Бастауыш мектепте математиканы оқыту теориясыжүктеу 2.94 Kb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата07.05.2017
өлшемі2.94 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі 
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 
 
 
Әлеуметтік-педагогикалық факультет 
 
Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кафедрасы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Бастауыш мектепте математиканы оқыту теориясы 
және технологиясы» пәнінен 
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 
 
050102 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 
мамандығына арналған 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қарағанды 2010 

 

 
 
Құрастырған: 
 
Сарбасова Қарлығаш Амангелдіқызы -  бастауыш оқытудың 
педагогикасы мен әдістемесі кафедрасының доценті  
 
 
 
 
 
«Бастауыш  мектепте  математиканы  оқыту  теориясы  және 
технологиясы»  пәнінің  оқу-әдістемелік  кешенінің  мазмұнын  осы 
пәнді  оқып-үйрену  бағдарламасы,  семинар  сабақтарының  жоспары 
мен әдістемілік нұсқаулар және СӨЖ ұйымдастыру түрлері құрайды. 
Пәнді  оқып-үйрену  бастауыш  мектепте  математиканы  оқыту 
теориясы  және  технологиясы  бойынша  болашақ  мамандардың 
теориялық білімдерін тереңдетуге, олардың кәсіби іс-әрекетіне деген 
танымдық 
ізденімпаздығы 
мен 
шығармашылық 
қабілетін 
қалыптастыруға,  өздігінен  білім  алу  іскерліктерін  шыңдап,  зерттеу 
бейімділіктерін  жетілдіруге  бағытталған.  Оқу-әдістемелік  кешен  ҚР 
МЖМБС  3.08.252  –  2006  және  типтік  оқу  бағдарламасына  сәйкес 
жасалған. 
 
 
 
 Бастауыш  мектепте  математиканы  оқыту  теориясы  және 
технологиясы» 
пәнінен 
оқу-әдістемелік 
кешен/ 
Құраст
Қ.А.Сарбасова – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2010. - 116 б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             © Қарағанды мемлекеттік университеті, 2010
 
 
 

 

 
 
 
 
1. ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ – SYLLABUS 
 
1.1 Оқытушы туралы мәліметтер: Қ.А.Сарбасова – педагогика 
ғылымдарының докторы, доцент
 
Байланыс ақпараты және кафедрада болу уақыты:  
сейсенбі– 13-17 сағ. 
жұма – 10-16 сағ.  
Оқу корпусы №9, ауд.208 
  
1.2. Пән туралы мәліметтер: 
Атауы:  «Бастауыш  мектепте  математиканы  оқыту  теориясы 
және технологиясы»  
Кредит саны: 3 кредит 
Өткізілу орны: әлеуметтік-педагогикалық факультет 
 
Оқу жоспарының көшірмесі 
 
Курс 
Се-
местр 
Кредит 
Дәріс 
Семи-
нар 
СОӨЖ 
СӨЖ 
Барлы-
ғы 
Бақылау 
түрі 30 
15 
45 
45 
135 
емтихан 
  
1.3. Пререквизиттер:  
Оқу пәнін студенттер сапалы меңгеру үшін:  
математика,  педагогика,  психология,  физиология  саласынан 
білімі болуы қажет;. 
өздігінен  білімін  жетілдіру,  ғылыми-педагогикалық  және 
әдістемелік әдебиеттермен өз бетімен жұмыс істеу, конспект, реферат 
жазу,  ғылыми  баяндамалар  мен  хабарламаларды  дайындау, 
мемлекеттік  ресми  және  номативті  құжаттарды  талдау  икемділігі 
болуы керек. 
 
1.4. Постреквизиттер:  
 «Бастауыш  мектепте  математиканы  оқыту  теориясы  және 
технологиясы» курсын оқып-үйрену барысында студенттер мынадай 
білім, білік, дағды көлемін меңгереді: 

 

 
 
-  әдістемілік  ғылымның  нысаны,  пәні,  міндеттері  мен  зерттеу 
әдістері, бастауыш математика курсының оқу пәні ретіндегі мәні мен 
оның мазмұны; 
 - бастауыш математика курсын оқытуды ұйымдастыру; 
-  бастауыш  математика  курсының  маңызды  ұғымдарын    оқыту 
әдістемесі. 
 
1.5. Пәннің қысқаша сипаттамасы:  
Бастауыш сыныптарда математика пәнi ерекше мәнге ие болады, 
оны  оқытуға  басты  назар  аударылады.    Пәннiң  атқаратын  қызметiн 
негiзге  алсақ,  бастауыш  мектепте  математиканы  оқыту  бастауыш 
сынып  оқушыларына  математикалық  бiлiмдi  меңгерту  және  оларды 
өмiрде  пайдалануға  қажеттi  білікк,  дағдыларымен  қамтамасыз  етуді 
көздейдi.  «Бастауыш  мектепте  математиканы  оқыту  теориясы  және 
технологиясы»  курсы  болашақ  бастауыш  сынып  мұғалiмдерiне 
әдiстемелiк  даярлық  беруде  нормативтi  және  мiндеттi  түрде 
оқытылатын курс болып табылады 
Курстың  мақсаты  –  болашақ  мұғалімдерге  математиканы 
оқытуға  қажетті  теориялық,  практикалық  және  әдістемелік  даярлық 
беру. 
Курстың міндеттері:  
-
 
бастауыш  сынып  оқушыларына  математиканы  оқыту 
процесін  ұйымдастырудағы  кәсіби  білім  және  біліктермен 
қаруландыру; 
-
 
әдістемелік ғылымның зерттеу  нысаны, пәні, міндеттері және 
әдістері, 
сонымен 
бірге 
бастауыш 
сынып 
оқушыларына 
математиканы  оқыту  теориясы  және  тәжірибесінің  үрдістері  мен 
бағыттары туралы түсінік беру; 
-
 
бастауыш  мектептің  математика  курсын  құрайтын  негізгі 
түсініктер  мен  әрекет   тәсілдерінің  мазмұны  туралы  ғылыми  түсінік 
қалыптастыру; 
-
 
жеке тұлғаның кәсіптік-педагогикалық сапаларын тәрбиелеу; 
-
 
әдістемелік іс-әрекет дағдыларын жетілдіру; 
-  оқушылардың  математикалық  білімдерді  меңгеру  процесі  мен 
нәтижелерін зерттеу.  
Курсты  оқып-үйрену  нәтижесінде  студенттер  меңгеруге 
тиісті білім, білік және дағдылар көлемі: 

 

 
 
-  бастауыш  мектепте  математиканы  оқыту  теориясы  және 
технологиясы оқу пәні ретінде, оның мазмұны, әдістеме ғылымымен 
байланысы туралы білуі; 
-  математика  бастауыш  мектептегі  оқу  пәні  ретінде  және  оны 
оқыту технологиялары туралы білуі;  
-  бастауыш  математика  курсының  маңызды  ұғымдары  және 
оларды оқыту технологиялары туралы білуі; 
-    алған  теориялық  білімді  тәжірибелік  іс-әрекетте  іске  асыра 
алу;  
-  қойылған  мақсат  пен  міндеттерді  нәтижелермен  салыстыра 
білу, олардың сәйкестігін бағалай білу және осы бағалаудың негізінде 
оқытуды жоспарлай алу; 
-  бастауыш  мектепте  математиканы  оқыту  теориясы  және 
технологиясы  курстық  және  дипломдық  жұмыстарды  орындауға 
және  өзінің  болашақтағы  әдістемелік  қызметіне  қажетті  зерттеу 
жұмысын жүргізе білумен байланысты біліктермен қарулануы керек. 
 
1.6 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру 
кестесі 

 
Ж
ұм
ы
с 
тү
рл
ер
і 
Тап
сы
рм
а 
м
ақ
са
ты 
м
ен м
аз
м
ұны
 
Ұ
сы
ны
ла
тын
 
әде
би
ет
тер
 ті
зім
іне
 
сіл
тем
е 
Ор
ы
нд
ау
 ұ
за
қты
ғы
 
Ба
қы
ла
у 
тү
рі
 
Ба
лл
ы
 
Есе
п  
бе
ру
 т
үрі
 
Тап
сы
ру
 м
ер
зім
і 


Пәннің 
типтік оқу 
бағдарлама
сымен 
жұмыс 
Білімді 
жүйелеу 
Семинар 
тақыры-
бына 
сәйкес 
 
1 апта 
жазбаша  3  конспект 
1-апта 

Пән бойын-
ша библио-
графия лық 
тізім жасау 
Негізгі 
әдебиеттер
дің 
мазмұнына
талдау  
Семинар 
тақыры-
бына 
сәйкес 
 
1 апта 
жазбаша   7   аннотация 
2-апта 

Ғылыми 
хабарлама 
Зерттеу іс-
әрекетін 
Семинар 
тақыры-
2 апта 
жазбаша  7 
реферат 
3, 10, 
13 

 

 
 
қалыптас-
тыру 
бына 
сәйкес 
 
апта 

СӨЖ 
тапсыр-
масын 
орындау 
Талдау 
және 
таным 
қабілетін 
дамыту 
СОӨЖ 
тақыры-
бына 
сәйкес 
СОӨ
Ж 
кестес
іне 
сәйкес 
Ауызша 
жазбаша  

Тапсырмалар 
жинағы 
4, 11, 
14 
апта 

Жазбаша 
түрде 
аралық 
бақылау 
Кәсіби 
білімін 
шыңдау 
1 жұмыс 
-1-4 
тақырып 
2 жұмыс 
- 5-7 
тақырып 
бойын-
ша. 
Се-
минар  
№ 4 
Се-
минар  
№ 7 
 
Ауызша 
жазбаша 

Бақылау 
жұмысы 
1-8  
9-16 
апта 
 
1.7. Список литературы: 
Негізгі әдебиеттер
1.
 
Қазақстан  Республикасы  Жалпы  орта  білім  берудің 
мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандарттары.  Жалпы 
бастауыш білім.-Алматы: РОНД, 2003.- 136 б. 
2.
 
 ҚР  МЖМБС  3.08.252  –  2006  050102  -  Бастауыш  оқытудың 
педагогикасы  мен  әдістемесі.  Жоғары  кәсіптік  білім. 
Бакалавриат. – Астана, 2006. – 34 б. 
3.
 
Актуальные  проблемы  методики  обучения  математике  в 
начальных  классах/  Под  ред.М.И.Моро,  А.М.Пышкало.  -  М., 
1997. 
4.
 
Әбдікәрімұлы  Б.,  Сарбасова  Қ.А.  «Бастауыш  сынып 
мұғалімдерін  математиканы  оқытуға  даярлау»  (электронды 
оқулық).  -  Зияткерлік  меншік  объектісін  мемлекеттік  тіркеу 
куәлігі. - № 207,
 
11 тамыз 2004 ж.   
5.
 
Әубәкірқызы 
Қ.,Наурызбайқызы 
Ә.,Мұқамбетқызы 
С. 
Бастауыш мектептің 1-4 сыныбына арналған байқау оқулығы. 
- Алматы:Рауан, 1995 
6.
 
Бантова М.А., Бельтюкова Г. В.,Полевщикова А.М. Бастауыш 
кластарда математиканы оқыту методикасы.-Алматы:Мектеп, 
1978.-343 б. 

 

 
 
7.
 
Бараваль  Г.  Преподавание  счета:  перевод  с  нем.-
М.:Парсифаль,1994.-128 с . 
8.
 
Истомина  Н.Б.  Методика  обучения  математике  в  начальных 
классах:  Учеб.пособие  для  студентов  сред.  и  высших  пед. 
учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 
– 288 с. 
9.
 
 Истомина  Н.Б.  и  др.  Практикум  по  методике  преподавания 
математики в начальных классах. – М.: Просвещение, 1986. – 
176с. 
10.
 
Истомина  Н.Б.  и  др.  Теоретические  основы  методики 
обучения математики в начальных классах.-Воронеж,1996. 
11.
 
Методика  начального  математике  /  Под  ред.  А.А.Столяра, 
В.Л.Дрозда.-Минск, 1988. 
12.
 
Методика  начального  обучения  математике/  Под  ред. 
Л.Н.Скаткина. - М.,1972 
13.
 
Қаражанұлы Т. және т.б. Математика.Бастауыш мектептің 1-4 
сыныбына арналған оқулық.-Алматы: Атамұра,1997-2000. 
14.
 
Қаражанұлы Т. және т.б. Математиканы оқыту әдістемесі.1-4 
сынып.-Алматы:Атамұра, 1997-2000. 
15.
 
Құрманалина  Ш.Х.  және  т.б.  Математикадан  дидактикалық 
ойындар  және  қызықты  тапсырмалар.-Алматы:  Атамұра, 
1997-46 б. 
16.
 
Қосанов  Б.М.,  Өміртаева  Р.А.  Математикадан  дидактикалық 
ойындар  және  қызықты  жаттығулар.  -  Алматы:  Атамұра, 
1998.-42б. 
17.
 
Оспанов  Т.К.  және  т.б.  Жаңа  буын  оқулықтары  бойынша 
бастауыш  сыныптарда  математикасны  оқыту  әдістемесі.  - 
Алматы: Атамұра, 2005. - 256 б. 
18.
 
Оспанов  Т.К.  1-4  кластар  математикасын  оқытудағы 
сабақтастық  мазмұны  мен  методикасы.-  Алматы:Мектеп, 
1980.-71 б. 
19.
 
Оспанов  Т.К.  Математиканың  бастауыш  курсын  оқыту 
әдістемесі.-Алматы:РБК, 1996.-177 б. 
20.
 
Пышкало  А.М.  Методика  обучения  элементам  геометрии  в 
начальных классах.-м.,1973. 
21.
 
Сарбасова  Қ.А.  Бастауыш  сыныптарда  математикадан 
сыныптан 
тыс 
жұмыстарды 
ұйымдастыру.-Қарағанды: 
ҚарМУ баспасы, 2002.-82 б. 

 

 
 
22.
 
Сарбасова  Қ.А.  Математика  мұғалімдерін  даярлау    (көмекші 
оқу құралы).- Астана: Нұржол, 2003.-88 б. 
23.
 
Сарбасова  Қ.А.  Бастауыш  сыныптарда  математикадан 
сыныптан  тыс  жұмыстар  (электронды  оқулық).-  Зияткерлік 
меншік  объектісін  мемлекеттік  тіркеу  куәлігі.-  №022,    29 
қаңтар 2004 ж. 
24.
 
Сарбасова Қ.А., Сарбасова Қ.А. Математикадан дәстүрлі емес 
сабақтар. - Қарағанды: «Санат-Полиграфия», 2005. - 87 б. 
25.
 
Сарбасова Қ.А. Сарбасова Қ.А., Омарбекова А.И. Математика 
пәнінен  ашық  сабақтар.  -  Зияткерлік  меншік  объектісін 
мемлекеттік тіркеу куәлігі. - №322, 14.10.2005 ж. 
26.
 
Сарбасова  Қ.А.  Шағын  комплектілі  бастауыш  мектепте 
математиканы оқыту. - Қарағанды: ҚарМУ, 2006. - 133 б. 
27.
 
Сарбасова Қ.А. Инновациялық педагогикалық технологиялар. 
- Алматы: Атлас-2001 баспасы, 2006. – 175 б. 
28.
 
Сарбасова  Қ.А.,  Темірғалиева  С.О.  Бастауыш  сыныптарда 
дербес  пәндерді  оқыту  әдістемесінен  курстық  жұмыстарды 
орындауға  әдістемелік  нұсқаулар.-  Қарағанды:  Қарағанды 
экономикалық университетінің баспаханасы, 2001.-23 б. 
29.
 
Сарбасова  Қ.А.  Тишмағамбетова  Г.С.  Бастауыш  мектепте 
математиканы  оқыту  әдістемесінен  бақылау  жұмыстарын 
орындауға  әдістемелік  нұсқаулар  (қазақ,  орыс  тілдерінде).- 
Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2003.-32 б 
30.
 
Средства  обучения  математике    /Отв.ред.  А.М.Пышкало.-
М.,1981 
31.
 
Стойлова  Л.П.,  Пышкало  А.М.  және  т.б.  Математика 
бастауыш курсының теориялық негіздері. - Алматы: Мектеп, 
1984.-360 б. 
32.
 
Стойлова Л.П. Математика. М.: Издательский центр  «Акаде-
мия», 1997. - 464 с. 
33.
 
Эрдниев  П.М.,  Эрдниев  Б.П.  Теория  и  методика  обучения 
математике в начальной школе. -М.: Педагогика, 1988.-208 с.    
Қосымша әдебиеттер: 
1.
 
Әлімбай  Т.Р.Математикадан  сыныптан  тыс  жұмыстар  мен 
халық есептері. -Алматы:Рауан, 1997.-80 б. 
2.
 
Бугрименко Е.А., Микулина Г.Г. и др. Руководство по оценке 
качества  математических  и  лингвистических  знаний 

 

 
 
школьников. 
Методические 
разработки. 
/Под 
ред. 
В.И.Слободчикова. – М.,1993. 
3.
 
Волкова С.И. Карточки с математическими Тапсырмаларми: 4 
кл. -М.:Просвещение, 1993.-160 с. 
4.
 
Елубаева  С.Бастауыш  кластарда  математикадан  жүргізілетін 
кластан тыс жұмыстар.-Алматы:Мектеп, 1985.-39 б. 
5.
 
Ершов  А.П.,  Букатов  В.М.  Режиссура  урока,  общения  и 
поведения учителя. – М., 1995. 
6.
 
Жикалкина  Т.К.  Математикадан  ойындар  мен  қызықты 
тапсырмалар.-Алматы:Рауан, 1992. 
7.
 
Зак  А.З.  Развитие  умственных  способностей  младших 
школьников. – М., 1994. 
8.
 
Зайцев  В.В.  Математика  для  младших  школьников:  Метод. 
пособие для учителей и родителей. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2001. – 72 с. 
9.
 
Зайцев В.В., Гладышева Е.П. Развивающее обучение матема-
тике  младших  школьников  в  условиях  вариативных  методи-
ческих систем: Учеб. пособие. – Волгоград: Перемена, 2001. – 
109 с. 
10.
 
Истомина Н.Б. Методические возможности калькулятора при 
обучении младших школьников математике. – М., 1993. 
11.
 
Кдырбаева  А.А.  и  др.  Внеклассная  работа  по  математике  в 
начальной школе. – Алматы, 2000. 
12.
 
Коваленко  В.Г.Дидактические  игры  на  уроках  математики.-
М..Просвещение, 1990.-94 с. 
13.
 
Қырық 
қазына: 
қазақ 
халқының 
ауызша 
есептері. 
/Құраст.Ә.Доспамбетов.-Алматы.Мектеп, 1987. - 80 б. 
14.
 
Петерсон  Л.Г.  Математика  //  Программно-методические  ма-
териалы.  Математика.  Начальная  школа.  М.:  Дрофа,  2000. 
С.61-89.  
15.
 
Общие  вопросы  преподавания  математики  в  начальной  шко-
ле:  учебное  пособие  для  студентов  по  специальности  «Педа-
гогика  и  методика  начального  образования»./Автор-состав. 
О.В. Науменко. – Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2004. – 60 с. 
16.
 
Сансызбайқызы  М.  Балдырғандарға  арналған  қызықты 
математикалық тапсырмалар.-Алматы:Рауан,1993.-54 б. 
 
 

 
10 
 
 
1.8. Рейтинг-шкала 
 
Бақылау түрі 
Балдары 
күндізгі 
сырттай 
Ағымдық 
20 
10 
Аралық 
30 
20 
Үй 
10 
30 
Қорытынды 
40 
40 
Барлығы: 
100 
100 
 
1.9. Курстың саясаты мен процедурасы  
- дәріс және семинар сабақтарына қатысу (20 балл); 
-  СОӨЖ  және  СӨЖ  тапсырмаларын  уақытында  орындап, 
тапсыру кестесіне сай өткізу (8 балл); 
-  дәріс  конспектілерінің,  семинар  сабақтарының  орындау 
дәптерлерінің болуы (2 балл). 
Курсты  оқып-үйрену  барысында  студенттерге  қойылатын 
әкімшілік талаптар:  
 
Рефераттың мерзімінде орындалмауы 
 
-5 балл 
Баяндаманың мерзімінде орындалмауы 
 
-2 балл 
СОӨЖ  және СӨЖ тапсырмаларының 
орындалмауы 
 
Тақырып бойынша  минус  балл 
Аралық тапсырмаға қатыспауы 
 
-8 балл 
Сабаққа кешігіп келуі және қатыспауы 
Аралық бақылау бойынша минус 5 
балл 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР
 

 
11 
 
 
2.1 Күндізгі бөлімнің тақырыптық жоспары 
Барлығы  3 кредит 
Тақырыптар атауы 
Дәріс 
Сем 
Лаб 
СОӨЖ 
СӨЖ 
1. Бастауыш мектепте математиканы 
оқыту теориясы мен технологиясы 
оқу пәні және педагогикалық ғылым 
саласы ретінде 


    - 


2. Математиканың бастауыш курсы 
оқу пәні ретінде және оны оқыту 
технологиялары 


    - 


3. Теріс емес бүтін сандардың 
нөмірленуін оқыту теориясы мен 
технологиясы 


    - 


4.  Теріс емес бүтін сандардың мың 
көлеміндегі және көп таңбалы 
сандардың нөмірленуін оқыту 
теориясы мен технологиясы 

5. Арифметикалық амалдар және 
олардың қасиеттерін оқыту теориясы 
мен технологиясы 


    - 


6. Есептеу тәсілдерін оқыту теориясы 
мен технологиясы 

7. Маңызды шамаларды және оларды 
өлшеуді оқыту теориясы мен 
технологиясы 


    - 


8. Маңызды шамаларды және оларды 
өлшеуді оқыту теориясы мен 
технологиясы 

9. Геометрия және алгебра 
элементтерін оқыту теориясы мен 
технологиясы 


    - 


10. Мәтінді арифметикалық есептерді 
шығаруға үйрету теориясы мен 
технологиясы 


    - 


11. Мәтінді арифметикалық есептерді 
шығаруға үйрету теориясы мен 
технологиясы 

12. Бастауыш мектепте математиканы 
оқытуды  ұйымдастырудың  негізгі 
формасы - сабақ 

13. Бастауыш мектепте математиканы 
оқытуды  ұйымдастырудың  негізгі 
формасы - сабақ 

14. 
Бастауыш 
сыныптарда 
математикадан 
жүргізілетін 


 
12 
 
 
сыныптан  тыс  жұмыстың  әр  түрлі 
формалары  және  оларды  өткізу 
технологиялары 
15. Бастауыш мектепте оқушылардың 
математика 
пәнінен 
білімдерін 
бақылау, бағалау және есепке алу 

Барлығы (сағат) 
30 
15 

45 
45 
 
Сырттай бөлімнің тақырыптық жоспары 
Барлығы  3 кредит 
 
Тақырыптар атауы 
Дәріс 
Сем  Лаб 
СОӨ
Ж 
СӨЖ 
 
Оқу 
мер-
зімі 
1. Бастауыш мектепте математиканы 
оқыту теориясы мен технологиясы 
оқу пәні және педагогикалық ғылым 
саласы ретінде 


    - 


3 -
сем. 
2. Математиканың бастауыш курсы 
оқу пәні ретінде және оны оқыту 
технологиялары 


    - 


3 -
сем. 
3. Теріс емес бүтін сандардың 
нөмірленуін оқыту теориясы мен 
технологиясы 


    - 


3 -
сем.  
4.  Теріс емес бүтін сандардың мың 
көлеміндегі және көп таңбалы 
сандардың нөмірленуін оқыту 
теориясы мен технологиясы 

3 -
сем 
5. Арифметикалық амалдар және 
олардың қасиеттерін оқыту теориясы 
мен технологиясы 


    - 


3 -
сем. 
6. Есептеу тәсілдерін оқыту теориясы 
мен технологиясы 

3 -
сем. 
7. Маңызды шамаларды және оларды 
өлшеуді оқыту теориясы мен 
технологиясы 


    - 


3 -
сем. 
8. Маңызды шамаларды және оларды 
өлшеуді оқыту теориясы мен 
технологиясы 

3 -
сем 
9. Геометрия және алгебра 
элементтерін оқыту теориясы мен 
технологиясы 


    - 


4- 
сем. 
10. Мәтінді арифметикалық есептерді 
шығаруға үйрету теориясы мен 


    - 


4- 
сем. 

 
13 
 
 
технологиясы 
11. Мәтінді арифметикалық есептерді 
шығаруға үйрету теориясы мен 
технологиясы 

4- 
сем. 
12. Бастауыш мектепте математиканы 
оқытуды  ұйымдастырудың  негізгі 
формасы - сабақ 

4 -
сем. 
13. Бастауыш мектепте математиканы 
оқытуды  ұйымдастырудың  негізгі 
формасы - сабақ 

4 -
сем. 
14. 
Бастауыш 
сыныптарда 
математикадан 
жүргізілетін 
сыныптан  тыс  жұмыстың  әр  түрлі 
формалары  және  оларды  өткізу 
технологиялары 

4- 
сем. 
15. Бастауыш мектепте оқушылардың 
математика 
пәнінен 
білімдерін 
бақылау, бағалау және есепке алу 

4- 
сем. 
Барлығы (сағат) 
30 
15 

45 
45 
 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017

жүктеу 2.94 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет