Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37жүктеу 95.88 Kb.
Pdf просмотр
Дата26.04.2017
өлшемі95.88 Kb.
түріБағдарламасы

Пəн бойынша оқыту 

бағдарламасының (Syllabus) 

титулдық парағы 

Нысан 


ПМУ ҰС Н 7.18.3/37 

 

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі  

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

 

Сəулет-құрылыс факультеті  

Көлік құрылысы жəне кəсіби оқыту кафедрасы 

 

 

  

 

  

5В042000 Сəулет мамандығының студенттеріне арналған  

Профессионалды компьютерлік бағдарламалар I 

 

 

ПƏНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(Syllabus) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Павлодар Пəн бойынша оқыту 

бағдарламасын (Syllabus)  

бекіту парағы 

Нысан 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38 

 

БЕКІТЕМІН 

Сəулет-құрылыс   

факультетінің деканы 

_________ М.Қ.Күдерин  

20__ж. «___»_________  

 

Құрастырушы:  аға оқытушысы _____________________ Ж.Қ. Орынтаев   

Көлік құрылысы жəне кəсіби оқыту кафедрасы  

5В042000 Сəулет мамандығының жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу 

нысанның студенттеріне арналған 

 

 Профессионалды компьютерлік бағдарламалар I 

 

пəні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) 

 

 Бағдарлама 20___ж. «___»_________ бекітілген  оқу  жұмыс  бағдарламасының 

негізінде əзірленген.  

 

Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж.«___»___________ № ____ Хаттама  

Кафедра меңгерушісі _____________ Қ.Т. Сақанов 20__ж.«___»___________ 

 

 

Сəулет-құрылыс факультетінің оқу-əдістемелік кеңесімен мақұлданды 20__ж.«___»___________ № ____ Хаттама 

 

 ОƏК төрағасы _______________ В.А. Козионов 20__ж.«___»___________ 

 

 КЕЛІСІЛГЕН: 

СжД кафедрасының меңгерушісі_______________ Ж.А. Темербаева 

20__ж.«___»___________ 

 
1 Оқытушы туралы мəлімет 

Орынтаев  Жанат  Каирбекұлы  “Көлік  құрылысы  жəне  кəсіби  оқыту” 

кафедрасының аға оқытушысы; дəрістер, тəжірибелік сабақтар жəне СӨЖ; тел. 

(8-7182) - 67-36-23 (12-06 қосымша). 

Сабақтарды  өткізу  орны  мен  уақыты – аудиториялық  сабақтар,  межелгі 

бақылау жəне емтихандық сессия бекітілген кестеге сəйкес жүргізіледі.   

2 Пəн туралы мəлімет 

Профессионалды  компьютерлік  бағдарламалар I пəні 2 курстың 3 

семестрінде 15 апта  бойы  оқылады.  Пəннің  жалпы  еңбек  сыйымдылығы 90 

сағат, оның 37,5 сағаты аудитория сабақтарына бөлінген жəне 52,5 сағаты пəнді 

зерделеу  бойынша  студенттердің  өзіндік  жұмысына  (СӨЖ)  бөлінген. 

Аудиториялық  уақыттың  сабақ  түрлеріне  бөлінуі  пəннің  тақырыптық 

жоспарында  келтірілген.  Қорытынды  бақылау  түрі - емтихан  жəне  курстық 

жұмыс. 


 

3 Пəннің еңбек сыйымдылығы 

 

Семестр


 

Кредиттер

 

саны


 

Аудиториялық сабақтар түрлері бойынша кездесу 

сағаттарының саны 

Студенттің 

өздік 

жұмысының сағаттар саны

Бақылау


 түрі

 

Барлы-ғы 

Дəріс-


тер 

Практи


-калық

Зертха


-налық

Студия


-лық  

Жеке-


шелік 

Бар-


лығы 

СӨЖ


3 2 

37,5 - 15 - 22,5 

52,5 


26,25

Е

Барлығы  37,5 


15 


22,5 


52,5 


26,25

Е

 4 Пəннің мақсаты 

 Оқу  процесінің  мақсаты  студенттерге  сəулет  жобалаудың  міндеті  мен 

əдістерін  жəне  компьютер  технологияларының  мүмкіншілігінің  өзара 

байланыстарын  түсіндіру.  Студенттер  компьютерлік  графикалық  бағдарлама 

көмегімен  сəулет  жобалаудың  міндеттерін  шешу  үшін,  бүл  графикалық 

редакторлардың  мүмкіншіліктерін  біліп,  алдына  қойған  шешімдерін  тиімді 

түрде атқару үшін ең қолайлысын сайлап алу керек. 

 

5 Осы пəнді оқып меңгеру нəтижесінде студенттер:  

Оқу міндеті қойылған мақсат: қазіргі уақытта компьютер сəулетшілердің 

сызба-қүрастыру  даярлайтын  жəне  тездететін  қүралдарының  бірі  болып 

саналатындықтан 

студенттерді 

бірнеше 

кең 


таралған 

графикалық 

бағдарламалармен таныстырып оқыту. 

 

6 Пререквизиттер  

Студенттерге  келесі  тəртіптердің  білімдері  қажетті:  Математика 

(Координаталардың  жүйелері,  математикалық  жабайылар  бөлімдері), 

Информатика, компьютерлік графика 1, 2, Сəулеттік композиция 1, 2. 

 
7 Постреквизиттер 

 

Осы  пəн  мамандықтың  арнайы  пəндерінің  курстық  жұмыстары  жəне шығу квалификациялық жұмысын орындауға арналған. 

 

8 Тақырыптық жоспар 

 

9 Пəннің қысқаша баяндауы  

Оқу  үрдісінде  студенттер  графикалық CorelDRAW, Photoshop жəне 

ArchiCAD бағдарламалармен танысып, курстық жұмыстарын орындайды. 

 

10 Курстың компоненттері 

10.1 Практикалық жумыстардың мысалдық тақырыптар тізімдері 

1) ArchiCAD графикалық бағдарламасына кіріспе 

ArchiCAD-тың  концепциясы. ArchiCAD-тың  жұмысының  негізгі 

принциптары. ArchiCAD-тың  жұмысының  басы.  Жұмыстық  терезелер. 

Қосымша  терезелер.  Терезелерде  кескіндердің  басқаруы.  Жүзуші  панельдер. 

Интерфейс  басқа  элементтері. ArchiCAD-тың  мəлімет  жүйесі.  Негізгі 

ұғымдар.  Жобаның  реквизиттері.  Жоба  жұмысшы  орта  күйге  келтіруі. 

Элементтердің елестетуінің басқаруы. Жобамен навигация. 

 

 

№ р/с 

Тақырыптар атауы 

Сабақ түрлері бойынша байланыс 

сағаттарының саны 

Практи-

калық 


сабақтары 

Студия-


лық 

сабақтары 

CӨЖ 

1 CorelDRAW бағдарламасына кіріспе - Мəтіндер мен қаріптер - 3 CorelDRAW-бағдарламаның өзгешелік əсерлері - -  3 

Растрлық графиканың жалпы мəліметтері - 5 Photoshop-тың негізгі құралдары - 6 Photoshop-тың қабаттарымен жүмыс істеу - 7 Photoshop-тың нұсқалары - 8 ArchiCAD графикалық бағдарламасына кіріспе 2 

3  5 


Жоба элементтерінің қүрылысы мен 

редакциялау əдістері 

4 6 


10 


Виртуалдық құрылыстың құралдары 4 11 ArchiCAD-тың кітапханалары 2 12 ArchiCAD-та жобаның сырты 3 

4,5 


7,5 

БАРЛЫҒЫ: 

15 22,5 


52,5 

2) Жоба элементтерінің қүрылысы мен редакциялау əдістері 

Элементтердің  қүрылысының  əдістері.  Жоба  элемент  құрылысының 

геометриялық  варианттары.  Элемент  таңдауының  əдістері.  Элемент 

редакциялауының  əдістері.  Қабат  жоспарының  терезесімен  жұмыс. 

Қима/Фасад терезесімен жұмыс. 3D-тереземен жұмыс. 

3) Виртуалдық құрылыстың құралдары 

Қабырғалар. Колонналар. Арқалықтар. Үйдың жабуы. Үйдың төбесі. 3D-

тор сызық. Объекттер. Шам көздері. Терезе мен есіктер. Бұрышты терезелер. 

Жарық люктер. Қабырғаның аяғы. Сатылар. Қосымша мүмкіншіліктер. 

4) ArchiCAD-тың кітапханалары 

ArchiCAD-тың  қосымша  мүмкіншіліктері.  Кітапхананың  салуы. 

Қосымша  кітапханалар. ArchiCAD аспаптары  арқасында  кітапханалық 

элементтердің  жасауы.  Кітапханалық  элементтердің  жасау  басқа  тəсілдері. 

Расширения ArchiCAD. ArchiCAD-мен жеткізіліп тегін кенею. 

5) ArchiCAD-та жобаның сырты 

Сызық.  Полисызық.  Арқа,  дөңгелек,  эллипс.  Сплайн-иілген  сызық. 

Штрих  түсіру.  Мəтін.  Көтеріп  шығарылған  жазу.  Ұзындық  мөлшерлер. 

Бұрыштағы  мөлшерлер.  Тарамдалған  мөлшерлер.  Деңгей  белгілері. 

Суреттердің орналастыруы. Аймақ. 

Фотобейнелердің  құру  негізгі  принциптары.  Көзбен  шолушылық  ішкі 

механизмы жəне Z-buffer көзбен шолушылық механизмы. Light Works көзбен 

шолушылық механизмы. Көзбен шолушылық арнайы мүмкіншіліктері. 

Жобалы  құжатнама  дайындауларының  негізгі  кезеңдерді.  Негізгі 

макеттер. Баспаға шығару. 

 

10.2 Студиялық жұмыстардың мысалдық тақырыптар тізімдері 1) 8 тақырып. Файлды - үлгі жасауы 

Жұмысшы  орта  күйге  келтіруі.  Конструкторлық  жəне  адымды  торға 

арналған  мағыналардың  құруы.  Өлшеу  бірліктер,  мөлшер  сызықтар  мен 

мəтіннің  параметрлердің  күйге  келтіруі.  Қабаттар  жəне  олардың 

қиыстырулардың жасауы. Реквизиттердің күйге келтіруі. Үлгі сақтауы. 

2) 9 тақырып. Құру жəне редакциялаудың əдістерінің қолдануы 

Создание различных объектов состоящих из линий, штриховок или стен 

Сызықтар, штриховок немесе қабырғалардан құрылушы əртүрлі объектілердің 

жасау. 

3) 10 тақырып. Ғимарат үлгілеуі Оқулық ғимарат виртуалды үлгі құруы. 

4) 11 тақырып. Кітапханалық элементтермен жұмыс  

Стандартты кітапхана объектілерінің параметрлерімен жұмыс. Қосымша 

объектілердің жасауы. 

5) 12 тақырып. Жобалы құжатнама дайындауы 

Растрлық  немесе  векторлық  бейнелеулердің  алуы.  Жоспарлар,  қималар 

жəне фасадтардың дайындауы. Оқулық жоба құрастыруы. 

 

 10.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны 

10.3.1 СӨЖ тізімі 

 

№ р/с 

СӨЖ түрі 

Есеп 

беру 


формасы 

Бақылау түрі 

Көлемі 

сағатпен Тəжірибе сабаққа дайындалу 

Файл-есеп 

Сабақта жасау 7,5 

Студия сабаққа дайындалу Файл-есеп 

Сабақта жасау 5 

3  

Үй тапсырмалардың орындалуы 

Файл-есеп 

Тексеру 5 

Аудитория сабақтарында кіргенді емес материал 

зерттеуі 

МБ-на тесттер 13 Курстық жұмыстың 

бөлемінің жасауы 

Файл-есеп 

КЖм 20 Бақылау шараларға дайындау 

 

МК1 мен МК2 нəтежесі 

БАРЛЫҒЫ: 52,5  

10.3.2  Студенттермен өздік зерттеу үшін тақырып тізімі 

1)

 

1 тақырып. CorelDRAW бағдарламасына кіріспе; 2)

 

2 тақырып. Мəтіндер мен қаріптер; 3)

 

3 тақырып. CorelDRAW-бағдарламаның өзгешелік əсерлері; 4)

 

1 тақырып. Corel TRACE модуль арқасында сурет трассирвкасы; 5)

 

2  тақырып. Corel R.A.V.E. модуль  арқасында  бит  жəне  вектор суреттердің анимациялауы;. 

6)

 3  тақырып. Corel PHOTO-PAINT модуль  арқасында  бит  суреттердің 

өңдеуі; 


7)

 

10  тақырып.  Аймақтар. ArchiCAD-тың  аймақтарының  параметрлері. ArchiCAD-тағы орналастырулардың аудандардың есептеуі. Материалдар. 

8)

 12  тақырып. ArchiCAD-тағы  жобалардың  көзбен  шолушылығы. 

Фотобейне. Өзгешелік əсерлер. AutoCAD-тан бейнелеулердің импорты. 

9)

 

4 тақырып. Растрлық графиканың жалпы мəліметтері; 10)

 

5 тақырып. Photoshop-тың негізгі құралдары; 11)

 

6 тақырып. Photoshop-тың қабаттарымен жүмыс істеу; 12)

 

7 тақырып. Photoshop-тың нұсқалары Контуры в Photoshop 13)

 

7 тақырып. Photoshop-бағдарламаның өзгешелік əсерлері;. 14)

 

7 тақырып. Web-Сəулета үшін Photoshop.  

10.3.3 Үй тапсырмасы үшін тақырып тізімі 

1)

 

8 мен 9 тақырып. Тормен сызу; 2)

 

9 тақырып. Клавиатуралық енгізу жəне тышқан мен клавиатура бірге қолдану; 

3)

 12 тақырып. Эллипстар, доғалар жəне күрделі пішіндердің құру; 

4)

 9 тақырып. Айналы көшірмелер, көбейту жəне бұрылу; 

5)

 10 тақырып. Осьтардың торымен каркас генерациясы; 

6)

 12 тақырып. Қабырғалардың ұңғысы; 

7)

 10 тақырып. Төбелердің құруы; 

8)

 11 тақырып. Кітапханалық элемент 1; 

9)

 11 тақырып. Кітапханалық элемент 2; 

10)


 

12 тақырып. Жабу. 

 

10.3.4 Курстық жұмыстың болжалды тақырыптары Курстық 

жұмысты 


орындау 

үшін, 


оқылған 

компьютрлік 

бағдарламалардың арасынан ең қолайлысын таңдап алып пайдалану жөн. 

1 Азқабаттық түрғын үйді салу. 

2 Кафені жасау, жетілдіру. 

3 Пəтердің интерьерін жасау. 

4 Пəтерді қайта жасау. 

5 Ғимараттардың фасадын салу. 

 

10.4  Қорытынды  бақылау  жəне  ағымдағы  үлгеру  арналған  бағаның үлестің тартуы 

 

№ Қорытынды бақылау 

тұры 


Бақылау тұры 

Бағаның 


үлесі 

Емтихан Емтихан 0,4 

Кіру рұқсаты рейтингісі 0,6 

 

11 Курстың саясаты 

11.1 Бақылау шараларын бағалау жəне өткізу формалары 

Курс  бойынша  бiлiмдердiң  бақылауының  қорытынды  формасы  тестеудi 

формада жүргiзiлетiн емтихан болып табылады. 30-шi сұрақтардың саны. 3, 33 

баллдың əрбiр сұрағының мəнi. 

Студенттердiң  жұмыстардың  баруын  бақылау  оқытушымен  iске  асады. 

Егер  студент  жұмыста  қатысса,  онда  оған  жұмысқа  баллдардың  максимал 

санының жартысы көрме жасайды, бiрақ жаттықтыру сабақтары бойынша үйге 

берген  сабақты  орындамады.  Кезектi  жаттығу  немесе  студия  жұмысына 

əзiрлеуге тапсырмалар алдыңғы жұмыста оқытушылармен шығып тұрады. 

Шекара  бақылау  тестеудi  формада  жүргiзiледi. 30-шi  сұрақтардың  саны. 

3, 33 баллдың əрбiр сұрағының мəнi. 

Жаттығу жəне студия жұмыстарына əдебиет жəне əдiстемелiк нұсқаулар 

оқытушыда алуға болады. 

 

11.2 Студенттердің оқу тəртібін бақылау Студенттерге оқу барысында белсене қатысып, талқылаулар жəне топтың 

жұмысында болуға керек.  

Жұмыстардағы  кез  келген  мiнез-құлықты  бұзылыстары  жазалап, 

дəрiсханадан  алып  тастауы  шейiн,  белсендi  жұмыс  мадақталады.  Жұмыс 

кенжелемей  өткiзбеу.  Рұқсатнамалар  жəне  жұмыстардың  кешiгуiнде  келесi 

айыппұл санкцияларын бекiтiледi. Жаттығу  немесе  студия  жұмысындағы  жоқтыққа  орынды  себепсiз - 1 

балл минус; 

Дəрiсханадағы пəндi бұзылысына - 1 балл минус. 

 

11.3 Босатқан сабақтарды өтеу Құжатты  расталған  орынды  себеп  бойынша  жұмыс  өткiзген  студент 

онының  оқытушы  қойылған  уақытына  жан-жақты  зерттей  алады.  Студенттiң 

орынды себептерi жоқ болғанда кафедра меңгерушiсi шешу бойынша өткiзiлген 

жұмыстар жан-жақты зерттей алады. Барынша қойылған балл 1 баллға төменде 

бұл нəтижеде бағаланады. 

 

12 Əдебиеттер тізімі  

Негізгі əдебиет 

1

 ArchiCAD 7.0 − М.: Издательство «Лори», 2003. – 348 с. 

2

 CorelDRAW 12/под общ. редакцией К.Н. Чумаченко – 2-е изд. – М.: 

TN Press/2005 – 343 с. 

3

 

Бурлаков,  М.В.  Самоучитель Adobe Photoshop CS. – СПб.:  БХВ-Петербург, 2004. − 720 с.: ил. 

4

 Дементьев,  В.Э. CorelDRAW 11 для  мастера.  Полное  описание 

программ пакета – М.: ООО «АЛЬТЕКС-А», 2003. – 376 с. 

5

 

Левин, А. CorelDRAW/А. Левин – СПб.: Питер, 2005. – 204 с. 6

 

Миронов, Д. CorelDRAW 11: Учебный курс – СПб.: Питер, 2003. – 448 с. 

7

 Миронов, Д. Основы Photoshop CS2: Учебный курс – СПб.: Питер, 

2006. – 384 с.: ил. 

8

 

Петров, М. Photoshop CS/М.Н.Петров – СПб.: Питер, 2005 – 845 с.: + 1 CD. 

9

 Титов,  С. ArchiCAD 9. Справочник  с  примерами:  −  М.:«ИД 

КУДИЦ-ОБРАЗ», 2005 – 560 с. 

10

 

Фёдоров, А. CorelDRAW: для студентов/А.В. Фёдоров. – СПб: БХВ-Петербург, 2007. − 561 с. 

 

Қосымша əдебиет 11

 

Авдотьин Л.Н.Технические 

средства 

в 

архитектурном проектировании. -М.: Высшая школа, 1986. 

12

 Блашкевич  Р.Н.,  Звездина  Т.И  и  др.  Интерьер  современной 

квартиры. -М.: Стройиздат, 1988. 

13

 

Короев  Ю.И.  Строительное  черчение  и  рисование. – М., «Высшая школа», 1983. 

14

 Справочная система Adobe Photoshop CS3. 

15

 Справочная система ArchiCAD 12. 

16

 Справочная система CorelDRAW Х3. 

СӨЖ  тапсырмаларын  орындау  жəне  тапсыру  жөніндегі  жəне 

Компьютерлік  жобалау  пəні  бойынша 5B042000 Сəулет  мамандығы  бойынша 

күндізгі оқу нысаның студенттеріне арналған 

 

бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі 

 

1 рейтинг (3 семестр) Апта 1 

БарлығыБарынша көп бал аптаның 

артынан 

9  6  17 14 17 14 17  6  100 

Практика 

сабақтары 

белгілеу 

П1 

П1 


П2 

П2 


П2 

П2 


П3 

П3  


ең жоғары 

балл 


3 3  3  3  3  3  3 3  24 

Студиялық 

сабақтары 

белгілеу 

Ст1

Ст1 


Ст2 

Ст2 


Ст2 

Ст2 


Ст3 

Ст3  


ең жоғары 

балл 


6 3  6  3  6  3  6 3  36 

Үй 


тапсырмалары 

белгілеу 

 

 

Үт1Үт2

Үт3 


Үт4

Үт5  


 

ең жоғары 

балл 

  8 8 8 8 8   40 2 рейтинг (3 семестр) 

Недели 


9  10 11 12 13 14 15   Барлығы

Барынша көп бал аптаның 

артынан 

17 16  18  15  19  6  9    100 

Практика 

сабақтары 

белгілеу 

П3 

П3 


П4 

П4 


П5 

П5 


П5  

 

ең жоғары балл 

3 3  3  3  3  3  3    21 

Студиялық 

сабақтары 

белгілеу 

Ст3


Ст3 

Ст4 


Ст4 

Ст5 


Ст5 

Ст5  


 

ең жоғары 

балл 

6 3  6  3  6  3  6    33 Үй 

тапсырмалары 

белгілеу 

Үт6


Үт7

Үт8


Үт9

Үт10


     

ең жоғары 

балл 

8 10  9  9  10        46 Шартты белгілеулер: П1...П5 – практика сабағы; Ст1...Ст5 – студиялық 

сабағы; Үт1...Үт10 – үй тапсырма. 

 

 

Кафедра кеңесінде бекітілді 20_ж. «___»____________№_____ хаттама  

Кафедраның меңгерушісі  

 

Қ.Т.Сақанов 20_ж. «___»___________  

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 95.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет