Бағдарламасының титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 48.73 Kb.
Pdf просмотр
Дата31.03.2017
өлшемі48.73 Kb.
түріБағдарламасы

Жұмыс оқу

бағдарламасының

титулдық парағы 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Агротехнология факультеті

Зоотехнология, генетика және селекция  кафедрасы

Зоотехникалық тәжірибелердің әдістері

пәнінен 5В080200  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

мамандық (тарының) студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


         Мамандық бойынша                                                                                         

     элективтік пәндер каталогы 

             ПМУ ҰС Н 7.18.3/34   

негізінде әзірленген пәннің

       жұмыс бағдарламасын 

            бекіту парағы 

      

        БЕКІТЕМІН                                                                       ОІ жөніндегі проректор              

__________Н.Э.Пфейфер

                                                                              

                                                                           «___»_____________2012ж.

Кұрастырушы:  аға оқытушы Омашев Қайырлы Бейсенович

Зоотехнология генетика және селекция кафедрасы

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Зоотехникалық тәжірибелердің әдістері пәнінен 5В080200  Мал

шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы  мамандық

(тарының) студенттеріне арналған

Жұмыс   бағдарламасы   жұмыстың   оқу   жоспары   және   мамандықтың

элективті   пәндер   каталогы   негізінде   әзірленген,   С.Торайғыров   атындағы

ПМУ  Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 2012ж. «   »   . №   хаттама 

Кафедра отырысында ұсынылған 2012 ж. «    »     . №   хатттама. 

Кафедра меңгерушісі ______________ Н.Б.Бурамбаева «____»______2012ж.

      


Агротехнология   факультетінің   оқу-әдістемелік   кеңесімен   құпталған

2012ж. «   »    . №   хаттама

ОӘҚ төрайымы________________К.К. Сейтханова  «____»_______2012ж.

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы______________Т.К.Бексеитов «____»_______2012ж.ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛҒАН 

ЖжӘҚБбастығы_______________А.А.Варакута«____»______2012ж

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  

2012ж. «   »    .  №   хаттама1.   Пәннің   мақсаты   мен  міндеттері:   Тәжірибелерді   өткізу

әдістемелерін білу үлкен жалпы білім беруде аса маңызды, бұл жайт тек ғана

ғалым үшін емес, сонымен қатар өндірісте жұмыс жасаушы мамандар үшін

де   қажет.   Осы   пәннің  мақсаты  студенттерге   зоотехниялық   тәжірибенің

ерекшеліктерін,   әдістемелері   мен   техникасын,   экспериментті   дұрыс

жоспарлап,   ұйымдастыруды   және   қорытындыны   дұрыс   шығаруды   үйрету.

Осыған   орай   пәннің   алдында   келесідей  міндеттер  туындайды:   зерттеудің

жұмысшы гипотезасын дұрыс құрастыру, студенттерге эксперименттің  нақты

әдістерін, әдебиетпен қолдануды, алдына мақсат міндеттерді дұрыс қоюды

үйретіп, зоотехниялық зерттеулерді қадамдап жоспарлауды үйрету. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент міндетті білуге:

- зоотехниялық тәжірибені қоюдағы негізгі әдістер мен тәсілдрді;

- технику комплектования опытных и контрольных групп;

істей алуға:

 - Теория жүзінде алған білімдерін тәжірибеде қолдануды;

- ғылыми әдебиетті қолдануды;

- ғылыми зерттеулерін дұрыс рәсімдеуді:

- Есептеу жұмыстарын өткізіп қорытындалау есеп формаларын

2. Пререквизиттер: жалпы биологияның мектеп курсы, генетика

биометрия, мамандыққа кіріспе, зоотехния ғылымының тарихы мен 

методологиясы.

3. Постреквизиттер: ірі қара мал шаруашылығы, қой шаруашылығы, 

жылқы шаруашылығы, шошқа шаруашылығы, құс шаруашылығы, бағалы 

тері аң шаруашылығы, қой шаруашылығы, азықтандыру, селекцияның 

генеттикалық әдістері4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспарып/п

Наименование тем

Количество часов

Лекц. Практ Лаб. СРС

1

2

3

4

5

6

1.

Тәжірибелік іске кіріспе1

-

52.

Зоотехниядағы зерттеулердің негізгі 

бағыттары

1

15

3.

Зоотехниялық эксперименттерді қоюдағы әдістемелік тәсілдер

1

110

4.

Сапалық өзгергіштік4

5

155.

Сандық өзгергіштік

5

5

156.

Мәселелік-тақырыптық

 

жоспар.


Ғылыми есеп

3

320

Итого

15

15

-

60

4.2 Пән тақырыптарының мазмұны

Тақырып 1. Тәжірибелік іске кіріспе

1. Пәннің мақсаты мен міндеттері.

2. Тәжірибелік әдістердің басқа ғылымдар мен байланысы.

3. Пәннің қысқаша тарихы.Тақырып 2. Зоотехниядағы зерттеулердің негізгі бағыттары 

1. Бақылау және жүйелеу ғылыми зерттеудің әдісі ретінде.

2. Өндірістік әдіс.

3. Экспериментті қою арқылы жүретін ғылыми зерттеулер.Тақырып 3. Зоотехниялық эксперименттерді қоюдағы әдістемелік 

тәсілдер 

1. Кіріспе бақылаулар және жіктеу.

2. Жекеленген топтар әдісі

3. интеграцияланған топтар әдісі

4. Периодтар әдісі және параллельді топ-периодтар әдісі

Тақырып 4. Сапалық өзгергіштік 

1. өзгерісті зерттеу әдістері

2. Өзгеріс түрлері

3. Сапалық белгілер түсінігіТақырып 5. Сандық өзгергіштік

1. сандық белгілер

2. Таңдамалы және қорытынды біріктіру

3. Біріктіру сипаттамасының статистикалық көрсеткіштері

4. белгілер арасындағы байланысты зерттеу

Тақырып 6. Мәселелік-тақырыптық жоспар. Ғылыми есеп

1. Нормоконтроль және СМЖ.

2. Ғылыми жұмысты дұрыс рәсімдеу.

3. Өткізілген тәжірибелер бойынша есептерді жасау.4.3 Тәжірибелік және зертханалық сабақтардың мазмұны

Сабақ 1.  Зоотехниядағы зерттеулердің негізгі бағыттары

Келесі сұрақтар бойынша конспектілер құрастыру:

1. 1Пәннің мақсаты мен міндеттері.

2. Тәжірибелік әдістердің басқа ғылымдар мен байланысы.

3. Пәннің қысқаша тарихы.

Сабақ 2.  Зоотехниядағы зерттеулердің негізгі бағыттары

Келесі сұрақтар бойынша конспектілер құрастыру:

1. Бақылау және жүйелеу ғылыми зерттеудің әдісі ретінде.

2. Өндірістік әдіс.

3. Экспериментті қою арқылы жүретін ғылыми зерттеулер.

Сабақ 3. Сапалық өзгергіштік

Келесі сұрақтар бойынша конспектілер құрастыру:

1. Кіріспе бақылаулар және жіктеу.

2. Жекеленген топтар әдісі

3. интеграцияланған топтар әдісі


4. Периодтар әдісі және параллельді топ-периодтар әдісі

Сабақ 4. Сандық өзгергіштік

Келесі сұрақтар бойынша конспектілер құрастыру:

1. Азықтың қортылуы бойынша қойылатын тәжірибелік әдістемелер.

2. Зат алмасуды зерттеудегі тәжірибелердің  жалпы кестесі.

3. Азықтың қортылуын анықтауға арналған дифференциалды 

тәжірибелер.

4. Азықтың қортылуы бойынша өткізілетін тәжірибелердің негізгі 

критерийлері.Сабақ 5. Математический анализ опытных данных

Келесі сұрақтар бойынша конспектілер құрастыру:

1. Жұпты айырмалар әдісін қолдану арқылы тәжірибелік мәліметтерді 

талдау.


2. Балланстанған және кездейсоқ топтар принципін қолдану арқылы 

қойылған тәжірибелік мәліметтерді талдау.

3. Интеграцияланған топтар принципі бойынша қойылған тәжірибелік 

мәліметтерді талдау. 

4. Топ-период принципі бойынша қойылған тәжірибелік мәліметтерді 

талдау. 


Сабақ 6. Мәселелік-тақырыптық жоспар. Ғылыми есеп

Келесі сұрақтар бойынша конспектілер құрастыру:

1. Нормоконтроль және СМЖ.

2. Ғылыми жұмысты дұрыс рәсімдеу.

3. Өткізілген тәжірибелер бойынша есептерді жасау.

4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны  

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі 

СӨЖ-дің түрі

Есептік 

формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Тәжірибелік сабаққа дайындалу

Оқу 


жетістіктерін 

тіркеу журналы

Сабаққа қатысу

20

2Үй тапсырмаларын 

орындау


Оқу 

жетістіктерін 

тіркеу журналы

Ауызша сұрау

20

3

Бақылау шараларға дайындалу

Оқу 


жетістіктерін 

тіркеу журналы

РК 1, РК 2

20

Барлығы 60

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1.  Стамбеков  С.Ж. Генетика.-Түзетiлiп,толықтырылған 2-басылымы.-

Новосибирск: 2002.-463б.  

2. Бегімкұл Б. Генетика. Практикум. Алматы. – Рауан. -  2008. 224 с.3. К.Х Нуржанова, Н.Б. Бурамбаева, А. Ж. Мустафина. Биометрия. Жоғарғы

оқу орындары студенттеріне арналған оқу құралы. – Алматы.- 2010. – 146 б.Қосымша:

4.   Биометрия     негiздерi:   "Зоотехния"     маманды∙ы     студенттерiне

арнал∙ан   оқу   құралылы   құраст.:   Т.   К.   Бексеитов,   А.   А.   Темиржанова,

М. Е. Жагипарова.-Павлодар:С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2007.-76 б

Мамандық жұмыс оқу

жоспарынан көшірме 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5В080200 «Мал шаруашылық өнімдерін өндіру технологиясы»мамандығының  жұмыс оқу жоспарынан көшірме 

Зоотехникалық тәжірибелердің әдістері пәні

Оқу


нысаны

Пәннің көп еңбекті

қажет етуі 

Семестр


бойынша

бақылау


нысандары  

Сем


естр

Семестр бойынша

студенттердің жұмыс көлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық

сағат 


кре

дит


тер

Аудиториялық

сабақ 

(ак. сағат)СӨЖ

(ак.


САғат)

Бар-


лығ

ы

аудСӨ

Ж

емт

сы

нК

Ж-

аК

Ж-

сбар-

лығ


ы

дә

рпр.

зер


т

бар


лығ

ы

ОСӨЖ

 ЖОБ 


негізінд

е 

күндізгі2

90 30 60


6

6

230 15 15 -

60

Кафедра меңгерушісі __________  Бурамбаева Н.Б. 2012 ж. «___» ________Document Outline

 • Зоотехникалық тәжірибелердің әдістері
 • ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
 • ОІ жөніндегі проректор
 • ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
  • Зоотехникалық тәжірибелердің әдістері пәнінен 5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандық (тарының) студенттеріне арналған
  • Кафедра меңгерушісі ______________ Н.Б.Бурамбаева «____»______2012ж.
  • ОӘҚ төрайымы________________К.К. Сейтханова «____»_______2012ж.
  • КЕЛІСІЛДІ
  • Факультет деканы______________Т.К.Бексеитов «____»_______2012ж.
 • 4 Пәннің мазмұны
 • 4.2 Пән тақырыптарының мазмұны

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 48.73 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет