Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37жүктеу 112.93 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі112.93 Kb.
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының 

 

(Syllabus)титулдық парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті

Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

5В010800 Дене шынықтыру және спорт мамандығының студенттеріне

арналған

Таңдап алынған спорт түрінің әдіс-тәсілдік дайындығы (волейбол)ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

ХТжЖФ деканы

_________ К.К.Ахметов

2010 ж. «___»________

  

Құрастырушы:                аға оқытушы  Куватов А.Ж.Дене шынықтыру  және спорт кафедрасы

                                                         

5В010800 Дене шынықтыру және спорт мамандығының

сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған

Таңдап алынған спорт түрінің әдіс-тәсілдік дайындығы (волейбол)

       


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) 

Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының 

негізінде әзірленді. 

Кафедра   отырысында   ұсынылды   2010   ж.   «___»____________№

___ хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  _________   Ю.А. Мастобаев  2010 ж. «____» ________

                 

         

Химиялық

 

технологиялар 

және


 

жаратылыстану

факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 

2010 ж. «_____»____________№____ хаттама

ОӘК   төрағасы     __________         У.Д.   Буркітбаева        

2010   ж.

«_____»___________

КЕЛІСІЛДІ* 

Кафедра меңгерушісі  _______     Ю.А. Мастобаев  2010 ж. «____» ________1

 

Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Куватов Асқар Жолдасбекұлы, аға оқытушы.

Дене   шынықтыру   және   спорт   кафедрасы  Ломов   к.  64  мекен-жайы

бойынша   басты  корпусының  спорттық  залында   орналасқан.   Байланыс

телефоны 673669. 

2 Пән туралы мәліметтер

Аталуы:   «Таңдап   алынған   спорт   түрінің   әдіс-тәсілдік   дайындығы

(волейбол)».

Сағаттар   саны:   3   кредит,   135   сағат:   15   сағат   дәрістер,   30   сағат

семинарлық сабақтар, 90 сағат СӨЖ.

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттер

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша

байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны


Бақылау

түрлері


барлы-

ғы

дәріс-тер

прак-


ти-

калық


(сем)

зерт-ха-


налық

сту-


дия-

лық


жеке

барлы-


ғы

СОӨЖ


2

3

290

6

6-

-

-78

78

ЕмтиханБар-

лығы


90

4  Пәннің мақсаты  – волейбол бойынша маманданушы студенттерге

жаттығу   процесін   басқару   және   озық   педагогикалық-жаттықтырушылық

тәжірибе   негізінде   спортшыларды   дайындау   арқылы   қазіргі   білімдер   беру,

жаттықтырушыларға   қажетті   жаңадан   енгізілген   кәсіптік   біліктіліктер   мен

дағдыларды меңгерту.

Пәннің міндеті – волейболшылардың тәсілдік-тактикалық әрекеттерін

дамыту мен жетілдіру дағдыларын бекіту білімін беру.5   Білімге,   икемділікке   және   дағды-машықтарға   қойылатын

талаптар

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің;

-   волейболдағы   техникалық,   тактикалық   дайындығы   жөнінде   жалпы

түсініктері болуы;

-   волейболдағы   теориялық,   техникалық,   тактикалық   дайындығының

құралдары мен әдістерін білуі;

- волейболдағы техникалық, тактикалық дайындықтардың этаптарын,

әр   түрлі   жарыстар   түрлеріне   тактикалық   дайындығын   меңгеруіне   икемді

болуы;


-   волейболдағы   бастапқы   дайындық   топтарынан   бастап   спорттық

жетілдіру   топтарына   дейін   этаптарындағы   техникалық,   тактикалық

дайындығы   ерекшеліктерінің   практикалық   дағды-машықтарын   икемденуі

қажет.


6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған

білім,   икемділік   және   дағды-машықтар   қажет:   спорттық   морфология,

биомеханика, педагогика, спорттық психология, жас және жалпы физиология,

анатомия, дене тәрбиесі және спорт теориясы мен әдістемесі.

7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім  икемділік және дағды-машықтар

келесі   пәндерді   меңгеруі   үшін   қажет:   спорттық   морфология,   спорт

биохимиясы, спорт биомеханикасы, спорт педагогикасы мен психологиясы,

спорт   түрлері   физиологиясы,   дене   шынықтыру   және   спорт   теориясы   мен

әдістемесі.

8 Пәннің тақырыптық жоспары

р/сТақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша

байланыс сағаттарының 

саны


дәріс-

тер


прак-

ти-


калық

(сем)


сту-

дия-


лық

зерт-


ха-

налық


жеке

СӨЖ


1

Волейболдағы техникалық 

дайындықтың жалпы 

сипаттамасы және 

топтастыруы, анықтамасы

1

18

2

Волейбол ойынының техникасына оқыту негіздері

1

120

3

Волейбол ойынының тактикасын үйрету негіздері

1

120

4

Волейболшының тактикалық дайындығының әдісі мен 

құралдары. Басқа дайындық 

түрлерімен арақатынасы

2

220

5

Бақылау әдістері1

1

10БАРЛЫҒЫ:             90с.

6

6

78

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Спортшының   дайындығы   таңдалған   спорт   түрінде   жоғары

жетістіктерге жету үшін бағытталған. Жоғары спорттық жетістіктері тек қана

түрлі дайындықтарын: техникалық, тактикалық, дене, сәйкес ерлік-жігерлік

сапаларын   көрсетуін,   таңдалған   спорт   түрі   саласы   бойынша   теориялық

білімдер   мен   практикалық   дағдыларын   толық   меңгергенде   ғана   жеткілікті

бола алады.


Ұсынылған бағдарлама берілген тақырыбы бойынша бар болып тұрған

теориялық   және   практикалық   құрастырулардың   талдауын   өзінің   құрамына

кіргізеді.

10 Курстың компоненттері

10.1 Дәріс сабақтарының тақырыптар тізімі

1   тақырып.   Волейболдағы   техникалық   дайындықтың   жалпы

сипаттамасы және топтастыруы, анықтамасы

Волейболшының   техникалық   дайындығы.   Дайындық   мақсаты   мен

міндеттері. Волейболда техникалық әрекеттің атаулары мен анықтамалары,

техникалық әрекеттерді топтастыру негіздері. Волейбол ойынынң техникасы

жөніндегі жалпы түсінік. Волейболда техникалық әрекеттердің әр түрлілігі

және анықтамасы. Волейболшылардың техникалық дайындығының түсінігі.

Құрал-жабдықтарға, жаттығу әдісіне қойылатың талаптар.  

2 тақырып. Волейбол ойынының техникасына оқыту негіздері

Техникалық   даярлық,   тәсілдер   көлемі,   қызметі.   Волейболдағы

спорттық техниканы меңгеру әдісі. Дене сапаларын дамыту әдісі (үзіліссіз,

ойын, жарыс). Қозғалыс дағдылары. Волейболдағы қозғалысты басқару мен

техниканы   жетілдірудің   жалпы   негіздері.   Қозғалыс   дағдысы,   икемділігі   –

волейболдағы   қозғалыс   техникасының   негізі.   Бастапқы,   тереңдете   оқыту,

қалыатастыру   және   әрі   қарай   жетілдіру.   Волейболдағы   қозғалыс

техникасының тиімділігі, тұрақтылығы, көрсеткіштер үнемділігі. Техникалық

жетілдіру кезеңдері мен сатысы. Спорттық техниканың құрылуында дағдыны

қалыптастыру әдістемесінің ерекшелігі. Техникалық дағдының қалыптасуын

жетілдіру және тұрақтау әдістемесінің ерекшелігі.

3 тақырып. Волейбол ойынының тактикасын үйрету негіздері

Тактикалық   әрекеттерді   игеру   және   бекіту.   Волейболшының

тактикалық дайындығы. Дайындық мақсаты мен міндеттері. Волейбол ойыны

тактикасының   жалпы   түсінігі   мен   анықтамасы.   Волейбол   ойынының

тактикалық әрекеттерін топтастыру. Қорғаныс пен шабуылдағы жеке, топтық,

командалық тактикалық әрекеттерге үйрету.4   тақырып.   Волейболшының   тактикалық   дайындығының   әдісі

мен құралдары. Басқа дайындық түрлерімен арақатынасы

Техника-тактикалық   әрекеттерге   үйрету   кезеңі.   Бастапқы   кезең.   Әр

түрлі   жастағы   және   дәрежедегі   волейболшылардың   тактикалық   дайындық

әдісі   мен   құралдары.   Тактикалық   дайындық   кезеңдері.   Тактикалық

дайындық,   ойын   тактикасына   үйретуге   бағытталған,   және   тактикалық

тәсілдерді жетілдіру бойынша сабақтарды ұйымдастыру және өткізу (жеке,

топтық, командалық).  

5 тақырып. Бақылау әдістері

Волейболшылардың тактикалық даярлығының бақылау негізі. Жоғары 

дәрежелі спортшылардың тактикалық әрекеттерін талдау.


10.2 Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі

1)  1   тақырып.   Волейболдағы   техникалық   дайындықтың   жалпысипаттамасы және топтастыруы, анықтамасы

Допты   ойынға   қосу   тактикасы   және   орындау   техникасы.   Шабуыл

соққысына   арналған   допты   беру.   Допты   беру   техникасының   орындалуы.

Допты  беру  тактикасы.   Шабуыл   соққыларын орындау  техникасы.  Шабуыл

тактикасы. Тосқауыл қою әрекеттері. Тосқауыл қою техникасы. Тосқауыл қою

тактикасы. Қорғаныс әрекеттері. Қорғаныс әрекеттерін орындау техникасы.

Қорғаныс әрекеттерінің тактикасы. Сақтандыру. 

2) 2 тақырып. Волейбол ойынының техникасына оқыту негіздері

Волейболдағы   техникалық   дайындықтың   құралы.   Дене   сапаларын

дамытуға   бағытталған   арнайы   даярлық   жаттығулары.   Жалпы   дамыту

жаттығулары – спортшының жалпы дене дайындығының құралы. Волейболда

жалпы   даярлық   жаттығуларын   таңдауға   қойылатын   талаптар.   Қозғалыс

дағдыларын   тереңдете   жетілдіру,   қатаң   реттелген   жаттығулар   әдісі.

Волейболда   арнайы   дене   қабілеттерін   дамыту.   Қатаң   реттелген   қозғалыс

қызметтерінің   негізгі   көрсеткіштері   (жүктеме,   демалыс).   Арнайы   жарыс

әдісінің сипаты: күш салыстыру, спортшының біріншілік үшін күрес қабілеті,

барынша жоғары жетістіктерге жету үшін белгіленген қозғалыс қызметтерін

орындау. 

3) 3 тақырып. Волейбол ойынының тактикасын үйрету негіздері

Жаңа   тактикалық   тәсілдерді   құруда   дағдыларды   жетілдіру   мен

тұрақтылық   әдістемесінің   ерекшелігі   (жеке,   топтық,   командалық).

Тактикалық   тәсілдерді   орындау   дағдысының   тұрақтылық   сатысы.   Жоғары

дәрежелі   волейболшылардың   тактикалық   дайындығы.   Әр   түрлі   ойын

жағдайындағы   тактикалық   тәсілдер.   Тактикалық   ойлауды   жетілдіру.   Жасы

мен жынысын ескере отырып тактикалық шеберлікті жетілдіру. 

4) 4 тақырып. Волейболшының тактикалық дайындығының әдісі мен құралдары. Басқа дайындық түрлерімен арақатынасы

Волейболшының зердегілік дайындығы, оның мақсаты мен міндеттері.

Волейболшының зердегілік білімі. Зердегілік дайындықтың түрлері, әдісі мен

құралдары.   Волейбол   талаптарына   сай   арнайы   зердегілік   қабілеттерін

тәрбиелеу.   Волейболшының   кешенді   дайындығы,   оның   мақсаты   және

міндеттері. Тақырыпты және кешенді жаттығу сабақтары. Кешенді жаттығу

сабақтарын   құру   әдісі   мен   принциптері.   Әр   түрлі   дәрежедегі   топтарға

кешенді жаттығу сабақтарын құру.

5) 5 тақырып. Бақылау әдістері

Тактикалық даярлықты тестілеу. Бақылау мөлшерлерін тапсыру.10.3 СӨЖ түрлерінің тізімі

р/сСӨЖ түрі

Есеп беру 

түрі

Бақылау 


түрі

Сағатқа


шаққандағы

көлемі


1

Дәрістік сабақтарына дайындалу

Сабаққа

қатысу


18

2

Практикалық сабақтарға дайындалу(сабақтың тақырыбы бойынша 

материалды қарастырып меңгеру, үй

жұмысын орындау)

Жұмыс 


дәптері

Сабаққа


қатысу

20

3Аудиториялық сабақтың мазмұнына

кірмеген материалын қарастырып 

меңгеру

Есеп


Баяндама

20

4Бақылау шараларына дайындық

МБ1


20

Барлығы

78

10.4   Студенттердің   өздігінен   оқуына   бөлінген   тақырыптардың

тізімі

1)  1   тақырып.   Волейболдағы   техникалық   дайындықтың   жалпысипаттамасы және топтастыруы, анықтамасы

Волейболда   спорттық   разряд   бойынша,   жас   топтарына   қарай

топтастыру.   Әр   түрлі   жастағы   және   дәрежедегі   волейболшылардың

техникалық   дайындық   құралдары   мен   әдістері.   Техникалық   дайындық

кезеңдері.   Техникалық   тәсілдерді   жетілдіру   және   спорттық   техниканы

оқытуға бағытталған, техникалық дайындық сабақтарын ұйымдастыру және

өткізу.   Қазіргі   уақыт   кезеңінде   волейболды   дамытудың   келесі   мәселелері.

Волейболдан ҚР-ы командасының техникалық қорының даму жағдайы.

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5].    

2) 2 тақырып. Волейбол ойынының техникасына оқыту негіздері

Ойын   әдісінің   сипаттамасы:   тәсілдердің   әр   түрлілігі,   мақсатқа   жету

тәсілдер,   жоғары   сезімділік,   жоғары   жігерлілілік.   Ойын   әдісінің   арнайы

ерекшелігі, жеке және топтық қатынастық, өзіндік қасиеттердің айқындалуы.

Техника,   жарыс   ережелері,   құрал   жабдықтардағы   жаңалықтар.   Жеке

техникалық шеберліктің қалыптасуына әсер етуші факторлар (дене даярлығы,

антропометриялық   көрсеткіштер,   психикалық   ерекшелігі).   Жасы   мен

жынысын   ескере   отырып   техникалық   шеберлікті   жетілдіру.   Техникалық

даярлықты   тестілеу.   Волейболшының   техникалық   дайындығы   бойынша

бақылау мөлшерлерін тапсыру. Волейболдағы қазіргі уақыт талаптарына сай

қозғалыс техникасы техникасын орындауда жарысқа төрешілік ету. 

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5].

3) 3 тақырып. Волейбол ойынының тактикасын үйрету негіздері

Жоғары дәрежелі волейболшылардың тактикалық дайындығы. Әр түрлі

ойын   жағдайындағы   тактикалық   тәсілдер.   Тактикалық   ойлауды   жетілдіру.

Жасы мен жынысын ескере отырып тактикалық шеберлікті жетілдіру.

Ұсынылған

 

әдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5].4)  4 тақырып. Волейболшының тактикалық дайындығының әдісі

мен құралдары. Басқа дайындық түрлерімен арақатынасы

Волейболшының зердегілік дайындығы, оның мақсаты мен міндеттері.

Волейболшының зердегілік білімі. Зердегілік дайындықтың түрлері, әдісі мен

құралдары.   Волейбол   талаптарына   сай   арнайы   зердегілік   қабілеттерін

тәрбиелеу.   Волейболшының   кешенді   дайындығы,   оның   мақсаты   және

міндеттері. Тақырыпты және кешенді жаттығу сабақтары. Кешенді жаттығу

сабақтарын   құру   әдісі   мен   принциптері.   Әр   түрлі   дәрежедегі   топтарға

кешенді жаттығу сабақтарын құру.

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5].

5) 5 тақырып. Бақылау әдістері

Волейболшылардың тактикалық даярлығының бақылау негізі. Жоғары

дәрежелі   спортшылардың   тактикалық   әрекеттерін   талдау.   Тактикалық

даярлықты тестілеу. Бақылау мөлшерлерін тапсыру.

Ұсынылған әдебиеттер: [1], [2], [3], [4], [5].

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Таңдап

алынған спорт түрінің әдіс-тәсілдік дайындығы  (волейбол)» пәні бойынша


5В010800 Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша сырттай оқу

нысанының студенттеріне арналғанбақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг

Апталар


1 сабаққа

макс. балл

1

2

3Барлығы

Максималды балл

8

8

8100

Дәріске қатысу

және дайындалу

СӨЖ түрі


ДҮТ 1

ДҮТ 2


ДҮТ 3

24

Бақылау түріКТ

КТ

КТМакс.балл

4

88

8

Практикалықсабақтарға қатысу

және дайындалу

СӨЖ түрі

ДҮТ 4


ДҮТ 5

ДҮТ 6


36

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ Макс.балл

6

1212

12

Курс тақырыптарыбойынша

білімдердің

ағымды бақылауы

СӨЖ түрі


Т

40

Бақылау түріТ2

Т2

Макс.балл20

20

20Шартты   белгілеулер:   ДҮТ   1   -   №1   дәріске   дайындалу   үшін   берілетін   үй

тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ - №1 практикалық сабақтарға дайындалу

үшін берілетін үй тапсырмасы; 1 зертх.ҮТ - №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін

берілетін  үй тапсырмасы; Ж - жіберілу;  Е - есеп;  1ЗҚ - №1 зертханалық жұмысты

қорғау; КЖБ 1 - курстық жұмыстың №1 бөлімі; Т - тексеру; ӨМҮТ 1 - материалды

өздігінен меңгерудің №1 үй тапсырмасы; К - коллоквиум; Т1 - №1 тест. 

Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»_______  №__ Хаттама.Кафедра меңгерушісі __________  Мастобаев Ю.А.  20__ж. «___»_______ 

                                                        (қолы)11 Курстың саясаты

Оқытушы   мен   студенттердің   академиялық   этикасының   саясаты

университеттің ішкі тәртібінің ережелеріне сәйкес болуы тиіс. Оқу үдерісіне

белсенді   түрде   қатысуы   қажет   (оқу   материалы   бойынша   сұрақтар   қою,

тиянақты жауаптар беру және өзіндік көзқарастарды таныту өте маңызды).

Оқытушы мен курстастарды сыйлау керек. Оқытушы сөйлегенде, дауыстап

әңгімелесуге   болмайды,   екінші   ескертуден   соң   студент   аудиториядан

шығарылады. Сабақтарды орынды себепсіз босатуға тыйым салынады. Әрбір

себеп анықтамамен расталуы қажет. Студент босатқан сабақтарының орнын

оқытушының   анықтаған   уақытында   (сағ.   11.00-12.00   дүйсенбі,   сәрсенбі,

жұма)   толықтырылуы   тиіс.   Сабаққа   кешікпеу   керек.   5   минуттан   артық

кешіккен студент сабаққа жіберілмейді. Сабаққа кешігудің немесе келмеудің

себептерін   алдын-ала   ескерген   жөн.   Үй   тапсырмасын   және   басқа   жазба

жұмыстарды   уақытында   тапсыру   қажет.   Тестілеуді,   емтиханды   тапсыруда

көшіруге   жол   берілмейді.   Екінші   ескертуден   кейін   аудиториядан

шығарылады.   Оқытушының   консультациясына   қатысуы   міндетті.   Сабақ

барысында ұялы телефондар сөндірілген қалыпта болуы талап етіледі. Сағыз

шайнауға,   дөрекілік   пен   мәдениетсіздіктің   белгісі   ретінде   қатаң   тыйым

салынады.

Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытымен және

дұрыс орындалған кезде максималды балл қойылады.Қорытынды баға

Оқу   жетістіктерінің   деңгейі   баллдық   қорытынды   бағасымен   (Қ)

анықталады, қайсысы салмақтық үлестерін есептеуімен жіберу рейтингі (ЖР)

бағасы мен қорытынды бақылау (ҚБ) бағасының қосындысынан тұрады.

№ Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Салмақтық

үлестері


1

Емтихан


Емтихан

0.4


Жіберу рейтингі

0.6


2

Сынақ


Сынақ

0.4


Жіберу рейтингі

0.6


Семестр   аяғында   100   баллдық   шкаласы   бойынша   ағымдағы   үлгерім

(АҮ) бағасы анықталады. АҮ бағасы бұл:

-  дәріске   қатысу,  материалды  конспекттеу  –   4   балл   (қатысу  2   балл,

конспекттің бар болуы 2 балл);

- практикалық сабаққа қатысу – 2 балл; 

- топтағы белсенді жұмыс атқарылуы – 1 балл;

- үй тапсырмасын орындау және қорғау – 3 балл (үй тапсырмасының

бар   болуы   үшін   1   балл,   қорғау   үшін   2   балл)   үшін   алынған   баллдар

қосындысы.

Курс тақырыптары бойынша білімнің ағымды бақылауы аптасына бір

рет   өткен   тақырыптар   бойынша   20   сұрақтан   тұратын   (әрбір   дұрыс   жауап

үшін 1 балл) тесттік тапсырма түрінде өткізіледі.Үшінші   аптада   100   баллдан   тұратын   межелдік   бақылаудың   (МБ)

бағасы қойылады. МБ 25 тесттік тапсырмаларынан құрылады, әрбір дұрыс

жауап   1балл,   алынған   баллдар   100   көбейтіледі   және   сұрақтар   санына

бөлінеді, яғни 25-ке.   Мысалы: 25 сұрақтан 25 дұрыс 25*100/25= МБ 100 балл

Мысалы: 25 сұрақтан 23 дұрыс 23*100/25= МБ 92 балл

АҮ   және   МБ   қорытындылары   бойынша   келесі   формуламен   рейтинг

(Р1) анықталынады: 

Р1=АҮ1х0.7+РК1х0.3,

кейін ЖР = Р1 анықталады.

Қорытынды   баға   ЖР   және   ҚБ   бағаларынан   құрылады,   қайда   ҚБ

(қорытынды бақылау) тесттік тапсырмалары мен емтихандық сұрақтарынан

тұрады.   Емтихандық   сұрақтарынан   (25   сұрақ)   тұратын   емтиханда   келесі

критерийлері   есептеледі:   қойылған   сұраққа   60   балл   анықталады,   бұның

ішінен:


60 балл – қойылған сұраққа кезекті және нақты жауап береді;

59-50   балл   –   материалды   біледі   және   көмекші   сұрақтарысыз   жауап

береді, қосымша сұрақтарға толық жауап емес;

49-30   балл   –   тек   негізгі   материалды   біледі   және   белгілер   бойынша

шатасады, қойылған сұрақтарға толық емес, жеткіліксіз жауап береді немесе

жауап беруге қиналады;

29-10   балл   –   қойылған   сұрақтарға   толық   және   дұрыс   жауап   бере

алмайды, мәселе бойынша әдебиеттерді білмейді.

Тесттік тапсырмалардан тұратын емтиханда 40 тесттік тапсырмалары

(әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл, тестілеу уақыты 60 минут) ұсынылады.

Қорытындыда студент курсты аяқтайтын емтиханда 100 балл алу керек,

60 балл ауызша емтихан бойынша және 40 балл тесттік тапсырмалары үшін.

Қорытынды баға келесі формуласы бойынша шығарылады:

Қ = ЖР*Салм. үлестер ЖР+ҚБ Салм. үлестер ҚБ

 

Студенттің   жіберу   рейтингі   және   қорытынды   бақылау   бойыншажағымды   бағалары   болған   кезде   ғана   пән   бойынша   қорытынды   бағасы

саналады.   Қорытынды   бақылауға   себепсіз   келмеген   жағдайда

«қанағаттанарлықсыз» бағасына теңеледі. Емтихан нәтижелері студенттерге

өткізілген   күні   хабарланады.   Қорытынды   бақылау   бойынша   жағымды

бағасын   жоғарлату   мақсатымен   қайта   тапсыруы   рұқсатталмайды.   Егер

студент   емтихандық   бағасымен   келіспесе,   оның   апелляцияға   беру   құқығы

бар.   Өтініш   емтиханнан   кейін   келесі   жұмыс   күннің   сағ.   13.00-ге   дейін

факультет деканатымен қабылданады.

Академиялық   үлгерімсіздігі   болған   жағдайларда   студенттер   пәнді

төлем ақысы негізінде қайта оқып өтеді. Академиялық үлгерімсіздігі пайда

болады, егер:

- жіберу рейтингінің бағасы 50 баллдан төмен;- қорытынды емтиханда «қанағаттанарлықсыз» бағасы алынған болса.

Айыптық санкциялар. Көрсетілген сұраныстарды орындамаған кезде

толық   емес   немесе   айыптық   баллдары   қойылады.   Айыптық   балл   білім

бағасының схемасынан қойылады. Мысалы:

- дәрістерге (себепсіз) қатыспауы 2 баллға төмен сәйкес келеді

- дәрістердің толықсыз конспектісі 2 баллға төмен сәйкес келеді;

-   практикалық   сабақтарда   қатысып   топтың   жұмысына   қатыспауы   1

баллға төмен сәйкес келеді және т.с.

Студенттердің білім бағалау шкаласы

Балдарда


қорытынды

бағалау (Қ)

Сандық

эквивалент балы (С)

Әріптік 


жүйе 

бағасы (А)

Дәстүрлі жүйе

бойынша  баға (Д)

90-94

3,67


A-

Өте жақсы

85-89

3,33


 B+

Жақсы


80-84

3,0


             B

75-79


2,67

B-

70-742,33

 C+


Қанағаттанарлық

65-69


2,0

             C

60-64

1,67


 C-

55-59


1,33

  D+


50-54

1,0


D

0-49


0

F

Қанағаттанарлықсыз12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:


1) Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта.

- М.: «Академия», 2001. – 74-145 б.2)  Платонов   В.   Н.   Общая   теория   подготовки   спортсменов   в

олимпийском спорте. Киев. Олимпийская литература. 1997. – 220-228 б.

3) Матвеев Л. П. Основы спортивной тренировки. - М; ФКиС, 1977. –

129-138 б.

4)   Вяткин   Б.   А.   Управление   психическим   стрессом   в   спортивных

соревнованиях. - М. ФиС, 1981. – 112 б.

5) Горбунов Г. Д. Психопедагогика спорта. - М. ФиС; 1986. – 208 б.

6) Железняк Ю. Д., Портнов Ю. П. Спортивные игры: техника, тактика,

методика обучения: учебник для вузов. – М. : Академия, 2008. – 518 б.

7) Шнейдер В. Ю. Методика обучения игре в волейбол : пособие для

студ. Факультета ФКиС. – М. : Олимпия : Человек, 2008. – 55 б. 

Қосымша:


8)   Кунянский   В.   А.   Волейбол:   профессиональная   подготовка   судей.

Методическое   пособие   по   подготовке   судей   по   волейболу;   под   общ.   ред.

Савина М. В. – М. : ТВТ Дивизион, 2007. – 176 б.

9)   Кунянский   В.   А.   Волейбол:   практикум   для   судей.  –   М.   :   ТВТ

Дивизион, 2004. – 178 б. 

10) Виленский М. Я., Горшков А. Г. Физическая культура и здоровый

образ жизни студента : учебное пособие для вузов. – М. : Гардарики, 2007. –

448 б.


11) Грачев О. К. Физическая культура : учебное пособие для студентов

вузов. – М. : Ростов на Дону : МарТ, 2005. – 464 б.Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • (Syllabus)
    • КЕЛІСІЛДІ*
  • (қолы)

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 112.93 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет