«Бастауыш мектеп және дене мәдениеті»жүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет1/19
Дата23.03.2017
өлшемі5.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ISSN 1728-7839 
 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 
Казахский национальный педагогический университет имени Абая 
Kazakh National Pedagogical University after Abai 
 
ХАБАРШЫ 
ВЕСТНИК 
BULLETIN 
 
«Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы 
Серия «Начальная школа и физическая культура» 
Series of «Elementary school and physical culture» 
№1(44) 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А
А
л
л
м
м
а
а
т
т
ы
ы
 
 

Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетi 
 
ХАБАРШЫ 
 
«Бастауыш мектеп және дене 
мәдениетi» сериясы 
№1(44), 2015 
 
2001 ж. бастап шығады. 
Шығару жиiлiгi – жылына 4 нөмiр 
 
 
Бас редактор 
п.ғ.д., проф. Қ.І. АДАМБЕКОВ 
 
Бас редактордың орынбасары: 
п.ғ.д., проф. А.Н. Ильясова 
 
Ғылыми редакторлар: 
п.ғ.д., проф. Г.А. Уманов, 
м.ғ.д., проф. Ш.А. Балғымбеков 
 
Редакция алқасы: 
б.ғ.д., проф. К.Милашюс 
(Вильнюс, Литва), 
PhD Сивек Зденек (Прага, Чехия), 
п.ғ.д., проф. Вилкас Аудронис 
(Вильнюс, Литва), 
п.ғ.к., проф. В.И. Шукан 
(Минск, Белоруссия), 
п.ғ.к., проф. В.И. Варюшин 
(Москва, Ресей), 
п.ғ.д., проф. Ю.С. Мануйлов 
(Нижний Новгород, Ресей), 
п.ғ.д., проф. С.И. Қасымбекова, 
п.ғ.д., проф. Т.А. Ботагариев, 
п.ғ.д., проф. Бекмагамбетова Р.К. 
(жауапты хатшы) 
 
 
© Абай атындағы  
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетi, 2015 
 
Қазақстан Республикасының 
мәдениет және ақпарат 
министрлiгiнде 2009 жылы мамырдың 
8-де тіркелген №10106-Ж 
 
Басуға 16.04.2015 қол қойылды. 
Пiшiмi 60х84 
1
/
8
. Көлемi 13.5 е.б.т. 
Таралымы 300 дана. 
Тапсырыс 49. 
 
050010, Алматы қаласы,  
Достық даңғылы, 13.  
Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетiнiң 
«Ұлағат» баспасы 
М а з м ұ н ы 
С о д е р ж а н и е 
 
Адамбеков К.И., Боранбаев К.С. Развитие скоростных качеств 
у  юных  футболистов  с  использованием  эффективных  средств  и 
методов тренировки............................................................................. 
Адамбеков  Е.К.  Организация  тренировочного  процесса  в 
подготовительном периоде у футболистов молодежных команд... 
Ахметова  Э.К.,  Калимолдаева  А.К.  Управление  мотивацией 
команды при формировании самоорганизующихся начал.............. 
Ықыласбаев Д.Ә., Бекмагамбетова Р.К. Қазақ АКСР астанасын 
Орынбордан Ақмешітке көшірудегі Нығмет Нұрмақовтың қызметі 
Абдреимова  К.А.,  Жукенова  К.А.  Салауатты  өмір  салтын 
қалыптастырудағы дене мәдениеті мамандарының ықпалы........... 
Ергазиева К.И. Психологическая подготовка спортсмена............ 
Ахметова Э.К., Ерназаров С.Х. Жасөспірім спортшылардың дене 
қасиетін арттырудың әдістемелік жолдары...................................... 
Халитова И.Р., Турумбетова Б.Ӛ. Абай Ибрагим Құнанбаевтың 
отыз сегізінші қара сөзіндегі оқу, білім туралы ойлары.................. 
Ергазиева К.И. Интерактивные методы обучения......................... 
Болатқызы Ш. Ұлт ойындарының бала тәрбиесінде алатын орны 
Жаксимбеков Е.Д. Еркін күрестегі бапкердің қолданатын оқыту 
әдістемесі.............................................................................................. 
Ережепов  Т.Т.  Тұлғалық  қасиеттердің  дамуына  ұжымның 
жағымды және жағымсыз жақтары.................................................... 
Ережепов Т.Т. Мектептегі дене тәрбиесінің жағдайы және ұлттық 
ойындарды қолдану мәселелері.......................................................... 
Тӛлегенұлы Н. Бастауыш мектеп оқушыларын қозғалыс ойындары 
арқылы тұлға аралық қатынастарын қалыптастыру......................... 
Абсатова А.А. Кәсіби түрткіні түсінуге қолданылатын педагогтарға 
арналған психологиялық тренинг...................................................... 
Болатқызы Ш., Керімбекова Ұ. Қазақ халқының тәлім-тәрбиелік 
ой-пікірлерінің  даму  тарихындағы  Абай  Құнанбаевтың 
шығармаларының алатын орны.......................................................... 
Жаманбалин Т. Қазақстанда дзюдо күресін жетілдірудің ғылыми-
педагогикалық негіздері...................................................................... 
Ілиясқызы Д. Бейнефильмнің студенттердің тыңдалым дағдысын 
қалыптастырудың маңызы.................................................................. 
Жаманкулова К.Т. Пиктографиялық жазуунун бакшы булагы – 
эң байыркы искусство......................................................................... 
Жаманкулова  К.Т.  Кыргыз  эн  тамгалары  –  орхон  –  енисей 
жазуусунун негизи............................................................................... 
Бакитжанова  Ш.А.  Реализация  компетентностного  подхода  в 
обучении матиматике.......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
11 
 
16 
 
19 
23 
 
26 
 
29 
32 
36 
 
38 
 
42 
 
45 
 
48 
 
50 
 
 
53 
 
57 
 
59 
 
62 
 
65 
 
68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казахский национальный 
педагогический 
университет имени Абая 
 
ВЕСТНИК 
Серия «Начальная школа  
и физическая культура» 
№1(44), 2015 
 
Выходит с 2001 года. 
Периодичность – 4 номера в год 
 
Главный редактор 
д.п.н., проф. К.И. АДАМБЕКОВ 
 
Зам. главного редактора: 
д.п.н., проф. А.Н. Ильясова 
 
Научные редактора: 
д.п.н., проф. Г.А. Уманов, 
д.м.н., проф. Ш.А. Балгимбеков 
 
Редакционная коллегия: 
д.б.н., проф. К.Милашюс 
(Вильнюс, Литва), 
PhD Сивек Зденек (Прага, Чехия), 
д.п.н., проф. Вилкас Аудронис 
(Вильнюс, Литва), 
к.п.н., проф. В.И. Шукан 
(Минск, Белоруссия), 
к.п.н., проф. В.И. Варюшин 
(Москва, Россия), 
д.п.н., проф. Ю.С. Мануйлов 
(Нижний Новгород, Россия), 
д.п.н., проф. С.И. Касымбекова, 
д.п.н., проф. Т.А. Ботагариев, 
д.п.н., проф. Р.К. Бекмагамбетова 
(ответ. секретарь) 
 
 
© Казахский национальный  
педагогический университет  
имени Абая, 2015 
 
Зарегистрировано  
в Министерстве культуры и 
информации Республики Казахстан  
8 мая 2009 г. №10106-Ж 
 
 
Подписано в печать 16.04.2015. 
Формат 60х84 
1
/
8

Объем 13.5 уч.-изд.л. 
Тираж 300 экз. Заказ 49. 
 
 
050010, г. Алматы,  
пр. Достык, 13. КазНПУ им. Абая 
 
Издательство «Ұлағат»  
Казахского национального 
педагогического  
университета имени Абая 
Усупова  Ч.С.  Народное  творчество  –  сокровищница  нации, 
неисчерпаемый источник мудрости................................................... 
Усупова  Ч.С.  Консолидация,  как  фактор  способствующий 
объединению нации............................................................................. 
Кадырбеков  Р.,  Шаяхметов  Н.  Способы  отбора  и  спортивная 
ориентировка в процессе физического воспитания......................... 
Бостанов  Б.Ғ.,  Абилбакиева  Ғ.Т.  Болашақ  педагогтарды 
оқытудың  электрондық  құралдарын  жасауға  және  пайдалана 
алуға оқытудың қажеттілігі................................................................ 
Байтайлақ Б. Қазақстан мектептеріндегі информатиканы оқытуды 
қытай мектептерімен салыстырғандағы айырмашылығы............... 
Карабекова  С.Ы.,  Онкайбекова  Р.С.  Профессионально-
педагогическое  общение  и  типология  личности  преподавателя 
высшей школы..................................................................................... 
Тӛлегенұлы Н. Методы воспитания выносливости для физической 
подготовки студенческой молодежи.................................................. 
Шонықбаев  Е.Н.,  Кылышев  Е.А.  Спортшының  жылдамдығы 
және оны дамыту әдістемесі............................................................... 
Бостанов Б.Ғ., Құрманбеков Ж.Қ. Сыныптан тыс жұмыстар 
арқылы информатика сабағының сапасын көтеру мәселелері........ 
Бидайбеков Е.Ы., Нұрлыбаев Қ.К. Математикалық модельдеу 
және есептеуіш эксперименттің мектеп информатика курсындағы 
рөлі мен орны....................................................................................... 
Курманбеков Ж.Қ. Информатикадан сыныптан тыс жұмыстарды 
ұйымдастыру әдістемесі...................................................................... 
Бостанов  Б.Ғ.,  Қалмұқан  А.  Білім  беру  үдерісінде  ақпараттық 
технологияларын пайдаланудың тиімділігі...................................... 
 
 
71 
 
75 
 
79 
 
 
81 
 
85 
 
 
88 
 
91 
 
94 
 
97 
 
 
99 
 
101 
 
105 

The Kazakh national pedagogical 
university Abay 
 
MESSENGER 
Series "Elementary school  
and physical culture" 
No. 1(44), 2015 
 
Leaves since 2001. 
Frequency – 4 numbers a year 
 
Editor-in-chief 
d.p.s., prof.  K.I. ADAMBEKOV 
 
Deputy chief editor: 
d.p.s., prof. A.N. Ilyasova 
 
Scientific editors: 
d.p.s., prof. G.A. Umanov, 
d.m.s., prof. Sh.A. Balgimbekov 
 
Editorial board
d.b.s., prof. K.Milashyus 
(Vilnius, Lithuania), 
PhD Sivek Zdenek (Prague, Czech 
Republic), 
d.p.s., prof. Vilkas Audronis (Vilnius, 
Lithuania), 
k.p.s., prof. V.I. Shukan 
(Minsk, Belarus), 
k.p.s., prof. V.I. Varyushin 
(Moscow, Russia), 
d.p.s., prof. Yu.S. Manuylov (Nizhny 
Novgorod, Russia), 
d.p.s., prof. S.I. Kasymbekov
d.p.s., prof. T.A. Botagariyev
d.p.s, prof. R.K. Bekmagambetova 
(answer. secretary) 
 
© The Kazakh national  
pedagogical university  
Abay, 2015 
 
It is registered 
in the Ministry of Culture and information of 
the Republic of Kazakhstan 
On May 8, 2009 No. 10106-Zh 
 
It is sent for the press 15.04.2015. 
Format 60х84 1/8. 
Volume 13.5  
Circulation is 300 pieces. Order 49. 
 
050010, Almaty, 
Dostyk Ave., 13. КazNPU after named Abay 
 
Publishing house "Ұлағат" 
The Kazakh national pedagogical 
university Abay 
Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті Алқасының (2008 жылғы 27 ақпандағы №3) шешімі негізінде Абай 
атындағы  ҚазҰПУ-нің  Хабаршы  журналының  «Бастауыш  мектеп  және  дене  мәдениеті»  сериясын  педагогика  ғылымдары 
бойынша диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялайтын басылымдар тізбесіне енгізілгені туралы хабарлайды. 
На основании решения Комитета по контролю в сфере образования и науки (№3 от 27 февраля 2008 г.) Вестник КазНПУ 
им.  Абая,  серия  «Начальная  школа  и  физическая  культура»  внесен  в  перечень  изданий  для  публикации  основных  научных 
результатов диссертаций по педагогическим наукам. 
On the basis of the decision of Committee on control in education and sciences (No. 3 of February 27, 2008). The messenger of 
KAZNPU after Abay, the "Elementary School and Physical Culture" series is brought in the list of editions for the publication of the main 
scientific results of theses on pedagogical sciences. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы, №1(44), 2015 ж. 

УДК: 396.325 
 
РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ТРЕНИРОВКИ 
 
К.И. Адамбеков – д.п.н., профессор, 
К.С. Боранбаев – к.п.н. КазНПУ имени Абая 
 
В статье представлены материалы исследование эффективных средств и методов тренировки для развития скоро-
стных качеств. Эффективность применяемых методов связана, прежде всего, с возрастом футболистов. Как правило, 
при работе с юными футболистами чаще используется игровой метод тренировки, а у высококвалифицированных 
распространен  повторный  метод,  в  котором  каждое  повторение  на  определенную  дистанцию  чередуется  с 
оптимальной паузой отдыха. Тем не менее у юных футболистов также необходимо использовать как повторный, гак 
и метод динамических (скоростно-силовой) усилий. При этом важно в повторном методе подобрать такое сочетание 
количества повторений в серии и длины пробегаемой с максимальной скоростью дистанции, а также длительность и 
характер паузы отдыха, чтобы ее (скорости) величина не снижалась от повторения к повторению. В связи с этим в 
педагогическом эксперименте была предпринята попытка апробирования средств тренировки для воспитания скоро-
стных и скоростно-силовых качеств с помощью повторного метода и метода скоростно-силовых усилий. 
Ключевые слова: скорость, качества, футболист, тренировка, методы, упражнения 
 
В  научно-методической  литературе  имеются  рекомендации  по  совершенствованию  скоростных 
качеств  у юных спортсменов. Наиболее эффективными,  по  мнению ряда авторов, для  воспитания этих 
качеств являются следующие методы: игровой, повторный, метод скоростно-силовых усилий, упрощен-
ный и усложненный методы тренировки [1, 2, 3, 4]. 
Эффективность применяемых методов связана, прежде всего, с возрастом футболистов. Как правило, 
при работе с юными футболистами чаще используется игровой метод тренировки, а у высококвалифици-
рованных распространен повторный метод, в котором каждое повторение на определенную дистанцию 
чередуется с оптимальной паузой отдыха. Тем не менее у юных футболистов также необходимо исполь-
зовать как повторный, гак и метод динамических (скоростно-силовой) усилий. При этом важно в повтор-
ном  методе  подобрать  такое  сочетание  количества  повторений  в  серии  и  длины  пробегаемой  с  макси-
мальной  скоростью  дистанции,  а  также  длительность  и  характер  паузы  отдыха,  чтобы  ее  (скорости) 
величина не снижалась от повторения к повторению. В связи с этим в педагогическом эксперименте была 
предпринята  попытка  апробирования  средств  тренировки  для  воспитания  скоростных  и  скоростно-
силовых качеств с помощью повторного метода и метода скоростно-силовых усилий. 
Задачей эксперимента являлось повышение скоростных и скоростно-силовых качеств юных футболис-
тов  экспериментальной группы с помощью предложенных средств тренировки, а также апробирование 
предложенного соотношения средств тренировки. 
Выбор тренировочных средств в повторном методе производился с учетом исследования влияния пауз 
отдыха на изменение скорости бега в упражнениях с использованием дистанций: 5, 10 и 15 метров. 
Эксперимент  проводился  в  период  с  18  ноября  1995  года  по  17,  января  1997  года.  В  эксперименте 
участвовали две группы: контрольная (А-18 человек) и экспериментальная группа (Б-19 человек), разде-
ленная на подгруппы Б-1 и Б-2. 
Суть  эксперимента  заключалась  в  том,  что  контрольная  группатренировалась  по  общепринятой 
методике подготовки юных футболистов в спортивных школах города Алматы, а экспериментальная – по 
несколько измененной программе, в которой большее внимание уделялось повышению времени, отводи-
мому в тренировках на воспитание скоростно-силовых искоростных качеств за счет уменьшения времени 
тренировки на общую выносливость. Причем  в подгруппе Б-1  экспериментальной группы наибольший 
объем времени уделялся работе над воспитанием скорости бега, а в подгруппе Б-2 – воспитанию скорост-
но-силовых  качеств.  Всего  за  вышеуказанный  период  было  проведено  по  48  учебно-тренировочных 
занятий в каждой группе и 8 игр с общим объемом времени 71,35 календарных часов. 
В качестве контрольной группы были выбраны футболисты 11-12 лет, которые участвовали в учебно-
тренировочном процессе в этот же период с середины ноября 1995 года по середину января 1997 года, В 
начале эксперимента средний возраст контрольной группы составлял 12,46 лет. Весоростовые показатели 
футболистов контрольной и экспериментальной групп показаны в таблице 1. 

Вестник КазНПУ имени Абая, Серия «Начальная школа и физическая культура», №1(44), 2015 г. 

Таблица 1. Характеристика испытуемых контрольной и экспериментальной групп 
 
Параметр 
Контрольная группа  Экспериментальная группа 
Достоверность различия 
возраст по десятичной системе 
в начале эксперимента 
х12.555±0,319 
12,555±0,329 
t-0,854 у=3,65 «=0.001 
недостоверно 
вес (кг) 
х42,63±6,63 
х39,71+4,103 
1=1,60 7=3,65 (х=0,001 
недостоверно 
длина тела (см) 
х154,0+7,4 
х150,0+5,3 
t=0,018 
у=3,65а=0,001 недостоверно 
 
Как  указывалось  выше,  у  футболистов  контрольной  группы  трижды  за  этот  период  определялись 
показатели скоростных и скоростно-силовых качеств: в начале, середине и конце эксперимента. 
В  качестве  экспериментальной  группы  были  выбраны  футболисты,  которые  на  следующий  год  к 
началу  эксперимента  также  имели  средний  возраст  12,55  лет;  различия  по  весо-ростовым  показателям 
были недостоверны. 
В  начале  и  конце  эксперимента  у  двух  групп  определялись  показатели  скорости  (в  беге  на  15  и  30 
метров  со  старта),  а  также  скоростно-силовых  качеств  (прыжки  в  длину,  тройной  прыжок  и  прыжок  в 
высоту). 
В результате тестирования в начале эксперимента было выявлено, что различий скоростных и скорост-
но-силовых  качеств  у  футболистов  контрольной  и  экспериментальной  групп  не  наблюдается.  Так, 
скорость  бега  на  15  м  со  старта  в  начале  эксперимента  у  испытуемых  контрольной  группы  в  среднем 
была равна 5,31 м/с, в экспериментальной группе 5,36 м/с. 
Скорость  бега  на  30  м  со  старта  соответственно  была  равна  5,79  и  5,99  м/с.  Отмечено  различие  в 
пользу  футболистов  экспериментальной  группы  (Р<0,005).  В  прыжках  в  длину,  высоту  и  в  тройном 
результаты, как контрольной, так и экспериментальной групп были практически одинаковы. Различия по 
всем показателям были недостоверны. 
На основании исследования скоростных и скоростно-силовых качеств у футболистов в конце экспери-
мента было выявлено, что в значительной степени возросли показатели скорости бега на 15 м со старта 
футболистов  экспериментальной  группы.  Прирост  составил  4,48%.  У  футболистов  же  контрольной 
группы  скорость  бега  возросла  всего  на  1,3%.  Проверка  достоверности  различия  между  показателями 
скорости бега на 15 м со старта показала, что у футболистов экспериментальной у группы она существен-
но возросла к концу эксперимента (Р<0.001). У футболистов контрольной группы различие (начало-конец 
эксперимента) оказалось недостоверным. 
Прирост показателей скорости бега на 30 м со старта в экспериментальной группе был также выше, 
чем  у  футболистов  контрольной  группы:  соответственно  -  2,34%  и  1,55%.  Проверка  достоверности 
показала, что как в контрольной, так и в экспериментальной группах различия показателей в беге на 30 м 
в  начале  и  конце  эксперимента  не  имеется.  В  тренировочном  процессе  во  время  эксперимента  по 
существу не применялись упражнения, в которых приходилось бы производить "рывки" на 30 м, что и не 
привело к положительным сдвигам скорости бега на этой дистанции. 
Как показали исследования, результаты в прыжках в длину с места, в высоту и в тройном значительно 
увеличились к концу эксперимента у футболистов экспериментальной группы по сравнению с футболис-
тами контрольной группы. 
В  прыжках  в  высоту  увеличение  было  значительным  и  составило  в  экспериментальной  группе  - 
21,75%  (различие  оказалось  достоверным,  Р<0,001),  в  то  же  время  в  контрольной  группе  прирост  был 
минимальным - 3,2% (различие недостоверно). 
В прыжках в длину с места прирост результата к концу эксперимента у юных футболистов экспери-
ментальной группы составил 5,26% (различие достоверно, Р<0,005). 
В  тройном  прыжке  прирост  у  футболистов  экспериментальной  группы  не  был  столь  значитель-
ным, составив 2,77%, в то же время был значительно выше, чем этот же показатель у футболистов 
контрольной группы. Все это еще раз говорит о том, что предлагаемые в процессе педагогического 
эксперимента  упражнения,  направленные  на  совершенствование  скоростных  и  скоростно-силовых 
качеств, оказались в значительной степени эффективными для их воспитания на определенном этапе 
подготовки юных футболистов. 
Причем, сравнивая темпы прироста скорости бега,  а также показатели скоростно-силовых качеств  у 
юных футболистов в течение года, можно говорить о том, что они, как отмечалось ранее, не столь значи-
тельны  по  сравнению  с  приростом  скоростно-силовых  качеств  у  представителей  других  видов  спорта. 
Однако,  предлагаемые  нами  методы,  средства  и  содержание  тренировки,  направленное  на  увеличение 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы, №1(44), 2015 ж. 

объема  времени  на  совершенствование  скоростно-силовых  качеств,  позволили  в  значительной  степени 
повысить эффективность их воспитания у юных футболистов. Это является, на наш взгляд, немаловаж-
ным  доказательством  необходимости  дальнейшего  внедрения  предложенных  средств  и  методов  трени-
ровки в практику футбола. 
Небезынтересно было проследить изменения скорости бега и показателей скоростно-силовых качеств 
у футболистов двух экспериментальных подгрупп Б-1 и Б-2, которые тренировались с разным объемом 
тренировочных упражнений, направленных на развитие скоростных и скоростно-силовых качеств. 
В  результате  проведенного  тестирования  было  выявлено  (рисунок  4),  что  скорость  бега  на  15  м  со 
старта у футболистов экспериментальной группы Б-1, в которой большее время занятий, чем в подгруппе 
Б-2,  отводилось  воспитанию  скоростных  качеств  увеличилась  значительно  и  составила  5,6%.  В  то  же 
время в подгруппе Б-2, в которой такой же объем времениотводился воспитанию скоростно-силовых 
 
Таблица 2. Достоверность различия между показателями скоростных и скоростно-силовых качеств юных 
футболистов контрольной и экспериментальной групп в начале и конце педагогического эксперимента 
 
Тест 
Группы, этапы эксперимента 
Достоверность 
различия 
Уровень 
значимости 
15 м 
со старта 
контрольная группа - начало-конец эксперимента 
недостоверно   
 
экспериментальная группа начало-конец эксперимента 
достоверно 
t=3,059 Р<0,01 
 
контрольная и экспериментальная группы - начало эксперимента 
контрольная и экспериментальная группы - конец эксперимента 
недостоверно 
достоверно 
t=3,059 Р<0
;
01 
30 м 
со старта 
контрольная группа - начало-конец эксперимента 
экспериментальная группа начало-конец эксперимента 
недостоверно 
недостоверно 

Каталог: docs -> vestnik -> nach shkola i fiz podgotovka
vestnik -> Абай атындағы
vestnik -> Хабаршы вестник
vestnik -> Вестник Казнпу им. Абая, серия «Художественное образование», №1(42), 2015 г
vestnik -> Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
vestnik -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
nach shkola i fiz podgotovka -> Хабаршы вестник «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті»
nach shkola i fiz podgotovka -> «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті»
nach shkola i fiz podgotovka -> Хабаршы «Бастауыш мектеп және дене мәдениетi» сериясы

жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет