Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»жүктеу 3.26 Mb.
Pdf просмотр
бет9/33
Дата09.01.2017
өлшемі3.26 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   33

Л. СОБОЛЕВ ЖӘНЕ БАСҚАЛАРМЕН 

“АБАЙ” РОМАНЫНА ҚАТЫСТЫ 

ЖАЗЫСҚАН ХАТТАРЫ

Жазушының елу томдық академиялық шығармалар 

жинағының редколлегия мүшелерінің шешімімен 

 

М. Әуезовтің Л.С. Соболевке (1897–1971) 1948 жылдың 20 қаңтарынан 1950 жылдың тамызына дейін жазған 6 хаты 

жеке бөлініп берілді. 

Бұл хаттар – әуезовтанушылар, әдебиетшілер, аудар-

ма теориясын зерттеушілер және жалпы ғылыми-көпшілік 

үшін бағалы мұралар. 

“Абай” трагедиясын жазған кезден бастап (алғаш “Сбор-

ник современной казахской литературы” жинағында (М., 

1941. С. 121–189) берілген) М. Әуезов пен Л. Соболевтің 

достығы, шығармашылық байланысы үзілмеген. Олардың 

алғашқы таныстығы 1935 жылы ленинградтық жазушылар 

тобының құрамында Алматыға келіп, Шығыс Қазақстанға 

бірге барған сапарларынан басталған. 

Қазақ халқымен рухани жақындығы, мәдениетін ете-

не қабылдауы Л. Соболевтің орыс әдебиетінде қазақ 

тақырыбын кеңінен таратуына мүмкіндік береді. Оның 

шығармаларында қазақ халқы өкілдерінің реалды бейнелері, 

тұрмыс көріністері, табиғат суреттері, қазақ тарихынан 

поэтикалық образдар мен мысалдар көптеп кездеседі.

1935 жылы республиканың 15 жылдығына орай 

шыққан “Қазақстан” жинағында оның очеркі және қазақ 

әдебиетінен аударған алғашқы шығармасы – М. Әуезовтің 

“Крутизна” (“Шатқалаң”) әңгімесі жарияланды.

1937 жылы сәуір айында өткен Қазақстан Жазушылар 

одағының І пленумына Л. Соболев ленинградтық жазушы-

лар атынан делегат ретінде қатысты. Ол осы жылы жолма-


103

жол аударма бойынша М. Әуезовтің “Абай” романынан 

үзінді (“Как запела Татьяна в степи”) аударды. 

1938 жылы М. Әуезовпен бірге “Очерки истории ка-

захской литературы”, “Эпос и фольклор казахского наро-

да” атты зерттеулер жазды. М. Әуезовпен бірлесіп жазған 

“Абай” трагедиясы қазақ әдебиетінің классикалық туын- 

дысына айналды. Л. Соболевтің қазақ халқы туралы 

жаңа әңгіме, очерктері жариялана бастады, қазақ театры 

Ленинградқа апарып қойған “Ер Тарғын”, “Қыз Жібек”, 

“Жалбыр” опералары туралы мақалалары шықты.

Л. Соболевтің ерекше еңбегі ретінде оның қазақ әдебиеті 

шығармаларының орыс тілінде шығуына жасаған үлкен 

көмегін атап айтуымыз керек. “Песня степей” атты қазақ 

әдебиетінің алғашқы антологиясына (1940), “Лирика и по-

эмы” атты Абай шығармаларының жинағына алғы сөздер 

жазды. “Поэт и мыслитель” атты алғы сөзі Абайдың 1945, 

1954 жылдардағы жинақтарында да берілді. 

1941 жылы шыққан “Современная казахская литера-

тура” жинағында “Абай” трагедиясы басылды. 1945 жылы 

М. Әуезовтің ұлы эпопеясының 1-кітабы Л. Соболевтің 

редакторлығымен жарық көрді. Кейін Л. Соболев 1-томды 

аударушылардың құрамына кіріп, А. Никольскаямен бірге 

2-томын аударды (1948).

1951 жылы “Знамя” журналында “Абай жолының” 

 

Л. Соболев аударған алғашқы тараулары жарияланды. Бұл том Мәскеуде 1952 жылы басылып шықты.

М. Әуезов пен Л. Соболевтің бірігіп істеген қажырлы 

еңбегі, “Абай жолын” аударудың барысы төменде 

берілетін хаттардан көрінеді. Бұл жұмысын алғашында 

редакторлықтан бастаған Соболев кейін өзі де эпопеяның 

көп бөлігін аударды. 

Л. Соболев 1967 желтоқсан айында Алматыға келіп, 

М. Әуезовтің 70 жылдығына арналған жиылыста сөйледі. 

Сонымен қатар Орталық әдебиетшілер үйінде өткен 

мерейтойлық жиналысты кіріспе сөзбен ашты. “Правда” 

газетінде М. Әуезов шығармашылығына арналған “Талант 

и эпоха”, “Литературная Россия” газетінде “Духовный брат 

Абая” атты мақалалары шықты.

1971 жылы Алматыда Л. Соболевтің “Десятилетия друж-

бы. Очерки и статьи о Казахстане” атты кітабы жарық көрді. 


104

Л. Соболев: “Мұхтар Әуезовтің “Абайы” – бұл нағыз 

роман, басқаша айтқанда, өмірдің тұтас қыртыстарын 

қотарған, тұрмыстық адамдар арасындағы құштарлықтың, 

махаббат пен өшпенділіктің айқын бояулы картиналарын 

жасаған және – ең бастысы – есте қаларлық жарқын 

образдар арқылы халық тарихының өмірлік процестерін 

жинақтаған, құлашы кең кітап. 

Бұл романды мен соншалықты рақаттанып аудардым. 

Образдарының бедерлілігі мен әсемдігі, тілінің айқындығы 

мен бояуы, терең поэтикалық сезім – осының бәрі қажетті 

сөздерді сарыла, сарғая іздеуге мәжбүр ете тұрса да, 

қуанышты болды; мені тағдыры өзіме көптен жақын да 

қымбат болып кеткен қазақ әдебиетіне деген мақтаныш 

сезімі билеп алды”, – деп жазды.

Томға берілген соңғы үш хат әр түрлі адресаттарда 

болғанмен, бұл бөлімге Л. Соболевпен хат жазысқан кезеңге 

тән болғандықтан берілді.

 

Ауэзов М. Абай. Роман. Авторизов. пер. с казахского. Под ред.  Л. Соболева. М., 1948, 800 с. То же: Алма-Ата, 1949. Кн. 2. 429 с.;  

М.: Молодая гвардия, 1949. 588 с.; М.: Молодая гвардия, 1950. 592 с.; 

М.: Советский писатель, 1949. 286 с.; М.: Советский писатель, 1950. 

836 с.; М.: Гослитиздат, 1950. 584 с. 

Ауэзов М. Абай. Роман. Авторизов. пер. Под ред. Л. Соболева. 

Свердловск, 1951. 608 с. То же: М., 1955. 590 с.

Ауэзов М. Абай. Роман. Авторизов. пер. Под ред. Л. Соболева. 

Предисловие М. Каратаева. Алма-Ата, 1957. Кн. 1. Пер. А. Никольской, 

Т. Нуртазина, Л. Соболева. 411 с., кн. 2. Пер. А. Никольской, 

 

Л. Соболева. 418 с.Ауэзов М. Путь Абая. Роман. Кн. 1. Авторизов. пер. 

 

Л. Соболева. 396 с. Кн. 2. Пер. Н. Анова, З. Кедриной. 448 с. Послесловие:  М. Ауэзов. Автобиография.

Ауэзов М. Путь Абая. Роман-эпопея: В 2-х кн. Авторизов. пер. 

Вступит. статья З. Кедриной (с. 3–28): М. Ауэзов. Автобиография.

Ауэзов М. Путь Абая. Роман. Авторизов. перевод Л. Соболева.  

М., 1952. 399 с. То же: Алма Ата, 1957–1958. Кн.1. 396 с., кн. 2, 448 с. То 

же: авторизов. пер. Под ред. Л. Соболева. Предисловие М. Каратаева  

(с. 7–29). Алма-Ата, 1960. Кн. 1. 864 с., кн. 2. 844 с.

Ауэзов М. Путь Абая. Роман-эпопея: В 2-х томах. М., 1965. 

Предисловие З. Кедриной: М.О. Ауэзов (с. 5–18).

  


105

Л. Соболев – М. Ауэзову

№ 75       

20 января 1948 г.

Дорогой мой Мухтарушка, наконец, кроме основной 

работы, закончил и всю мелкую возню с правкой, с лов-

лей блох во всех восьми экземплярах и сдал все по издатель-

ствам. Сажусь писать это письмо, в котором бу дет множе-

ство деловых вопросов. Чтобы тебе легче было в них разо-

браться и проще ответить, разбиваю письмо на главы.

1. Об издательствах

Роман получился объемом в 21 печ. лист (точнее – 

20,84 п. л.). Кроме естественного сокращения многослов-

ности Никольской, ко торая, видимо, брала из подстроч-

ника все варианты (напр.: его ху дое, истощенное, испитое 

лицо) часть сокращений вызвана и самим тобой: у тебя ча-

сто встречаются повторения. Напр. (с. 566–567 Ник.) дваж-

ды говорится о том, что Абай поручил Жиренше и Уразбаю 

поехать в Сыбан и Керей для расследования. Много повто-

рений в буране, когда совещаются о дороге. Кроме того, я 

сокращал повторения типа: “Он не был согласен с ним, ему 

каза лось, что все должно сделать иначе. – Нет, – сказал он, 

– мне кажется, это надо сделать совсем наоборот”. Это я со-

чинил, но мо гу, перелистав рукопись, привести тебе мно-

жество таких оборотов. Сокращение этих кусочков в целом 

дало порядочное число строк.

Присланные тобой сокращения для “Дружбы народов” 

сделаны тобой очень удачно. Они дали по моему готовому 

тексту 4,52 п. л. К ним прибавились мои (внутри фраз, глав-

ным образом) на 2,44 л. Вариант получился неожиданно для 

меня удобочитаемый, плавный и хороший: откровенно го-

воря, я очень опасался такого сильного сокращения. Кое-

что из выкинутого тобой я восстановил: напр., мысли Ку-

нанбая после разговора с Даркембаем в 1-й главе. Это очень 

важно для образа Кунанбая, о котором и так во второй кни-

ге говорится немного. Есть и ошибки, которые я понял, уже 

перечитывая начисто отпечатанный вариант. Нельзя было 

не оставить хоть коротенький разговор с Азимбаем, иначе 


106

непонятно, как Такежан снова стал волостным. Попробую 

восстановить это в гранках. Неверно и то, что вылетела вся 

главка встречи Абая с детьми (конец 5-й гл.), она важна в 

теме: Абай – русская культура.

Черновой экземпляр варианта “ДН” я посылаю тебе, он 

может при годиться для работы для “Молодой гвардии”, о 

чем ниже.

Работа по сокращению сильно задержала общую работу 

над ро маном. Скосырев торопил сдать в набор к началу ян-

варя, а такие сокращения внутри абзацев – вещь кропотли-

вая, отнимающая очень много времени.

Со здоровьем мне не повезло. В начале декабря, в разга-

ре ра боты, меня неожиданно хватил сильный приступ моей 

жабы: вышел из строя на девять дней, совсем не мог садить-

ся к столу, видимо, сказалась усталость за ноябрь, когда я 

просиживал над романом по 14-16 часов в день, что врачами 

мне было вообще запрещено. Но иначе сделать ничего было 

нельзя: когда я пробовал облегчить работу и править Ни-

кольскую по ее экземпляру, получалась форменная чепуха, 

настолько плохо сделан был ею текст. И приходи лось опять 

брать машинку и перепечатывать исчерканные страницы.

К концу декабря, когда остался лишь конец 6-й гла-

вы и 7-я, у меня открылась моя дырка на шее, на этот раз 

очень серьезно. Пролежал неделю, провалялся и Новый год, 

встретив его в бреду, в котором, кстати сказать, между про-

чими персонажами участвовал и наш милый Абай. 

Это вышло очень досадно, ибо до этих моих несчастий 

работа шла хорошо, и я был уверен, что сдам все 15 декабря, 

О. М. не успевала даже печатать, пришлось вторые три эк-

земпляра дать другой машинистке.

Труднее всего далась 5-я глава (о Михайлове), на нее 

ушло нео жиданно много времени, отчасти из-за плохого 

текста Никольской, отчасти из-за Чернышевского. Монолог 

Домны был абсолютно без вкусен: она сделала его в отврати-

тельном ложно-народном стиле с всякими “хучь”, “пущай” 

“анчихристовой лестью” и прочими красота ми пейзанского 

разговора, совершенно в традиции дам-писатель ниц из “За-

душевного слова”, сюсюкавших по-простонародному.

Вообще, Мухтарушка дорогой, только из любви к тебе 

и к Абаю я закончил эту бессмысленную и вредную работу 


107

очищать перевод от Никольской. Если будет время, в конце 

письма я выпишу на иболее занятные перлы этого “перево-

да”. Повторяю – если ты хо чешь, чтобы я закончил для рус-

ского издания весь твой роман, – избавь меня от Николь-

ской. Это – мое твердое решение, или, как говорят у тебя: 

“Это мое самое дорогое редакторское пожелание о тебе”.

С Чернышевским пришлось лазать в книги и справоч-

ники, ибо у тебя что-то неладно получилось с годами его 

ссылки, отсюда изменилось многое и в монологе Михай-

лова. Об этом смотри во втором разделе письма, в замеча-

ниях.


Итак, экземпляры сданы:

1-й – в Гослитиздат 

1-й – в изд. “Советский 

 

   писатель”.2-й – тебе    

 

2-й – Сталинский комитет.3-й – мне для гранок 

3-й – ушел на сокращения 

 

 

  

“ДН” и посылается тебе 

 

   для 


“М. 

Гв.”


Кроме того, перепечатан вариант для “ДН” – 333 с. – 

13,8 п. л. Пришлось еще раз перепечатать и потерянную то-

бой 1-ю главу, кото рой в гостинице не нашли. Оригинал  ее 

я положил в экземпляр для Сталинского комитета (лучше 

читать), а копию – в твой.

Не хватает, оказывается, еще одного экземпляра – для 

читки художникам, в Госиздате, чтобы не задерживать их 

работы. Дам им читать свой.

В посылаемом тебе экземпляре (без 2-й главы, которую 

ты полу чил у меня в Москве и, надеюсь, не посеял) я поме-

ток не делал, рассчитывая, что его же ты передашь Есбаты-

рову. Его я так и не увидал в Москве, так как редко приезжал 

с дачи, все время ра ботая, а уехал он неожиданно: собирал-

ся ехать в начале января, и я хотел послать с ним 3-6-ю гла-

вы тебе, но неожиданно он сорвал ся в ночь под Новый год, 

о чем я узнал после. Так что договора с ним я не подписы-

вал, поручаю это тебе. Хотелось бы назначить гонорар как в 

Госиздате – по тысяче.

В этой части письма, называемой на дипломатическом 

языке преамбулой, следует упомянуть и о том, как про-

шло выдвижение “Абая” на Сталинскую премию. Я имел 


108

до этого разговор с Фадее вым, опасаясь, что будут возраже-

ния со стороны остальных чле нов президиума – мол, ни-

кто не читал. Фадеев обещал всячески поддержать мою ре-

комендацию. Но вышло даже и не так. Я сгово рился с Евге-

новым, что он выступит первым от нац. бюро (Скосырев ле-

жал больным), а я – после него, когда выяснится настрое-

ние остальных. Евгенов отговорил, потом слово взял Фаде-

ев и произнес дифирамб, сказав, что “Абай” – лучший из 

романов не только национальных литератур, но, пожалуй, 

и вообще в советской литературе этого года; что упреки в 

“любовании прошлым” – необоснованны и вздорны; что 

роман дает вполне законченный образ Абая и т. д. Когда он 

кончил, и я попросил слова, он меня перебил: “Леня, сто-

ит ли еще говорить, вопрос вполне ясен для всех”, – и тут 

же предложил голосовать. После такого залпа все руки под-

нялись. Так что – поздравляем, на чаек с вашей милости, а 

лучше – на вод ку, ибо чаек нынче больно дешев. Таким об-

разом, комит-алса, надо полагать, что Фадеев так же будет 

вести себя и в комитете. Таня, которая эту неделю живет у 

нас, на даче, по утрам приходит ко мне со стандартной фра-

зой: “Привет от Абая через Дандибая и Даркембая”, – это 

она набралась от О. М., крутясь возле нее, когда та печатает. 

В последние дни она заменила стариков – Какитаем и Ки-

сатаем.

Этим же приветом тебе я кончаю преамбулу, айналай-ын роман твой.

2. Вопросы и замечания для исправления в гранках.

(страницы идут по моему тексту, страницы по Николь-

ской оговорены буквой Н: 245-Н). Прошу тебя ответить на 

все вопросы по порядку – да, нет – в случае моих переделок 

и подробно при пояснениях.

Вопросы идут по порядку страниц независимо от важно-

сти. Часть этих замечаний учти при издании на казахском.

1-я глава

1. 2 с. Переделал “сходство с Такежаном” на “сходство с 

Абаем”, иначе читатель 2-й книги ничего не поймет.

2. 9 – Дай сноску – “хазрет”.109

2-я глава

3. 62 – Проверь сноску об ауле. Кроме того, сообщи, 

как по-казахски “соседи” (“консы”, что ли). Лучше ввести 

это слово по всему роману, подобно жатакам, а то “соседи” 

очень путают.

4. 69 – Служанка Айгерим – Катша – упоминается один 

раз, а дальше везде – Злиха. Лучше оставить одно имя, со-

общи какое.

5. 71 – Биржан поет: “Не жди от меня ни пользы, ни 

зла”. Неприят но “ни пользы”: вроде теории “чистого ис-

кусства”, и не сходится с оценкой Биржана, даваемой Аба-

ем на 72 с. Так ли у тебя, или это сочинение Никольской, 

Пришли подстрочник. 

6. 74 – Абай здесь говорит с Базаралы на вы, а дальше 

везде на ты. Что правильно?

7. 106 – Здесь хорошо было бы вставить строфу “Жиырма  

бес”, она хо рошо подготовит импровизацию Биржану (тема 

молодости). Надо взять четыре строки – о двадцати пяти го-

дах, пришли подстрочно.

8. 116 – Кровожадный Абдильда (с. 148) – так ли?

9. 89-Н. Тут Биржан – среднего роста, а на следующей 

странице высокий. Учти в каз. изд.

3-я глава

10. 148 – В приезде Оспана сделал перестановку фраз 

для ясности его настроения.

11. 152 – Сколько лет Шаке? И сколько в это время Шу-

бару? (Это свя зано с пунктом 70.)

12. 159 – Атайку я выкинул – по Далю, она водится на 

Камчатке (2) –оставил только варнавок. Проверь, та ли 

дичь (по раскраске).

13. 165 – Параллель с “Дубровским” у Ник. совсем не-

понятна. Сделал, как понял. Так ли.

14. 172 – Выкинутую тобой “щедрость” Кунанбая я вос-

становил, доба вив оценку ее Каратаем (2-й абзац). Мне ка-

жется важным подчеркнуть ханжество Кунанбая. Кроме 

того, при выкидке этого пропадает мотивировка Нурганым 

об одежде. Подтверди согласие. 

15. 172 – Смягчи физиологизм отношения Нурганым к 

Базаралы.110

16. 174 – С Фаизовой разобрался, что у тебя нет этой по-

шлятины о “красивой полной груди”, которую выпятила 

Нурганым.

17. 175 – Очень важно. Подозреваю сильный вздор. В 

казахском тек сте здесь нет слова “шабарман”, а есть “атша-

бар”. Я понимаю остроту на с. 181 так, что “атшабар” пере-

делали в “шабарман”. По Никольской же получается, что 

есть два слова: “шабарман” – посыльный и “сабарман” – 

мучитель. Так ли это?

А если не так, тебе нет оправданий. Как же ты просмо-

трел это. Ой, Мухтар, ты же и не читал произведения Ни-

кольской, ей-богу: признайся, теперь уже все кончено…

18. 176 – Разговор Абая со стариками я выбросил: он 

повторяет все, что они говорят дальше в позднейшей тво-

ей вставке.

19. 186 – Переставил абзац, он здесь более к месту.

20. 193 – Изменил выкрик Кошкина – а то непонятно, 

почему бьют Базаралы, если нагрубил Уразбай.

21. 194 – Переставил вход Лосовского, а то теряется по-

следовательность событий и смысл его реплики о непопра-

вимой ошибке. У тебя он говорит это, когда юрту уже лома-

ют. Учти в каз. изд.

22. 199 – Ты знаешь, как зовут Акбаса – имя, отчество, 

фамилия. Что такое “Андреевич” – фамилия или отчество? 

В устах русских “адвокат Андреевич” звучит нелепо, если 

это отчество. В авторском тексте тоже звучит нехорошо –

Акбас, адвокат Ан дреевич, просто Андреевич.

23. 200 – Надо установить, кто такой Лосовский. Что ты 

имеешь в виду, говоря “советник”. Должность в обл. управ-

лении или чин (надворный советник).

24. 202 – Рассуждения Абая об общности гнева наро-

дов несколько туманны. Я понимаю, что Абай не мог дой-

ти прямо до мысли о классовости общества, но сравнения с 

тигром и орлом уж слишком общи.

Перевод Фаизовой мне ни в чем не помог. Надо что-то 

про яснить тебе самому. Место кардинальное, тебя могут 

покрыть.


25. 211 – Акбас добился административного разбира-

тельства. А во вставке (с. 213) это сделано Хорьковым из 111

своих соображе ний. Неувязка. Или оставить. Никто не за-

метит...

26. 211 – Переделал вход Михайлова, иначе читатель его 

не узнает, а фамилии его в этом абзаце никак не дашь – все 

идет в вос приятии Абая, он же Михайлова еще не знает. 

Учти в каз. изд.

27. 213 – Во вставке изменил фамилию: Хомутов у тебя 

надзиратель каталажки.

Старик Золя заводил картотеки второстепенных персо-

нажей. Метод, очевидно, правильный.

Вообще вставку эту я порядком изменил. Подтверди 

согла сие или выправь.

28. 216 – Хорьков у тебя говорит Абаю на вы. Мне пока-

залось лучше изменить на ты, чтобы подчеркнуть либера-

лизм Лосовского, да и вряд ли крупный чиновник стал бы 

говорить со степня ком-киргизом на вы. Даже мировые су-

дьи говорили с кресть янами на суде на ты (Чехов, Королен-

ко). Как ты думаешь?

29. 219 – “Тройка рыжих” – по-русски звучит комично. 

Кроме того, в русском лошадином языке нет ни белого, ни 

рыжего коня: есть “серый” и “гнедой”. Заменил на гнедых.

30. 220 – Проверь мотивировку Абая. У Н. написано: 

“Иначе он чувствовал бы себя преступником”, а почему – 

непонятно.

31. 224 – Манас острит с Баймагамбетом об Абае с де-

вушкой. Значит, он уже узнал, что Абай с ней наедине. Тог-

да непонятно, почему он так поразился, войдя, что даже не 

пил кумыс. Я выкинул это.

32. 226 – Последняя строка – “человек справедливый” 

не сходится с характеристикой Лосовского, данной Михай-

ловым во вставке. Учти в каз. изд.

33. 245 – Непонятно, что раньше думал Абай об истории 

ислама. По чему он обрадовался словам Михайлова – пото-

му ли, что Ми хайлов подтвердил его собственные мысли, 

или потому, что тот сделал для него открытие?

4-я глава

34. 272 – Дутбай – это он впоследствии волостной (в 6-й 

гл.). Надо там об этом сказать.


112

35. 273 – Мне показалось очень заманчивым закончить 

стихи полно стью – очень подходит к состоянию Абая (“Те-

перь я его забыл – тот язык...”) в его расхождении с Айге-

рим. Но полез в Абая, увидел, что стихи помечены 1894 г., и 

оставил эту мысль.  

Потом все же вставил конец стихотворения в 7-й главе 

(см. п. 87), там очень хорошо монтируется со следующим 

абзацем.

Хотел бы, чтобы ты согласился, хотя и в 7-й главе стихи 

еще Абаем, выходит, не написаны, но почему они не могли 

в нем звучать?

36. 275 – Несколько прояснил мотивировку Есхожи. 

Подтверди.

37. 278 – Перевод стихов был ужасен: Никольская не-

осторожно обошлась со словом “сэри” и сразу запахло от-

хожим местом: “Усери для полета”...

Сделал свой. Оцени, так ли.

38. 280 – Когда же успели поставить юрту, если она шла 

вместе с поездом невесты? Вычеркнул ее в описании кара-

вана, черт с ней, может ее отправили багажом большой ско-

рости вперед.

39. 280 – “Дождавшаяся свадебного веселья молодежь” 

не вяжется с недружелюбной встречей сэри и портит умное 

решение Дутбая. Вычеркнул и советую сделать то же и тебе 

в каз. изд.

40. 288 – Абай отвечает отцу: “Как хочешь...” Это очень 

невыразительно в такой драматической сцене. Не знаю, как 

было у тебя. Я поставил резче: “Уйду. Навсегда”, – чтобы 

подчеркнуть пол ный разрыв с отцом. Скажи свое мнение. 

41. 289 – В словах Амира у Н. был какой-то бред: “Если 

горькой жизни нашей тебе жаль стало”. Получается, что Ку-

нанбай жалеет их. Я оставил лишь тему отчаяния и юноше-

ской непре клонности Амира – “не боюсь я тебя”.

42. 291 – Переставил фразы в монологе Шаке. Проверь, 

так ли.


43. 291 – Надо бы здесь сделать коротенькую вставку о 

наружности Шаке, в смысле элемента времени – он толь-

ко что был маль чиком в охоте со стволом, а теперь в бура-

не – уже взрослый.

44. 292 – Все-таки решение Абая пустить Амира к Кок-

ше не очень правильно, и Айгерим в своей критике абсо-113

лютно права: выхо 

дит, Абай позволяет Амиру дразнить 

Кокше и раздувать утих шую было вражду. Я прибавил фра-

зу “а Кокше уже успокоились” – но и это не очень выручает 

Абая. Подумай всерьез.

45. 298 – Неладно со временем: когда же Абай успел ле-

том купить Карашолака, если он вернулся из города позд-

ней осенью. И как Турганбай мог следить за его летней 

линькой. При думай что-нибудь, может, в прошлом году ку-

пил, что ли?

46. 305 – Вставил: “Видимо, кто-то – Шаке или Сма-

гул – выпустил пти цу...” Иначе всем надо удивляться, отку-

да взялся еще один беркут, и неожиданность появления Ка-

рашегира пропадает.

47. 307 – С трудом разобрался, кто же выехал навстречу 

Абаю, и поняв, перечислил их всех, чтобы читатель не му-

чился, по добно мне.

48. 309 – Каламбур о Карашегире не поддается переводу. 

Я заменил другим. Подтверди.

49. 309 – “Гончая на него выгонит” – у Ник. Вероятно – 

гонщик? Ибо – 1) откуда взялась собака. Чем же хвастаться, 

если лисицу берет не беркут, а собака.

50. 311 – Сделал перестановку – замысел Жиренше, а то 

разбивается действие. 

51. 312 – Сноску о чае, коей горжусь справедливо как 

исследователь, безвозмездно отдаю тебе для каз. изд.

52. – 313 и дальше. Внимательно прочти весь розыгрыш 

Жиренше. Я кое-что подчеркнул, кое-что проявил, чтобы 

читатель понимал смысл розыгрыша. В частности, усилил 

хвастовство Абая беркутом. 

53. 320 – Уточнил, кто куда едет.

54. 323 – И дальше. В буране кое-что сократил, было 

много повторений.

55. См. раздел 3. Опять неладно со временем. Когда Ай-

герим успела родить второго сына? Ведь прошло одно лето? 

Кроме того, если так, как Тураш мог начать учиться в четы-

ре года? 

5-я глава

56. 352 – Начало несколько переделал, все дал через 

Байторы.

8–1184


114

57. 353 – Опять неладно со временем: 1881 год (убийство 

Александра ІІ), значит, Абаю 36 лет. То есть с начала романа 

прошло 10 лет. А этого времени не чувствуется.

58. 357 – Чудеса!.. В переводе Ник. (с. 444, 5-я стр. 

сверху) они выехали на тройке, а едут на паре (там же, стр. 

17-я сверху). Предпо ложим, один конь подох. Но тогда 

Абай, отдав жатакам одно го коня (388 с., 427-Н), должен  

уехать домой на одном коне. Уезжает же он все же на паре. 

Конь чудесным образом воскрес. Но, видимо, эти пережи-

вания бедного коня не прошли даром: подох он саврасым, а 

воскрес рыжим (с. 484-Н).

Будучи человеком не мистического нрава, я эту историю 

с временной смертью коня из романа выпустил, предоста-

вив Абаю путешествовать на тройке без особых приключе-

ний.


В каз. издании можешь, конечно, это оставить, но сове-

тую тебе сделать отступление, объясняющее это чудо.

59. 358 – В репертуаре Баймагамбета числится “Хромой 

француз”. Ты об этом забыл, и Абай во вставке к 7-й гла-

ве рассказывает Лессажа впервые. Надо вычеркнуть тут или 

изменить в 7-й гл. (с. 490).

60. 361 – Все, что говорит Михайлов об освобождении 

Чернышевского, пришлось выпустить. В материалах о Чер-

нышевском я не нашел ничего, что говорило бы хотя бы 

о проекте его освобождения. Он просидел в Вилюйском 

остроге (а не в Нерчинске) до 1883 года, и в 1881-м говорить 

об этом рано.

Не знаю, какие были основания у тебя. Проверь, и тог-

да измени мой текст. Но пока что, во избежание разговоров 

в изд-вах, на что мне нечего будет ответить, я оставляю так, 

как посылаю тебе.

61. 363 – Помнится, ты подчеркивал “Ишютин”. По ма-

териалам моим –Ишутин.

62. 364 – Поставил старый стиль – 19 мая.

63. 368 – Бытовало слово “сицилист”, а не “социалис”.

64. 371– Прибавил: “рядовой, да еще и отставной”. Со-

гласен.


65. 378 – Переставил сюда входной абзац из начала сле-

дующей главы.115

66. 384 – Карашолак Кзылмолинской волости. И беркут 

– Карашолак. Назови другой аул.

67. 403 – У тебя (или у Ник.) “три сына Кунанбая”, а 

Шубар – 1 внук, а не сын, и это путает читателя.

68. 402 – “Четыре рода – Тобыкты, Сыбан, Керей и 

Уак”. У тебя то Сыбан, то Найман, так же и в тяжбе Сали-

хи – кереям противо поставляются то сыбанцы, то найманы.

Я оставил везде только Сыбан, а то русский читатель за-

путается.

69. 406 – Реплики Шаке, объясняющего церемонию 

встречи, я передал Асылбеку: как бывший волостной, он не 

может удивляться этому.

70. 407 – Шубару 24 года, а он у тебя младший брат Шаке. 

Значит, Шаке сейчас не меньше 26. Спрашивается, сколько 

же лет ему на с. 158. Там он совсем мальчик, лет 14-15. Либо 

прошло 20 лет, что не сходится по детям Абая, или тогда ему 

было добрых 22 – и он не юноша, как описан.

Вот, Мухтарушка, еще загвоздка времени. ...Я сделал 

Шубара просто братом Шаке, не так заметно.

71. 407 – Характеристику Шубара я перенес из сцены с 

Байкокше сюда, она тут более уместна.

72. 414 – Почему Такежан, в особенности Шубар, гово-

рят старику Байкокше на ты и так грубо? Надо это объяс-

нить.

73. 415 – Какая печать (2-я стр. снизу) – старшины или волостного? Непонятно. Если Дутбая – как Кокпай ее запо-

лучил? И зачем ты подчеркиваешь, что Кокпай – родствен-

ник Дутбая?

74. 419 – О толмаче (3-я стр. сверху) я вставил, чтобы не 

получалось впе чатления, что Кокпай слушает Лосовского 

по-русски, иначе пропадает эффект его обращения к Абаю 

на с. 421.

75. 430 – Сделал вставку о Лосовском, чтобы подтвер-

дить мнение о нем Михайлова. Согласен ли? По-моему, она 

очень нужна.

76. 433 – Разъяснил по своему разумению насмешку 

Шубара (предпоследний абзац).

77. 438 – У тебя: “Абай и вида не подал, что заметил это” 

(т. е. что решение его тяжело для Такежана. 554-Н), а тремя 116

строками ниже он говорит: “Я отлично вижу, что вы мое ре-

шение считаете тя желым”.

78. 449 – Абай рассматривает лицо Салихи (570-Н), и ты 

пишешь: “Но, стоило ей заговорить, как...”. Когда же Абай 

это увидел, если она заговорила лишь после первого его во-

проса, а рас сматривать ее он начал, лишь когда они оста-

лись вдвоем.

Я переставил это ниже.

79. 450 – Абай говорит Салихе на вы, и это очень хоро-

шо. Но надо обусловить переход на ты (если это не Ник.).

Я сделал это в его первой фразе последнего абзаца. А мо-

жет быть, весь разговор надо оставить на вы?

80. 452 – Я переделал бредовые стихи Ник., где в воде 

черви едят тело. В воде этим занимаются главным образом 

рыбы и раки. Соответственно изменил и слова самой Сали-

хи (1-я стр. сверху).

81. Абай определяет пеню: “двойной калым”. Но кереи 

получили на 50 верблюдов основной и 25 дополнительный. 

Тогда “двой ной калым” составит  75 x 2 = 150 верблюдов, а у 

тебя 100. Изменил слова Абая: пеню в 25 верблюдов.

82. Конец главы. Выпустил сватовство Акылбая – оно 

ничего не дает, лишнее.

83. 461 – Опять проклятый вопрос времени: “двенадца-

тилетняя Гульбадан”. След., с 1-й главы прошло четыре года 

(с. 54 – ей восемь лет). Если же считать по Абаю, которому 

сейчас уже 36 и в первой главе 26, то Гульбадан сейчас уже 

18, Абишу 20, Магашу 13.

84. 466 – И тут же опять: у Салтанат уже двое ребят. Де-

вочку я своей властью сделал грудной, но и это не помогает. 

За два года народить двух детей, да еще так, чтобы один бе-

гал на Полковничьем острове, немыслимо даже при стаха-

новских темпах.

Так-то, Мухтар дорогой, пошевели мозгами, спасай по-

ложение.

85. 464 – Уф... Еще заметил: если Гульбадан сейчас 12 

лет по с. 461, то Абишу со с. 54: 10 + 4 = 14, и он не переро-

сток для школы, а Магашу 3 + 4 = только 7, и отдавать его в 

школу рано.

Если же верить возрасту Абая, то Гульбадан сейчас 18, 

Абишу 20, и его надо уже не учить, а женить.


117

Волк, коза и капуста... Мухтар, разберись ты со своими 

детьми и со временем и установи что к чему. А то досужий 

критик подсчитает все это, как я, и съест тебя, да и меня в 

придачу!

86. 470 – Мне не нравится мотивировка псевдонима 

Абая. “Правдивая и требовательная душа” выбрала бы несу-

ществующее имя, а не сваливала бы свои стихи, в качестве 

которых она сама не уверена, на живого поэта. Не очень это 

этично, подумай сам. И поправь. Лучше бы объяснить это 

юмористически, как это идет в 7-й главе, а не столь превы-

спренне.


87. 475 – См. п. 35. Ввел весь текст стихотворения.

88. 477 – Вместо “Я вам пишу” взял эту цитату, она сра-

зу дает свежесть. 

89. 490 – “Хромой бес”, см. п. 59. 

90. 478 – Абай и Мухамеджан говорят мулле на ты. Я из-

менил, мне кажется это невероятным. 

91. 491 – Ты не выполнил обещания: надо дать вставку, 

как Шубар — волостной с тенденцией вырасти в жулика – 

стал акыном, да еще уважаемым. Обязательно надо объяс-

нить.


92. 491 – Опять время. Магашу 18 лет. А по п. 85 ему 

было в 6-й главе 7. Ну пусть “несколько лет” первой фразы 

7-й главы [равняется] четырем-пяти годам. И то ему толь-

ко 12.


Если же ему и впрямь сейчас 18, то Абишу в 6-й главе 

было 20. Опять не выходит...

93. 492 – Исхак, сын Ирсая. Имя путается с волостным 

Исхаком, братом Абая. Кроме того, у Н. он на с. 616 сын Ры-

спая, а на 625 – сын Ирсая. 

Чей же, в конце концов, сын этот сукин сын?

94. 615-Н. – Копай вдруг стал “человеком геркулесов-

ского сложения”, каким он не был в 6-й главе. Я убрал, учти 

в каз. изд. 

Шубар – один из младших братьев Абая. То же.

95. 492 – Надо выправить остроту Шубара: “Если этот 

старик будет всё цвести”.

Во-первых, Абай еще не старик, ему только пятьдесят, 

а то и мы с тобой – старики, а это обидно; во-вторых, луч-118

ше дать что-нибудь ближе к цветению; дерево, куст, не знаю 

что.

96. 493 – Рассказ Кокпая надо привести в соответствие с поправкой по п. 86.

97. Кокпай во вставке назван “юношей”. Не выходит. 

Учти.

98. Не знаю, чего в тебе больше: лености или упрямства. Бу ду ругаться: сколько раз просил я тебя дать подстрочник 

подлинного абаевского перевода письма Татьяны. Так и не 

дождался.

Сочинению Никольской я плохо верю. Чувствую, что из 

это го можно было сделать настоящую конфету – подумай, 

как ин тересно прозвучали бы абаевско-пушкинские стихи.

Видимо, ты не хочешь. Оставляю это на твоей совести.

99. 501 – Несправедливо много о Какитае – появился в 

конце романа: а о нем целая страница. Ну, пусть живет. Да и 

денег жалко – целую страницу выкидывать.

100. 501 – Ввел начало стихов, так много лучше, а то не 

поймешь, где Абай, где Пушкин.

101. 507 – Перевод дал Липкина. Не ахти какой, но все 

же лучше виршей мадам.

102. 512 – Пришли подстрочник стихов. Перевод Н. уди-

вительно сер и невыразителен, даже ритма не чувствуется.

103. 514 – Взгляд Улжан полон ненависти. Так ли? Я по-

ставил – “презрения”.

Фффу... Все. Если чего не забыл. 

В ответ на все это прибавь и собственные замечания по 

страницам. Сделаю все в гранках, которых жду не раньше 

чем че рез месяца полтора.

3. О времени, протекающем в романе 

Ты был абсолютно прав в самокритическом замечании, 

что с временем у тебя неблагополучно.

Давай условно считать время действия глав, начиная с 

твоего утверждения, что в 1-й главе Абаю 26 лет. По содер-

жанию и по его образу этот возраст ему подходит. Итак 1-я 

глава происходит в 1871 году.

Произвел анализ по времени, и вот что выяснил. Часть 

замечаний, приведенных выше, отпадает (в частности, я 

спутал Абиша с Акылбаем на с. 54, от которой танцевал).119

Вот что получается:

1-я глава. Абаю 26 лет, следовательно, 1871 год. Глава 

начинается весной, кончается этим же летом. Абай женил-

ся на Айгерим. Возрасты: Абай – 26, Акылбай – 10, Гульба-

дан – 8, Абиш – 6, Магаш – 3.

2-я глава – выходит, тот же 1871 год: Айгерим – молодая 

келин, свадебный платок. Глава начинается и кончается ле-

том. Возрасты те же.

3-я глава – по моим подсчетам занимает три года: 1875, 

76 и 77-й.

Опорный пункт – возвращение Кунанбая из Мекки, где 

он провел четыре года. Т. е. 1871 + 4 = 1875 (первая главка).

Тут же дети учатся у Кишкене: Гульбадан 8 + 4 = 12, 

Абишу 6 + 4 = 10, Магашу 3 + 4 = 7. Возможно, мог родить-

ся и Тураш, ему два года. Шаке тут по описанию лет 14-15. 

Запомним это.

Вторая главка – бунт в Ералы. Очевидно, лето того же 

1875-го. Третья главка. Абая берут на поруки летом (с. 210, 

Макиш говорит: чуть лето – все в горы. Летом и разговор с 

Салтанат – “горячие летние лучи” с. 222) Какое же это лето 

– того же 1875 или уже 1876 года? Если 75-го – Абай сидел в 

ката лажке, видимо, совсем недолго.

В этой же главке он проводит всю зиму в библиотеке. 

Значит отъезд с Лосовским на выборы летом происходит в 

1876 или 77 году.

4-я глава – видимо, 1876 год. Она начинается тем же ле-

том (крики Дильды). Абай осматривает зимовку, вряд ли ее 

строили два года, зна чит в каталажке он сидел недолго, и все 

кончилось тем же ле том 1875 года, и выехал он в степь в 1876 

году осенью (с. 258). Этой же осенью происходит и свадьба 

Умитей (осенняя заря, с. 285).

В третьей главке – глубокая осень и зима 1876 года. Но 

в конце ее ползает второй сынишка Айгерим. Раз ползает – 

ему около года. Значит, родился он зимой 1875 года. Воз-

можно, но жаль, что об этом ничего не было сказано.

5-я глава. Точная дата, убийство Александра II: 1881 год. 

Вторая главка – лето. 

6-я глава того же года, третья – то же. Возрасты в тре-

тьей главке: 120

Абаю – 36. Гульбадан – 18. Гульбадан уже девушка, а 

в повозке она выглядит действительно двенадцатилетней. 

Абиш – 16: Абиш уже юноша, а он написан как мальчик. 

Магаш – 13. Магашу 13 лет, а он говорит как восьмилет-

ний. 


Значит, вот где ошибка, она и путает восприятие.

Надо что-то делать, Мухтар! Образы детей не те.

Замечание о Салтанат отпадает: они виделись с Абаем 

в 1876 году или в 75-м, прошло пять или шесть лет, и маль-

чик, точно, мог бе гать по острову. Видимо, поэтому я ин-

туитивно вставил на с. 466 фразу: “Встречалась ты с ней за 

эти годы?”.

7-я глава – дата точная, время перевода “Татьяны” – 

1887-й,  Абаю – 52, значит, он не старик (п. 95). Магашу 19 

лет, а не “нет еще восемнадцати” (п. 92).

Выводы: 1) В начале 3-й главы надо дать ссылку, что 

прошло четыре года, но конечно не сухо. 2) То же в начале 

5-й главы – еще четыре года. 3) Исправить описание детей 

в поездке в город.

Тогда никто не придерется.

4. О названиях глав

Названия глав не устраивают никого – ни меня, ни из-

дательства, ни журнал. В них нет подтекста, нет системы, 

перевести их край не трудно, так чтобы звучало по-русски. 

Хотя бы 1-ю главу: “По скользкому насту” – образ зимы, а 

в главе весна и лето. Передать по смыслу: “Легкая дорога”, 

“Накатанный путь” – получается по хабство, если вспом-

нить что в этой главе Абай женится на Айге рим. Главное же 

– я не вижу выражения событий и чувств этой гла вы в обра-

зе скользкого наста: в чем здесь легок путь Абая. В том, что 

он делает важный шаг в жизни, который причинит ему по-

том столько неприятностей в семье, – вторую жену?

“В песне” и “Снова в песне” – куда ни шло, но это не 

вяжется с системой названий глав образами пути. 

“На охоте” – невыразительно и не по существу. В этой 

превосходной главе (едва ли не лучшей во всей книге) идут 

такие собы тия, как разрыв с отцом, встреча с Тогжан, охлаж-

дение Айгерим – и вдруг “На охоте”... Совсем нехорошо.

“На новом перевале” – единственно подходящее назва-

ние из этой системы.


121

“На холме” – требует объяснения в тексте поэтическим 

образом холма суда, холма вражды.

Нет, Мухтарушка, ты ленив, как Абай и Ербол вместе 

взятые: ты тоже предпочитаешь свежий кавардак тому, что-

бы сесть на ко ня и ехать на охоту. Вернее – ты предпочи-

таешь кавардак системе. Время у тебя есть, подумай и сочи-

ни хорошие, выразительные и по этические названия глав.

Словом, одевайся и садись на коня. Иначе я своей вла-

стью оставлю в книге – глава первая, глава вторая... что я 

пока и сде лал впредь до получения от тебя новых названий.

5. О переводе Никольской 

Характер мой, в высшей степени добродушный и покла-

дистый, тебе хорошо известен. Но и моего терпения чаша 

переполнилась. В данном случае я со всей резкостью и уже 

без всяких шуток хочу представить тебе всю беспомощность 

“перевода” Никольской, крайне дурной ее литературный 

вкус и непростительную небреж ность.

Переводя те контрольные куски, которые я выбрал для 

того, чтобы хоть что-нибудь понять, что именно написа-

но тобой, Фаизова сказала очень метко: “Это не перевод, а 

гимназическое перело жение”. Чистить этот текст было му-

кой – и чем дальше, тем все хуже, самое обидное – это то, 

что тратя столько времени и сил, все же остаешься в полной 

неуверенности, верно ли я передаю по-русски – твой текст.

Доля вины ложится и на тебя. Мне удивительно, с какой 

лег костью ты отнесся к ее работе. Ведь ты знаешь русский 

язык пре восходно, и стилистические нелепости не могли не 

кинуться тебе в глаза. Роман же свой ты знаешь уж навер-

ное лучше всех. Как же получалось так, что я делал для тебя 

открытия в первых гла вах, когда смысл написанного тобой 

искажался на ее страницах или просто исчезал, не говоря 

уже о том, что не оставалось и тени от твоей образности и 

выразительности.

Объяснить это я могу лишь твоим огромным доверием 

ко мне – все равно, мол, Леонид сам все найдет и дотошно 

выправит. Это мне очень лестно, но право же невыгодно. Я 

не поленюсь взять сейчас экземпляр Никольской и выпи-

сать оттуда наиболее примечательные ее перлы. Покажи их 


122

любому – и любой ахнет и скажет, что это не литературная 

обработка подстрочника, а просто искаженный подстроч-

ник.


Суди сам…

…Перелистал рукопись – и  пришел в ужас: если выпи-

сывать все, придется перепечатать почти все 600 страниц. 

Но для любопытст ва – и отчасти из корыстных соображе-

ний, чтобы записать эти обо роты, которых выдумать реши-

тельно нельзя, но которые крайне пригодятся мне для бесед 

с молодыми писателями, я все же попытаюсь выписать сюда 

некоторые из них. Пусть останутся для истории.

а) Она совершенно не понимает смысла того, что “пере-

водит”:


с. 41 – прочитай описание заката: “Над горизонтом по-

висла желтоватая мгла...” и дальше: “Туманное зарево на 

миг похолодело и снова сгустилось темно-багровой, что-

бы потеряв последнюю прозрачность”. Как мгла могла ока-

заться прозрачной?

с. 63 – “Травы, покачиваясь от ветра... шепчутся одно-

образно и нежно. У каждой травинки свой голос”... Как это 

может быть.

с. 64 – Абай “слагает элегические строфы: ты – наслаж-

денье души”. При чем тут элегия?

с. 36 – Из песни Биржана: “О юноши, прошли дни на-

шего свидания, уходит и моя юность. Прощайте!” – она де-

лает такие вирши:

Вы – моя молодая семья,

Покидая ваши края,

Я шепчу: Прощайте, друзья!

Похоже, как гвоздь на панихиду. И потом – почему 

“шепчу”, если дальше в тексте голос Биржана на этом ше-

поте звучит на целый ягнячий перегон, отчего и песня стала 

называться Козы-кош. 

с. 147 – Здесь у Сугура табуны серо-пегих коней, на 169 

– черно-пегих.

203 – Сокол был избит крыльями свободной атайки?.. 

Свободной от чего? от смысла?

208 – “Сейчас этот Базаралы стал для него неузнавае-

мо чужим” – вместо простого слова “совсем чужим”. Поче-

му неузнаваемо?


123

213 – Айгерим поет сложенную Абаем поминальную 

песню с искренним чувством, а Н. пишет: “Это был тяже-

лый горестный напев, подобный сегодняшнему материн-

скому причитанию Каражан”, о котором сказано, что он 

был настолько холоден и формален, что Абай даже перестал 

плакать.

215 – “У сокола, что всех смелей, В когти злой недуг 

птенца схватил...”. Когти у недуга рядом с птенцом и самим 

соколом – все путают.

249 – Бунт в Ералы. Абылгазы и Ербол повели за собой 

толпу. Это подытоживается так: “никто из них не был ни 

бием, ни старшиной, но в эти минуты они приняли на свои 

плечи всю тяжесть народного возмущения” – То есть, вы-

ходит, приняли на себя удар, направленный против началь-

ства.


208 – Давно Абай не ощущал в сердце такого круговоро-

та разнообразных чувств: обиды, раздражения, обмана, ве-

роломства, жалости... Значит – обман и вероломство – это 

чувства?


279 – Салтанат краснеет – “даже миловидный прямой 

нос вспыхивал вместе со всем лицом и лишь потом прини-

мал свой обычный цвет”.

Масса прелести в этом пассаже: нос, оказывается, может 

быть “миловидным”, он может “вспыхивать”, и у него есть 

“обычный цвет”. Бред, извиняюсь за рифму!

294 – Салтанат вообще не повезло. Ты описываешь ее 

лицо в свете луны, Абай по сему поводу разразился целой 

импровизацией, а Н., не соображая, что к чему, “перево-

дит”: “Абай сидел против нее. Лунный луч как будто вычер-

чивал его прямой нос, овал больших глаз и узкие длинные 

дуги бровей и мягким блеском освещал его глад кий откры-

тый лоб, не тронутый загаром”.

Это не описка. Чернилами вписано “его”. Значит, вер-

но. Все отняли у бедной Салтанат, а у меня – время, пока 

я разобрался с Фаизовой, с чего это Мухтар вдруг кинулся 

описывать лицо Абая, коли рядом сидит такая красавица, 

которую читатель жаждет рассмотреть?

313 – Слезы, по Никольской, оказывается, могут замер-

зать в самих глазах: “Слезы, готовые было брызнуть из глаз, 

сразу высохли. Только две крупные, холодные, как льдин-

ки, капли застыли возле широко раскрытых глаз”.124

Язык литературы беспощаден. Можно сказать “слезы 

застыли, как льдинки”, даже “как холодные льдинки” – но 

иначе поставленные слова дают эффект комический, вро-

де этого.

319 – На одной и той же странице умещается такая неле-

пость: “Длинный пожелтевший ковыль...”, “Низкорослый 

ковыль уже принял свою серебристую окраску...”.

333 – Искажено настроение и смысл песни “Жирма-

бес” переводом: 

“Веселись и пой – тебе двадцать пять, Эти годы к тебе не 

вернутся назад”. Чего же, спрашивается, веселиться? Одна 

грусть, что не вернут ся. Скажи яснее “Торопись веселить-

ся...”


346 – Амир, сидя верхом на коне, вдруг “бросился к 

Умитей”. Как это бросился? С коня вниз головой, что ли?

342 – Амиру тоже не везет, юноша делает совершенно 

комические поступки в трагических обстоятельствах. Увез-

ли его возлюбленную, и он, убитый и отчаявшийся, тоже  

уехал, “напевая какое-то печальное причитание”.

Восхитительно это “напевая”: так и слышится труля-ля! 

Нельзя же так не чувствовать русский язык,

344 – Неудачность “усери” я уже приводил. Но и про-

должение строки не лучше: “У сэри для полета упруга силь-

ная грудь”... Это долж но означать: “Проснулась душа сэри, 

распрямляя крылья”. 

Не говоря уже о пошлости звучания “упруга сильная 

грудь”, пропал весь смысл, а осталась пошлятина, попахи-

вающая и упру гой грудью мужчины, и отхожим местом.

350 – Как это можно “сверкнуть своим единственным 

давно потухшим выцветшим глазом”. Уж коли давно потух, 

тут не сверкнешь.

354 – Кстати о Кунанбае. Неужели “переводчик” на-

столько не видит героев романа, что пишет: “Кунанбай 

сверкнул на него налитыми кровью глазами...”  Это не не-

брежность, а равнодушие.

356 – В такой сильной и великолепно написанной сце-

не, как проклятие Кунанбая, Никольская вдруг вводит та-

кой равнодушный регистриру ющий оборотик, что вместо 

драматического эффекта достигает об ратного, комическо-

го: “Опустившись на колени, он совершал свое проклятие 


125

над распростертым перед ним внуком, время от времени 

указывая костлявой рукой на Абая”...

Время от времени... И как язык повернулся!

371 – Еще чудесный перл для начинающих, чтобы на-

вечно запомнили: Охотник втиснул льдинку в клюв беркута 

и “потом, охватив пище вод птицы тихо пошевеливал паль-

цами, пока льдинка не растаяла”...

И это вместо понятного и грамотного оборота “охва-

тив пальцами шею птицы”!.. По этому рецепту следу-

ет писать: “Оралбай нежно положил фаланги пальцев на 

левую грудную железу Коримбалы, и она в ответ глубо-

ко вздохнула бронхами и поцеловала его лобную пазуху, 

почувствовав сильное волнение в левом желудочке сердца”. 

Да здравствует анатомия!

Шутки шутками, но это же безобразие чудовищное!

372 – И как можно было изгадить чудесное виденье Абая 

– купающуюся красавицу (охота с беркутом), введя купече-

ское словечко белотела.

404 – Что это за “наездники по тракту”. Как она сама 

объяснит это словосочетание?

506 – Узнав о взяточничестве Жиренше и Уразбая, Абай 

горько говорит: “И я сам привлек их к делу”. Абай хочет 

сказать, что он сам вы вел их в бии, а получается, что он при-

влек их к ответственности. Вот как получается, и ничего не 

сделаешь.

225 – Еще изумительный по своей безвкусице и пол-

ному невиденью того, о чем пишет Никольская, перл, – и 

опять в месте драматическом, где благодаря такому обороту 

она достигает эффекта, совершенно обратного задуманно-

му тобой. 

Разоренный аул, утащили у жатаков юрты, выкинули 

весь их скарб. “Кое-где под открытым небом стояли старые 

сундуки, дере вянные треножники для очага, валялись сед-

ла и поломанные кровати. Местами из этого хлама торча-

ли детские головки. Наконец, показались старики и стару-

хи, одетые в остатки старых шуб...”.

Ты представляешь себе “детские головки”, которые 

“местами” торчат из сундуков, деревянных треножников и 

седел (ведь сказа но “из всего этого хлама”). Я так и вижу 

их отрубленные, как кочаны, и раскиданные местами, тут 


126

и там. И удивительно, как это “наконец показались стари-

ки” – я тоже вижу их, как они, раскидывая седла и тренож-

ники, “наконец показываются”.

Вот ведь бред, и вредный притом! А ведь у тебя все ясно: 

дети спят под открытым небом, и головки, вероятно, торчат 

из-под ветоши и рваных одеял.

536 – Чудовищный перевод поговорки я уже с тобой вы-

правил, но факт остается фактом. Вместо “Добрый конь по-

знается не в начале скачки, а в конце ее” Никольская пред-

ложила вниманию читателя такой ребус: “Минута испыты-

вает, время терпит”.

574 – Только полным нежеланием понимать то, что сам 

пишешь, можно объяснить такое интересное открытие Ни-

кольской:

Пусть черви источат тело, что ночью ласкал старик, 

Сказала – и в темные воды со скал метнулась она. 

Если девушка и точно желает отдать тело червям, ей сле-

дует лечь в нормальную могилу, ибо черви водятся там. В 

реке замысел ее обречен на неудачу: на червей ловят рыб, 

следовательно, в воде все черви уже скушаны сами, а девуш-

ку могут источить лишь рыбы и раки, что непоэтично.

579 – Надоело переписывать этот бред. Привожу по-

следнее: “будь заплатой разорванному, клином лопнувше-

му”. Клин, как известно, символ как раз обратного дей-

ствия: его вбивают для того, чтобы окончательно разодрать 

что-либо на две части.

Ну как можно было все это написать?

И как ты, Мухтар, всего этого не видел? Ведь это же бро-

сается в глаза, кстати, вспомнил:

512 – Шубар был очень доволен, “что ему удалось бро-

ситься в глаза начальству”. Нелепости Никольской могут 

бросаться в глаза, но человек, да еще такой плотный, как 

Шубар, никак не может. Да и начальство бы обиделось, если 

такой дядя бросился бы ему в гла за. То-то дров бы наделал!

б) бедность языка Никольской просто поразительна.

На одной и той же странице попадаются рядом: “соч-

ные весенние травы” и двумя строчками ниже: “прилипли 

к сочной зеленой траве” (192). Птица нападает с “отчаянной 


127

храбростью” и пятью строчками ниже – “разгар отчаянной 

борьбы” (202).

“Надо судить и вскрывать все болячки” – и  через строч-

ку “Насколько я могу судить”... (466). “Никто ничего не за-

платил”, “Абай ничего не знал об этом” – это уже не через 

строчку, а в одной фразе (476). То же и здесь: “Даркембай не 

стал утаивать от него нового злодеяния родичей. Во время 

его рассказа новый прилив стыда охватил Абая” (477). Опять 

в одной фразе: “Лосовский… начал рассказывать ему о деле, 

с которым только что начал знакомиться” (521).

Порой эта бедность языка неожиданно дает такие фоку-

сы, которые и не придумаешь для примера. Их прямо мож-

но собрать в качестве пособия для литуниверситета: “Будь-

те осторожны со словами”. Например: “Все четверо пооче-

редно подходили к Карашалоку” и строчкой ниже “К нему 

подходила его кличка” (381). Или: “Воз вращаться в шалаш, 

чтобы попробовать кавардака” и двумя строчками ниже 

“Надо попробовать его еще раз” (беркута на охоте) (380). 

Или: “Всадники спешились и стали перед конями. Все ста-

ли сове товаться” (400). Или еще замечательный пример бес-

чувствия к язы ку: “Вместо того, чтобы камнем броситься на 

лисицу, тот летел низко над землей, чуть не касаясь камней 

крыльями” (370).

Перечислять это тоже можно без конца. Но порой Ни-

кольская как бы устыдившись такой бедности словаря, 

вдруг щедро разбра сывает слова в одном абзаце, вспомнив, 

что надо подыскивать их разные, и пишет о барашке, кото-

рого втащили в юрту для зак лания: “Позаботимся насчет ба-

рашка... Втащили овцу, предназна ченную на убой. Ягненок, 

напуганный ярким пламенем, упирался” (с. 44-45 на протя-

жении девяти строк). Вот это богатство словаря...

в) несколько примеров отточенного стиля Никольской 

(едва одна десятая пометок на страницах):

“Вне себя от досады, хлопнули себя по бедрам” (389).

“Жиренше добился своего. К концу дня они кликнул 

своего жигита гонщика” (391).

“Бошей, который ружьем бил архаров” (392). Бить мож-

но палкой, но зверя бьют из ружья.

“Внимательно вслушивался в ее слова, оценивая их глу-

бину” – глубину слов (21). 


128

“Весна твердила ему о своем наступлении” (23).

Или такая бухгалтерская фраза из годового баланса: 

“Сына удерживали в городе дела по расчетам с разными ли-

цами порученные ему Кунанбаем” (36).

На тарантасе Никольская обнаруживает “багажник” 

(36), а са мый тарантас пышно называет “экипаж” (275).

Кони у нее очень избалованы: они ездят на чем, на так-

си или на тройке себе подобных, неизвестно. “Чем ближе 

кони подъ езжали к юртам” (42), “поэтому – он (саврасый) 

ехал, укрываясь, за головным конем” (399). Кроме того у них 

имеются “бедра”, на ко торые опускают камчу, а не на вуль-

гарный круп.  А всадники, в порядке низкопоклонства перед 

рыцарским западом, изменяют родной камче, “пришпори-

вая коня” на многих страницах. Представляешь себе Абая 

со шпорами. У коней, оказывается, имеются “подмышки”: 

“Каблуки бурок мелькали из-под мышек гнедого”. Вон как. 

Грудь героев, кроме способности быть упругой для поле-

та, об ладает у Никольской замечательными качествами: в 

ней может де латься черти что. Например: “Он почувствовал 

стремительные взмахи крыльев своего поэтического даро-

вания, точно спавшего в его груди” (65), “Как будто в его гру-

ди широко открылся путь к его заветным желаниям” (64).

Узнаешь ли ты свой язык в таких канцелярских фразах: 

“Пор ка, действительно, имела место” (274), “Решение вне-

запное, родив шееся во всей сложности его переживаний по-

следних суток: и не терпящее отсрочек” (66), “И после того, 

как все встречавшие ра зошлись, между Абаем и Дильдой 

тепла не возникло” (71). “Таково должно быть первое объ-

ятье влюбленных, от которого теряется сознание” (337) – 

что за ультиматум – должно быть? Или такая божественная 

фразочка: “Возможно, что на Баймагамбета, как более мо-

лодого и не умеющего скрывать своих переживаний, книги 

накла дывают отпечаток, более заметный внешне”. Но в та-

ком случае, не это думает Абай!.. Ай, ай, ай…

Абай забрасывал Михайлова вопросами, “стараясь не 

только углубить и уяснить себе отдельные стороны их преж-

них бесед” – уяснить стороны? да еще отдельные? – “и полу-

чить ответы на бездну новых недоумений” – ответы на без-

дну (450).129

“Будучи студентом… он попал под влияние своего зятя, 

мужа старшей сестры, Шелгунова и Чернышевского” (461). 

Сколько людей на не го влияло? “Скупо передав эти сведе-

ния” – прямо протокол допроса (Там же). “Каждый разго-

вор, затрагивающий вопросы жизни, неизбежно приводит к 

реальному претворению в их быту” (467), “Абаю казалось, 

что все свои беззакония этот брат вытаскивает прямо из его, 

Абаева, кармана” (471) – даже острить не хочется...

“Он мыслил шире” (95), “свои рассуждения вел шире” 

(185) – где тут русский язык и чем этот “перевод” отлича-

ется от подстрочника? “Перешел через брод” (178), “обло-

жился словарями и коммента риями” (178) – это же голый 

подстрочник! “За холодными чертами лица он видел сочув-

ствие” (189), “сняв одежду на руки Злихи” (343), “нам ли 

с тобой по-зимнему бурану разыскать шалаш” (405), “куда 

потерял их? (слова)” (428), “бросая колкие шутки в сторо-

ну Абая” (513), “должность утвержденная за Асылбеком” 

(560), “кор ни вражды были в этом скоте” (560) – корни в 

скоте, смесь зоологии

 

с ботаникой! – “говорил им то же, что думал для самого себя” (566), “нужно опять ехать сколь-

ко можно быстрее” (401), “приказав не замедлять быстро-

го хода коней” (19), “последние следы принуж денности и 

стеснения исчезли” (127)...

Что же все это такое, в конце концов? Отвечу опреде-

ленно и жестко. Покажи это любому эксперту, и он скажет, 

что это – под строчник и при этом  очень небрежный, в ко-

тором зачастую нет попыток докопаться до смысла записан-

ной фразы.

“Литературность” же этой работы заключается лишь в 

необычайно пошло сделанных описаниях песен, приводить 

которые невозможно – надо выписывать целыми абзацами. 

Как где ни запоют – а в твоем романе это случается часто, – 

так начинается: песня то взвивается, то опадает... 

“Айгерим... казалось не пела, а вила тонкую шелко вую 

нить” (59). Образ автора понятен – песня казалась тонкой 

шел ковой нитью, а “перевод” огрубляет и обессмыслива-

ет образ. А дальше идет окололитературный набор краси-

вых слов: “Это не были обычные земные звуки, это было та-

инственное дыхание чего-то неизведанного” – старомод-

ный словарь, полная абстрактность и чудная, обаятельная, 

9–1184


130

божественная красивость. Или идет отсебятина, вроде рит-

мической прозы: “Певец мой, поднимись и крылья распря-

ми! В вечерний час, неясных звуков полный, душа стремит-

ся тайны открывать, и сердце чистое печали скрыть не мо-

жет... Для тех, кто полюбил, преграды быть не может, нет 

сил таких, которые любовь не побеждала... Где ты, бесцен-

ный мой друг? Узнай меня, любимый, найди меня, прекрас-

ный, черноокий...”.

Экая пошлятина, прости господи: часть ее Никольская, 

устыдив шись, вычеркнула сама. Но и оставшееся никак 

не соответствует тексту автора. Вот сделанный тобой под-

строчник этого пышного пассажа: “Певец искусный, взмах-

ни крыльями. В вечер, наполненный звуками, сердца изо-

льют свою грусть. О воле, о самом дорогом для них, поведа-

ют искренние души”. Вот и все.

Как песня – так и прут всякие красивые слова, которых на 

казахском языке и нет: мелодия, ритм, строфы и прочая 

оперная итальянщина. Айгерим “ухитряется вкладывать в 

прихотливые узоры ритмов все старание” (122) – действи-

тельно, надо стараться: где в них сыщешь узоры, в ритмах-

то, да еще прихотливые? Интересно, что у тебя в  тексте? 

Наверное, что-нибудь мужественнее, проще и лучше. 

 

Совершенно чуждо и эпохе, и народу романа звучат та-кие слова, как “деликатно выразив предположение” (294), 

“изящно поддерживая чашку точеными пальчиками” (279) 

и множество таких же салонных слов, никак не отвечающих 

строгому и чистому стилю твоего романа. 

К этому надо прибавить удивительное отсутствие чув-

ства звучания слов. Ну, можно ли писать такие словосоче-

тания, как будто нарочно придуманные для скороговорок: 

“стройные нарядные ряды” (332), “уехала с тоя” (351) и 

“возвращалась с тоя” (250) – экое упорство в желании убе-

дить читателя, что можно ехать с тоя; “Скажем, чтоб коней 

пастись пустили” (386) сплошное псст; “осилил лисицу” 

(372) – придумать надо; или ... “опозорил наш шалаш” (379) 

– сплошное шшшш... “Сказать тебе одну странную вещь? 

Вещие сны...” (62).

Ну и для окончательной убедительности добавлю еще 

то, что нашел на отдельной записке, сделанной во время ра-131

боты, – жемчужины моей коллекции: “тем свободнее зву-

чала ее песня, еще недавно сжатая неумолимыми тисками: 

и ядом тягостного насилия и унижения, и горечью одино-

кого переживания...” (125); “повторяла она между судоро-

гами всхлипываний, обжигавшими все ее тело” (322) – су-

дороги обжигают; “Он то и дело притягивал к себе Айгерим 

и, обнимая и целуя ее, глотал ее слезы” (323) – что Николь-

ская сделала из тебя? Да еще в такой трогательной и чудной 

сцене?


“Не жертвуй им, не отрезай языком нашего счастья” 

(324). 


Вот истинное слово: Никольская своим языком отреза-

ла мое счастье, довела до жабы, прирезала и освежала.

Нет, Мухтар, сведя все это в систему, я ужаснулся сам. 

Ведь все это показывает очень низкое качество “перевода” 

Никольской. 

В первом томе я слиберальничал. А ведь там было то же 

самое. Я же даже не поставил на титуле “перевод Л. Соболе-

ва и А. Никольской”. В результате ее где-то даже похвали-

ли за перевод. 

Теперь я дурака валять не буду. Хватит. Нечего ей та-

скать каштаны из огня чужими руками.

Деньги она за свою недоброкачественную, небрежную и 

не имеющую никакого отношения к художественному пе-

реводу работу, слава богу, получила и будет получать на пе-

реизданиях. Но на втором томе я ставлю на титуле: “Пере-

вод Л. Соболева по подстрочнику А. Никольской”. Это бу-

дет справедливо и не введет никого в заблуждение. Работа 

ее и есть только чуть-чуть тронутый подстрочник; не говоря 

о том, что она малополезна, она даже и вредна, ибо за кра-

сотами стиля, выдуманными ею, погибает очень часто твой 

подлинный язык и порой система образов. Я могу доказать 

это кому угодно с рукописью Никольской в руках, кото-

рую, будь покоен, я уж поберегу в архиве со всеми воскли-

цательными знаками, из которых сюда вынесена лишь ма-

лая часть.

И твердо говорю тебе: окончание романа я беру на себя 

лишь при двух условиях: иметь сделанный тобою подстроч-

ник и не иметь никакого дела с Никольской. 132

Письмо это можешь показать ей, ибо писать ей специ-

ально я не буду. Здесь все абсолютно ясно. Попадись такой 

перевод в приемной комиссии, ее просто не приняли бы в 

Союз. Рассматривать этот перевод можно только как под-

строчник, точнее – обработанный “местами” подстрочник, 

но не более. 

Если же это ей обидно и нежелательно – пусть роман 

идет в том виде, в каком я получил его от Никольской, а 

свою работу я готов похерить, тем более, что за нее я денег 

с издательств еще не брал. Но не знаю, будет ли это хорошо 

для самого романа. 

6. О варианте для “Молодой гвардии”

На первый взгляд это сделать не очень трудно: 1-й том по 

“Ок тябрю” занял, кажется, 15 листов, а второй по “Дружбе 

народов” – 14, – вот только 29.

Но это решение мне кажется неверным. Я советую тебе 

взять за основу эти два варианта, но восстановить то, что 

выпущено, учитывая интерес выпущенного для молодого 

читателя. В частности, по второй книге надо восстановить 

все выброшенное о детях Абая, восстановить розыгрыш 

Жиренше на охоте, восстановить охоту Шаке, – это то, что 

помню. Вероятно, найдется и еще кое-что ценное. 

Очень советую, повторяю, прибегнуть к способу “пере-

сказа”, чтобы не рвать последовательности событий. Это 

может дать мно гое в смысле сокращения.

Специально о “М. Гв.” я еще не думал – буду читать 

гранки, тогда одновременно поищу способа сокращения. 

Очень было бы хорошо, если бы ты сообщил мне свои на-

мерения. Срок сдачи у нас 15 мая. Следовательно, мне надо 

иметь твои предложения не позже 1 апреля. Редакторской 

работы и борьбы с Никольской уже не предвидится – оста-

нется перевод твоих “пересказов” и работа по сокращению, 

которая не будет уже такой кропотливой, как для “ДН”, – 

основное сделано.

7. О расчетах с машинистками

Я писал уже, что пришлось давать работу еще одной 

машини стке на тех же условиях, что Ольге Митрофановне.

Весь роман, отпечатанный дважды (3+3 экземпляра) по 

519 с. каждый, составляет 1038 с.133

Для “ДН” отпечатан сокращенный вариант – 333 с.

Перепечатана заново потерянная тобой 1-я глава – 61 с.

Бумага: часть купил ты, часть я. Кроме того пришлось 

купить в литфонде еще 4 кило и копирку, – 80 + 40 = 120 р.

Расчет справедливо разложить на трех плательщиков, 

включая и Никольскую: никто не обязан платить за пере-

печатку ее негодного перевода. Будь он приличнее, в изда-

тельства пошел был ре дакторски-правленый ее экземпляр. 

Здесь же не осталось ни од ной не исправленной строчки.

Итак: 

1. Весь роман  519 с. х 2 = 1038 с.

2. Вариант “ДН”    333 

333 

1371 с.


1371 х 2 р. 50 к. = 3427 р. 50 к.

бумага и копирка 120 р. 

3547 р. 50 к. : 3 = 1182 р. 50 к.

1-я гл. 61 х 2 р. 50 к. = 123 р. 50 к.    

3671 р.

“Расчеты с разными лицами” (вот здесь это уместно):Мухтар –  1182 р. 50 к.

1-я глава 123

1306 р. 

Никольская 

1182 50 

Соболев  

1182 50

 

  3671  

00

8. Авторизация переводаОба издательства и журнал просят тебя авторизовать пе-

ревод. Это нужно сделать отдельным твоим письмом в Гос-

издат, в СП и Скосыреву. Пришли вместе с ответом на во-

просы.


Все, Мухтарушка дорогой. Письмо длинное, подробное, 

неприятное; но необходимое. Целую тебя, обнимаю и по-

здравляю и с окончанием работы и с будущей Сталинской 

премией.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   33
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет