Бастады 2 шілде 2014 жыл сәрсенбіжүктеу 472.47 Kb.
Pdf просмотр
бет2/5
Дата28.04.2017
өлшемі472.47 Kb.
1   2   3   4   5

Алмас АЛТАЙ.

327 (1682) СӘРСЕНБІ 2 ШІЛДЕ 2014 ЖЫЛЖАНА  ЗЕН

ЖАҢАӨЗЕН ҚАЛАЛЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

09 маусым 2014 ж.

№ 29/236

Жаңаөзен қаласы.   

ҚР-ның 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюд-

жет кодексіне, «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті  мемлекеттік  басқару  және  өзін-өзі 

басқару  туралы»  2001  жылғы  23  қаңтардағы 

ҚР Заңына сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ 

ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Жаңаөзен қалалық мәслихатының 2013 

жылғы 12 желтоқсандағы № 23/195 «2014-2016 

жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» 

шешіміне  (нормативтік  құқықтық  актілердің 

мемлекеттік  тіркеу  Тізілімінде  №  2329  болып 

тіркелген,  2014  жылғы  22  қаңтардағы  №  4 

«Жаңаөзен» газетінде жарияланған) келесідей 

өзгерістер енгізілсін:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

«1. 2014-2016 жылдарға арналған қалалық 

бюджет  қосымшаға  сәйкес  бекітілсін,  оның 

ішінде 2014 жылға келесідей көлемдерде:

1) кірістер – 16 738 048 мың теңге, оның 

ішінде:

салықтық түсімдер бойынша - 10 958 374 мың теңге;

салықтық  емес  түсімдер  бойынша  –  167 

189 мың теңге;

негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 

бойынша – 11 698 мың теңге;

трансферттер  түсімдері  бойынша  –  5  600 

787 мың теңге;

2) шығындар – 17 230 092 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу - 0 теңге, оның 

ішінде:


бюджеттік кредиттер - 0 теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

4)  қаржы  активтерімен  операциялар  бо-

йынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

мемлекеттің  қаржы  активтерін  сатудан 

түсетін түсімдер - 0 теңге;

5) бюджет тапшылығы  (профициті) – 492 

045 мың теңге;

6)  бюджет  тапшылығын  қаржыландыру 

(профицитін пайдалану) - 492045 мың теңге.».

көрсетілген  шешімнің  1  қосымшасы  осы 

шешімнің  қосымшасына  сәйкес  жаңа  редак-

цияда жазылсын.

2.  Осы  шешімнің  орындалуына  бақылау 

жасау  Жаңаөзен  қалалық  мәслихатының 

әлеуметтік-экономикалық 

даму, 


бюджет, 

құрылыс,  өнеркәсіп,  тұрғын  үй  және  комму-

налдық  шаруашылығы,  көлік,  кәсіпкерлік 

мәселелері  жөніндегі  тұрақты  комиссиясына 

жүктелсін (комиссия төрағасы Байжанов Ғ.).

3.  Жаңаөзен  қалалық  мәслихатының  ап-

парат  басшысы  (И.Орынбеков)  осы  шешімнің 

әділет  органдарында  мемлекеттік  тіркелуін, 

оның  бұқаралық  ақпарат  құралдарында  рес-

ми  жариялануын  және  «Әділет»  ақпараттық-

құқықтық  жүйесінде  орналасуын  қамтамасыз 

етсін.


4.  Осы  шешім  әділет  органдарында 

мемлекеттік  тіркелген  күнінен  бастап  күшіне 

енеді  және  ол  алғашқы  ресми  жарияланған 

күнінен  кейін  күнтізбелік  он  күн  өткен  соң 

қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрайымы            К.ЖҮГЕНБАЕВА. 

Қалалық мәслихат 

хатшысы                             С.МЫҢБАЙ.

Бұл  Шешім  Маңғыстау  облыстық  Әділет  департаментінде  25  маусым  2014  жылы 

№2455 тіркелді.

Жаңаөзен қалалық мәслихатының 2013 

жылғы 12 желтоқсандағы № 23/195 «2014-

2016 жылдарға арналған қалалық бюджет 

туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қосымшасы газеттің келесі санында.

РЕШЕНИЕ ЖАНАОЗЕНСКОГО ГОРОДСКОГО МАСЛИХАТА

09 июня 2014 г.

№ 29/236

г.Жанаозен.   

В соответствии с Бюджетным кодексом РК 

от 4 декабря 2008 года, Законом РК от 23 ян-

варя 2001 года «О местном государственном 

управлении  и  самоуправлении  в  РК» 

город-

ской маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Жанаозенского город-

ского  маслихата  от  12  декабря  2013  года  № 

23/195  «О  городском  бюджете  на  2014-2016 

годы»  (зарегистрировано  в  Реестре  государ-

ственной регистрации нормативных правовых 

актов за № 2329, опубликовано в газете «Жа-

наозен» от 22 января 2014 года  № 4) следую-

щие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Утвердить городской бюджет на 2014-

2016 годы согласно приложению, в том числе 

на 2014 год, в следующих объемах:

1) доходы - 16 738 048 тысяч тенге, в том 

числе по:

налоговым поступлениям – 10 958 374 ты-

сячи тенге;

неналоговым поступлениям - 167 189 тысяч 

тенге;

поступлениям от продажи основного капи-тала – 11 698 тысячи тенге;

поступлениям трансфертов – 5 600 787 ты-

сячи тенге;

2) затраты – 17 230 092 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 0 тен-

ге, в том числе:

бюджетные кредиты - 0 тенге;

погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

4)  сальдо  по  операциям  с  финансовыми 

активами – 0 тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 0 тен-

ге;


поступления от продажи финансовых акти-

вов государства – 0 тенге; 

5) дефицит (профицит) бюджета – 492 045 

тысяч тенге;

6)  финансирование  дефицита  (использо-

вание  профицита)  бюджета  –  492  045  тысяч 

тенге.».

приложение 1 к указанному решению изло-

жить в новой редакции согласно приложению 

настоящего решения.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего 

решения  возложить  на  постоянную  комиссию 

Жанаозенского  городского  маслихата  по  во-

просам  социально-экономическое  развития, 

бюджета,  строительства,  промышленности, 

жилищное и коммунальное хозяйства,   транс-

порта и предпринимательства (председатель 

комиссии Байжанов Г.).

3. Руководителю аппарата Жанаозенского 

городского маслихата (Орынбеков И.) обеспе-

чить  государственную  регистрацию  данного 

решения в органах юстиции, его официальное 

опубликование  в  средствах  массовой  инфор-

мации и размещения в информационно-право-

вой системе «Әділет».

4. Настоящее решение вступает в силу со 

дня  государственной  регистрации  в  органах 

юстиции и вводится в действие по истечении 

десяти календарных дней после дня его перво-

го официального опубликования.Председатель сессии          К.ЖУГЕНБАЕВА.

Секретарь городского 

маслихата                          С.МЫНБАЙ.

Данное Решение зарегистрировано в департаменте юстиции Мангистауской области 

от 25 июня 2014 года №2455.

О внесении изменений в решение Жанаозенского 

городского маслихата от 12 декабря 2013 года 

№23/195«О городском бюджете на 2014-2016 годы»

2

013-2014  оқу  жылын  қаладағы  22 жалпы білім беретін күндізгі мектеп-

те  23016  оқушымен  аяқтап,  үлгерім 

99,97%, сапа 48,7% болды (өткен оқу жылын-

да сапа 47,7%). 17 орта мектепті бітіруші 712 

түлектің  67,1 %-ы, яғни 478-і ұлттық бірыңғай 

тестілеуге қатысып, тест қорытындысы бойын-

ша орта ұпай 70,8% болды (2012/13 оқу жы-

лында орта ұпай - 64,4% болып, биылғы жылы 

білім  деңгейі  6,4%  ұпайға  өсті).  Жаңаөзен 

мектеп-гимназиясының  түлегі  Дана  Кама-

лова  Кипрде  өткен  Халықаралық  математи-

ка  олимпиадасына  қатысуына  байланысты 

ұлттық бірыңғай тестілеуден босатылды және 

125  ұпаймен  сертификат  алды.  Орта  балл 

бойынша  №2  мектеп  қана  шекті  деңгейден 

өте  алмады.  Қала  бойынша  жоғары  балдық 

көрсеткіш мектеп-лицейі - 93,7, мектеп-гимна-

зия - 88, №19 орта мектеп - 79. 100-ден  жоғары 

балл алған - 40, 50-ден жоғары балл жинаған 

-  326  түлек  жоғаы  оқу  орындарына  түсуге, 

50-ден төмен балл жинағаны - 152 түлек ар-

наулы  оқу  орындарына  түсу  мүмкіндігіне 

ие  болды.  ҰБТ  тапсырған  1  және  2  пәннен 

«қанағаттанарлықсыз»  баға  алған  40  түлек 

11-14.06  күндерінде  мектептерде  емтихан 

тапсырып,  аттестаттарын  алды,  мемлекеттік 

емес  жоғары  оқу  орындарына  және  коллед-

ждерге  түсу  мүмкіндігі  бар.«Алтын  белгіге» 

ұсынылған 8 түлектің 6-ы қорғап, екеуі бір, екі 

пәннен жеткіліксіз ұпай алып, «5»-тік бағасын 

ала алмады. Оқу жылы басталысымен барлық 

орта  мектептерде  бітіруші  түлектермен, 

ата-аналармен 

өткізілген 

іс-шаралар, 

қосымша  сабақтар  және  мектепішілік, 

қалалық,  облыстық  байқау  сынақтарының 

жоспарлы  жүргізілгені,  ай  сайын  тест 

орталығында  телефон  тұншықтырғыштарды 

қосып,  мұқият  қадағалаумен  алынған  тест 

қорытындыларында  орта  ұпай  75-78  болып, 

іріктелген  «Алтын  белгіге»  үміткерлер  тиісті 

деңгейдегі ұпайларын жинап отырды. Ұлттық 

бірыңғай  тестілеу  көрсеткіші  -  жыл  бойын-

да  жасалған  жүйелі  жұмыстар  мен  ұстаздар 

еңбегінің нәтижесі. 

Биылғы  оқу  жылы  облыстық  деңгейде 

201  оқушы,  31  мұғалім,  республикалық 

және  халықаралық  деңгейде  67  оқушы,  21 

мұғалім  олимпиадалар  мен  түрлі  бағыттағы 

сайыстардан  жүлделі  орындарды  иеленді. 

(бұл  көрсеткіш  2012/13  оқу  жылында 

облыстық  деңгейде  88  оқушы,  24  мұғалім, 

республикалық  және  халықаралық  деңгейде 

37 оқушы,16 мұғалім болды)

Қалада  білім  беру  сапасын  арттыру 

бағытында 

мектептердің 

материалдық-

техникалық  базасын  жақсартуда  біршама 

жұмыстар  атқарылды.  Атап  айтқанда:  за-

манауи  пәндік  кабиниеттермен  жабықтауда: 

физика  кабиниеті  22  мектепте  15  кабинет 

68,2%,  химия  кабинеті  22  мектепте  16    ка-

бинет  72,7%,  биология  кабиниеті  22  мек-

тепте  15  кабинет  68,2%,  мультимедиалық-

лингафондық  кабиниеті  22  мектепте  30 

кабинет 100% компьютер 2013 жылы 18 мек-

тепке 25 сынып комплектісі /12+1/, 2014 жылы 

14  мектепке  20  сынып  комплектісі  /15+1/ 

алынды, бүгінде 1 компьютерге 22 оқушыдан 

келеді /2012-13 о.ж. 1 компьютерге 32 оқушы/. 

22  мектеп  кең  жолақты  ғаламтор  жүйесіне 

100%  және  5  мектеп  электронды  оқыту  

жүйесіне қосылған. Интерактивті тақталармен  

жабдықталған  мектептер  үлесі  100%  /қазіргі 

таңдағы  саны  50/.  2014  жылға  мемлекеттік 

білім  беру  мекемелер  үшін  оқулықтар  мен 

оқу  әдістемелік  кешендерді  сатып  алу  және 

жеткізу  бағдарламасы  бойынша  89  694  мың 

теңге,  6  мектепке  парта  сатып  алуға  7000,0 

мың  теңге,16  мектепке  спорт  тауар  алуға 

24000,0 мың теңге және 4 балабақшаға бейне 

бақылау  камераларын  орнатуға  8800,0  мың 

теңге бөлінді/білім беру мекемелеріне бейне-

камералар  орнату  толық  қамтылған/.  Білім, 

тәрбие бағытындағы байқау, сайыстарға және 

қаладан  тыс  білім  мекемелеріне  балалар-

ды  тасымалдау  мақсатында  білім  үйлестіру 

орталығына «ПАЗ-32053» автобус автокөлігін 

сатып  алуға  8978,0  мың  теңге,  №21  орта 

мектепке  автобусқа    8978,0  мың  теңге,  саз 

мектебі  мен  №18  «Мереке»  балабақшасына 

газель  автокөлігін  алуға  7800,0  мың  теңге 

бөлінді. 

Қазіргі  таңда  білім  саласындағы  барлық 

мекемелер  үшін  ағымдағы  жөндеуге  48205,0 

мың  теңге  қаралып,  жұмыстар  жүргізілуде. 

Күрделі жөндеуге №1 орта мектепке 39091,0 

мың  теңге,  №2  орта  мектепке  125000,0  мың 

теңге,  №4 орта мектепке 164489,0 мың теңге,  

№12 бастауыш мектепке 129000,0 мың теңге, 

№13 бастауыш мектепке 120179,0 мың теңге, 

№7 «Ертөстік» балабақшасына 125769,0 мың 

теңге  бөлініп,  жұмыс  сапасы  қадағаланып 

отыр.  Сонымен  қатар  күзгі,  қысқы  жылу  ма-

усымына  дайындық  та  бақылауда  тұр,  №2, 

8  балабақша  мен  №3,  №8  мектептердің 

жылу  жүйесі  ауыстырылуда.  №4,  №6,  №8, 

№10  балабақшаларды  күрделі  жөндеуге 

ЖСҚ  дайындалып,  бюджеттік  өтінім  2015 

жылдың  жоспарына  ұсынылады.  «Балапан» 

бағдарламасы  аясында  кері  қайтарылған 

№14,15,16 

балабақшалардың 

көкөніс 


сақтайтын қойма құрлысының ЖСҚ-сы дайын-

далуда. Бұрынғы «Солнышко» балабақшасын 

күрделі жөндеуден өткізу үшін ЖСҚ дайында-

лып, конкурс өткізуге сұраныс берілді. №3, 6, 

7, 8, 14, 16,гимназия  мектептерінің қоршауы 

ЖСҚ-на  4200,0  мың  теңге  бөлініп,  конкурс 

өткізілді.  Лицей  мектебін  сейсмикалық  тек-

серуден  өткізуге  6920,0  мың  теңге  бөлініп, 

зерттеу 

жұмыстарының 

қорытындысы 

күтілуде.  «Бостандық»  ш/а  орналасқан  №20 

орта  мектеп  2013  жылдың  қыркүйегінде 

пайдаланылуға тапсырылғандықтан мердігер 

«BursaStroy»  ЖШС  мекемесінің  3  жылға 

кепілдік мерзімі бар, ағымдағы жөндеуге тап-

сырма берілді. 

Қала 


мектептерінде 

үш 


ауысым-

да  оқытылып  отырған  мектеп  жоқ.  Ра-

хат  кентіндегі  №15,  18,  21  орта  мектептер 

сыйымдылығынан  бала  санының  артуына 

орай «Мерей» ш/а 1200 орындық жаңа мектеп 

құрылысы осы жылы пайдаланылуға беріледі 

және  №18  орта  мектепке  қосымша  құрылыс 

салуға ЖСҚ дайындау үшін 7624,0 мың теңге 

бөлінді.

Оқу  жылы  аяқталысымен  балалар  мен 

жасөспірімдердің жазғы демалысын, олардың 

сауықтырылуын  ұйымдастыру  мақсатында  

қаланың  барлық  өндірістік  мекемелеріне 

хат  жолданып,  тұлдыр  жетім,  ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған, мүжәлсіз, көп бала-

лы  отбасы  балалары  үшін  республикалық, 

шет елге демалыс лагерьлеріне орын сұралып 

және  өз  қызметкерлерінің  қанша  баласын 

қамти  алатыны  туралы  мәліметтер  алынып, 

тығыз  байланыста  жұмыстар  жүргізілуде.  

Қала  бойынша  7-13  жас  аралығындағы  

16534  оқушының  жазғы  демалысы  мен 

сауықтырылуын ұйымдастыру басты назарда. 

2014  жылғы  жазғы  сауықтыру  лагерьлеріне 

жергілікті бюджеттен бөлінген 36 млн. 851 мың 

теңгеге  1, 10, 11, 14, 15, 18, 21 орта және №16 

бастауыш  мектептерде  бес  аусымда  мек-

теп  жанындағы    лагерьлер  /8  лагерь/  ашыл-

ды, барлығы 2330 бала қамтылады.  Мектеп 

жанындағы  лагерьлерде  демалуға  толық 

жағдай жасалып, барлығына ауа реттегіштер 

мен су салқындатқыштар қойылған. 

Құқықбұзушылықтың  алдын  алу  және 

қылмысқа  қарсы  күрес  мақсатындағы  іс-

шаралардың  жоспарлы  орындалуы,  жазғы 

демалыс  кезеңінде  суға  түсуде  сақтандыру, 

негізгі  және  орта  мектепті  бітірушілер  мен 

ата-аналарына  түлектердің  оқуға  тапсыру 

бағытында  түсіндіру  жұмыстары,  мектепке 

дейінгі  тәрбие  мен  білім  беру  ұйымдарына 

балаларды  бөлуде  кезектің  сақталу  тәртібін 

мұқият қадағалау қалалық білім бөлімінің күн 

тәртібіндегі өзекті мәселелері.

Гүлайым АЗАН,

Жаңаөзен қалалық білім 

бөлімінің басшысы.

Бәрі де сапалы білім үшін

оқу жылының қорытындысы бойынша


427 (1682) СӘРСЕНБІ 2 ШІЛДЕ 2014 ЖЫЛЖАНА  ЗЕН

2014 жылдың  03-06 ақпаны аралығында өткен Жаңаөзен қаласы әкімінің Жаңаөзен қаласы, Теңге, 

Қызылсай ауылдары және Рахат кенті тұрғындарымен есепті  кездесулерінде түскен ұсыныс пікірлерді 

іске асыру шараларының жарты жылдық қорытындысыІс-шаралар атауы

Жауапты Орындалысы

1. Инженерлік-коммуникациялық жүйені, көлік инфрақұрылымын дамыту

1.1. Электрлендіру

1. Қала,  Қызылсай,  Теңге 

ауылдары  және  Ра-

хат  кентінің  көшелерін 

жарықтандыру

Құрылыс 


бөлімі

Қала, Қызылсай, Теңге ауылдары және Рахат кентінің 

көшелерін  жарықтандыру  бойынша  –  325  млн.  теңге 

қаражат  қарастырылған.  Ағымдағы  жылдың  соңына 

дейін  аталған  жұмыстар  толығымен  аяқталуы  тиіс. 

Қазіргі  таңда  құрылыс  монтаждау  жұмыстары 

жүргізілуде.

1.2. Ауыз су

1. «Жұлдыз»  және  «Ме-

рей» 

шағынауданын ауыз сумен қамту

Құрылыс 


бөлімі

«Жұлдыз» шағынауданы 90 % ауыз сумен қамтылған. 

Бүгінге «Мерей» шағынауданы бойынша 1-ші кезеңіне 

немесе  34  -  46  көшесіне  -  836,0  млн.  теңге  қаражат 

қарастырылып,  жұмыстары  жүргізілуде.  Жылдың 

соңына  дейін  жобаның  1-ші  кезеңінің  жұмыстары 

толығымен  аяқтау  жоспарлануда.  Қазіргі  таңда 

құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізілуде.1.3. Көлік жолдары

1. Қаланың  және  іргелес 

елді  мекендердің  ав-

томобиль  жолдарына 

ағымдағы  және  орта 

жөндеу 


жұмыстарын 

жүргізу


Ж К ж А Ж 

бөлімі


Автомобиль жолының ағымдағы және орташа жөндеу 

жұмыстарын  жүргізуге  жергілікті  бюджеттен  2014 

жылы 44,8 млн.теңге қаражат қарастырылды. Соның 

ішінде орташа жөндеу жұмыстарына – 35,3 млн.теңге, 

ағымдағы  жөндеу  жұмыстарына  –  9,5  млн.теңге. 

Қазіргі  таңда,  «Айдана-ИК»  ЖШС  мекемесі  жөндеу 

жұмыстарын жүргізуде.

2. Қаладағы  жолаушылар 

тасымалы  қызметінің 

сапасын көтеру

Ж К ж А Ж 

бөлімі


Жолаушылар 

тасымалының 

сапасын 

артты-


ру  мақсатында,  «Нұр  Отан»  партиясы,  жергілікті 

баспасөз, телеарна, ҮЕМ ұйымдармен бірлікте 2014 

жылы  наурыз-сәуір  айларында  рейдтер  жүргізіліп, 

тасымалдау  қызметін  көрсететін  жеке  кәсіпкерлерге 

ескертулер  берілді.  Қазіргі  таңда,  маршруттар 

бірқалыпты жүруде.

3. Қала,  Қызылсай  ауы-

лы,  Рахат  кенті,  «Ақсу» 

шағынауданының  авто-

мобиль жолдарын салу

  ЖКжАЖ 

бөлімі


Қалаішілік  жолдары  құрылысының  жалпы  сметалық 

құны  –  541,926  млн.  теңге  құрайды.  Оның  ішінде 

қарастырылған жолдың ұзындығы – 8126,03м.

Қызылсай  ауылы  жолы  құрылысының  жалпы 

сметалық құны – 269,077 млн. теңге.  Қарастырылған 

жолдың  ұзындығы  –  4340,19м.  Қарастырылған 

қаражат – 266,963 млн.теңге.

«Рахат»  және  «Ақсу»  шағынауданының  жолдарын 

салуға  ЖСҚ  жасақталды,  бюджеттің  мүмкіндігіне 

қарай құрылыс жұмыстарын жүргізу қарастырылады.1.4. Телефон байланысы 

1. Қызылсай  ауылы,  Ра-

хат  кенті,  «Рауан»  ша-

ғынауданының  тұрғын 

үйлерді  телефон  бай-

ланысымен қамтамасыз 

ету 

жұмыстарын жалғастыру 

« Қ а з а қ -

телеком» 

АҚ ЖФ


2014  жылы  Қызылсай  ауылын  телефонизациялау 

үшін 84,3 млн.теңге қаражат бөлінді. Қазіргі таңда жо-

басы  жасақталып,  құрылыс  жұмыстары  жүргізілуде.  

Рахат  кенті,  «Рауан»  ш/а  және  Теңге  ауылына 

жоба  жасақталып,  құрылысы  2015-2016  жылдары 

жүргізіледі. 2. Мектепке дейінгі оқыту және жалпы білім беру жүйесін дамыту

1. «Мерей» 

шағынау-

данында  1200  орындық 

мектеп 

құрылысын аяқтау

Қалалық 


құрылыс 

бөлімі


Мектепті  іске  қосу  ағымдағы  жылдың  қыркүйек  айы-

на  жоспарлануда.  Жобаның  сметалық  құны  -  1488 

млн. теңге, жалпы игерілген қаражат - 684 млн. теңге. 

Ағымдағы  жылы  бөлінген  қаражат  ЖБ  –  122  млн. 

теңге,  РБ  -  676  млн.  теңге.  Қазіргі  таңда  құрылыс  - 

монтаждау жұмыстары жүргізілуде.3. Тазалық, көгалдандыру мәселесі

1. Қалада және Теңге, Қы-

зылсай  ауылдарында 

көгалдандыру  жұмыс-

тарын  жалғастыру,  жа-

сыл желектер егу

ТҮКШ  ж 

ТИ бөлімі

2014  жылға  іс-жоспары  бекітілді.  Жергілікті  бюджет 

есебінен 218 386 мың теңге қаралып, қала бойынша 

көгалдандыру  жұмыстары  жүргізілуде.  Қазіргі  таңда 

бөлінген қаражаттан 124 232,0 мың теңге игерілді. 

2. Қоқыс 

тасушы 


автокөліктердің  санын 

көбейту   

ТҮКШ  ж 

ТИ бөлімі

Жаңаөзен  қаласының  шағынаудандары  бойынша 

күнделікті  10-15  дана  қоқыс  таситын  автокөліктер 

(контейнеровоз) бөлініп тұрады.

Теңге ауылы бойынша күнделікті 1 дана қоқыс таси-

тын автокөлік (контейнеровоз) қосымша 1ХОН, 2 дана 

самосвал автокөлігі бөлінеді.

Қызылсай ауылы бойынша күнделікті 1 дана қоқыс та-

ситын автокөлік (контейнеровоз) қосымша тәулігіне 2 

кезек 1ХОН, 1 дана самосвал автокөлігі бөлінген.

Рахат кенті бойынша күнделікті 3,4 дана қоқыс таси-

тын автокөлік (контейнеровоз) қосымша 1ХОН, 2 дана 

самосвал автокөлігі бөлінеді.4.Қоғамдық қауіпсіздік

1. Қалада  және  Теңге, 

Қызылсай  ауылдарын-

да  қоғамдық  тәртіпті 

қамтамасыз  ету  шара-

ларын күшейту

Қалалық 

ішкі  істер 

б а с қ а р -

масы 


Қазіргі  уақытта  қалалық  әкімдіктің  қолдауымен 

коммуналдық  мемлекеттік  мекеме  және  білім  беру 

ұйымдарының  оқытушыларының    қатыстыра  оты-

рып  әр  аптаның  жұма,  сенбі  күндері  полиция 

қызметкерлерімен  бірлесіп  қоғамдық  тәртіпті  сақтау 

мақсатында рейдтер жүргізіліп отыр.

Қала бойынша 17 учаскелік полиция пункті бар, оның 

Теңге ауылында – 2, Қызылсай ауылында – 1, Рахат 

кентінде – 4, қалада – 10-ны орналасқан. 

2014  жылдың  қаңтар  айында  2760  арыз-шағым 

қабылданды. Оның 1055 арыз-шағымына қылмыстық 

іс  қозғаудан  бас  тартылып,  35  арыз-шағымға  басқа 

органдарға шешім алу үшін жолданды.

5. Тұрғындардың әлеуметтік жеке мәселелері

1. Әкімнің 

есепті 

кездесулерінде  түскен тұрғындардың 

жеке 


әлеуметтік  мәселелерін 

/баспана,  жолаушылар 

тасымалы 

бойынша, 

жұмысқа  орналастыру, 

материалдық көмек т.б./ 

талдау,  мәселелердің 

барынша  шешу  жолда-

рын  қарастыру,  жазба-

ша  мекен-жайларына 

заңда белгіленген тәртіп 

бойынша  жауаптарды 

жолдау

Қ а л а 


әкімі  ап-

параты


2014  жылдың  басындағы  Жаңаөзен  қаласы  әкімінің 

және  Теңге,  Қызылсай  ауылдары,  Рахат  кенті  әкім-

дерінің  тұрғындарымен  есепті  кездесулері  бары-

сында  18  ұсыныс-пікірлері  түсті.  Жұмыс  мәселесі 

бойынша  9  өтінішке  қалалық  жұмыспен  қамту  және 

әлеуметтік  бағдарламалар  бөлімі  арқылы  бар 

қоғамдық жұмыстарды ұсына алатыны жөнінде жаз-

баша  түрде  жауабы  берілді,  қазіргі  таңда  2  адам 

тұрақты  жұмысқа,  1  адам  қоғамдық  жұмысқа  ор-

наласты;  тұрғын  үй  мәселесі  бойынша  5  өтінішке 

мемлекеттік  тұрғын  үй  алу  тізім  кезегіне  тіркелу 

үшін  құжаттарды  қалалық  халыққа  қызмет  көрсету 

орталығына  құжаттарын  тапсыру  жөнінде  және  2 

өтінішке  мемлекеттік  тұрғын  үй  алу  тізім  кезегімен 

пәтермен  қамтамасыз  етілетіндігі  жөнінде  өтініш 

иелеріне жауабы берілді, қазіргі таңда 1 өтініш тұрғын 

үй  алу  кезегіне  тіркелді;  «Арай-2»  шағынауданының 

жолаушылар  тасымалы  бойынша  түскен  1  өтінішке 

көшелерінде  қатқыл  табанды  жолдың  жоқтығына 

байланысты ішкі көшелермен маршруттардың жүруге 

мүмкіншілігі  жоқтығына  байланысты,  жол  салу 

үшін  жобалау-сметалық  құжаттама  жасақталуда. 

Осыған  сәйкес,  жобалау-сметалық  құжаттама 

жасақталғаннан  кейін,  алдағы  уақытта  бюджеттің 

мүмкіндігіне  қарай  қарастырылатындығы  жөнінде 

өтініш  иелеріне  жауабы  берілді;  қаржылай  көмек 

бойынша  түскен  2  өтінішке  көмектердің  тиістілігін 

анықтау үшін құжаттармен қалалық жұмыспен қамту 

және  әлеуметтік  бағдарламалар  бөліміне  хабарласу 

жөнінде өтініш иелеріне жауабы берілді. 

«Медикер»  ЖШС  емханасының  ішек  құрылысын  та-

залайтын  аппаратының  маманы  жоқтығы  жөнінде 

келіп түскен Теңге ауылының тұрғыны Д.Бахитованың 

өтінішін  «Медикер»  медицина  орталығы  жан-жақты 

қарап,  Ақтау  қаласынан  арнайы  маман  келіп, 

емделушілерді кесте бойынша қабылдайтын болды.

Қала әкімі мен оның орынбасарларының 

азаматтардың жеке мәселелері бойынша 

қабылдауының 2014 жылдың ІІІ тоқсанына 

арналған КЕСТЕСІКаталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 472.47 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет