Бас редактор с. Ж. Пірәлиевжүктеу 5.09 Kb.
Pdf просмотр
бет1/22
Дата25.05.2017
өлшемі5.09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

 2 
БАС РЕДАКТОР
С.Ж. ПІРӘЛИЕВ
Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры, педагогика ғылымдарының докторы,  профессор,
ҚР ҰҒА құрметті мүшесі
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:
Нуриев М.А. – Абай ат. ҚазҰПУ Жаңартпа технологиялар және білім беру мазмұнын ҒЗИ директоры, ҚР 
Жоғары мектебіне еңбегі сіңген қызметкер, профессор, бас редактордың бірінші орынбасары; Төлеубекова Р.К. 
–  Абай ат. ҚазҰПУ “Ұлттық тәрбие” кафедрасының кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор,  бас  редактордың  орынбасары;  Сейсенбаева  Ж.  –  Абай  ат.  ҚазҰПУ  Жаңартпа  технологиялар  және 
білім  беру  мазмұнын  ҒЗИ  оқу  үдерісін  жетілдіру  бөлімінің  басшысы,  филология  ғылымдарының  кандидаты, 
жауапты  редактор;  Айтбаев  Ө.А.  –  Халықаралық  “Қазақ  тілі”  қоғамының  президенті,  Тіл  білімі  институты 
ғылыми-терминологиялық  орталығының  бас  ғылыми  қызметкері,  филология  ғылымының  докторы,  профессор;  
Айталы  А.  –  Қазақ  заң  гуманитарлық  университетінің  әлеуметтік  психологиялық  пәндер  кафедрасының 
профессоры, философия ғылымдарының  докторы, профессор; Әлмұхамбетов Б.А. – Абай ат. ҚазҰПУ көркем 
сурет-графика факультетінің деканы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Ы.Алтынсарин ат. Ұлттық 
Білім академиясының академигі;  Беркімбаева Ш.К. – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 
ректоры, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент; Баймырзаев Қ.М. – Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
институтының  ректоры,  география  ғылымдарының  докторы,  профессор;  Бөлеев  Қ.  –  Тараз  мемлекеттік 
педагогикалық  институтының  “Педагогика  және  этнопедагогика”  кафедрасының  меңгерушісі,  педагогика 
ғылымдарының  докторы,  профессор;  Бейсенбаева  А.А.  –  Абай  ат.  ҚазҰПУ  “Ұлттық  тәрбие”  кафедрасының 
профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор; Берікханова А.Е. – Абай ат. ҚазҰПУ “Ұлттық тәрбие” 
кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент; Ғаббасов С. – жазушы, КСРО Денсаулық 
сақтау ісінің үздігі, медицина және педагогика ғылымдарының докторы, профессор; Есім Ғ. – ҚР сенат депутаты, 
философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі; Жарықбаев Қ.К. – Т.Т. Тәжібаев атындағы 
этнопсихология және этнопедагогика орталығының директоры, педагогика ғылымдарының докторы, психология 
ғылымдарының  докторы,  профессор;  Қирабаев  С.С.  –  М.Әуезов  атындағы  Әдебиет  және  өнер  институтының 
бас ғылыми қызметкері, Абай ат. ҚазҰПУ ректор кеңесшісі, филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР 
ҰҒА академигі; Қасқабасов С.А. –  М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының директоры, филология 
ғылымдарының  докторы,  профессор,  ҚР  ҰҒА  академигі;  Қазмағанбетов  А.Ғ.  –  Х.Досмұхаммедов  атындағы 
Атырау мемлекеттік университетінің ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор; Қыдырәлиев Д. 
– ҚР Президент Әкімшілігінің сарапшысы, философия ғылымдарының докторы; Қозыбаев І.М. – ҚР Мәдениет 
министрлігінің Мәдениет Комитетінің төрағасы,  тарих ғылымдарының докторы, профессор; Қалиев С.Қ. – Қазақ 
мемлекеттік  қыздар  педагогикалық  университетінің  Жалпы  педагогика  кафедрасының  профессоры,  педагогика 
ғылымдарының  докторы,  профессор;  Қойгелдиев  М.Қ.  –  Абай  ат.  ҚазҰПУ  Магистратура  және  доктарантура 
РһD    институтының  Гуманитарлық  мамандықтар  кафедрасының  меңгерушісі,  тарих    ғылымдарының  докторы, 
профессор; Құсайынов А. – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің педагогика және психология 
кафедрасының  кафедра  меңгерушісі,  педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор;  Керімов  Л.К.  –  Абай 
ат.  ҚазҰПУ  педагогика  кафедрасының  кафедра  меңгерушісі,  педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор; 
Колумбаева Ш.Ж. – педагогика ғылымдарының кандидаты, Абай ат. ҚазҰПУ “Ұлттық тәрбие” кафедрасының 
профессоры;  Мырзахметов  М.  –  Абай  ат.  ҚазҰПУ  жанындағы  “Абайтану  ғылыми-зерттеу  орталығының” 
директоры,  филология  ғылымдарының  докторы,  профессор;  Мұтанов  Ғ.М.  –  Д.Серікбаев  атындағы  Шығыс 
Қазақстан техникалық университетінің ректоры, техника ғылымдарының докторы, профессор; Молдабеков Ж.Ж. 
– философия  ғылымдарының докторы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ мәдени-антропология кафедрасының профессоры, 
Әлеуметтік академиясының академигі, Халықаралық акмиологиялық академиясының академигі; Нәрібаев К.Н. – 
Абай атындағы ҚазҰПУ Ректорының кеңесшісі, экономика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі; 
Сарыбеков М.Н. – ҚР Білім және ғылым вице-министрі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор; Сманов 
Б.Ө. –  ҚР Білім және ғылым министрі Білім беру жүйесі және ғылыми педагогикалық кадрларының біліктілігін 
арттыратын  Республикалық  институтының  директоры,  педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  профессор; 
Саңғылбаев  О.С.  –  Абай  атындағы  ҚазҰПУ  “Жалпы  және  қолданбалы  психология  кафедрасының”  кафедра 
меңгерушісі, психология ғылымдарының докторы, профессор міндетін атқарушы; Табылдиев Ә.Т. – әл-Фараби 
ат.  ҚазҰУ  профессоры,  педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор;  Түрікпенов  Ж.  –  Абай  ат.  ҚазҰПУ 
Магистратура  және  докторантура  РһD  институтының  педагогикалық  мамандықтар  кафедрасының  профессоры, 
педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  Қазақ  Гуманитарлық  академиясының  академигі;  Шолпанқұлова  Г.К.  – 
Абай ат. ҚазҰПУ “Ұлттық тәрбие” кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты; Сеитова Ж.М. 
– жауапты хатшы 

 3 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.Ж. ПРАЛИЕВ
Ректор КазНПУ имени Абая, доктор педагогических наук, профессор,
почетный член НАН РК 
СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
Нуриев М.А. – директор НИИ инновационных технологий и содержания образования КазНПУ им. Абая, 
профессор, Заслуженный работник высшей школы РК, первый заместитель главного редактора; Толеубекова Р.К. – 
зав. кафедрой “Национальное воспитание” КазНПУ им. Абая, доктор педагогических наук, профессор, заместитель 
главного редактора; Сейсенбаева Ж. –  руководитель отдела исследования, разработки и совершенствования уровней 
образовательного процесса и их содержания НИИ инновационных технологий и содержания образования КазНПУ 
им. Абая, кандидат филологических наук, ответственный редактор; Айтбаев О.А. – президент международного 
сообщества “Қазақ тілі”, главный научный сотрудник Научно-терминологического центра института языкового 
образования, доктор филологических наук, профессор; Айталы А. – профессор кафедры социально-психологических 
дисциплин  Казахского  юридического  гуманитарного  университета,  доктор  философских  наук,  профессор; 
Альмухамбетов Б.А. – декан художественно-графического факультета КазНПУ им. Абая, доктор педагогических 
наук, профессор, академик Академии Образования имени Ы. Алтынсарина; Беркимбаева Ш.К. – ректор Казахского 
Государственного женского педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент; Баймырзаев 
К.М. – ректор Костанайского государственного педагогического института, доктор географических наук, профессор; 
Болеев К. – зав. кафедрой “Педагогика и этнопедагогика” Таразского Государственного Педагогического Института, 
доктор педагогических наук, профессор;  Бейсенбаева А.А. –профессор кафедры “Национальное воспитание” 
КазНПУ им. Абая, доктор педагогических наук; Берикханова А.Е. – доцент кафедры “Национальное воспитание” 
КазНПУ им. Абая, кандидат педагогических наук; Габбасов С. – писатель, Заслуженный работник здравоохранения 
КСРО, доктор медицинских и педагогических наук, профессор;  Есим Г. – депутат сената РК, доктор философских 
наук, профессор, академик НАН РК; Жарыкбаев К.К. – директор Центра этнопсихологии и этнопедагогики имени 
Т.Т. Тажибаева, доктор педагогических наук, доктор психологических наук, профессор; Кирабаев С.С. – советник 
ректора КазНПУ им. Абая, главный научный сотрудник Института литературы и искусства имени М.Ауезова, доктор 
филологических наук, профессор, академик НАН РК; Каскабасов С.А. – директор Института литературы и искусства 
имени М.Ауезова, доктор филологических наук, профессор, академик НАН РК;  Казмаганбетов А.Г. – ректор 
Атырауского государственного университета имени Х.Досмухаммедова, доктор педагогических наук, профессор; 
Кыдыралиев Д. – эксперт администрации Президента, доктор философских наук; Козыбаев И.М. – председатель 
Комитета культуры Министерства культуры и информации РК, доктор исторических наук, профессор; Калиев С.К. 
– профессор кафедры “Общей педагогики” Казахского Государственного женского педагогического университета, 
доктор педагогических наук, профессор; Койгелдиев М.К. – зав.кафедрой гуманитарных специальностей Института 
Магистратуры и докторантуры РһD КазНПУ им. Абая, доктор исторических наук, профессор; Кусаинов А. – зав. 
кафедрой  “Педагогика  и  психология”    Казахского  Государственного  женского  педагогического  университета, 
доктор педагогических наук, профессор; Керимов Л.К. – зав. кафедрой “Педагогика КазНПУ им. Абая, доктор 
педагогических наук, профессор; Колумбаева Ш.Ж. – профессор кафедры “Национальное воспитание” КазНПУ 
им. Абая, кандидат педагогических наук; Мырзахметов М. – директор НИЦ Абаеведения КазНПУ им. Абая, доктор 
филологических наук, профессор; Мутанов Г.М. –  ректор Восточно-Казахстанского государственного технического 
университета имени Д.Серикбаева, доктор технических наук, профессор; Молдабеков Ж.Ж.  – профессор кафедры 
“Культурной антропологии” КазНУ им. Аль-Фараби, доктор философских наук, академик Социальной академии, 
академик Академии Международной акмиологии; Нарибаев К.Н. – советник ректора КазНПУ им. Абая, доктор 
экономических наук, профессор, академик НАН РК; Сарыбеков М.Н. – вице-министр образования и науки РК, доктор 
педагогических наук, профессор; Сманов Б.О. – директор Республиканского института повышении квалификации 
научно-педагогических кадров, кандидат педагогических наук, профессор; Сангылбаев О.С. –  зав. кафедрой “Общей 
и прикладной психологии” КазНПУ им. Абая, доктор психологических наук, и.о. профессора; Табылдиев А.Т. – 
профессор КазНУ им. аль-Фараби, доктор педагогических наук; Туркпенов Ж. – профессор кафедры педагогических 
специальностей Института Магистратуры и докторантуры РһD КазНПУ им. Абая, кандидат педагогических наук, 
академик Академии гуманитарных наук;  Шолпанкулова Г.К. – доцент кафедры “Национальное воспитание” 
КазНПУ им. Абая, кандидат педагогических наук; Сеитова Ж.М. ответственный секретарь

 4 
EDITOR – IN – CHIEF
S.ZH. PRALIEV
the rector of KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor,
dear member of NAS RK  
EDITORIAL STAFF:
Nuriev M.A. – the director of scientific research institute of innovative technologies and content of education of 
KazNPU named after Abai, candidate of technical science, the professor, the deserved worker of the higher school of RK, 
the first deputy of the editor-in-chief; Toleubekova R.K. – the university chair of «National education» of KazNPU named 
after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor, the second deputy of the editor-in-chief; Seysenbaeva Zh. – 
the chief of department development of educational process of scientific research institute of innovative technologies and 
content of education of KazNPU named after Abai, the candidate of philological science, the managing editor; Aytbaev 
O.A. – the president of the international community «Қазақ тілі», the main scientific employee of the Scientifically-
terminological centre of Institute of language education, the doctor of philology, the professor; Aytaly А. – the professor 
of chair of socially-psychological disciplines of the Kazakh Law Humanitarian University, the doctor of philosophy; 
Almukhambetov B.A. – the dean of art-graphic faculty KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the 
professor, the academician of National Knowledge Academy named after Y.Altynsarina; Berkimbaeva Sh.K. – rector of 
Kazakh State Female Pedagogical Univerity, the candidate of pedagogical sciences, the associate professor; Baymyrzaev 
K.M. – the rector of Kostanaysk State Pedagogical Institute, the doctor of geographical sciences, the professor; Boleev K. 
– the university chair of “Pedagogics and ethnopedagogics” of Taraz State Pedagogical Institute, the doctor of pedagogical 
science, professor; Beysenbaeva A.A. – professor of a chair “National education” of KazNPU named after Abai, the doctor 
of pedagogical sciences, the professor; Berikhanova A.E. – the associate professor  of a chair “National education” of 
KazNPU named after Abai, the candidate of pedagogical sciences; Gabbasov С. – the writer, the deserved worker of public 
health services KSRO, the doctor of medical and pedagogical sciences, the professor; Esim G. – the deputy of senate of 
RK, the doctor of philosophic sciences, the professor, the academician of NAS RK; Zharykbaev K.K. – the director of the 
ethnopsychology and ethnopedagogics center named after Tazhibaeva T.T., the doctor of pedagogical sciences, the doctor 
of psychological sciences, the professor; Kirabaev S.S. – the chancellor adviser of KazNPU named after Abai, the mail 
scientist of the Literature Institute named after M.Auezov, professor of the chair “Kazakh literature” of KazNPU named after 
Abai, the doctor of philology, the academician of NAS RK; Kaskabasov S.A. – the director of Literature Institute named 
after M.Auezov, the academician of NAS RK, the doctor of philology science, the professor; Kazmaganbetov A.G. – the 
rector of Atyrausk State University named after H.Dosmuhammedova, the doctor of pedagogical sciences, the professor; 
Kydyraliev D. – the expert of Presidential Administration, the doctor of philosophy; Kozybaev I.M. – the chairman of 
Culture committee of the Ministry of culture and information RК, the doctor of historical sciences, the professor; Kaliev S.K. 
– the professor of the chair “General pedagogic” of Kazakh State Female Pedagogical Univerity, the doctor of pedagogical 
sciences, the professor; Koygeldiev M.K. – the university chair of humanitarian specialties of PhD studies and magistracy 
Institute of KazNPU named after Abai, the doctor of historical sciences, the professor; Kusainov А. – the university chair 
of “Pedagogics and psychology” of the Kazakh State Female Pedagogical University, the doctor of pedagogical sciences, 
the professor; Kerimov L.K. – university chair of “Pedagogics” KazNpU named after Abai, the doctor of pedagogical 
science, professor; Kolumbaeva Sh.Zh. – professor of KazNPU named after Abai, the candidate of pedagogical sciences; 
Myrzakhmetov М. – the director of the research center Abai-studies under KazNPU named after Abai, the doctor of philology, 
the professor; Mutanov G.M. – the rector of the East Kazakhstan State Technical University named after D.Serikbaev, the 
doctor of technical science, the professor; Moldabekov Zh.Zh. – the academician of social academy, the academician of 
Academy International acmyology, the doctor of philosophic sciences, the professor of the chair “Cultural anthropology” 
of KazNU named after Al-Farabi; Naribaev K.N. – rector adviser of KazNPU named after Abai, the doctor of economics, 
the professor, the academician of NAS RK; Sarybekov M.N. – the vice-minister of education and science of RК, the doctor 
of pedagogical sciences, the professor; Smanov B.U. – the director of Republican institute of improvement of professional 
qualification of the scientific-pedagogical personnel, the candidate of pedagogical sciences, the professor; Sangylbaev O.S. 
– the university chair of the “General and applied psychology” of KazNPU named after Abai, the doctor of psychological 
sciences, the acting professor; Tabyldiev A.T. – the doctor of pedagogical sciences, the professor of KazNU named after 
Al-Farabi; Turikpenov Zh. - the professor of chair of pedagogical specialties in the Institute of magistracy and doctoral 
РһD candidacy of KazNPU named after Abai, the candidate of pedagogical sciences, the academician of Academy of the 
humanities; Sholpankulova G.K. – the associate professor of a chair “National education” of KazNPU named after Abai, 
the candidate of pedagogical sciences; Seitova Zh.M. – the executive secretary.
Меншік иесі: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінде 2010 жылдың 
4-ші ақпанында тіркеліп, №10674-Ж куәлігі берілді.
© 
 Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010

 5 
Кешегі бабамызбен ғана емес, бүгінгі бағамызбен, 
ертеңгі шамамызбен де мақтана алатын ұлт болуды 
ойлауымыз керек.
Н.Ә. Назарбаев 
«Туған елім – тірегім» кітабынан
 Алматы, 2001 жыл, 106-беттен

 6 
«Ұлттық тәрбие» журналының ұжымына!
Халқымыздың дәстүрлі тәрбиесі мен әдет-ғұрыптарын, жақсы өнегесі 
мен  өміршең  қасиеттерін,  өрісті  салттарын  жазып,  насихаттауға  қадам 
бастағалы  отырған  редакция  ұжымын  жаңа  журналдың  ашылуымен 
құттықтаймын!
Еліміздің ұлттық дәстүрлері мен халықтық жақсы үрдістерін бүгінгі 
күннің  тұрғысынан  талдап,  бағалауда  және  оны  келер  күндердің  де 
келісті  сабағына  айналдыруда,  ұлттық  ұлағат  пен  тәрбиені  ұштастыру 
тұрғысында  алда  атқарылар  іс-шаралар  өте  маңызды.  Ынтымақтастық 
пен достығы, бейбітшілік пен бауырмалдықты үлгі тұтқан халқымыздың 
даму  жолында  біз  осынау  өміршең  ұстанымдарды  тірек  етіп,  соның 
нәтижесінде мемлекетіміздің дамуында жоғары табыстарға қол жеткізіп 
келе жатырмыз.
Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев жүргізіп келе жатқан сындарлы да сардар саясаттың темірқазығы 
да осы - халқымыздың ұлы дәстүрлерін жаңа заманның тыныс-тіршілігіне 
орайластыру, елдің рухани-мәдени, тарихи санасын жаңғырту.  Бұл  жаңа 
басылым, әсіресе жастарға, өскелең ұрпаққа ұлттық дәстүрлерімізден мол 
мағлұмат пен сапалы сабақ беретін журнал болса деген тілек бар.
Жазарларыңыз  жарқын,  тақырыптарыңыз  тынысты,  жақсылығы 
жұғысты болсын!
Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік хатшысы – 
Сыртқы істер министрі                                               Қанат Саудабаев
Астана, Ақорда                                                           

 7 
«Ұлттық тәрбие» журналының ұжымы мен 
оқырмандарына!
Еліміздің сан ғасырлардан келе жатқан салт-дәстүр, әдет-ғұрып, тілін, дінін, 
ділін  насихаттап,  жас  өскелең  ұрпақты  ұлттық  рухта  тәрбиелеуге  бағытталған 
«Ұлттық тәрбие» журналының ашылуымен шын жүректен құттықтаймын!
XXI ғасырдағы тасқындаған толассыз ақпараттар, қоғамдағы күрделі өзгерістер 
мен даму қарқыны ағымында өмір сүріп жатқан жас ұрпақты тәрбиелеу оңай шаруа 
емес. Ал, оларға ұлттық тәрбиені бойларына дарыту одан да күрделі. Сондықтан 
да, халқымыздың ғасырлар бойы жинақтаған асыл да, ұлы мұрасын оқу-тәрбие 
ісіне  пайдалана  отырып,  оны  келер  ұрпаққа  жеткізе  білу  біздің  парызымыз. 
Еліміздің  болашағы  -  жастар  десек,  олардың  кемелденіп  дамуына,  халқын 
қастерлеп,  оған  қалтқысыз  қызмет  етуге,  ұлтжандылыққа,  еңбексүйгіштікке, 
адамгершілікке,  қайырымдылыққа,  ізгілікке,  рухани  жағынан  бай  абзал  азамат 
болып өсуіне ықпал етуге жол тартқан басылымның қазақ баспасөзінде ерекше 
орын алатындығына сенемін. Халқымыз талай асулардан, күрделі кезеңдер мен 
қиын-қыстау жолдардан өтіп, ұлттық тағылыммен сусындап, асқақ армандарымен 
қияға қанат қақты. Ұлттық ерекшелікке, тарихымызға, мәдениетімізге, өнерімізге, 
салт-дәстүр, әдет-ғұрпымызға, тұрмыс-тіршілігімізге, отбасы тәрбиесіне ұлттық 
тәлім-тәрбиенің ықпалы мен әсерінің мәні өте зор.
Тәуелсіздігімізді  дәріптеп,  жас  ұрпақты  ұлтжандылыққа  тәрбиелеуді  қолға 
алған «Ұлттық тәрбие» журналы жастарға сапалы тәлім беруге үлес қосып, биік 
жетістіктерге жете беруіне тілектеспін!
Еңбектеріңіз жемісті, ізденістеріңіз ізгілікті болғай!
Игі тілекпен,
Астана қаласының Әкімі 
  Иманғали Тасмағамбетов

 8 
Құрметті әріптестер!
«Ұлттық тәрбие» журналының тұсау кесері құтты болсын!
Сіз  басқарып  отырған  редакция  ұжымының  қадамына  сәттілік 
тілеймін!
«Ұлттық  тәрбие»  журналының  өскелең  жас  ұрпақты,  жалпы 
қауымды елін, Отанын сүйетін ұлтжанды азамат етіп тәрбиелеуде көтерер 
жүгі,  атқарар  жұмысы  зор  екені  айтпаса  да  түсінікті.  Әсіресе,  алдымен 
ұлтжандылық  сияқты  құнды  қасиеттерді  ұрпақ  бойына  сіңіре  отырып, 
білімді  де  парасатты,  тәрбиелі  жастарды  тәрбиелеуде,  ұстаздар 
қауымының  тәжірибе  алмасуында  бұл  басылымның  орны  ерекше  болмақ. 
Сондықтан да, қазақтың ұлттық болмысын түбегейлі сөз етіп, сан-салалы 
ұлттық  тәрбие  тұрғысындағы  проблемаларды  қарастырып,  ұрпақтан-
ұрпаққа  жалғасып,  халықпен  бірге  біте  қайнасып  келе  жатқан  ұлттық 
құндылықтарымыздың өткенін барлап, болашағына болжау айтып, бүгінгі 
күннің өзекті тақырыбы болып отырған ұлттық тәлім-тәрбие жайында 
батыл да, шыншыл мақалалар арнап отыратын журналдың қажет екені 
көптен,  тәуелсіздік  алған  күннен  бастап  сөз  болып  келген  еді.  Міне,  сол 
көптен күткен үмітімізді іске асырып отырған Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 
бастамасы көңілімді бір қуантып тастады.
Енді  тұсауы  кесілгелі  отырған  «Ұлттық  тәрбие»  журналы  қазақ 
баспасөзінде  өзіндік  түр  тұрпаты  бар  белді  де,  беделді  басылым 
болатынына  және  жарыққа  шыққанына оқырман қауым қуана қолдау 
білдіретініне сенімдімін. 

 9 
«Ұлттық тәрбие» журналының ұжымына!
Ұлтымыздың дәстүрі мен мәдениетін ұлықтайтын жаңа «Ұлттық 
тәрбие»  басылымының  ұжымын  журналдың  тұсау  кесерімен 
құттықтаймын!
Халқымыздың  мәдени  мұрасы  мен  мәдени  құндылықтарын 
жәдігерлеуді  басты  мұрат  тұтқан  ұлтымыздың  рухани  байлығына, 
тіліне,  діліне  баса  назар  аударатын  осындай  басылымдардың 
көбейгенінен ұтылмасымыз анық. Өз оқырманы бар, қаламы жүйрік 
ғалымдар мен студент жастар аудиториясын толық қамтитын іргелі 
басылымға айналуына тілектеспін.
Бұл журналдың халқымыздың сонау ата-бабалардан келе жатқан 
дәстүрін  жаңғыртып,  ұмыт  болған  әдет-ғұрыптарын  насихаттап, 
жаңаға үзіндік үлес қосатынына сенімім мол. Осындай игі шараны 
Абай атамыздың атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті 
сынды білім ордасының қолға алуы мені қуантып отыр. 
Өскелең  ұрпаққа  білім  мен  тәрбие  беру  жолында  биіктерден 
көріне  беріңіздер!  Жаңа  басылымның  ұжымына  шығармашылық 
шабыт тілеймін!


жүктеу 5.09 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет