Бекітемін ғылыми кеңес төрағасыжүктеу 112.86 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі112.86 Kb.

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  

     БЕКІТЕМІН  

Ғылыми кеңес төрағасы, 

                                                            ҚарМТУ ректоры 

                                                      Ғазалиев А.М. 

                                                                __________________ 

                                                                     _____________ 20___ж. 

 

  

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

Him1212 «Химия» пəні   

ZhF 3 «Жаратылыстану-фундаментальды» оқу модулі 

 

5В071700  –   «Жылу энергетикасы» мамандығы  

Тау-кен факультеті 

 

Өнеркəсіптік экология жəне химия кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

 2015

Алғы сөз 

 

Студентке арналған пəн бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) əзірленді: доцент,  х.ғ.к.  Кабиева  С.К.,  аға  оқытушы  Карилхан  А.  К.,  ассистент  

Туктыбаева А.Е. 

 

 

  

«Өнеркəсіптік  экология  жəне  химия»  кафедрасының  мəжілісінде 

талқыланды  «  »________ 2015 ж. №____   хаттама  

Кафедра меңгерушісі___________ Кабиева С.К., «____»______2015 ж. 

 

 

Тау-кен факультетінің əдістемелік кеңесі мақұлданды «____»______________2015ж.       № ____хаттама  

Төраға _________ Такибаева А.Т.   «____»____________ 2015 ж. 

 

___________________________ кафедрасымен келісілген Кафедра меңгерушісі _______________________    «___»_______2015 

 

  

 

  

Оқытушы туралы мəліметтер жəне байланыс ақпарат 

Кабиева Сауле Казжановна, ӨЭ жəне Х кафедрасының доценті, х.ғ.к.; 

Карилхан  Айдынгул    ӨЭ  жəне  Х  кафедрасының  аға  оқытушысы,  техника 

жəне технология магистрі; 

Туктыбаева  Арайлым  Ермековна  ӨЭ  жəне  Х  кафедрасының  ассистенті, 

жаратылыстану магистрі. 

 

ӨЭ жəне Х кафедрасы ҚарМТУ 5 корпусында (Терешкова 19) орналасқан, 32 ауд., байланыс телефоны 56-79-32. 

 

Пəннің еңбек көлемділігі 

Семестр

 

Кредиттер саны

 

ЕСТСабақтардың түрі 

СӨЖ

 сағаттар саны

 

Жалпы  сағаттар

 саны


 

Бақылау


 түрі

 

Қосылған сағаттар саны СОӨЖ 

сағаттары-

ның саны 

Барлы-


ғы 

сағаттар 

саны 

ДəрістерПрактикалық сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

1 2  3  15 

15 


30 

60  30 90 

Емтихан

 

Пəннің сипаттамасы «Химия»  пəні  5В071700–«Жылу  энергетикасы»  мамандығының  базалық 

пəндердің меңгеру кезінде пайдаланылатын циклына кіреді. 

 

Пəннің мақсаты 

«Химия»  пəні  студенттерді  химияның  заңдылықтарының  негіздерімен 

теориялық жағынан дайындау  мақсатын алға қояды. 

 

Пəннің міндеттері 

Пəннің міндеттері мынадай:  

-  заттың  құрылысы  туралы,  органикалық  емес  заттардың  негізгі  кластары 

туралы, химиялық реакциялардың заңнамалары туралы, ерітінділер мен тотығу-

тотықсыздану  процестеріндегі  құбылыстар  туралы  білімді    қалыптастыру 

жолымен химиялық  ойлауды дамыту. 

        Берілген пəнді оқу нəтижесінде студенттер міндетті: 

- химия ғылымының дамуы туралы  

-  жаратылыстану ғылымындағы химия орны 

 -  химиялық құбылыстарды зерттеу əдістері   

-  химия ғылымының табиғатты зерттеу жəне техника дамуындағы маңызы; 

-  Қазақстандағы    химия  ғылымының    мəселелері  туралы  түсінікке  ие            

болуға; 

-негізгі анықтамалар мен химия заңдарын;  

-органикалық емес қосылыстар-дың номенклатурасы мен қасиеттерін;  

-атомның құрылысы мен химиялық элементтердің систематикасын; -  химиялық  байланыстың  қазіргі  теориясын;  химиялық  процестердің  жалпы   

заңнамаларын, 

термохимия 

заңдарын, 

процесс 

ықтималдығының 

термодинамикалық  шартын,  қолданылып  жүрген  массаларды  жəне    оның  əр 

түрлі химиялық  процестерге қосымшасын; 

-ерітінділер,  тотығу-тотықсыздану  реакциялары  мен  электр-химиялық 

процестер туралы ілімге қатысты, негізгі түсініктер мен заңдар туралы білуге;  

-  деректерді    жіктеуді,  есептің  типін    анықтауды,  оны  шешу  алгоритмін 

құрастыруды;  электролиттік  диссоциация  теңдеулерін,  алмасу  реакциялары-

ның,  гидролиздің  молекулалық  жəне  иондық  теңдеулерін,  тотығу-тотықсыз-

дану реакциялары теңдеулерін, радиоактивті ыдырауды құрастыруды;  

-  ерітінділер    мен  гетерогенді    жүйелердегі  тепе-теңдік  константалары  үшін 

өрнекті  жазуды, оның термодинамикалық параметрлері бойынша реакцияның  

өту  ықтималдығын  бағалауды;  қауіпсіздік  техникасының  ережелерін  сақтап 

тəжірибелер  өткізуді істей білуге; 

–  оқу  жəне  арнайы  əдебиеттермен  өзіндік  жұмыс  істеудің;  экспериментті 

жоспарлау  мен  жүргізудің;  экспериментті  жоспарлау  мен  жүргізудің,  оның 

нəтижелерін түсіндірудің, есептік жəне теориялық сипатты химиялық есептерді 

шешудің  практикалық дағдыларды меңгеруге. 

 

Пререквизиттер 

Берілген  пəнді  оқу  үшін  келесі  пəндерді  (бөлімдерді  (тақырыптарды) 

көрсетумен) меңгеру қажет: 

Пəн 


Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1.

 Химия 

Мектеп бағдарламасы щенберінде 

2.

 

Математика  Мектеп бағдарламасы щенберінде 

3.

 Физика 

Мектеп бағдарламасы щенберінде  

Постреквизиттер  

«Химия»  пəнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  келесі  пəндерді: «Су 

дайындаудың  физика-химиялық  тəсілдері», «Еңбекті  қорғау»  меңгеру 

барысында қолданылады. 

 

Пəннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек көлемділігі, сағ. 

Дəріс 


Практика

лық  


Зертханалық   СОӨЖ СӨЖ

№1  Дəріс    Кіріспе.  Химияның  негізгі 

ұғымдары мен заңдары. Бейорганикалық 

қосылыстардың негізгі кластары. 

1 -  -  - 

№2 дəріс 

Заттың 


құрылысы. 

Д.И.Менделеевтің периодтық заңы жəне 

атом құрылысы. Химиялық байланыстар 

3 -  -  - 

№3 дəріс  Химиялық термодинамика.  Химиялық реакциялардың энергетикасы. 

Процестердің өздігінен орындалу 

шарттары 

2 -  -  - 

№4 дəріс Химиялық кинетика. реакция 1  - - 1 


жылдамдығы жəне оны реттеу əдістері. 

Катализаторлар жəне каталитикалық 

жүйелер 

№5 дəріс Химиялық жəне фазалық тепе-

теңдіктер 

1 -  -  - 

№6 дəріс Ерітінділер. Электролиттер. Тұздар гидролизі. Электролиттік 

диссоциация. Концентрация. 

3 -  -  - 

№7 дəріс Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электрліхимиялық 

процестер  

2 -  -  - 

№8 дəріс Металдардың жалпы қасиеттері. Құймалар. Металдардың 

коррозиясы 

2 -  -  - 

№1 зертханалық сабақ  Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары 

 -

 

2 - №2 зертханалық сабақ Металдың  

эквиваленттік массасын анықтау. 

          -

 

2 

- 2 


№3 зертханалық сабақ Химиялық  

кинетика. Химиялық тепе-теңдік. 

-

  2

 

- 2 №4 зертханалық сабақ Ерітінділер 

- 

 2

 - 2 

№5 зертханалық сабақ  Ионалмасу  

реакциялары. Тұздар гидролизі 

         - 

 2

 - 2 

№6 зертханалық сабақ  Тотығу-

тотықсыздану реакциялары. 

- 

 2

 - 2 

№7 зертханалық сабақ  Гальваникалық 

элементтер. Коррозия 

- 

1 - 


№8 зертханалық сабақ  Сулы 

ерітінділердің электролизі 

- 

2 - 


№1 СОӨЖ  Кіріспе. Химия 

жаратылыстану ғылымы ретінде. 

Химиялық құбылыстар. Қазіргі химия 

мəндеттері. 

- -  - 3 

№2 СОӨЖ  Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары.  

- -  - 3 

№3 СОӨЖ  Заттың құрылысы. Д.И.Менделеевтің периодтық заңы жəне 

атом құрылысы. Химиялық 

байланыстар.Ядролық химия. 

- -  - 3 

№4 СОӨЖ  Химиялық үрдістердің  жалпы заңдылықтары. Негізгі 

термодинамикалық түсініктер. 

термохимия жəне термодинамика.  

- -  - 4 

№5 СОӨЖ  Химиялық кинетика. Химиялық тепе-теңдік  

- -  - 3 

№6 СОӨЖ  Су. Ерітінділер. Ерітінділер концентрациялары. Электролиттер. 

Тұздар гидролизі. Электролиттік 

диссоциация  

- -  - 4 

№7 СОӨЖ  Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электрліхимиялық 

- -  - 4 процестер  

№8 СОӨЖ  Металдардың жалпы 

қасиеттері. Құймалар. Металдардың 

коррозиясы 

    4 

 

№1 Аралық бақылау  

№2 Аралық бақылау - 

БАРЛЫҒЫ: 

15 -  15 30 

30 


 

Зертханалық сабақтардың тізімі 

1 Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары 

2 Металдың эквиваленттік массасын анықтау 

3 Химиялық кинетика. 

Химиялық тепе-теңдік 

4 Ерітінділер 

5 Ионалмасу  реакциялары. Тұздар гидролизі 

6 Тотығу-тотықсыздану реакциялары 

7 Гальваникалық элементтер. Коррозия 

8 Сулы ерітінділердің электролизі 

 

СӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыбы  

1Химиялық негізгі түсініктер жəне заңдылықтар. Мырыштың эквиваленттік  

массасын анықтау. 

2 Атом құрылысы. 

3 Химиялық байланыс. 

4 Термодинамика. 

5 Химиялық кинетика негіздері. 

6 Ерітінділер. Ерітінді концентрациясын анықтау. 

7 Тотығу-тотықсыздану реакциялары. 

8 Электрохимия. 

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пəн  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

көрсеткіштер (60%-ға  дейін)  мен  қортынды  аттестаттаудың  (емтихан) (40%-ға 

дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  жəне  кестеге  сəйкес 100%-ға  дейінгі  мəнді 

құрайды. 

 

 

Пəн бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

 

Бақылау 


түрі 

Тапсырманың 

мақсаты жəне 

мазмұны 


Ұсынылатын 

əдебиет 


Орында

лу 


ұзақтыл

ығы 


Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл 

Лекция 


конспекті

сі тексеру 

Пəн 

материалының  меңгерілу 

деңгейін тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар бойынша 

материалдар мен 

дəрістер 

1 апта 

Ағымдағы 4,6,12,15 

апталар 


6,0 

конспектілері 

Жазбаша 


жауап 

алу №1 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар  бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері

 

2 апта Ағымдағы 2 

апта 4,0 

№1 

зертханалық 

жұмысты 


орындау  

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар  бойынша 

материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 2 

апта 2,0 

№2 

зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар  бойынша 

материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

1 апта 


Ағымдағы 3 

апта 2,0 

Жазбаша 

жауап 


алу №2 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар  бойынша 

материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 5 

апта 4,0 

№3 

зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар  бойынша 

материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 5 

апта 2,0 

СӨЖ 

тапсыру 


№1 

 

Теориялық білімдер 

мен 


машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар  бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері

 

1байланыс 

сағаты 


 

 

Ағымдағы 

6 апта 3,0 

№4 

зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар  бойынша 

материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


 

 

Ағымдағы 

7 апта 2,0 

№5зертха

налық 


жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар  бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері

 

2 апта Ағымдағы 9 

апта 2,0 

Жазбаша 

жауап 


алу №3 

Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар  бойынша 

материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 10 

апта 4,0 

№6 

зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар  бойынша 

материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 11 

апта 2,0 

Жазбаша  Теориялық 

Бақыланатын 1 

апта 

Ағымдағы 12 апта 4,0 

жауап 

алу №4 


білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


сабақтар  бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері

 

№7 зертханал

ық 


жұмысты 

орындау 


Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 

Бақыланатын сабақтар  бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері

 

2 апта Ағымдағы 13 

апта 2,0 

СӨЖ 

тапсыру 


№2 

 

Теориялық білімдер 

мен 


машықтану 

дағдыларын 

тексеру 

Бақыланатын 

сабақтар  бойынша 

материалдар 

мен 

дəрістер конспектілері

 

1байланыс 

сағаты 


 

 

Ағымдағы 

13 апта 3,0 

№8 

зертханалық 

жұмысты 


орындау 

Теориялық 

білімдерді  жəне 

практикалық 

қабілеттерді 

бекіту 


Бақыланатын 

сабақтар  бойынша 

материалдар 

мен 


дəрістер 

конспектілері

 

2 апта 


Ағымдағы 14 

апта 2,0 

Аралық 

бақылау 


Теориялық 

білімдер мен 

машықтану 

дағдыларын 

бекіту 

[1],[2],[4], [5],[6],[7] конспектті 

лекциялар 

біріккен сағаттар 

Аралық 


7, 14 

апта 


16,0 

Емтихан 


Пəн 

материалының  

меңгерілу 

деңгейін тексеру 

Негізгі жəне 

қосымша 


əдебиеттің жалпы 

тізімі 


біріккен 

сағат 

Қоры 


тынды 

Сессия 


кезеңін 

де 


40,0 

Барлығы 


 

 

   100 

 

Саясат жəне процедуралар 

«Химия» пəнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз: 

1

 Сабаққа кешікпей келуді. 

2

 Дəлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3

 

Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 4

 

Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сəйкес  бақылаудың  барлық түрлерін тапсыру. 

5

 Жіберілген  практикалық  жəне  зертханалық  сабақтар  оқытушы  белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

6

 

Оқытушының рұқсатынсыз аудиториядан себепсіз шықпау. 7

 

Курстастармен жəне оқытушылармен шыдамды, ашық болу керек.  

Негізгі əдебиет тізімі 

1.Глинка Н.Л.   Общая химия, М., 2003 

2.Ахметов Н.С. Неорганическая химия, М., 2001  

3.Некрасов Б.В Учебник общей химии, М. 2008 

4.Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии, Л., 2005 

      5.Коровин Н.В. Лабораторные работы по химии,  М., 2001  


      6.Фролов В.В. Химия, М., 2012 

Қосымша əдебиет тізімі 

1. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. М., 2000   

 

2.Паничев С.А. Химия.Основные понятия и термины.   М., 2000    3.Коровин Н.В. 

Общая химия 

М., 2000 

 

4. Химия. Справочное издание. М., 2000  

5.Зайцев О.С. Химия.  

М., 2001 

 

6.Хомченко И.Г. Общая химия.  М., 2009 

 

7.Оралова  А.Т.  Вопросы  общей  химии.  Теоретические  и  тестовые материалы.  

Караганда, 2002   

8.Гольбрайх З.Е. Практикум по неорганической химии  М.: Высш. шк., 2008 

9.Левант  Г.Е.,  Райцын  Г.А.  Практикум  по  общей  химии,  М.:  Высш.  шк., 

2006  

10.Соколовская Е.М., Зайцев О.С., Дитятьев А.А. Программированные задачи по общей химии. М.: МГУ, 2007   

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПƏН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

Him1212 «Химия» пəні 

  

ZhF 3  «Жаратылыстану-фундаментальды» оқу модулі  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Көлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56 Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ПЭиХ -> Кафедра%20ПЭиХ -> СИЛЛАБУСЫ%20ХТОВ -> сил.%20на%20каз.яз
сил.%20на%20каз.яз -> БАҒдарламасы ( syllabus) ozttn 3217 «Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері» пəні
сил.%20на%20каз.яз -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
сил.%20на%20каз.яз -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
Кафедра%20ПЭиХ -> Бекітемін ғылыми кеңес төрағасы
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) dpt 4322 «Дəрілік полимерлердің технологиясы» пəні
сил.%20на%20каз.яз -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1211 «Химия» пəні ZhT 3 «Жалпы техникалық» оқу модулі
Кафедра%20ПЭиХ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Him1202 «Химия» пəні Him13 «Химия» оқу модулі

жүктеу 112.86 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет