Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37жүктеу 68.46 Kb.
Pdf просмотр
Дата28.04.2017
өлшемі68.46 Kb.
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының (Syllabus)

 титулдық парағы

           Нысан

            ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

                                            Энергетикалық факультет

Электрэнергетика кафедрасы

5В071800 – Электрэнергетика мамандығының (тарының)  студенттеріне

арналған

Дәстүрлі емес және жаңартылған энергия көздері

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар


Пән бойынша оқыту

бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы 

           Нысан

            ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

Энергетика факультетінің

деканы

___________Кислов А.П.20__ ж. «___»__________

Құрастырушы:

аға оқытушы    ______________     C.Б. Сейтказин

Электрэнергетика кафедрасы

5В071800 - Электрэнергетика мамандығының сырттай оқу нысанының

студенттеріне арналған 

Дәстүрлі емес және жаңартылған энергия көздері

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама 20__ж. «__»____________ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының

негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылды  20__ж. «__»____________ №___ Хаттама 

Кафедра меңгерушісі___________Марковский В. П. 20__ж. «__»____________

Энергетика   факультетінің   оқу-әдістемелік   кеңесімен   мақұлданды

20__ж. «__»____________ №___ Хаттама

ОӘК төрағасы ________Қабдуалиева М.М. 20__ж.«__»_________ №__ ХаттамаКЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі ___________ Марковский В.П. 20__ж. «__»___________1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Падруль Надежда Михайловна, Электрэнергетика кафедрасының доценті

(дәрістер; практикалық сабақтар). 

Электрэнергетика   кафедрасы   А   корпусында  (Ломов   көш.   64),   223

аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны: 67-36-26. 

2 Пән турал мәліметтер

Пән 1,2 семестрде оқытылады.  Пәннің жалпы еңбек сыйымдылығы  135

сағат,  оның   ішінде   18   сағат   аудиториядағы   сабақтарға   және   117   сағат   пәнді

оқып-үйрену   бойынша   студенттердің   өздік   жұмыстарына  (СӨЖ)  бөлінген.

Сабақ   түрлері   бойынша   аудиториялық   уақытты   бөлу   күнтізбелік   жоспарда

келтірілген.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кол

ич

еств

о 

кред

ит

овКоличество контактных часов по видам

аудиторных занятий

Количество часов

самостоятельной

работы студента

Формы


контроля

всего лекции

практи-

ческие


лабора-

торные


студий-

ные


ндиви-

дуаль-


ные

всего


СРСП

1

66

экзамен


2

3

126

6

117Всего

3

1812

6

1174 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәнді меңгеру мақсаты  студенттердің  жаңартылған  және дәстүрлі емес

энергия   көздері   базасында   электр   және   жылу   энергиясын   өндіру

технологиясымен танысуы болып табылады.

Пәнді   меңгеру   міндеттері   болып   студенттердің:  жаңартылған   энергия

ресурстарын   қолданудың   қазіргі   жағдайымен,   сондай-ақ   дәстүрлі   емес

энергетикамен,   энергетиканың   осы   бағыттағы   мәселелері   және   болашақтағы

дамуымен,   энергияны   түрлендіру   құрылғыларының   негізгі   элементтерінің

құрылымдық орындалулары және жұмыс істеу принциптерімен, жаңартылған

және   дәстүрлі   емес   энергия   көздерінің   технико-экономикалық

көрсеткіштерімен, олардың экологиялық қауіпсіздігімен танысуы.

5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Пәнді меңгере отырып білу қажет:

-  жаңартылған   және   дәстүрлі   емес   энергия   көздерінің   базасында

энергияны (электр, жылу) өндіру технологиясын;

икемді болу қажет:

-  энергияны   түрлендірудің   негізгі   құрылғыларының   құрылымдық

орындауларында;


6 Пререквизиттер

Бұл пәнді меңгеру  үшін келесі пәндерді оқып-үйренуде алынған білім,

икемділік   және   дағды-машықтар   қажет:   Физика,  мамандыққа   кіріспе  және

ғылыми зерттеулер негіздері.7 Постреквизиттер

Пәндерді оқып-үйренуде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар

кәсіптік практика үшін қажет.

8 Тақырыптық жоспар 

р/сПән тақырыптарының атауы

Сабақ түрлері бойынша

байланыс сағаттарының саны

Дәріс


практи-

калық


СӨЖ

1

Электр энергиясын алудың заманауи тәсілдері2

20

2Дәстүрлі жаңартылған энергия көздері

2

123

Дәстүрлі емес жаңартылған энергия көздері

2

4

254

Дәстүрлі емес жаңартылмаған энергия көздері

2

2

255

Энергияны аккумулирлау

1

4

6Дәстүрлі емес энергия көздерінің экологиясы

1

57

Электр энергиясын жеткізу көздері

2

6

8Жеке тапсырма (реферат)

20

ЖИЫНЫ:12

6

1179 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Қазақстан   және   әлемнің   энергетикалық   ресурстары.

 Пайдалы

қазбалардың   болжамдалған   қоры.  Электр   станцияларының   дәстүрлі   емес

түрлері.   МГД   –   генераторларды   қолдану.  Жел   энергиясын,   күнді,   жер   асты

термалды суларды пайдалану.10 Курстың компоненттері

10.1 Практикалық сабақтар тізімі

3 Тақырып. Дәстүрлі емес жаңартылған энергия көздері.

Жел энергетикасы.

Геотермалды электр станциялары.

4 Тақырып. Дәстүрлі емес жаңартылмаған энергия көздері

Магнитогидродинамикалық электр станциялары.


10.2 Студенттердің өздік жұмыстары түрлерінің тізімі

СӨЖ түріЕсеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат

көлем


1

Д

әр

і

ск

е

да

й

ын

д

ақ

Жұмыс дәптері

Сабақта сұрақ  

17

2 Практикалық сабақтарға дайындық Жұмыс дәптеріТексеру,

есептерді

шешу

29

3 Үй   тапсырмаларын   орындау.Аудиторлық

 

сабақтардыңқұрамына   кірмейтін   материалды

оқып-үйрену

Конспект

Тестілер


54

4 Бақылау іс-шараларына дайындық Бақылау сұрақтарына 

есеп беруді құру

РБ1,   РБ2

Емтихан

17

Барлығы117

10.3 Студенттердің өзік оқып-үйренуіне енгізілген тақырыптар тізімі

1 Тақырып. Электр энергиясын алудың заманауи тәсілдері.

Жылу   станциялары.  Жылу   станцияларының   негізгі   өндірістік

цехтары.  Жылу   станцияларының   зиянды   қалдықтарының   қоршаған   орта

экологиясына әсері.

Ұсынылатын әдебиеттер [1,2,5].

2 Тақырып. Дәстүрлі жаңартылған энергия көздері.

Гидро электр станциялардың гидротехникалық сұлбалары. ГЭС басты

ғимаратының   жинағы.  ГЭС   электр   энергиясын   өндірудің   технологиялық

процесстері. ГЭС негізгі түрлері және олардың айрықша белгілері.

Ұсынылатын әдебиеттер [1,4].

3 Тақырып. Дәстүрлі емес жаңартылған энергия көздері.

Қазақстанның дәстүрлі емес энергетикасы.  Әр- түрлі түрдегі ДЖЭК

қолдану негізінде біріккен автономды энергия жүйелерін құру мүмкіндігі.

Қазақстанның   дәстүрлі   емес   энергетикасының   даму   бағдарламасы.  Жел

энергиясын қолданудың болашағы.Ұсынылатын әдебиеттер [1,4,7,8].

4 Тақырып. Дәстүрлі емес жаңартылмаған энергия көздері.

Компоновка   основных   сооружений   магнитогидродинамикалық   электр

станцияларының басты ғимараттарын жинақтау.  Дәстүрлі емес көздердің қоршаған

ортаға   әсері.  Термоэлектрлік  генератор  жұмысының   сұлбасы.  Термоэмиссиялық

түрлендіргіштерді қолдану аймағы және жұмыс істеу принципі.  Термодинамикалық

цикл сұлбасы.

Ұсынылатын әдебиеттер [6].

5 Тақырып. Энергияны аккумулирлеу.

Бугидротермалды   су   аймағы.

 Жылутасығыштың   негізгі

температурасы. Энергетика үшін аса бағалы сулар.

Геотермалды   энергия.  Негізгі   сипаттамалар.   Основные   типы

Геотермалды   энергияның   негізгі   түрлері  (ГеоЖЭ).   ГеоЖЭ  құрылысының

қиындығы. 

Ұсынылатын әдебиеттер [4,6].

6 Тақырып. Дәстүрлі емес энергия көздерінің экологиясы (ДЭК)

ДЭК экологияға әсері. ДЭК қоршаған ортаға кері әсерін азайту бойынша

негізгі бағыттар. Альтернативті энергия көздерін қолдануды бағалау. 

Қолданылатын әдебиеттер [7,8].

7 Тақырып. Электр энергиясын жеткізу құралы.

Энергияны   жеткізудің   жаңа   тәсілдерін   дамыту   болашағы.  Энергияны

жеткізу   тәсілдерінің   сипаттамасы.   СВН  желілері.  Энергияны   жеткізу

құралының кемшіліктері, жетістіктері.  Энергияны  жеткізудің жаңа тәсілдерін

дамытудағы қажеттіліктер.

Ұсынылатын әдебиеттер [1].

10.4 Жеке жұмыстың мазмұны

Жеке жұмыстың мақсаты болып пән бойынша студенттермен алынған 

білімді бекіту табылады.

Жұмыстың тақырыптары:

- КЭС технологиялық картасы;

- ТЭО технологиялық картасы;

- АЭС технологиялық картасы;

-

гидравликалық турбиндар;-

жел қозғалтқыштар;

-

термоэлектрлік генераторлар;-

термоядерлі реактор.

р/с


Мазмұны

Орындау уақыты, сағ

1

Тапсырма алу2

2

Берілген тақырыпты меңгеру6

3

Тапсырманы орындау4

4

Рефератты дайындау6

5

Рефератты қорғау

2

Барлығы


20

11 Курстың саясаты

СӨЖ орындау мерзімі сабақ кестесіне сәйкес өзгеруі мүмкін.

Егер   Сіз   кешігусіз   барлық   сабақтарға   қатыссаңыз,   барлық   сабақтарға

дайындалып  және белсенділігіңізді  көрсетсеңіз,  тапсырмаларды  сапалы  және

мерзімде   орындасаңыз,   онда   бақылау   шараларының   күнтізбелік   графигінде

көрсетілгендей, максималды ұпай жинайсыз.  

Қандай   болсын   бақылау   шараның   график   ережелерін   бұзатындар   және

сабаққа   кешіккендер   жазаланады.   Сабақтарға   қатысу,   дайындалу,   топ

жұмыстарында және талқылауларда белсенді болу, оқу үрдісіне қатысқандығын

білдіреді.

Дәрістерге  болу 0,5 ұпаймен және дәріске  белсене  қатысу бір ұпаймен

бағаланады.

Студенттер   тәжірибеліксабақтарға   қатысқаны   үшін   екі   ұпай   және   үй

жұмысын орындағаны үшін екі ұпай алады. 

Пәндерді   бұзғаны   үшін   және   кез   келген   сабақ   түрлеріне   қатыспағаны

үшін   ұпай   0,5   дейін   төмендетілуі   мүмкін.   Сабақтан   қашықтатылуы   кезінде

сабаққа қатысу мен дайындығы ушін ұпайы нөлге теңеледі.

Пән   бөлімдеріне   сәйкес   өткен   оқу   материалдар   бойынша   семестрде

тестілеу және тапсырманы шешу түрінде екі межелік бақылау өтеді.Ағымдағы

бақылау   бағасы   да   100   ұпай   шәкілінде   анықталады.Пән   бойынша   рубеждік

бақылауға   ағымдық   үлгерімі   (АҮ)   жақсы   студент   жіберіледі.   АҮ   мен   РБ

бағаларының қорытындысымен студенттің пән бойынша рейтингісі (Р1 және

Р2) анықталады

Р1(Р2) = АҮ1(АҮ) 

 0,7 + РБ1(Р2) 0,3

Егер   студент   РБ   өтпесе   немесе   РБ   бойынша   50   ұпайдан   төмен   алса

рейтинг   анықталмайды.   Мұндай   жағдайда   РБ   тапсыруға   жеке   мерзім

тағайындайды.

Пән бойынша семестрдегі студенттің өту рейтингінің бағасы келесіге тең 

ӨР = (Р1+Р2)/2.

           Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) оқу жұмыс бағдарламасының

барлық   талаптарын   (СӨЖ   тапсырмаларды   және   жұмыстарды   орындау   және

тапсыру)   орындаған   және   өту   рейтингін   жинаған   (50   ұпайдан   төмен   емес)

студенттер   өтеді.Пән   бойынша   оқу   жетістіктерінің   теңдігі   қорытынды   (Қ)

бағамен анықталады, ӨР мен ҚБ бірігуінің салмақ үлесінің есебімен

Қ = ӨР 


 0,6 + ҚБ  0,4.

Қорытынды бақылау мен ағымдық үлгерім түрлері бойынша салмақтық

үлесті таратур/с

Бақылау түрі

Салмақтық үлесі

1

Ағымдық үлгерімді бақылау0,6

2

Емтихан0,4

Пән   бойынша   қорытынды   баға   анықталады,   егерде   оқушы   өту

рейтингіден   және   қорытынды   бақылаудан   жақсы   бағалары   бар   болса.

Қорытынды бақылауға себепсіз келмеген жағдайда, бағасы қанағаттанарлықсыз

деп есептеледі. Егер жазбаша емтихан күннің екінші жартысында өтсе, онда

пән бойынша емтихан нәтижесі мен аралық аттестация студенттерге сол күні

немесе келесі күні жеткізіледі.  

Академиялық қарыздары бар кезінде студент пәнді  ақылы негізде 

қайталап оқиды. 12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:


1) Дукенбаев К.Д., Нуркен Е.И. Энергетика Казахстана. – Алматы. - 2001.

2) Тепловые электрические станции: учебник для вузов. /В.Д. Буров, Е.В.

Дорохов,   Д.П.   Елизаров   и   др.;   под   ред.   В.М.   Лавыгина,   А.С.   Седлова,   СВ.

Цанева. — 3-е изд., стереот. — М.: Издательский дом МЭИ. - 2009. -  466 с.

3) Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики. – М.: Кнорус. - 2011.

Қосымша:


4) Сафарбак   А.М.   Становление   и   развитие   энергетики   Павлодарской

области.: - Павлодар. - ЭХО. - 2003.

5)   Кангожин   Б.,   Жармагамбетова   Н.   Основы   электропроизводств.   –

Астана: ФОЛИАНТ. - 2010.

6) Дукенбаев К.Д. Энергетика Казахстана. - Алматы. - 2002.

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Дәстүрлі емес

және жаңартылған энергия көздері» пәні бойынша 5В071800 –

Электрэнергетика мамандығы бойынша сырттай оқу нысанының студенттеріне бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

СӨЖ түрі


Максималды балл

Тапсырманы

беру мерзімі

Тапсырманы

өткізу

мерзімі


Бақылау

түрі


1 сабақ

үшін


барлығы

Барлығы


Дәріске   қатысу   және

дайындық


4

48

1 сабаққакесте

бойынша


қатысу

Практикалық   сабақтарға

қатысу және дайындық

4

241 сабаққа

кесте


бойынша

қатысу


Жеке

 

тапсырманыорындау

4

281 сабаққа

кесте


бойынша

конспект


100

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ
    • (Syllabus)
  • Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «__»____________ №___ Хаттама

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 68.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет