Бекітемін атф деканы Табултаев С. С. 2013 ж. Ет3311 деректер қорларын жобалау


 Оқитындардың өзіндік жұмысына арналған тақырыптар (75 сағат)жүктеу 288.54 Kb.
Pdf просмотр
бет2/3
Дата22.04.2017
өлшемі288.54 Kb.
1   2   3

 

5.5 Оқитындардың өзіндік жұмысына арналған тақырыптар (75 сағат) 

5.5.1 


Индексті файлдар. 

4 сағат 


5.5.2 

МҚБЖ дамуының тарихы. 

4 сағат 

5.5.3 


Кең тараған «үстелдік» МҚБЖ. 

4 сағат 


5.5.4 

Қазіргі кездегі серверлік МҚБЖ-ің маңызды сипаттамалары. 

4 сағат 

5.5.5 


MS SQL Server 2005 орнатудың негіздері 

4 сағат 


5.5.6 

Мәліметтердің 

теорялық-графтік 

үлгілері. 

Мәліметтердің 

иерархиялық үлгісі. Мәліметтердің желілік үлгісі. 

4 сағат 

5.5.7 


Иерархиялық  және  желілік  үлгілердегі  мәліметтерді  бейнелеу 

тілі.  


Концептуалды  үлгілеудің  мысалдары.  Мәліметтерді  іздеу 

операторлары. 

4 сағат 

5.5.8 


Мәліметтерге қол жеткізудің механизмдері. Borland Database 

Engine және альтернативалары. 

6 сағат 

5.5.9 


Мәліметтерге Internet арқылы қол жеткізуді сүйемелдеу 

5 сағат 


5.5.10 

Реляциялық  үлгінің  теориялық  негіздері.  Реляциялық  алгебра 

және реляциялық есептеу. 

6 сағат 


3.5.11 

Студенттердің  өзіндік  жұмысы  оқытушылардың  бақылауымен 

тақырыптар                                                   30 сағат 

5.5.11.1 

Үлгіленетін  тақырып  аймақты  жүйелік  талқылау:    Үлгіленетін 

тақырып  аймағаны  бейнелеу  (вариант  бойынша).  Нысандар  мен 

қатынастарды белгілеу. Концептуалды үлгіні өңдеу. 

6 сағат 


5.5.11.2 

Деректер базасының әкімі және оның функциялары. Деректердің 

бүтіндігі. Схема және схема бөлшектері. 

Жұмыста өңделген жобаны 

белгілі  жүйеде  іске  асыру. 

Деректер  базасы  заттық  салада 

ақпараттық  модель  ретінде  көрсетілуі.  Деректер  банкі.  Деректер 

сөздігі.


 Индексті файлдар.

  

Тақырып аймағын жүйелік талқылау. 6 сағат 

5.5.11.3 

SQL  және  QBE  сұраныс  тілдері.

.  Клиенттік  қолданбасын  өңдеу. 

Деректер  базасының  өмір  деңгейінің  ұзақтығы.  Деректер  базасын 

жобалауының  жалпы  реті.  Талаптарды  түрге  келтіру  және  талдау. 

Концептуалды жобалау. Логикалық жобалау.

 

10 сағат 5.5.11.4 

Физикалық  жобалау.  ДББЖ-да  деректерді  өңдеудің  негізгі 

операциялардың 

орындалуының 

программалық 

мысалдары: 

жазбаларды  қосу  және  жою,  түрлі  критерийлер  бойынша  іздеу, 

деректер  базасы  бойынша  жаңартулар.  ДББЖ-да  қосымшаларды 

өңдеу  үлгілері.    Деректер  базасының  ғылымда,  техника  мен 

бизнесте колданылуы.

 

8 сағат 


 

6 Білімдерді бағалаудың жүйесі 

Кредиттік  технология  бойынша  «Деректер  қорларын  жобалау»  пәнін  оқуту  кезінде 

студенттерді қабылдап алуын және білім деңгейін бақылау арқылы тексеруге болады: 

1) ағымдағы бақылау (шектік бақылау 1, шектік бақылау 2); 

2) қорытынды бақылау (емтихан). 

 

Шектік бақылауды 1 (ШБ1) бағалау кесте 1-де көрсетілген Кесте 1  

Жұмыс атауы 

   %-тік қатынас 

Зертханалық жұмыс №1 

20 

Зертханалық жұмыс №2 20 

Зертханалық жұмыс №3 

20 

Зертханалық жұмыс №4 20 

Тест 


20 

Барлығы  (ШБ1)       ∑  

100 

 

Шектік бақылауды 2 (ШБ2) бағалау кесте 2-де көрсетілген Кесте 2 

Жұмыс атауы 

   %-тік қатынас 

Зертханалық жұмыс №5 

10 

Зертханалық жұмыс №6 10 

Зертханалық жұмыс №7 

15 

Зертханалық жұмыс №8 15 

Өзіндік жұмыс 

10 

Курстық жұмыс  30 

Тест 


10 

Барлығы   (ШБ2)     ∑  

100 

 

Ағымдағы бақылау (АБ) келесі формуламен есептелінеді: 2

2

1ШБ

ШБ

АБ 

студенттердің  білім  деңгейі  АЭЖБУ-де  қабылданған  рейтингті-балды  жүйемен 

бағаланады. 

Кесте  3 – студенттердің білімін бағалау  

 Баға 

Әріптік 


эквивалент 

%-тік үлесі 

Балл 

Өте жақсы 

А 

95-100 А- 90-94 

3,67 Жақсы 

В+ 


85-89 

3,33 В 

80-84 


3,0 


В- 

75-79 


2,67 


Қанағаттанарлық 

 

С+ 


70-74 

2,33 С 

65-69 


2,0 


С- 

60-64 


1,67 


D+ 

55-59 


1,33 


50-54 


1,0 


Қанағаттанарлық емес 

0-49 

 6.1  Университетте  оқитындардың  бағаларын  ауыстырудың  академиялық 

мобильділігін ұйымдастыру   

ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  баллдық-рейтингтік    әріптік  жүйеде    бағалауды 

ECTS  (Еуропалық  трансферттік  жүйесі  (ауыстыру)  және  кредиттік  үстемелеулер)  жүйесіне 

ауыстыру 1 және 2 кестеге сәйкес жүргізіледі.   

                                                                                                        

1  кесте  -  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  баллдық-рейтингтік    әріптік  жүйеде  

бағалаудың ECTS жүйесі 

 ECTS бағасы 

бойынша 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Баллдардың 

сандық  

эквиваленті 

%-дық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Үздік 


В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

2  кесте  -  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерін  баллдық-рейтингтік    әріптік  жүйеде  бағалаудың ECTS жүйесі 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Баллдардың 

сандық  

эквиваленті 

%-дық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

ECTS бағасы 

бойынша  

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

6.2 Оқытушының талабы 

Студенттер дәріс, зертханалық сабақтарын және мұғалімнің кеңес беру уақыты бойнша 

қатысу керек, және де курстық жұмыстарын мен өзіндік жұмыстарды орындауы тиіс. 

Зертханалық  жұмыстар  мұғалімнің  қатысуымен  орындалып,  сол  зертханалық  жұмыс 

орындалғаннан  кейін  қорғалынады.  Жұмыс  қорғалғаннан  кейін  ғана  бағаланады.  Студент 

келесідей  біліктілікті  көрсете  білуі  қажет:  зертханалық  жұмыстың  мазмұны  мен  қойылу 

талаптарын  түсіне  білу,  инструментарийлерді  пайдаланып  онымен  жұмыс  істей 

алатындығын көрсете білу керек. Осы  пән  бойынша  өзіндік  жұмыс  қарастырылған,  олар  теориялық  материалды  өз 

бетінше оқумен шектеледі. 

Барлық  тапсырмалардың  электрондық  нұсқасы    компьютерлік  сыныпта  орнатылған 

(сабақ кестесі бойынша зертханалық сабақтар болатын сыныпта). 

Студенттердің қорытынды бағасы семестр бойы келесі схемамен жинақталады: 

Барлығы = Ағымдаңы бақылау*0,6+ Қорытынды бақылау (экзамен)*0,4 

                                                                                                                   Кесте 4 

Параметр 

%-тік үлесі 

Баллдар 

Емтиханға жіберу рейтингі 

60 

60 


Финалдық емтихан 

40 


40 

Қорытынды:0,6∑емт.жіберу+0,4∑емтихан 

100 

100 


 

 

Жалпы қорытынды баға –  51-ден 100 балға дейін болуы тиіс.  Студент 51-ден  аз баға алмауы тиіс. 

  Аралық бақылау – 7 және 14 апта.  

7 Оқулықтар тізімі: 

Негізгі: 

7.1. Хансен Г., Хансен Д. Базы данных: разработка и управление. –    М.: ЗАО 

       «Издательство БИНОМ», 1999. 

 

  

 

  

 

7.2. Тихомиров Ю. Microsoft SQL Server 7.0 - СПб.: Издательство «Питер»,       1999.  

7.3. Плю Р., Стефенс Р.,  Райан К. Освой самостоятельно SQL за 24 часа. – М.:    

       Издательский дом «Вильямс», 2000.   

 

  

 

  

7.4. Кандзюба С.П., Громов В.Н. Delphi 6/7. Базы данных и приложения. – СПб:   

       ООО «ДиаСофтЮП», 2002. 

 

 7.5 А. А. Аманбаев , Е.Г. Сатимова. Работа в Microsoft SQL Server 2008. Методические 

указания к выполнению лабораторных работ для студентов всех форм обучения 

специальностей 5В070300 – “Информационные системы”;  5В070400 –“ 

Вычислительная техника и программное обеспечение”. – Алматы: АУЭС, 2011. – 67 с. 

7.6 Вишневский А.  Microsoft SQL Server. Эффективная работа.-СПб.: «Питер», 2009.   

7.7 Базы данных, учебник для высших учебных заведений под редакцией       Хомоненко А.Д 

С – П Корона 2000. 

7.8 Т. Карнова Базы данных учебник С – П, Питер 2000 

7.9 Ю. А. Григорьев, Г. И. Ревунrов/ Банки данных.    - Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002  

7.10 С.В. Глушаков, Д. В. Ломотько Базы данных. Учебный курс М. 2000г. 

7.11 Карвин Б. Программирование баз данных SQL. Типичные ошибки и их устранение.-М.: 

«Рид групп»,2012. 

7.12 Т.А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский Базы знаний интеллектуальных систем  

        - С-П,: «Питер», 2000г. 

7.13 Советов Б.Я. Базы данных. Теория и практика.-М. «Юрайт»,2007,2012. 

7.14 Ибраева Л.К., Сатимова Е.Г.   Методические указания к выполнению    

        лабораторных работ для студентов всех специальностей – Алматы:АИЭС,        

       2004.  7.15 Ибраева Л.К., Сатимова Е.Г. Мәліметтер қорларын жобалау. –   

         Лабораториялық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. –         

         Алматы: АЭжБИ, 2004. 

7.16 Ибраева Л.К., Шевяков Ю.В. Проектирование баз данных. - Методические  

         указания к выполнению лабораторных работ для студентов  

        электроэнергетических специальностей. - Алматы:АИЭС, 2003. 

7.17 Ибраева Л.К Основы работы в СУБД MS Access. Методический  

         практикум. - Алматы:АИЭС, 1998. Қосымша қажетті материалдар мен танысу: 

 

7.  18  Microsoft  .  Проектирование  и  реализация  баз  данных  Microsoft    SQL  Server  2000.-

М.,2001 

7.19 Microsoft SQL Server 2005. Практические методы работы. Шаг за шагом.-М.,2007 

7.20 Агальцов В.П. Базы данных. Кн.1. Локальные базы данных.-М.,2009 

7.21 Администрирование Microsoft SQL Server 2000.-М.,2006 

7.22Администрирование Microsoft SQL Server 7.0.-М.,2000 

7.23 Артемов Д. Microsoft  SQL Server 7.0. установка, управление, оптимизация.-М.,1998 

7.24 Артемов Д. Microsoft SQL Server 2000 профессионалы для профессионалов.-М.,2005 

7.25 Баженова И.Ю. Основы проектирования приложений баз данных.-М.,2006 

7.26 Базы данных./под ред. А.Д.Хомоненко.-СПб.,2000,2002 

7.27 Берк П.Д. SQL Server 2000 XML.-М.,2003 

7.28 Вербовецкий А.А. Основы проектирование баз данных.-М.,2000 

7.29 Вьейра Р. SQL Server 2000.Т.1. , Т.2. Программирование.-М.,2004 

7.30 Гаврилова Т.А. Базы знаний. Интеллектуальных систем.-СПб.,2000 

7.31 Голицына О. Базы данных.-М.,2007 

7.32 Грабер М. Введение в SQL.-М.,1996 

7.33 Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных.-М.,2000,2006 

7.34 Дьюсон Р. SQL Server 2000. Программирование.-М.,2002 

7.35 Кауффман Дж. и др. SQL. Программирование.-М.,2002 

7.36 Кириллов В.В. Введение в реляционные базы данных.-СПб.,2009 

7.37 Кузин А.В. Базы данных.-М.,2008 

7.38 Кузнецов С.Д. Основы баз данных.-М.,2007 

7.39 Мамаев Е.  MS SQL Server 7.0. проектирование и реализация баз данных.-СПб.,2000 

7.40 Мамаев Е. SQL Server 2000.-СПб.,2001 

7.41  Мирошниченко  Г.  Реляционные  базы  данных.  Проктические  приемы  оптимаоьных 

решений.-СПб.,2005 

7.42 Полякова Л.Н. Основы  SQL .-М.,2004,2007 

7.43 Полякова Л.Н. Основы  SQL.-М.,2004,2007 

7.44 Селко Дж. SQL  для профессионалов. Программирование.-М.,2004 

7.45 Фуфаев Э.В. Базы данных.-М.,2006,2007 

7.46 Хендерсон К. Профессиональное руководство по  Transact-SQL.-СПб.,С2005       

 

 

8 Кеңес беру уақыты 

 

Кеңес  беру  уақыты  оқу  әдістемелік  бөлім  бекіткен  сабақ  кестесімен  өткізіледі,  ол “Ақпараттық  технологиялар”  деканатының  алдындағы  сабақ  кестесі  тұратын  жерде 

көрсетіліп тұр және “Компьютерлік технологиялар” кафедрасында ілініп тұр. 

 


9 Студентердің ағымдағы бақылауына арналған тестік сұрақтар  

 

9.1 Шектік бақылау 1 тестілері (ШБ1) 

 

1) 1970 ж IBM корпорациясы реалиациондық мәліметтер базасын басқаратын қандай тілді ұйымдастырды? 

1) SQL 


2) Access 

3) FoxPro 

4) Dbase 

2) Мәліметтер базасын басқару жүйесінің негізгі мақсаты: 

1) Қолданушыға мәліметтерді қолданудың ең ыңғайлы тәсілін ұсыну. 

2) Қолданушыға мәліметтерді енгізудің тәсілін ұсыну. 

3) Қолданушыға мәліметтерді жоюдың тәсілін ұсыну. 

4) Қолданушыға мәліметтерді жазудың тәсілін ұсыну. 

3) Мәліметтер базасын басқару жүйесінің негізгі мақсатын қанағаттандыратын тіл: 

1) Құрылымдық сұраныс SQL 

2) Нысанды Pascal 

3) C++ 


4) Pascal 

4)  Коддом  ұсынған  модельге  сүйене  отырып,  IBM  корпорациясы  алдымен  қандай  тілді 

ұйымдастырды? 

1) SEQUEL 

2) Access 

3) FoxPro 

4) Dbase 

5) SQL тілінің ANSI және ISO стандарттарын алған соңғы түрі: 

1) SQL92 немесе SQL2 

2) SQL82 немесе SQL2 

3) SQL 

4) SQLT немесе SQLG 6) Барлық икемделген SQL тілінің түбірі: 

1) интерактивті SQL 

2) интерактивті емес SQL 

3) МБ ұйымдастыруға арналған SQL 

4) МБ жоюға арналған SQL  

7) Икемделген SQL тілі дегеніміз... 

1) серверлік МБ-мен кең көлемде жұмыс істеу үшін процедуралық 

программалауға арналған командалардың жиынтығы. 

2) серверлік МБ-мен кең көлемде жұмыс істеу үшін процедуралық 

программалауға арналмаған командалардың жиынтығы. 

3)  серверлік  МБ-мен  кең  көлемде  жұмыс  істеу  үшін  процедуралық 

программалауға кірмейтін командалардың жиынтығы. 

4)  серверлік  МБ-мен  кең  көлемде  жұмыс  істеу  үшін  функционалдық 

программалауға арналған командалардың жиынтығы. 

8) ANSI стандарты бойынша SQL командалары неше топқа топталған? 

1) 5 


2) 3 

3) 7 


4) 9  

9) Мәліметтерді анықтайтын тілге кіретін командалар тобы қалай аталады? 1) DDL 

2) DML 


3) TCS 

4) SCS 


10) Мәліметтерді малипуляциялайтын тілге кіретін командалар тобы қалай аталады? 

1) DML  


2) DDL  

3) TCS 


4) SCS 

11) Транзакция арқылы басқаратын командалар тобы қалай аталады? 

1) TCS 

2) DDL  


3) DML 

4) SCS 


12) Байланысудың қасиеттерін басқаратын командалар тобы қалай аталады? 

1) байланысуды басқаратын командалар; 

2) жүйені басқаратын командалар; 

3) мәліметтерді анықтайтын командалар; 

4) мәліметтерді малипуляциялайтын командалар; 

13)  Мәліметтер  базасының  басқару  жүйесінің  қасиеттерін  басқаруға  арналған  командалар 

тобы қалай аталады? 

1) жүйені басқаратын командалар; 

2) байланысуды басқаратын командалар; 

3) мәліметтерді анықтайтын командалар; 

4) мәліметтерді малипуляциялайтын командалар; 

14) Ақпараттық жүйелер немен жұмыс істеуге арналған? 

1) көлемі өте үлкен, құрылымы күрделі ақпараттармен; 

2) көлемі кішігірім, құрылымы күрделі емес ақпараттармен; 

3) сандық ақпараттармен; 

4) тек қана символдық ақпараттармен

15) DML тобына жататын кестеден керекті қатарларды (ақпараттарды) таңдайтын команданы 

табыңыз. 

1) SELECT; 

2) INSERT; 

3) UPDATE; 

4) DELETE; 

16)  DML  тобына  жататын  кестеге  жаңа  жазбаларды  қатар  түрінде  енгізуге  арналған 

команданы табыңыз. 

1) INSERT; 

2) SELECT; 

3) UPDATE; 

4) DELETE; 

17) DML тобына жататын кестедегі  жазбаларды өңдеуге арналған команданы табыңыз. 

1) UPDATE; 

2) SELECT; 

3) INSERT; 

4) DELETE; 

18)  DML  тобына  жататын  кестедегі    жазбаларды  қатар  түрінде  жоюға  арналған  команданы 

табыңыз. 

1) DELETE; 

2) SELECT; 


3) DEL; 

4) UPDATE; 

19) Транзакцияны бастауға арналған команданы табыңыз. 

1) SET TRANSACTION; 

2) SAVE POINT; 

3) COM MIT; 

4)  ROLLBACK; 

20) Транзакция ішінде тексеру нүктесін  ұйымдастыруға арналған команданы табыңыз. 

1) SAVE POINT; 

2) SET TRANSACTION; 

3) COM MIT; 

4)  ROLLBACK; 

21) Транзакцияларды фиксациялауға арналған команданы табыңыз. 

1) COM MIT; 

2) SET TRANSACTION; 

3) SAVE POINT; 

4)  ROLLBACK; 

22)  Транзакция  денесінде  өзгертілген  барлық  өзгерістерді  алып  тастауға      арналған 

команданы табыңыз. 

1) ROLLBACK; 

2) SET TRANSACTION; 

3) SAVE POINT; 

4)  COM MIT; 

23) Мәліметтер базасы дегеніміз не? 

1)  заман  талабына  сай  белгілі  бір  есепті  шешу  үшін  қолданатын  мәліметтердің 

жиынтығы; 

2) мәтіндік файл түрінде берілген ақпарат; 

3) кеңейтілуі .TXT файлдар; 

4) индекстік файлдар; 

24) Мәліметтер базасын басқару және тарату жүйесі дегеніміз не? 

1)  мәліметтер  базасын  желілер  арқылы  тарату  және  олардың  көшірмесін 

серверлерде сақтау; 

2) мәліметтер базасын желілер арқылы тарату; 

3) мәліметтер базасын желілер арқылы индекстік файл түрінде тарату; 

4) мәліметтер базасын желілер арқылы текстік файл түрінде тарату; 

25) Мәліметтерді  орталық  компьютерде сақтаумен қатар өңдеудің негізгі  бөлігін жүргізетін 

технологияны табыңыз. 

1) клиент - сервер; 

2) файлдық сервер; 

3) сервер; 

4) жергілікті желі; 

26)  Мәліметтер  базасын  сақтаумен  келісілген  жүйелердің  көмегі  арқылы  қолданушыға 

керекті ақпараттарды жіберу технологиясын табыңыз. 

1) файлдық сервер; 

2) клиент - сервер; 

3) сервер; 

4) жергілікті желі; 

27) Мәліметтердің бірнеше бағанда қайталануы қандай мәселені туғызуы мүмкін? 

1) артық мәліметтер мәселесін; 

2) мәліметтерді жаңартуда пайда болатын мәселелер; 

3) мәліметтерді енгізудегі мәселелер; 


4) мәліметтерді жоюда кездесетін мәселелер; 

28) Мәліметтермен жұмыс істеу мүмкіндігін жақсартуды қалай атаймыз? 

1) нормализация; 

2) нормализацияламау; 

3) индекстеу; 

4) бөлшектеу; 

29)  <Маңызы - байланыс> деген модельдің дамыған түрін қалай атаймыз? 

1) ER - диаграммалары; 

2) R - диаграммалары; 

3) DR - диаграммалары; 

4) RR - диаграммалары; 

30) Маңызы дегеніміз не? 

1) мәліметтерді бір – бірімен байланыстыруға әсер ететін негізгі нысан; 

2) мәліметтерді бір – бірімен байланыстырмауға әсер ететін негізгі нысан 

3) мәліметтерді бір – бірімен байланыстыруға әсер етпейтін негізгі нысан; 

4) мәліметтерді бір – бірімен байланыстыруға әсер ететін қосымша нысан; 

31) Маңыздың данасы деп нені айтамыз? 

1) айқындалған мәліметтерді; 

2) айқындалмаған мәліметтерді; 

3) ерекшеленген мәліметтерді; 

4) көшірілген мәліметтерді; 

32) Маңыздың атрибуты деп нені айтамыз? 

1) аты мен мінездемесі белгілі өрісті; 

2) аты белгісіз, ал мінездемесі белгілі өрісті; 

3) аты белгілі мінездемесі белгісіз өрісті; 

4) аты мен мінездемесі шектелген өрісті; 

33) Маңыздың кілті деп нені айтамыз? 

1) артық емес атрибуттардың жиынтығын; 

2) артық  атрибуттардың жиынтығын; 

3) кем атрибуттардың жиынтығын; 

4) мінездемелері белгісіз атрибуттардың жиынтығын; 

34) Екі маңыздың арасындағы ассосацияны қалай атаймыз? 

1) қарым - қатынас; 

2) тек қана қатынас; 

3) қатынаспайтын; 

4) байланыссыз; 

35) Мәліметтер базасын басқару жүйесінің логикалық архитектурасы деп нені айтады? 

1) нысандардың логикалық орналасуын

2) көшірмелердің логикалық орналасуын; 

3) файлдардың логикалық орналасуын; 

4) индекстік файлдардың логикалық орналасуын; 

36)  Екі  өлшемді  матрица  түрінде  берілген  және  мәліметтерді  сақтауға  арналған  нысанды 

қалай атаймыз? 

1) кестелер; 

2) сақталатын процедуралар; 

3) триггерлер; 

4) қойылымдар; 

37) Арнайы анықталған аттармен сақталған TRANSACT-SQL-дің командаларының жиынын 

қалай атаймыз? 

1) сақталатын процедуралар; 

2) кестелер; 


3) триггерлер; 

4) қойылымдар; 

38)  Сервер  арқылы  кестедегі  мәліметтерді  жоюға,  енгізуге  және  өңдеуге  автоматты  түрде 

жіберілетін арнайы типті сақталған процедуралар  қалай аталады? 

1) триггерлер; 

2) кестелер; 

3) сақталатын процедуралар; 

4) қойылымдар; 

39)  Таңдап алынған мәліметтерді вертуальды кесте түрінде бейнелеуді  қалай атаймыз? 

1) қойылымдар; 

2) кестелер; 

3) сақталатын процедуралар; 

4) триггерлер; 

40) Жұмыстың тиімділігін арттыру үшінт кестедегі мәліметтерді келісілген шарттар арқылы 

реттейтін қосымша сұлбаны қалай атаймыз? 

1) индекстер; 

2) кестелер; 

3) сақталатын процедуралар; 

4) триггерлер; 

 

9.2 Шектік бақылау 2 тестілері (ШБ2) 

1) ДБ өзі құрамына кіретін екінші ретті файл қалай аталады? 

1) Secondary; 

2) Primary; 

3) Transaction Log; 

4) Transaction Primary; 

2) ДБ өзі құрамына кіретін транзакция туралы ақпараттарды сақтайтын файл қалай аталады? 

1) Transaction Log; 

2) Primary; 

3) Secondary; 

4) Transaction Primary; 

3) ДББЖ-нің негізгі мақсаты. 

1) Мәліметтерді алудың ыңғайлы әдісін ұсыну; 

2) Мәліметтерді жою; 

3) Мәліметтерді жазу; 

4) Мәліметтерді көшіру; 

4) SQL SERVER-дің негізгі тілі қалай аталады? 

1) Transact SQL; 

2) Query Analyzer; 

3) Pascal; 

4) Basic; 

5) Transact SQL-ге кіретін элементтер. 

1) Идентификаторлар, түсініктемелер, бекітілген кілттік сөздер, командалар; 

2) Идентификаторлар, өрнетер, сандар, түсініктемелер; 

3) Бекітілген кілттік сөздер, өрнетер, сандар, тұрақтылар; 

4) Бекітілген кілттік сөздер, өрнетер, сандар, айнымалылар; 

6) Transact SQL-ге кіретін, нақты нысандарды өзіне қарату үшін қолданатын элемент. 

1) Идентификаторлар; 

2) Түсініктемелер; 

3) Бекітілген кілттік сөздер; 

4) Командалар; 7) Transact SQL-ге кіретін, командалардың жұмыс істеу түсіндіруге арналған  элемент. 

1) Түсініктемелер; 

2) Идентификаторлар; 

3) Бекітілген кілттік сөздер; 

4) Командалар; 

8) Transact SQL-ге кіретін, SQL Server-дің жұмыс істеуін басқару үшің қолданатың  элемент. 

1) Бекітілген кілттік сөздер; 

2) Идентификаторлар; 

3) Түсініктемелер; 

4) Командалар; 

9)  Transact  SQL-ге  кіретін,  SQL  Server-ге  бұйыра  беретін  сілтемелер  қандай      элемент  деп 

аталады? 

1) Командалар; 

2) Идентификаторлар; 

3) Түсініктемелер; 

4) Бекітілген кілттік сөздер; 

10)  Transact  SQL-ге  кіретін,  SQL  Server-де    түсініктемелердің  (коментария-лардың)  қанша 

түрін қолданады? 

1) 2; 

2) 1; 


3) 3; 

4) 4; 


11)  Transact  SQL-ге  кіретін,  SQL  Server  2000-да    түсініктемелердің  (коментария-лардың) 

аттары қалай аталады? 

1) қатарлық және блоктық; 

2) қатарлық және символдық; 

3) қатарлық және сандық; 

4) тұрақты және блоктық; 

12) Transact  SQL-ге кіретін, SQL Server-де   қатарлы түсініктемелер (коментариялар) қандай 

таңбадан басталады? 

1) --; 

2) ( - ); 3) /* басталып */ -мен аяқтайды; 

4) * басталып * -мен аяқтайды; 

13) Transact SQL-ге кіретін, SQL Server-де  блоктық түсініктемелер (коментариялар) қандай 

таңбадан басталады? 

1) /* басталып */ -мен аяқтайды; 

2) ( - ); 

3) --; 

4) * басталып * -мен аяқтайды; 14) Transact SQL тілінің барлық командаларың не түрінде қарастыруға болады? 

1) Бекітілген кілттік сөздер; 

2) Тұрақтылар; 

3) Түсініктемелер; 

4) Айнымалылар; 

15) Өрнекті құрайтын операндар қандай типтерден тұрады? 

1) Тұрақтылар, айнымалылар, баған аттары, функциялар, ішкі сұраныстар

2) Тұрақтылар, түсініктемелер, сандар, таңбалар; 

3) Айнымалылар, түсініктемелер, сандар, таңбалар; 

4) Айнымалылар, түсініктемелер, баған аттары, таңбалар; 

16) Баған аттарын операнд ретінде не үшін қарастырамыз? 


1) Мәліметтерді өңдеу үшін; 

2) Мәліметтерді жою үшін; 

3) Мәліметтерді еңгізу үшін; 

4) Мәліметтерді тексеру үшін; 

17) Мәліметтерді өңдеп керекті шешімдерді қайтаратын аты белгілі кішігірім бағдарламалар 

қалай аталады? 

1) Функциялар; 

2) Ішкі сұраныстар; 

3) Сыртқы сұраныстар; 

4) Өрнектер; 

18)  Жалғыз  мәнін  қайтара  алатын  және  операнд  ретінде  қолдана  алатын  сұранысты  қалай 

атаймыз? 

1) Ішкі сұраныстар; 

2) Функциялар; 

3) Сыртқы сұраныстар; 

4) Өрнектер; 

19) Transact SQL-дің операторлары дегеніміз. 

1)  Бір  немесе  бірнеше  қарапайым  өрнектің  көмегімен  күрделі  өрнекті  алуға 

қолданатын таңбалардың операциялары; 

2)  Бір  ғана  өрнектің  көмегімен  күрделі  өрнекті  алуға  қолданатын  таңбалардың 

операциялары; 

3) Бір ғана өрнекке қолданатын таңбалардың операциялары; 

4) Бірнеше қарапайым өрнекке қолданатын таңбалардың операциялары; 

20) Transact SQL-де бір операнда ғана қолданатын унарлы операторларды қалай атаймыз? 

1) Қарапайым операторлар; 

2) Арифметикалық операторлар; 

3) Салу операторлары; 

4) Қатарлы мәтіндік операторлар

21) Келесі мысалдың жауабын табыңыз? 

Declare @s1int, @s2 int 

Set @s1=3 

Set @s2=5 

Select @s1+@s2 

1) 8; 


2) 3; 

3) 2; 


4) -2; 

22) Келесі мысалдың жауабын табыңыз? 

Declare @s1int, @s2 int 

Set @s1=3 

Set @s2=5 

Select @s1-@s2 

1) -2; 

2) 3; 


3) 2; 

4) 8; 


23) Бүгінгі дата 12.11.2009 болсын. 

Келесі мысалдың жауабын табыңыз? 

Declare @s1 char(8) 

If Day(GETDATE())<15 Set @s1=’Бірінші’ 

Else Set @s1=’Екінші’ 


Select ‘Қазіргі айдың ’+RTRIM(@s1)+‘ жартысы’ 

1) Қазіргі айдың  Бірінші жартысы; 

2) Қазіргі айдың  Екінші жартысы; 

3) Қазіргі айдың  бірінші жартысы; 

4) Қазіргі айдың  екінші жартысы; 

24) Келесі мысалдың жауабын табыңыз? 

Declare @s1int, @s2 int 

Set @s1=3 

Set @s2=5 

Select @s2%@s1 

1) 2; 

2) 3; 


3) -2; 

4) 8; 


25) Бірнеше айнымалыларды қандай команданың көмегімен сипаттауға болады? 

1) Declare; 

2) Set; 

3) Select; 

4) Use; 

26) Берілген мән көрсетілген диапозонда жататындығын тексеретің операторды табыңыз? 

1) BETWEEN; 

2) ANY; 


3) EXIST; 

4) LIKE; 

27) Көрсетілген шаблонға ұқсайтындығын анықтау үшін қандай операторды қолданамыз? 

1) LIKE; 

2) ANY; 

3) EXIST; 

4) BETWEEN; 

28)  Шарт  жиындағы  мәндердің  біреуі  үшін  орындалатындығын  табу  үшін  қандай 

операторды қолданамыз? 

1) ANY; 


2) LIKE; 

3) EXIST; 

4) BETWEEN; 

29)  Шарт  жиындағы  мәндердің  барлығы  үшін  орындалатындығын  табу  үшін  қандай 

операторды қолданамыз? 

1) ALL; 


2) LIKE; 

3) EXIST; 

4) BETWEEN; 

30)  Ішкі  сұраныс  кем  дегенде  бір  қатарда  орындалса,  шарт  шындық  болу  үшін  қандай 

операторды қолданамыз? 

1) EXIST; 

2) LIKE; 

3) ALL; 


4) BETWEEN; 

31)  Берілген  мән  көрсетілген  тізімде  бар  жоқ  екенін  анытқау  үшін  қандай  операторды 

қолданамыз? 

1) IN; 


2) EXIST; 

3) ALL; 

4) BETWEEN; 

32) Бар жоғын тексеріу үшін қандай операторды қолданамыз? 

1) NO; 


2) EXIST; 

3) ALL; 


4) BETWEEN; 

33) Келесі мысалдың жауабын табыңыз? 

IF ‘ff’ IN(‘f1’,’ff’,’f2’) Select ‘TURE’ ELSE ‘FALSE’ 

1) TURE; 

2) FALSE; 

3) ШЫНДЫҚ; 

4) ЖАЛҒАН; 

34) Келесі мысалдың жауабын табыңыз? 

IF ‘ff’ IN(‘f1’,’f3’,’f2’) Select ‘TURE’ ELSE ‘FALSE’ 

1) FALSE; 

2) TURE; 

3) ШЫНДЫҚ; 

4) ЖАЛҒАН; 

35) SQL Server-де  қандай индентификаторларды қолданады? 

1) Стандарты және шектелген индентификаторларды; 

2) Тек қана стандарты индентификаторларды; 

3) Тек қана шектелген индентификаторларды; 

4) Тұрақтылардан тұратын индентификаторларды; 

36) Қандай идентификаторларды, стандарты идентификаторлар деп атаймыз? 

1) Барлық ережелер сақталған индентификаторларды; 

2) Кейбір ережелер сақталмаған индентификаторларды; 

3) Ережелерге бағынбайтын идентификаторларды; 

4) Тұрақтылардан тұратын индентификаторларды; 

37) Қандай идентификаторларды, шектелген идентификаторлар деп атаймыз? 

1) Кейбір ережелер сақталмаған индентификаторларды; 

2) Барлық ережелер сақталған индентификаторларды; 

3) Ережелерге бағынбайтын идентификаторларды; 

4) Тұрақтылардан тұратын индентификаторларды; 

38) Шектелген идентификаторлар қалай беріледі? 

1) [ ]-ның немесе “ ”-ның ішінде беріледі; 

2) Тек қана [ ]-ның ішінде беріледі; 

3) Тек қана “ ”-ның ішінде беріледі; 

4) [ ]-ның немесе ‘ ‘-ның ішінде беріледі; 

39) Егер идентификаторлар @ таңбасынан басталса нені білдіреді? 

1) айнымалы дегенді; 

2) тұрақты дегенді; 

3) сандық дегенді; 

4) символдық дегенді; 

40) Стандартты идентификаторлардың аты ретінде қолдануға болатын символды табыңыз? 

1) a; 


2) ^; 

3) %; 


4) {}; 

41) Стандартты идентификаторлардың аты ретінде қолдануға болатын символды табыңыз? 

1) #; 


2) ^; 

3) %; 


4) {}; 

42)  Стандартты  идентификаторлардың  аты  ретінде  қолдануға  болмайтын  символды 

табыңыз? 

1) ^; 


2) #; 

3) a..z; 

4) 0..9; 

43)  Стандартты  идентификаторлардың  аты  ретінде  қолдануға  болмайтын  символды 

табыңыз? 

1) !; 


2) #; 

3) a..z; 

4) 0..9; 

44)  SET  QUOTED_IDENTIFIER  ON  түрінде  жүктелсе  идентификаторларды  шектеу  үшін 

қандай таңбаны қолданамыз? 

1) “ ”; 


2) [ ]; 

3) ‘ ‘; 


4) ( ); 

45)  SET  QUOTED_IDENTIFIER  OFF  түрінде  жүктелсе  идентификаторларды  шектеу  үшін 

қандай таңбаны қолданамыз? 

1) [ ]; 


2) “ ”; 

3) ‘ ‘; 


4) ( ); 

46)  SET  QUOTED_IDENTIFIER  ON  түрінде  жүктелсе  айнымалық  қатарларды  шектеу  үшін 

қандай таңбаны қолданамыз? 

1) ‘ ‘;  

2) [ ]; 

3) “ ”; 


4) ( ); 

47) SET QUOTED_IDENTIFIER OFF түрінде жүктелсе айнымалық қатарларды шектеу үшін 

қандай таңбаны қолданамыз? 

1) ‘ ‘ немесе “ ”;  

2) /* */; 

3) [ ]; 


4) ( ); 

5) { }; 


48) Стандартты және шектелген идентификаторлар қанша символдан тұруы мүмкін? 

1) 1..128; 

2) 1..256; 

3) 1..116; 

4) 64; 

49) Уақытша кестедегі идентификаторлар қанша символдан тұруы мүмкін? 1) 1..116; 

2) 1..256; 

3) 1..128; 

4) 64; 


50) Бинарлы типті мәліметтер қандай түрде сақталады? 

1) екілік бірлік түрінде; 

2) ондық бірлік түрінде; 

3) символдық бірлік түрінде; 

4) сандық бірлік түрінде; 

51) binary(n) және varbinary(n) типтерінің арсындағы айрмашылықты табыңыз? 

1)  binary(n)-де  бөлінетің  байт  саны  n-ге  байланысты,  ал  varbinary(n)-де  бөлінетің 

байт саны мәліметтерге байланысты; 

2)  binary(n)-де  бөлінетің  байт  саны  мәліметтерге  байланысты,  ал  varbinary(n)-де 

бөлінетің байт саны n-ге байланысты; 

3)  binary(n)-де  бөлінетің  байт  саны  n-ге  байланысты,  ал  varbinary(n)-де  бөлінетің 

байт саны да n-ге байланысты; 

4)  binary(n)-де  бөлінетің  байт  саны  мәліметтерге  байланысты,  ал  varbinary(n)-де 

бөлінетің байт саны да мәліметтерге байланысты

52) Келесі мысалда @s1айнымалысына қанша байт бөлінетінін табыңыз? 

Declare @s1 binary(50) 

1) 54; 


2) 50; 

3) 48; 


4) 46; 

53) char(n) типінде символдар жиынының жалпы ұзындығына қанша байт бөлінеді? 

1) 8000; 

2) 4000; 

3) 4800; 

4) 40; 


54) nchar(n) типінде символдар жиынының жалпы ұзындығына қанша байт бөлінеді? 

1) 4000; 

2) 8000; 

3) 4800; 

4) 40; 

55) SQL Server-де мәтіндік типтегі ақпараттарды сақтауға қанша байт орын бөлінеді? 1) 2 Гбайт; 

2) 1 Гбайт; 

3) 5 Гбайт; 

4) 8 Гбайт; 

56) SQL Server text типіндегі әрбір бет үшін қанша байт орын бөлінеді? 

1) 8 Кбайт; 

2) 2 Кбайт; 

3) 10 Кбайт; 

4) 16 Кбайт; 

57) Айнымалыларға мәндер салу үшін қандай команданы қолданамыз? 

1) Set немесе Select; 

2) Declare; 

3) Print; 

4) Use; 


58) Бір Set командасында мәндерді сақтау үшін қанша айнымалыларды қолдана алады? 

1) 1; 


2) Бірнеше; 

3) Саны шектелмеген; 

4) 2; 

59) Айнымалылардың мәндерің шығару үшін қандай команданы қолданамыз? 1) Print немесе Select; 
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет