Бас редактор с. Ж. Пірәлиевжүктеу 2.01 Mb.
Pdf просмотр
бет1/17
Дата22.01.2017
өлшемі2.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

3

2

БАС РЕДАКТОРС.Ж. ПІРӘЛИЕВ

Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор,

ҚР ҰҒА құрметті мүшесі

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

Нуриев  М.А.  –  Абай  ат.  ҚазҰПУ  Жаңартпа  технологиялар  және  білім  беру  мазмұнын  ҒЗИ  ди-

ректоры, ҚР Жоғары мектебіне еңбегі сіңген қызметкер, профессор, бас редактордың бірінші орын-

басары; Сейсенбаева Ж.А. – Абай ат. ҚазҰПУ Жаңартпа технологиялар және білім беру мазмұнын 

ҒЗИ оқу үдерісін жетілдіру бөлімінің басшысы, филология ғылымдарының кандидаты, жауапты ре-

дактор;  Айтбаев  Ө.А.  –  Халықаралық  «Қазақ  тілі»  қоғамының  президенті,  Тіл  білімі  институты 

ғылыми-терминологиялық  орталығының  бас  ғылыми  қызметкері,  филология  ғылымының  докторы, 

профессор; Айталы А. – Қазақ заң гуманитарлық университетінің әлеуметтік психологиялық пәндер 

кафедрасының профессоры, философия ғылымдарының докторы, профессор; Әлмұхамбетов Б.А. – 

Абай ат. ҚазҰПУ көркем сурет-графика факультетінің деканы, педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор; Баймырзаев Қ.М. – Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры, геогра-

фия ғылымдарының докторы, профессор; Бөлеев Қ. – Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының 

«Педагогика және этнопедагогика» кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылым дарының докторы, 

профессор; Бейсенова А.С – Абай ат. ҚазҰПУ-дың «География және экологиядан ғылыми-әдістемелік 

орталығының»  меңгерушісі,  география  ғылымдарының  докторы,  профессор,  ҚР  Ұлттық  Ғылым 

Акедемиясының акедемигі;  Берікханова А.Е. – Абай ат. ҚазҰПУ «Ұлттық тәрбие» кафедрасының 

доценті,  педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  доцент;  Ғаббасов  С.  –  жазушы,  КСРО  Денсаулық 

сақтау  ісінің  үздігі,  медицина  және  педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор;  Есім  Ғ.  –  ҚР 

сенат депутаты, философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі; Есполов Т.И – 

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, экономика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР 

ҰҒА-ның академигі; Жарықбаев Қ.К. – Т.Т.Тәжібаев атындағы этнопсихология және этнопедагогика 

орталығының директоры, педагогика ғылымдарының докторы, психология ғылымдарының докторы, 

профессор; Иманбае ва С.Т. – Абай ат., ҚазҰПУ «Ұлттық тәрбие және өзін-өзі тану» кафедрасының 

меңгерушісі, п.ғ.д., профессор; Қирабаев С.С. – М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының 

бас ғылыми қызметкері, Абай ат. ҚазҰПУ ректор кеңесшісі, филология ғылымдарының докторы, про-

фессор, ҚР ҰҒА академигі; Қасқабасов С.А. – М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының 

директоры,  филология  ғылымдарының  докторы,  профессор,  ҚР  ҰҒА  академигі;  Қыдырәлиев  Д.  – 

ҚР Президент Әкімшілігінің сарапшысы, философия ғылымдарының докторы; Қозыбаев І.М. – ҚР 

Мәдениет  министрлігінің  Мәдениет  Комитетінің  төрағасы,  тарих  ғылымдарының  докторы,  профес-

сор;  Қалиев  С.Қ.  –  Қазақ  мемлекеттік  қыздар  педагогикалық  университетінің  Жалпы  педагогика 

кафедрасының  профессоры,  педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор;  Қойгелдиев  М.Қ.  – 

Абай ат. ҚазҰПУ Магистратура және доктарантура Р

һ

D институтының Гуманитарлық мамандықтар кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы, профессор; Мырзахметов М. – Абай ат. 

ҚазҰПУ жанындағы «Абайтану ғылыми-зерттеу орталығының» директоры, филология ғылымдарының 

докторы, профессор; Мұта нов Ғ.М. – әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің  ректоры, 

техника ғылымдарының докторы, профессор; Молдабеков Ж.Ж.  философия ғылымдарының док-

торы,  әл-Фараби  ат.  ҚазҰУ  «Мәдени-антропология»  кафедрасының  профессоры;  Нөкетаева  Д.Ж. 

–  Қазақ  Мемлекеттік  Қыздар  педагогикалық  университетінің  ректоры,  педагогика  ғылымдарының 

кандидаты;  Нәрібаев  К.Н.  –  ҚР  ҰҒА  қоғамдық  және  гуманитарлық  бөлімше  төрағасының  орын-

басары,  экономика  ғылымдарының  докторы,  профессор;  Сарыбеков  М.Н.  –  ҚР  Білім  және  ғылым 

вице-министрі,  педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор;  Сманов  Б.Ө.  –  Абай  атындағы 

ҚазҰПУ-дың  әкімшілік  басқармасының  бастығы,  педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор; ТабылдиевӘ.Т. – әл-Фараби ат. ҚазҰУ профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор; 

Түрікпенов Ж. – Абай ат. ҚазҰПУ Магистратура және докторантура РһD институтының педагогикалық 

мамандықтар кафедрасының профессоры,педагогика ғылымдарының кандидаты, Қазақ Гуманитарлық 

академиясының академигі; Шаханова Р.Ә. – Абай ат. ҚазҰПУ-дың магистратура және доктарантура PhD 

институтының филология мамандықтар кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.д., профессор; Ізтілеуова С.Д. 

– Абай атындағы ҚазҰПУ-нің «Абайтану» ғылыми-зерттеу орталығының жетекші ғылыми қызметкері, 

филология  ғылымдарының  докторы;  Шолпанқұлова  Г.К.  –  Абай  ат.  ҚазҰПУ  “Ұлттық  тәрбие” 

кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты; Құрманғали А.К – жауапты хатшы.

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОРС.Ж. ПРАЛИЕВ

Ректор КазНПУ имени Абая, доктор педагогических наук, профессор,

почетный член НАН РК

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

Нуриев М.А. – директор НИИ инновационных технологий и содержания образования КазНПУ им. 

Абая, профессор, Заслуженный работник высшей школы РК, первый заместитель главного редактора; Сейсенбаева Ж.А. – руководитель отдела исследования, разработки и совершенствования уровней об-

разовательного процесса и их содержания НИИ инновационных технологий и содержания образования 

КазНПУ им. Абая, кандидат филологических наук, ответственный редактор; Айтбаев О.А. – президент 

международного  сообщества  “Қазақ  тілі”,  главный  научный  сотрудник  Научно-терминологического 

центра института языкового образования, доктор филологических наук, профессор; Айталы А. – про-

фессор  кафедры  социально-психологических  дисциплин  Казахского  юридического  гуманитарного 

университета, доктор философских наук, профессор; Альмухамбетов Б.А. – декан художественно-гра-

фического факультета КазНПУ им. Абая, доктор педагогических наук, профессор; Баймырзаев К.М. 

–  ректор  Костанайского  государственного  педагогического  института,  доктор  географических  наук, 

профессор; Болеев К. – зав. кафедрой “Педагогика и этнопедагогика” Таразского Государственного 

Педагогического  Института,  доктор  педагогических  наук,  профессор;  Бейсенова  А.С.  –  зав.  кафе-

дрой «Научно-методический центр по географии и экологии», доктор педагогических наук, профес-

сор, академик НАН РК; Берикханова А.Е. – доцент кафедры «Национальное воспитание» КазНПУ 

им. Абая, кандидат педагогических наук; Габбасов С. – писатель, Заслуженный работник здравоох-

ранения КСРО, доктор медицинских и педагогических наук, профессор; Есполов Т.И. – ректор Ка-

захского  национального  аграрного  университета,  доктор  экономических  наук,  профессор,  академик 

НАН  РК;  Есим  Г.  –  депутат  сената  РК,  доктор  философских  наук,  профессор,  академик  НАН  РК; 

Жарык баев К.К. – директор Центра этнопсихологии и этнопедагогики имени Т.Т. Тажибаева, доктор 

педагогических наук, доктор психологических наук, профессор; Иманбаева С.Т.  зав. кафедрой «На-

ционального воспитания и самопознания» КазНПУ им. Абая, д.п.н., профессор; Кирабаев С.С. – со-

ветник ректора КазНПУ им. Абая, главный научный сотрудник Института литературы и искусства им. 

М. Ауе зова, доктор филологических наук, профессор, академик НАН РК; Каскабасов С.А. – директор 

Института литературы и искусства имени М.Ауезова, доктор филологических наук, профессор, ака-

демик НАН РК; Қыдыралиев Д. – эксперт администрации Президента, доктор философских наук; 

Козыбаев И.М. – председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК, доктор 

исторических наук, профессор; Калиев С.К. – профессор кафедры “Общей педагогики” Казахского 

Государственного женского педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор; 

Койгелдиев М.К. – зав.кафедрой гуманитарных специальностей Института Магистратуры и доктор-

антуры РһD КазНПУ им. Абая, доктор исторических наук, профессор; Мырзахметов М. – директор 

НИЦ Абаеведения КазНПУ им. Абая, доктор филологических наук, профессор; Мутанов Г.М. – ректор 

Казахского    Национального  университета  имени  аль-Фараби,  доктор  технических  наук,  профессор; Молдабеков Ж.Ж. – профессор кафедры “Культурной антропологии” КазНУ им. Аль-Фараби, доктор 

философских наук;  Нукетаева Д.Ж. – ректор Казахского Государственного женского педагогического 

университета, кандидат педагогических наук; Нарибаев К.Н. – зам.председателя отделения общест-

венных и гуманитарных наук НАН РК, доктор экономических наук, профессор; Сары беков М.Н. – 

вице-министр образования и науки РК, доктор педагогических наук, профессор; Сманов Б.О. – на-

чальник административного управления КазНПУ им.Абая, доктор педагогичес ких наук, профессор; Табылдиев  А.Т.  –  профессор  КазНУ  им.  аль-Фараби,  доктор  педагогических  наук;  Туркпенов  Ж. 

– профессор кафедры педагогических специальностей Института Магистратуры и докторантуры РһD 

КазНПУ им. Абая, кандидат педагогических наук; Шаханова Р.А. – зав.кафедрой филологических спе-

циальности Института Магистратуры и докторантуры PhD КазНПУ им. Абая, доктор педагогических 

наук, профессор; Изтилеуова С.Д. – ведущий научный сотрудник НИЦ Абаеведения КазНПУ им.Абая, 

доктор  филологических  наук;  Шолпанкулова  Г.К.  –  доцент  кафедры  «Национальное  воспитание» 

КазНПУ  им.  Абая,  кандидат  педагогических  наук;  Курмангали  А.К.  –  ответственный  секретарь.


5

4

EDITOR-IN-CHIEFS.ZH. PRALIEV

the rector of KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor,

dear member of NAS RK

EDITORIAL STAFF:

Nuriev M.A. 

 the director of scientific research institute of innovative technologies and content of education of KazNPU named after Abai, candidate of technical science, the professor, the deserved worker of the higher school of 

RK, the first deputy of the editor-in-chief; Seysenbaeva Zh.А. 

 the chief of department development of educational process of scientific research institute of innovative technologies and content of education of KazNPU named after 

Abai, the candidate of philological science, the managing editor; Aytbaev O.A. 

 the president of the international community «Қазақ тілі», the main scientific employee of the Scientifically-terminological centre of Institute of lan-

guage education, the doctor of philology, the professor; Aytaly А

– 

the professor of chair of socially-psychological disciplines of the Kazakh Law Humanitarian University, the doctor of philosophy; Almukhambetov B.A. 

 the dean of art-graphic faculty KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor, the academician of 

National Knowledge Academy named after Y.Altynsarina; Baymyrzaev K.M. 

 the rector of Kostanaysk State Peda-gogical Institute, the doctor of geographical sciences, the professor; Boleev K. 

 the university chair of “Pedagogics and ethnopedagogics” of Taraz State Pedagogical Institute, the doctor of pedagogical science, professor; Beysenova 

A.S. 

 the chair of sud department «the scientifically-methodical centre on geography and ecology» the doctor of pedagogical sciences, the professor, academician of NAS RK; professor of a chair “National education” of KazNPU 

named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor; Berikhanova A.E. 

 the associate professor of a chair “National education” of KazNPU named after Abai, the candidate of pedagogical sciences; Gabbasov С. 

 the writer, the deserved worker of public health services KSRO, the doctor of medical and pedagogical sciences, the 

professor; Esim G. 

 the deputy of senate of RK, the doctor of philosophic sciences, the professor, the academician of NAS RK; Espolov T.I. – the rector of Kazakh national agrarian university, the doctor of economical sciences, the 

professor, the academician of NAS RK; Zharykbaev K.K. 

 the director of the ethno psychology and ethnopeda-gogics center named after Tazhibaeva T.T., the doctor of pedagogical sciences, the doctor of psychological sciences, 

the professor; Imanbaeva S.T 

 Head of the Department of “national education and samoponaniya” KazNPU them. Abaya, the doctor of pedagogical sciences, the professor;  Kirabaev S.S. 

 the chancellor adviser of KazNPU named after Abai, the mail scientist of the Literature Institute named after M. Auezov, professor of the chair “Kazakh litera-

ture” of KazNPU named after Abai, the doctor of philology, the academician of NAS RK; Kaskabasov S.A. 

 the 


director of Literature Institute named after M. Auezov, the academician of NAS RK, the doctor of philology science, 

the professor; Kydyraliev D. 

 the expert of Presidential Administration, the doctor of philosophy; Kozybaev I.M.  the chairman of Culture committee of the Ministry of culture and information RК, the doctor of historical sciences, 

the professor; Kaliev S.K. 

 the professor of the chair “General pedagogic” of Kazakh State Female Pedagogical University, the doctor of pedagogical sciences, the professor; Koygeldiev M.K. 

 the university chair of humanitarian specialties of PhD studies and magistracy Institute of KazNPU named after Abai, the doctor of historical sciences, the 

professor; Myrzakhmetov М. 

 the director of the research center Abai-studies under KazNPU named after Abai, the doctor of philology, the professor; Mutanov G.M. 

 the rector of the Kazakh National University named after after Al-Farabi, the doctor of technical science, the professor; Moldabekov Zh.Zh. 

 the academician of social academy, the academician of Academy International acmyology, the doctor of philosophic sciences, the professor of the chair 

“Cultural anthropology” of KazNU named after Al-Farabi; Nuketaeva D.Zh 

 rector of Kazakh State Female Peda-gogical University, the candidate of pedagogical sciences; Naribaev K.N. 

 vice-chairman of separation of social and humanitarian sciences of NAS RK, the doctor of economics, the professor; Sarybekov M.N. 

 the vice-minister of education and science of RК, the doctor of pedagogical sciences, the professor; Smanov B.U. 

 the director of Re-publican institute of improvement of professional qualification of the scientific-pedagogical personnel, the candidate 

of pedagogical sciences, the professor; Tabyldiev A.T. 

 the doctor of pedagogical sciences, the professor of KazNU named after Al-Farabi; Turikpenov Zh. 

 the professor of chair of pedagogical specialties in the Institute of magis-tracy and doctoral РһD candidacy of KazNPU named after Abai, the candidate of pedagogical sciences, the academi-

cian of Academy of the humanities; Shahanova R.A – the university chair of philological specialties of PhD studies 

and magistracy Institute of  KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor; Iztileuova 

S.D. 

– the chief scientific collaborator of the research center Abai-studies under KazNPU named after Abai, 

the doktor of philological sciences;

  Sholpankulova G.K. 

 the associate professor of a chair “National education” of KazNPU named after Abai, the candidate of pedagogical sciences; Kurmangaly A.K 

 the executive secretary.Меншік иесі: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінде 2010 жылдың 

4-ші ақпанында тіркеліп, №10674-Ж куәлігі берілді.

© 

Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012

 

«Біздің  қоғамда  адал  еңбекті  терең  біліммен  ұш­

тас   тырған ғана табысқа жете алатынын қаперден шы­

ғармаған абзал»

Н.Назарбаев «Қазақстан білім қоғамы жолында» 

интерактивті дәрісінде сөйлеген сөзінен.

05.09.2012


7

6

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫ

                                        

                                         

Жаңартпа технологиялар және білім беру мазмұнын ғылыми­зерттеу институтының 

аты  өзгеріп,  Интеллектуалды  ұлт  қалыптастыру  ҒЗИ  болып  қайта  құрылуына 

байланысты,  осы  институтта  2009­2012  жылдар  аралығында  инновациялық 

технология,  тәрбие  және  журнал  бойынша  жасалынған  жұмыстарға  қысқаша  есеп 

ретінде берілген ғылыми мақаланы оқырман назарларына ұсынып отырмыз.

Пірәлиев С.Ж. – п.ғ.д., профессор, Нуриев М.А.– Интеллектуалды ұлт 

қалыптасыру ҒЗИ директоры, ҚР жоғары мектепке еңбегі сіңген 

қызметкер, профессор, Сейсенбаева Ж.А. – ф.ғ.к., Интеллектуалды ұлт 

қалыптасыру ҒЗИ директорының орынбасарыСадыкова А.Е. – бөлім 

басшысы, Құрманғали А.К. – жауапты хатшы 

ЖАңАРТПА ТЕхНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ҒЫЛЫМИ­

ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫНЫң ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕхНОЛОГИЯНЫ ЗЕРТТЕУ 

БАҒДАРЫНДАҒЫ ЖАСАЛЫНҒАН ЖҰМЫСТАР 

Жаңартпа  технологиялар  және  білім  бе-

ру  мазмұны  ғылыми-зерттеу  институты 

Аб ай  атындағы  ҚазҰПУ-нің  құрылымдық 

бөлімі  болып  құрылған.  Институт  жұмысы 

ҒЗИ-ның  Ережесіне,  жұмыс  жоспарына, 

қызметтік  нұсқауға,  ішкі  еңбек  тәртібіне 

сәйкес  жүргізіледі.  Институттың  ғылыми 

зерттеу бағыты оқу процесіне инновациялар 

енгізіп, білім беру бағыты мен мазмұнынын 

жетілдіру бағдарында жұмыс жасауда.

Зерттеу аясында білім беруді жетілдірудің 

ғылыми-педагогикалық алғашқы нұсқалары 

мен олардың бағыты анықталды. Болашақта 

ҚР-ғы  білім  беруді  жетілдіру  бойынша 

ұсыныстар жолға қойылды.

1  ҒЗИ-да  Абай  атындағы  ҚазҰПУ-

дың  2008-2009  оқу  жылының  жұмыс  оқу 

бағдарламалары  мен  білім  берудің  мем-

лекеттік  жалпыміндеттілік  стандарт тары-

на  салыстырмалы  талдау  жүргізілді.  2009 

жылдың  6  мамырындағы  қорытынды 

бойын ша факультет декандарымен «Педагог 

мамандар даярлауды жетілдіру жолдары мен 

негізгі  ұстанымдары»  тақырыбында  семи-

нар өткізілді.

Нәтижесінде  Абай  атындағы  ҚазҰПУ-

дың  2009-2010  оқу  жылының  жұмыс  оқу 

бағдарламаларына  жүргізілген  жұмыстар-

дың  қорытындысында  2  кредиттік  пәндер 

қысқартылып,  бір  кредиттік  мүлде  алынып 

тасталынды.

2  ҒЗИ  –  да  ғылыми-педагогикалық 

тұрғыдан  білім  беру  үрдісін  дамыту  және 

оның  траекториясын  анықтау  жағына 

айрықша көңіл бөлінді. «Қазақстанда білім 

беру  үрдісін  дамыту  және  оның  траек-

ториясын анықтау тұжырымдамасы» құжат-

тарының жобасы мен білім беру маз мұнын 

интерграция тұрғысынан жүйеленген траек-

торияның 

материалдары 

дайындалды. 

Осының  негізінде  білім  берудің  жаңа 

траекториясынан  күтілетін  нәтижелердің 

үл гі сі анықталады. 

Мемлекеттік  Стандарт  пен  типтік 

бағдарламаларға  жасалынған  талдаулар 

нәтиже сі орта білім беру жүйесі мен жоғары 

оқу  орындарының  арасындағы  кейбір  ма-

ман дық тардың Мемлекеттік Стандарты пси-

хо логия лық-педагогикалық, 

әдістемелік, 

ди дактикалық  тұрғыда  тереңдетуді  қа жет 

ете тіндіктерін,  үздіксіз  тәжірбие  кезеңін-

де  1  курс  студенттерінде  балалармен  тәр-

бие  жұмыстарының  териялық  және  тә-

жірбие лік  тұрғыдағы  сипаты  дұрыс  қа-

рас ты рылмағанын  көрсетті.  Білім  беру 

сапасының  жаңа  деңгейге  көтерілуі  осы 

жүйедегі  реформаның  нақтылығында  және 

тереңділігінде. Ендеше толық, сапалы білім 

реформасын  тереңдетуде,  қалыптастыруда 

негізге алынатын төмендегі бағыт-бағдарлар 

ұсыныс ретінде ректоратқа жіберілді.

А) Барлық білім стандарттарына түбегейлі 

өзгерістер енгізу. 

Орта білім берудің мақсатын айқындауда 

басты  бағдар  базалық  құзыреттердің  не-

гі зін  дамыту  арқылы  тұлғаның  үйлесімді 

қалыптасуына  және  білім  алушылардың 

өмірді  адамгершілікпен  түйсінуіне  көмек 

беру  мақсаты  болып  табылады.  Білім  са-

ласына  бүгінгі  күнде  ұсынылып  отырған 

12  жылдық  білім  траекториясындағы  орта 

білім  берудің  мақсатын  айқындауда  басты 

бағдар  ретінде  базалық  құзыреттердің  не-

гізін  дамыту  арқылы  тұлғаның  үйлесімді 

қалыптасуына  және  білім  алушылардың 

өмірді  адамгершілікпен  түйсінуіне  көмек 

беру жолы негізгі бағдарға алынған. 

Республикамызда  білім  беру  саласын 

жетілдіруде, әлемдік білім кеңістігіне енуге 

байланысты 12 жылдық білім бағдарламасына 

көшу жоспарына байланысты білімді, білікті 

маман  дайындау  әрине  жорғары  оқу  орына 

жүктеледі.  Осы  орайда,  Мемлекеттік  Білім 

Беру  Стандарттарын  қайта  қарап  бекіту 

қажет. Бекітілген стандарттарда біз жоғарыда 

айтып  кеткен  1-2  кредиттік  пәндер  жиі 

кездеседі. Сол пәндерді ірілендіріп, ауқымы 

жақын,  мән-мағынасы  үндесетін  пәндерді 

біріктіріп,  бүгінгі  күннің  талабына  сай 

жаңа пәндер ауқымын қарастыруымыз тиіс. 

Бұл  қазіргі  стандарттардың  кей  жақтарын 

жетілдіруге  мүмкіндік  беріп,  нарықтың 

талабына сай мамандар дайындауға жағдай 

жасайды. 

Б)  Кредиттік  технологияға  мектептен 

бастап көшу. 

Барлық  білім  беретін  ұйымдардың  ара-

сында тек пәнаралық қана емес, жүйе аралық 

та  байланыс  болғаны  білім  алушының 

ортаға  бейімделуін  жеңілдетері  сөзсіз.  Бұл 

біріншіден. Ал екінші қыры, мектепте де әлі 

тек мұғалімнің айтқанына ғана құлақ ұрып 

тек соны ғана айтумен шектелелін жайттар 

әлі  де  кездесуде.  Ал,  бүгінгі  техника  мен 

ғылым  зымырап  дамып  жатқан  заманда 

түйсігі терең, өзіндік ой-пікірі қалыптасқан 

шәкірт  мектептен  қалыптасып  шығады 

емес  пе?  Ендеше  кредиттік  жүйенің  жақсы 

қырының  бірі  өзіндік  дайындық  пен 

ізденіске  баулитын  жағы  мектеп  қабыр-

ғасынан қамтылса, болашақ студентті даяр-

лау кезінде нұр үстіне нұр болар еді. Мектеп 

оқушыларымен жұмыс барысында баланың 

қабылдау  жетістіктерінің  деңгейін  ескере 

отырып, интенсивті даму жағдайында жеке 

жұмыс  жүргізуі  де  осы  талап  негізінде 

қалыптасады. Білім алушыларға оқуға деген 

ынта  қалыптастыруға,  оларға  белгілі  бір 

табысқа қол жеткізетіндей жағдай жасауын 

қамтамасыз  етуіміз  жөн.  Осы  мәселе  де 

бүгінгі  күнде  қарастырылып  реформаға 

енгізуге тиіс біржағы.

Г)  Жоғары  оқу  орындарының  бағдар-

ламасын  білім  беру  реформасына  сәйкес-

тендіріп, интеграцияланған жаңа бағыттағы 

арнайы немесе қосымша курстар енгізу. 

Д)  МЕКТЕП  –  КОЛЛЕДЖ  –  ЖОО  бі-

лім  беру  бағытындағы  пәндерге  талдау 

жа сау  барысында  «Қазақстан  тарихы», 

«Қазақ  тілі»,  «Орыс  тілі»,  «Құқық  негіз-

дері»,  «Информатика»  пәндерінің  оқу 

бағдарламаларындағы  қайталаулар  анық-

талынды.  Талдаудың  қорытындысында  үз-

дік сіз  білім  беру  жүйесіндегі  пәндерді  бiр-

тұтас  мақсатта  зерттеуге  негізделген  оқу 

бағдарламалырының өзекті стандарттылығы 

ұсынылды.  Мысалы,  оқу  бағдарламалары 

қайталанбауы тиіс, бірақ, кіріктірілуі неме се 

пәнді  тереңдетіп  оқыту  мақсатында  кеңей-

тілуі қажет.

4.  ҒЗИ  Бастауыш,  негізгі  және  жалпы 

орта  білім  беретін  11  жылдық  мектептің 

Мемлекеттік  Стандарттарына  ғылыми 

сараптама  жасады.  Білім  Стандарттарын 

саралау  барысында  мектеп-колледж-бака-

лавриат арасына жүйеленген типтік бағдар-

лама  құрастыру  қажеттігі  айқын  көрінді. 

Атап айтқанда «Қазақстан тарихы», «Қазақ 

тілі»,  «Орыс  тілі»,  «Құқық  негіздері»  және 

т.б.  сынды  қоғамдық,  жалпы  білім  беретін 

пәндер қайталау шеңберінен шыға алмаған. 

Міне,  осындай  кемшіліктердің  болмауы 

үшін  ол  пәндердің  жалғастырып  оқыту 

жағын нақтылануы қажет. 

–  12 жылдық білім берудің Мемлекет-

тік  Стандарты  жобасы.  Қазақстан  Респуб-

лика сының  12  жылдық  мектебіндегі  бас-

тау ыш  білім  беру  деңгейі  Мемлекеттік 9

8

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

жал пыміндеттілік  стандарты  жобасына 

қо ғам дық  пәндерді  тереңдетіп  оқыту  бағ-

дарына  байланысты  ұсыныстар  жіберілді. 

Материалдар  Ы.Алтынсарин  атындағы 

Қазақ Академиялық жалпы орта білім ҒЗИ-

на бағытталды. Қазақстан республикасының 

Негiз гi орта бiлiм және Жалпы орта бiлiмiнiң 

Мем лекет тік  Стандарты  жобасына  ұсыныс 

пен  ескерту  енгiзiлді,  материалдар  Абай 

атындағы ҚазҰПУ ректоратына бағытталды;

Барлық  ұсыныстар  университеттiң  рек-

торат тарына бағытталды.

Оқу  үдерісін  жетілдіру  аумағында  және 

білім  беру  бағытын  анықтауда  ғылыми-

зерттеу  жұмысы  нәтижесі  Қазақстан  Рес-

публикасы  тәуелсіздігінің  20  жылдығына 

ор ай жарияланған «Образование Казахстана 

в годы независимости (1991-2011 г.г.)» атты 

монографияда көрсетілді.

7. ҒЗИ білім беру менеджементін барлық 

білім  жүйесінде  жетілдірудің  шынайы 

шарттарын  дамыту  мәселелері  бойынша 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Қа-

зіргі уақытта даярланғандары:

– «Білім беру өрісіндегі менеджмент»-тің 

оқу бағдарламасы.

–  Абай  атындағы  ҚазҰПУ  базасындағы 

магистранттарды  даярлауға  арналған  мо-

дуль дік бағдарлама.

8.  Оқу  үдерісіне  жаңартпалықты  еңгізу 

мақсатында  мынадай  жобалар  қатары 

ұсыныл ды: 

– Пәннің қайта сынақ мүмкіндігімен, те-

реңдетілген  оқу  бағдарламаларының  жұ-

мы сымен  қарастырылып,  оларға  арналған 

жоғары  деңгейлі  біліммен  жабдықталған 

эксперименттік оқу топтары құрылды. 

9.  ҒЗИ  белсенді  және  мақсатты  түрде 

даярланған жұмыс пен оқу үдерісіне «Ұлт-

тық  тәрбие»  пәнін  енгізу  жұмыстарын 

жүргізеді.

2009  жылы  «Ұлттық  тәрбие  және  өзін-

өзі  тану»  кафедрасымен  бірігіп  «Ұлттық 

тәрбие»  пәнінің  типтік  оқу  бағдарламасы, 

ЖОО-на  «Ұлттық  тәрбие»  пәнін  енгізудің 

жұмыс  оқу  бағдарламасы  даярланды.  Оқу 

құралдары  мен  оқу-әдістемелік  құралдары 

атауларының тізімі жасалынды.

Типтік оқу жоспарларын теориялық және 

практикалық  оқыту  тұрғысынан  дамыту 

мақсатында талдау жұмыстары жасалынуда. 

10.  Қазақстан  Республикасындағы  бі-

лім нің  жағдайы  мен  дамуын  білу  үшін 

зерттеу  жұмыстары  жүргізілді.  Қазақстан 

Республикасының  білім  беру  жүйесінің 

сапасын  жетілдіру  бағытында  ұсыныстар 

қарастырды.  Нәтижелері  «Қазақстан  Рес-

публикасының  білім  беру  жүйесіндегі 

жаңа  технологияларды  жетілдіру  мен  оны 

енгізу  туралы  сұрақтарға»  берілген  есепке 

тапсырылды.

Жаңартпа  технологиялар  және  білім  бе-

ру мазмұнын ҒЗИ Университет аясында ма-

мандардары  даярлаудың  сапасын  жетілдіру 

мен білім беруді толықтыру мақсатында оқу 

жоспары  үлгілерін  жинау,  пәндердің  оқу 

бағдарламаларын,  міндетті  мен  таңдамалы 

пәндер  тізімін,  өздік  жұмыстардың  та-

қы рыбын,  тест  тапсырмаларын  және  т.б. 

мен  педагог  мамандар  даярлауды  жүзеге 

асырушы  халықаралық  аккредитивтелген 

жоғары  оқу  орындарын  іріктеуді  қарас-

тыратын  инновациялық  жобаны  талқы-

лауға  ұсынды.  Бұл  үдеріске  ҒЗИ-ның 

жетекшілігімен  Абай  атындағы  ҚазҰПУ-

ың  алдыңғы  қатардағы  PhD  докторанттары 

мен  магистранттары  қатыстырылып  отыр. 

Алдағы  уақытта  магистрлік  жұмыстардың 

тақырыбын шетелдік ЖОО-на білім беру мен 

оқыту  мәселелерімен  байланыстыру  және 

шетелдік  тәжірибелері  негізіне  бейімдеу 

мен соған лайық білім беру бағдарламасын 

университетке  енгізу  көзделуде.  Магис-

тратура  және  PhD  докторантура  инсти-

тутымен  тығыз  байланыста  жұмыс  жа-

салынуда.

11. Осы уақытта айрықша өзектілік білім 

беру жүйесінің тиімді қызмет етуі мен оның 

бағытын  білім  беру  жүйесінде  жоғары 

білікті мамандарды қалыптастыру негізінде 

айқындау жағдайындағы білім менеджерінің 

дайындау болып табылады. 

12.  Абай  атындағы  ҚазҰПУ  ректоры 

гранты  есебінен  қаржыландыруымен  ҒЗИ-

ның  ғылыми-зерттеу  жұмыстары  үш  жыл-

дың ішінде 9,5 млн. теңгені құрады.жүктеу 2.01 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет