Бас редакторжүктеу 5.01 Kb.

бет9/15
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

2013 №2 (19)
АЛАШТАНУ

53
атқарады.  Өзі  тәрбиелеген  Шәймәрден
Алматыдан  Семейге  келген  сапарында,
қаладағы досы Таһир Жомартбаевтың Мәннан
туралы хабарын ести салып, арнайы сәлем бере
барып,  үйінде  бір  түн  қона  жатып,  шерлерін
таратады. Осыдан көп ұзамай екеуіде «үштіктің»
қармағына  ілінеді...  Ақыры,  қапаста  қысым
көрседе, қайыспас ерлікпен, хауіп-хатер төнген
сәттерді  де  қасқая  қарсы  алады.  Мәннан
Тұрғанбаев  1937  ж.  20  тамызында,  Семей
түрмесінде.  Кеңестік  репрессияның  жалмауыз
қорғасын оғына байланады. Күні бүгінге дейін
сүйегінің  қайда  екені  белгісіз.  (жасырын,
дерексіз, атаусыз меңіреулік)
Азаматтық,  адамгершілік  рухты  мықтап
ұстанған Мәннан Тұрғанбаевтың өмірді түсінуін
барынша  терең  ұғынған  сайын  біздің  ұлттық
рухымыздың  қайнарын  сонау  ертедегі  ұлылар
ұлағатынан  алғандығына күмәніңіз  қалмайды.
Мәннан  қашанда  рухани  бастаушы  ағартушы-
үйретуші  ұстаздардың  алдыңғы  сапындағы
Семейлік кесек-тұлға емес деп кім айта алады?!
Ол  сол  кездің  азаматтары  рухани  өсуінің
барометрі-тің.
Мәннан:  «Қазақ  құқыңа  ие  бол!»  деумен
өшпес аманат, өсиет қалдырған жан.
Өз ұлтының (Алаштың) асыл арманын, тілек-
мұратын, жөні мен жолын ашуды қасиетті парыз
санаған  алмаст ай  арыстарымыз  Нығмет
Нұрмақов, Смағұл Сәдуақасов, Мұхтар Әуезов,
Қаныш  Сәтбаев,  Әбікей  Сәтбаев,  Халел
Ғаббасо в,  Жүсіпбек  Аймауытов,  Мәннан
Тұрғанбаев,  Мағжан  Жұмабаев,  Әлімхан
Ермеко в, 
Міржақып 
Дулатов, 
Ахмет
Байтурсынов,  Әлихан  Бөкейханов,  Тұрағұл
Құнанбаев,  Таһир  Жомартбаев,  т.б.  Семей
топырағын  басып,  дәм-тұзын  татқан  тұғырлы
тұлғалардың  есімдері  бірдей  ардақталып,
ұрпаққа  мәңгі  өнегеге  айналуы  қажет!  Олар
шеккен  жаза  бірдей  болғанда,  бағаларды  неге
бірдей  алмасқа?!  Алаш  қозғалысының  -90
жылдығы «әр өлкеде әр қилы аталып өтті...
«Біз  жас  болайық,  кәрі  болайық,  еліміздің
болашағын,  қазақтың  мәдениетін,  қазақтың
тарихын,  қазақтың  тілін,  елдің  ішінің
шайқалмауын  ойлайық»...  деген  тұңғыш
президентіміз 
Нұрсұлт ан 
Әбішұлы
Назарбаевтың кемеңгер кемелдікпен айтқанын
әсте  естен  шығармайық,  Алаштық  бауырлар!
Алла ісімізге әмсе жар болғай!
Әдебиет
1.  Алаш  қозғалысы-2004, 2005,  2007,  2008,
басылымдар. Алматы. Астана
2. Ахметов Ғ.- алаш «Алаш» болғанда, Жалын
баспасы, 1996 ж.
3. «Айқап» -1915 ж.
4.  Алаш  көсемдері:  Әлихан  Бөкейханов,
Ахмет  Байтұрсынов,  М.Дулатов,  Мағжан  –
шығармалары5.  «Қазақ  тілі»  газеті-  Семей
тарихи мұражайдағы тігінділер
6.  Нүрпейісов  К-Алаш  һәм  Алашорда
Алматы. 1995 ж.
7. Е.Сыздықов – Шәкәрім және Алашорда
8. С.Тәбәрікұлы – Қайран, Мәннан-Алматы,
Қағанат баспа.-2002 ж.
9.  Н.Назарбаев-тарих  толқынында-1999  ж.
Алматы.
10. Егемен Қазақстан, қазақ әдебиеті, Семей
таңы, Ертіс өңірі газет тігінділері, т.б.
2013 №2 (19)
АЛАШТАНУ
Резюме
Resume
В статье рассматривается роль Маннана Турганбаева в истории Алаш Орды.
The article is dedicated to the life of Manan Turganbaev, who devoted his life to the history of the
movement Alash Orda and its leaders who defended the national honor of the country.

54
2013 №2 (19)
ӘДЕБИЕТТАНУ ЖӘНЕ ТІЛ БІЛІМІ
ZH. KALIMOVA, the candidate of philological sciences, the head of
 the department  of  “The theory and practice of translation”
 Semei  State Shakarim university
THE  SOURCES OF THE ENGLISH VOCABULARY
This article is devoted to the problem of word formation in present day English. The author describes
the most  productive ways of  word formation in  the English  language, such as  affixation, conversion,
compounding. The article also comprises some information about miner types of forming new words in
English.
The theoretical questions are supported by numerous practical examples from contemporary English
vocabulary.
The two biggest dictionaries suggest around half
a  million  lexemes  –  a  total  approached  by  the
unabridged  Webster’s  Third  New  International
(which  claims  over  450,000  entries),  and  by  the
integrated edition of the Oxford English Dictionary(
which claims over 500,000 entries) [1, 119 ]. The
true figure is undoubtedly a great deal higher. Even
if we restrict the issue to standard vocabulary, there
are many items which could be concluded as part
of the lexicon, but which are not usually found in a
dictionary. There are some half a million abbreviated
forms in English, many of which have a clear lexical
status (FBI, NATO, etc.) and fauna and flora also
provide a vast lexical recourse. For example, there
are  apparently  some  million  insects  already
described. This means that there must be at least a
million,  with  several  million  mo re  awaiting
description.
Many lexemes have arrived  with the Germanic
tribes, and have never fallen out of use. The Anglo-
Saxon  lexical  character  continues  to  dominate
everyday  conversat ion,  whether  it   being
grammatical words (in, on, be, that), lexical words
(father,  love,  name),  or  affixes  (mis-,  un-,-ness,  -
less). Although  Anglo-Saxon  lexemes  comprise
only  a  relatively  small  part  of  the  total  modern
lexicon, they provide almost all the most frequently
used  words  in  the  language.  “Brown  University
corpus  of  written American  English”  gives  the
following  data:  “…one  hundred  most  frequently
used items are almost all Anglo-Saxon” [ 1, 438].
A good deal way of developing a feel for Anglo-
Sa[on  element  in  the  vocabulary  is  to  place  Old
English  lexemes  alongside  later  French  or  Latin
borrowings. Disregarding any difference of meaning
the  later  forms  are  usually  more  formal,  careful,
bookish or polite. For example:
Old English             French                   Latin
   Guts                     courage
   Clothes                 attire
    Climb                                               ascend
    Sweat                   perspire
    Happiness                                        felicity
    House                  mansion
    Wish                    desire
There are also several ‘lexical triplets’ in French
and Latin forms have both joined and original Old
English  item. The  readiness  of  English  to  acquire
near-synonyms has been an important factor in the
development of the stylistic versatility of the modern
language:
Old English             French                   Latin
      Rise                   mount                 ascend
       Ask                          question               interrogate
      Fast                   firm                     secure
      Kingly               royal                    regal
УДК 811.512.122
Key words: English vocabulary, affixation, conversion, compounding.

55
      Fire                           flame                    conflagration.
In the  course of  its development  one language
may take lexemes or items from another language.
“A  loan  word,  borrowed  word  or  borrowing  is  a
word taken from another language and modified in
phonemic  shape,  spelling,  paradigm  or    meaning
according to the standards of the English language”[
2,  305].    English,  perhaps,  more  than  any  other
language,  is  an  insatiable  borrower.  Whereas  the
speakers of some languages take pains to exclude
foreign  words  from  their  lexicons,  English  seems
always to have welcomed them. Over 120 languages
are as sources of its present- day vocabulary, and
the locations of contact are found all over the world.
The  borrowings  began  soon  after  the  Anglo-
Saxons arrived in the British Isles. There are very
few Celtic loans during that period, but the influence
of  Latin  is  strong,  especially  after  the  arrival  of
Christianity,  e.g.  bishop,  church,  school,  giant,
purple, plant etc. Then the Viking invasions alone
resulted in about 2.000 Scandinavian words coming
into English (e.g. egg, kid, leg, skin, sky, window
etc). After the Norman Conquest, the influx of words
from  the  continent  of  Europe,  especially  French,
doubled the size of the English vocabulary to over
100,000  it ems.    “French  influence  became
increasingly evident in English Manuscripts of the
13th century. It has been estimated that some 10,000
French  words came  into  English  at that  time”  [1,
45].  French  words  were  largely  do  with  the  law,
administration, but they also included words from
such fields as medicine, art, fashion. Over 70 percent
were  nouns. A  large number  were  abstract  terms,
formed by using such new French affixes as con-,
trans-,  pre-,  -ance,  -ence,  -tion  and  –ment,  e.g.
administration  terms:  authority,  baron,  constable,
council, court, crown, empire, government, mayor,
messenger, palace, parliament, royal etc; law terms:
accuse, advocate, arrest, bar, blame, convict, crime,
decree,  evidence,  indictment,  judge,  jury,  justice,
prison,  punishment  etc;  religion  items:  abbey,
cardinal,  cathedral,  charity,  confess,  faith,  mercy,
prayer, religion, saint, theology etc.; military terms:
army, battle, captain, combat, defend, enemy, guard,
lieutenant, navy, peace, sergeant, spy etc.; food and
drink: appetite, bacon, beef, biscuit, cream, dinner,
fruit, fry, lemon, mustard, olive, orange, plate, salad,
sardine, sugar, supper. Sausage etc.; leisure and art
terms:  art,  beauty,  chess,  colour,  conversation,
dance,  image,  leisure,  literature,  melody,  music,
park, pavilion, poet, prose, rhyme, romance, story,
title etc.; science and learning: anatomy, calendar,
copy,  geometry,  grammar,  lo gic,  medicine,
physician, poison, pulse, , stomach, study, surgeon
etc.;  terms  concerning  home:  ceiling,  chair,
chamber,  chimney,  couch,  curtain,  cushion,  lamp,
pantry,  parlour,  pillar,  scullery,  towel  etc.;  nouns:
action, adventure, affection, age, air, city, comfort,
country,  courage,  cruelty,  debt,  error,  face,  fault,
honour,  joy,  labour,  manner,  marriage,  noise,
number,  power,  opinion,  people,  person,  reason,
season,,  sign etc.;  adjectives:  active, blue,  brown,
calm, certain, clear, common, cruel, curious, eager,
easy,  final,  foreign,  honest,  large,  natural,  nice,
original, perfect, poor, precious, rude, simple, solid,
special,  strange,  usual,  sudden,  sure  etc.;  verbs:
advice,  allow,    arrange,  carry,  change,  close,
continue,  cry,  deceive, enjoy,  enter,  form,  inform,
join, marry, move, , obey, pass, pay, please,, prefer,
prove, receive, refuse, remember, reply, satisfy, save,
serve, suppose, travel, trip, wait, waste etc.
The emergence of English as a world language
has promoted regular contact with an unprecedented
number of languages and cultures, and borrowings
have shown an immediate upturn. New fauna and
flora,  political  groups  and  institutions,  landscape
features,  industrial  products  inventions,  leisure
activities,  and  other  have  all  generated  thousands
of new words – and continue to do so.
 Most English vocabulary arises by making new
lexems  out  of  old  ones  by  adding  an  affix  to
previously existing forms, altering the word class,
or combining them to produce compounds. These
processes  of  constructions  are  of  interest  to
grammarians as well as lexicologists.
There are three possible types of affixes: those
which  occur  before  the  root  or  stem  of  a  word
(prefix),  those  which  occur  after(  suffixes),  and
those which occur within (infix). “English does not
have  affixes  in  large  numbers  –  only  50  common
prefixes, somewhat fewer common suffixes, and no
clear  instances  of  infixes”  [    encyc    p.  128].  But
these limited recourses  are used in a  complex and
productive  way.  Not  all  the  affixes  have  a  strong
creative potential, of course, the Ola English ending
–th,  for  example  found  only  in  warmth,  length,
2013 №2 (19)
ӘДЕБИЕТТАНУ ЖӘНЕ ТІЛ БІЛІМІ

56
ӘДЕБИЕТТАНУ ЖӘНЕ ТІЛ БІЛІМІ
2013 №2 (19)
depth,  width,  sixth  and  a  few  other  items,  hardly
ever used now to create new words.
In  the  below  given  list    gives  the  common
prefixes  in  English  –  though  not  all  the  variant
forms.  The  prefix  in-,  for  example  becomes  il-
before words beginning with  / l / as in illiberal .Nor
does this list include scientific and technical items
which are commonly used in compounds, such as
bio-, euro- and techno. Some prefixes appear more
than  once,  because  they  have  more  than  one
meaning. For example, there is a difference between
unexpected  (which  means  ‘not  expected’)  and
unwrap ( which adds the specific sense of reversing
a  previous  action).  The  following  most  common
meanings  of  prefixes  may  be  observed:  negation:
a-  (atheis,  amoral),  dis-  (disobey,  disbelieve),  in
(incomplete,  indecisive),  non-  (nonsmoker,
nonmedical), un- (unwise, unhelpful); reversal: de-
(defrost,  defraud),  dis-  (  disconnect,  disinfect),
disparaging: mal- (maltreat, malfunction); size and
degree: co- (cohabit, copilot), hyper- (hypermarket,
HyperCard),  mega-  (loan,  megamerger),  mini-
(miniskirt, minibus), out- ( outclass, outrun), over-
(  o verworked,  o verflo w),  sub-  (subnormal,
subtropical), super- ( supermarket, superman), sur-
(  surtax,  surcharge),  ultra-  (ultramodern,
ultrasound), under- (undercharge, underplay), vice-
(vice-chair,  vice-president);  orientation:  anti-
(antifascist,  antisocial),  auto-  (autosuggestion,
autobiography),  contra-(contraindicate,  contra
flow),  counter- (counteract, counterrevolutionary),
pro-  (  proconsul);  location  and  distance:  extra-
(extraterritorial,  extramural),  fore-  (foreshore,
foreleg), inter- (interplay, intermarry), pan- ( pan-
American,  pan-African),super-(superscript,
superstructure), tele-( telescope, telephone), trans-
(transplant, transatlantic); time and order: ex- (ex-
husband, 
ex-president ),fo re- 
(forewarn,
foreshadow), neo-(post- (postwar, postmodern), pre-
(preschool,  prewar),  proto-  (prototype,  proto
European),  re-  (recycle,  renew);  number:  bi-
(bicycle,  bilingual),  di-  (dioxide,  digraph),  mono-
(mo norail,  monoplane),  multi-  (multiracial,
multipurpose), poly- (polytechnic, polygamy), semi-
(semicircle,  semidetached),  tri-  (  tripod),  uni-
(unicycle).
The  following  suffixes  as  –tion,  -ship,  -ness,  -
able, -ery, -ese, -ling,-like, -let, -esque,- ette, -ess,-
ism, -ite,-ish etc. are commonly occurring English
suffixes. A number of them have a meaning which
fairly easy to distinguish., e.g. –ess means ‘femaleof’
(  lioness. And  some  have  several  meanings:  -ette
can mean ‘ female of’(usherette), ‘small version of’
(kitchenette), or ‘substitute for’ (leatherette). Some
have  highly  abstract  meanings,  difficult  to  define:
one of the meanings of
-ery is ‘the quality or state of having a particular
trait, e.g. snobbery.
Suffixes do not more than alter the meaning of
the word to which they are attached. Many of the
also change the word’s grammatical status, e.g. the
–ife  ending  turns  the  noun  beauty  into  the  verb
beautify  and  –ing  ending  turns  the  concrete  noun
farm into the abstract one farming. In this respect
suffixes  differ  from  prefixes,  which  rarely  cause
words  to  change  their  class,  and  are  thus  best
discussed under the heading of grammar.
The  following  t ypes  of  suffixes  may  be
distinguished  in  English:  abstract  noun-makers:  -
age(fro ntage,  mileage),  dom-  (stardom,
officialdom), -ery (drudgery, slavery), -ful (cupful,
spoonful),  -hood  (brotherhood,  girlhood),  -ing
(farming,  paneling),  -ism  (idealism,  racism),  -ship
(friendship, membership);  concrete noun-maker:  -
eer (engineer, racketeer), -er (teenager, cooker), -
ess (waitress, lioness), -ette (usherette, kitchenette),-
let  (  booklet,  outlet),  -ster  (gangster,  gamester);
adverb-makers:  -ly  (quickly,  happily),  -ward(s)  (
no rthwards,  onwards),  -wise  (clockwise,
lengthwise);  verb-makers:  -ate  (orchestrate,
chlorinate),  -en  (deapen,  ripen),  -ify  (  certify,
beautify), -ize/ise (modernize, advertise); adjective-
makers:  -ese  (Chinese,  Port uguese),  -(i)an
(republican,  Parisian),  -ist  (socialist,  loyalist),  -ite
(socialite, Luddite).
 The following suffixes form nouns from verbs:
-age(brakeage), -al (refusal), -ant (important), -ation
(education), -ee (payee), -er (writer), -ing (clothing),
-ment  (equipment),  -or  (actor),  nouns  from
adjectives: -ity  (falsity),
  -ness  (kindness),  adjectives  from  nouns:  -ed
(blue  eyed),  -ful  (useful),  -ic  (atomic),  (i)al
(editorial),  -ish  (foolish),  -less  (careless),  -ly
(friendly), -ous (ambitious),  -y (sandy); adjectives
from verbs: -able (washable), -ive (attractive).
Many  languages  make  great  use  of  infixes-

57
2013 №2 (19)
ӘДЕБИЕТТАНУ ЖӘНЕ ТІЛ БІЛІМІ
affixes that are places within the stem of a word to
express such notions as tense, number, or gender.
English has no system of infixes, but people do from
time  to  time  coin  words  into  which    other  forms
have been inserted. This happens quite commonly
while swaring or being emphatic, as in absobloom
or kangabloodyroo. But such constructions are not
current in present day English.
Lexemes can be made to change their word class
without  the  addition  of  an  affix.  “The  process  of
coining  a  new  word  in  a  different  part  of  speech
and with a different distribution characteristic, but
without  adding  any  derivative  element  is  called
conversion”  [2,  131]. The  items  chiefly  produced
in  this  way  are  nouns,  adjectives  and  verbs  –
especially the verbs  which come from nouns, e.g.
to  bottle,  and  the  nouns  which  come  from  verbs,
e.g. a doubt . Not all the senses of the lexeme are
usually  carried  through  into  the  derived  form,
however. The noun  ‘paper’  has several  meanings,
such as ‘newspaper’, ‘wallpaper’ and ‘’an academic
article”. The verb to paper relates only to the second
of these. Lectures and editors may paper their rooms,
but not their audiences or readers.
Another  way  very  productive  way  of  forming
new  words  is  by  combining  two  or  more  stems.”
Compound words are words consisting of at least
two stems which occur in a language as free forms”
[2, 85]. On the surface, there appear to be two  (or
more)  lexemes  present,  but  in  fact  the  parts  are
functioning  as  a  single  item,  which  has  its  own
meaning and grammar. So, flowerpot does not refer
to  a  flower  and  a  pot,  but  to  single  object.  It  is
pronounced as a unit, with a single main stress, and
is used grammatically as a unit- its plural form, for
example,  is  flowerpots  and  not  flowers-pots.
Compounds  are  most  readily  classified  into  types
based  on  the  kind  of  grammatical  meaning  they
represent.  Earthquake,  for  example,  can  be
paraphrased as ‘the earth quakes’, and the relation
of  earth and  to  quake  is that  of  subject  to a  verb
Similarly, ‘crybaby’ is also subject+verb ( the baby
cries).The  following  types  of  compounds  can  be
observed in English: nouns (subject+verb): sunrise,
headache,  popcorn,  washing-machine,  working-
party; verb+object: haircut, tax-payer, crime report,
chewing-gum.  window-cleaner;  verb+adverbial:
living-room,  playgoer;  subject+object:  motocycle,
windmill,gslight,  postman,  oak  tree;  adjectives
(verb+o bject):  man-eating,  breathtaking,;
verb+adberbial: 
handmade, 
t ypewritt en,
widespread; compositions without verbs: homesick,
camera-ready, rock-hadr, Franco-German etc.
Affixation, conversion and compounding are the
three major types of word formation, but there are
other  miner  types  of  word  formation  such  as
abbreviations  (initialisms  -  BBC,  USA,  acronyms
which  are  pronounces  as  single  words,  such  as
NATO,  UNESCO,  clippings  –  a  part  of  a  word
serves  for  the  whole,  e.g.  phone,  exam,  fridge,
blendings,  which  are  made  out  of  the  shortened
forms  o f  the  two  ot her  words,  such  as
brunch(breakfast+ lunch), smog (smoke+fog), and
some other facetious forms as TGIF – ‘thank God
it’s Friday’, KCMG – ‘kindly call me God” etc.
The  vocabulary  is  the  Everest  of  a  language.
There is no larger task than to look for order among
the hundreds of thousands of words which comprise
the  lexicon.  That’  why  it’s  very  important  to
investigate the origin and present day state of the
English  language  in  order  to  get  a  complete  and
accurate picture of the English vocabulary.
 Literature
1.  D.  Cristal.  The  Cambridge  encyclopedia  of
the  English  language.  -  New  York,  Cambridge
University Press, 1996.
2.  I.V.  Arnold.  The  English  Word.  -  M.,
Издательство «Просвещение», 1990.
3. Зыкова И.В. Практикум по лексикологии
английского языка.  - М., Академия, 2006.
4.  3.  Антрушина,  Г.Б.    Лексикология
английского языка: учеб.пособ. для вузов, - 8-е
изд., . - М.: Дрофа, 2008
5.  А.И.  Смирницкий.  Лексикология
английского языка. - М.,  «Высшая школа», 2007.
Мақалада қазіргі ағылшын тілінің сөзжасам мәселелері жан-жақты қарастырылған. Автор
қазіргі ағылшын тіліндегі сөзжасамның өнімді және  өнімсіз тәсілдерін жан-жақты сипаттап,
теориялық мәселелерді көптеген мысалдармен дәлелдеуге баса назар аударған.
Резюме

58
В  данной статье  рассматриваются проблемы  словообразования  в современном  английском
языке и продуктивные и непродуктивные способы образования новых слов. Теоретические вопросы
подкреплены достаточным количеством фактических материалов.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал