Бас редактор с. Ж. Пірәлиев ажүктеу 1.23 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата22.02.2017
өлшемі1.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

№3 (23) 2014 

3 (23) 2014

(мамыр-маусым)3

2

БАС РЕДАКТОР

С.Ж. ПІРӘЛИЕВ

Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор,

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесіРЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

Нуриев М.А. - Абай ат. КазҰПУ, Интеллектуалды ұлт қалыптастыру ҒЗИ директоры, 

ҚР Жоғары мектебіне еңбегі сіңген қызметкер, профессор, бас редактордың бірінші орын-

басары;

Сейсенбаева  Ж.А.  Абай  ат.  КазҰПУ,  Интеллектуалды  ұлт  қалыптастыру  ҒЗИ 

директорының орынбасары, ф.ғ.к., жауапты редактор;Айдемір Окай - Ыстамбұл университетінің байланыс факультетінің деканы, профес-

сор;


Әлмұхамбетов Б А. - Абай ат. КазҰПУ, көркем-сурет факультетінің деканы, пед.ғ.д., 

профессор;Байсабаев Б.А. - ф.ғ.к., Ж.Баласагұн атындағы Қырғыз Ұлттық университетінің доценті

Бейсенова  Ә.С.  -  Абай  ат.  КазҰПУ-дың  «География  және  экологиядан  ғылыми-

әдістемелік орталығының» меңгерушісі, геогр.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА акедемигі;Бөлеев Қ -  Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының «Педагогика және этнопе-

дагогика» кафедрасының меңгерушісі, пед.ғ.д., профессор;Ғаббасов С. - жазушы, КСРО Денсаулық сақтау iсінің үздігі, медицина және педагогика 

ғылымдарының докторы, профессор;Есполов Т.И. – Қазақ ұлттық аграрлық университететінің ректоры, э.ғ.д., профессор, 

ҚР ҰҒА академигі;Исамидинов  И.Ч.  –  Жүсіп  Баласағұн  ат.  Қырғыз  ұлттық  университетінің  ректоры, 

пед.ғ.д., профессор;Иманбаева С.Т. - Абай ат. КазҰПУ, «Ұлттық тәрбие және өзін-өзі тану» кафедрасының 

меңгерушісі, пед.ғ.д., профессор;Кирабаев С.С. - ф.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі;

Мардахаев Л.В. - Ресей Мемлекеттік әлеуметтік университетінің «Әлеуметтік және от-

басы педагогикасы» кафедрасының меңгерушісі, пед.ғ.д., профессор;Михайлова Н.Б. - пс.ғ.к., доцент, Халықаралық білім және ғылыми ақпараттандыру 

орталығының директоры (Германия);Молдабеков  Ж.Ж.  -  филос.ғ.д.,  әл-Фараби  ат.  КазҰУ  «Мәдени-антропология» 

кафедрасының профессоры;Мұтанов F.M. - әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің ректоры, тех.ғ.д., 

профессор, ҚР ҰҒА құрметті мүшесі;Нәрібаев К.Н. - ҚР ҰҒА қоғамдық және гуманитарлық бөлімше төрағасының орынба-

сары, э.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі;Нөкетаева Д.Ж. - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ректоры, 

ед.ғ.к.;


Сманов  Б.Ө.  -  аппарат  жетекшісі,  Абай  ат.  ҚазҰПУ  профессоры,  пед.ғ.д.,  ҚР  ҰҒА 

корреспондент-мүшесі, Халықаралық педагогикалық білім беру (Ресей) және Халықаралық 

Айтматов (Қырғызстан) академияларының академигі;

Шаханова  Р.Ә.  -  Абай  ат.  ҚазҰПУ-дың  Магистратура  және  PhD  докторантура 

институтының филология мамандыктары кафедрасының меңгерушісі пед.ғ.д., профессор, 

ХПБҒА мүше-корреспонденті.


3

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

С.Ж. ПРАЛИЕВ

Ректор КазНПУ имени Абая, доктор педагогических наук, профессор,

 член-корреспондент НАН РК

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

Нуриев М.А. - директор НИИ по Формированию интеллектуальной нации КазНПУ им. 

Абая, Заслуженный работник высшей школы РК, профессор, первый заместитель главного 

редактора;

Сейсенбаева Ж.А. - зам. директора НИИ по Формированию интеллектуальной нации 

КазНПУ им. Абая, к.ф.н., ответственный редактор;Айдемир Окай - декан факультета связи университета Стамбул, профессор;

Альмухамбетов Б.А. - декан художественно-графического факультета КазНПУ им. Абая, 

д.пед.н., профессор;Байсабаев  Б.А.  -  к.ф.н.,  доцент  Кыргызского  Национального  университета  им. 

Ж.Баласагына;Бейсенова А.С. - руководитель научно-методического центра по географии и экологии 

КазНПУ им.Абая, д.пед.н., профессор, академик НАН РК;Болеев К. - зав. кафедрой "Педагогика и этнопедагогика" Таразского государственного 

педагогического института, д.пед.н., профессор; .Габбасов С. - писатель, Заслуженный работник здравоохранения КСРО, доктор меди-

цинских и педагогических наук, профессор;Есполов Т.И. - ректор Казахского национального аграрного университета, д.э.н., про-

фессор, академик НАН РК;Исамидинов  И.Ч.  -  ректор  Кыргызского  национального  университета  имени 

Ж.Баласагына, д.пед.н., профессор;Иманбаева СТ. - зав. кафедрой национального воспитания и самопознания КазНПУ им. 

Абая, д.пед.н., профессор;Кирабаев С.С. - д.ф.н., профессор, академик НАН РК;

Мардахаев Л.В. - заведующий кафедрой социальной и семейной педагогики Российско¬го 

государственного социального университета, д.пед.н., профессор;Михайлова Н.Б. - директор центра международного образования и научной информати-

зации (Германия), к.пс.н., доцент;Молдабеков  Ж.Ж.  -  профессор  кафедры  культурной  антропологии  КазНУ  им.  Аль-

Фараби, д.филос.н.;Мутанов  Г.М.  -  ректор  Казахского  Национального  университета  имени  аль-Фараби, 

д.тех.н., профессор, почетный член НАН РК;Нарибаев К.Н. - зам.председателя отделения общественных и гуманитарных наук НАН 

РК, д.э.н., профессор, академик НАН РК;Нукетаева Д.Ж. - ректор Казахского Государственного женского педагогического уни-

верситета, к.пед.н.;Сманов Б.О. - руководитель аппарата Казахского национального педагогического универ-

ситета имени Абая, д.пед.н., профессор КазНПУ имени Абая, член-корреспондент НАН РК, 

академик Международной академии наук педагогического образования (Россия), Междуна-

родной Айтматовской академии (Кыргызская Республика);Шаханова Р.А. - завкафедрой филологических специальностей Института Магистрату-ры 

и PhD докторантуры КазНПУ им. Абая, д.пед.н., профессор, член-корреспондент МАН-ПО.4

EDITOR-IN-CHIEF

S.ZH. PRALIEV

the rector of KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor,

corresponding-member of the NAS RK

EDITORIAL STAFF:

Nuriev M.A. - the director of scientific research institute of Intellectual Formation nation of 

KazNPU named after Abai, the deserved worker of the higher school of the RK, the professor, first 

deputy chief editor;

Seysenbaeva ZhA.-the deputy director of scientific research institute of Intellectual Formation 

Nation of KazNPU named after Abai, the candidate of philological science, the managing editor;Aydemir Okay - dean of the Faculty of Communications Istanbul University, the professor;

Almukhambetov B.A. - the dean of art-graphic faculty KazNPU named after Abai, the doctor 

of  pedagogical  sciences,  the  professor,  the  academician  of  the  National  Knowledge Academy 

named after YAltynsarina;

Baisabaev BA. - the candidate of philological science, the docent Kyrgyz National University 

named by Zh. Balasagyn;Beysenova A.S. - the chair of sud department «the scientifically-methodical centre on geography 

and ecology» the doctor of pedagogical sciences, the professor, academician of the NAS RK;Boleev K. - the university chair of "Pedagogics and ethnopedagogics" of Taraz State Pedagogical 

Institute, the doctor of pedagogical science, professor;Gabbasov C. - the writer, the deserved worker of public health services KSRO, the doctor of 

medical and pedagogical sciences, the professor;Espolov  T.I.  -  the  rector  of  Kazakh  national  agrarian  university,  the  doctor  of  economical 

sciences, the professor, the academician of the NAS RK;Isamidinov I.Ch. - rektor of Kyrgyz National University named by Zh.Balasagyn, doctor of 

pedagogical sciences;Imanbaeva S.T - Head of the Department of "national education and samoponaniya" KazNPU 

them. Abaya, the doctor of pedagogical sciences, the professor;Kirabaev S.S. - the doctor of philology, the academician of the NAS RK;

Mardahaev L.V. - Head of the Department of Social and Family Pedagogy of the Russian State 

Social University, doctor of pedagogical sciences, professor;Mikhailova N.B. - Ph.D., Associate Professor, Director, Center for International Education and 

Information Science (Germany);Moldabekov  Zh.Zh.  -  the  academician  of  social  academy,  the  academician  of  Academy 

International acmyology, the doctor of philosophic sciences, the professor of the chair "Cultural 

anthropology" of KazNU named after Al-Farabi;

Mutanov G.M. - the rector of the Kazakh National University named after Al-Farabi, the doctor 

of technical science, the professor, honorary member of the NAS RK;Naribaev K.N. - vice-chairman of separation of social and humanitarian sciences of NAS RK, 

the doctor of economics, the professor, academician of the NAS RK;Nuketaeva D.Zh. - rector of Kazakh State Female Pedagogical University, the candidate of 

pedagogical sciences;Smanov B.U. - head of the office of the Kazakh national pedagogical university of a name 

of Abay, doctor of pedagogical sciences, professor KazNPU of a name of Abay, corresponding 

member  of  National Academy  of  sciences  of  the  Republic  of  Kazakhstan,  academician  of  the 

International academy of Sciences of pedagogical education (Russia), International Aytmatovsky 

academy (Kyrgyz Republic);

Shahanova R.A-the university chair of philological specialties of PhD studies and magistracy 

Institute  of  KazNPU  named  after  Abai,  the  doctor  of  pedagogical  sciences,  the  professor, 

corresponding-member of the IASPE.

Меншік иeci: Абай атындағы Қазақ ұлттык педагогикалық университеті

Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінде 2010 жылдың

4-ші ақпанында тіркеліп, №10674-Ж куәлігі берілді.

© Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012


5

Қымбатты ханымдар!

Сіздер – отбасының, демек, мемлекеттің тірегісіздер.

Еліміздің  болашақта  қандай  болатыны,  балаларымыздың  бойына  өзіміз  қандай 

тәрбиені сіңіретінімізге тікелей байланысты. Ең алдымен, біз қыздарымыздың тәрбиесіне 

көп көңіл бөлуіміз керек. Олар – болашақ жар, болашақ ана, шаңырақтың шырақшылары.Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

14.12.2012 жылғы 14 желтоқсан Жолдауынан. 

6

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

Алғы сөз

Елімізде болып жатқан әр түрлі бағыттағы өзгерістер егеменді еліміз жаңа XXІ ғасырдың 

табалдырығын  аттап,  білім  беру  жүйесін  дамытуда  біршама  табыстарға  қол  жеткізуде. 

Адамның  бойына  жақсы  адамгершілік  қасиеттерінің  қалыптасуы,  өнер-білімді  игеру  – 

тәрбиеге,  мәдениетке,  өскен  ортаға,  үлгі-өнеге  берер  ұстазға  байланысты.  Жаңа  ғасыр, 

бәсеке ғасыры болғандықтан, әсіресе болашағымыз бала тәрбиесімен айналысатын болашақ 

маманды жан-жақтылыққа қалыптастыру қоғамның өзекті мәселелерінің бірі болып отыр.

Қазіргі таңда «Интеллектуалды ұлт қалыптастыру ғылыми-зерттеу институты» – отба-

сы  тәрбиесі,  интеллектуалды  тұлға  қалыптастыру,  педагогтың  интеллектуалды  әлеуетін 

қалыптастыру бағытында жұмыс жасауда.

Осы тұрғыдан алғанда «Интеллектуалды ұлт қалыптастырудағы тіл мен әдебиет», «Ин-

теллектуалды ұлт мәдениеті», «Қазақ халқының тарихы», «Қазақ философиясы», «Шағын 

және орта кәсіпкерлік негіздері» атты бес пәнді қамтитын модульдік оқу бағдарламасының 

жобасы жасалынды.

Ұлттық  құндылықтарға  бағдарланған  білім  беру  бағдарында  педагог  мамандығының 

рөлі ерекше. Сондықтан да, осы мамандықты оқып білім алған адам бойынан өз елін жерін 

сүйетін, Отан үшін қызмет ететін тұлға қасиеті қамтылуы керек. Ол үшін ол тарихы мен 

тілін,  ұлт  философиясы  мен  мәдениетін,  ұлт  эканомикасын,  заңды  сыйлап  құрметтеп, 

мойынұсынатын, ақпараттық біліммен толық қамтылған маман болып қалыптасуы қажет.

Жалпы, бұл пәннің барлығы өз мамандықтарында тереңінен оқытылып жүр. Біздің бұл 

бес пәнді ұсынудағы мақсат – қандай маман иесі болса да, яғни, математика, физика, био-

логия т.б. пән мамандары, өз елінің тарихын, мәдениеті мен әдебиетін, ондағы ойшылдары-

мыз бен би-шешендеріміздің ой-толғауларын, нақыл сөздерін білуі керек.

Сол арқылы ертеңгі ел болашағын қалыптастырып шығаратын мектеп мұғалімдері де, 

осы аталған пәндерден сабақ беру барысына қажет дүниелерді алып, оны күнделікті өмір 

жағдаяттарымен ұштастыра алуы қажет.

Мәселен,  дәстүрлі  ата-аналар  жиналыстары,  ашық  сабақтар,  ойын-сауық  кештер,  ата-

аналарға арналған сауалнамалар, дөңгелек стол, дебат тағы да басқа шаралар ұйымдастырған 

кезде  жоғарыдағы  оқу  кұралдарында  берілген  материалдарды  пайдалануға  болады.  Бұл 

мұғалімнің өзіндік рейтингісін көтеруге ықпал тигізер еді.

Сол  себепті  де,  бұл  пәндерді  педагогикалық  мамандықтарға  білім  берудің  таңдау 

компоненті  ретінде  енгізу  қажеттілігі  басым  болып  отыр.  Бұл  курстың  негізгі  ныса-

ны  –  халқымыздың  өткен  тарихындағы  озық  идеяларды  ұлттық  және  жалпыадамзаттық 

құндылықтар  тұрғысынан  қарап,  бүгінгі  ұрпақты  жан-жақты  дамыған  тұлға  ретінде 

қалыптастыруға негізделген.

Курстың  мақсаты  –  кәсіби  білікті  мамандар  даярлау,  осы  курс  бойынша  болашақ 

ұстаздың  ой  өрісін  дамыту,  болашақ  ұстаз  тұлғасын  жан-жақты  дамуын  қалыптастыру 

және тәрбиелеу, білім алушыларға жүйеленген білімді қалыптастыру, білім алушылардың 

ізденушілік  қасиетін  дамыту,  оқыту  үрдісін  заманауи-ғылыми  деңгейде  ұйымдастыру 

және біздің қазіргі уақытта сана-сезіміміздің құрылымының қалыптасуына, жалпы мәдени 

процестерді түсінуіне бұл курс мазмұнының рөлі жоғары екеніне түсінік беру.

Бұл ұсынылып отырған оқу құрал болашақ ұстаздардың біліктілігін арттыру мақсатында 

ұйымдастырылып  отыр.  Жоғарыдағы  аталған  пәндер,  халқымыздың  өткен  тарихындағы 

озық идеяларды ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар тұрғысынан қарап, бүгінгі 

ұрпақты жан-жақты дамыған тұлға ретінде қалыптастыруға негізделген.

Бұл  жоба  ұстаздар  қауымына,  сабақтарын  жүргізуде  қосымша  іш-шаралар  өткізуде 

материалдық қор ретінде септігі тиер деген ниеттеміз.

  Біз  ұсынып  отырған  бағдарламаға  қосатын  ой-пікірлеріңіз  болса,  редакцияға  хат 

жолдауларыңызға болады. 

М.А.Нуриев

«Интеллектуалды ұлт қалыптастыру» ҒЗИ директоры, профессор


7

ҰЛТТЫҚ ТІЛ

ОҚУ ПӘНІНІҢ БАЗАЛЫҚ МАЗМҰНЫ

(5 кредит)

«Интеллектуалды ұлт қалыптастырудағы тіл мен әдебиет»

бағдарламасының мазмұны

(1 кредит)

Кіріспе.  «Интеллектуалды  ұлт  қалыптастыру»  модульдік  таңдамалы  курсы  туралы 

түсінік беру. Пәнді оқытудың мақсаты, міндеттері мен құрылымы.1-тақырып. Ұлт болып қалыптасудағы тіл мен әдебиеттің рөлі

Ұлт болып қалыптасудағы тіл мен әдебиеттің орны мен рөлі. Интеллектуалды ұлт қалып-

тастырудағы көркем әдебиеттің маңызы. Қазіргі Қазақстандағы тілдердің деңгейлік көр сет-

кіш те рі мен тіларалық қатынас.2-тақырып. Ауыз әдебиеті және сөйлеу мәдениеті

Қазақ  ауыз  әдебиетінің  ұлт  тәрбиесіндегі  маңызы.  Би-шешендердің  нақыл  сөздерінің 

сөй леу мәдениетін қалыптастырудағы рөлі. Сөйлеу мәдениеті және сөз құдіреті.

3-тақырып.  Қазақ  хандары  мен  батырлардың,  ойшыл-жыраулардың  қазақ 

әдебиетінде сипатталуы

Қазақ халқының ұлттық болмысының қалыптасу деңгейіндегі қазақ хандарының сурет-

те луі. Қазақ халқын қалыптастырудағы батырлардың рөлі. Қазақ халқын қалыптастырудағы 

жы рау лар мен ойшылдардың рөлі.4-тақырып. Қазақ әдебиетіндегі әйел бейнесінің тұлға қалыптастырудағы рөлі

Ана бейнесінің ұлттың зияткерлік болмысын қалыптастырып, дамытудағы маңызы. Ұлт 

тағдыры мен қыз бала тәрбиесі байланысының қазақ әдебиетіндегі көрінісі. Қазақ әйелі-

нің «Ғалам бейнесі» контексіндегі концептілік аясын сипаттау. Қазіргі қоғамдағы ин тел лек-

туал ды әйел бейнесі.

5-тақырып. Қазақ ақын-жазушылары шығармаларының ұлттық болмыс сипаты

Қазақ зиялыларының шығармаларында ұлттық болмыстың танылуы. Ұлттың рухани мә-

де ниетінің дамуындағы ақын-жазушылардың рөлі. Интеллектуалды ұлт қалыптастырудағы 

көр кем әдебиеттің маңызы.6-тақырып. Бодандық дәуірдегі ұлт әдебиетінің даму сипаты

Қазақ  тарихындағы  бодандық  кезеңнің  қазақ  әдебиетіне  ықпалы.  Бодандық  дәуір 

кезеңіндегі ұлттық болмыстың сақталу сипаты.

7-тақырып.  Тәуелсіздік  кезеңдегі  әдебиеттің  даму  сипатының  тұлға  дамытудағы 

маңызы

Тәуелсіздік кезеңінің қазақ әдебиетінің дамуына тигізген әсері. Тәуелсіздік кезеңіндегі 

туын дылардағы қоғам және адам. Адам және ұлттық рух. Қазақ әдебиетіндегі ұлттық рух-

тың  даму ерекшеліктері.8-тақырып. Қазақ әдебиетінің әлемдік әдебиет деңгейіне көтерілуі

8

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

Қазақ әдебиеті және әлем әдебиеті. Әлемдік өркениеттегі ұлттық әдебиеттің рөлі.9-тақырып. Н.Ә.Назарбаев және қазақ әдебиеті

Н.Назарбаев шығармаларындағы ел мүддесі мен ұлт тағдыры. Елбасының қазақтың ұлт-

тық  әдебиетіне қатысты айтқан ой-толғамдары.

10-тақырып. Сөзтаным

Қасіретті тиған, айықпас дертті жиған – бір ауыз сөз. Бүгінгі халық даналығы – хал қы-

мыз дың бай тілдік мұрасы.

11-тақырып. Мемлекеттік тіл – ұлттық бірігейлік пен өміршеңдіктің негізі

Ұлттық бірігейліктегі тілдің рөлі. Ана тілі – ұлт руханиятының алтын қазығы. Тілдік тәр-

бие  мен сөйлеу мәдениеті.

12-тақырып. Мемлекеттік тіл – интеллектуалды ұлт қалыптастырып, дамытатын 

негізгі күш

Әлеуметтік ортадағы біртілділік. Қостілділік – әлеуметтік қажеттіліктен туатын құбылыс. 

Үш тұ ғырлы тіл – өмір талабы.

13-тақырыпСауаттылық сөз мәдениетінен басталады

Тәрбие бесігі – сөз. Ғаламтор тілінің тілдік мәдениетке әсері. БАҚ және сөз мәдениеті.14-тақырып. Іскерлік ортадағы мемлекеттік тіл

Хаттасу түрлері. Жұмыстық, іскерлік, қарым-қатынастық орталарда хат жазу үлгілері.«Шағын және орта кәсіпкерлік негіздері» бағдарламасының мазмұны

(1 кредит)

Кіріспе. «Шағын және орта кәсіпкерлік негіздері» курсының мақсаты, міндеттері мен 

құрылымы.1-тақырып. Кәсіпкерлік түсінігі және оның қағидалары

Кәсіпкерлік  түсінігі.  Кәсіпкерліктің  негізгі  қағидалары.  Кәсіпкерліктің  атқаратын  қыз-

мет тері. Кәсіпкерлік қызметтің сипаттары. Кәсіпкерлік қызметтің кезеңдері.

2-тақырып. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері

Кәсіпкерлік қызметтің жіктелуі. Кәсіпкерліктің түрлері және субъектілері. Лицензиялана-

тын  қызмет түрлері және оның тәртібі.

3-тақырып.  ҚР-да  шағын  және  орта  кәсіпкерлікті  ұйымдастыру  нысандары: 

заңнамалық негіздері

Шағын және орта кәсіпкерлікті ұйымдастыру нысандары. Шағын және орта кәсіпкерлікті 

тіркеу ережелері.

4-тақырып. ҚР-да шағын және орта кәсіпкерлеріне салық салу ерекшеліктері

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне арналған салықтық режимдер. Шағын және 9

ҰЛТТЫҚ БИЗНЕС

орта кәсіпкерлікке салық салудың патент негізіндегі арнайы салықтық режимі. Шағын және 

орта кәсіпкерлікке салық салудың жеңілдетілген декларация режимі. Шағын және орта кәсіп

-

керлікке салық салудың жалпыға ортақ режимі. Ауыл шаруашылығы субъектілері неме се фермерлер үшін арнайы салық режимі. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің қосым-

ша құн салығын төлеу тәртібі. Шағын және орта кәсіпкерліктегі салықтық есептемелер  фор-

ма ла ры мен оларды өткізу тәртібі.

5-тақырып. Бизнес жоспар түсінігі және оны құру тәртібі

Бизнес жоспардың жалпы сипаттамасы. Бизнес жоспардың құрылымы. Бизнес жос пар-

да ғы қаржылық есептеулер.

6-тақырып. Кәсіпкерлікті қаржыландыру көздері

Бастапқы капитал түсінігі, оның атқаратын қызметі. Шағын және орта кәсіпкерлікті қар-

жы лан дыру көздерінің түрлері. Шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қаржыландыру 

қор лары.7-тақырып.  Индустриалды  инновациялық  даму  шеңберінде  кәсіпкерлікті 

мемлекеттік қолдау

ҚР шағын және орта бизнесті дамыту саясаты. Шағын және орта кәсіпкерлікті қаржылай 

қол дау құрылымы. Шағын және орта кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау құрылымы.

8-тақырып. Шағын және орта кәсіпкерліктегі маркетинг

Маркетинг түсінігі мен мақсаттары. Маркетингтің қызметтері мен қағидалары. Ұйымның 

мар ке тинг жоспарын құрастыру негіздері.

9-тақырып. Шағын және орта кәсіпкерліктегі персонал қызметі

Шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыс күшін пайдалану шарттары және процедурасы. 

Шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыс күшін пайдалануды құқықтық реттеу. Еңбек келісім-

шар ты сипаттамасы. Еңбек Кодексі.10-тақырып.  Шағын  және  орта  кәсіпорында  бухгалтерлік  және  қаржылық 

есептілікті жүргізу

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік есебін ұйымдастыру. Бух гал-

тер лік есеп нысандары. Қаржылық есептілікті құрастыру.

11-тақырып. Шағын және орта кәсіпкер қызметін уақытша тоқтату немесе мүлдем 

тоқтату

Шағын және орта кәсіпкер қызметін уақытша тоқтату шарттары. Шағын және орта кәсіп-

кер  қызметін тоқтату.

12-тақырып. Шағын және орта кәсіпкер қызметін бақылау және қадағалау

Кәсіпкерлік  қызметті  бақылау  және  қадағалау  негіздері.  Кәсіпкерлік  қызметті  тексеру 

түсі ні гі және оның тәртібі. Тексеру барысындағы кәсіпкердің құқықтары.


Каталог: docs -> ins pedagogiki psih
ins pedagogiki psih -> Білім каналы, Ел арна, Детский дом, Сара Алпысқызы Бӛбек туралы
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
ins pedagogiki psih -> Национальное воспитание
ins pedagogiki psih -> Бас редактор с. Ж. Пірәлиев абай атындағы ҚазҰпу ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор
ins pedagogiki psih -> Ф ҚазҰпу 604-01-15. Кафедраның тәрбие жұмысының жоспары. Бірінші басылым

жүктеу 1.23 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет