Бас редактор с. Ж. Пірәлиевжүктеу 67.47 Kb.
Pdf просмотр
бет1/16
Дата25.01.2017
өлшемі67.47 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2
БАС РЕДАКТОР
С.Ж. ПІРӘЛИЕВ
Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор,
ҚР ҰҒА құрметті мүшесі
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:
Нуриев  М.А.  —  Абай  ат.  ҚазҰПУ  Жаңартпа  технологиялар  және  білім  беру  мазмұнын  ҒЗИ  директо-
ры,  ҚР  Жоғары  мектебіне  еңбегі  сіңген  қызметкер,  профессор,  бас  редактордың  бірінші  орынбасары; 
Төлеубекова  Р.К.—  Абай  ат.  ҚазҰПУ  "Ұлттық  тәрбие"  кафедрасының  кафедра  меңгерушісі,  педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор, бас редактордың орынбасары; Сейсенбаева Ж.А. — Абай ат. ҚазҰПУ 
Жаңартпа технологиялар және білім беру мазмұнын ҒЗИ оқу үдерісін жетілдіру бөлімінің басшысы, филология 
ғылымдарының кандидаты, жауапты редактор; Айтбаев Ө.А. — Халықаралық "Қазақ тілі" қоғамының президенті, 
Тіл білімі институты ғылыми-терминологиялық орталығының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымының 
докторы,  профессор;  Айталы  А.  —  Қазақ  заң  гуманитарлық  университетінің  әлеуметтік  психологиялық 
пәндер  кафедрасының  профессоры,  философия  ғылымдарының  докторы,  профессор;  Әлмұхамбетов  Б.А. 
— Абай ат. ҚазҰПУ көркем сурет-графика факультетінің деканы, педагогика ғылымдарының докторы, про-
фессор, Ы.Алтынсарин ат. Ұлттық Білім академиясының академигі; Нүкетаева Д.Ж. — Қазақ мемлекеттік 
қыздар  педагогикалық  университетінің  ректоры,  педагогика  ғылымдарының  кандидаты;Баймырзаев  Қ.М. 
— Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры, география ғылымдарының докторы, про-
фессор;  Бөлеев  Қ.  —  Тараз  мемлекеттік  педагогикалық  институтының  "Педагогика  және  этнопедагогика" 
кафедрасының  меңгерушісі,  педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор;  Бейсенова  Ә.С.  –  Абай  ат. 
ҚазҰПУ-нің  «География  және  экологиядан  ғылыми-әдістемелік  орталығының»  меңгерушісі,  география 
ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының академигі;Бейсенбаева  А.А. — Абай 
ат. ҚазҰПУ "Ұлттық тәрбие" кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор; 
Берікханова А.Е. — Абай ат. ҚазҰПУ "Ұлттық тәрбие" кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының 
кандидаты, доцент; Ғаббасов С. — жазушы, КСРО Денсаулық сақтау ісінің үздігі, медицина және педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор; Есім Ғ. — ҚР сенат депутаты, философия ғылымдарының докторы, про-
фессор, ҚР ҰҒА академигі; Жарықбаев Қ.К. — Т.Т.Тәжібаев атындағы этнопсихология және этнопедагогика 
орталығының директоры, педагогика ғылымдарының докторы, психология ғылымдарының докторы, профессор; 
Қирабаев С.С. — М.Әуезов ат. Әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, Абай ат. ҚазҰПУ 
ректор кеңесшісі, филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі; Қасқабасов С.А. — 
М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының директоры, филология ғылымдарының докторы, про-
фессор, ҚР ҰҒА академигі; Шаханова Р.Ә. — Абай атындағы ҚазҰПУ магистрантура және докторантура 
PhD  институтының  филология  мамандықтар  кафедрасыныі  меңгерушісі,  п.ғ.д.,  профессор;  Қыдырәлиев 
Д. — ҚР Президент Әкімшілігінің сарапшысы, философия ғылымдарының докторы; Қозыбаев І.М. — ҚР 
Мәдениет  министрлігінің  Мәдениет    Комитетінің  төрағасы,  тарих    ғылымдарының    докторы,    профессор; 
Қалиев С.Қ. — Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Жалпы педагогика кафедрасының 
профессоры,  педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор,  академик;  Қойгелдиев  М.Қ.  —  Абай  ат. 
ҚазҰПУ Магистратура және доктарантура РҺD институтының Гуманитарлық мамандықтар кафедрасының 
меңгерушісі,  тарих  ғылымдарының  докторы,  профессор;  Ізтілеуова  С.Д.  —  Абай  атындағы  ҚазҰПУ-нің 
«Абайтану» ғылыми зерттеу орталығының жетекші ғылыми қызметкері, филолгия ғылымдарының докторы; 
Есполов Т.И. - Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, экономика ,ылымдарының докторы, про-
фессор, ҚР ҰҒА академигі; Колумбаева Ш.Ж. — педагогика ғылымдарының кандидаты, Абай ат. ҚазҰПУ 
"Ұлттық тәрбие" кафедрасының профессоры;Мырзахметов М. — Абай ат. ҚазҰПУ жанындағы "Абайтану 
ғылыми-зерттеу орталығының" директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор; Мұтанов Ғ.М. 
— әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры, техника ғылымдарының докторы, профессор; 
Молдабеков  Ж.Ж.  —  философия  ғылымдарының  докторы,  әл-Фараби  ат.  ҚазҰУ  мәдени-антропология 
кафедрасының  профессоры,  Әлеуметтік  академиясының  академигі,  Халықаралық  акмиологиялық 
академиясының  академигі;  Нәрібаев  К.Н.  —  Абай  атындағы  ҚазҰПУ  Ректорының  кеңесшісі,  экономика 
ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі; Сарыбеков М.Н. — ҚР Білім және ғылым вице-
министрі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор; Сманов Б.Ө. — ҚР Білім және ғылым министрі 
Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми педагогикалық кадрларының біліктілігін арттыратын Республикалық 
институтының  директоры,  педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор;  Саңғылбаев  О.С.  —  Абай 
атындағы  ҚазҰПУ  "Жалпы  және  қолданбалы  психология  кафедрасының"  кафедра  меңгерушісі,  психоло-
гия    кафедрасының  профессоры,  п,ғ,д.;  Табылдиев  Ә.Т.  —  әл-Фараби  ат.  ҚазҰУ  профессоры,  педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор; Түрікпенов Ж. — Абай ат. ҚазҰПУ Магистратура және докторантура 
РҺD институтының педагогикалық мамандықтар кафедрасының профессоры,педагогика ғылымдарының кан-
дидаты, Қазақ Гуманитарлық академиясының академигі; Шолпанқұлова Г.К. — Абай ат. ҚазҰПУ "Ұлттық 
тәрбие" кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты; Құрмангали А.К. — жауапты хатшы.

3
 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.Ж. ПРАЛИЕВ
Ректор КазНПУ имени Абая, доктор педагогических наук, профессор,
почетный член НАН РК
СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
Нуриев  М.А.  —  директор  НИИ  инновационных  технологий  и  содержания  образования  КазНПУ  им. 
Абая, профессор,  Заслуженный   работник    высшей школы РК,  первый заместитель главного редактора;
Толеубекова Р.К. — зав. кафедрой "Национальное в оспитание" КазНПУ им. Абая, доктор педагогических 
наук, профессор, заместитель главного редактора; Сейсенбаева Ж.А. — руководитель отдела исследования, 
разработки и совершенствования уровней образовательного процесса и их содержания НИИ инновационных 
технологий  и  содержания  образования  КазНПУ  им.  Абая,  кандидат  филологических  наук,  ответственный 
редактор; Айтбаев О.А. — президент международного сообщества "Қазақ тілі", главный научный сотруд-
ник  Научно-терминологического  центра  института  языкового  образования,  доктор  филологических  наук, 
профессор;  Айталы  А.  —  профессор  кафедры  социально-психологических  дисциплин  Казахского  юриди-
ческого гуманитарного университета, доктор философских наук, профессор; Альмухамбетов Б.А. — декан 
художественно-графического  факультета  КазНПУ  им.  Абая,  доктор  педагогических  наук,  профессор,  ака-
демик  Академии  Образования  им.  Ы.  Алтынсарина;  Нукетаева  Д.Ж.  —  ректор  Казахского  Государствен-
ного женского педагогического университета, кандидат педагогических наук; Баймырзаев К.М. — ректор 
Костанайского    государственного    педагогического  института,  доктор  географических  наук,  профессор; 
Болеев  К.  —  зав.  кафедрой  "Педагогика  и  этнопедагогика"  Таразского  Государственного  Педагогиче-
ского  Института,  доктор  педагогических  наук,  профессор;  Бейсенова  А.С.  –  зав.  кафедрой  «Научно-
методический центр по географии и экологии», доктор педагогических наук, профессор, академик НАН РК;
Бейсенбаева А.А. — профессор кафедры "Национальное воспитание" КазНПУ им. Абая, доктор педагогиче-
ских наук;Берикханова А.Е. — доцент кафедры "Национальное воспитание" КазНПУ им. Абая, кандидат пе-
дагогических наук;Габбасов С. — писатель, Заслуженный работник здравоохранения СССР, доктор медицин-
ских и педагогических наук, профессор; Есим Г. — депутат сената РК, доктор философских наук, профессор, 
академик НАН РК;Жарыкбаев К.К. — директор Центра этнопсихологии и этнопедагогики имени Т.Т. Тажи-
баева, доктор педагогических наук, доктор психологических наук, профессор; Кирабаев С.С. — советник рек-
тора КазНПУ им. Абая, главный научный сотрудник Института литературы и искусства им. М. Ауезова, доктор 
филологических наук, профессор, академик НАН РК; Каскабасов С.А. — директор Института литературы и 
искусства имени М.Ауезова, доктор филологических наук, профессор, академик НАН РК;Шаханова Р.А. — 
зав. кафедрой филологических специальностей Института Магистратуры и докторантуры PhD КазНПУ им. 
Абая, доктор педагогических наук, профессор; Кыдыралиев Д. — эксперт администрации Президента, доктор 
философских наук;Козыбаев И.М. — председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации 
РК, доктор исторических наук, профессор; Калиев С.К. — профессор кафедры "Общей педагогики" Казахского 
Государственного женского педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор, академик;
Койгелдиев  М.К.  —  зав.кафедрой  гуманитарных  специальностей  Института  Магистратуры  и  док-
торантуры  РһD  КазНПУ  им.  Абая,  доктор    исторических  наук,      профессор;Кусаинов  А.  —  зав.  ка-
федрой  "Педагогика  и  психология"  Казахского  Государственного  женского  педагогического  универ-
ситета,  доктор  педагогических  наук,  профессор;  Есполов  Т.И.  —  ректор  Казахского  насионального 
аграрного  университета,  доктор  экономических  наук,  профессор,  академик  НАН  РК;  Изтилеова  С.Д. 
–  ведущий  научный  сотрудник  НИЦ  Абаяведения  КазНПУ  имени  Абая,  доктор  филологических  наук; 
Колумбаева  Ш.Ж.  —  профессор  кафедры  "Национальное  воспитание"  КазНПУ  им.  Абая,  кандидат  пе-
дагогических  наук;  Мырзахметов  М.  —  директор  НИЦ  Абаеведения  КазНПУ  им.  Абая,  доктор  фило-
логических  наук,  профессор;  Мутанов  Г.М.  —  ректор  Казахского  национального  Университета  имени 
аль-Фараби,  доктор  технических  наук,  профессор;  Молдабеков  Ж.Ж.  —профессор  кафедры  "Культурной 
антропологии"  КазНУ  им.  Аль-Фараби,  доктор  философских  наук,  академик  Социальной  академии,  ака-
демик  Академии  Международной  акмиологии;  Нарибаев  К.Н.  —  советник  ректора  КазНПУ  им.  Абая, 
доктор  экономических  наук,  профессор,  академик  НАН  РК;  Сарыбеков  М.Н.  —  вице-министр  образо-
вания  и  науки  РК,  доктор  педагогических  наук,  профессор;  Сманов  Б.О.  —  директор  Республиканского 
института повышении квалификации научно-педагогических  кадров, доктор педагогических наук, профессор;
 Сангылбаев О.С. — зав. кафедрой "Общей и прикладной психологии" КазНПУ им. Абая, доктор психологиче-
ских наук, и.о. профессора;Табылдиев А.Т. — профессор КазНУ им. аль-Фараби, доктор педагогических наук; 
Туркпенов  Ж.  —  профессор  кафедры  педагогических  специальностей  Института  Магистрату-
ры  и  докторантуры  РһD  КазНПУ  им.  Абая,  кандидат  педагогических  наук,  академик  Академии  гу-
манитарных  наук;  Шолпанкулова  Г.К.  —  доцент  кафедры  "Национальное  воспитание"  КазН-
ПУ  им.  Абая,  кандидат  педагогических  наук;  Курмангали  А.К.  —  ответственный  секретарь.
 

4
EDITOR-IN-CHIEF
S.ZH. PRALIEV
the rector of KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor,
dear member of NAS RK
EDITORIAL STAFF:
Nuriev M.A. — the director of scientific research institute of innovative technologies and content of education of KazNPU named 
after Abai, candidate of technical science, the professor, the deserved worker of the higher school of RK, the first deputy of the editor-
in-chief; Toleubekova R.K. — the university chair of «National education» of KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical 
sciences, the professor, the second deputy of the editor-in-chief; Seysenbaeva Zh.А. — the chief of department development of 
educational process of scientific research institute of innovative technologies and content of education of KazNPU named after Abai, 
the candidate of philological science, the managing editor; Aytbaev O.A. — the president of the international community «Қазақ 
тілі», the main scientific employee of the Scientifically-terminological centre of Institute of language education, the doctor of 
philology, the professor; Aytaly А. — the professor of chair of socially-psychological disciplines of the Kazakh Law Humanitarian 
University, the doctor of philosophy; Almukhambetov B.A. — the dean of art-graphic faculty KazNPU named after Abai, the doctor 
of pedagogical sciences, the professor, the academician of National Knowledge Academy named after Y.Altynsarina; Nuketaeva 
D.Zh. — rector of Kazakh State Female Pedagogical Univerity, the candidate of pedagogical sciences; Baymyrzaev K.M. — the 
rector of Kostanaysk State Pedagogical Institute, the doctor of geographical sciences, the professor; Boleev K. — the university 
chair of "Pedagogics and ethnopedagogics" of Taraz State Pedagogical Institute, the doctor of pedagogical science, professor; 
Beysenova  A.S.  –  the  chair  of  sub  department  «the  Scientifically-methodical  centre  on  geography  and  ecology», 
the  doctor  of  pedagogical  sciences,  the  professor,  the  academician  of  NAS  RК;  Beysenbaeva  A.A.  —  professor 
of  a  chair  "National  education"  of  KazNPU  named  after  Abai,  the  doctor  of  pedagogical  sciences,  the  professor; 
Berikhanova A.E. — the associate professor of a chair "National education" of KazNPU named after Abai, the candidate of 
pedagogical sciences; Gabbasov С. — the writer, the deserved worker of public health services SSSR, the doctor of medical and 
pedagogical sciences, the professor; Esim G. — the deputy of senate of RK, the doctor of philosophic sciences, the professor, 
the academician of NAS RK; Zharykbaev K.K. — the director of the ethnopsychology and ethnopedagogics center named after 
Tazhibaeva T.T., the doctor of pedagogical sciences, the doctor of psychological sciences, the professor; Kirabaev S.S. — the 
chancellor adviser of KazNPU named after Abai, the mail scientist of the Literature Institute named after M. Auezov, professor of 
the chair "Kazakh literature" of KazNPU named after Abai, the doctor of philology, the academician of NAS RK; Kaskabasov 
S.A. — the director of Literature Institute named after M. Auezov, the academician of NAS RK, the doctor of philology science, 
the professor; Shahanova R.A. — the  university chair of philological specialties of PhD studies and magistracy Institute of 
KazNPU  named  after  Abai,  the  doctor  of  pedagogical  sciences,  the  professor;  Kydyraliev  D.  —  the  expert  of  Presidential 
Administration, the doctor of philosophy; Kozybaev I.M. — the chairman of Culture committee of the Ministry of culture and 
information RК, the doctor of historical sciences, the professor; Kaliev S.K. — the professor of the chair "General pedagogic" of 
Kazakh State Female Pedagogical Univerity, the doctor of pedagogical sciences, the professor, academic; Koygeldiev M.K. — 
the university chair of humanitarian specialties of PhD studies and magistracy Institute of KazNPU named after Abai, the doctor 
of historical sciences, the professor; Kusainov А. — the university chair of "Pedagogics and psychology" of the Kazakh State 
Female Pedagogical University, the doctor of pedagogical sciences, the professor; Espolov T.I. — the rektor of  Kazakh national 
agrarian university, the doctor of economikal sciences, the professor, the academician of NAS RK; Iztileuova S.D. - the chief 
scientific collaborator of the research center Abai-studies under KazNPU named after Abai, the doktor of philological sciences; 
Kolumbaeva Sh.Zh. — professor of KazNPU named after Abai, the candidate of pedagogical sciences; Myrzakhmetov М. — 
the director of the research center Abai-studies under KazNPU named after Abai, the doctor of philology, the professor; Mutanov 
G.M.  —  the  rector  of  the  Kazakh  National  University  named  after  al-Farabi,  the  doctor  of  technical  science,  the  professor; 
Moldabekov Zh.Zh. — the academician of social academy, the academician of Academy International acmyology, the doctor 
of philosophic sciences, the professor of the chair "Cultural anthropology" of KazNU named after Al-Farabi; Naribaev K.N. — 
rector adviser of KazNPU named after Abai, the doctor of economics, the professor, the academician of NAS RK; Sarybekov 
M.N. — the vice-minister of education and science of RК, the doctor of pedagogical sciences, the professor; Smanov B.U. — 
the  director  of  Republican  institute  of  improvement  of  professional  qualification  of  the  scientific-pedagogical  personnel,  the 
doctor of pedagogical sciences, the professor; Sangylbaev O.S. — the university chair of the "General and applied psychology" 
of  KazNPU  named  after  Abai,  the  doctor  of  psychological  sciences,  the  acting  professor;  Tabyldiev  A.T.  —  the  doctor  of 
pedagogical sciences, the professor of KazNU named after Al-Farabi; Turikpenov Zh. — the professor of chair of pedagogical 
specialties in the Institute of magistracy and doctoral РһD candidacy of KazNPU named after Abai, the candidate of pedagogical 
sciences, the academician of Academy of the humanities; Sholpankulova G.K. — the associate professor of a chair "National 
education" of KazNPU named after Abai, the candidate of pedagogical sciences; Kurmangali A.K. — the executive secretary.
Меншік иесі: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінде 2010 жылдың 4-ші 
ақпанында тіркеліп, №10674-Ж куәлігі берілді.
© Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010

5
Біздің басымызға бақ боп қонған
Тәуелсіздіктен асқан ешқандай құндылық жоқ.
Н.Назарбаев

6
ҚҰРМЕТТІ «ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ» ЖУРНАЛЫНЫҢ ОҚЫРМАНДАРЫ!
Жоғары оқу орындары үшін республикалық ғылыми-көпшілік «Ұлттық тәрбие» журналының оқырмандары 
арасында алар орнынын айрықша екенін атап өткім келеді. Олай дейтінім, мектеп пар-тасынан бастап, жоғары 
оқу орындарына дейін ұлттық ұстанымыздың өзектілігі мен негізі болып отырған ұлттық тәрбиенің әрдайым 
дараланып тұратынын халқымыз жақсы біледі.
Сондықтан  ұлттық  менталитетімізді  еліміздің  ертеңі  болып  табылатын  жастарымыздың  санасына, 
танымына, болмысына мықтап қалыптастыру біздің басты парызымыз болып табылмақ. Бұл осы журналдың 
ажырамас алтын казығы. адастырмас айқын бағыты болып отырғандығы жүрегімізді нұрландырып. ертеңге 
деген еңсемізді тіктеп ұстауға жігерлендіре түсетіні қуантады. Сол үшін де оның оқырмандары студенттен 
бастап ғалымға дейін көбейген үстіне көбейе түсуде.
Біз  бұл  басылымға  шын  көңілден  ықыласты  екенімізді  жасыра  алмаймыз.  Журналдың  осы  саны 
халқымыздың  қасиетті  қара  шаңырағы  болып  табылатын  Қазақ  ұлттық  аграрлық  университетіне  арналып 
отыр. 80 жылдан астам тарихы бар университетіміз бүгінгі күні уақыт талабына қарай үн қосып, еліміздің ауыл 
шаруашылығының сан-саласын аса кажетті. білікті де білгір маман-кадрлармен қамтамасыз етуде ешқашан 
енжарлық  көрсеткен  емес.  Жаңашылдықтың  жаңа  қыры  болып  табылатын,  жасампаздық  дамуымыздың 
жарқын  үрдісіне  айналған  индустралды-инновациялық,  интеграциялық,  трансформациялық,  тағы  басқа 
бағыттарға серпінді түрде қол жеткізуге құлшыныс жасалуда. Осы бағытта еншілеп отырған табыстарымыз да 
аз емес. Қазір ұлттық зерттеу университеті мәртебесіне жету үшін үздіксіз ізденіс жолындамыз. Біздің ғылым 
кеңістігіндегі игерген игілікті істеріміз де баршылық. Анығырақ айтқанда, біздің атқарған жұмыстарымыз 
бен жемісті жетістіктеріміз осы журналдың беттерінен айқын көрінісін тауып отыр. Келешектің кемелді де 
келісті адам капиталын дайындап шығару біздің төл міндетіміз деп білеміз. Еліміз үшін аграрлық саланың 
жарқын болашағына, біліміміз бен ғылымымызды дамытуға қарымды қабілетімізді жұмсай бермекпіз. Біз бұл 
ұстанымымызға қашан да берікпіз.
Ізгі тілекпен,
Қазақ ұлттық аграрлық
университетінің ректоры,
ҚР ҰҒА академигі
Т.И. Есполов

7
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ НЕГІЗДЕРІ
Тлектес Исабаевич Есполов,
ректор Казахского национального
аграрного университета,
академик НАН РК
ВОСПИТАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ КазНАУ
НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ О.СУЛЕЙМЕНОВА
Мир  стремительно  меняется,  меняются  и  
лю ди сложным становится процесс вос  пи тания 
молодого  поколения.  Именно  поэтому  Глава 
нашего государства Н.А.Назарбаев ставит перед 
педагогами задачу воспитывать молодежь станы 
в соответствии с требо ва ния ми нашего времени: 
«Молодые  люди  долж ны  понимать,  что  в 
современном, глоба лизирующемся мире ценится 
ком муникабельность, активность, мобильностъ, 
пос тоянная работа над собой, терпимость, вер-
ность слову. Надо учить нашу молодежь слу шать 
и  понимать  других,  уважать  язык,  религию  и 
обычаи других народов. Без этого в современном 
мире невозможно добиться успе
   
    ха».
Современная  парадигма  образования  и  вос -
пи  та ния    направлена  на  реализацию  воз мож -
нос тей  и  способностей  личности,  ее  раз  ви тие 
и  создание  условий  для  ее  само реа ли за ции  в 
интересах  общества  и  госу дар ства.  Модер низация 
системы  образования  пре дпо ла га ет  создание  и 
внедрение  новых  тех но ло гий,  спо соб ствую щих 
формированию ин тел лек туаль ной  эли  ты  стра ны. 
Наш  университет  готовит  высо коквали фи-
цированных  специалистов  аграрного  сектора.  На 
наш  взгляд,  эту  задачу  можно  решить,  толь    ко 
создавая  условия  воспитания  компетентной, 
по ликультурной  и  толерантной  личности. 
Мы   уверены  в  том,  что  именно  такая  лич нос-
ть  может  стать  настоящим  патриотом  своей 
стра ны.  Студенческая  молодежь  должна 
быть  креативно  мыслящей,  открытой  к  ин но-
вациям,  воспитанной  в  духе  лучших  от кры той 
к  инновациям,    воспитанной  в  ду хе  лучших 
национальных  традиций  и  гу ма нистических 
общечеловеческих ценностей. 
В Казахском национальном аграрном уни вер    -
си тете  ведется  целенаправленная  и  сис те ма  ти-
ческая работа по воспитанию сту ден тов в духе 
казахстанского  патриотизма  и  меж этнической 
толерантности.  В  своем  выс туп лении  на  XIV 
сессии Ассамблеи на ро  да Казахстана Президент 
РК  Нурсултан  Абишевич  Назарбаев  отметил, 
что в нашей стране создана уникальная модель 
обще национального  согласия,  которая  лег-
ла   в  основу  нашей  государственности:  «Мы 
убеждены  в  том,  что  этническое,  кон фес-
сиональное,  культурное,  языковое  мно го обра-
зие  является  нашим  бесценным  богат ст вом. 
Оно составляет идеологическую, нрав ственную, 
духовную  основу  нашего  общес тва,   постоянно 
дает обществу новые силы для  развития».
Во  все  времена  молодому  поколению,  бу-
дущ ему  страны,  бесспорно,  нужны  примеры 
вы даю щихся  личностей,  ярко  отражающих  са-
му  эпоху.  Одним  из  таких  людей  можно  по 
праву  назвать  народного  поэта,  ученого-мыс-
лителя,  общественного  и  политического  дея-
теля Олжаса Омаровича Сулейменова. Масштаб 
его  личности,  поскольку  он  еще  не  до  конца 
осознан  со временниками,  требует  глу бокого 
осмысления. Но одно можно ска за ть уверенно - 
Олжас Сулейменов является зна ковой фигурой, 
вписавшей свою страницу в историю казахского 
народа. Имя его не нуждается в представлении. 
Биография  поэ та,  по  меткому  выражению 
самого Олжаса Сулейменова, - мерило истории. 
«Как геолог по образованию и историк (по кни-
гам)  вижу явление не изолированно, но  в объе-
ме  связей  с  другими.  Где  эти  ком муни ка ции 
нарушаются,  стремлюсь  восстановить  их,   что-
бы понять генезис и перспективу яв ле ния», - так 
говорит поэт о своем пред наз на че нии.
КазНАУ  гордится  своими  особыми,  теп лы -
ми  отношениями  с  Олжасом  Омаровичем,  нас 
связывает  долгая  и  крепкая  друж ба,    которой 
мы  очень  дорожим.  Двери  уни вер си те та 
всегда  широко  распахнуты  для  нашего  вы даю-
щегося  современника,  человека,  ока зав шего 
огромное  влияние  на  духовную  и  куль тур ную 
жизнь  казахстанского  общества.  При мер  его 
жизни  и  де ятельности,  безус лов но,  оказывает 
неоценимую помощь в работе по формированию 
гармонично  развитой,  вы сокообразованной, 
духовно одаренной лич нос ти студента.
Коллектив  аграрного  университета  прек-
расно  осознает,  что  будущее  страны  напрямую 
зависит не только от профессиональных качеств 
ее молодых граждан, но и от уровня их духовной 
культуры,  наличия  у  моло дежи  искреннего 
интереса к истории сво ей земли, своего народа. 
На  примере  жиз нен ного  пути  Олжаса  Сулей.
менова  мы  стреми мся  развить  у  молодого 
поколения  та кие  нравственные  качества,  как 
совесть,  ответ ственность,  гражданственность, 
пат рио тизм, толерантность. В этом плане худо-

8
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ
жест венное творчество О.Сулейменова, его общ-
ес твенно-политическая  деятельность  являю тся 
самым благодатным материалом.
Во  время  своего  первого  визита  в  КазНАУ 
на  вс трече  со  студентами  Олжас  Омарович  от-
метил,  что  в  эпоху  глобализации  насущной 
проб лемой является формирование у людей пла-
нетар но го  сознания.  По  утверждению  поэта, 
общес тву необходимо признать приоритет обще-
человеческих  ценностей  над  более  час тны ми 
(региональными, национальными, классовыми): 
«Планетарное  сознание  не  про ти во положно 
национальному,  а  высшая  фор ма  его  развития. 
Это  общечеловеческое  соз на ние.  Планетарное 
сознание  не  прием лет  национальных,  расовых, 
социальных  и  ре ли гиозных  предрассудков, 
которые и взращи вают террор и войну. Люди – 
но си тели планетарного сознания - есть в каждом 
народе».
Примером личности с планетарным сознанием, 
бесспорно,  является  сам  Олжас  Сулейменов. 
Его идеи, связанные с воспитанием у молодежи 
уважения  к  общечеловеческим  ценностям,  реа-
лизуются  в  нашем  университете  через  Центр 
межэтнического  согласия  -  студенческую 
ассамблею 
«Достық», 
объединяющую 
студентов-представителей  разных  этносов. 
Наш молодежный Центр содействует созданию 
атмосферы 
межэтнического 
согласия, 
взаимопонимания, толерантности.
Отрицание 
поэтом 
национальной 
обособленности  и  призыв  к  планетарному 
сознанию  органично  сочетаются  с  его 
патриотизмом, бесконечной преданностью своей 
родине,  прекло нением  перед  ней.  Эти  чувства 
звучат  во  всех  произведениях  О.Сулейменова. 
То он плачет по павшему городу Отрару: «Белый 
город  Отрар,  где  высокие  стены  твои?»;  то 
молится  с  батыром  Мамбетом:  «Бисмилля!,,.  Я 
родился  в  седле,  Умираю  в  цепях»;  то  тоскует 
по родной степи Тургая с черным жаворонком-
караторгаем,  заключенным  в  клетку,  то  просто 
заявляет  с  любовью:  «Люди  летом  уходят  к 
морю...  Но  мне  надо  спешить  на  родину...  Там 
колючки,  жара,  морозы...  Пыль  и  кони  такие! 
Прелесть!».
Принято считать, что сейчас не время поэзии. 
Кому  она  нужна  в  наше  беспокойное  время, 
полное всевозможных проблем? Действительно, 
много ли людей утзидишь возле полок с поэтиче-
скими сборниками в книжных магазинах, часто 
ли просят студенты поэтические произведения в 
университетских  библиотеках?  А  ведь  когда-то 
наша  большая  страна,  еще  называвшаяся  тогда 
Советским Союзом, считалась самой читающей 
в мире. Сейчас молодые люди все больше увле-
чены Интернетом, внешней атрибутикой, многие 
из них - легким чтивом, бесконечными телешоу, 
развлечениями...  Юноши  и  девушки  почти  не 
читают книг и тем более не любят учить стихи 
наизусть, сейчас у них нет ни желания, ни времени 
для этого. Такое положение дел приводит к тому, 
что молодежь становится более поверхностной, 
сейчас мы почти не слышим поэзии, она как-то 
незаметно  уходит  из  нашей  жизни.  Мало  кто 
из  студентов  сейчас  по-настоящему  увлечен 
поэзией, хотя она адресована, прежде всего, им, 
она нужна молодежи и тем, кто молод духом.
Наши  встречи  с  великим  поэтом  Олжасом 
Сулейменовым,  ставшие  в  КазНАУ  уже  тради-
ционными,  -  это  яркая  демонстрация  того,  что 
молодежь, как и во времена моей юности, все-
таки тянется к стихам, понимает поэзию.О том, 
что имя поэта тесно связано с нашим дней своей 
учебы. В университете функционирует Институт 
социально-гуманитарного 
образования 
и 
воспитания, который носит имя О.Сулейменова. 
Работа Института направлена на формирование 
интеллектуальной, 
высококультурной 
и 
полиязычной  личности,  или,  по  выражению 
поэта,  «Человека  Мыслящего».  Этому  аспекту 
учебно-воспитательной  работы  в  Казахском 
националь ном 
аграрном 
университете 
придается особое значение. В Институте ведется 
серьезная  работа  по  изучению  творчества 
О.Сулейменова,  проводятся  круглые  рамках 
лингвистического  кружка  «Лира»  студенты 
знакомятся  с  биографией  поэта,  выступают 
с  научными  сообщениями  по  его  творчеству. 
Молодые  люди  открывают  мир  Олжаса 
Сулейменова,  мир  знаний,  страницы  истории 
человечества и своего народа. Перед ними, как 
в  зеркале  раскрываются  поистине  эпохальные 
события.  Студенты,  знакомясь  с  историей 
создания книга «A3 и Я», читая и перечитывая 
ее, про никаются идеей об «общности прародины 
детей  Великой  Азии,  братьев  Степи,  славян 
и  тюрков».  Доброй  традицией  в  культурной 
жизни  КазНАУ  стали  ежегодные  творческие 
встречи  с  О.Сулейменовым.  Преподаватели  и 
студенты с нетерпением ожидают их, готовятся 
со всей ответственностью, желая выразить свое 
понимание творчества поэта, и, конечно же, очень 
волнуются. Это огромное событие для студентов 
–  увидеть  воочию  человека  яркого  и  удиви-
тельного  таланта.  Олжас  Омарович  обсуждает 
вместе со студентами проблемы войны и мира, 
вопросы  экологии,  необходимости  вхождения 

9
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ НЕГІЗДЕРІ
вузов  Казахстана  в  мировое  образовательное 
пространство,  делится  своими  мыслями  о 
создании безъядерного мира на Земле. У Олжаса 
Сулейменова  хватило  мужества,  энергии  и 
человеческой смелости, чтобы вместе со своим 
на родом потребовать от руководства Советского 
Союза  прекратить  испытания  ядерного  оружия 
на  казахстанской  земле.  28  февраля  1989 
года  историческое  событие,  к  которому  наша 
память  возвращается  вновь  и  вновь,  было 
создано  общественное  движение  «Невада-
Семей»,  объединившее  в  своих  рядах  тысячи 
казахстанцев, все тех, кто не смирился с «тихой» 
атомной  войной  против  собственного  народа. 
Этот день по предложению Президента РК Н.А. 
Назарбаева  признан  ООН  днем  борьбы  против 
ядерного оружия. Уже второй год он отмечается 
во  всем  мире  как  Международной  день 
действий против ядерных испытаний. Мировое 
прогрессивное  сообщество  по  праву  считает 
Казахстан лидером антиядерного движения.
Живое  общения  с  поэтом  в  стенах  родного 
университета 
оставляют 
неизгладимое 
впечатление в душе всех студентов. Дорожит этим 
и  сам  О.Сулейменов:  «Когда  бываю  в  Алматы, 
часто  встречаюсь  со  студентами  Казахского 
национального аграрного университета. Люблю 
аудиторию  юношей  и  девушек  из  аулов.  Они 
пять  лет  учебы  активно  впитывают  в  себя  ния 
и  культуру  нашей  страны,  соединенной  всем 
миром.  Я  рад,  что  этому  аспекту  придается  в 
КазНАУ  особое  значение.  У  них  действует  на 
правах института Центр гуманитарного развития 
студентов,  нештатным  советником  кoторого 
имею честь быть».
Стало  славной  традицией  ежегодное 
проведение  в  университете  литературных 
вечеров,  объединенных  общей  идеей  «Под 
знаком  Олжаса»:  в  2010  году  состоялся  вечер 
«Ребята  судите  по  мне  о  казахах»,  в  2011  году 
-  композиция  «Айналайын,  Земля  моя!».  Для 
музыкально-театрализованных  представлений 
разрабатываются  оригинальные  сценарии, 
основанные  на  автобиографических  фактах, 
произведениях  и  высказываниях  поэта  в  СМИ, 
отражающих  самые  значимые  моменты  из  его 
богатой событиями жизни.
В этом, юбилейном для поэта, году на вечере 
звучали  прекрасные  строки  стихов  Олжаса 
Сулейменова  в  исполнении  студентов  1  курса 
казахского  отделения,  были  инсценированы 
яркие  эпизоды  из  его  биографии.  В  тишине 
актового  зала  зрители  с  волнением  внимали 
поэтическому  слову  как  открывшейся  истине. 
Какая тишина была в зале, как слушали каждое 
слово! Удивительная атмосфера, от которой все, 
и  зрители,  и  сами  студенты-актеры,  получили 
огромное  удовольствие,  создала  особое 
лирическое  настроение.  Она  была  наполнена 
вдохновением  и  теплотой  души.  Студенты 
читали  cтихи  огромным  желанием  донести  их 
смысл и душу до каждого слушателя. Им удалось 
прочуствовать  и  верно  передать  то  ощущение 
времени,  которое  отражено  в  произведениях 
Олжаса Сулейменова.
Как  слова  назидания  прозвучали  для 
студентов слова поэта:
Трудный бой идет
за души ваши,
с кем вы будете?
Неважно с кем... 
Кем вы будете – 
Вот это важно.
Действительно, это очень важно, кем будет и 
какой станет наша сегодняшняя молодежь.
Вся  литературно-музыкальная  композиция 
сопровождалась  фото  и  видеоматериалами, 
воспроизводящими  документальную  хронику 
событий  из  жизни  юбиляра.  На  мероприятии 
присутствовали  не  только  наши  студенты  и 
преподаватели,  но  и  многочисленные  гости  из 
других вузов города, представители СМИ.
О.Сулейменов,  растроганный  до  глубины 
души, поблагодарил всех студентов и коллектив 
университета  за  замечательный  праздник:  «В 
этом  зале  я  бывал  не  раз  и  знаю,  как  ребята 
любят и читают, и умеют читать стихи, доносят 
главные мысли.
Сегодня я увидел потрясающую литературную 
композицию:  свою  биографию  еще  раз  про-
листал их глазами, их сердцем и душой. За это 
я  выражаю  им  великую  свою  благодарность, 
скажу больше, что даже слезы у меня на глазах 
выступали. Я понял, что мне действительно 75 
лет!
Я  люблю  аграрный  университет  за  такие 
проявления души! Безусловно, это важно очень, 
что  ребята  воспитываются  поэзией,  понимают, 
что жизнь не состоит только из одних будничных 
дел, но и какие-то возвышенные чувства и мысли 
должны нас поднимать в жизни...»
Олжас 
Омарович 
призвал 
молодежь 
культивировать в себе любовь к чтению, к книгам, 
постоянно  накапливать  знания.  Рассказал  о 
своих лингвистических исследованиях в области 
тюркославистики,  которыми  он  занимается  на 
протяжении  последних  30  лет.  Поделился  изы-
сканиями  в  отношении  этимологии  казахских 

10
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ
названий  месяцев,  привел  в  качестве  примеча-
тельного  примера  народного  словотворчества 
название  декабря  -  «соғым-ай».  Это  слово  со-
хранилось  в  языке  кумыков,  проживающих  в 
Прибалтике.
После  окончания  вечера,  который  произвел 
на  всех  неизгладимое  впечатление,  студентам, 
конечно же, хотелось сфотографироваться вместе 
с поэтом, получить на память его автограф.
Олжас  Омарович  Сулейменов  и  сегодня 
полон  энергии,  творческих  идей,  проектов. 
Он  является  прекрасным  примером  человека  с 
активной жизненной позицией, здорового образа 
жизни.
Олжас  Сулейменов  любит  бывать  в  нашем 
университете  не  только  потому,  что  здесь 
прекрасно  знают  его  творчество,  но  и  потому, 
что у нас любят спорт, в особенности волейбол. 
Ежегодно,  начиная  с  2005  года,  в  КазНАУ 
проводятся  спортивные  турниры  по  волейболу 
среди  ветеранов  на  приз  О.Сулейменова.  Мы 
гордимся  тем,  что  капитаном  волейбольной 
команды  нашего  университета  является  сам 
Олжас  Омарович.  В  волейбольных  турнирах 
неоднократно  принимали  участие  звезды 
казахстанского волейбола прошлых лет Жанбек 
Сауранбаев,  Вячеслав  Шапран,  Александр 
Портной,  Николай  Рогодин,  Амангельды 
Шабдарбаев и др. В нынешнем международном 
турнире,  посвященном  75-летию  поэта, 
участвовали  12  команд  из  разных  городов 
Казахстана, России, Узбекистана.
У  Олжаса  Омаровича  Сулейменова  сложная 
и интересная биография. Его жизнь тесно пере-
плетена с историей нашего народа, он истинный 
патриот своей земли. И такими же патриотами 
мы хотим видеть наших студентов и обращаемся 
к ним с призывом: «Берите с полки поэтические 
книги, познавайте мир через поэзию, ведь в ней 
отражена  душа  народа».  Творческое  общение 
коллектива  университета  и  студенческой  мо-
лодежи  с  выдающейся  личностью,  народным, 
поэтом  приводит  к  осознанию  всей  глубины 
слов  самого  поэта:  «Какие  бы  невзгоды  не  об-
рушивались на мир людей, он устоит, пока жива 
его  поэзия».  Мы  хотим,  чтобы  было  больше 
желающих погрузиться в мир поэтических строк 
Олжаса Сулейменова.
Надеемся,  что  наш  творческий  союз 
с 
замечательным 
поэтом, 
выдающимся 
дипломатом,  общественным  деятелем  и  просто 
Человеком  с  большой  буквы  будет  длиться 
долгие годы.
В  заключение  хотелось  бы  выразить 
надежду,  что  жизнь  и  деятельность  Олжаса 
Сулейменова  станет  нравственным  ориентиром 
для подрастающего поколения.

11


жүктеу 67.47 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет