Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессоржүктеу 1.11 Mb.
Pdf просмотр
бет11/11
Дата28.02.2017
өлшемі1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ӘДЕБИЕТТЕР

1  Иманқұлова  С.  Жаңаша  оқыту  әдістемесі.  Әл-Фараби  атындағы  Қазақ  Ұлттық 

университетінің хабаршысы. – Алматы, 2006. - №1Б. 97-98.

2 Сақтағанова М.С, Алиева Н. Қ, Айтбаева Н. Қ. «Коммуникативтік оқытудың элементтері» 

– Білім. №5, 2007 ж.

3 Skrivener J. Learning teaching. Guidebook for English Language teachers, 2-nd. ed. Macmillan 

Education, 2005. – 431p.


80

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ

Табылды Ә. «Әдептік сабақтар» (5-11-сыныптарға арналған) оқу құралынан үзін-

ді......................................................................................................................................................6Ғаббасов С. Өткен күнде – белгі бар.........................................................................................10

Нуриев М.А., Кдыралиева Ж.Б. Білім алушылардың шығармашылық қабілетін дамы­

ту....................................................................................................................................................18Нуриев М.А., Советканова Д.М., Садыкова А.Е. Теоретические основы технологии 

проектного обучения....................................................................................................................22Бөлеев Қ. Қазақтың халықтық астрономиясының зерттелу жайы.......................................26

Құсайынова С.Қ. Қазақтың халықтық биологиясы мен халықтық медицинасының 

зерт-телуі  .....................................................................................................................................33Бөлеев Қ., Құсайынова С.Қ., Бөлеева Қ.Л. Халықтық білімдерді оқушыларға ұлт­

тық тәрбие беруде пайдалану туралы........................................................................................40Құдабаева К.И., Айтмуханова П.М. Жоғары мектепте кәсіби мамандарды дизайн­

нан даярлау бағыты......................................................................................................................46Сатыбаева  А.С.,  Маханова  Н.Б.  Жастардың  мамандық  таңдау  мәселелері....................52

Әбжан Г.М. Қазақтың ұлттық ойындары – халқымыздың асыл мұрасы............................56

Әліпхан  Г.Қ.  Т.Тәжібаев  Абай  шығармаларындағы  оқу,  білім  жөнінде............................61

Қаражанова К.Ә. Ислам діні – тәрбие беруде ұлттық құндылықтың негізі.....................65

Әмірова  Қ.Б.  Ізгілікті  тұлға  қалыптастыру  мәселелері......................................................71

Ибраимова  Г.М.  Қазақ  тілі  сабақтарында  тілдік  дағдыларды  қалыптастыру...................74

Кулганатова  Э.М.  Ағылшын  тілі  сабақтарында  коммуникативтік  оқытудың 

элементтерін  қолдану..................................................................................................................7781

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

Мақалаларды журналға басып 

шығарудағы талаптары

Мақаланы  «Ұлттық  тәрбие»  журналына  тапсыру 

үшін журналдың жауапты хатшысына қағаз түрінде ба­

сылып шыққан файл көшірмесі мен кез келген электрон­

ды таратушыда өткізу керек. Дискетадағы ақпарат қағаз 

түрінде басылып шыққан ақпаратқа сай келуі кажет.

Мәтін  Microsoft  Word  мәтіндік  редакторда,  Timas 

New  Roman  шрифтпен,  шрифтің  өлшемі  №  12  терілуі 

қажет.  Мақаланың  көлемі  5  беттен  кем  болмауы  тиіс. 

Беттің параметрлері: үсті – 2 см, асты  

2 см, сол жағы 

 

3 см, оң жағы – 1,5 см. Жоларалық интервал – дара 

(одинарный).

Мақала  автордың  аты-жөні,  қызметі,  ғылыми 

лауа зымы,  мақаланың  атын  көрсетумен  басталады, 

мақала ның  соңында  үш  тілде  түйін  беріледі.  Мақала 

терілгеннен  кейін  автор  өзі  тексеріп,  қателерін  тү зеп, 

соңғы нұсқасын беруі қажет. Мақала мазмұнына автор 

өзі жауап береді.

Әдебиеттерге  сілтеме  міндетті  түрде  жасалсын. 

Олар мәтінде аталуына қарай таяқшада сан түрінде көр-

се тіледі. Мақаланың соңында берілетін әдебиеттер тізі-

мінде  алдымен  автордың  аты-жөні,  мақаланың  немесе 

кітаптың аты, сонан кейін кітаптың жалпы мәліметтері 

көрсетіледі.

Мақаланың соңында қызмет және үй телефон нөмір-

лерін көрсетулеріңіз қажет. 

Түп  нұсқалар,  қойылған  талаптарға  сай  келмеген 

жағ дайда баспаға қабылданбайды. Мақалалар кері қай-

тарылмайды және өңделмейді.

Мақаланы  баспаға  шығару  ақысы  университеттің 

кассасына  төленеді  немесе  банк  арқылы  төлеуге  бола­

ды.  *Қойылған  талаптарға  сәйкес  мақаланы  журналға 

шығару бағасы 1500 теңге. Бір  жылға  жазылу  бағасы  3104  теңге.  Журналға 

жазылу «Қазпошта» бөлімшелері арқылы жыл бойына 

жүреді. Индекс: 74310

*Реквизиты: РГП ПХВ Абай атындағы Қаз ҰПУ

ИИН KZ178560000000086696

БИН 031 240 004 969

РНН 600900529562

АГФ ОАО «БанкЦентрКредит»

МФО 190501719, код 16

Свидетельство о постановке на учет по НДС:

Серия 60305 № 0005741 от 13.01.04

Ескерту:

Жекелеген авторлардың журналда жарияланған 

мақалаларындағы пікір-ұсыныстары редакцияның 

түбегейлі көзқарасын білдірмейді. 

Мазмұнды, әрі мағыналы жазылған мақалалар ре-

дакцияда қара лып, ақысыз жарияланатын болады.

Примечание:

Мнения и предложения авторов статей опублико-

ванных в журнале могут не совпадать со взглядами 

и мнением редакции. 

Лучшие статьи по мнению редакции будут печатать-

ся в журнале бесплатно.

Требования к оформлению статей, 

публикуемых в журнале

Материалы  для  журнала  «Ұлттық  тәрбие»  сдаются 

ответственному  секретарю  журнала  в  распечатанном 

виде с приложением копии файла на любом электрон­

ном носителе. Информация на электронном носителе и 

в распечаттаном виде должна быть идентичной.

Набор  должен  быть  произведен  в  текстовом  ре­

дакторе  Microsoft Word  шрифтом Times  New  Roman, 

кегль – 12. Статья должна быть не  менее  5 страниц. 

Параметры страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, 

слева – 3 см, справа – 1,5 см. Междустрочный интер­

вал – одинарный.

Статья должна начинаться с указания ФИО автора, 

занимаемой должности, ученой степени, названия ста­

тьи. В конце статьи обязательно наличие резюме на трех 

языках. Текст должен быть тщательным образом выве­

рен и отредактирован автором после набора. Автор сам 

отвечает за содержание статьи.

Ссылки  на  литературные  источники  обязательны. 

Они даются в тексте цифрами в сносках по мере упо­

минания. В списке литературы, который дается в конце 

статьи, вслед за фамилией и инициалами автора идут на­

звание статьи или книги, а затем остальные выходные 

данные. 


В конце статьи необходимо указать номер служебно­

го и домашнего телефона. 

Оригиналы, оформление которых не будет соответ­

ствовать указанном требованием, к публикации не при­

нимаются. Статьи не возврашаются и не рецензируются. 

Материалы, поступившие в редакцию, в дальнейшем 

не будут использоваться в других изданиях.

Оплата за публикацию вносится в кассу университе­

та, либо производится по безналичному расчету. *Стои­

мость статьи в журнал 1500 тенге.Подписная  цена  за  год  3104  тенге.  Подписка  на 

журнал проводится в течение года в отделах «Казпочта». Индекс: 74310

Құрметті оқырмандар!

«Ұлттық тәрбие» журналын «Қазпошта» АҚ мекемесінің кез келген бөлім-

шесінен жаздырып ала аласыз. Журналға жазылу жыл бойына жүргізіледі.

«Ұлттық тәрбие» журналын жаздырып алуға және мақала жариялап, өзіндік 

тың ой қосуға асығыңыз, ағайын!

Мына мекен-жайға хабарласуларыңызға болады: Жамбыл көшесі, 25 үй, 24 

каб. Тел: 291-88-83. Е-mail: nitso@mail.ru

050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13

Абай атындағы ҚазҰПУ

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің «Ұлағат» баспасының баспаханасында басылды

Отпечатано в типографии издательство «Ұлағат»  

КазНПУ имени АбаяЖауапты редактор/Ответственный редактор – Жанар Сейсенбаева

Жауапты хатшы/Ответственный секретарь – Жадыра Байбатшаева

   Беттеген/Верстка – Жадыра Байбатшаева

Редакция мекен-жайы:

050010, Алматы қ., Жамбыл к-сі, 25-үй, 

Интеллектуалды ұлт қалыптастыру ҒЗИ, каб. 24.

Тел/факс: 8(727) 291-88-83, 87026338899

электрондық мекен-жай: nitso@mail.ru

Басылымға жіберілді: 05.02.2015 ж. Пішімі – 60х84 

1

/

8Қағаз - сыктывкар. Басылым – офсет. Көлемі – 10.25 б.т. 

Таралымы – 400. Тапсырыс – № 306


 АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ Екі айда бір рет шығатын 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-КӨПШІЛІК ЖУРНАЛ 

2010 ЖЫЛДЫҢ НАУРЫЗ АЙЫНАН БАСТАП ШЫҒАДЫ 

 

 

1 (9) 2012 

(қаңтар-ақпан) 

 

 

  

 

 1 (27) 2015

(қаңтар-ақпан)1

Каталог: docs -> ins pedagogiki psih
ins pedagogiki psih -> Білім каналы, Ел арна, Детский дом, Сара Алпысқызы Бӛбек туралы
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев а
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
ins pedagogiki psih -> Национальное воспитание
ins pedagogiki psih -> Ф ҚазҰпу 604-01-15. Кафедраның тәрбие жұмысының жоспары. Бірінші басылым

жүктеу 1.11 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет