Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигіжүктеу 0.85 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата09.04.2017
өлшемі0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 Бекітемін 

Ғылыми 

кеңес 

төрағасы,   

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 200___ж. 

 

 

 

 

ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

 «Химия» пәні 

 

050729  – «Приборлар жасау» мамандығы  

Ақпараттық технология факультеті 

 

Өнеркәсіптік экология және химия кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 2008 

 

 

 

                    

                                                                                          1 

 

 Алғы сөз 

 

Оқытушы  пәнінің  оқу - әдістемелік  кешенін  әзірлеген:  Исабаева  М.Б., Карилхан А.К. 

 

Өнеркәсіптік экология және химия  кафедрасының мәжілісінде талқыланды  «____»______________200___ ж. № _______ хаттама  

 

Кафедра меңгерушісі________Ю.Д. Обухов  ___»__________200___ ж.             (қолы) 

 

 Геоэкология факультетінің әдістемелік бюросымен мақұлданды 

«____»______________200___ ж. № _______ хаттама  

Төраға ______________И.Н. Рябова   «____»____________ 200___ ж. 

(қолы)


 

 

 Ақпараттық-өлшеуіш  техникасы кафедрасымен келісілді 

Кафедра меңгерушісі__________С.Х. Есенбаев «____»________200___ ж. 

              (қолы) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                                                                              2 

 

 Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

Аты-жөні  Исабаева Меруерт Бердешқызы  

Ғылыми  дәрежесі,  өтініші,  лауазымы:  химия  ғылымдарының  кандидаты, 

доцент 


Аты-жөні   Карилхан Айдынгүл  

Ғылыми дәрежесі, өтініші, лауазымы: ассистент 

 

 ӨЭ және Х кафедрасы ҚарМТУ 1 корпусында (Б.Бульвары, 56) орналасқан, 527 ауд., байланыс телефоны 56-59-29 қос. 120. 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы  

Сабақтардың түрі 

Қосылған сағаттар саны 

Семестр


 

Кредиттер

 

саны


 

лекция


лар 

Практика-

лық 

сабақтар Зертханалық 

сабақтар 

ОСӨЖ 

сағатта


рының 

саны


Барл

ығы 


сағат

тар 


саны

СӨЖ 


сағат-

тар 


саны 

Жал 


пы 

сағат 


тар 

саны 


Бақылау 

түрі 


1 2 15 

15 30  60

30  90 емтихан 

Пәннің сипаттамасы 

«Химия» пәні осы мамандыққа ең маңызды болып саналады, өйткені заттың 

құрылысын, химиялық процестердің заңдылықтарын, химиялық заттардың алу 

жолдарын,  қасиеттерін  зерттейді  және  өндірісте  қолдануын  еске  алады,  

базалық пәндердің циклына кіреді. 

 

Пәннің мақсаты  

«Химия»  пәні  студенттерді  химияның  заңдылықтарының  негіздерімен 

теориялық жағынан дайындау  мақсатын алға қояды.  

Пәннің міндеттері 

      Пәннің міндеттері мынадай:  

-  заттың  құрылысы  туралы,  органикалық  емес  заттардың  негізгі  кластары 

туралы, химиялық реакциялардың заңнамалары туралы, ерітінділер мен тотығу-

тотықсыздану  процестеріндегі  құбылыстар  туралы  білімді  қалыптастыру 

жолымен химиялық  ойлауды дамыту. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

- химия ғылымының дамуы туралы  

-  жаратылыстану ғылымындағы химия орны 

 -  химиялық құбылыстарды зерттеу әдістері   

-  химия ғылымының табиғатты зерттеу және техника дамуындағы маңызы;  

- Қазақстандағы  химия ғылымының  мәселелерітуралы түсінікке ие болуға; 

-негізгі анықтамалар мен химия заңдарын;  

-органикалық емес қосылыстар-дың номенклатурасы мен қасиеттерін;  

-атомның құрылысы мен химиялық элементтердің систематикасын; 

                    

                                                                                          3 

 

 -  химиялық  байланыстың  қазіргі  теориясын;  химиялық  процестердің  жалпы   

заңнамаларын, 

термохимия 

заңдарын, 

процесс 

ықтималдығының 

термодинамикалық  шартын,  қолданылып  жүрген  массаларды  және    оның  әр 

түрлі химиялық  процестерге қосымшасын; 

-ерітінділер,  тотығу-тотықсыздану  реакциялары  мен  электр-химиялық 

процестер туралы ілімге қатысты, негізгі түсініктер мен заңдар  

туралы білуге;  

-  деректерді    жіктеуді,  есептің  типін    анықтауды,  оны  шешу  алгоритмін 

құрастыруды;  электролиттік  диссоциация  теңдеулерін,  алмасу  реакциялары-

ның,  гидролиздің  молекулалық  және  иондық  теңдеулерін,  тотығу-тотықсыз-

дану реакциялары теңдеулерін, радиоактивті ыдырауды құрастыруды;  

-  ерітінділер    мен  гетерогенді    жүйелердегі  тепе-теңдік  константалары  үшін 

өрнекті  жазуды, оның термодинамикалық параметрлері бойынша реакцияның  

өту  ықтималдығын  бағалауды;  қауіпсіздік  техникасының  ережелерін  сақтап 

тәжірибелер  өткізуді істей білуге; 

–  оқу  және  арнайы  әдебиеттермен  өзіндік  жұмыс  істеудің;  экспериментті 

жоспарлау  мен  жүргізудің;  экспериментті  жоспарлау  мен  жүргізудің,  оның 

нәтижелерін түсіндірудің, есептік және теориялық сипатты химиялық есептерді 

шешудің  практикалық дағдыларды меңгеруге. 

    

Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  зерделеу  үшін    келесі  пәндердің  бөлімдерін  (тақырыптарды) 

қолдану арқылы көрсету қажет: 

Пән 

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

Математика 

орта мектептің курсы 

Физика 


орта мектептің курсы 

 

Тұрақты деректемелер 

«Химия»  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  келесі  пәндерді  меңгеру 

барысында қолданылады: «Материалтану» және «Енбекті қорғау және ӨТҚ». 

Пәннің тақырыптық жоспары 

 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, с. 

Бөлімнің (тақырыптың) атауы 

Лекция 

лар 


Практик

алық 


саб. 

Зертхан


алық 

саб. 


ОСӨ

Ж 

СӨЖ1.  Химиялық  негізгі  түсініктер 

және заңдылықтар 

2  4 

2.  Д.И.Менделеевтің  периодтық 

заңы және атом құрылысы 

2  1 

3. Химиялық байланыс 1 

 4. Термодинамика 2  5. Химиялық кинетика негіздері 2    2 4 

                                                                                                              4 

 

 6. Ерітінділер 2 

 7.Тотығу-тотықсыздану реакциялары  

2  2 


8. Электрохимия 2  БАРЛЫҒЫ: 

15  15 

30 


30 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: 

Негізгі әдебиеттер тізімі: 

 1. Глинка Н.Л. Общая химия.-Москва: Интеграл- Пресс, 2003,-728с.           

 2. Коровин Н. В.   Общая химия: - Москва: Высшая школа, 2000, -557     с. 

 3. Лучинский Г.П. Курс химии . - Москва: Высшая школа, 1985. -     258 с. 

 4. Дробышева Т.И. Общая химия.-Ростов н/Д: Феникс, 2004.-448с. 

 5. Коржуков Н.Г. Общая и неорганическая химия.- Москва: МИСИС:       

ИНФРА-М, 2004-512с.  

Қосымша әдебиеттер тізімі: 

     6. Гольдбрайх З.Е.Сборник задач и упражнений по химии.-Москва: ООО    

           Издательство «Астрель», 2004,-383с. 

 7. Зайцев О.С.Задачи, упражнения и вопросы по химии.-Москва, Химия,   

     1996.-432с. 

        8.  Коровин  Н.В.,  Мингулина  Э.И.,  Рыжова  Н.Г.Лабораторные  работы  по 

химии.-Москва: Высшая школа, 2001.-256с 

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  аралық  бақылау (60% дейін)  және 

қорытынды аттестаттау (емтихан) (40% дейін) бойынша үлгерімнің ең жоғары 

көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес  100% дейін 

мәнді құрайды.  

Әріптік баға 

бойынша 

бағалау 


Сандық 

бағалау 


эквиваленттері

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік 

мәні 

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау 

А 

А- 4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Өте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

Қанағаттанарлық 

30-49 


0-29 

Қанағаттанарлықсы

з 

 

 «А» (өте  жақсы)  деген  баға,  студент  семестр  барысында  пәннің  барлық                     

                                                                                          5 

 

 


бағдарламалық сұрақтары бойынша өте жақсы білім көрсеткен,  сонымен қатар

өздік  жұмыс  тақырыптары  бойынша  жиі  аралық  білімін  тапсырған,  оқылатын 

пән  бойынша  негізгі  бағдарлама  бойынша  теориялық  және  қолданбалы 

сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген  жағдайда қойылады. 

«А-» (өте  жақсы)  деген  баға  негізгі  заңдар  мен  процестерді,  ұғымдарды, 

пәннің  теориялық  сұрақтарын  жалпылауға  қабілетін  өте  жақсы  меңгеруін, 

аудиториялық  және  дербес  жұмыс  бойынша  аралық  тапсырмалардың  жиі 

тапсырылуын болжайды. 

«В+» (жақсы)  деген  баға,  студент  пәннің  сұрақтары  бойынша  жақсы  және 

өте  жақсы  білімдер  көрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  көбінесе  «өте 

жақсы» және кейбіреулерін «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады. 

«В» (жақсы)  деген  баға,  студент,  пәннің  нақты  тақырыбының  негізгі 

мазмұнын  ашатын  сұрақтары  бойынша  жақсы  және  өте  жақсы  білімдер 

көрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  уақытында  «өте  жақсы»  және  «жақсы» 

бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дәл 

солай  СӨЖ  тақырыптары  бойынша  пәннің  теориялық  және  қолданбалы 

сұрақтарына  жақсы  бағытталады,  бірақ  семестрде  аралық  тапсырмаларды  жиі 

тапсыратын  және  пән  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды  қайта  тапсыру 

мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  және  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға  ие,  пәннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген,  семестрлік 

тапсырмаларды  «жақсы»  және  «қанағаттанарлық»  бағаға  тапсырған  жағдайда 

қойылады.  

«С» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол    аудиториялық 

сабақтардың  және  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға  ие,  пәннің  жеке  модульдарының  мазмұнын  аша  білген,  семестрлік 

тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С-» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша жалпы мағлұматтандырылған 

және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке  заңдылықтар  мен  олардың 

ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  және  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды 

уақытында  тапсырмаған  және  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік 

тапсырмаларды  уақытында  тапсырмаған  және  аудиториялық  сабақтар  мен 

СӨЖ бойынша білімі төмен, сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда қойылады.  

«F» (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,  СӨЖ  және  сабақтардың 

түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие 

емес, сабақтарға жиі қатыспайтын және уақытында семестрлік тапсырмаларды 

тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

«Z» (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,  СӨЖ  және  сабақтардың 

                    

                                                                                          6 

 

 түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие 

емес,  сабақтардың  жартысынан  көп  қалатын  және  семестрлік  тапсырмаларды 

ұсынбаған жағдайда қойылады.  

 

Аралық  бақылау  оқытудың 7-ші, 14-шы   

апталарында  жүргізіледі  және 

бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта Бақылау

 түрі


 

%-

тік мәні

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Барлығы

, % 


Қатысу 

0,2 * * * * * * * * * *

*

*  *  *  *3,0

Лекция 


конспектісі 

1,0    *


*

 

   *    *4,0

Зерт.жұмыстарды 

қорғау 

2,0  * 


*  *

*

* *

 * *  16


Жазбаша 

жауап 


алу, тест 

2,0  * 


*  * *

 *

**

 *    16


Аралық  бақылау 

(тест) 


8,0 

   


*

    *  16

СӨЖ 

3,0 


   

*

    *   6,0

Емтихан 


 

     


 

 

  

 

  

40

Барлығы (аттестация 

бойынша) 

    

30

    30  60Барлығы 

 

      

 

  

 

   100

 

Саясат және рәсімдер 

«Химия» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз: 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 

2 Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық 

түрлерін тапсыру. 

5 Жіберілген практикалық және зертханалық сабақтар оқытушы белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

6 Оқу үрдісіне белсенді қатысу. 

 

 

 

 

 

                    

                                                                                          7 

 

 Оқу-әдістемелік қамтамасыз етілушілік 

 

Даналар саны Автордың 

аты-жөні  

Оқу-әдістемелік 

әдебиеттің атауы 

Баспа, 

басылып 


шығатын 

күні 


кітапхана

да 


кафедрада 

                                 Негізгі әдебиеттер 

1.Глинка Н.Л.  Общая химия  

Л., 1975 

150 

     2 


2.Ахметов 

Н.С.  


Неорганическая химия  М., 1975  

 

100 2 3.Некрасов 

Б.В. 


 

Учебник общей химии  М. 1972  

 

100 1 


4.Глинка Н.Л. 

 

Задачи  и  упражнения по общей химии  

Л., 1987  

 

50 1 


5.Коровин 

Н.В.  


Лабораторные  работы 

по химии  

М., 2001  

 

50 2 6.Фролов В.В.  Химия 

М., 1986 

50 Қосымша әдебиеттер 1. Угай Я.А.  

 

Общая и неорганическая химия. 

 

М., 2000  

2.  Паничев С.А.  

 

Химия. Основные понятия и термины.  

М., 2000  

 

3.  Коровин Н.В. 

Общая химия 

М., 2000 

 4. 

Химия. Справочное 

издание. 

М., 2000 

 

5.Зайцев О.С 

 

Химия.  М., 2001 

 6.  Хомченко 

И.Г. 


 

Общая химия.  

М., 1999 

 7.  Оралова 

А.Т. 


 

Вопросы  общей  химии. 

Теоретические 

и 

тестовые материалы.  Караганда, 

2002 


4  

8.Гольбрайх 

З.Е. 

 

Практикум по неорганической химии  

М.:  Высш. 

шк., 1974 

2  


                    

                                                                                          8 

 

 


9.Левант 

Г.Е., 


Райцын Г.А. 

 

Практикум по общей химии  

М.:  Высш. 

шк., 1971 

70  


10.Соколовс

кая 


Е.М., 

Зайцев  О.С., 

Дитятьев 

А.А. 


 

Программированные 

задачи по общей химии. 

М.: 


МГУ, 

1977 


2  

 

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

 

Бақылау түрі 

Тапсырманың 

мақсаты және 

мазмұны 

Ұсынылаты

н әдебиет 

Орындалу 

ұзақтылығ

ы 

Бақылау түрі 

Тапсыр


у 

мерзімі


1 2 3 Тексеру 


жұмысы  №1 

Эквивалент 

және 

газ 


заңдарына 

байланысты 

есептер 

шығара білу 

[4, 7-14 

бет], [1] 

15минут 

Ағым 


дағы 

2 апта 


Зертханалық 

жұмыс №1 

Газдарды  алу 

қондырғылар

ы 

мен  жұмыстай білу, 

металдың 

эквивалентін 

анықтау 


тәсілдерін 

игеру  


[1,5] 

 

80 минут Ағым 

дағы 


2 апта 

Тексеру 


жұмысы  №2 

Газдардың 

парциальды 

қысымдарына 

байланысты 

есептерді 

шығара білу  

[4, 14-


29бет], [1] 

15минут 


Ағым 

дағы 


3 апта 

Зертханалық 

жұмыс №2 

Бейорганикал

ық 

қосылыстардың 

кластарының 

[1,5] 

 

80 минут Ағым 

дағы 


3 апта 

                    

                                                                                          9 

 

                     

                                                                                          10 

 

 

қасиеттерін қарастыру 

Тексеру 


жұмысы  №3 

Бейорганикал

ық 

қосылыстардың 

кластарының 

қасиеттерін 

қарастыру 

[4, 29-40 

бет],  [1] 

15 минут 

Ағым 


дағы 

5 апта 


Зертханалық 

жұмыс №3 

Тотығу-

тотықсыздану реакциялары 

бағытын 


анықтау  

[1,5] 


 

80 минут 

Ағым 

дағы 


5 апта 

Тексеру 


жұмысы  №4 

Атом 


құрылысы 

және 


радиоактив-

тілікке 


қатысты 

есептерді 

шығара білу  

[4,40-53бет] 

[1] 

20 минут Ағым 

дағы 


6 апта 

Коллоквиум 

№1 

 

Теориялық білімдерін 

бекіту  


[1-3, 6-13] 

3 апта 


Ағым 

дағы 


6 апта 

Зертханалық 

жұмыс №4 

Заттардың 

концентрацияс

ын анықтау-

титримериялы

қ әдісті 

меңгеру 

[1,5] 


 

80минут 


Ағым 

дағы 


7 апта 

Бақылау 


жұмысы 

№1 


Бейорганика-

лық қосылыс-

тардың 

қасиет-тері, зат құра-мы, 

тотығу-


тотықсыздану 

реакциялары 

туралы  теори-

ялық білімде-

рін тексеру. 

(1-3тақырып-

тар 1-3 зерт-

ханалық 


[4, 29-73 

бет, 


156-

167бет.], 

 [1- 3, 6] 

40 минут 

Аралық 7 

апта 


жұмыс) 

Тексеру 


жұмысы  №5 

Химиялық 

байланыс 

туралы туралы 

игеру 

[4,.53-


73 бет], [1] 

15 минут 

Ағым 

дағы 


7 апта 

Зертханалық 

жұмыс №5 

Химиялық 

кинетикалық 

заңдарды 

қарастыру  

[1,5] 80 

минут 

Ағым 


дағы 

9 апта 


Тексеру 

жұмысы №6 

Тотығу-тотық-

сыздану 


реакциялары 

теңдеуін 

құрастыруды 

меңгеру  

[4,156-167 

бет],  


[1- 3, 6] 

15минут 


Ағым 

дағы 


10 апта

Тексеру 


жұмысы №6 

Термохимиял

ық және 

термодинами 

калық 

есептерді шығара білу  

[4,73-89 

бет], [1] 

15 минут 

Ағым 

дағы 


11 апта

Зертханалық 

жұмыс №6 

Химиялық 

тепе-теңдік 

заңдылықтары

на экспери-

менттік талдау 

жасау  

[1,5] 80 минут 

Ағым 


дағы 

11 апта


Тексеру 

жұмысы №8 

Химиялық 

кинетика тепе-

теңдік 

заңдылықтарына 

есептер 


шығара білу  

[4,стр.89-

106], [1] 

15 минут 

Ағым 

дағы 


12 апта

Коллоквиум 

№2 

1-5 


тақырыптар 

бойынша 


есептер 

шығара білу  

[4] 3 

апта 


Ағымдағ

ы 

12 аптаЗертханалық 

жұмыс №7 

Тұз гидролизі 

жағдайларын 

зерттеу 

[1,5] 80 

минут 

Ағым 


дағы 

12 апта


Бақылау 

жұмысы №2 

Ерітінділерге 

байланысты 

есептерді шы-

[4,73-


124бет], 

 [1- 3, 6] 

40 минут 

Аралық   14 апта

                    

                                                                                          11 

 

 


ғару 

химиялық 

реакция 

заңды-


лықтары және 

практикада 

қолдану тура-

лы теориялық 

білімдерді 

игеруі  


Зертханалық 

жұмыс №8 

Комплекстік 

қосылыстарды 

алу және олар-

дың  тұрақты-

лығы  

[1,5] 80 минут 

Ағым 


дағы 

14 апта


Емтихан 

Пән  матери-

алының    мең-

герілу 


деңгейін 

тексеру 


Негізгі және 

қосымша 


әдебиеттің 

жалпы 


тізімі 

30 минут 

Қоры 

тынды 


Сессия 

кезеңін 


де 

Каталог: fulltext -> UMKDP -> PiX
PiX -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
PiX -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> Аға оқытушылар: Улжибаева Ғ. Ш., Кудышева Г. О., доцент, п.ғ. к
PiX -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
PiX -> Химия ғылымдарының докторы, профессор Ибраев М. К
PiX -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
PiX -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
PiX -> Кафедра меңгерушісі 200 ж

жүктеу 0.85 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет