Бекітемін электр энергетика факультетінің деканы В. И. Денисенко 2016 жжүктеу 245.74 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі245.74 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы энергетика және байланыс университеті»  Коммерциялық емес АҚ 

Электр энергетика факультеті 

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы 

 

 

                                                                                                           БЕКІТЕМІН               Электр энергетика 

факультетінің деканы   

              В.И. Денисенко___________  

               «___»   _____ 2016 ж. 

 

 

  

 

K (R) Ya1106 – Қазақ (орыс) тілі  

5В070400 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамту»  

мамандығына арналған

 

syllabus  

 

 Курс     

 

  

 

                     1   Семестр 

 

  

 

            1,2   

Кредит саны  

 

 

                      3,3   

ECTS бойынша кредит саны    

 

           5,5 Жалпы сағат саны   

 

                      135,135 

оның ішінде: 

Практикалық сабақтар   

 

           45,45  

СӨЖ   


 

 

  

 

          90,90  оның ішінде: 

 СОӨЖ   


 

 

                               30,30   

Емтихан  

 

 

  

 

  

 

  

АЛМАТЫ 2016 Силлабусты жұмыс бағдарламасы негізінде аға оқытушы Дайшкалиева 

Ұ.Ж. құрастырды. 

Силлабус  қазақ  және  орыс  тілдері  кафедрасының  мәжілісінде  2016 

жылдың 23 маусымында (№13 хаттама) қаралды.   

 

Кафедра меңгерушісі                          Р.Қ. Бөкейханова   

 

Силлабус  ЭЭ  факультетінің  ОӘК  мәжілісінде  2016  жылдың  24 маусымында (№4 хаттама)

 

қаралып, бекітілді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 Оқытушылар: 

Р.А. Досмаханова - доцент, ф.ғ.к. 8(727)2925847, 

kz@aipet.kz

 

Д.М. Поляк. – аға оқытушы 8(727)2925847,         

kz@aipet.kz

 

 

2    Аудиторлық  сабақтардың  өткізілу  орны  мен  уақыты    оқу  кестесінде 

көрсетілген,  СОӨЖ  кестесі    АжАТФ  деканатының    және  қазақ  және  орыс 

тілдер кафедрасында (А 319) хабарландыру тақтасында көрсетілген.    

 3 Пәннің сипаттамасы 

 3.1 Пәннің мақсаты 

Пәнді  оқыту  барысында    оқушылардың  сөйлеу  әрекеті  дағдылары    оқу-

танымдық  сала  негізінде  қалыптастырылады.  Түрлі  мәтіндер  үлгілерімен 

жұмыс  істеуге  ерекше  көңіл  бөлінеді.  Курстың  негізгі  мақсаты  –  болашақ 

мамамандардың  оқу-танымдық  саласында  коммуникативтік  мәселелерді 

шеше  білу  қабілетін  қалыптастыру  (алынған  ақпаратқа  баға  беру, 

мәтіндерден жаңа мәлімет алу). 

3.2 Пәннің міндеттері: 

-  мәдениетаралық-коммуникативтік  қызметте  тіл  жүйесін  меңгеруге 

және оны пайдалануға дағдыландыру; 

-  компрессия  түрлерінің  функционалдық  және  тілдік-құрылымдық 

ерекшеліктерін үйрену арқылы мәтін компрессиясын оқыту; 

ғылыми  мәтінді  мағыналық-лингвистикалық  және  лингво-семантикалық талдау дағдыларын үйрету; 

- оқу, ғылыми және кәсіби мазмұндағы  ақпаратты іріктеу, талдау және 

өңдеуге үйрету; 

-  іскерлік  пікірталас  жүргізу,  тәжірибе  алмасу,  тілді  меңгергендермен  

жеке басылық, мәдениеттік, кәсіби жеткілікті мәдениетаралық және кәсіптік 

қарым-қатынас  жасау  құзыретін  ары  қарай  дамыту  үшін  сөйлеу  мәдениеті 

туралы білім беру. 

3.3 

Пәннің сипаттамасы

 

Пән  оқушылардың  оқу-танымдық  саласында  сөйлеу  әдебі  туралы базалық  білім  беруді  көздейді.  Ғылыми-техникалық  мәтіндердің  ерекше 

үлгілерімен жұмыс жасауға, негізгі ғылыми-оқулық, ғылыми-кәсіптік жанрда 

мәтіндер  құрастыруға,  сондай-ақ  қазіргі  заманғы  орыс  әдеби  тілінің 

нормаларын  меңгеруге  және  сөйлеу  мәдениетін  жетілдіруге  ерекше  назар 

аударылған.  

 

«Орыс тілі» курсын аяқтаған студенттің:  ● ғылыми мәтін құрылысының (композиция) ерекшеліктері туралы; 

●  коммуникативтік сөйлеу сапасы туралы түсінігі болуы;  

● ғылыми мәтіннің мағыналық құрылымының ерекшеліктерін

● микромәтіннің негізгі ақпаратын ажыратудың негізгі әдістерін; 

● реферат, аңдатпа, рецензия, тезистер, пікір, қорытынды-түйіндеме жазудың 

ерекшеліктерін; 

● мәдениетаралық коммуникация негіздерін; 

●  сөйлеу мәдениетін, сөздің коммуникативтік сапасын білуі керек;  ●  өмірдегі  жеке  басылық,  қоғамдық,  оқу  және  кәсіптік  саладағы  ақпаратты 

түсіне; 


● өзінің көзқарасын сәйкес ойлау, сипаттау, баяндау арқылы білдіре; 

●  ғылыми  мәтін  мағынасының  негізгі  элементтерін  ажырата,  мәтіннің 

мағыналық құрылымын талдай; 

●  мәтіндерден  қажетті  ақпаратты  ала,  екіншіреттік  мәтіндерді  (аңдатпа, 

реферат, рецензия мен тезистер және т.б.) құрастыра;  

● оқу әрекетінде жазбаша және ауызша қарым-қатынас түрлерін орыс тілінде 

пайдалана; 

● іскерлік қарым-қатынастың маңызды ұлттық-мәдени ерекшеліктерін ескере алуы керек. 

3.4 

Пәннің постреквизиттері

  

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

 

 4.

 

Пәннің құрылымы мен мазмұны 

4.1 - 

4.2  - 

4.2.1 - 

4.2.2  Практикалық  сабақтарының  тақырыбы 

 

1 семестр 

№ 

Тақырыптар 

Дереккөздер 

Тіл  және  оның  негізгі  функциялары.  Сөз,  сөйлеу  түрлері жәнеоны

ң

формалары.  Ауызекі  сөйлеу  тілі,  оның  негі

зг

і 

белгілері.  Жазба  сөз,  оның  басты  белгілері.  Жазба  сөз 

жанрлары.  

2 сағ.


 

Н.:1, 3, 4,7 

Қ.:3, 4,6,7,9 

Сөйлеу  тілінің  функционалды-мағыналық  типтері.  Сипаттау сөздің  мағыналық  типі  ретінде.  Тілдесудің  түрлі  саласындағы 

баяндау.  Ой  жүгірту  –  монологтық  сөйлеудің  бір  түрі.  Ой 

жүгірту тізбегі. Сипаттау, ой жүгірту, баяндау түрлерінің тілдік 

ерекшеліктері. 

 6 сағ. 

Н.:1, 3, 4,7 

Қ.:3, 4,6,7,9 

Сөйлеу тілінің функционалды стильдері. Жалпы сипаттама. 2 сағ. 

Н.:1, 3, 4,7 

Қ.:3, 4,6,7,9 

Ғылыми  стиль  және  оның  ерекшеліктері.  Ғылыми  стильдің басқа  функционалдық    стильдерден  айырмашылығы.

  Ғылыми 

стильдің лексикалық, морфологиялық, синтаксистік деңгейдегі 

ерекшеліктері.

 Ғылыми стиль тармақтары.  

6 сағ. 


Н.:1, 3, 4,7 

Қ.:3, 4,6,7,9 

Мәтін  –  тілдік  қатысымның  негізгі  бірлігі  ретінде.  Мәтіннің негізгі    белгілері.  Күрделі  синтаксистік  құрылымдар  мәтіннің  

компоненті    ретінде.  Мәтіндегі  сөйлем    арасындағы  байланыс 

тәсілдері (тізбекті және параллель).  

8 сағ. 


Н.:1, 3, 4,7 

Қ.:3, 4,6,7,9 Мәтінді құрылымдық-мағыналық жағынан бөлу. 

 4 сағ. 

Н.:1, 3, 4,7 

Қ.:3, 4,6,7,9 

Мәтіннің  құрылымы  мен  мағынасы.  Ғылыми  мәтіннің коммуникативтік  мақсаты.  Тақырып  мәтіннің  нысаны  немесе 

құбылысы ретінде. Мағыналық-тілдік жағдаяттар.     

8 сағ. 

Н.:1, 3, 4,7 Қ.:3, 4,6,7,9 

Мәтіндегі  сөйлемнің  маңызы.  Сөйлемнің  мәтінқұраушы міндеті. 

Ғылыми 


мәтіннің 

микротақырыбы. 

Мәтін 

прогрессиясы. Мәтіндегі ақпаратты дамыту тәсілдері.   9 сағ. 

Н.:1, 3, 4,7 

Қ.:3, 4,6,7,9 

2 семестр 

№ 

Тақырыптар 

Дереккөздер 

Ғылыми  сөз  және  менің  мамандығымның  тілі.  Компрессия  - ғылыми мәтін өңдеудің негізгі түрі.  

2 сағ. 


Н.:1, 3, 4,7 

Қ.:3, 4,6,7,9 

Ғылыми  мәтіннің  аңдатпасын  жазу.  Аңдатпаның  ғылыми маңызы, аңдатпа жазудың тілдік құрылымы.        

 4 сағ. 


Н.:1, 3, 4,7 

Қ.:3, 4,6,7,9 

Ғылыми  мәтіннің  жоспары.  Жоспар  түрлері.  Ғылыми мәтіндерге тезис жазу. Конспект. Конспект жазу түрлері.  

6 сағ. 


Н.:1, 3, 4,7 

Қ.:3, 4,6,7,9 

Ғылыми мәтінге реферат жазу. Ғылыми саладағы дәйексөз алу. Дәйексөздерді  дұрыс  жазу  ережелері.  Ғылыми  мәтінді 

анықтамалық-библиографиялық  сипаттау.  Библиографиялық 

сипаттау құрылымы.  

6 сағ. 


Н.:1, 3, 4,7 

Қ.:3, 4,6,7,9 

Ғылыми  мәтінге  пікір  жазу.  Ғылыми  жұмысқа  пікір  жазудың құрылымы. Қорытынды-түйіндеме ақпараттың екіншілік мәтіні 

ретінде, оның тілдік ерекшеліктері.  

4 сағ. 

Н.:1, 3, 4,7 Қ.:3, 4,6,7,9 

Сөйлеу  мәдениеті  туралы  ұғым.  Үлгілі  сөйлеу  тілінің  сапасы (дұрыс айту, қисындылығы, айқындылығы, мәнерлігі, реттілігі, 

тазалығы, сөз байлығы).  

 4 сағ. 

Н.:1, 3, 4,7 

Қ.:3, 4,6,7,9 

Сөйлеу  тілінің  грамматикалық  нормалары  (орфоэпиялық, морфологиялық, синтакситстік, тыныс белгілері). 

 4 сағ. 


 

Н.:1, 3, 4,7 

Қ.:3, 4,6,7,9 

Стилистикалық  қателер.  Көпсөзділік.  Мәтіндерді  редакциялау. 6 сағ. 

Н.:1, 3, 4,7 

Қ.:3, 4,6,7,9 

Кәсіби  саладағы  сөйлеу  әдептілігінің  мәдениеті.  Сөйлеу  және іскерлік 

қарым-қатынас 

әдебі. 

Кәсіби-коммуникативтік жағдайда пікірталас, диалог жүргізудің реті.  

6 сағ.  


Н.:1, 3, 4,7 

Қ.:3, 4,6,7,9 10  Іскерлік  қарым-қатынас.  Іскерлік  диалог.  Телефон  арқылы 

іскерлік  сұхбат.  Іскерлік  әңгімелесу.  Түйіндеме.  Сауалнама.      

3 сағ. 

Н.:1, 3, 4,7 Қ.:3, 4,6,7,9 

4.3  СӨЖ тапсырмалары 

№  1СӨЖ.    3  мәтінді  таңдап  алып,    олардың  тілдік  талдау  жасау 

(сипаттау, баяндау, ойлау). 

№2 СӨЖ. Мамандық бойынша мақалалардың тақырыптарын анықтау, 

тілдік ерекшеліктерін талдау

.

 №  3  СӨЖ.  Мамандық  бойынша  мәтіннен  негізгі  және  қосымша 

ақпаратты ажыратып, қосымша ақпараттың түрін анықтау.   

№ 4 СӨЖ. Ғылыми мәтіннің аңдатпасын жазу. 

№  5  СӨЖ.  Бір  тақырыпқа  арналған  бірнеше  мәтін  бойынша  реферат-

шолу жасау.  

          №  6  СӨЖ.  Оқу-кәсіби  тақырыпқа  сұқбаттың  коммуникантын  таңдау. 

Сұқбатта міндетті түрде сөйлеу әдебі клишелерін жүзеге асыру.  

4.4  СӨЖ   тақырыбы 

4.4.1  Сөйлеу  тілінің  функционалды-мағыналық  типтері.    Сипаттау,  ой 

жүгірту, баяндау түрлерінің тілдік ерекшеліктері. 

4.4.2  Мәтіндегі  ақпаратты  дамытудың  түрлері  мен  тәсілдері.  Негізгі  және 

қосымша ақпарат түрлері. 

4.4.3  Ғылыми  мәтін  аңдатпасы.  Аңдатпа  түрлері.  Аңдатпаның  тілдік 

құралдары. 

4.4.4 Реферат түрлері және ерекшеліктері. 

4.4.5 Сөйлеу этикеті. 

 

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтарының тізімі  

     1. 


Тіл және оның негізгі функциялары. 

     2. Сөйлеу түрлері мен формалары. 

     3. Ауызекі сөйлеу тілі: оның бағдарлаушы сипаттары. 

4.

 Сөйлеу тілінің функционалды-мағыналық типтері.  

5.

 Сипаттау түрінің тілдік ерекшеліктері. 

6.

 Әр түрлі  қарым қатынас саласындағы хабарлау

 

7. 

Монологты сөйлеу

 

8.

 Функционалды 

стильдер. 

Функционалды 

стильдердіңжалпы 

сипаттамасы.

 

9. 

Ғылыми стиль және оның ерекшеліктері.

 

10.


 

 Мәтіннің негізгі  сипаттары. 

11.

 

 Ғылыми стильдің морфологиясы.

 

12. 

Ғылыми стильдің лексикасы.

 

13.


 

 

Ғылыми стильдің синтаксисі 

14.


 

Мәтіннің құрымдылық-мағыналық мүшеленуі.

 

15.


 

 Мәтіннің құрылымы мен мағынасы 

16.

 

Мәтіндегі сөйлемнің рөлі. Ғылыми мәтіннің микротақырыбы. 17.

 

 Сөйлемнің мәтінкұрау функциялары. 18.

 

Компрессия деген не? Компрессияның түрлері. 19.

 

Тезис түрлері.  20.

 

Аңдатпа. Аңдатпаның түрлері. 21.

 

Ғылыми мәтіннің рефераты. Реферат түрлері және ерекшеліктері. 22.

 

Ғылыми мәтіннің рецензиясы. 23.

 

Пікір ғылыми-бағалау жанры ретінде. 24.

 

Маманның сөзі қандай болуы керек? 25.

 

 Нақтылық -  іскерлік сөйлеудің сапасы ретінде.  26.

 

 Байлық – үлгі сөйлеудің сапасы ретінде.  27.

 

 Мәнерлілік – сөйлеудің коммуникативтік сапасы ретінде.  28.

 

 Түсініктілік - сөйлеудің коммуникативтік сапасы ретінде.  29.

 

 Сөз мәдениеті: сөз қолданысының нормалары.  30.

 

 Пароним. 31.

 

 Тавтология. Плеоназм. 32.

 

 Шешендік сөйлеу. Мәнерлі сөздің тәсілдері мен құралдары.  33.

 

 Жұрт алдында жасалатын баяндаманы әзірлеудің негізгі кезеңдері. 34.

 

Монологтық сөйлеу ерекшеліктері. 35.

 

 Эссе. 36.

 

Іскерлік этикет.  37.

 

 Келіссөздер – іскерлік қарым-қатынас түрі ретінде.  38.

 

 Телефонмен іскерлік сөйлесу этикеті.  39.

 

 Іскерлік жиналыс. 40.

 

 Іскерлік қарым-қатынас, оның ерекшеліктері. 41.

 

 Жұмысқа қабылдаудағы іскерлік сұқбат. 42.

 

 Тазалық -  іскерлік қарым-қатынастың сапасы ретінде.   43.

 

 Аргумент, түрлері. 44.

 

 Пайымдаушылық -  іскерлік қарым-қатынастың сапасы ретінде.  45.

 

 Баяндаманы ұсыну: тіл, сөйлеу ережелері. 46.

 

 Іскерлік сұқбат, оның тілдік ерекшеліктері.  47.

 

 Іскерлік қарым-қатынастың вербальды емес құралдары.  48.

 

 Қарым-қатынас ұғымы. Қарым-қатынас түрлері. 49.

 

 Тыңдау, түрлері.  50.

 

 Мәтін–тілдік қатысымның негізгі бірлігі ретінде.   

6. Студенттер жетістіктерін бағалау бойынша ақпарат 

6.1 Бағалау жүйесі 

Курс  бағдарламасы  бойынша  Сіздің  жетістіктеріңіздің  деңгейі 

кредиттік  оқыту  технологиясы  қабылдаған  қорытынды  бағалар  шкаласы 

бойынша бағаланады (1-кесте). 

 

1-кесте.  Әріптік жүйе  

бойынша баға 

Балдар 

%-дық мәні Дәстүрлі жүйе  

бойынша баға 

А 

4,0 


95- 100 

өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

өте жақсы 

В+ 

3,33 


85-89 

жақсы 


В 

3,0 


80-84 

жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттандырарлық 

С 

2,0 


65-69 

қанағаттандырарлық 

С- 

1,67 


60-64 

қанағаттандырарлық 

D+ 

1,33 


55-59 

қанағаттандырарлық D- 

1,0 


50-54 

қанағаттандырарлық 0-49 қанағаттандырарлықсыз 

 

Рұқсат рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2-кестеге 

сәйкес  коэффициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

2-кесте.  Әрбір жұмыстың маңыздылығы.  

Оқу әрекетінің түрлері 

Ең жоғары балл 

Практикалық сабақтарға қатысуы 

                     0,1 

Ағымдық бақылаудың орташа баллы 

                     0,4 

№1 СӨЖ 


0,15 

0,15               0,5 

0,2 

№2 СӨЖ 


№3 СӨЖ 

Қорытынды балл: 

                        1 

 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор 


= (Б1+Б2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

 

БР =0,2 Бор

 +0,8 О


р

 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады Қ

 

= 0,6БР+0,4Е, Е-емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

 6.2 Балл қою саясаты 

Жұмыс  уақытылы  және  жоғары  сапада  орындалған  жағдайда  ең 

жоғары  балл  қойылады.  Сабақтарға  қатысу  және  аралық  бақылау  бағалары 

дұрыс жауаптар мен жіберілген сабақтар санына сәйкес қойылады.  6.3 

Университет 

студенттерінің 

академиялық 

ұтқырлығын 

ұйымдастыру кезіндегі бағаларды ауыстыру 

ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін    ECTS  (Трансферттің 

(ауыстырудың)  және  кредит  жинақтаудың  еуропалық  жүйесі)  бойынша 

бағаларын балдық рейтингілік әріптік жүйеге және керісінше ауыстыру 3, 4-

кестелерге сәйкес жүзеге асырылады. 

 


3-кесте.  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  бойынша 

бағаларын балдық рейтингілік әріптік жүйеге ауыстыру  

ECTS 

бойынша 


баға 

 

Әріптік жүйе бойынша 

баға 


Балдардың 

цифрлық 


баламасы 

%-дық 


мәні 

Дәстүрлі  жүйе  бойынша 

баға 

А 

А 

4,0 100 

өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 қанағаттандырарлық 1,0 50 

FX, F қанағаттандырарлықсыз  

 4-кесте.  ҚР  балдық  рейтингілік  әріптік  жүйесінің  бағаларын  ECTS 

бойынша бағаларға ауыстыру  

Әріптік 


жүйе 

бойынша 


баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

мәні 


Дәстүрлі  жүйе  бойынша 

баға 


ECTS 

бойынша баға 

 

А 

4,0 95-100 

өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттандырарлық 

С 

2,0 


65-69 

 қанағаттандырарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 қанағаттандырарлық 

0-49 

қанағаттандырарлықсыз  FX, F 

 

7 Пәннің саясаты 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу

- оқытушы ұсынған сабақ жоспарын зейін қойып тыңдау, оған белсенді  

түрде қатысу; 

- себепті жағдайларға байланысты (деканаттан жіберілім қағазы болған 

жағдайда) жіберілген сабақтарды өтеу; 

- өздік жұмыстарды он үшінші аптадан кешіктірмей қорғауға ұсыну. 

 

8 Академиялық этика нормалары 

- тәртіптілік; 

- тәрбиелілік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияға кіргенде ұялы телефондарды өшіру. 

 

9 Ұсынылған әдебиеттер тізімі 


 Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: учебник. – 2-е 

изд., перер. и доп.  – М.:  ИНФРА-М, 2008. – 207 с. 

2.

 

Ипполитова  Н.А.,  Князева  О.Ю.,  Савова  М.Р.  Русский  язык  и культура речи: курс лекций. – М.: Проспект, 2007. – 347 с. 

3.

 Кадырова  Г.Р.  Русский  язык.  Учебные  тексты  и  речевые 

упражнения по русскому языку. -  Алматы: АИЭС, 2008 – 140 с. 

4.

 

МейрбековаМ.М.,  Хайрушева  Е.Е..  Пособие  по  русскому  языку  для студентов  механико-математического  факультета  университета.  –  Алматы: 

Казак университеты, 2008. – 149 с. 

5.

 

Мухамадиев Х.С. Пособие по научному стилю речи. Русский язык.- Алматы, 2011. 

6.

 Нурмаханова  М.К.  Русский  язык  для  бакалавриата  всех 

специальностей. – Алматы: НАО «АУЭС», 2014  – 95 с. 

7.

 

К.К.Ахмедьярова,  Ш.КЖаркынбековой.  Русский  язык.  Учебное пособие для студентов казахских отделений университетов  (бакалавриат) /– 

Алматы: Ценные бумаги,  2008. – 226 с. 

8.

 

Саньярова  Н.С.  Русский  язык.  Практикум  по  культуре  речи.    – Алматы: НАО «АУЭС»,  2013. - 480 с. 

9.

 Смирнова  Ю.Г.  Русский  язык–1.  Научный  стиль.  Справочные 

материалы  для  самостоятельной  работы  (для  всех  специальностей).  – 

Алматы: АУЭС,  2010. – 28 с. 

10.


 

Формановская  Н.И.  Культура  общения  и  речевой  этикет.  –  М.: 

Икар, 2005. – 250 с.  

11.


 

Жаналина  Л.К.,  Килевая  Л.Т.,  Касымова  Р.Т.,  Маймакова  А.Д., 

Абаева  М.К.  Язык  современной  науки:  Языковые  портреты.  Учимся 

искусству научной речи. Учебное пособие. – Алматы: Print-S, 2010.  

12.

 

Жаналина  Л.К.,  Мусатаева  М.Ш.  Практический  курс  русского языка. Учебник.  – Алматы: Print-S, 2005.  

13.


 

Смирнова  Ю. Г. Русский язык1. Научный стиль. Дидактические 

материалы  для  языковой  и  речевой  подготовки  для  специальности      / 

5В070400 «Вычислительная техника и программное обеспечение» 2012 Қосымша әдебиеттер: 

1.

 Гребешков 

А.Ю. 


Вычислительная 

техника, 

мети 

и 

телекоммуникация. Издательство «Горячая линия – Телеком» 2015г. 2.

 

Зайцев  А.П.,  Мещеряков  Р.В.,  Шелупанов  А.А..      Технические средства  и  методы  защиты  информации.  Издательство  «Горячая  линия  – 

Телеком» 2014г. 

         3.  Симонович  С.В.  и  др.  Информатика.  Базовый  курс.  –  СПб:  Питер, 

2003.  – 640 с. 

     4. Информационные технологии//М.: Новые технологии, 2014. 

      5.Техника молодежи / Санкт-Петербург: ООО «Девиз», 2015. 

           6.  Смирнова  Ю.Г.  Научный  стиль  Дидактические  материалы  для 

языковой  и  речевой  подготовки  (для  специальности  5В070400  – 


«Вычислительная техника») Алматы, 2011. 38с. 

             7.  Крылов  Г.А.  Словарь  ошибок  русского  языка.  –  СПб.:  ООО 

«Виктория плюс», 2009. – 80 с.  

           8.Кузнецов  С.А.  Новейший  большой  толковый  словарь  русского 

языка. –СПб:Норинт, 2008. – 1536 с. 

           9.  Муромцева  А.В.  Искусство  презентации.  Основные  правила  и 

практические рекомендации. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 112 с.  

       10.  Сарыбеков  М.,  Сыздыкназаров  М.  Словарь  науки.  Общенаучные 

термины  и  определения.  Науковедческие  понятия  и  категории.  –  Алматы: 

Триумф «Т», 2008. – 504 с.  

        11. Трусова И.С. Русский язык и культура речи в терминах и понятиях. 

– Владивосток: МГУ им. адмирала Г.И.Невельского, 2008. – 28 с.  

        12. Техника молодежи / Санкт-Петербург: ООО «Девиз», 2015.  Научно-

технический журнал.  

       13. Знание – сила. / Санкт-Петербург: ООО «Девиз»,  Научный журнал.  

 

Компьютерные программы 1.

 

100 компьютерных упражнений по русскому языку («Russian»).   

 


жүктеу 245.74 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет