Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/30 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 114.79 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.04.2017
өлшемі114.79 Kb.
түріБағдарламасы

Жұмыс оқу

бағдарламасының титулдық

парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Философия және мәдениеттану кафедрасы

                                                      

 

5В090500 – «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша күндізгі оқунысанындағы студенттеріне арналған «Дінтану»

       


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар 

Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойМамандықтың мемлекеттік жалпыға

міндетті білім беру стандарты және типтік

бағдарлама негізінде әзірленген жұмыс оқу

бағдарламасын бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э

     (қолы)

                  

20___ ж. «___» __________

Құрастырушы: ________ аға оқытушы Ержанов Е.А. 

                          

            (қолы)

                     

Философия және мәдениеттану кафедрасы  

                                                                                 

5В090500 – «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша күндізгі оқу

нысанындағы студенттеріне арналған «Дінтану»

         

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс бағдарламасы «____»_______________ 201____ж. бекітілген оқу жоспарларының

және мамандықтың элективті каталогының негізінде әзірленді. 

Кафедра


 

отырысында

 

ұсынылды


 201____ж.

«____»______№_____Хаттама. 

ФжМ кафедра меңгерушісі__________Ахметова Г.Ғ. 201__ж. «___» ________

                 

ТжҚ факультет оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 

201_____ж. «_____»____________№____ хаттама

ОӘК төрағасы _______________ Батталов К.К. 

201__ж. «_____»___________КЕЛІСІЛГЕН 

ТжҚ факультетінің деканы_________Ақышев А.А. 

201__ж. «_____»________

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________Варакута А.А. 

201__ж. «_____»_______ 

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен 

мақұлданды  

201____ж. «___»______________  №____ Хаттама 

2


1  Пәннің   мақсаты  -  Діндер   тарихының   əр   түрлі   діни   формаларды

қамтыған жүйелері түсініктемелерімен таныстыру. Пәннің міндеті:

Студенттерге   дінтанудың   негізгі   теориялық   мəселелерін   жүйелі   түрде

баяндау. 

-   Студенттердің   бойында   діннің   əлеументтік   жəне   мəдени   феномен

ретінде маңызы мен қызметі жайлы түсінік қалыптастыру. 

-   Əртүрлі   дүниетанымдық   көзқарастар   аясында   студентердің   діни

философия жəне теологиядағы алуан түрлі көзқарастармен таныстыру, сондай-

ақ дінді сыни тұрғыда қарастырудың негізін үйрету. 

1-   Студенттерге   дінтанудың   теориялық   тарауларындағы   ұғымдық   жəне

методологиялық аппараттарын игеруге көмектесу. 

-   Студенттердің   бойында   философиялық   ойлау   мəдениеті   мен   діни

мəселелерді құндылық жəне дүниетанымдық тұрғыдан пайымдау дағдыларын

дамыту

Студент білуі керек:

-діннің тарихи даму жолдарын 

-діни мəселеге қатысты негізгі теориялық жəне методологиялық əдістерін.

-діннің қоғам жəне басқа мəдени салалармен өзара байланысын. 

-дінтану ғылымының негізгі ұғымдық аппаратын. 

-діни – теологиялық, бағалау ерекшеліктерін, діннің қоғамдағы, мəдениет

жүйесіндегі, рухани-этикалық өмірдегі орнын. 

Студенттер істей білуі қажет:

-дінтанудың негізгі ұғымдары мен түсініктерін өз бетінше

игеруді. 

-дінтануға   қатысты   мəселелерді   еркін   түрде   талқылап,

талдай білуді. 

-өзінің жеке көзқарасын қалыптастыру жəне оны “қорғай”

білуді. 

2   Пререквизиттер:  Осы  пәнді   меңгеру   үшін   төмендегі

пәндерді   меңгеру   кезінде   алынған   білім,   икемділік   және

дағды-машыктар   қажет:

 философия   негіздері,

 əлемдік

философия тарихы, жəне Қазақстан тарихы, мəдениеттану. 3 Постреквизиттер: 

Пәнді   меңгеру   кезінде   алынған   білім,   икемділік   және

дағды-машыктар келесі  пәндерді   меңгеру үшін  қажет:  әртүрлі

дүниетанымдық   көзқарастар   аясында   студентердің   діни   философия   жəне

теологиядағы   алуан   түрлі   көзқарастармен   таныстыру,   сондай-ақ   дінді   сыни

тұрғыда   қарастырудың   негізін   үйрету   және   ғылыми   пәндер   саясында:

философия,  дүниежүзілік   мәдениет   тарихында   мен   азаматтық   қоғам,  этика,

әлеуметтану, саясаттану саласыңда қолдану. 4 Постреквизиттер: Пәнді меңгеру кезінде алынған білім,

икемділік және дағды-машыктар келесі пәндерді меңгеру үшін

қажет:  әртүрлі   дүниетанымдық   көзқарастар   аясында   студентердің   діни

философия жəне теологиядағы алуан түрлі көзқарастармен таныстыру, сондай-

3


ақ   дінді   сыни   тұрғыда   қарастырудың   негізін   үйрету   және   ғылыми   пәндер

саясында: философия, дүниежүзілік мәдениет тарихында мен азаматтық қоғам,

этика, әлеуметтану, саясаттану саласыңда қолдану. 

4 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

 (күндізгі оқу нысанының студенттері арналған)

№ р/с

Тақырыптар атауыСабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық

сағаттар саны 

дәріс-

тер


практи-

калық


(сем)

Зертха-


налық

студия-


лық

жек


е

СӨЖ


1

Діннің


 

теориясының

негіздері, діннің элементтері

мен құрылымы

1

1

--

-

12

Мәдениет   жүйесіндегі

дін.   Ұлттық-халықтық

діндер


3

3

--

-

2-3

Буддизм


3

3

--

-

24

Христиандық

3

3

--

-

25

Ислам


3

3

--

-

26

Қазіргі   заманғы   дәстүрлі

емес сенімдер

2

2-

-

-2

БАРЛЫҒЫ:

15

15

11

4.2 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

Дәріс 1

 Діннің теориясының негіздері, діннің элементтері мен құрылымы.

 

Дінді классификациялау проблемасы: 

Діннің   тарихи   формаларының   көптүрлі   жəне   бірлігі

проблемасы:   оны   зерттеудің   феноменологиялық   жəне   тарихи

тəсілдері.

 Діни   топтар   мен   діни   феномендердің

классификациялануы.   Классификацияның   принциптері:

нормативтік

 

философиялық, 

феноменологиялық,

геолингвистикалық, социологиялық, морфологиялық. 

Дін философиясы. 

Дінге деген  философиялық қарастырудың ерекшеліктері.

Дін философиясы, діни философия, теологияның арақатынасы.

Антикалық   философиядағы   дін   туралы   философиялық

білімдердің   дамуы.   Жаңа   дəуірдегі   дінге   деген   көзқарас,

француз   ағартушылығындағы   діннің   сыни   талдауы.   Неміс

классикалық   философиясындағы   дін   философиясы.   К.   Маркс

пен   Ф.   Энгельстің   теориясындағы   діннің   қарастырылуы.

“Мəдениет   философиясындағы”   дін   концепциясы.   Дін   жəне

“миф   философиясы”.   Философиялық   антропология,

феноменология   жəне   герменевтикадағы   дін   философиясы.   Б.

Рассел,   Л.   Витгенштейннің   “аналитикалық   философия”

4


мектебіндегі дін теориясы. Теологиялық “діни тілдің анализі”.

Экзестенциализм,   психоанализ   жəне   структурализм

философиясындағы   дін.   ХІХ-ХХ   ғғ.   қазақ   философиясындағы

дін концепциясы. 

Дін психологиясы. 

Дін   психологиясының   дінтанудың   бір   саласы   ретінде

қалыптасуы.   Дін-психологиялық   феномен   ретінде.   Дінді

типологиялық   қарастырудың   ерекшеліктері.   Діннің

психологиялық   негіздері.   Діни,   мистикалық   тəжірибенің   жəне

діни   сенім   феномендерінің   психологиялық   анализі.   Діннің

психологиялық

 

теориялары: 

психо-аналитикалық,

бихевиористік   теориялар,   экзистенциалдық   жəне   гуманистік

психология   дін   туралы.Трансперсоналдық   жағдайдың

психоанализі.   (С.   Гроф).   Діни   топтардың   психологиясы,   діни

тұлғалардың психологиялық типтері.

Дін социологиясы. 

Дін   социологиясының   дінтанудың   бір   саласы   ретінде

қалыптасуы.   Дінді   социологиялық   тұрғыдан   қарастырудың

ерекшеліктері.   Діннің

 əлеуеметтік   негіздері.   Дін

социологиясындағы структуралық функционализм. О. Конттың

“Позитивтік діні”. Г. Спенсердің “Дін социологиясы”. М. Вебер,

Э. Дюркгеймнің дінді социологиялық тұрғыдан қарастыруының

ерекшеліктері. Американдық социологиядағы дінді қарастыру. 

Дін феноменологиясы. 

Дін   феноменологиясының  дінтанудың   бір саласы  ретінде

қалыптасуы.   Дінді   феноменологиялық   тұрғыдан   талдаудың

ерекшеліктері.   Діни   феномендерді   классификациялау

проблемасы.   Дін   феноменологиясының   философиялық

алғышарттары   (Ф.   Шлейермахер,   М.   Шелер,   Э.   Гуссерль),

классикалық   дін   феноменологиясының   қалыптасуы   (Шантепи

де ла Соссе, Г. Вандер Леув, Р. Отто, Г. Варденбург, М. Элиаде).

“Қасиеттіліктің (киеліліктің)” феноменологиялық талдауы: дін,

“қасиеттілікпен   (киеліліктен)”   тоғысу   ретінде.   Homo   religious.

Дін   феноменологиясында   діни   тəжірибенің   анализі.   Діни

рəміздер   мен   ғұрыптардың   түсініктемесі   (интерпритациясы).

Дін герменевтикасы мен феноменологиясы. 

Дінтанудың пəні, құрылымы жəне методологиясы 

Дінтанудың   кешенді   пəнаралық   зерттеу   саласы   ретінде.

Дінтану – пəні. Дін туралы ғылымның шығу тарихы жəне дамуы.

Дінге   жəне   дінтануға   қатысты   негізгі   методологиялық

қарастырулар. Діни ілім мен дінтанудың арақатынасы. Негізгі

зерттеу  əдістері   курстың   негізгі   тараулары   жəне   құрылымы.

Курстың мақсаты мен міндеті. Ғылым жүйесіндегі дінтану. 

Дінтану зерттеу пəні ретінде: 

5


Діннің   діни   ілім   философия   жəне   ғылымдағы

концептуалдық   табиғаты   мен   қызметі.   Дінді   анықтау

проблемасы.   “Дін”   ұғымы   мазмұнының   дүниетанымдық   жəне

мəдени   анықтылығы.   “Дін”   сөзінің   этимологиясы.   Дінді

анықтаудың   екі   типі:   мазмұндық   жəне   функционалдық.   Дінді

зерттеудің   тарихы.   Дінді   зерттеудің   негізгі   методологиялық

қарастырулары. 

Дін, миф, ғұрып. 

Миф   –   дүниетаным   ретінде.   Дін   мен   мифтің   байланысы.

Ə

лемді   мифологиялық   тұрғыдан   қабылдаудың   ерекшеліктері.Мифтердің классификациялануы. Мифтің адамзаттың мəдени –

тарихындағы   алатын   орны.   Миф   пен   ғұрыптың   байланысы.

Миф   жəне   ғұрыптың   теориясы.   Дінтану   тарихындағы

мифологияны салыстырмалы лингвистика жəне салыстырмалы

тарихи тұрғыдан зерттеу. Тарихи дінтану Алғашқы сенім жəне

діннің   шығу   тегінің   проблемасы.   Алғашқы   сенімдерді

жүйелеудің   проблемалары.   Алғашқы   дүниетанымның

ерекшеліктері. Алғышқы дəуірдегі миф пен ғұрып. Сакральдық

жəне профандық. Табу ұғымы. Тотемизм діни жəне əлеуеметтік

жүйе   ретінде.   Тотемизм   теориялары.   Фетишизм   діни   форма

ретінде.   Фетишизм   теориялары   (Ш.   Де   Бросс,   Ю.   Францев).

Аниматизм.   Мареттаның   “мана”   теориясы.   Магия   жəне   дін.

Магиялық дүниетанымның қағидалары. Магияның түрлері мен

типтері. Анимизм діннің шығу тегі ретінде. Шаманизм діннің бір

формасы   ретінде.   Алғашқы   діндердің   өзара   байланысы,

олардың дамуы, өзгеруі. Алғашқы сенімнің қалдықтары. Діннің

шығу   тегі   мəселесі:   преанимистік   жəне   анимистік   теориялар.

Діннің   шығу   тегіне   деген   тарихи   жəне   психологиялық

қарастырулар. Прамонотеизм теориясы. 

Дәріс 2 

Ұлттық діндер. 

Политеизм,   монотеизм,   ұлттық   діндер   жəне   пұтқа

табынушлық   түсініктері.   Алғашқы   сенімдердің   политеистік

діндерге айналу мəселесі. Құдай идеясының қалыптасуы. Көне

иран   мифологиясы   мен   дінінің   шығуы   дамуы   жəне   өзгеруі:

маздаизм, зороастризм, парсизм, манихейлік. Көне Грек жəне

Римнің  діні,   мифологиясы   жəне  мистериалдық  культтері.   Үнді

діндері: ведалық дін, брахманизм, индуизм, жайнизм, сикхизм,

индуизмнің өзгеріске ұшырауы, қазіргі үндістандағы индуизм.

Қытай   діндері:   Шань-ди   култі,   Аспан   култі;   Конфуцилық,

даосизм,   неоконфуциандық,   қазіргі   Қытайдағы   дəстүрлі   жəне

синкреттік діндер. Синтоизм. Ежелгі Мысыр жəн Месопатамия

діндері   мен   мифтері.   Ежелгі   славяндардың   сенімдері.   Скиф-

сақтардың   мифологиясы   жəне   діні.   Кельт   халықтарының

діндері.   Америка   үндістерінің   діні   мен   символизмі.   Қазіргі

6


дəуірдегі   ұлттық   діндердің   орны.   Олардың   қазіргі

мемлекеттердің   саяси-идеологиялық   өміріндегі   рөлі.   Ежелгі

Қазақстандағы   сенімдер.   Түрік   халықтарының   діндері,

мифологиясы

 

жəне


 

дəстүрлерінің

 

ерекшеліктері.Протоқазақтардың   өмір   салтының   ерекшеліктері   мен   соның

дүниетанымдарына   деген

 əсері.   Көне   Қазақстан

теориясындағы   тотемизм,   фетишизм   жəне   магия.   Ежелгі

Қазақстандағы   шаманизм,   зороастризм,   митраизм   жəне

манихейлік. Тəңірлік діни жүйе ретінде Жер-су, Умайға табыну.

Ежелгі қазақтардың мифологиясы мен космологиясы. Дəстүрлі

ғұрыптар   мен   салттар.   Иудаизм.   Иудаизмнің   шығуы   мен

қалыптасуы.   Еврей   халықтарының   тарихы.   Монотеизм

идеясының   қалыптасуы   мен   дамуы,   мессиандық   жəне   еврй

халқының “құдай қааулылары” идеясы. Иуда дінінің сатылары.

Иудаизмің сенім жүйесі, культтері. Көне Өсиет пен Талмудтың

шығуы,   мазмұны   жəне   құрамы.   Иудаизмдегі   реформация.

Сионизм. ИудаизмніңДәріс 3 

Буддизм 

Ə

лемдіік   дін   түсінігі.   Буддизм  əлемдік   дін   ретінде.Буддизмнің   шығуы   мен   таралуы.   Буддалық   анондар.

Буддизмнің   негізгі   ұғымдары   мен   идеялары:   карма,   сансара,

нирвана,   дхарма.   Ерте   буддизмнің  ерекшеліктері.   Буддизмнің

сенім   жүйесі   жəне   культтері.   Буддизмнің   космологиясы   жəне

мифологиясы.   Буддизмдегі   негізгі   бағыттар.   Буддизмнің

аймақтық   формаларының   ерекшеліктері:   Чань-буддизм,

ламаизм,   жапон   буддизмі,   Қиыр   Шығыс   халықтарындағы

буддизмнің   ерекшеліктері.   Қазақстан   территориясына

буддизмнің   енуі   жəне   таралуы.   Қазіргі   таңдағы   Буддизм.

Оңтүстік жəне Оңтүстік Шығыс Азия халықтары елдерінің саяси

тарихында буддизмнің ролі. 

Дәріс 4 

Христиандық 

Христиандық  əлемдік   дін   ретінде.   Христиандықтың

шығуының   алғышарттары:   тарихи,  əлеуметтік-экономикалық,

идеялық. Иудахристиандық. Христиандық жəне эллинизм. Ерте

христиандық жамағаттар. Иисус Христостың образы. Христиан

шіркеулерінің қалыптасуы жəне нығайуы. Орта ғасырлардағы

христиандық.   Ғаламдық   соборлар   сенім   жүйесінің   бекітілуі

жəне дінбұзарлар мен күрес. Библияның шығуы, мазмұны жəне

құрамы.   Шіркеулердің   Батыс   Римдік   жəне   Православиелік

болып   бөлінеді.   Орыс   православ   шіркеуі.   Реформаторлық

қозғалыстар   жəне   протестанттық   қозғалыс.   Католик,

православ   жəне   протестанттық   діни   ілімі,сенім   жүйесі   жəне

культтеріндегі   ерекшеліктер.   Протестанттық   секталар.

Христиандық   салттар   мен   мерекелер.   Экуменистік   қозғалыс.

7


Қазіргі   замандағы   христиандық.   Хрисиандық   модернизм.

Қазақстанға христиандықтың келуі жəне таралуы. Дәріс 5 

Ислам. 

Ислам əлемдік дін ретінде. Исламның шығуы мен таралуы.

Мұхаммед   пайғамбардың   өмірі   мен   қызметі.   Исламның   діни

ілімі,   сенім   жүйесінде   жəне   культері.   Құран   жəне   Суннаның

шығуы,   құрамы.   Ислам   теологиясы.   Исламдағы   негізгі

бағыттар:   сунниттік   жəне   шииттік.   Шииттік   секталар.

Мұсылман   құқығының   негіздері.   “Əділетті   халифтар”

тұсындағы   Ислам.   Омейадтар   кезіндегі   Ислам.   Аббаситтер

кезіндегі Ислам. Мысыр сұлтандығының тұсындағы Ислам. 

Дәріс 6 

Қазіргі замандағы дəстүрлі емес культтер. 

Дəстүрлі   діндер   мен   дəстүрлі   емес   культтердің   өзара

байланысы.   Дəстүрлі   емес   дін   бірлестіктердің   өзіндік

ерекеліктері мен олардың классификациясы. Неохристиандық

культтер:   “Иегова   Куəгерлері”,   “Унификация   шіркеуі”,   “Жаңа

Өмір”,   “Христос   денесі   шіркеуі”   жəне   т.б.   ислам   дінінің

негізінде   қалыптасқан   қазіргі   заманғы   секталар:   “Бахаи

сенімі”,   “Бүкілəлемдік   Мұсылмандық   Ахмадия   Ұйымы

(жамағаты)”.   Неоориенталистік   культтер:   “Халықаралық

Кришна   Санасы   Ұйымы”,   “Трансценденталды   медитция”,

“Тынық мұхиты дзен-буддистік орталығы” жəне т.б. “Сатана”

топтары.   Саентологиялық   бағыт.   Жаңа   магия,   спиритизм.

Басқа   да   қазіргі   заманғы   секталр.   Қазақстан

территориясындағы қазіргі заманғы дəстүрлі емес культтердің

таралуы жəне олардың қызметі.

4.3 ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН ТІЗІМІ 

Тақырып 1. 

Діннің теориясының негіздері, діннің 

элементтері мен құрылымы 

1. Дінді классификациялау проблемасы: 

2. Дінтанудың пәні, құрылымы және методогиясы

3. Дінтанудың кешенді пəнаралық зерттеу саласы ретінде 

4. Дінтану зерттеу пəні ретінде 

8


5. Діннің діни ілім философия жəне ғылымдағы концептуалдық

табиғаты мен қызметі Тақырып 2. Мәдениет жүйесіндегі дін. Ұлттық-халықтық діндер

1. Индуизм, 

2. Жайнизм, 

3. Сикхизм

4. Конфуцилық, 

5. Даосизм, 

6. Синтоизм.

7. Ежелгі славяндардың сенімдері. 

8. Зороастризм, митраизм жəне манихейлік. 

9. Иудаизм.Тақырып 3. 

 Буддизм 

1. Əлемдік дін түсінігі. Буддизм əлемдік дін ретінде. 

2. Буддизмнің шығуы мен таралуы. Буддалық анондар. 

3. Қиыр Шығыс халықтарындағы буддизмнің ерекшеліктері. 

4. Қазіргі таңдағы Буддизм. 

5. Оңтүстік   жəне   Оңтүстік   Шығыс   Азия   халықтары   елдерінің

саяси тарихында буддизмнің ролі. Тақырып 4. 

Христиандық 

1. Христиандық əлемдік дін ретінде. 

2. Православиелік   болып   бөлінеді.   Орыс   православ   шіркеуі.

Реформаторлық қозғалыстар жəне протестанттық қозғалыс. 

3. Католик,   православ   жəне   протестанттық   діни   ілімі,сенім

жүйесі жəне культтеріндегі ерекшеліктер. 

4. Протестанттық   секталар.   Христиандық   салттар   мен

мерекелер.   Экуменистік   қозғалыс.   Қазіргі   замандағы

христиандық.   Хрисиандық   модернизм.   Қазақстанға

христиандықтың келуі жəне таралуы. Тақырып 5. 

Ислам. 

1. Ислам əлемдік дін ретінде. 

2. Исламның шығуы мен таралуы. 

3. Мұхаммед пайғамбардың өмірі мен қызметі. Исламның діни

ілімі, сенім жүйесінде жəне культері. Құран жəне 

4. Суннаның шығуы, құрамы. Ислам теологиясы. 

5. Исламдағы   негізгі   бағыттар:   сунниттік   жəне   шииттік.

Шииттік   секталар.   Мұсылман   құқығының   негіздері.   “Əділетті

халифтар” тұсындағы Ислам. Омейадтар кезіндегі Ислам. 

6. Аббаситтер   кезіндегі   Ислам.   Мысыр   сұлтандығының

тұсындағы Ислам. 

Тақырып 6 

Қазіргі замандағы дəстүрлі емес культтер. 

1. Дəстүрлі   діндер   мен   дəстүрлі   емес   культтердің   өзара

байланысы.   Дəстүрлі   емес   дін   бірлестіктердің   өзіндік

ерекеліктері мен олардың классификациясы. 

9


2. Неохристиандық

 

культтер: 

“Иегова


 

Куəгерлері”,

“Унификация шіркеуі”, “Жаңа Өмір”, “Христос денесі шіркеуі”

жəне т.б. ислам дінінің негізінде қалыптасқан қазіргі заманғы

секталар: 

3. “Бахаи сенімі”, “Бүкілəлемдік Мұсылмандық Ахмадия Ұйымы

(жамағаты)”. 

4. Неоориенталистік   культтер:   “Халықаралық   Кришна   Санасы

Ұйымы”, “Трансценденталды медитция”, “Тынық мұхиты дзен-

буддистік орталығы” жəне т.б. 

5. “Сатана” топтары. 

6. Саентологиялық бағыт. Жаңа магия, спиритизм. 

7. Басқа   да   қазіргі   заманғы   секталр.   Қазақстан

территориясындағы қазіргі заманғы дəстүрлі емес культтердің

таралуы жəне олардың қызметі. 

4.4 СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

4.4.1 ӨЖ ТІЗБЕ ТҮРІ р/с

ӨЖ түрі

Есеп   беру

түрі 

Бақылау түрі

Сағатқа

шаққанндағ

ы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Жұмыс 


дәптері 

Конспект


 Сабаққа 

қатысу


2

Тәжірибелік сабақтарға

қатысу

Баяндама


Коллоквиум

3

Аудиториялық сабақтың мазмұна 

кірмеген материалды 

меңгеру 

реферат


сұрау

4

Бақылау шараларына дайындық

МБ 1, МБ 2, 

(тестілеу)

Барлығы

4.4.2 Студентердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1. Ежелгі антик авторларының шығармалары сақ мәдениеті туралы.[осн. 5; 125]

2. Л. Гумилевтың «Көне Түркілер» еңбегіндегі түркі өркениеті. .[осн.12;95]

3.   Алғашқы   діни-сенімдерді   зерттеушілер   еңбегіндегі   Тәңірлік,   Ұмай   Ана»

туралы түсініктер жиынтығы. .[доп. 4; 35]

4. «Қорқыт ата» және «Оғызнаме» эпостарының мазмұны. .[осн.16; 6]

10


5.   Қожа   Ахмет   Иассауи   «Диуани   Хикмет»   шығармасындағы   тарихи,

этнографиялық, тілдік  деректер. [осн. 14; 45]

6. Алтын Орда мәдениеті және қыпшақтар. .[; доп. 5; 56]

7. Қазақ хандығы дәуіріндегі  мәдениеттің ерекшеліктері. .[; доп. 24; 31]

8. Отарлық дәуірдегі материалдық мәдениеттегі жаңашылдық. [12;45]

9. Павлодардағы ұлттық –мәдени орталықтардың қызметі. .[ доп. 9; 25]5 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі:

1. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 2005.

2. Элиаде М., 10.Малерт М. Религии человечества. М, 2005.

3. Малерт М. Религии человечества. М, 2005. -  600с.

4. Туфан З. Религия в системе духовной культуры. Учебное пособие. А, 1999. –

106с.


5. Кимилев Ю.А. Философия религии: систематический очерк. М., 2005.

6. Галицкая И.А. Метлик Н.В. Новые религиозные культы и школы. 2001. –

208с.

7. Ислам   на   территории   бывшей   Российской   империи:   энциклопедическийсловарь. М, 1999. – 166с.

8. Сухов А.Д. Религия в истории общества. М., 2005.

9. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М, 1986.

10.Угрикович Д. Введение в религиоведение. М., 2005..Қосымша:

11.Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. 2005. 

12.Иванов В., Трофимов Я. Религии Казахстана.  Справочник. А, 1999.

13.ШулембаевК.М. Маги, боги и действительность. А, 1975.

14.Преодолевая религиозное влияние ислама (сборник документов А, 1990.)

15.Иваненко   С.Н.   Новые   религиозные   объединения:   поиски,   противоречия,

надежды.

16.Капустин Н.С. Особенности эволюции религии. М., 2005.

17..Малерт М. Религии человечества. М, 1997.

18.Овсиенко Ф.Г. Социально – этическое учение современного католицизма. М,

1987.

19.Элиаде М., Кулиано Н. Словарь религий, обрядов и верований. М,1997.20.Элиаде М. Трактат по истории религий. СПБ. 2000.

21.Алексеев   М.А.   Шаманизм   тюркоязычных   народов   Сибири.   Новосибирск,

1984.

22.Токарев С.А. Ранние формы религии. М,1990.23.Светлов Г.Е. Путь богов (Синто в истории Японии. М., 2005.

24.Балагушкин Е.Г. Критика идеологии и практика  современного кришнаизма.

М, 1984.

25.Корнев В.И. Буддизм – религия Востока. М, 1990.

26.Будда. История о перерождениях. М, 1991.

27.Буддизм: Словарь (под редакцией Л. Жуковской). М,1992.

11


Мамандықтың жұмыс оқу

жоспарының көшірме

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5В090500   –   «Әлеуметтік   жұмыс»  мамандығы   бойынша   күндізгі   оқу

нысанындағы студенттеріне арналған жұмыс оку жоспарының көшірме

Пән атауы «Дінтану»

Оқу 


нысан

ы

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

Семестр бойынша 

бақылау түрлері

се

мес

тр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі 

кред


итте

р

Академиялық сағат 

кред


итов

Аудиторялық 

сабақ

СӨЖ


барл

ығы


ауд

СӨ

Жемти

хан


сы

нақ


К

Ж

-а

К

Ж-с

бар


лығ

ы

Дәріс

Пр.


бар

лығ


ы

С

ОӨ

Ж

сырттай 

оқыту 


ЖОБ 

негізін


де

2

9012

78

73

2

126

6

7812

Кафедра меңгерушысы ______________Ахметова Г.Ғ. «___»_______20___г. 

12


Жұмыс оқу бағдарламасымен

келісу парағы Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/35Дінтану пәнінің жұмыс оқу бағдарламасымен келісу парағы

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Мамандар

дайындаушу

кафедра

Кафедра

менгерушісінің

аты-жөні 

қолы

Келісу күні 

13

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • КЕЛІСІЛГЕН
  • 4 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 114.79 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет