 «Биохимия» пəніне кіріспе  

2.

 Көмірсулар. Көмірсулардың құрылымы.  

3.

 Көмірсулардың қасиеттері   

4.

 Нəруыздар. Амин қышқылдары нəруыз құрылымдық құрамы ретінде 

5.

 Нəруыздар құрылысы 

6.

 Ферменттер. Ферменттік реакциялар кинетикасы 

7.

 Ферменттік реакциялардың арнайы ерекшеліктері 

8.

 Нуклеин  қышқылдары.  Нуклеин  қышқылдарының  құрылымдық 

компоненттері 

9.

 

Нəруыз  биосинтезінің  негізгі  сатылары  Нəруыз  инженериясының негізгі қағидаттары 

10.


 

Липидтер. Липидтер метаболизмі  

11.

 

Стероидтардың  құрылымы  мен  қасиеттері.  Холестерин,  өт қышқылдары 

12.


 

Терпендер: құрылысы, қасиеттері, қызметтері. 

13.

 

Дəрумендер.  Гормондар.  Дəрумендер  құрылысы  мен  қасиеттері, жіктелуі. 

14.


 

Гормондардың қасиеттері мен жіктелуі. 

15.

 

Метаболизм. Жасуша биоэнергетикасы  

Студенттер білімін бағалау критерийлері 

Пəн бойынша емтихан бағасы межелік бақылаулар бойынша максимум 

көрсеткіштер (60%-ға  дейін)  мен  қортынды  аттестаттаудың  (емтихан) 

(40%-ға  дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  жəне  кестеге  сəйкес 100%-ға 

дейінгі мəнді құрайды. 

 

Пəн бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

əдебиет 


Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл 

1 2  3 
Ауызша 


жəне 

жазбаша 


бақылау 

жұмыстары  

Көмірсулар 

бойынша  білімін 

тексеру 

[ 1 ], [2 ], [3 ], 

дəріс 

конспектілері 2 апта 

Ағымдағы 

2 апта 8 

Ауызша 


жəне 

жазбаша 


Амин 

қышқылдары 

бойынша білімін 

[ 1 ], [2 ], [3 ],  

дəріс 

конспектілері 2 апта 

Ағымдағы 

4 апта 8 


бақылау 

жұмыстары  

тексеру 

Ауызша 


жəне 

жазбаша 


бақылау 

жұмыстары  

Нəруыздар 

бойынша білімін 

тексеру 

[ 1 ], [2 ], [3 ],  

дəріс 

конспектілері 2 апта 

Ағымдағы 6 

апта 8 

Ауызша 


жəне 

жазбаша 


бақылау 

жұмыстары  

Ферменттер 

бойынша білімін 

тексеру 

[ 1 ], [2 ], [3 ],  

дəріс 

конспектілері 2 апта 

Ағымдағы 8 

апта 8 

Ауызша 


жəне 

жазбаша 


бақылау 

жұмыстары  

Липидтер 

бойынша білімін 

тексеру 

[ 1 ], [2 ], [3 ],  

дəріс 

конспектілері 2 апта 

Ағымдағы 10 

апта 8 

Ауызша 


жəне 

жазбаша 


бақылау 

жұмыстары  

Дəрумендер мен 

гормондар 

бойынша білімін 

тексеру 


[ 1 ], [2 ], [3 ],  

дəріс 


конспектілері 

2 апта 


Ағымдағы 12 

апта 8 


жазбаша 

Метаболизм 

Бақылау 

жұмысы 


[ 1 ], [2 ], [3 ],  

дəріс 


конспектілері 

2  қатынас 

сағаттары 

Межелік  

14апта 

12 


 

 

  

 

 60 

Емтихан 


Пəн 

материалының 

игерілуін 

тексеру 


Негізгі жəне 

қосымша 


əдебиет тізімі 

2 қатынас 

сағаттары 

Қоры 


тынды 

Сессия 


кезінде 

40 


Барлығы  

 

  

 

 100 

 

Саясат жəне процедуралар 

«Биохимия» пəнін оқу кезінде келесі ережелерді ұстануды сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2  Сабақтан  дəлелді  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал 

басқа жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады. 

4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сəйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  жəне  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

көрсеткен уақытта өтеу. 

6  Оқытушы  жəне  топтағы  басқа  студенттермен  ашық,  сыйластықта 

болу. 

 

Негізгі əдебиет тізімі 

1.

 Биохимия негіздері : Оқулық / С. Қ. Тұртабаев, Ə. К. Кабдрахимова, А. 

Ж.  Еримова ; Қазақстан  Республикасы  Жоғары  оқу  орындарының 

қауымдастығы. - Алматы : Дəуір, 2012. - 336 б. 

2.

 

Биохимия : оқулық / Е.С.  Севериннің  редакциялық  басшылығымен ; қазақ тіліне аударған жəне жауапты редакторы А. Ж. Сейтембетова. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 752 б. 

3.

 

Биохимия : оқулық / М. К. Кэмпбелл, Ш. О. Фарелл ; қазақ тіліне ауд. : А.  Е.  Ережепов,  Д.  А.  Ережепов. – Алматы : ҚР.  Жоғары  оқу 

орындарының қауымдастығы. 2- [бөлім]. – 2014. – 560 б.  

Қосымша əдебиет тізімі 

4.

 Биологиялық  химия:  оқулық / Т.  С.  Сейтембетов,  Б.  И.  Төлеуов,  А.  Ж. 

Сейтембетова; С. М. Əдекеновтың жалпы ред. басшыл. құрастырылған. - 

Қарағанды : Гласир басп., 2007. - 426 б 

5.

 Сағатов, К.С. Биохимия.- 2-бас.- Алматы: Білім, 2008. – 436 б. 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Кафедра%20ПЭиХ -> 15.06.2016%20БТ%20по%20семетрам
Кафедра%20ПЭиХ -> Əзірленді: доцент, х.ғ. к. Оралова А. Т., аға оқ, т.ғ. к Цой Н. К., аға оқ
Кафедра%20ПЭиХ -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Кафедра%20ПЭиХ -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
Кафедра%20ПЭиХ -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) dpt 4322 «Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəні
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1211 «Химия» пəні ZhT 3 «Жалпы техникалық» оқу модулі
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1202 «Химия» пəні Him13 «Химия» оқу модулі
15.06.2016%20БТ%20по%20семетрам -> Əзірлеген: б.ғ. к., доцент Ивлева Л. П., аға оқытушы Қабылбекова Г. К
15.06.2016%20БТ%20по%20семетрам -> Əзірлеген: б.ғ. к., доцент Дербуш С. Н., аға оқытушы Ерниязова Б. Б
15.06.2016%20БТ%20по%20семетрам -> Бекітемін ғылыми Кеңес төрағасы, ректор, Қр нан академигі

жүктеу 84.45 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет