Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев 2016 жжүктеу 179.28 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.04.2017
өлшемі179.28 Kb.

 

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі 

«Алматы  энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ

 

Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультеті  

«ЭЛЕКТРОНИКА» кафедрасы

 

 

  

 

  

 

  

 

  

БЕКІТЕМІН 

ААТФ деканы 

________ С.С. Табултаев 

«___»_______2016 ж. 

 

 

 

 

ОE 2302 – «ӨНЕРКӘСІПТІК ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

пәні бойынша (Syllabus) 5B071800 – «Электр энергетикасы» мамандығының студенттеріне арналған 

 

Курс Семестр 


ҚР барлық кредит саны 

ECTS барлық кредит саны Барлық сағаттар саны 

90 сағат 

Дәрістер 

15 сағат 

Зертханалық сабақтар 

15 сағат 

Машықтану сабақтары 

8 сағат 

ОСӨЖ 


15 сағат 

СӨЖ 


52 сағат 

ЕСЖ 


Емтихан 


4 семестр 

 

  

 

  

Алматы 2016 

    


Курс  бағдарламасын  (syllabus)  5В071800  –  Электр  энергетикасы 

мамандығының  жұмыс  оқу  жоспарының  негізінде  «Электроника» 

кафедрасының аға оқытушысы Абдрешова С.Б. құрастырған.

 

  

 

Syllabus  «Электроника»  кафедрасының  мәжілісінде  қарастырылған және құпталған, 11 мамыр 2016 ж., № 10 хаттама.

 

  

«Электроника» кафедрасының меңгерушісі 

 

А.А. Копесбаева  

 

 Syllabus  аэроғарыштық  және  ақпараттық  технологиялар  факультетінің 

оқу-әдістемелік  комиссиясының  мәжілісінде  қарастырылған  және  бекітілген 

(13.05. 2016 ж., № 6 хаттама). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оқытушы жайында: Абдрешова Самал Бексултановна – АЭжБУ аға 

оқытушысы,  30  аса  ғылыми  мақалалары  мен  30  аса  әдістемелік  нұсқаулары 

бар, ғылыми педагогикалық тәжирибесі 16 жылдан асады. Бұл пән бойынша 

зертханалық  сабақтар  арнайы  жабдықталған  зертханалық  аудиторияларда  Б 

327, Б 421 жүргізіледі. 

Офис: «Электроника» кафедрасы 

Мекен-жайы:  050013,  Алматы  қаласы,  А.Байтұрсынұлы  көшесі,  126, 

АЭжБУ 


Байланыс телефоны: 8(727)2784683, samal77@mail.com. 

 

Курстың аудиториялық сабақтарын өткізу уақыты мен орны оқу 

сабақтарының  кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  кеңес  беру  кестесі 

аэроғарыштық  және  ақпараттық  технологиялар  факультетінің  деканаты  (Д 

409)  мен  Электроника  кафедрасының  (Б  424)  хабарландыру  тақталарына 

енгізілген. 

 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

«Өнеркәсіптік  электроника»  пәні  жоғары  оқу  орындарының 

студенттері  үшін  міндетті  пән  болып  табылады  және  оқу  жоспарларына 

кәсіптік пән ретінде қосылады. 

«Өнеркәсіптік  электроника»  пәнін  оқып  үйрену  электротехникалық 

мамандықтардың  студенттерін  жалпы  инженерлік  даярлаудың  бөлігі  болып 

табылады.  Ол  математика,  электрмагнетизм  саласындағы  физика  және 

жартылай өткізгіштік техника бөлімдеріне негізделеді. 

Өнеркәсіптік  электроника  негіздері  адам  өмірінде  маңызды,  үзіліссіз 

өспелі  мәндерге  ие.  Ол  негізінен  жартылай  өткізгіштік  материалдармен, 

операциондық  күшейткіштермен,  әртүрлі  түрлендіргіштермен  және 

қоректену көздерімен байланысты мәселелерді шешеді. 

Электрондық  аспаптар  мен  цифрлық  құрылғылардың  дамуы  болмай 

ғылым мен техникада ілгерлеу мүмкін емес. 3.1 Пәннің мақсаты

 

Электротехникалық пәндерге қатысты материалдарды оқып үйрену, электротехника,  электроника  және  электр  қамсыздандыру  саласындағы 

жақсы  теориялық  және  практикалық  білімдері  бар  электр  энергетик 

бакалаврларын даярлау. Бұл саладағы мамандар өнеркәсіптік электрондық 

құрылғыларды  бакалавр  электриктермен  бірге  дұрыс  пайдаланып, 

қамтамасыз  ете  алуы  қажет,  жаңа  электрондық  аспаптарды  жасау  үшін 

техникалық тапсырманы сауатты құра білуі қажет.

 

3.2 Пәннің міндеті

 

Өнеркәсіптік  электроника  мүмкіндіктері  жайындағы  ұғымды  кеңейту, әртүрлі  материалдардың  электр  өткізгіштігі  заңдары  мен  қағидаларына 

қатысты теориялық материалдарды нақтылау және бекіту. 

Студенттерге келесі минималды қажетті білімді қалыптастыру қажет: 

 электротехника заңдарын

 базалық  электрондық  аспаптардың  жұмыс  істеу  принциптері  мен 

заңдарын; 

 электрондық  аспаптар  мен  құрылғылардың  сипаттамалары  мен 

параметрлерін тәжірибе түрінде анықтау; 

 

жартылай өткізгіштік техникамен байланысты электрлік шамаларды өлшеу; 

 электрондық аспаптар мен құрылғыларды қосу және бақылау. 

 

3.3 Пәннің қайта деректемелері

 

Пән  негізінен  физика,  математика1,  математика  2,  электр техниканың  теориялық  негіздері  1  және  электр  техниканың  теориялық 

негіздері  2 сабақтарынан алынған білімдерге негізделген.

 

3.4 Пәннің кейінгі деректемелері

 

Пән  «Электр  шамаларын  өлшеу»,  «Цифрлық  техника  және микроконтроллерлер» пәндерін оқып-үйренуде  пайдаланылады.

 

  

4 Пәннің құрылымы және мазмұны 

4.1 Теориялық дайындық (15 сағ.) 

  

Тақырыбы (модульдер, бөлімдер)

 

 

Әдебиет 

 

1* 

Кіріспе.  «Өнеркәсіптік  электроника»  пәнінің  мақсаты 

және  мазмұны.  Пәннің  негізгі  мәселелері,  маман 

даярлаудағы  рөлі.  Заңдық  актілер.  Ұғымдар  мен 

анықтамалар. Электрондық 

аспаптардың 

сипаттамалары. 

Жартылай  өткізгіштік  аспаптар  бойынша  жалпы 

мағлұматтар. 

Электрондық 

аспаптар 

мен 


құрылғылардың 

статикалық 

және 

динамикалық сипаттамалары,  сондай-ақ  электрондық  аспаптардың, 

түрлендіргіштердің  және  күшейткіштердің  кіріс  және 

шығыс вольт-амперлік сипаттамаларын салу – 2 сағат.

 

Ә.1,2,3,4,5 

2

 Биполярлы,  өрістік  және  IGBT  (оқшауланған  тиекті 

биполяр  транзитор)  транзисторлардың  параметрлері 

және статикалық сипаттамалары. Қосылу сұлбалары. 

Жалпы  ұғымдар.  Әртүрлі  қосылу  сұлбаларын  зерттеу. 

Ток  пен  кернеу  тәуелділіктерін  салу.  Токтың 

температура  өзгерісіне  тәуелділігін  салу.  Электрондық 

аспаптардың  құжаттық  және  анықтамалық  деректерін 

дұрыс пайдалана білу – 2 сағат. 

Ә.1,2,3,4,5

 


3

 

Тиристорлардың сипаттамаларын зерттеу. 

Сипаттамасында  құламалы  учаскесі  бар  тиристорларды 

зерттеу. Тиристордың жұмыс істеу принципі. Туннелдік 

тесіп өту. Тиристордың вольт-амперлік сипаттамасының 

физикалық  түсіндірілуі  (диак,  триак).  Тиристорды 

ауыстырып қосу өтпелі процестері. Тиристорлар күштік 

тізбектерде  ауыстырып  қосушы  және  басқарушы 

құрылғылар ретінде – 2 сағат.

 

Ә.1,2,3,4,5 

4* 


Электронды тізбектер. 

Бірлік  күшейту  каскадтары.  Тұрақты  және  айнымалы 

ток  күшейткіштері.  Қуат  күшейткіштері,  олардың 

топтары.  Интегралды  операциялық  күшейткіштер  (ОК) 

және 

оларды 


қолданғандағы 

сұлбалар. 

Кері 

байланыстардың  теориясы.  Талғалмалы  RC  және  LC сұлбалар.  Кернеу  және  ток  тұрақтандырғыштары. 

Интегралды ОК, компараторлар және таймерлер арқылы 

құрылған сызықты-импульстік сұлбалар. Транзисторлық 

және диодтық кілттік сұлбалар. Логикалық интегралдық 

сұлбалар – 2 сағат. 

 

Ә.1,2,3,4,5 

5

 Оптоэлектрондық аспаптар. 

Оптопара  сипаттамаларын  зерттеу  (қысқа  оптопара). 

Оптопаралардың  жиіліктік  сипаттамаларын  салу. 

Оптрон  құрылысы  және  оның  негізгі  түйіндері.  Жарық 

шығарушылар 

және 


фотоқабылдағыштар. 

Оптрондардың  параметрлері  және  сипаттамалары  –  2 

сағат. 

 

Ә.1,2,3,4,5 

6*

 Қоректену көздері. 

Негізгі ұғымдар. Күштік трансформаторлар. Екінші реттік 

электр қоректену көздері. Түзету сұлбалары (оның ішінде 

3-фазалы).  Кернеуді  токқа  түрлендіргіштер.  Токты 

тұрақтандырудың әртүрлі сұлбалары – 2 сағат. 

Ә.1,2,3,4,5

 Жиілік түрлендіргіштері. Электр  энергетикасындағы  жиілік  түрлендіргіштері 

жайлы 


негізгі 

ұғымдар.  Жиілік 

түрлендіргіштер: 

құрылымы,  жұмыс  істеу  принципі.  Тиристордағы  жиілік 

түрлендіргіштер.  IGBT-дағы  жиілік  түрлендіргіштер. 

Күштік бөлігінің құрылымы мен жұмыс істеу принципіне 

байланысты  жиілік  түрлендіргіштердің  жіктелуі:  тұрақты 

токтағы  айқын  аралық  тізбектің  жиілік  түрлендіргіштері; 

тікелей  байланысы  бар  жиілік  түрлендіргіштер  (тұрақты 

токтағы аралық тізбексіз) – 2 сағат. 

Ә.1,2,3,4,5 


8* 

Сандық құрылғылар. Микропроцессорлар (МП). 

Сандық  құрылғыларды  модельдеудің  әртүрлі  әдістері 

қарастырылады, 

логикалық 

элементтер 

мен 


комбинациялық 

логикалық 

сұлбалардың 

талдануы 

зерттеледі. 

Дешифраторлар, 

тригерлер 

және 


санауыштарды 

зерттеу. 

Сандық-аналогты 

түрлендіргіштер: түрлері, түрлендіру әдістері, қателіктері. 

Аналогты-сандық  түрлендіргіштер:  түрлері,  түрлендіру 

әдістері, қателіктері. КАМ сигналдар. 

Негізгі  анықтамалар.  МП  архитектурасы.  МП  жүйелерді 

сигналдарды 

өңдеу 

процессі үшін, 

мәліметтерді 

түрлендіру үшін, әртүрлі датчиктердің мәліметтерін өңдеу 

үшін  қолдану.  Жүйемен  басқаруға  арналған  шешімдерді 

қабылдау – 2 сағат. 

 

  

Ескерту:  *  белгісімен  көрсетілген  позиция  тақырыптары  сырттай  оқу 

студенттеріне оқылады, ал қалғандары СӨЖ шеңберінде оқытылады. 

 

4.2 Зертханалық жұмыстар тізімі 

Зертханалық  жұмыстар  әдістемелік  нұсқауларға  сәйкес  орындалады 

[12, 13]. 

 

 Тақырып (модульдер, бөлімдер) 

 

 Әдебиет

 

 1*

 

Түзеткіш диодпен стабилитронның сипаттамаларын зерттеу– 2 сағат. 

Ә.12, 13


 

2*

 Биполярлық транзисторды және басқарылатын р-n ауысуы 

бар өрістік транзисторды зерттеу– 2 сағат.  

Ә.12, 13

 

3 

Тиристорды және транзисторлық оптронды зерттеу – 2 

сағат. 

Ә.12, 13


 

4*

 Транзисторлық стабилизатор – 2 сағат. 

Ә.12, 13


 

5*

 Кернеудің интегралды стабилизаторы – 2 сағат. 

Ә.12, 13


 

6

 Кернеудің кілттік тұрақтандырғышы – 2 сағат. 

Ә.12, 13


 

7

 Бірфазалы екі жарты периодты басқарылатын тиристор 

негізіндегі түзеткіштің сұлбасын зерттеу – 2 сағат. 

Ә.12, 13

 

8 

Жиіліктік реттегішті зерттеу – 2 сағат. 

Ә.12, 13

 

Ескерту:  *  белгісімен  көрсетілген  позиция  тақырыптары  сырттай  оқу студенттерімен орындалады. 

 

4.2.2  Машықтану сабақтарының тақырыптары (8 сағ.)

   

Тақырыбы


 

 

Әдебиет 

 

1* 

Түзеткіш  диодтар  мен  стабилитрондардың  сипаттамаларын 

талдау  және  көрсеткіштерін есептеу – 2 сағат.

 

Ә.17, 18 

2* 


Биполярлық  және  өрістік  транзисторлардың  көрсеткіштерін 

графоаналитикалық жолмен есептеу – 2 сағат. 

Ә.17, 18

 


3*

 

Басқарылатын және 

басқарылмайтын 

түзеткіштердің 

көрсеткіштерін есептеу және тұрғызу – 2 сағат.

 

Ә.17, 18


 

4*

 Дешифраторлар, тригерлер және санауыштарды зерттеу және 

көрсеткіштерін есептеу – 2 сағат.

 

Ә.17, 18


 

Ескерту:  *  белгісімен  көрсетілген  позиция  тақырыптары  сырттай  оқу 

студенттеріне жүргізіледі, ал қалғандары СӨЖ шеңберінде оқытылады. 

 

 4.3 Есептеме – сызба жұмыстарға тапсырмалар 

1  ЕСЖ-тың  тақырыбы:  графо-аналитикалық  жолмен  төменгі  жиілікті 

күшейткіштерді  есептеу,  дифференциалдық  күшейткішті  есептеу  [16]  –  2 

аптада беріледі. 

2  ЕСЖ-тың  тақырыбы:  комбинациялық  логикалық  сұлбаларды 

синтездеу [16] – 6 аптада беріледі.

 

 

4.4 ӨЖ тематикасы Өз  бетінше  жүргізілетін  жүмыстар  дәрістік  және  зертханалық 

сабақтарды қамтитын сұрақтарға ұсынылған әдебиеттер бойынша өз бетінше 

жауап  іздеу  үшін  арналған.  Өз  бетінше  жүргізілетін  жұмыстардың  балама 

тізімдері: 

4.4.1 

ОК  негізіндегі:  сызықты,  түрлендіргіш,  қосындылауыш, интегралдауыш  және  дифференциалдауыш  күшейткіштерді  есептеу  және 

оқып білу. 

4.4.2  Қуат  күшейткішін,  бақылау  сұлбасын,  оптрондардың  көмегімен 

алынған  басқару  және  дабыл  қағу  сұлбаларын  есептеу;  екілік  ондық 

санағыштардың,  ығыстыру  регистрлерінің  және  ақпаратты  бейнелеу 

сұлбаларын тұрғызу. 

 

4.5  Оқытушының  студенттермен  өзіндік  жұмыстары  (ОСӨЖ) 

шеңберіндегі сабақтардың жоспары 

№ 

апта Тапсырма 

Өткізу түрі 

Әдістемелік 

ұсыныстар 

Ұсынылған 

әдебиеттер Жартылай өткізгіш 

диодтар: төменгі жиілікті 

(ТЖ), жоғары жиілікті 

(ЖЖ), асажоғары 

жиілікті (АЖЖ), 

импульстік, симметриялы 

стабилитрон, варикап, 

варактор, туннельдік, 

қайтымды және Шоттки 

диоды. Жартылай 

өткізгіш диодтардың 

таңбалануы. 

Презентация 

p-n ауысулар туралы 

жалпы мәліметтер 

мен түсініктер. 

1 нег. 


2 нег. 

3 нег. 


4 нег. 

1 қос. 


4 қос. 

6 қос. 


Транзисторлардың 

жоғары жиіліктер мен 

импульстік режимдердегі 

жұмысы. Қосарланған 

транзисторлар, Шоттки 

Есептер 

шығару 


Есептерді шығарған 

уақытта БТ 

физикалық және h-

параметрлерін еске 

түсіру қажет. 

1 нег. 


2 нег. 

3 нег. 


1 қос. 

4 қос. 


транзисторлары 

құрылымы мен жұмыс 

істеу принциптері. 

Эберс-Молл моделі 

түріндегі транзистордың 

балама сұлбалары. 

6 қос. МТЖ және 

МДЖ 


транзисторлары.  Өрістік 

транзистор  түрлері  мен 

олардың  ерекшеліктері. 

ӨТ 


температуралық 

тәуелділік 

сипаттамалары. 

Транзистордың  жиіліктік 

қасиеттері. 

Есептер 


шығару 

Транзисторлардың 

жұмыс істеу 

принциптерін, оның 

температуралық 

және жиіліктік 

көрсеткіштері мен 

сипаттамаларын еске 

түсіру. 

1 нег. 


2 нег. 

3 нег. 


1 қос. 

4 қос. 


6 қос. 

Зарядты байланысты өрістік аспаптар. 

Тиристордың динистор 

режиміндегі жұмысы. 

Симметриялық 

тиристорлар: диак, триак. 

Басқарылатын 

түзеткіштер. 

Тренинг 


Есептерді шығарған 

уақытта 


динисторлар мен 

тиристорлардың 

негізгі 

көрсеткіштерін 

қолдану. 

1 нег. 


2 нег. 

1 қос. 


Индикаторлық  аспаптар. 

Электронды-сәулелік 

түтікшелер, 

газдыразрядты  аспаптар, 

СКИ,  жартылай  өткізгіш 

индикаторлар.  Лазерлер. 

Оптрондар: 

диодтық, 

транзисторлық, 

тиристорлық 

және 


резисторлық. 

Презентация 

ОЭА түрлерімен 

танысу және оларды 

жіктей білу. 

1 нег. 


2 нег. 

3 нег. 


4 нег. 

1 қос. 


4 қос. 

Интегралдық сұлбалардағы 

транзисторлар. 

Көпэмиттерлі 

транзистор. 

Шотки 

транзисторы. МДЖ-

транзисторлары. 

Презентация 

Түрлі 


сипаттамалары мен 

көрсеткіштері бар 

жеке және топтық 

жобалар жасау. 

1 нег. 

2 нег. 


4 нег. 

1 қос. 


2 қос. 

3 қос. 


Аналогтық электрондық 

құрылғылар. Күшейткіш 

каскадтарының 

сұлбалары. 

Жеке және 

топтық 

жобалар 


жасау 

Түрлі қосылу 

сұлбаларын жүзеге 

асыра отырып, 

есептер шығару. 

1 нег. 


2 нег. 

4 нег. 


1 қос. 

2 қос. 


Кері 


байланыстардың 

(КБ) 


принциптері, 

тағайындалуы 

және 

түрлері.  Оны  қамтамасыз етудің  негізгі  әдістері. 

КБ-тың 


күшейткіш 

құрылғылардың 

негізгі 

көрсеткіштері 

мен 

сипаттамаларына әсері. Жеке және 

топтық 


жобалар 

жасау 


Түрлі қосылу 

сұлбаларын жүзеге 

асыра отырып, 

есептер шығару. 

1 нег. 

2 нег. 


4 нег. 

1 қос. 


ДК  түрлері,  ДК  жұмыс 

режимдері.  ОК  типтік 

құрылымдары 

мен 

Презентация ДК пен ОК 

жұмысын оқып 

үйренгенде алған 

1 нег. 


2 нег. 

3 нег. 


каскадтары. Сигналдарды 

аналогтық 

өңдеу 

құрылғыларын құру үшін ОК 

қолдану. 

ОК 

негізіндегі күшейткіштердің 

төзімділігі.  ОК  түзету 

тізбектері. 

білімдерін қолдану. 

4 нег. 

6 қос. 


10 

Аналогты 

сигналдарды 

өңдеуді 


қамтамасыз 

ететін 


құрылғылар. 

Логорифмдік 

күшейткіштер, аналогтық 

көбейткіштер. 

ОК 

негізіндегі  амплитудалық және 

фазалық 


детекторлар. 

Пікірсайыс 

Сұлбаларды 

тұрғызудың түрлі 

нұсқаларын 

қарастыру. 

1 нег. 

2 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


6 қос. 

11 


Сүзгілерді  жүзеге  асыру 

әдістері.  Төменгі  және 

жоғарғы  жиіліктің  АС, 

жолақтық 

және 

режекторлық сүзгілер. Пікірсайыс 

Түрлі сүзгілермен 

жеке және топтық 

жобалар жасау. 

1 нег. 

2 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


6 қос. 

12 


Шмидт 

триггері. 

Генераторлардың 

тағайындалуы 

мен 

түрлері. Тренинг 

Әртүрлі сигналдар 

генераторларын 

қолдану мысалдарын 

келтіру. 

1 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


6 қос. 

13 


Цифрлық 

өлшеуіш 


аспаптар. 

Электрлік 

шамаларды 

аналогты-

цифрлық  түрлендірудің 

негізгі 


қағидалары. 

Цифрлы-аналогтық 

түрлендіргіштер. 

Аналогты-цифрлық 

түрлендіргіштер. 

Тренинг 


АЦТ пен ЦАТ 

қолдану мысалдарын 

келтіру. 

1 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


6 қос. 

14 


Өлшеуіш  сигналдардың 

генераторлары.  Өлшеуді 

автоматтандыру. 

Эксплуатациялық 

өлшеулерді  бейнелегенде 

және  комплексті  түрде 

талдағанда 

автоматтандырылған 

жүйелердің 

ролі 


мен 

бағыты. 


Презентация 

ӨЖ-мен танысу 

және онымен жұмыс 

істей білу. 

1 нег. 

3 нег. 


4 нег. 

6 қос. 


7 қос. 

15 


Қуат күшейткішін, 

бақылау сұлбасын, 

оптрондардың көмегімен 

алынған басқару және 

дабыл қағу сұлбаларын 

есептеу; екілік ондық 

санағыштардың, 

ығыстыру регистрлерінің 

және ақпаратты бейнелеу 

сұлбаларын тұрғызу. 

Презентация 

Аналогтық 

электрондық 

құрылғылардың 

бірнеше түрлерін 

зерттеуді үйрену. 

1 нег. 

3 нег. 


4 нег. 

6 қос. 


7 қос. 

 


5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

 

1

 Жартылай өткізгіштердің электрөткізгіштігі. 

2

 p-n ауысу қалыпты жағдайда. 

3

 p-n ауысудың тура және кері ығысуы. 

4

 Вольтамперлік сипаттама. 

5

 p-n ауысудың негізгі көрсеткіштері. 

6

 p-n ауысудың тесілуі. 

7

 p-n ауысуды жасау әдістері. 

8

 Түзеткіш диод. 

9

 Стабилитрон. 

10

 Варикап. 

11

 Туннельдік диод. Қайтымды диод. 

12

 Металл жартылай өткізгіш түйіспесі. Шоттки диоды. 

13

 Транзисторлардың жіктелуі. 

14

 Транзистордың құрылысы. 

15

 Транзистордың жұмыс істеу принципі. 

16

 Транзистордағы токтар. 

17

 Базаның модуляциясы. 

18

 Транзистордың ОБ, ОЭ, ОК қосылу сұлбалары. 

19

 Транзисторлардың  негізгі  көрсеткіштері:  а)  физикалық,  б)  h-

параметрлері. 

20

 

Транзисторлардың  негізгі  сипаттамалары,  негізгі  көрсеткіштер кестесі. 

21

 ОЭ  қосылған  сұлбаның  сипаттамалары  (кіріс,  шығыс,  токты  тура 

беру). 


22

 

Басқарылатын p-n 

ауысуы 


бар 

униполярлық 

(өрістік) 

транзисторлар. 

23

 

Оқшауланған тиекті униполярлық транзисторлар. 24

 

Тиристор, динистор. 25

 

Бірауысулы транзистор. 26

 

Сәулелік диод. 27

 

Фотодиод, ВАС. 28

 

Оптрондар. 29

 

Интегралдық сұлбалардың жіктелуі. 30

 

Күшейткіштер. Құрылымдық сұлбасы. Жіктелуі. 31

 

Күшейткіштердің қосылу сұлбалары, күшейту кластары. 32

 

Бір каскадты күшейткіш. 33

 

Күшейткіштегі кері байланыстар. 34

 

Жұмыс нүктесін ығыстыру сұлбалары. 35

 

Жұмыс  нүктесін  термотұрақтандыру  және  термокомпенсациялау сұлбалары. 

36

 ТТК ерекшеліктері: дрейфтің пайда болу себептері және оны азайту 

әдістері. 

37

 

Дифференциалдық күшейткіш. 38

 

Дифференциалдық күшейткіштің жұмыс режимдері. 39

 

Тұрақты  ток  генераторы  бар  дифференциалдық  күшейткіш  (ТТГ бар ДК). 

40

 Динамикалық жүктемесі бар дифференциалдық күшейткіш (токтық 

айна сұлбасы). 

41

 

Операциялық (амалдық) күшейткіш, жалпы мәліметтер. 42

 

Операциялық күшейткіш, негізгі көрсеткіштері. 43

 

Операциялық  күшейткіш,  құрылымдық  және  принципиалды сұлбалары. 

44

 Операциялық күшейткіш сызықсыз режимде. 

45

 Компаратор. 

46

 Шмит триггері. 

47

 Сигналдар генераторлары, генератордың өзіндік қозу шарттары. 

48

 Вин көпірі бар синусоидалық толқындардың RC-генераторы. 

49

 Мультивибратор. 

50

 Сызықты өзгеретін кернеулердің генераторы. 

 

6 Студенттердің жетістіктерін бағалау бойынша ақпарат 

6.1 Бағалау жүйесі 

Сіздің 


білім 

деңгейіңіз 

оқудың 

кредиттік технологиясында 

қабылданған  курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына 

сәйкес бағаланады (1 – кесте). 

 

1 – кесте Баға 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95 - 100 

Үздік 


А- 

3,67 


90 - 94 

В+ 


3,33 

85 - 89 


Жақсы 

В 

3,0 80 - 84 

В- 


2,67 

75 - 79 


С+ 

2,33 


70 - 74 

Қанағат 


С 

2,0 


65 - 69 

С- 


1,67 

60 - 64 


D+ 

1,33 


55 - 59 

1,0 50 - 54 0 - 49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат 


рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге 

сәйкес  коэффициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

 

 


2 кесте – Әр жұмыс түрінің маңыздылығы 

Көрсеткіш 

Салмақтық коэффициент 

Зертханалық жұмыстардың орындалуы 

0,4 

Есептеме - сызба жұмыс 0,4 

Дәріске қатысуы 

0,1 

Машықтану сабақтарындағы жұмыс 0,1 

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы (О

Р1,0  

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет 

өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ОР

 = (Б1

 + Б


2

)/2 


және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2 Б

ОР

 + 0,8 О


Р

Пән бойынша қорытынды баға былай шығарылады Қ = 0,6БР+0,4Е, 

мұндағы Е – емтихан бағасының сандық баламасы.  

6.2 Баллдың қойылу саясаты 

Максималды  бағалау  балдары  жұмысты  жақсы  орындау  мен  жоғары 

сапа  көрсеткіші  кезінде  қойылады.  Тестілеуді  бағалау  мен  дәріске  қатысу 

балдары  дұрыс  жауап  саны  мен  дәрістен  қалған  сабақ  санына  байланысты 

қойылады. 

6.3  Университет  оқушыларының  академиялық  мобильдігін 

ұйымдастыру кезінде бағаларды ауыстыру 

ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  (Кредитті  трансферттеу 

(ауыстыру) және жинаудың европалық жүйесі) бойынша бағаларды балдық-

рейтингтік  әріптік жүйеге ауыстыру 3 және 4 кестелерге сәйкес кері жүзеге 

асырылады. 

 

3  кесте  –  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  бойынша бағаларды баллдық-рейтингтік әріптік жүйеге ауыстыру 

ECTS 

бойынша 

бағалау 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Баллдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

 


4 кесте – ҚР балдық-рейтингті әріптік жүйе бағаларын ECTS бойынша 

бағаға ауыстыру Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

ECTS 

бойынша 

бағалау  

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р  50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері міндетті (қайталап оқу және тапсыру). 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен 

тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың  зерттеу  жұмыстарына  қатынасынсыз  анықталады,  1:1  тең 

болады. 

 

7 Курстың саясаты: 

 сабаққа кешікпеу және сабақтан қалмау; 

 оқытушының  ұсынған  сабақ  сценариін  қарқынды  қатыса  отырып, 

мұқият тыңдау керек; 

 

себепті жағдайлармен қалған (деканаттың рұқсатымен) зертханалық жұмыстарды өтеу қажет; 

 курстық  жұмысты  қорғауды  семестрдің  соңғының  алдындағы 

аптасына дейін орындау керек

 

кітапханада және үйде өз бетінше жұмыс істеу.  

8 Академиялық әдеп нормалары: 

 тәртіптілік; 

 тәрбиелілік; 

 ақ пейілділік; 

 адалдық; 

 жауапкершіліктік; 

 аудиторияда ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу. 

Жанжалды жағдайлар оқу топтарында оқытушымен, эдвайзермен ашық 

түрде  талқылануы  керек,  ал  шешілмеген  жағдайда  деканат  қызметкерлері 

араласады. 

 

Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі: 

1

 Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника: 

Учеб.для вузов – М.: Высш.шк., 2006, - 800 с. 

2

 

Опадчий  Ю.Ф.,  Глудкин  О.П.,  Гуров  А.И.  Аналоговая  и  цифровая электроника.  Учебник  для  вузов.  Под  ред.  О.П.  Глудкина.  –  М.:  Горячая 

линия – Телеком. 2005, - 768 с. 

3

 

Панфилов  Д.И.  и  др.  Электротехника  и  электроника  в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench. – том 2 

– М.: ДОДЭКА, 2000, - 228 с. 

4

 

Булычев  А.Л.,  Лямин  Е.С.,  Тулинов  Е.С.  Электронные  приборы.  – М.: Лайт Лтд., 2000, - 416 с. 

5

 Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника: Учеб.пособие. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. – 704 с. 

6

 

Амиров  Ж.  Х.  Электротехника  және  электроника:  Оқу  құралы  – АЭжБИ, Алматы, 2005. – 87 б. 

7

 Әміров  Ж.  Қ.  Электроника  негіздері:  Оқу  құралы  –  АЭжБИ, 

Алматы, 2010. – 60 б. 

8

 

Нұрманов М.Ш., Құрманов А.Т., Жанқозин Ә.Ж. Электроника және микросхемотехника:  Оқулық  –  ҚР  ішкі  істер  министрлігінің  академиясы, 

Алматы, 2000. – 235 б. 

9

 

Жолшараева  Т.М.  Микроэлектроника.  Шала  өткізгішті  аспаптар: Оқу  құралы/Т.М.  Жолшараева,  З.М.  Рахимжанова  –  ҚР  БжҒМ,  КЕАҚ 

АЭжБИ, –2009. – 82б. 

10

 

Схемотехника:  Оқу  құралы/А.Т.  Ибраев,  Т.М.  Жолшараева,  А.Б. Нусибалиева; ҚР БжҒМ, КЕАҚ АЭжБУ. – Алматы: АЭжБУ, 2013. – 78б. 

Қосымша: 

11

 Нефедов  А.В.  Транзисторы  для  бытовой,  промышленной  и 

специальной  аппаратуры:  Справочное  пособие.  –  М.:  Солон-Пресс,  2006.  – 

600 с. 

12

 Абдрешова  С.Б.  Аналогты  құрылғылардың  сұлбатехникасы  мен 

элементтері.  Зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  әістемелік 

нұсқаулар.  5В071600  –  Приборлар  жасау  мамандығының  студенттеріне 

арналған – Алматы: АЭжБУ, 2014. – 31 б. 

13

 

Электрондық  құрылғылар  мен  ақпараттық  жүйелерді  электрмен қоректендіру:  5В070300  –  Ақпараттық  жүйелер  мамандығының  барлық  оқу 

түрінің  студентеріне  арналған  зертханалық  жұмыстарды  орындау  бойынша 

әдістемелік  нұсқаулар,  КЕАҚ  АЭжБИ  –  С.Б.Абдрешова,  А.Б.Нусибалиева.- 

Алматы: АЭжБУ, 2011. – 30б. 14

 

Расчет электронных схем: Примеры и задачи: Учебное пособие для вузов / Г.И. Изъюрова [и др.].- М.: Высш.шк., 1987. – 336с. 

15

 Гольденберг,  Л.М.  Машинные  расчеты  электронных  схем.  ч.1. 

Схемы  алгоритмов  линейные  задачи  оптимизации  /  Л.М.  Гольденберг.-  Л., 

1976. – 56с.

 

16 

Жолшараева  Т.М.  Электроника:  Метод.  указ.  к  вып.  расч.-

граф.раб.для студ.всех форм обуч.спец.050702-Автоматизация и управление / 

НАО АИЭС, - Алматы: АИЭС, 2008.- 22с. 

Каталог: student -> sillabus -> electronic kz
sillabus -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016
sillabus -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
electronic kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым
electronic kz -> Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж. Курс бағдарламасы (Syllabus)
electronic kz -> Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев. 2016 ж аот 2219 – «АҚпараттық Өлшеуіш техникасы»
electronic kz -> Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев. 2016 ж аот 2219 – «АҚпараттық Өлшеуіш техникасы»
electronic kz -> «Бекітемін» аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж
electronic kz -> Бекітемін аатф деканы С. С. Табултаев 2016 ж. Курс бағдарламасы (Syllabus)

жүктеу 179.28 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет