Байдавлетова мадина досбергеновнажүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет10/10
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#90
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
107 Қазақ ру-тайпаларының тарихы. Дулат. Екінші  кітап. –  Алматы: 2009. 
– Т.11. – 576 б. 

 
121 
108  Телжан  Шонанұлы  мұралары.  Шығармалар,  зерттеулер  және 
мақалалар. – Алматы: Ел-шежіре, 2011. – 368 б. 
109  Қазақ  ру-тайпаларының  тарихы.  Найман.  Үшінші  кітап.  –  Алматы: 
Алаш, 2009. – Т.10.  – 458 б. 
110 Досмұхамедұлы Х. Таңдамалы. – Алматы: Ана тілі, 1998. – 384 б. 
112  Қазақ  ру-тайпаларының  тарихы.  Рамадан.  –  Алматы:  Алаш,  2006.  – 
Т.7. – 444 б.  
113 Дулатов М (М.Д.). Чума съезі (Доктор Д.Күсепқалиевтың докладынан) 
// Қазақ. – 1914, наурыз  -  23. - № 55.– Б. 2. 
114  Қыр  баласы  (Ә.  Бөкейханов).  Трахома  //  Қазақ.  –  1914,  наурыз  -  30.  - 
№56.– Б. 4. 
115 Қасаболатов Е. Көз ауру (Трахома) // Қазақ. – 1915, сәуір -  4. - №116. – 
Б. 3-4. 
116 Досмұхамедов Х. Сары кезік – сүзек // Қазақ. - 1914. - №64. – Б. 4. 
117  Садуақасұлы  С.  Екі  томдық  шығармалар  жинағы.  –  Алматы:  Алаш, 
2003. – Т.2.– 289 б. 
118  Галиев  В.З.  Медицинская  деятельность  ссыльных  революционеров  в 
Казахстане (вторая половина ХІХ века). – Алма-Ата, 1982. – 160 с. 
119 Досмұхамедов Х. Жұқпалы аурулар хақында // Қазақ. - 1914. - №62. – 
Б. 4. 
120  Айтбакин  А.  Чума  //  Киргизская  степная  газета.  –  1900,  январь  -  9.  - 
№2. – 3 с. 
121 Айтбакин А. Чума // Киргизская степная газета.  – 1900, январь - 23. - 
№3. – 3 с. 
122 Айтбакин А. Чума // Киргизская степная газета.  – 1900, январь - 30. - 
№4. – С.3-4. 
123 Айтбакин А. Чума // Киргизская степная газета.  – 1900, февраль - 6. - 
№5. – С. 2-3. 
124  Дулатов  М.  Чума  съезі  (Доктор  Д.  Күсепқалиевтың  докладынан)  // 
Қазақ. – 1914, сәуір - 4. - № 57.– Б. 2. 
125 Досмұхамедов Х. Жұқпалы аурулар хақында // Қазақ. - 1914. - № 60. – 
Б. 4. 
126 Досмұхамедов Х. Жұқпалы аурулар хақында // Қазақ. - 1914. - № 63. – 
Б. 4. 
127 Кісбеліұғлы Д. Жұқпалы аурулар хақында // Қазақ. - 1913. - № 8. – Б. 4. 
128 Кемеңгерұлы Қ. Таңдамалы. – Алматы: Қазақстан, 1996. – 296 б. 
129  Аймауытов  Ж.  Бес  томдық  шығармалар  жинағы.–  Алматы:  Ғылым, 
1999. – Т.5. – 302 б. 
130 Аргынбаев Х. О народной медицине у казахов // Культура кочевников 
на рубежах веков (ХІХ-ХХ, ХХ-ХХІ вв.): Проблемы генезиса и трансформации: 
тез. докл. междунар. конф. – Алматы, 1995, июнь 5-7. – С. 21-24. 
131 Алдау // Қазақ. – 1915, ақпан - 15. - № 104.– Б. 1. 
132 Малдыбаев М. Денсаулық // Ай-қап. - 1914. - № 23. – Б. 321-232. 
133 Ішкі хабарлар // Қазақ. – 1914, желтоқсан - 10. - № 89.– Б. 3. 

 
122 
134  Садуақасұлы  С.  Екі  томдық  шығармалар  жинағы.–  Алматы:  Алаш, 
2003. – Т.2. – 287 б. 
135 Досмұхамедұлы Х. Тамыр дәрі хақында // Қазақ. - 1913. - № 13, мамыр 
8. – Б. 4. 
136 Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар жинағы. Сәуір 1901 ж.  – 
желтоқсан 1917 ж. – Алматы: Алаш, 2004. – Т.1. – 552 б. 
137 Дулатов М. Оренбург, 8 июнь // Қазақ. – 1914, маусым - 8. - № 65. - Б. 
1. 
138 Қойгелдиев М. Жетісудағы  Ресей билігі (ХІХ ғ.  – 1917 ж.). –  Астана: 
Елорда, 2004. – 216 б. 
139 Мәрсекұлы Р. Қазақ қайда бара жатыр? – Алматы: Арыс, 2001. – 180 б. 
140  Торайғыров  С.  Екі  томдық  шығармалар  жинағы.  –  Алматы:  Ғылым, 
1993. – Т.2. – 208 б. 
141  Күлеев  Б.  Айтшы,  ақ  қайың.  Таңдамалы  шығармалары  / 
құрастырғандар:  М.  Бегімбетова,  К.  Шәменов.  –  Алма-Аты:  Жазушы,  1969.  – 
324 б. 
142 Қожабекова А.Д. Кеңес өкіметінің әйелдерді қоғамдық-саяси қызметке 
тарту  тәжірибесі:  нақтылы  тарихи  зерттеу  (Қазақстан  мысалында  1917-1990 
жж.): тар. ғыл. канд. ... дис. – Алматы, 2007. – 135 б. 
143  Тілепбергенов  Ж.  Екі  томдық шығармалар  жинағы.  –  Алматы:  Алаш, 
2006. – Т.2. – 256 б. 
144  Жансүгіров  І.  Шығармалар.  Өлеңдер  мен  поэмалар.  –  Алматы: 
Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1958. – 630 б. 
145  Арғынбаев  Х.А.  Қазақ  халқындағы  семья  мен  неке  (тарихи-
этнографиялық шолу). – Алматы: Ғылым, 1973. -327 б. 
146 Уалиева С.К. Семейно-брачные отношения в Казахстане в конце ХІХ – 
первой  четверти  ХХ  века  (по  мериалам  переписей  1897  1926  гг):  дис.  ...  канд. 
ист. наук. – Усть-Каменогорск, 2003. – 154 с. 
147 Дулатов М. Абай // Қазақ. - 1914. - №67. – Б. 1. 
148 Құлжанова Н. Бір керек іс // Қазақ. – 1915, мамыр - 9. - № 125.– Б. 1. 
149 Шопауов Д. Атбасарда театр // Қазақ. – 1916, қаңтар - 24. - № 166.– Б. 
2. 
150 Ішкі хабарлар // Қазақ. – 1915, наурыз - 9. - № 110.– Б. 3. 
151 Болғанбаев Х. Әдебиет кеші // Қазақ. – 1915, сәуір -  15. - № 119. –Б. 4. 
152 Тілші. Семейде әдебиет кеші // Қазақ. – 1914, ақпан - 21. - № 51. –Б. 4. 
153 Дулатов М. Қазақ әдебиет кеші // Қазақ. – 1915, наурыз - 28. - № 114. – 
Б. 3. 
154 Серкебайұлы Б. Омбыда әдебиет кеші // Қазақ.  – 1915, сәуір - 26. - № 
122.  – Б. 3. 
155 Төгісов К. Қайғы // Ай-қап. - 1915. - № 14. – 206 б.
 
156 Дулатов М. Абай // Қазақ. - 1914. - № 67. – Б. 1. 
157 Темірбеков Ж. Торғайда әдебиет кеші // Қазақ. – 1916, қаңтар - 24. - № 
166.– Б. 3. 
158 «Талап» азаматы. Игілік іс // Сарыарқа. – 1917, шілде 19. - № 2.– Б. 4. 
159 Тілші. Сауық кеші // Қазақ тілі. – 1923, наурыз - 18. - № 21 (291).– Б. 4. 

 
123 
160  Қарлығаш.  Театр  кітаптары  (пьеса)  турасында  //  Қазақ  тілі.  -  1923, 
мамыр – 12.  - № 37 (307). – Б. 2. 
161 Тұзақшы. Семейде сауық кеші // Қазақ тілі.  – 1923, қазан - 18. - № 99 
(369). – –Б. 4. 
162 Тілшілерден. Әдебиет кеші // Сарыарқа. - 1917, желтоқсан - 26.  - № 26. 
– Б. 3. 
163 Теңізбаев Ә. Затонда сауық кеші // Қазақ тілі. – 1923, мамыр - 27. - № 
40 (310). – Б. 3. 
164 Валиханов Ч.Ч. Собрание соч.: в 5 т. – Алма-Ата, 1964. – Т.3.  – 597 c. 
165 Өзбекұлы С. Қазақстанның саяси-құқықтық ой-пікір тарихының өзекті 
мәселелері.  – Алматы: Білім, 2004. – 128 б. 
166  Әбенова  Б.  1868  жылғы  әкімшілік  реформа  және  Орынбор  өлкесі.  – 
Ақтөбе: «А-Полиграфия» ЖШС, 2006. – 295 б. 
167 Жұмабаев М. Шығармалар. – Алматы: Білім, 1995. – Т. 1. – 342 б. 
168  Кемеңгерұлы  Қ.  Үш  томдық  шығармалар  жинағы  /  оқу  құралы.  – 
Алматы: Алаш, 2005. – Т.1. – 311 б. 
169  Аймауытов  Ж.  Бес  томдық  шығармалар  жинағы.–  Алматы:  Ғылым, 
1998. – Т.4. – 316 б. 
170 ҚР ОМА. Ф.73. оп.2. д.2. л.105. 
171  Мамания.  Тарихи  деректер,  естеліктер,  өлеңдер,  құжаттар,  пікірлер  / 
құраст.: Ж. Қалиұлы. – Алматы: Атамұра, 1999. – 272 б.  
172 Шәкірттерге стипендия // Сарыарқа. - 1917. - № 13. – Б. 3. 
173 Жанболова А. Көңілді іс // Сарыарқа. - 1917. - № 11. – Б. 3. 
174  Бәкір  Ә.Қ.  Алаш  қозғалысы  саяси  топ  басшыларының  әлеуметтік 
көзқарастары. – Астана: Сарыарқа, 2008. – 156 б.  
175 Дала уалаятының газеті. - 1895. - № 47. - Б. 2. 
176 Альджанов О. Еще шаг к просвещению // Степная Киргизская газета. - 
1896. - № 3. - С.2. 
177 Сүйіндік баласы. Керекудегі мұғалімдік курсы туралы // Сарыарқа. - 
1917. - № 15. – Б. 4. 
178  Сүлейменова  Ә.Т.  ХХ  ғасырдың  алғашқы  жартысындағы  қазақ 
зиялыларының  қызметі:  А.  Кенжиннің  жарияланымдары  негізінде  //  ХХ 
ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ зиялылары және ұлттық мемлекеттілік: 
мұрағаттар,  келелі  мәселелері,  келешегі.  Республикалық  ғылыми-тәжірибиелік 
конференция материалдары. – Алматы, 2008, мамыр - 30. – Б. 109-115. 
179  Рашева  Г.У.  Түркістан  Кеңестік  Автономиялық  Республикасындағы 
қазақ  зиялыларының  ағартушылық  қызметі  (1918-1925жж.):  тар.  ғыл.  канд.  ... 
автореф. – Алматы, 2010. – 25 б.  
180 Жүргенов Т. Таңдамалы. – Алматы: Арыс, 2001. – 275 б. 
 
 


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет