Бағдарламасының (Syllabus) тиулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37жүктеу 110.86 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.05.2017
өлшемі110.86 Kb.
түріБағдарламасы

Пəн бойынша оқыту 

бағдарламасының (Syllabus) 

тиулдық парағы 

Нысан 


ПМУ ҰС Н 7.18.3/37 

 

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі  

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

 

 

Сəулет-құрылыс факультеті  

Көлік құрылысы жəне кəсіби оқыту кафедрасы 

 

 

  

 

 

5В012000 Кəсіби оқыту мамандығының студенттеріне арналған 

 

Компьютерлік сызба 

 

 

ПƏНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  (Syllabus) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Павлодар 

 

 


 

Пəн бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus)  

бекіту парағы 

 

Нысан 


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

 

                                    

 

 БЕКІТЕМІН 

                Сəулет-құрылыс   

                факультетінің деканы      

                _________ М.Қ.Күдерин  

                20___ ж. «___»_________  

 

Құрастырушы:  аға оқытушы     _____________________ Ж.Қ. Орынтаев   

Көлік құрылысы жəне кəсіби оқыту кафедрасы  

 

5В012000 Кəсіби оқыту мамандығының студенттеріне арналған  

Компьютерлік сызба 

 

ПƏНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus) 

 

 Бағдарлама 20__ ж. «___»_________ бекітілген  оқу  жұмыс  бағдарламасының 

негізінде əзірленген 

 

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ хаттама  

Кафедра меңгерушісі _____________ Қ.Т. Сақанов 20__ж. «____» ________ 

 

Сəулет-құрылыс факультетінің оқу-əдістемелік кеңесімен мақұлданды  20___ж. «_____»____________ №____ хаттама 

 

ОƏК төрағасы _______________ В.А. Козионов 20___ж. «___»___________  

 

 

1 Оқытушы туралы мəлімет: 

Орынтаев  Жанат  Каирбекұлы  “Көлік  құрылысы  жəне  кəсіби  оқыту” 

кафедрасының аға оқытушысы; дəрістер, тəжірибелік сабақтар жəне СӨЖ; тел. 

(8-7182) - 67-36-23 (12-06 қосымша). 

          Сабақтарды  өткізу  орны  мен  уақыты – аудиториялық  сабақтар,  межелгі 

бақылау жəне емтихандық сессия бекітілген кестеге сəйкес жүргізіледі.  

 

2 Пəн туралы мəлімет 

Компьютерлік  сызба  пəні 2 курстың 3 семестрінде 15 апта  бойы 

оқылады.  Пəннің  жалпы  еңбек  сыйымдылығы 135 сағат,  оның 45 сағаты 

аудитория  сабақтарына  бөлінген  жəне 90 сағаты  пəнді  зерделеу  бойынша 

студенттердің  өзіндік  жұмысына  (СӨЖ)  бөлінген.  Аудиториялық  уақыттың 

сабақ  түрлеріне  бөлінуі  пəннің  тақырыптық  жоспарында  келтірілген. 

Қорытынды бақылау түрі - емтихан.  

3 Пəннің еңбек сыйымдылығы 

 

Семестр


 

Кредиттер

 

саны


 

Аудиториялық сабақтар түрлері бойынша кездесу 

сағаттарының саны 

Студенттің 

өздік 

жұмысының сағаттар саны 

Бақылау


 түрі

 

Барлы-ғы 

Дəріс-


тер 

Практи


-калық 

Зертха


-налық 

Студия


-лық  

Жеке-


шелік 

Бар-


лығы 

СӨЖ 


3 2 

45 15 30 -  - - 90 

45 

Е 

Барлығы  45 


15 

30 
90 

45 


Е 

 

4 Пəннің мақсаты 

Пəннің  мақсаы  ЭЕМде  сызбалардың  жасауына  үйрену,  автоматты  (АЖ) 

жобалау,  дəреженiң  жүйелерiнiң  қазiргi  пакеттерiнiң  қолдануымен  болып 

табылады - машина графигi.  

Пəнiнiң  есептерi  қойылған  мақсаттан  айқындалған  жəне  компьютердегi 

объекттердiң  суретiн  құрып  жəне  қағазда  сызбалардың  түрiндегi  нəтижелерi 

бейнелеуге  бағытталған.Үлгiлермен  жəне  жұмыс  нəтижелерiмен  пайдаланып, 

жұмыс  iстегенде  жобаның  үстiнде  өнiмдiлiктiң  жоғарылатуының  олардың 

тиiмдi құралын қолдануға үйренедi. 

 

5 Осы пəнді оқып меңгеру нəтижесінде студенттер:  

Пəнді меңгеру нəтижесінде студенттердің білулері қажет: 

Студент  пəннiң  зерттеу  процессінде, AutoCAD бағдарламасымен 

компьютер 

техникасының 

құралдарының 

сызатын-конструкторлық 

құжаттаманың  əзiрлеуiн  процесстi  минимизациялауға  мүмкiндiк  берген 

графикалық редактормен кең таралғандармен жұмыс пысуы керек. 

Машина графигiнiң жататын дəрежелерге тағы басқа пакеттерiн берiлетiн 

бағдарламалары  жобасының  үстiнде  бiрлескен  жұмысы  мүмкiндiктерi  туралы 

ұсынысын  алу.  Студенттер  оқу  аралығында AutoCAD бағдарламасының 

жұмысының қағидалары мен танысулары.  

 6 Пререквизиттер  

Бағдарлама пəндердiң базасында тұрақтанады: (Windows 98/2000/XP жəне 

оның  қолданбалы  программаларының  операциялық  ортасы  бар  жұмыстың 

əдiстерiнiң өнер-бiлiмiне) информатика; инженерлiк графика. 

 

7 Постреквизиттер 

Сəулет-құрылыс, машинақұру жобалаумен пəндері яғни сияқты үшін. 

 

8 Тақырыптық жоспар 

ПƏННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

№ 

Тақырыптар атауы 

Сағаттар саны 

Дəріс 

Прак. CӨЖ 

1 AutoCAD-қа кiрiспе 1 

Координаталар жүйесi. «Бағыт ара-

қашықтық» əдiс 

1 3 12 Сызудың тəртiптерi 1 

Түрлердің басқаруы жəне экранда 

суреттiң құрастырылымы 

- -  6 Сызбаның параметрлерiнiң күйге келтiруi 

2 -  6 


Геометриялық қарапайымдардың 

құрастыруы 

3 6 15 


Объекттердiң редакциялау командалары

3 10 15 

Сызба ұйымдастыруының əдісі 1 4,5 


Сызбадан ақпараттың алуы - 

4,5 


10  Сызбалардың ресiмдеуi 1 

4,5 11  Блок жəне атрибуттар 1 

4,5 12  Сызбаның құрастырылымы 1 

4,5 13  Басқа қосымшалармен өзара əрекеттесу - 

4,5 14 AutoCAD 

жəне интернет - ЖИНАҒЫ: 15 30 

90 

 

9 Пəннің қысқаша баяндауы  

AutoCAD-тың 

бағдарламасының 

графикалық 

интерфейсi. 

Қарапайымдардың сызуының əдiстерi. Сызбалардың редакциялауы. Басқарулар 

объектінің  қасиеттерiмен.  Құрастырылым,  ресiмдеу  жəне  жобаның  басып 

шығаруы.  

10 Курстың компоненттері 

10.1 Дəріс сабақтарының тақырыптар тізімі 

1 тақырып. Аспаптар жақтауларының мəзiр беретiн жұмыс принциптері, 

командалық  жол,  күй  жолы  жəне  график  түрiнде  аймақтан  қысқаша  танысуы 

AutoCAD қолданбалы интерфейс.  


 тақырып. 

Қабылданған AutoCAD координаталар 

жүйесi. 

Координаталар тапсырмасының əдiстерi.  3  тақырып.  Сызудың  тəртiптерi: (байлану ) SNAP жəне  (ортогональ ) 

ORTHO  сызуының  өзара  ауыстырып  қосатын  тəртiптерi  жəне  (полярлық ) 

POLAR  дұрыс  қолданылатын  (тор ) GRID жобалаудың  зерттеуi  тəртiптердi 

қолданып (объектiнiң байлануы) OSNAP қолдану тəртiбi, (жол салу ) OTRACK 

қолдану тəртiптерi. Сызудың тəртiптерiнiң параметрлерiнiң күйге келтiруi. 

4  тақырып. (ZOOM ) перденiң  жуықтауының  командалары. (панорама 

жасау)  перденiң  кеңiстiгi  бойынша  орын  ауыстыру.  Делген  түрлер. 

Жабылмайтын түрлiсi 

5 тақырып. Жобалауға сызбаның күйге келтiруi табиғи мəнiнде. Өлшем 

бiрлiгi,  лимиттер,  сызықтар  жəне  өлшемдi  сызықтардың  элементтерiнiң 

масштабтарының тапсырмасы, байлануды Шаға жəне тордың Шағасы. 

6 тақырып. Нүктенiң құрастыруы.  

7  тақырып.  Редакциялау  командалары:  массивпен  өшiру,  көбейту, 

фигуралардың  айна  бейнесi,  көшiрмесiн  алу,  орын  ауыстыруы,  фаскалардың 

масштабтау, кесу, жетiлдiру, дөңгелектену, алуы, созу. (айна бейнесiнiң созылу, 

тасымалдау, 

бұрылыс, 

масштабтау, 

құрастыруы) 

объекттердiң 

редакциялаулары үшiн қолдану қаламдар.  

8  тақырып. AutoCAD жiк  туралы  ұғым  жəне  олардың  қолдануының 

артықшылығы.  9 тақырып. Сызба туралы мəлiмет негiзiнен. Объекттер туралы мəлiмет. 

AutoCADқа калькулятор.  10 тақырып. Өлшемдi сызықтардың түрi жəне олардың (сызықты өлшем, 

параллел,  негiздi,  тiркес,  бұрыштық,  радиал  шығаруды  қоса  тағы  сол 

сияқтылар) тоқтауы.  

11  тақырып.  Қайталанатын  объекттермен  жұмыс.  Объекттердiң 

блоктерiнде бiрiктiру.  12  тақырып. (беттiң  қоюы) Page Setup диалогктiк  терезесi  көмегiмен 

парақтың кеңiстiгiнiң күйге келтiруi.  13  тақырып.  Тағы  басқа  қосымшалармен AutoCAD аралығында  ақпар 

алмасу.  14 тақырып. Қолдану Internet AutoCAD ортасында қолдану.  

 

10.2 Практикалық 

(семинарлық) 

жумыстардың 

мысалдық 

тақырыптар тізімдері 

1) 2 тақырып. Объекттердiң құрастыруы координатасы енгiзуi арқылы 

-  Командалық  жолдан  координаталардың  енгiзуiнiң  дағдыларын  жан-

жақты зерттеу; 

-  Енгiзудi  қолданып  тiк  төртбұрышты  жəне  полярлық  координаталарды 

LINE командасының геометриялық пiшiндерiн құрастыру. 

2) 2 жəне 3 тақырыптар. «Бағыт  ара-қашықтық»  əдiс  арналған 

объекттерді жасау 

-

 

«Бағыт  ара-қашықтық»  əдiс  арналған  сызықтан  кұрамайды геометриялық объекттерді жасау; 

 

- 

Сызудың тəртiптерiнің пайдалануы;

 

-

 Координатты фильтр 

пайдалануы3) 5 тақырып. Тура кесiндiлер жəне шексiз сызықтар 

-

 Тең көпбұрыштар жасауы; 

-

 Шексіз сызықтар жасауы; 

-

 Тікбұрыш жасауы; 

-

 Шеңбер мен доға ұстайды геометриялық мəнерді жасау; 

-

 Дөңгелек  қосылған  орынның  қисық  сызықтарі  үшін  объектiнiң 

байлануы тəртiбiн қолдану; 

-

 

Дөңгелек  қосылған  орынның  қисық  мен  түзу  сызықтарі  үшін объектiнiң байлануы тəртiбiн қолдану; 

-

 Нүкте жасауы; 

-

 Объекттерді бөлімге бөлу; 

-

 Объекттерді белгі қою. 

4) 7 тақырып. Негізгі аспаптар арналған объекттердің редакциялауы 

-

 Объект сайлап алған тəсілдері; 

-

 Объекттердің орын ауыстыру мен көшіріп алуы; 

-

 Объекттер мен оған көшірмелердің аударуы; 

-

 Сызық параметрдің өзгертуі; 

5) 7 тақырып. Қосымша аспаптардың объекттерiнiң редакциялауы 

-

 Орын ауыстыру мен көшіріп алу командаларының пайдалануы; 

-

 Мөлшер өзгертуінің командаларының пайдалануы; 

-

 Объект кұруының командаларының пайдалануы; 

-

 Нұсқаның бояуы. 

6) 10 жəне 11 тақырыптар. Өлшемдердiң ұруы. Блок жасауы 

-

 Мөлшерді сызықтарды салу; 

-

 Тексттерді салу; 

-

 Блок жасауы; 

-

 Блок атрибутінің жасауы. 

7) 6 – 9 тақырыптар. Сəулет-құрылыс сызбалары 

-

 Жіктердің жасау мен пайдалануы; 

-

 Оқу ғимараты жоспарының жасауы ұшін мультилиния қолдануы; 

-

 Редакциялау комадалары арқасында оқу ғимараты қасбетінің жасауы. 

8) 12 тақырып. Ақпарат үшiн сызбаның құрастырылымы 

-

 Объект мөлшері туралы ақпарат алуы үшін нұсқаның қолдануы; 

-

 Калькулятор функциялары; 

-

 Объект тұрған орынының анықтауы; 

-

 Парақ мен баспа параметрлерінің дəлдеуы; 

-

 Жүзуші қайта жабылушы түрлі экран жасау мен редакциялауы; 

-

 Дайындау элементтерінің қоспасы 

 

  

10.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны 

№ 

п/п 


СӨЖ-тың түрлері 

Есептің 


формасы 

Бақылаудың 

түрі 

Сағат 


саны 

Дəріс сабаққа дайындалу Файл-есеп 

Сабақтың 

жасауы 

15 


Тəжірибе сабаққа дайындалу 

Файл-есеп 

Сабақтың 

жасауы 

30 


Үй тапсырмалардың орындалуы

Файл-есеп 

Сабақтың 

жасауы 

27 


Аудитория сабақтарында 

кіргенді емес материал зерттеуі 

МБ-на тест 12 Бақылау шараларға дайындау - МБ1 жəне 

МБ2 

нəтижесі ИТОГО 90  

10.4 Студенттің өздік жұмысы 

1) 4 тақырып.  Түрлермен  басқару  жəне  суреттiң  құрастырылымы 

пердеде ZOOM панорама  жасау  жəне  команда.  Делген  түрлер.  Жабылмайтын 

түрлi перделер. Қолданбалы координаталар жүйесi. 

 Кеңес берiлетiн əдебиет: [3, 176-180, 188-190, 194-200, 202-208]. 2) 7 тақырып.  Объекттердiң  редакциялау  командалары  Таңдаудың 

сүзгiлерi. Топтар.  

Кеңес берiлетiн əдебиет: [3, 288-298]. 

3) 9 тақырып.  Сызбадан  мəлiметiнiң  шығаруы.  Сызба  туралы  мəлiмет 

негiзiнен.  Объекттер  туралы  мəлiмет.  Өлшем  жəне  белгiнiң  командалары. 

AutoCADқа калькулятор.  

Кеңес берiлетiн əдебиет: [3, 333-354].  4) 13 тақырып.  Басқа  қосымшалармен  өзара  əрекеттесу  Тағы  басқа 

қосымшалармен AutoCADтiң  аралығында  ақпар  алмасу.  Файлдардың 

импорттау  жəне  шетке  шығаруы.  Растрлық  суреттермен  жұмыс.  Объекттердiң 

орнату, байланыстыру жəне енгiзуi.  

Кеңес берiлетiн əдебиет: [3, 893-915]. 

5) 14 тақырып. AutoCAD жəне  интернет  Қолдану Internet AutoCADтың 

ортасында  қолдану.  Факске  жəне  электрондық  почта  бойынша  сызбаның 

жiберуi. 

Қалай Webның 

желiсiнен 

сызбасын 

ашу. 

Объекттердiң гипербайланыстарын жасау. Webға сызбаларының бөлмесi - сервер.  

Кеңес берiлетiн əдебиет: [3, 916-928]. 

 

10.5 Үйге берген сабақтар тiзiмi.  

1) 2 тақырып. №1 үлгi. 

Абсолюттi жəне  салыстырмалы координаталардың қолдануы бар үлгiнiң 

екi түрлерiнiң құрастыруы.  

2) 2 жəне 3тақырыптар. №2 үлгi. 


 

Бағыттың  əдiстiң  қолдануы  бар  үлгiсiнiң  екi  түрлерiнiң  құрастыруы - қашықтық жəне сызудың тəртiптерi. 

3) 6 тақырып. №1 бөлшек. 

Сызықтар бөлшектi құрастыру түзулердi қолданып 

4) 6 тақырып. №2 бөлшек. 

Бөлшектi құрастыру түзулердi қолданып жəне сызықтардың қисықтары  

5) 7 тақырып.  №3  бөлшек  Редакциялау  бөлшектi  құрастыру 

командаларды қолданып 

6) 5, 6 жəне 7 тақырыптар.  Жоспар  жəне  көп  қабатты  тұрғын  үйдiң 

фасадының сəулеттiк сызбасы – 1. 

Сызбаның  параметрлерiнiң  күйге  келтiруi.  Көп  қабатты  тұрғын  үйдiң 

жоспарының өстерiнiң бөлуi. Сыртқы жəне iшкi қабырғалар жəне қалқалардың 

құрастыруы. 

7) 6, 7, 8 жəне 11 тақырыптар.  Жоспардың  сəулеттiк  сызбасы  жəне 

фасад. 


Ерезелер, есiктер, сатылардың құрастыруы тағы сол сияқтылар.  

8) 6, 7, 9 жəне 10 тақырыптар. Жоспар жəне көп қабатты тұрғын үйдiң 

фасадының сəулеттiк сызбасы. 

Көп  қабатты  тұрғын  үйдiң  фасадының  құрастыруы.  Бөлмелердiң 

аудандарының есептеуi. Өлшемдер, штрих түсiрулер, жазуларды ұру.  

9) 11 жəне 12 тақырыптар.  Жоспар  жəне  көп  қабатты  тұрғын  үйдiң 

фасадының сəулеттiк сызбасы. 

Парақтың  кеңiстiгiндегi  сызбаның  құрастырылымы.  Сызбаның  ресiмдеуi 

жəне мөрге əзiрлеуi. 

 

11 Курстың саясаты 

11.1 Бақылау шараларын бағалау жəне өткізу формалары 

Курс  бойынша  білімді  қорытынды  бақылау  түрі  емтихан  болады. 

Емтихан жазба түрінде өткізіледі. Емтихан парағында үш сұрақ беріледі, оның 

əрқайсысы  максималды 33... 34 балмен  бағаланады.  Əрбір  сұраққа  жазбаша 

жауаптың толықтық дəрежесі жəне балдар саны оқытушымен бағаланады. 

СӨЖ орындалу мерзімі сабақ кестесіне сəйкес өзгеруі мүмкін. 

Егер  Сіз  кешікпей  келіп  барлық  сабақтарға  қатыссыңыз,  барлық 

сабақтарға  дайындықпен  келсеңіз  жəне  сабақтарда  белсенді  түрде  жұмыс 

істесеңіз,  барлық  тапсырмаларды  сапалы  жəне  мерзімінде  орындасаңыз,  онда 

ағымдағы  оқу  үлгерімін  бақылау  іс-шараларының  күнтізбелік  кестесіндегі 

көрсетілген максималды балды жинап аласыз. 

Студенттің  сабаққа  қатысуын  бақылауды  оқутышы  жүргізеді.  Егер 

студент  сабаққа  қатысып,  бірақ  практикалық  сабақтың  тапсырмасын 

орындамасы, онда сабақ үшін максималды баллдың жартысы қойылады. 

Кезекті практикалық сабаққа дайындалу тапсырмасын оқытушы алдыңғы 

сабақта береді. 

Семестрлік  жұмыс  (СЖ)  бойынша  тапсырманы  оқытушы  бірінші 

тəжірибелік  сабақта  береді.  Семестрлік  жұмыстың  орындалуын  оқытушы 

тəжірибелік  сабақтарда  жəне  консультацияларда  күнтізбелік  кестеге  жəне 


 

консультация кестесіне сəйкес байқау түрінде бақылайды. Себепсіз уақытында орындалмаған  жұмысқа  балдары 50% дейін  төмендетіліп  қойылады.  Себепті 

дəлелдейтін  құжаттар  болған  кезде  СЖ  –на  баға  келесі  сабақтар  мен 

консультацияларда қойылады. 

Студенттің  өзі  зерделейтін  курстың  тақырыптары  бойынша  жұмысын 

бағалау,  студенттің  жауабы  жəне  дайындаған  қысқаша  конспект  негізінде 

оқытушы жүргізеді. 11.2 Студенттердің оқу тəртібін бақылау 

Студенттер  оқу  процесіне  белсенді  қатысу,  сабақтарға  қатысу,  топтың 

жұмысында жəне талқылауда белсенді болу қажет 

 

Сабақтағы  кез-келген    тəртіп  бұзушылық  жазаланады,  аудиториядан шығарып  жіберуге  дейін,  ал  белсенді  жұмыс  қолдаушылық  табады.  Сабаққа 

кешігуге  жəне  сабақты  босатуға  болмайды.  Сабақты  босатқандыққа  жəне 

кешігушілікке келесі айып санкциялары орнатылады: 

- себепсіз дəрістік сабақта болмағаны үшін – минус 3 балл; 

- себепсіз тəжірибелік сабақта болмағаны үшін – минус 3 балл;  

 - 


аудиторияда тəртіп бұзғаны үшін – минус сабаққа қатысу баллы. 

 

Дəріс конспектілерін жүргізу міндетті.  11.3 Босатқан сабақтарды өтеу 

 

Cтудент практикалық сабақты кешірімді себеппен босатқан болса жəне ол 

құжатпен  расталса,  онда  сол  сабақты  оқытушының  орнатқан  уақытында  өтей 

алады.  Бұл  кезде  жұмыс  нəтижесі  максималды  орнатылған  баллдан 1 баллға 

төмен бағаланады. 

 

12 Əдебиеттер тізімі  Негізгі əдебиет 

1

 Омура, Д. AutoCAD 2002. – М., ЛОРИ, 2002. – 788 с. 

2

 Зоммер,  В. AutoCAD 2006: руководство  чертёжника,  конструктора, 

архитектора. – М.: БИНОМ, 2006. – 735 с. 

3

 

Финкельштейн, Э. AutoCAD 2000. Библия пользователя.: Пер.с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 1040 с.: ил. – Парал. тит. англ. 

 

Қосымша əдебиет 

Короев  Ю.И.  Строительное  черчение  и  рисование. – М., «Высшая  школа», 

1983.          

 

 


10 

 

СӨЖ  тапсырмаларын  орындау  жəне  тапсыру  жөніндегі  жəне Компьютерлік  жобалау  пəні  бойынша  5В012000  Қəсіби  оқыту  мамндығы 

бойынша күндізгі оқу нысаның студенттеріне арналған 

 

бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі 

 

1 рейтинг (3 семестр) 

Апталар 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Барлығы

Аптада ең жоғары балл 

  8  8 17 17 8 17 17 7  100 

Дəріс 


сабақтары 

белгілеу 

Д1 

Д1 


Д2 

Д2 


Д3 

Д3 


Д4 

Д4  


СӨЖ түрі/ 

есеп формасы 

Қ 

Қ 

Қ Қ 

Қ 

Қ Қ 

Қ 

 ең жоғары 

балл 


4 4 4 4 4 4 4 4  32 

Практика 

сабақтары 

белгілеу 

Пр1  Пр1 Пр2 Пр2 Пр3 Пр3 Пр4  Пр4  

СӨЖ түрі/ 

есеп формасы 

Қ 

Қ Қ 

Қ 

Қ Қ 

Қ 

Қ  

ең жоғары 

балл 

4 4 4 4 4 4 4 4  32 Үй 

тапсырмала

ры 

белгілеу  

 

Үт1 Үт2 

Үт3 Үт4  

 

СӨЖ түрі/ есеп формасы 

 

 ФЕ  ФЕ 

 

ФЕ  ФЕ  

 

ең жоғары балл 

   9 9  9 9   36 2 рейтинг (3 семестр) 

Апталар 

9  10 11 12 13 14 15    Барлығы

Аптада ең жоғары балл 

  8  17 17 16 17 17  8   

100 

Дəріс 


сабақтары 

белгілеу 

Д5 

Д5 


Д6 

Д6 


Д7 

Д7 


Д8  

 

СӨЖ түрі/ есеп формасы 

Қ 

Қ Қ 

Қ 

Қ Қ 

Қ 

  

ең жоғары 

балл 

4 4 4 4 4 4 4   28 

Практика 

сабақтары 

белгілеу 

Пр5  Пр5 Пр6 Пр6 Пр7 Пр7 Пр8  

 

СӨЖ түрі/ есеп формасы 

Қ 

Қ Қ 

Қ 

Қ Қ 

Қ 

  

ең жоғары 

балл 

4 4 4 4 4 4 4   28 

Үй 


тапсырмала

ры 


белгілеу 

 

Үт5 Үт6 Үт7 Үт8 Үт9 

 

 СӨЖ түрі/ 

есеп формасы 

 

ФЕ  ФЕ  ФЕ  ФЕ  ФЕ  

 

 ең жоғары 

балл 


  9 9 8 9 9     

44 


Шартты белгілеулер: Д1...Д8 – дəріс; Қ – сабақтагы қатысу; Пр1...Пр8 – 

практикалық сабақ; Үт1...9 – үй тапсырма; ФЕ – файл-есеп. 

 

Кафедра кеңесінде бекітілді № ______ хаттама «____»_____________20__ ж.  

Кафедраның меңгерушісі  

 

Қ.Т.Сақанов «__»_________20__ ж.  

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 110.86 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет