Бекітемін атф деканы Табултаев С. С. 2013 ж. Ет4231 oraclde деректер қорын басқару жүйелеріжүктеу 276.04 Kb.
Pdf просмотр
бет2/3
Дата22.04.2017
өлшемі276.04 Kb.
1   2   3

6 Білімдерді бағалаудың жүйесі 

Кредиттік  технология  бойынша  «ORACLDE  деректер  қорын  басқару  жүйелері»  пәнін 

оқуту  кезінде  студенттерді  қабылдап  алуын  және  білім  деңгейін  бақылау  арқылы  тексеруге 

болады: 


1) ағымдағы бақылау (шектік бақылау 1, шектік бақылау 2); 

2) қорытынды бақылау (емтихан). 

 

Шектік бақылауды 1 (ШБ1) бағалау кесте 1-де көрсетілген Кесте 1  

Жұмыс атауы 

   %-тік қатынас 

Зертханалық жұмыс №1 

20 

Зертханалық жұмыс №2 20 

Зертханалық жұмыс №3 

20 

Зертханалық жұмыс №4 20 

Тест 


20 

Барлығы  (ШБ1)       ∑  

100 

 

Шектік бақылауды 2 (ШБ2) бағалау кесте 2-де көрсетілген Кесте 2 

Жұмыс атауы 

   %-тік қатынас 

Зертханалық жұмыс №5 

10 

Зертханалық жұмыс №6 10 

Зертханалық жұмыс №7 

15 

Зертханалық жұмыс №8 15 

Өзіндік жұмыс 

10 

Курстық жұмыс  30 

Тест 


10 

Барлығы   (ШБ2)     ∑  

100 

 

Ағымдағы бақылау (АБ) келесі формуламен есептелінеді: 2

2

1ШБ

ШБ

АБ 

студенттердің  білім  деңгейі  АЭЖБУ-де  қабылданған  рейтингті-балды  жүйемен 

бағаланады. 

Кесте  3 – студенттердің білімін бағалау  

 Баға 

Әріптік 


эквивалент 

%-тік үлесі 

Балл 

Өте жақсы 

А 

95-100 А- 90-94 

3,67 Жақсы 

В+ 


85-89 

3,33 В 

80-84 


3,0 


В- 

75-79 


2,67 


Қанағаттанарлық 

 

С+ 


70-74 

2,33 С 

65-69 


2,0 


С- 

60-64 


1,67 


D+ 

55-59 


1,33 


50-54 


1,0 


Қанағаттанарлық емес 

0-49 

 6.1  Университетте  оқитындардың  бағаларын  ауыстырудың  академиялық 

мобильділігін ұйымдастыру   

ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  баллдық-рейтингтік    әріптік  жүйеде    бағалауды 

ECTS  (Еуропалық  трансферттік  жүйесі  (ауыстыру)  және  кредиттік  үстемелеулер)  жүйесіне 

ауыстыру 1 және 2 кестеге сәйкес жүргізіледі.   

                                                                                                        

1 кесте - ҚР оқитындардың оқу жетістіктерін баллдық-рейтингтік  әріптік жүйеде  бағалаудың 

ECTS жүйесі 

 ECTS бағасы 

бойынша 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Баллдардың 

сандық  

эквиваленті 

%-дық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Үздік 


В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

2 кесте - ҚР оқитындардың оқу жетістіктерін баллдық-рейтингтік  әріптік жүйеде  бағалаудың ECTS жүйесі 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Баллдардың 

сандық  

эквиваленті 

%-дық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

ECTS бағасы 

бойынша  

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

6.2 Оқытушының талабы 

Студенттер  дәріс,  зертханалық  сабақтарын  және  мұғалімнің  кеңес  беру  уақыты  бойнша 

қатысу керек, және де курстық жұмыстарын мен өзіндік жұмыстарды орындауы тиіс. 

Зертханалық  жұмыстар  мұғалімнің  қатысуымен  орындалып,  сол  зертханалық  жұмыс 

орындалғаннан  кейін  қорғалынады.  Жұмыс  қорғалғаннан  кейін  ғана  бағаланады.  Студент 

келесідей  біліктілікті  көрсете  білуі  қажет:  зертханалық  жұмыстың  мазмұны  мен  қойылу 

талаптарын түсіне білу, инструментарийлерді пайдаланып онымен жұмыс істей алатындығын 

көрсете білу керек. 

Осы пән бойынша өзіндік жұмыс қарастырылған, олар теориялық материалды өз бетінше 

оқумен шектеледі. 

Барлық  тапсырмалардың  электрондық  нұсқасы    компьютерлік  сыныпта  орнатылған 

(сабақ кестесі бойынша зертханалық сабақтар болатын сыныпта). 

Студенттердің қорытынды бағасы семестр бойы келесі схемамен жинақталады: 

Барлығы = Ағымдаңы бақылау*0,6+ Қорытынды бақылау (экзамен)*0,4 

                                                                                                                      Кесте 4 

Параметр 

%-тік үлесі 

Баллдар 

Емтиханға жіберу рейтингі 

60 

60 


Финалдық емтихан 

40 


40 

Қорытынды:0,6∑емт.жіберу+0,4∑емтихан 

100 

100 


 

 

Жалпы қорытынды баға –  51-ден 100 балға дейін болуы тиіс.  Студент 51-ден  аз баға алмауы тиіс. 

  Аралық бақылау – 7 және 14 апта.  

7 Студенттер білімінің қорытынды бағасы 

 

Студенттер білімінің қорытынды бағасы,  қорытынды бақылау  жұмысы   мен курстық жұмыстары  арқылы  пәннің  қаншалықты  сапалы  орындалғаны  аңғарылады.  АУЭС 

емтихандардың ережесі арқылы комбинирленген емтихандар өткізіледі.  8 Оқулықтар тізімі: 

Негізгісі: 

8.1 Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. — М.: Изда-

тельский дом "Вильяме", 2005.  

8.2 Прайс  Д.  Oracle 10g  SQL.-М.: «Лори»,2010. 

8.3 Фейерштейн С. Oracle PL/SQL для профессионалов.-СПб.: «Питер»,2011 

8.4  В.А.Кравчук,  Ю.П.Богус,  В.А.Габзовский  Введение  в  ORACLE  PL/SQL.  Внутрен-

ний мир Киев:Диасофт-Киев, 1998г.  

8.5 Урман С.  Oracle Database 10g. Программирование на языке  PL/SQL.-М.: «Ло-

ри»,2010 

8.6 Введение в Oracle: SQL и PL/SQL. Руководство слушателя. Изд. 1,1 М065585 –RU 

8.7 Oracle PL/SQL для профессионалов. Фейетштейн, Б.Прибыл. – СПБ.: Питер, 2003. – 

941 с,: ил. 8.8 Мишра С., Бьюли А. Секреты Oracle SQL. – СПб-Москва.: Символ, 2003. – 355 с,: 

ил. 


 

Қосымша қажетті материалдар мен танысу: 

 

8.9 Троелсен Эндрю. Язык программирования C# 2005 (Си Шарп) и платформа . NET 2. 8.10 Рейли Д. Создание приложений Microsoft ASP .NET 

М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2002. -480 с.:ил 

8.11 Петцольд Ч. Программирование для Microsoft Windows на C#. В 2-х томах 

М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2002. -576 с.:ил 

8.12 Сеппа Д. Microsoft ADO .NET 

М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2003. -640 с.:ил 

8.13 Брюс Эккель. Философия JAVA, Библиотека программиста. 3-е изд 

СПб.: Питер, 2003 г. 

8.14 Microsoft . Проектирование и реализация баз данных Microsoft  SQL Server 2000.-

М.,2001 

8.15 Агальцов В.П. Базы данных. Кн.1. Локальные базы данных.-М.,2009 

8.16 Баженова И.Ю. Основы проектирования приложений баз данных.-М.,2006 

8.17 Базы данных./под ред. А.Д.Хомоненко.-СПб.,2000,2002 

8.18 Вербовецкий А.А. Основы проектирование баз данных.-М.,2000 

8.19 Вьейра Р. SQL Server 2000.Т.1. , Т.2. Программирование.-М.,2004 

8.20 Гаврилова Т.А. Базы знаний. Интеллектуальных систем.-СПб.,2000 

8.22 Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных.-М.,2000,2006 

8.24 Кауффман Дж. и др. SQL. Программирование.-М.,2002 

8.25 Кириллов В.В. Введение в реляционные базы данных.-СПб.,2009 

8.28 Мирошниченко Г. Реляционные базы данных. Проктические приемы оптимаоьных 

решений.-СПб.,2005 

8.30 Хендерсон К. Профессиональное руководство по  Transact-SQL.-СПб.,С2005 

8.31 Хотка Д. Oracle 8i на примерах.-СПб.,2001 

8.32 Джесси С. Oracle 9i. Для Windows 2000. Советы и методы.-М.,2005 

8.33 Мориссо-Леруа Н. Oracle 9i. Программирование на языке SQLJ.-М.,2003 

8.34 Каучмэн Дж. ОСА Oracle 9i. Подготовка администраторов баз данных.-М.,2006 

 

9 Кеңес беру уақыты 

 

Кеңес  беру  уақыты  оқу  әдістемелік  бөлім  бекіткен  сабақ  кестесімен  өткізіледі,  ол “Ақпараттық технологиялар” деканатының алдындағы сабақ кестесі тұратын жерде көрсетіліп 

тұр және “Компьютерлік технологиялар” кафедрасында ілініп тұр. 10 Студентердің ағымдағы бақылауына арналған тестік сұрақтар  

 

10.1 Шектік бақылау 1 тестілері (ШБ1) 

1)  1970  ж  IBM  корпорациясы  реалиациондық  мәліметтер  базасын  басқаратын  қандай  тілді 

ұйымдастырды? 

1) SQL 

2) Access 3) FoxPro 

4) Dbase 

5) Oracle 

2) Мәліметтер базасын басқару жүйесінің негізгі мақсаты: 

1) Қолданушыға мәліметтерді қолданудың ең ыңғайлы тәсілін ұсыну. 


2) Қолданушыға мәліметтерді енгізудің тәсілін ұсыну. 

3) Қолданушыға мәліметтерді жоюдың тәсілін ұсыну. 

4) Қолданушыға мәліметтерді жазудың тәсілін ұсыну. 

5) Қолданушыға мәліметтерді өшірудің тәсілін ұсыну. 

3) Мәліметтер базасын басқару жүйесінің негізгі мақсатын қанағаттандыратын тіл: 

1) Құрылымдық сұраныс тілі 

2) Нысанды Pascal 

3) C++ 


4) Pascal 

5) C 


4)  Коддом  ұсынған  модельге  сүйене  отырып,  IBM  корпорациясы  алдымен  қандай  тілді 

ұйымдастырды? 

1) SEQUEL 

2) Access 

3) FoxPro 

4) Dbase 

5) SQL 

5)  Реалициондық  деректер  базасын  басқаратын  SQL  тілі  қандай  тілдер  тобының  жүйесіне жатады? 

1) прцедуралық емес тілдер жүйесіне жатады 

2) прцедуралық тілдер жүйесіне жатады 

3) визуалдық тілдер жүйесіне жатады 

4) кезкелген тілдер жүйесіне жатады 

5) жүйелік тілдер жүйесіне жатады 

6) Реалициондық деректер базасын басқаратын  PL/SQL тілі қандай тілдер тобының жүйесіне 

жатады? 


1) прцедуралық тілдер жүйесіне жатады  

2) прцедуралық емес тілдер жүйесіне жатады 

3) визуалдық тілдер жүйесіне жатады 

4) кезкелген тілдер жүйесіне жатады 

5) жүйелік тілдер жүйесіне жатады 

7) Барлық икемделген SQL тілінің түбірі: 

1) интерактивті SQL 

2) интерактивті емес SQL 

3) МБ ұйымдастыруға арналған SQL 

4) МБ жоюға арналған SQL  

5) МБ көшіруге арналған SQL 

8) Айнымаларды хабарлауға арналған команда: 

1) DECLARE 

2) BEGIN 

3) END 

4) FETCH 5) CLOSE 

9) ANSI стандарты бойынша SQL командалары неше топқа топталған? 

1) 5 

2) 3 


3) 7 

4) 9  


5) 1 

10) Мәліметтерді анықтайтын тілге кіретін командалар тобы қалай аталады? 

1) DDL 

2) DML 


3) TCS 

4) SCS 


5) SKS 

11) Мәліметтерді малипуляциялайтын тілге кіретін командалар тобы қалай аталады? 

1) DML  

2) DDL  


3) TCS 

4) SCS 


5) SKS 

12) Транзакция арқылы басқаратын командалар тобы қалай аталады? 

1) TCS 

2) DDL  


3) DML 

4) SCS 


5) TKS 

13) Байланысудың қасиеттерін басқаратын командалар тобы қалай аталады? 

1) байланысуды басқаратын командалар; 

2) жүйені басқаратын командалар; 

3) мәліметтерді анықтайтын командалар; 

4) мәліметтерді малипуляциялайтын командалар; 

5) транзакция арқылы басқаратын командалар; 

14)  Мәліметтер  базасының  басқару  жүйесінің  қасиеттерін  басқаруға  арналған  командалар 

тобы қалай аталады? 

1) жүйені басқаратын командалар; 

2) байланысуды басқаратын командалар; 

3) мәліметтерді анықтайтын командалар; 

4) мәліметтерді малипуляциялайтын командалар; 

5) транзакция арқылы басқаратын командалар; 

15) Ақпараттық жүйелер немен жұмыс істеуге арналған? 

1) көлемі өте үлкен, құрылымы күрделі ақпараттармен

2) көлемі кішігірім, құрылымы күрделі емес ақпараттармен; 

3) сандық ақпараттармен; 

4) тек қана символдық ақпараттармен; 

5) графикалық ақпараттармен ғана; 

16) Ақпараттық жүйелер негізінен неше класқа бөлінеді? 

1) 2; 


2) 3; 

3) 4; 


4) 5; 

5) бөлінбейді; 

17) Сұраныстарды ұйымдастыратын команданы табыңыз. 

1) SELECT; 

2) INSERT; 

3) UPDATE; 

4) DELETE; 

5) ALTER TRIGGER; 

18) Кестеге жаңа жазбаларды қатар түрінде енгізуге арналған команданы табыңыз. 

1) INSERT; 

2) SELECT; 

3) UPDATE; 

4) DELETE; 

5) ALTER TRIGGER; 

19) Кестедегі  жазбаларды өңдеуге арналған команданы табыңыз. 

1) UPDATE; 

2) SELECT; 

3) INSERT; 4) DELETE; 

5) ALTER TRIGGER; 

20) Кестедегі  жазбаларды қатар түрінде жоюға арналған команданы табыңыз. 

1) DELETE; 

2) SELECT; 

3) DEL; 


4) UPDATE; 

5) ALTER TRIGGER; 

21) Транзакцияны бастауға арналған команданы табыңыз. 

1) SET TRANSACTION; 

2) SAVE POINT; 

3) COM MIT; 

4)  ROLLBACK; 

5) ALTER TRIGGER; 

22) Транзакция ішінде тексеру нүктесін  ұйымдастыруға арналған команданы табыңыз. 

1) SAVE POINT; 

2) SET TRANSACTION; 

3) COM MIT; 

4)  ROLLBACK; 

5) ALTER TRIGGER; 

23) Транзакцияларды фиксациялауға арналған команданы табыңыз. 

1) COM MIT; 

2) SET TRANSACTION; 

3) SAVE POINT; 

4)  ROLLBACK; 

5) ALTER TRIGGER; 

24) Блоктардың басын білдіретің команда: 

1) BEGIN  

2) DECLARE 

3) END 


4) FETCH 

5) CLOSE 

25) Блоктардың соның білдіретің команда: 

1) END  


2) DECLARE 

3) BEGIN 

4) FETCH 

5) CLOSE 

26) Жазбаларды шығаруға арналған команда: 

1) FETCH  

2) DECLARE 

3) BEGIN 

4) END 

5) CLOSE 27) Курсорды хабарлауға арналған команда: 

1) DECLARE CURSOR 

2) FETCH 

3) FOR UPDATE OF 

4) OPEN  CURSOR 

5) CLOSE курсор_аты 

28) Жазбаларды жаңартуға қолданатын команда: 

1) FOR UPDATE OF  2) FETCH 

3) DECLARE CURSOR 

4) OPEN  CURSOR 

5) CLOSE курсор_аты 

29) Курсорды ашуға қолданатын команда: 

1) OPEN  CURSOR  

2) FETCH 

3) DECLARE CURSOR 

4) FOR UPDATE OF 

5) CLOSE курсор_аты 

30) Курсорды жабуға қолданатын команда: 

1) CLOSE курсор_аты  

2) FETCH 

3) DECLARE CURSOR 

4) FOR UPDATE OF 

5) OPEN  CURSOR 

31) Циклды операторлады құруға қолданатын команда: 

1) LOOP  

2) CLOSE 

3) DECLARE CURSOR 

4) FOR UPDATE OF 

5) OPEN  CURSOR 

32) Циклды операторладың соңын білдіретің команда: 

1) END LOOP 

2) CLOSE 

3) DECLARE CURSOR 

4) FOR UPDATE OF 

5) OPEN  CURSOR 

33) Мәліметтер базасы дегеніміз не? 

1)  заман  талабына  сай  белгілі  бір  есепті  шешу  үшін  қолданатын  мәліметтердің 

жиынтығы; 

2) мәтіндік файл түрінде берілген ақпарат; 

3) кеңейтілуі .TXT файлдар; 

4) индекстік файлдар; 

5) сандық ақпарат жүйелері; 

34) Мәліметтер базасын басқару және тарату жүйесі дегеніміз не? 

1)  мәліметтер  базасын  желілер  арқылы  тарату  және  олардың  көшірмесін 

серверлерде сақтау; 

2) мәліметтер базасын желілер арқылы тарату

3) мәліметтер базасын желілер арқылы индекстік файл түрінде тарату; 

4) мәліметтер базасын желілер арқылы текстік файл түрінде тарату; 

5) мәліметтер базасын желілер арқылы сандық файл түрінде тарату; 

35)  Мәліметтерді  орталық  компьютерде  сақтаумен  қатар  өңдеудің  негізгі  бөлігін  жүргізетін 

технологияны табыңыз. 

1) клиент - сервер; 

2) файлдық сервер; 

3) сервер; 

4) жергілікті желі; 

5) ауқымды желі; 

36) Мәліметтер базасын сақтаумен келісілген жүйелердің көмегі арқылы қолданушыға керекті 

ақпараттарды жіберу технологиясын табыңыз. 

1) файлдық сервер; 2) клиент - сервер; 

3) сервер; 

4) жергілікті желі; 

5) ауқымды желі; 

37) Мәліметтердің бірнеше бағанда қайталануы қандай мәселені туғызуы мүмкін? 

1) артық мәліметтер мәселесін; 

2) мәліметтерді жаңартуда пайда болатын мәселелер; 

3) мәліметтерді енгізудегі мәселелер; 

4) мәліметтерді жоюда кездесетін мәселелер; 

5) мәліметтерді көшіруде кездесетін мәселелер; 

38) Мәліметтермен жұмыс істеу мүмкіндігін жақсартуды қалай атаймыз? 

1) нормализация; 

2) нормализацияламау; 

3) индекстеу; 

4) бөлшектеу; 

5) біріктіру; 

39) <Маңызы - байланыс> деген модельдің дамыған түрін қалай атаймыз? 

1) ER - диаграммалары; 

2) R - диаграммалары; 

3) DR - диаграммалары; 

4) RR - диаграммалары; 

5) PR - диаграммалары; 

40) Маңызы дегеніміз не? 

1) мәліметтерді бір – бірімен байланыстыруға әсер ететін негізгі нысан; 

2) мәліметтерді бір – бірімен байланыстырмауға әсер ететін негізгі нысан ; 

3) мәліметтерді бір – бірімен байланыстыруға әсер етпейтін негізгі нысан; 

4) мәліметтерді бір – бірімен байланыстыруға әсер ететін қосымша нысан; 

5) мәліметтерді бір – бірімен байланыстыруға әсер етпейтін қосымша нысан; 

41) Маңыздың данасы деп нені айтамыз? 

1) айқындалған мәліметтерді; 

2) айқындалмаған мәліметтерді; 

3) ерекшеленген мәліметтерді; 

4) көшірілген мәліметтерді; 

5) жойылған мәліметтерді; 

42) Маңыздың атрибуты деп нені айтамыз? 

1) аты мен мінездемесі белгілі өрісті; 

2) аты белгісіз, ал мінездемесі белгілі өрісті; 

3) аты белгілі мінездемесі белгісіз өрісті

4) аты мен мінездемесі шектелген өрісті; 

5) аты белгілі, мінездемесі жоқ өрісті; 

43) Маңыздың кілті деп нені айтамыз? 

1) артық емес атрибуттардың жиынтығын; 

2) артық  атрибуттардың жиынтығын; 

3) кем атрибуттардың жиынтығын; 

4) мінездемелері белгісіз атрибуттардың жиынтығын; 

5) бір атрибутты; 

44) Екі маңыздың арасындағы ассосацияны қалай атаймыз? 

1) қарым - қатынас; 

2) тек қана қатынас; 

3) қатынаспайтын; 

4) байланыссыз; 

5) аталмайды; 

45) Мәліметтер базасын басқару жүйесінің логикалық архитектурасы деп нені айтады? 

1) нысандардың логикалық орналасуын2) көшірмелердің логикалық орналасуын; 

3) файлдардың логикалық орналасуын; 

4) индекстік файлдардың логикалық орналасуын; 

5) жазбалардың логикалық орналасуын; 

46) Екі өлшемді матрица түрінде берілген және мәліметтерді сақтауға арналған нысанды қалай 

атаймыз? 

1) кестелер; 

2) сақталатын процедуралар; 

3) триггерлер; 

4) қойылымдар; 

5) индекстер; 

47)  Арнайы  анықталған  аттармен  сақталған  SQL-дің  командаларының  жиынын  қалай 

атаймыз? 

1) сақталатын процедуралар; 

2) кестелер; 

3) триггерлер; 

4) қойылымдар; 

5) индекстер; 

48)  Сервер  арқылы  кестедегі  мәліметтерді  жоюға,  енгізуге  және  өңдеуге  автоматты  түрде 

жіберілетін арнайы типті сақталған процедуралар  қалай аталады? 

1) триггерлер; 

2) кестелер; 

3) сақталатын процедуралар; 

4) қойылымдар; 

5) индекстер; 

49) Таңдап алынған мәліметтерді вертуальды кесте түрінде бейнелеуді  қалай атаймыз? 

1) қойылымдар; 

2) кестелер; 

3) сақталатын процедуралар; 

4) триггерлер; 

5) индекстер; 

50)  Жұмыстың  тиімділігін  арттыру  үшінт  кестедегі  мәліметтерді  келісілген  шарттар  арқылы 

реттейтін қосымша сұлбаны қалай атаймыз? 

1) индекстер; 

2) кестелер; 

3) сақталатын процедуралар; 

4) триггерлер; 

5) қойылымдар;  

  10.2 Шектік бақылау 2 тестілері (ШБ1) 

   1)  Мәліметтердің  логикалық  құндылығын  бақылайтын  мәліметтер  базасының  нысандары 

қалай аталады? 

1) ережелер; 

2) кестелер; 

3) сақталатын процедуралар; 

4) триггерлер; 

5) қойылымдар; 

 

2) Мәліметтердің логикалық құндылығын қамтамасыз ететін нысандарды қалай атаймыз? 1) шектелген құндылықтар; 

2) кестелер; 

3) сақталатын процедуралар; 

4) триггерлер; 

5) қойылымдар; 


 

3)  Кестедегі  бағандармен  қолданушылардың  мәліметтер  типтері  арасындағы  өзбетінше 

байланыс орнатуға арналған нысандар қалай аталады? 

1) үнсіздік; 

2) кестелер; 

3) сақталатын процедуралар; 

4) триггерлер; 

5) қойылымдар; 

 

4) 1 Мгбайт қанша беттен тұрады? 1) 128; 

2) 127; 


3) 118; 

4) 256; 


5) 80; 

 

5) Кестенің индексі туралы ақпараттарды сақтауға арналған бет қалай аталады? 1) Index; 

2) Text/Image; 

3) Global Allocation Map; 

4) Page Free Space; 

5) Index Allocation Map; 

 

6) Беттер тобы туралы ақпараттарды сақтайтын типті бет қалай аталады? 1) Global Allocation Map; 

2) Text/Image; 

3) Index; 

4) Page Free Space; 

5) Index Allocation Map; 

 

7) Жүйелік ақпараттарды сақтамайтын және тек қана мәліметтерді сақтайтын файлды нешінші ретті файл деп атаймыз? 

1) Екінші; 

2) Үшінші; 

3) Негізгі; 

4) Бірінші; 

5) жалған; 

 

8) ДБ өзі және объектілер туралы жүйелік ақпараттарды сақтайтын файлды қандай файл деп атаймыз? 

1) Негізгі; 

2) Үшінші; 

3) Екінші; 

4) Қосымша; 

5) жалған; 

 

9) ДБ өзі құрамына кіретін негізгі файл қалай аталады? 1) Primary; 

2) Secondary; 

3) Transaction Log; 

4) Transaction Primary; 

5) Primary Secon; 

 

10) ДБ өзі құрамына кіретін екінші ретті файл қалай аталады? 1) Secondary; 

2) Primary; 

3) Transaction Log; 

4) Transaction Primary; 

5) Primary Secon; 

 

11) ДБ өзі құрамына кіретін транзакция туралы ақпараттарды сақтайтын файл қалай аталады? 1) Transaction Log; 

2) Primary; 

3) Secondary; 

4) Transaction Primary; 

5) Primary Secon; 

 

12) ДББЖ-нің негізгі мақсаты. 1) Мәліметтерді алудың ыңғайлы әдісін ұсыну; 

2) Мәліметтерді жою; 

3) Мәліметтерді жазу; 

4) Мәліметтерді көшіру; 

5) Мәліметтерді құру; 

 

13) SQL-ге кіретін, нақты нысандарды өзіне қарату үшін қолданатын элемент. 1) Идентификаторлар; 

2) Түсініктемелер; 

3) Бекітілген кілттік сөздер; 

4) Командалар; 

5) Тұрақтылар; 

 

14) Командалардың жұмыс істеуін түсіндіруге арналған  элемент. 1) Түсініктемелер; 

2) Идентификаторлар; 

3) Бекітілген кілттік сөздер; 

4) Командалар; 

5) Тұрақтылар; 

 

15) SQL Server-дің жұмыс істеуін басқару үшің қолданатың  элемент. 1) Бекітілген кілттік сөздер; 

2) Идентификаторлар; 

3) Түсініктемелер; 

4) Командалар; 

5) Тұрақтылар; 

 

16) Бұйыра беретін сілтемелер қандай   элемент деп аталады? 1) Командалар; 

2) Идентификаторлар; 

3) Түсініктемелер; 

4) Бекітілген кілттік сөздер; 

5) Тұрақтылар; 

 

17) Түсініктемелердің (коментария-лардың) қанша түрін қолданады? 1) 2; 

2) 1; 


3) 3; 

4) 4; 


5) қолданбайды; 

 

18) Түсініктемелердің (коментария-лардың) аттары қалай аталады? 

1) қаралық және блоктық; 

2) қаралық және символдық; 

3) қаралық және сандық

4) тұрақты және блоктық; 

5) аталмайды; 

 

19) Қатарлы түсініктемелер (коментариялар) қандай таңбадан басталады? 1) --; 

2) ( - ); 

3) /* басталып */ -мен аяқтайды; 

4) * басталып * -мен аяқтайды; 

5) (* басталып *) -мен аяқтайды; 

 

20) Блоктық түсініктемелер (коментариялар) қандай таңбадан басталады? 1) /* басталып */ -мен аяқтайды; 

2) ( - ); 

3) --; 

4) * басталып * -мен аяқтайды; 5) (* басталып *) -мен аяқтайды; 

 

21) Өрнекті құрайтын операндар қандай типтерден тұрады? 1) Тұрақтылар, айнымалылар, баған аттары, функциялар, ішкі сұраныстар; 

2) Тұрақтылар, түсініктемелер, сандар, таңбалар; 

3) Айнымалылар, түсініктемелер, сандар, таңбалар; 

4) Айнымалылар, түсініктемелер, баған аттары, таңбалар; 

5) Айнымалылар, түсініктемелер, ішкі сұраныстар, таңбалар; 

 

22) Баған аттарын операнд ретінде не үшін қарастырамыз? 1) Мәліметтерді өңдеу үшін; 

2) Мәліметтерді жою үшін; 

3) Мәліметтерді еңгізу үшін; 

4) Мәліметтерді тексеру үшін; 

5) Мәліметтерді өңдемеу үшін; 

 

23)  Мәліметтерді  өңдеп  керекті  шешімдерді  қайтаратын  аты  белгілі  кішігірім  программалар қалай аталады? 

1) Функциялар; 

2) Ішкі сұраныстар; 

3) Сыртқы сұраныстар; 

4) Өрнектер; 

5) Айнымалылар; 

 

24)  Жалғыз  мәнін  қайтара  алатын  және  операнд  ретінде  қолдана  алатын  сұранысты  қалай атаймыз? 

1) Ішкі сұраныстар; 

2) Функциялар; 

3) Сыртқы сұраныстар; 

4) Өрнектер; 

5) Айнымалылар; 

 

25) Ішкі сұраныстың жалғыз мәні деп нені атаймыз? 1) Бағанмен қатардың қиылысқан элементін; 

2) Бір баған элементін; 

3) Бір қатар элементін; 

4) Өрнектерді; 

5) Айнымалыларды; 

 

26) Сандық циклды құруға арналған оператор 1) FOR; 

2) IF; 


3) DECLARE; 

4) EXCEPTION; 

5) EXIT; 

 

27) Тармақталған шарты өрнекті құруға арналған оператор 1) IF; 

2) FOR; 


3) DECLARE; 

4) EXCEPTION; 

5) EXIT; 

 

28) Ерекше жағдайларды өңдейтін оператор 1) EXCEPTION; 

2) FOR; 


3) DECLARE; 

4) IF; 


5) EXIT; 

 

29) Ерекше жағдайларды өңдейтін операторды шақыруға арналған оператор 1) RAISE; 

2) FOR; 


3) DECLARE; 

4) IF; 


5) EXCEPTION; 

 

30) Ағымдағы циклдан шығуға қолданатын оператор 1) EXIT; 

2) FOR; 


3) DECLARE; 

4) IF; 


5) EXCEPTION; 

 

31) Келесі мысалдың жауабын табыңыз? Declare @s1int, @s2 int 

Set @s1=3 

Set @s2=5 

Select @s1+@s2 

1) 8; 

2) 3; 


3) 2; 

4) -2; 


5) 5; 

 

32) Келесі мысалдың жауабын табыңыз? Declare @s1int, @s2 int 

Set @s1=3 Set @s2=5 

Select @s1-@s2 

1) -2; 

2) 3; 


3) 2; 

4) 8; 


5) 5; 

 

33) Келесі мысалдың жауабын табыңыз? Declare @s1int, @s2 int 

Set @s1=3 

Set @s2=5 

Select @s2%@s1 

1) 2; 

2) 3; 


3) -2; 

4) 8; 


5) 5; 

 

34) Бірнеше айнымалыларды қандай команданың көмегімен сипаттауға болады? 1) Declare; 

2) Set; 


3) Select; 

4) Use; 


5) If; 

 

35) Берілген мән көрсетілген диапозонда жататындығын тексеретің операторды табыңыз? 1) BETWEEN; 

2) ANY; 


3) EXIST; 

4) LIKE; 

5) NO; 

 

36) Көрсетілген шаблонға ұқсайтындығын анықтау үшін қандай операторды қолданамыз? 1) LIKE; 

2) ANY; 


3) EXIST; 

4) BETWEEN; 

5) NO; 

 

37) Шарт жиындағы мәндердің біреуі үшін орындалатындығын табу үшін қандай операторды қолданамыз? 

1) ANY; 


2) LIKE; 

3) EXIST; 

4) BETWEEN; 

5) NO; 


 

38)  Шарт  жиындағы  мәндердің  барлығы  үшін  орындалатындығын  табу  үшін  қандай 

операторды қолданамыз? 

1) ALL; 


2) LIKE; 

3) EXIST; 

4) BETWEEN; 


5) NO; 

 

39)  Берілген  мән  көрсетілген  тізімде  бар  жоқ  екенін  анытқау  үшін  қандай  операторды қолданамыз? 

1) IN; 


2) EXIST; 

3) ALL; 


4) BETWEEN; 

5) LIKE; 

 

40) Келесі мысалдың жауабын табыңыз? IF ‘ff’ IN(‘f1’,’ff’,’f2’) Select ‘TURE’ ELSE ‘FALSE’ 

1) TURE; 

2) FALSE; 

3) ШЫНДЫҚ; 

4) ЖАЛҒАН; 

5) 1; 


 

41) Келесі мысалдың жауабын табыңыз? 

IF ‘ff’ IN(‘f1’,’f3’,’f2’) Select ‘TURE’ ELSE ‘FALSE’ 

1) FALSE; 

2) TURE; 

3) ШЫНДЫҚ; 

4) ЖАЛҒАН; 

5) 0; 


 

42) Қандай идентификаторларды, стандарты идентификаторлар деп атаймыз? 

1) Барлық ережелер сақталған индентификаторларды; 

2) Кейбір ережелер сақталмаған индентификаторларды; 

3) Ережелерге бағынбайтын идентификаторларды; 

4) Тұрақтылардан тұратын индентификаторларды; 

5) Айнымалылардан тұратын индентификаторларды; 

 

43) Қандай идентификаторларды, шектелген идентификаторлар деп атаймыз? 1) Кейбір ережелер сақталмаған индентификаторларды; 

2) Барлық ережелер сақталған индентификаторларды; 

3) Ережелерге бағынбайтын идентификаторларды; 

4) Тұрақтылардан тұратын индентификаторларды; 

5) Айнымалылардан тұратын индентификаторларды; 

 

44) Егер идентификаторлар @ таңбасынан басталса нені білдіреді? 1) айнымалы дегенді; 

2) тұрақты дегенді; 

3) сандық дегенді; 

4) символдық дегенді; 

5) көп мүшелі дегенді; 

 

45) Стандартты идентификаторлардың аты ретінде бекітілген сөздерді қолдануға болма? 1) болмайды; 

2) болады; 

3) кейде болуы мүмкін; 

4) болады егер жеке берілсе; 

5) дұрыс жауабы жоқ; 

 


46) Бинарлы типті мәліметтер қандай түрде сақталады? 

1) екілік бірлік түрінде; 

2) ондық бірлік түрінде; 

3) символдық бірлік түрінде; 

4) сандық бірлік түрінде; 

5) сегіздік бірлік түрінде; 

 

47) Келесі мысалда @s1айнымалысына қанша байт бөлінетінін табыңыз? Declare @s1 binary(50) 

1) 54; 


2) 50; 

3) 48; 


4) 46; 

5) 2; 


 

48) Айнымалыларға мәндер салу үшін қандай команданы қолданамыз? 

1) Set немесе Select; 

2) Declare; 

3) Print; 

4) Use; 


5) If немесе Case; 

 

49) Бір Set командасында мәндерді сақтау үшін қанша айнымалыларды қолдана алады? 1) 1; 

2) Бірнеше; 

3) Саны шектелмеген; 

4) 2; 


5) 3; 

 

50) Сұраныс ретінде қандай команданы қолданамыз? 1) Select; 

2) Declare; 

3) Print; 

4) Use; 


5) Set; 

Каталог: student -> sillabus 2013 -> kt kz
sillabus 2013 -> Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко
sillabus 2013 -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
sillabus 2013 -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
sillabus 2013 -> Ээф деканы Денисенко В. И
kt kz -> Ақпараттық технология факультеті «Компьютерлік технологиялар» кафедрасы
kt kz -> Бекітемін атф деканы Табултаев С. С. 2013 ж. Ет3311 деректер қорларын жобалау
kt kz -> Ақпараттық технологиялар факультеті «Компьютерлік технологиялар» кафедрасы
kt kz -> Ақпараттық технология факультеті «Компьютерлік технологиялар» кафедрасы

жүктеу 276.04 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет