Бейнелеу өнері сабағында оқушылардың Қызығушылықтары н арттыружүктеу 29.83 Kb.
Pdf просмотр
Дата16.04.2017
өлшемі29.83 Kb.
#7230

БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫң  ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРы н

АРТТЫРУ

Дж ум ат ов Б.С.,  бейнелеу өнері және технология пәнініңмугалімі, 

№  22  орта жалпы білім беретін мектеп,  Орал қ.

Бейнелеу  өнері  пэнін  оқытудың  мақсаты  -  өмірдегі,  өнердегі  сұлулықты  сезіне,  көре, 

түсіне, әділетгі бағалай білетін, белсенді тұлғаны тәрбилеу.

Мектептегі оқу тәрбие жұмыстарының бір саласы оқушыларға эстетикалық тэрбие беруге 

бағытгалады.  Эстетикалық тәрбиенің  ең  алғаш  адымы жанұяда басталып,  мектепте  оқу тэрбие 

жүмыстары үстінде  ілгері дамытылады.  Мектепте айналадағы тұрмыстағы көркем  шығармалар 

мен  өнер  туындыларындағы  эдемілікті  дұрыс  көруге,  қабылдауға,  түсінуге  үйрету  мұғалімге 

жүктеледі. 

Мұғалімдердің  эр  сабақта  балаларға  өздігінен  жұмыс 

істетіп, 

олардың 

интеллектуалдық 

белсенділігін, 

еңбексүйгіштігін 

жэне 

адамгершілік қасиетгерін 

тәрбиелейтіндей жұмыс жүргізуге мүмкіндіктері бар.

Осы талап,  мүмкіндік тұрғысынан алғанда, оку тэрбие үрдісін ұйымдастырудың сан түрлі 

эдіс  тәсілдерін  іздестіру,  жаңа  технологияларды  тиімді  пайдаланудың  маңызы  ерекше.  Бір 

технологияның өзі әртүрлі атқарушылардың шеберлігіне байланысты әрқилы жүзеге асырылуы

193


мүмкін.  Қазіргі  білім  беру  саласындағы  оқытудың  озық  технологияларын  меңгермейінще 

сауатгы,  жан-жақты  маман  болу  мүмкін  емес.  Жаңа  технологияны  меңгеру  мүгалімнің 

интеллектуалдық,  кәсіптік,  адамгершілік,  рухани,  азаматгық  жэне  де  басқа  адами  келбетінің 

қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу тэрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруыңа 

көмекгеседі. 

менің  өз  сабағымдағы  негізгі  міндетім:  Ш.  Амонашвилидің 

білім  беруді 

ізгілендіру технологиясының қолданып соның негізінде баланың жеке қасиеттерін ашу арқылы 

азамат  етіп  тәрбиелеуде  балалардың  эсемдікті  көріп  сезінуге,  олардың  жан  жақты  дамуыңа 

ықпал  ету.  Оқытудың  жаңаша  әдіс-тәсілдерін  қолдану  арқылы  баланың  кішкентай  кезінең 

дүниеге  өзіндік  көзқарасының  қалыптасуына,  сауатты  сурет  салуға  деген  білім  дағдыларың 

меңгертіп,  ойын  түжырымдап,  еркін  карым-қатынас  жасауына  жол  ашу.  Осы  орайда  өнерге 

деген  қызығушылыкты  тудыруда  оқушылардың  практикалық  жұмыс  істеу  мүмкіндіктерің 

дамыту.


Әр  түрлі  қызықты  тапсырмаларды  орындау  барысында  оқушылардың  пэнге 

деген 


қызығушылыктары  артады.  Оқушылар  сызбада  күнделікті  қолданып  немесе  көріп  жүргең 

затгарын  көретін  болса  өтетін тақырыптарды  жақсы түсініп  игереді,  оған  мен  өз  тәжірибемде 

көзім  жетті.  Олар  сызбаны  тез  және  жеңіл  түсінеді,  сызбаға және  сабаққа  қызығушылықтары 

артады,  білімдері  мен логикалық  қабілеттері  тез дамиды.  Сызу пэнінде  эрқашан жаңа  сабақты 

қысқа,  түсінікті  және  логикалық  құрылымды  жеткізуге  тырысамын.  Басында  оқытылатың 

материалдағы  бастыны  хабарлап,  оқушымен  бірге  шешім  жасау,  артық  ұсақ-түйекті  сөз 

кылмау.  жаңа  материалға  7-10  минут  жеткілікгі.  Қалған  уақыт  жаңа  сабақты  бекітуге 

жұмсалады.  Әр  сабақ  мақсатын  сабақ  басында жеткізіп  айту.  «Қима»,  «Тілік»  сияқты  күрделі 

тақырьгптар қайталанып түсіндірілуге тиіс.

Сызу  пэні  оқушыларға  дайын  мәліметтер  ұсынбайды,  оларды  ойлауға,  эр  нәрсеге  сың 

көзбен,  салыстыра  қарауга,  есептердің  шешудін  мүмкін  жолдарын  табуға,  ішінен  тиімдісін 

табуға ұмтылдырады, ғылыми ізденістерге жетелейді. Өз іс-тэжірибемде оқытудың техникалық 

жэне  басқа  эр  түрлі  көрнекі  қүралдарын  барынша  интерактивті  тақтаны  мүмкіндігімше 

пайдаланып, сабақта берілген сұраққа оқушылардың нақгы жауаптарына жэне сол жауаптарың 

біртіндеп  практика  жүзінде  дәлелдеп  шығу  білігіне  негіздеймін.  Оқушылардың  техникалық 

бөлшектерді  дұрыс  оқуы  жэне  олардың  сызбаларын  сапалы  орындауына  бұл  эдіс  тиімділігін 

көрсетті.

Бейнелеу  өнері  сабағы  оқушыларды  тапқырлыққа,  өз  бетімен  жұмыс  жасай беруді 

үйретеді, сурет салу барысында баланың психологиясы жайлап өзгереді, мысалы, оқушы ойлау 

арқылы  сурет  салғанда,  сурет  пэніне  деген  өзіндік  жауаіггы  сезінеді.  Суреттің  бұл  түрі 

оқушының  шығармашылық  қабілетін  дамытады.  Оқушыларды  сабаққа  қызықтыру  үшін  эр 

түрлі  ойындарды  ойнатуға  болады.  Сабақтың тиімді,  түсінікті  өтуіне  жэне  оқушылар 

өтілетін 

сабақтардан  сапалы  білім  алуларына  сабақта  ойналатын  ойындар  көп  көмегін  көрсетеді 

Ойындар  жэне  сонымен  қатар  логикалық  тапсырмалар  оқушылардың  бейнелеу  өнері 

пәніне 

қызыгушылықтарын  артгырады. Бейнелеу  өнері 

пэнінің  үлттық  бағытта 

өткізілуі, 

окушылардың қоршаған ортаға,  салт дәстүрге деген көзқарастарын оны эстетикалық тұрғыдан 

қабылдауларын  қалыптастырады.  Мысалы  ою-өрнек  тақырыбын  өткенде  ең  алдымен 

өрнектердің  пайда  болғанынан  бастап  айтылады  сонымен  қатар  жеке  оюдың  атауымен 

түстердің  сэйкестігімен,  композиция  негіздерімен  танысады.  Тағы  бір  оқушыларды  сабаққа 

қызықтыратын  әдіс-тәсәл  тақтаға  сурет  салу  немесе  сызу,  оқушылар  өздері  салған  суретгерді 

дэл  мүғалімдікіндей  қылып  салуға  тырысады,  тақгаға  салынған  суреттің  кезеңділіктерін 

окушылар өздері бақылап отырады да салынған суретгерінің кемшілікгерін тақтадағы суретпен 

салыстыру  арқылы  өздері  түзетіп  отырады.  тақтаға  салынған  суреттер  оқушылардың 

қызығушылықпен жұмыс істеуіне жақсы стимул береді.

Бейнелеу  өнері  сабағы  басталар  алдында  оқушылардың  көңіл  күйлерін  білу  үшін 

мынадай ойын жүргіземін.  Бұл  ойынға таза қағаз бен гуашь болуы қажет.  Оқушылар  қагаздың 

жарты  бетіне  қылқаламмен  кез  келген  дақ  салады  содан  кейін  қағазды  бүктеп  екінші 

жартысына жабыстырады. Сонсын қағазды ашып пайда болған дақтан қандай бейне шыққаның 

айтады.

1. Көңіл күйлері төмен оқушылар дақтан нашар нәрселерді көреді, олар көк немесе сиякөк түстерді тавдайды. Ондай оқушыларды сабырлы оқушылармен отырғызған жен.

2. Сабырлы бала ашық түстен дақ жасайды және  шыққан суретінен жақсы нәрселерді 

көреді.

3. Ашуланшақ балалар қызыл немесе қара түстерді тандайды.194

Окушылардың 

логикалық  ойларын  дамытуға  тағы  мынандай  ойындарды  қолдануга 

болады.  Оқушыларды  кез  келген түсті  айтып,  сол түсті  бес  нәрсені тез  арада  айтуларын талап 

g-j-y.  Бір минуттың  ішінде  бес  нэрсені  атай  алмаған бала ойыннан  шығады.  Аталган  нэрселерді кайталауға 

болмайды.  Бала тез  ойланған  арқылы түстерді  қайталайды.  Оқушылар тақырыптар бойынша 

салған  суреттерді  ұнатады.  Ақын жазушылардың  шығармалары  оқылады,  олар  оның кандай 

жанрга  жататынын  тауып,  суретін  салады.  Ойындар  оқушылардың  дамуында  үлкен 

роль  атқарады,  «Оқушылардың  логикалық  ойын  дамытуға  пайдаланатын  дидактикалық 

ойындар»  атты  авторлық брошюра,  сабақтың үстінде  ойнауға болатын  ойындар  жинағы.  Сызу сабағынан 

оқушылардың  пәннен  алған  білімдерін  бекітуге  арналған  тесттер  жинағы,  бақылау 

^ұмыстар тапсырмалары, қызықты сұрактар жэне тапсырмалар жиынтықтары дайындалды.

Біздің  мектептегі  оқушылар  бейнелеу  өнерінен  қала  жэне  облыс  көлемінде  өткізіліп отырғзн 

әртүрлі  сайыстарға  қатысып,  жүлделі  орындарға  ие  болып  жүр.  Сонғы  жылдары 

бейнелеу  өнерінен сапалық  пайызы жоғары  көрсеткіштерде  болуда.  Окушьшар  бейнелеу  енері 

сабақтарына 

қызығушылықпен қатысады. Бұл пәннен үлгерім сапасы  100% құрайды.Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 29.83 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет