«Бекітем»жүктеу 98.22 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.04.2017
өлшемі98.22 Kb.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

«Жылу энергетикалық қондырғылар» кафедрасы 

 

 «Бекітем»         

ЖЭФ деканы___________ М.У.Зияханов 

____________20____ж. 

 

  

 

ZhEDKE 2229 - Жылуэнергетикалық және жылутехнологиялық процесстер мен қондырғыларды дербес компьютерде есептеу 

 

Пәннің syllabus  

Мамандық:  «5В071700-Жылу энергетикасы» 

 

 

 Курс                                                              3 

Семестр                                                         5 

Жалпы кредит саны                                     3  

ECTS бойынша жалпы кредит                    5 

Байланысты сағаттың жалпы саны        135  

Соның ішінде: 

Дәріс                                                            30 

Зертханалық сабақтар                                30 

СӨЖ (СРО)                                                 75 

 

Соның ішінде ОСӨЖ (СРСП)          30 

 

 Есептік-сызба жұмыс                                  

Емтихан                                            

 

 

  

 

  

 

  

 

Алматы, 2016 ж.  

«Жылуландыру  және  жылулық  желілері»  пәні  бойынша  syllabus 

5В071700 – Жылуэнергетика мамандығы үшін оқу жоспарына сәйкес, Жылу 

энергетикалық  қондырғылар  кафедрасының  аға  оқутышысы  Мераглимова 

Алмагуль Каирбергеновна құрастырған.  

Syllabus 

«Жылу 

энергетикалық қондырғылар» 

кафедрасының 

мәжілісінде қарастырылып бекітілген  

Хаттама №          "         "                       2016 ж.  

 

Кафедра меңгерушісі ______________Кибарин А.А.  

Syllabus 

Жылуэнергетика 

факультетінің 

оқу-тәсілдемелік 

комиссиясының мәжілісінде қарастырылып бекітілген  

Хаттама №             "           "                      2016 ж.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


1 Оқытушылар: 

Мергалимова Алмагуль Каирбергеновна – АЭжБУ аға оқутышы, А 118 каб. 

Байланыс: 8(727)2927898, 

teu@aipet.kz

  

 

2 Курс бойынша аудиториялық сабақтардың өткізілу уақыты мен орыны оқу кестесінде көрсетілген, А504 каб. және А 323 каб. 

 

3. Оқу пәнінің пререквизиттері мен постреквизиттері  

«Жылуэнергетикадағы  компьютерлік  технологиялар»  пәнін  оқу  үшін 

келесі пәндерді білу қажет: Математика, физика, жылумассаалмасу, сұйықтар 

мен газдар механикасы, техникалық термодинамика, информатика. 

Пәнді оқу кезінде алған білімді, мамандық пәндерің оқу кезінде, курстық 

және дипломдық жұмыстар жасағанда қолдана білу. 4. Оқу пәннің сипаттамасы: 

4.1  Оқу пәнін оқытудың  мақсаты мен міндеттері  

«Жылуэнергетикадағы  компьютерлік  технологиялар»  пәнінің  негізгі 

мақсаты  студенттерді  сандық  әдістердің  элементтерін  игеру  және 

алгоритмизацияны қабылдау. 

 Пәннің  міндеті  -  Студенттерді  жылуэнергетика  объектілерінің  нақты 

инженерлік  есептерінде  компьютерлік  технологиялардың  мүмкіншіліктері 

және мысалдарың; сандық әдіс элементтері және аяққы айырмалар әдісі мен 

бақылау  көлемін  конвективті  жылуалмасу  теңдеулері  мен  оның 

компьютерлік жүзеге асыруына қолданумен таныстыру. 

4.2 Оқытылатын пәннің құзіреттілігі 

Тәртіпті оқу нәтижесінде студенттердің түсініктері болу қажет: 

білуі қажет: 

 

-  практикалық  инженерлік  есептердін  жылумасса  ауыстырудың  және 

ағыстың сипаттау үшін әртүрлі қиындықты физикалық және математикалық 

модельдерді қалыптастыру қабілетін;  істей білуі керек: 

осы  есептерді  сандық  әдістерді  қолдана  отырып  шешуін;  есептік 

экспериментін өткізу қабілетін;  

меңгеру керек: 

-  жылуэнергетикалық  және  жылутехнологиялық  қондырғы  және 

аппараттарды  жобалау  уақытында  есептік  модельдеуді  қолдану  қабілетін 

дамыту. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 4.3  Оқу пәнін оқыту жоспары 

№ 

ап

т

ал

а

р Тақырып атауы 

Оқытуды 


ұйымдастырудың 

формалары мен сағаттар 

саны 

БӨЖ арналған тапсырма және 

білімді бақылаудың 

формасы  

Дәріс


 

Т

әжірибе 

(семи


на

р)

 Зер

тх

аналы

қ 

Студиялы

қ 

БӨЖ

 

1  Пәнге кіріспе   

6  Жылуэнергетикадағы 

компьютерлік 

технологияларды 

пайдалану  

2  Өндірістік 

жылутехнологиял

ық 


құрылғылардағы 

ағын және жылу 

алмасу 

процесстерінінің модельдік есептеу 

мәселелрі   

6  Жылугидравликалық 

процесстердің 

есептеуі модельдеу 

кезеңдері. 

Қарастырылған әдістің 

қысқаша 

математикалық негізі 

3, 4, Жылу алмасу және гидродинамика 

есептерін шешу 

кезінде 

жылутехнологиял

ық есептерді 

шешудің сандық 

әдістері мен 

олардың 


компьтерлік 

жүзеге асуы   

18 


Есептеуіш модельдеу 

теориясына кіріспе. 

Сандық әдістер, 

олардың қысқаша 

сипаттамасы 

 

6, 7, Ақырғы 


айырымдар әдісі  

 

18 Ақырғы айырымдар 

әдісі 


9, 

10 


Аппроксимация  

 

12 Аппроксимация 

қолданатын есептер 

11, 

12 


Ақырғы 

айырымды 

схемаларды 

құрудағы түрлі 

әдістер 

  

 12 

Ақырғы айырымды 

схемаларды құрудағы 

түрлі әдістер 

13, 

14, 


15  

Жылутехнологиял

ық өндірістік 

қондырғылардағы 

турбуленттік ағыс 

кезіндегі 

жылуалмасу  

 

18 Каналдардағы 

турбуленттік ағыс 

кезіндегі жылуалмасу 

 

 

 

5. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі 

 

№ 

Автор, атауы,  шыққан жылы 

Ақпарат 


көзі 

Бары (дана) 

Кітапханада 

Кафедрада 

Негізгі әдебиет 

1  Исаченко В.П., Осипова 

В.А., Сукомел А.С. 

Теплопередача, - М.: 

Энергия, 1975г. 

 

 Электронды 

түрінде 

2  Патанкар С. Численные 

методы решения задач 

теплообмена и динамики 

жидкости. – М.: 

Энергоатомоиздат, 1984 

г.,152 с. 

 Электронды 

түрінде 


Сергиевский Э.Д., 

Алимгазин А.Ш., Косенков 

В.И., Кошкарбаев А.И. 

Расчеты задач 

пограничного слоя. 

Учебное пособие. – М.: 

Изд-во МЭИ, 1991г., 83с. 

 Электронды түрінде 

Қосымша әдебиет 

4  Жукаукас 

А.А. 


Конвективный  перенос  в 

теплообменниках.  -  М.: 

Наука,  1982 г. 

 Электронды 

түрінде 


5  Шлихтинг Г. Теория 

пограничного слоя: Пер. с 

нем., Г.А. Вольперта. - М.: 

Наука, 1974 г. 

 Электронды түрінде 

 

6. Оқу нәтижелерін бағалау және бақылау

 

6.1 Бақылау түрлері (ағымдық, аралық)  

Аудиторлық  сабақтар  кезіңде  ағымды  бақылау  жоспарлануда,  ӨЖБ  

орындалу  сапа  бақылау;  коллоквиум  және  тестилеу  формамен  екі  аралық 

бақылау; ауызша емтихан формамен аралық аттестация. 

6.2 Бақылау формасы  

Ағымды бақылау                                                    – 20 % 

ӨЖБ бақылау                                                          – 20 % 

Аралық бақылау: 

коллоквиум                                                             – 10 % 

тестилеу                                                                  – 10 % 

Ағымды және аралық бақылаулар, кем емес      -   60 % 

Қортынды бақылау, кем емес                                –  40 %  

 

 

Білім алушылардың білімі, шеберлігі, дағдылары келесі жүйе бойынша 

бағаланады  

 

Әріптік жүйе 

бойынша 


баға 

Балдардың 

сандық 

эквиваленті Пайыздық 

көрсеткіші 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз  

 

7. Оқу пәнінің саясаты  

Пәннің талаптары: аудиторлық сабаққа міндетті қатысу, сұрақтар 

талқылауда активтік қатысу, оқу-әдістемелік құралымен және негізгі 

әдебиеттпен дәрістерге және тәрижібелік сабақтарға алдын ала дайындалу, 

ӨЖБ тапсырыстарды сапалы және өзіннің уақысында орындалу, барлық 

түрлер бақылауда қатысу (ағымды бақылау, ӨЖБ бақылау, аралық бақылау, 

қортынды бақылау 6  Студенттер білім жетістіктерін бағалау ретінде ақпарат 

7.1 Бағалау жүйесі 

Пән бағдарламасы бойынша Сіздің жетістіктеріңіздің деңгейі кредиттік 

оқу  тәсілінде  берілген  қорытынды  баға  шкаласы  арқылы  бағаланады  (1 

кесте).        

             

     1 Кесте 

Әріптік жүйе 

бойынша 


баға 

Баллдардың 

цифрлық 

баламасы 

Баллдар 

 

Пайыздық мөлшер 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

        А 

  4,0         95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67           90-94 

        В+ 

  3,33            85-89 

Жақсы 


        В 

  3,0            80-84 

        В- 

  2,67            75-79 

        С+ 

  2,33            70-74 

Қанағаттанарлық         С 

  2,0            65-69 

        С- 

  1,67            60-64 

        D+ 

  1,33            55-59 

        D- 

  1,0            50-54 

        F 

  0              0-49 

Қанағаттанарлық 

емес 

                                                                                                                                       Рейтинг  бағасының  (РБ)  мөлшерін  сіз  семестр  бойы  жинайсыңыз.  Әр  оқу 

жұмысы  100-балды  шкала  арқылы  бағаланады  және  2  кестеде  келтірілген 

салмақ еселеуіш арқылы рейтинг бағаға қосылады.   

 


2 Кесте. Рейтинг бағасы. Әр оқу жұмысының бағалануы.  

                      Параметр 

  Салмақ еселеуіші 

Дәріс сабақтарына қатысу   

0,1 

Пәндік жұмыс 0,4 

Зерттеу жұмыстары  

0,3 

Шекаралық аттестация  2х0,1 

Қорытынды рейтинг бағасы (РБ) 

1,0 

 

Қорытынды  баға  келесімен  табылады:  Рейтинг  бағасы  60  %  (бұнда кіретін:  екі  шекаралық  аттестация  бағасы;  машықтану,  зерттеу  жұмыстары, 

дәрістер, пәндік жұмыс, қорытынды тестінен өту) және емтихан - 40 % 

 

И = 0,6РБ+0,4Ем,  

мұнда РБ қорытынды рейтинг бағасы, Ем - емтихандағы баға.  

7.2 Балл қойылу саясаты: 

Жұмыс  атқару  қалыпты  және  жоғары  сапалы  өткізілсе  ең  жоғары  бал 

қойылады.  Тест  бойынша  және    дәріс  сабақтарына  қатысу  балдары  дұрыс 

жауап саны және қатыспаған дәріс санымен белгіленеді.          

7.3  Университетте  оқитын  студенттерінің  академиялық  көшірілуі 

кезінде бағаларын әр жүйеге аударуы 

ҚР  оқушылардың  жетістіктерін  бағалауы  ECTS  жүйесінен  балды-рейтингті 

әріптік  жүйесіне  аудару  және  кері  аудару  3  және  4  кестелер  арқылы 

өткізіледі. 

 

3  кесте  -  ҚР  оқушылардың  жетістіктерін  бағалауы  ECTS  жүйесінен  балды-рейтингті әріптік жүйесіне аудару  

 ECTS бойынша 

баға 

 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Баллдардың 

цифрлық 

баламасы 

Пайыздық 

мөлшер 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлық 

емес 

 

 4  Кесте  -  Балды-рейтингті  әріптік  жүйесінен  ECTS  жүйесіне  бағаларды 

аудару  


Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Баллдардың 

цифрлық 

баламасы 

Пайыздық 

мөлшер 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша 

баға 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлық 

емес 

FX, F 

8 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақтарды жібермеу; 

- мұғалім берген сабақты жақсы қабылдау және белсенді қатысу;   

- қатыспаған зерттеу жұмыстарын деканат рұқсатымен жасап тапсыру; 

- пәндік жұмысты уақытымен тапсырып қорғау

-  өз бетімен кітапханада және үйде сабақ оқу.  

9 Академиялық этика нормалары: 

тәртіпті болу; 

- тәрбиелікті болу; 

- тілектестік; 

- адалдық; 

- жауапкершіліктік; 

- аудиторияда жұмыс кезінде ұйялы телефонды сөндіру. 

Даулы  жағдайлар    оқу  тобында  эдвайзер  қатысуымен  ашық  қарастырылуы 

қажет, ал шешілмейтін жағдайда деканат қатысуымен. 

 

10 Әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиет. 

1 Жукаукас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках. - М.: Наука,  1982 г. 

2

 

Шлихтинг  Г.  Теория  пограничного  слоя:  Пер.  с  нем.,  Г.А.  Вольперта.  -  М.:  Наука, 1974 г. 

3

 Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача, - М.: Энергия, 1975г. 

4

 Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. – 

М.: Энергоатомоиздат, 1984 г.,152 с. 

5

 

Мотулаевич  В.П.,  Жубрин  С.В.  Численные  методы  расчета  теплообменного обарудования. – М.: Изд-во МЭИ, 1989 г. 

6

 Методы расчета турбулентных течений. Пер. с англ. /Под редакцией В. Кальмана. – 

М.: Мир, 1984 г., 464 с. Қосымша әдебиет 

7

 

Сергиевский Э.Д., Алимгазин А.Ш., Косенков В.И., Кошкарбаев А.И. Расчеты задач пограничного слоя. Учебное пособие. – М.: Изд-во МЭИ, 1991г., 83с. 

8

 D.B/ Spalding,  I.C. Ludwin, I.Z. Wu., PHOENICS – 3.5 HARD – COPY Documentation 

(VERSION – 3.5): CHAM/TR000, LONDON. 2002. 

9

 

Сергиенко  Э.Д.,  Хомченко  Н.В.,  Овчинников  Е.В.  Расчет  локальных  параметров течения и теплообмена в каналах. – М.: Изд-во МЭИ, 2001 г. 

10

  Доброчеев  О.В.,  Жубрин  С.В.,  Кисилев  М.Н.,  Мотулаевич  В.П.,  Сергиевский  Э.Д. 

Математическое моделирование процессов теплообмена. – М.: Изд-во МЭИ, 1988 г.  

 

 

Каталог: menu left -> student -> sillabus -> tef -> 2017 -> tey kz
tey kz -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
tey kz -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
2017 -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
2017 -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2016г
2017 -> Аға оқытушы Наурызбаева Г.Қ. құрастырды
2017 -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
2017 -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 ж
2017 -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
2017 -> Силлабустыфизика кафедрасының аға оқытушысы Сыздықова Р. Н
tey kz -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі

жүктеу 98.22 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет