Бекітемін ғылыми кеңес төрағасыжүктеу 67.45 Kb.
Pdf просмотр
Дата29.04.2017
өлшемі67.45 Kb.

Қазақстан республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  

 

 БЕКІТЕМІН  

Ғылыми кеңес төрағасы, 

                                                  ҚарМТУ ректоры 

                                            Газалиев А.М. 

                                                                        _____________ 2015 ж. 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS)  

 

 

ЕTTN (I) 2201 «Электр техниканың теориялық негіздері-1» пəні   

KB 7 Кəсіптік - бағытталған модуль 

 

5В071800 – «Электрэнергетика» мамандығы             

 

 Энергетика, автоматика жəне телекоммуникация факультеті 

«Энергетикалық жүйелер» кафедрасы  

 

 

  

 

  

 

 2015 

Алғыс сөз 

 

Студентке  арналған  пəн  бойынша  оқыту  бағдарламасын (syllabus) əзірлеген: х.ғ.к., аға оқытушы Утегенова А.С., оқытушы Нуркетаева О.О. 

 

  

 

  

 

  

 

«Энергетикалық жүйелер»  кафедрасының отырысында талқыланған        «____»______________2015 ж. № _______ хаттама. 

Кафедра меңгерушісі __________  Таранов А.В. «___»_________2015 ж. 

 

 

  

 

Энергетика  жəне  телекоммуникация  факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесі мақұлдаған  «_____»_____________2015 ж. № ________ хаттама 

Төраға ___________  Тенчурина А.Р. «___»_________2015 ж. Оқытушы туралы мəлімет жəне қатынас ақпараты 

Утегенова Айымжан Сарсембаевна 

 х.ғ.к., аға оқытушы 

 Нуркетаева Орынбасар Ораловна 

 оқытушы 

«Энергетикалық  жүйелер»  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  бас  корпусында 

орналасқан,  Бейбітшілік  даңғылы 56, аудитория 109, контактты  телефон 565929, 

қосымша 1027.  

 

Пəннің еңбек көлемділігі 

 

Пəн сипаттамасы 

«Электр  техниканың  теориялық  негіздері I» пəні  жоғары  оқу  орындарының 

студенттеріне  арналған  міндетті  компонентті  сабақ  жəне  базалық  пəн  ретінде  оқу 

жоспарларына  кіреді,  төрт  бөлімге  бөлінеді.  Бірінші  бөлімде  тұрақты  ток  электр 

тізбектері,  екінші – бірфазалы  синусоидалды  тізбектер,  үшінші – ұшфазалы 

тізбектері, төртінші – сызықты емес тізбектер теориясы қарастырылған.    

 

Пəннің мақсаты 

 «Электр  техниканың  теориялық  негіздері 1» пəнінің  мақсаты  бірфазалы 

синусоидалды  ток  жəне  ұшфазалы  токтың  сызықты  электр  тізбектеріндегі 

тұрақтанған  үдерістерді  сапалы  жəне  мөлшерлік  жағынан  зерттеу.  Физика  жəне 

жоғары  математика  курстарына  негізделген  бұл  курс,  электр  тізбектерін  есептеу 

əдістерін  оқып  үйрену,  тізбектердің  жалпы  теориясын  жəне  оларды  есептеу 

инженерлік  əдістерінен,  талдау  мен  синтезінен  құралады.  Электрэнергетика 

жүйелер  бойынша  мамандардың  ғылыми  ой-өрісін  қалыптастыру  үшін  бұл 

курстың  ерекше  маңызы  бар  жəне  барлық  электрэнергетикалық  пəндер  осыған 

негізделген.  

Пəн міндеттері 

Осы пəнді оқыту нəтижесінде студенттер: 

түсінік алуы керек: 

-  электрлі  жəне  магнитті  тізбектердің  сапалы  жəне  сандық  қатынастар,  арнайы 

электртехникалық пəндердің мəселелерің шешу негізгі жолдары; 

білуі керек: 

-  теориялық  электртехниканың  негізгі  заңдары,  сызықты  электр  тізбектеріндегі 

тұрақтанған 

үдерістерді, 

ұшфазалы 

тізбектердегі 

симметриялық 

жəне 

бейсимметриялық  режимдерді,  синусоидалды  емес  ток  тізбектерін  есептеу əдістерін; 

істей алуы керек: 

-  зерттелген  электртехникалық  құрылғылардың  математикалық  модельдерін 

əзірлеу, электрлі тізбектерді құру жəне оқу, электрмагнитті құрылғылардың жұмыс 

Семестр

 

Кредиттер 

саны


 

ECTS 


Сабақ түрі 

СӨЖ


 

сағатта


 

рының


 саны

 

Жалпы 

сағат


 саны

 

Бақылау 

түрі


 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӨЖ 

сағатта- рының 

саны 


Бар- 

лық 


сағат 

саны 


дəріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 

3 3 5  15 

15 

15 


45 

90  45  135 емтиханрежимі жəне сипаттамаларын талдау; 

практикалық машықтануы керек: 

- реалды электрлі сұлбаларды жинау, оларды алмастыру эквивалентті сұлбалармен 

моделдеу жəне соңғыларды есептеу, соның ішінде ЭЕМ көмегімен. 

 

Пререквизиттер 

Бұл  пəнді  оқу  үшін  келесі  пəндерді  игеру  қажет:  Математика 1,2, Физика, 

Информатика. 

 

Постреквизиттер 

«Электр  техниканың  теориялық  негіздері I» пəнін  оқу  кезінде  алынған  білім 

«Электрлік 

машиналар», «Электрэнергетика», «Электрмеханика 

жəне 


электртехникалық құрылғылар», «ЭТН-2»  пəнін игеру кезінде қолданылады.  

 

      Пəннің тақырыптық жоспары 

Бөлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с 

Дəрістер 

Практи-


калық саб. 

Зертха-


налық 

сабақ 


СОӨЖ 

СӨЖ 


1 Тұрақты тоқтың  сызықты 

электрлік тізбектері 

  4 

10 

12 


2 Бірфазалы синусоидалды 

тоқтың  электрлік тізбектері  

6 6 15 22 

3 Үшфазалы тізбектер 

2 2 10 4 Синусоидалды емес тоқтар   

 

3 3 


10 


Барлығы:  

15 15 15 

45 


45 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі 

1 Тізбектің баламалы түрлендіру əдісі.   

2  Электр  ток,  кернеу,  қуат.  Ом  жəне  Кирхгоф  заңдары.  Потенциалдық 

диаграмма. 

3 Контурлық токтар əдісі. 

4 Бір тоқ көзімен синусоидалды тоқ тізбегінің есебі. Символикалық əдіс . 

5  Қарапайым  синусоидалды  ток  тізбектері.  Комплекстік  амплитуда.  Тоқтардың 

векторлық,  кернеулердің топографиялық диаграммалары.  

6  Резонанс жағдайындағы сызықты электр тізбегінің есебі.  

7 Үшфазалы тізбек есебі.   

8 Синусоидалды емес тоқ тізбегінің есебі.  

 

Зертханалық сабақтар тізімі 

1 Электрлік тізбек элементімен танысу, бірнеше электр өлшеуіш құрылғыларын 

жəне негізгі электрлік шамаларды техникалық өлшеуін үйрену. 

2 Тұрақты тоқтың тізбегін беттестіру əдісімен зерттеу. 

3 Активті екіполюстік əдісімен тізбекті зерттеу. 

4  Бірфазалы  айнымалы  тоқ  тізбегіндегі  кедергінің,  катушка  индуктивтілігінің, 

конденсатордың  параллель  жалғануындағы  есептік  жəне  тəжірибелік  жолмен 

зерттеу.  

5  Синусоидалды  тоқтың  тарамдалған  жəне  тарамдалмаған  электрлік тізбектерінде резонанстік режим кезінде есептік жəне тəжірибелік жолмен зерттеу. 

6  Құрамында  индуктивті  байланысты  элементер  бар  синусоидалдық  тоқтың 

электрлік тізбегіндегі тоқ пен кернеудің қатынасын эксперименталді зерттеу.   

 

СӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыбы 

1 Электрлік жəне магниттік тізбектердің теориясы  

2 Тұрақты тоқтың  сызықты электрлік тізбек есебі 

3 Синусоидалды тоқ тізбегінің есебі 

4 Синусоидалды емес тоқтың есебі 

5 Үшфазды тізбектердің есебі   

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пəн  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60%-ға  дейін)  мен  қорытынды  аттестаттаудың  (емтихан) (40%-ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  жəне  кестеге  сəйкес 100%-ға  дейінгі  мəнді 

құрайды. 

 

Пəн бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

Бақылау түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсынылатын 

əдебиет 

Орындау 


ұзақтығы 

Бақылау 


түрі 

Тапсыру 


мерзімі 

Балл 


1 2 3  

Дəрістің қысқа 

жазбасын 

тексеру 

Дəрістік 

білімдерді бекіту

[1], [2], [10] 

1 қатынас 

сағаттары

межелік 

7,14 


апта 

Практ.,  зерт., сабақтарды 

есептеу 


Практикалық 

дағдыларын 

жəне 

зертхан. білімдерді бекіту

[1], [2], [3], 

[4], [9], [10] 

1 қатынас 

сағаттары

межелік 


7,14 

апта 


Жазбаша 


жауап 

алу 


(тест) 

Практикалық 

дағдыларын 

жəне 


дəрістік 

білімдерді бекіту

 

[1], [2], [3], [4], 

дəріс 


конспектілері 

1 қатынас 

сағаттары

межелік 


7,14,15 

апта 


CCЖ 1 


Практикалық 

дағдыларын 

жəне 

дəрістік білімдерді бекіту

[1], [2], [3], 

[7], [8] , [10]  

3 апта 


межелік 4 

апта 


15 

ССЖ 2 


Практикалық 

дағдыларын 

жəне 

дəрістік білімдерді бекіту

[1], [2], [3], 

[7], [8] , [9] 

3 апта 


межелік 8 

апта 


15 

ССЖ 3 


Практикалық 

дағдыларын 

жəне 

дəрістік [1], [2], [3], 

[7], [8] , [9] 

3 апта 

межелік 12 апта 

15 


білімдерді бекіту

Емтихан 


Пəн 

материалының 

игерілуін 

тексеру 


Негізгі жəне 

қосымша 


əдебиеттер 

тізімі 


2 қатынас 

сағаттары

Қоры 

тынды 


Сессия 

кезінде 


40 

Барлығы  

 

 

  

 

100  

Саясат жəне процедуралар 

«Электр техниканың теориялық негіздері I» пəнін оқу кезінде келесі ережелерді 

ұстануды сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2  Сабақтан  дəлелді  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3 Сабақтың барлық түрлеріне қатысу студент міндеттерінің қатарына жатады. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сəйкес барлық бақылау түрін тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  жəне  зертханалық  сабақтарды  оқытушы  көрсеткен 

уақытта өтеу. 

6 Қауіпсіздік техника ережелерін сақтау   

7 Оқытушыға жəне курстастарына шыдамды, ашық жəне жылы жүзді болу.  

Негізгі əдебиеттер тізімі 

1. Балабатыров С.Б. Электр техникасының теориялық негіздері. А.,РБК., 1995, 

217-б. 

2. Балабатыров С.Б., Қожаспаев Н.Қ., Балабатыров А.А., ЭТН. А., РБК, 2001, 295-б. 

3. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. Бессонов Л.А. 

Москва, Гардарики,2000. 

4. Сборник задач по ТОЭ Под. Ред. Л. А. Бессонова, Москва,  

5.  Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ  по  ТОЭ 

Электрические цепи постоянного тока. Карманов С. Г., Жаутиков Б. А., Айкеева А. 

А. КарГТУ, 2003.  

6.  Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ  по  ТОЭ 

Электрические  цепи  синусоидального  тока.  Карманов  С.  Г.,  Жаутиков  Б.  А., 

Айкеева А. А. КарГТУ, 2003. 

7.  Теоретические  основы  электротехники.  Методические  указания  по 

выполнению  контрольных  и  курсовых  работ  для  студентов  электротехнических 

специальностей Жаутиков Б. А., Карманов С. Г., Кочкин А. М. и др., КарГТУ, 2002. 

 

Қосымша əдебиеттер тізімі 

8.  Сборник  задач  и  упражнений  по  ТОЭ,  Под.  Ред.  П.  А.  Ионкина,  Москва, 

1988.  

9. Задачник по теории линейных электрических цепей, Шебес М. Р., Москва, 1982. 

10. Основы теории цепей, Г. В. Зевеке и др., Москва, 1989  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

ЕTTN (I) 2201 «Электр техниканың теориялық негіздері-1» пəні 

  

KB 7 Кəсіптік - бағытталған модуль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56

 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ЭС -> Кафедра%20ЭС
syllabus -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus)
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) obo 3302 «Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру» пәні бойынша
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> «Бекітемін» Ғылыми кеңесінің тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
syllabus -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) Mak 2213 «Макроэкономика» пәні ке 3 «Қазіргі экономика» модулі
Силлабусы%20Кафедры%20ЭС -> Мади П. Ш., энергетикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы

жүктеу 67.45 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет