Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 125.32 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі125.32 Kb.
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Агротехнология факультеті

 Зоотехнология, генетика және селекция кафедрасы

5В070100 Биотехнология мамандық (тарының) студенттеріне арналған

Жануарлар биотехнологиясы 

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

АТФ деканы

___________  Т.К.Бексеитов

      

2011 ж. «___»____________  Құрастырушы:   

б.ғ.д., профессор Аятхан М. А. 

         

Зоотехнология, генетика және селекция  кафедрасы

5В070100 Биотехнология 

 

мамандығының (тарының)      Күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған 

       


Жануарлар биотехнологиясы пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   «___»   _________20__ж.   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының

негізінде әзірленген. 

200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____

хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  __________    Бурамбаева Н. Б. 20__ж. «____» ________

                  (қолы)

Агротехнология   факультет   оқу-әдістемелік   кеңесімен

құпталған 2011ж. «  »    №    хаттама

ОӘК   төрағасы  

  _____________Жагипарова   М.Е.

 

2011 ж.

«_____»___________   

Келісілді:

Кафедра меңгерушісі  ________Омаров М.С. 

 2010 ж. «_____»___________


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Аятхан М.А. –  зоотехнология, генетика және селекция кафедрасы профессоры  

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі – б.ғ.д., профессор 

Зоотехнология, генетика және селекция  кафедрасы  А1  корпусында   (мекен-жайы),  А1-117

аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 87182(673641) ішкі 1191 .

           2 Пән туралы мәліметтер 5В070100 Биотехнология

мамандығындағы  «Жануарлар  биотехнологиясы» пәні 5 семестрде оқытылады, студенттер

жұмысының жалпы көлемі 135 сағат, оның ішінде 75- аудиториялық, 60 - СӨЖ. 5 семестрде

– емтихан.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынас сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 


Бақылау

нысаны


барлы-

ғы

Дәріспракти-

ка

Зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СРСП

5

(ОСО)


3

135


15

-

60-

-

6060

емтихан


4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы  

Пәнің мақсаты:   „Жануарлар биотехнология" саласы  бойынша келешек мамандарды

жасанды   ұрықтоқтату,   ұрық   көшіруіп   отырғызу,   ооциттерді   ағзадан   тыс   өсіру   және

ұрықтоқтату,   жануарларды   химерлеу,   клондау   технологиясының   сыртында   генетикалық

трансформация   туралы   кешенді   білім   беріп,   игерген   тәсілдерін   өндіріске   қолдану

мүмкіндігімен қанымдау.

5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

 

Пәнің оқу барысында студенттер білуі керек 

- жануарлар биотехнологиясының жалпы биологиялық негіздері;

- жасуша және эмбриолоиялық инженерияның бағыттары;

- соматикалық және жыныстық жасушаларды клондау мен генетикалық трансформациялау

қағидалары;

-   биотехнологиялық   тәсілдерді   ғылымға   және   мал   шаруашылық   практикасына   қолдану

туралы негізгі түсініктер;

           игеруге тиісті: 

- теориялық білімін мал шаруашылық ғылымы мен өндірісіне қолдану үшін пайдалану;

- жануарлар биотехнологиясы бойынша өткізілетін тәжірибелерді сауатты жоспарлау;

-   мал,   жануарлармен,   микроскопиялық   техникалармен   және   зертханалық   құрал

жабдықтармен жұмыс жасау.

          6 Пререквизиттер:

Бұл пәнді толықтай игеру үшін төменде көрсетілген пәндерді оқып үйренген, машықтанып

жаттыққан болу қажет: 

- зоология,

- биология,

- генетика,- молекулярлық биология,

- биохимия,

- физиология.

           7 Постреквизиттері:

Бұл   пәнді   үйрену   барысында   жинақталған   білім,   біліктілік   пен   машықтылық   төменде

көрсетілген жаңа пәндерді меңгеру үшін қажет:

- микроорганизмдер биотехнологиясы,

- өсімдіктер биотехнологиясы,

- молеулдық клондау технологиясы           8 Тақырыптық жоспары

№ 

р/сТақырыптар  атаулары 

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар

саны 

Дәріс 


-тер

Прак –


тикалық

(сем)


зертхана

лық


Студия -

лық


жеке СӨЖ

1

Кіріспе 1

2

Жануарларбиотехнологиясының

жалпы


 

биологиялық

негіздері

4

1810

3

Жасанды ұрықтоқтату жәнеұрық көшіру

4

3010

4

Сүтқоректі   жануарлардыхимерлеу 

1

105

Жануарларды клондау

1

4

106

Генетикалық

трансформация 

2

107

Гаметтер


 

 

менэмбриондарды

криконсервациялау

1

8

108

Жасуша   және   ұрық

инженериясын   қолдану

мәселелері

1

 Барлығы 

15

60

60

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы 

Биотехнология – биология мен технологияның заманауи жетістіктерін қолдану арқылы

тауар, өнім шығарып алу тәсілдерін зерттейтін ғылым. Жануарлар биотехнологиясының ең

негізгілеріне: жасанды ұрықтоқтату, ұрықты көшіріп отырғызу, жұмыртқа жасушасын ағзадан

тыс өсіру және ұрықтоқтату, жануарларды клондау мен химерлеу технологиясы жатады.

10 Курс компоненттері 

10.1 Дәріс тақырыптары мен мазмұны

 1. Тақырып. Кіріспе. Жануарлар биотехнологиясының нысандары мен тәсілдері. Заманауи

биотехнологияның негізгі бағыттары мен міндеттері. Молекулярлық биология және генетика

–   биотехнологияның   негізі.   Жануарлар   биотехнологиясының   негізгі   нысандары   және

жетістіктері.2. Тақырып. Жанурлар биотехнологиясының жалпы биологиялық негіздері. ДНК-нің

Уотсон и Крик бойынша құрылымы. Генетикалық информацияны  танып білу және шешу.

Транскрипция. Трансляция. 

3.   Тақырып.   Ген   инженериясы.   Рекомбинант   ДНК.   Рестрициялаушы   эндонуклеаза.

Молекулдық   клондау   үшін   қажетті   векторлар.   ДНҚ   химиялық   синтезі   және

секвенированиесі. Полимераздық  реация. Рекомбинанттық белок. 

4.Тақырып.  Жануарлар   биотехологиясының   эндокринологиясы.    Өсіп-өну   үрдісін

реттеудегі   гипоталамус   пен   гипофиздің   атқаратын   рөлі.   Аталықтардың   жыныстық

гормондары:   андрогендер   және   тестостерон.   Аналықдардың   жыныстық   гормондары:

эстргендер және прогестерон. Ұрғашы малдың жыныс айналымының ішкісөл бездері арқылы

реттелуі. 

5.   Тақырып.   Жануарлардың   онтогенезі.   Жұмыртқалық   пен   еннің   құрылымдық   және

қызметтік ерекшеліктері. Жыныс жасушаларынң морфологиясы және қызметі. Гаметогенез:

сперматогенез  және  оогенез.  Мейоз.  Алғашқы  эмбриогенез.  Бөлшектенудің  сатылары  мен

түрлері.


6.   Тақырып.   Аталықтан   шәует   алу.   Әртүрлі   ата   малдан   шәует   алу   тәсілдері.

Сперматозоидтардың   негізгі   көрсеткіштерін   зерттеп   бағалау:   қозғалыс   жылдамдығы,

концнтрациясы және морфологиялық бағалаулар. Шәуетті сұйылту. Шәуетті сақтау. тәсілдері.

Капацитация.7.   Тақырып.   Жасанды   ұрықтоқтату.   Аналықтардың   күйітін   анықтау.   Оларды

ұрықтандыруға дайындау. Шәуетті жыныс жолына енгізу тәсілдері. Ооциттерді жинау және

өсіру. Ооциттерге ұрық тоқтату. Х және У хромосомды сперматозоидтарды жекелеу тәсілдері.

8.   Тақырып. Ұрық алу және бағалау. Аналықтардың жыныстық айналымы. Жыныстық

айналымды   сәйкестіру.   Донор-аналықтарды   сұрыптау.   Донор-аналықтарға   суперовуляция

тудыру және ұрықтандыру. Ұрық алу тәсілдері. Ұрықтың сапасын бағалау.

9. Тақырып. Ұрықты көшіру. Ұрықты көшіруге дайындап құралға орналастыру. Реципиент

–  аналыққа   ұрықты  көшіріп  отырғызу.   Көшірілген   ұрықтардың   жанданып  даму  дәрежесі.

Түраралық ұрық көшіру.  Жануарларды  сұрыптап  өсірудегі  ұрық көшірудің  маңыздылығы.

Ооциттерді ағзадан тыс өсіру.10. Тақырып. Жануарларды химерлеу. Үй жануарларында кездейсоқ кездесетін химеризм

және   оның   себебі   (фримартин).   Химерлеу   тәсілдері:   эмбрионалдық   агрегациялық   химер,

бластоцистаға енгізу арқылы шығарылған химер. Хирургиялық химерлер. 

11. Тақырып. Жануарларды клондау. Ядроны көшіру арқылы клондау тәсілі. Жұмыртқа

жасушасын   энуклеяциялау   тәсілі.   Жұмыртқа   жасушасына   немесе   эмбрионға   ядро   көшру

үшін   микротехникаларды   қолдану   тәсілдері.   Бір   жұмыртқадан   жаратылған   егіздерді

шығарып алу үшін ұрықты клондау. Соматикалық жасушаларды клондау. Клондау – жоғалған

жануарлар түрін қайтадан шығару тәсілі болып табылады.

12. Тақырып. Генетикалық трансформация. Жасуша және ағза деңгейіндегі генетикалық

трансформация.   Генетикалық   трансформацияның   зерттелу   кезеңдері:   ДНҚ   препараттарын

енгізу, соматикалық жасушаларды будандастыру, жасуша яросын көшіру, гендерді алмастыру,

жануарлардың ағза және ұрық жасушаларын трансформациялау. 13.   Тақырып.   Трансген   жануарларды   шығарып   алу   тәсілдері.   Трансген   жануарларды

шығару   үшін   қолданылатын   құрал   жаб   дықтар   мен   материалдар.   Ұрық   жасушаларын

пайдалану.  Жатырға  орнығу алдындағы  ұрықтарға  рекомбинант  ретровирустары  жұқтыру.

Ұрық бағана жасушаларын манипуляциялау. Ұрық тоқтатқан жұмыртқа жасушаларына ДНҚ

микроинъекциясын   жасау.   Жасанды   хромосомалардың   көмегімен   ген   көшіру.   Трансгендік

жануарларды шығарып алудағы негізгі кедергілер.14.   Гамет   пен   эмбриоды   криоконсеравиялау.   Криоконсервация   туралы   түсінік.

Криоконсервация - нәсілдік материалдарды сақтаудің бірегей тәсілі. Криопротекторлардың

және олардың құрамына кіретін элементтрдің негізгі қасиеттері.  Шәуетті мұздату тәсілдері.

Мұздатқан және жібіткеннен кейін спрематозоиттардың сапасына салқындату температурасырежимінің   тигізетін   әсері.   Эмброндарды   тез   және   жай   мұздату.   Мұздатылған   ооцти   пен

эмбрионды жібіту. 15.   Тақырып.   Жасуша   және   ұрық   инженериясын   қолдану   мәселелері.   Жасуша   және

эмбриогенетикалық   инженериясының   мақсаты   мен   міндеттері.   Жануарлар   ұлпасынан

суперпродуцент   жасушалар   шығару.   Жануарларда   шаруашылықтық   құнды   қасиеттер   мен

белгілер   туындату.   Өте   тез   өсіп   жетілетін   трансгендік   жануарларды   шығару.   Трансген

жануарлар: тышқан, мүйізді ірі қара мал, қой, ешкі және шошқа т.б.

            10.2 Зертханалық сабақтардың тізімі мен мазмұны

2 Тақырып. Жануарлар биотехнолгиясының биологиялық негіздері (18 сағат)

№ 1 Зертханалық жұмыс. Жануар жасушасының құрылымы. 

Мазмұны. Жаушаның негізгі компоненті: ядро, цитоплазма и қабық. Ядрода ерекше түзілім

– хромосома болады және ол ядрошық пен нуклеоплазмадан тұрады. Жасуша органеллалары.№ 2 Зертханалық жұмыс. Хромосома мен ДНҚ – нің құрылымы. 

Мазмұны.  Хромосома.   Хромосома   құрамына:   ДНК,   РНК,   гистон,   қалдық   уыз   енеді.

Метафазалық   хромосоманың   типтері.     Хромосома   көрсеткіштері:   саны,   жалпы   және   иық

ұзындығы.ДНҚ –ның құрылымы.  

№ 3 Зертханалық жұмыс

. Гипоталамус, гипофиз гормондары.Мазмұны.    Гипоталамустың   рилизинг  -   гормондары.   Гипофиз   алдыңғы   және   артқы   бөліктерінен

бөлініп шығатын гормондар: ФСГ, ЛТГ, окситоцин т.б.   Гипоталамус  и гипофиз   гормондарының

қызметі мен қолданылуы. Простагландиндер және олардың түрлері.

№ 4 Зертханалық жұмыс

. Гаметогенез.Мазмұны. Овогенез – жұмыртқа жасушасы түзілу. Жұмыртқа жасушасының құрылымы. 

Сперматогенез – аталық жыныс жасушасы түзілу. Сперматозоидтың құрылымы. Овогенез бен 

сперматогенездің тұзілу сатылары және айырмашылықтары. 

№ 5 Зертханалық жұмыс

. Жасушалардың бөлінуі. Мазмұны. Митоз және оның фазалары. Мейоз және оның сатылары. Мейоздың  митоздан 

айырмашылығы.№ 6 Зертханалық жұмыс.

 Зәузаттың бөлшектенуі.Мазмұны. Бөлшектену және оның нәтижесінде бластомерлар, морула және бластоциста түзілу. 

Морула мен бластоцисталарды даму қарқынына қарай айыра танып жіктеу. 3 Тақырып. Жасанды ұрықтоқтату,

 эмбриондарды трансплантациялау (30 сағат) 

№ 7 Зертханалық жұмыс

. Жыныс аппараты.Мазмұны. Аталықтардың жыныс мүшелерінің анатомиясы мен топографиясы. Аталықтардың жыныс

жүйесі: ума, ен, шәует түтігі, қосалқы жыныс бездерінен тұрады. Жыныс мүшелерінің қызметі. 

Аналықтардың жыныс мүшелері туралы анатомиялық,  топографиялық мәлімдеме. Аналықтардың 

жыныс жүйесі: қынап, жатыр, жұмыртқалық және жұмыртқа түтігінен тұрады. Жыныс мүшелерінің 

қызметі.

№ 8 Зертханалық жұмыс

. Жыныс айналымы. Мазмұны. Жыныс айналымының сатылары және феномендері. Күйіт және овуляцияны анықтау 

тәсілдері. Жыныс айналымының феномендерін анықтау тәсілдері. Жұмыртқалық пен еннен бөлініп 

шығатын гормондар және олардың жыныстық айналымды реттеудегі атқаратын рөлі.

№ 9 Зертханалық жұмыс

. Аталықтан шәует алу.Мазмұны. Зертхана жануарларынан шәует алу тәсілдері. Ауылшаруашылық жануарларынан шәует 

алу.  Жасанды қынап және оның құрамына кіретін бөліктер. Жасанды қынапты құрастыру техникасы. 

Ата малдан шәует алатын басқа тәсілдер.

№ 10 Зертханалық жұмыс

. Шәуетті бағалау. Мазмұны.  Шәуетті визуалдық тәсілдермен бағалау: көлемі, консистенциясы, өңі және иісі. Шеует  

сапасын  зертханалық тәсілдер арқылы бағалау: концентрациясы, қозғалыс қарқыны және т.б..№ 11 Зертханалық жұмыс

. Шәуетті сұйылту және сақтау. Мазмұны. Шәует сұйылтудың маңыздылығы. Шәует сұйылтқыштар және олардың компоненттерінің 

әсерлері. Сұйылтқыштарды дайындау техникасы және шәует сұйылту дәрежесі. Шәуетті 4-5 градус 

температурада қысқа уақыт сақтау. Шәуетті терең қатырып ұзақ уақыт сақтау. Зертхана 

жануарларының шәуетін сақтау тәсілдері№ 12 Зертханалық жұмыс

 . Жасанды ұрықтоқтату.Мазмұны.  Ұрықтоқтау. Ұрық тоқтатудың түрлері: In vivo (жануар ағзада)  және in vitro (ағзадан тыс 

қоректік орта толтырылған пробиркада) ұрықтоқтату. Экстракорпоралдық ұрық тоқтату тәсілдері. № 13 Зертханалық жұмыс

. Доноров мен реципиенттерді таңдау. Мазмұны. Донорды тұқымдық және биотехникалық көрсеткішері бойынша таңдау. Реципиенттерді 

таңдайтын негізгі көрсеткіштер. Донор мен реципиенттерді азықтандыру және бағып-қағу.№ 14 Зертханалық жұмыс

. Суперовуляция тудыру тәсілдері. Мазмұны. ББҚСС-ын  (СЖК) қолдану арқылы суперовуляция тудыру. КДҚГ (ФСГ) қолдану арқылы 

суперовуляция тудыру. Осы екі тәсілді салыстырып бағалау. № 15 Зертханалық жұмыс

. Күйіт пен овуляцияны сәйкестіру тәсілдері. Мазмұны. Донор мен реципиенттердің күйітін сәйкестірудің артықшылығы. Күйіт сәйкестіру 

тәсілдері: простагландинді инъекциялау тәсілі және қынап ішіне сидр немесе спираль қойып 

пайдалану тәсілі.  

№ 16 Зертханалық жұмыс

. Эмброиндар шығарып алу. Мазмұны. Зертханалық жануарлардың жатырынан эмбриондарды хирургиялық тәсілмен немесе 

өлтірілген соң  шығарып алу тәсілі. Ауылшаруашылық жануарларының ұрықтарын бейхирургиялық 

тәсілмен және хирургиялық тәсілмен алу. Донор сиырдың эмброиндарын трансцервикалдық тәсілмен 

шайып алу. № 17 Зертханалық жұмыс

. Эмбриондардың сапасын анықтау.  Мазмұны. Морфологиялық көрсеткіштері бойынша анықтау. Флуоресценттік бояларды қолдану 

арқылы бағалау.  Арнайы қондырғыда ннкубациялап өсіру арқылы бағалау тәсілі. № 18 Зертханалық жұмыс

. Эмбриондарды көшіру тәсілдері. Мазмұны. Эмбриондарды хирургиялық және бейхирургиялық тәсілдермен көшіру. Зертханалық 

жануарлардың ұрығын көшіру тәслдері. Сиырдың эмбрионын транцервикалдық тәсілмен 

трансплантациялау.   

№ 19 Зертханалық жұмыс

. Ооциттерді өсіру және ағзадан тыс ұрықтоқтату. Мазмұны. Ооциттерді жұмыртқалықтан шығарып жинау және бағалау тәсілдері. Ооциттерді 

термостатқа (инкубаторға) салып өсіру. Инкубаторда өсірілген ооциттердің  сапасын анықтау. 

Жетілген жұмыртқа жасушасына сперматозоидтарды енгізу тәсілдері.  

5 Тақырып. Жануарларды к

лондау (4 сағат)

№ 20 зертханалық жұмыс. Трансгенделген және клондалған  жануарлар.

Мазмұны. Клондалған, химерленген және трансгенделген жануарларды шығарып алуға 

байланысты барлық тәсілдерді үйрету. 7 Тақырып.  Гаметтер мен 

эмбриондарды криконсервациялау (8 сағат)

№ 21 Зертханалық жұмыс. Аталықтардың шәуетін криоконсервациялау.

Мазмұны. Ата малдардан алған шәуетті крио

консервациялау тәсілдері. Криоконсервацияға 

қажетті құрал жабдықтар мен ерітінділер. Шәуетті ұзақ және қысқа уақыт сақтау техникасы.

№ 22 Зертханалық жұмыс

.

 Ұрықтарды криоконсервациялау.

Мазмұны.  Криоконсервацияға қажетті құрал жабдықтар мен ерітінділер. Қысқа уақыт сақтау 

техникасы. Ұрықтарды терең мұздатып сақтау тәсілі: асықпай мұздату, тез мұздату. 10.3 Студентердің өздік  жұмыстарының мазмұны 

СӨЖ түрлеріЕсеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

коллоквиум

Жазбаша және 

ауызша


0,5 * 15 =7.5

2

Зертханалық сабақтарға дайындалу

коллоквиум

Жазбаша және 

ауызша


0,5 * 60 = 30

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген 

материалдарды оқып үйрену 

конспект

Конспект 

тексеру 

14,5


4

Бақылау шараларына 

дайындалу

Коллоквиум, 

тестлеу

МБ 1, 2


8

Барлығы

60

           10.4 Қорытынды  түрлердің өтпелі үлгерім кезіндегі баллдарды бөлу

Бақылау түріБаллдардың максимальды саны

Рейтинг 1

Рейтинг 2

Өтпелі бақылау, соның ішінде:

100

100


1

Сабаққа қатысу, дәріске дайындалу 

8

7

2Зертханалық сабақтарға қатысу және дайындалу

16

143

Зертханалық сабақты ресімдеу және қорғау

16

14

3Өздігінен материалды меңгеру

20

204

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

40

45

Межелік бақылау100

100


10.5 Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Жануарлар биотехнологиясы»

пәні   бойынша  5В070100  Битоехнология  мамандығы   бойынша   күндізгі   оқу   нысанындағы

студенттерге арналған күнтізбелік кестесі1 рейтинг (5 семестр)

Апталар 


1 сабақ

үшін


макс.

балл 


1 2

3

45

6

78

Барлығы

Максималды балл

15

15

3535

100


Дәрістерге 

қатысу және 

дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны 

 

ДҮТ1,2 

ДҮТ 3,4


ДҮТ

5,6


ДҮТ 7,8

8

Бақылау нысаны 

У

УУ

У

Макс.балл1

2

22

2

Зертханалық жұмыстарға 

қатысу және 

дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны

 

1зертхҮТ 

2 зертх


ҮТ

3 зертх


ҮТ

3 зертх


ҮТ

16

Бақылау нысаны 

Р

РР

Р

Макс.балл2

4

44

4

Зертханалық жұмыстарды 

ресімдеу және 

қорғау 

СӨЖ түрі/есеп берунысаны

 

 Е

 

Е 

Е

 Е

16

Бақылау нысаны 

 

1ЗҚ 

2 ЗҚ


 

3 ЗҚ


 

4 ЗҚ


Макс.балл

 24

4

4Материалды 

өздігінен 

меңгеру 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны

 

  

 

  

20

Бақылау нысаны 

 

  

 

 Макс.балл

 5

  5  

5

 5

 Пән 

тақырыптары 

бойынша білімді

бақылау 


СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

 

  

  ПТД  


ПТ

Д 

40Бақылау нысаны

 

  

 

  Т1 

 Т2


Макс.балл

 

  

 

  20 

 20


2 рейтинг (5 семестр)

Апталар 


1 сабақ

үшін


макс.

балл 


9 10 11 12 13 14

15

Бар-лығы

Максималды балл

15

4040

5

100Дәрістерге 

қатысу және 

дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны 

 

ДҮТ1,2 

ДҮТ 3,4


ДҮТ

5,6


ДҮТ 7,8

7

Бақылау нысаны 

У

УУ

У

Макс.балл1

2

22

1

Зертханалық жұмыстарға 

қатысу және 

дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны

 

1зертхҮТ 

2 зертх


ҮТ

3 зертх


ҮТ

3 зертх


ҮТ

14

Бақылау нысаны 

Р

РР

Р

Макс.балл2

4

44

2

Зертханалық жұмыстарды 

ресімдеу және 

қорғау 

СӨЖ түрі/есеп берунысаны

 

 14

Бақылау нысаны

 

 

Макс.балл 2

44

2

Материалды өздігінен 

меңгеру 


СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

 

  

 

 15

Бақылау нысаны

 

 

  

 

 Макс.балл

  5   5

 

5 

 

Пән тақырыптары 

бойынша білімді

бақылау 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны

 

   ПТД  

  ПТД


 

 

50Бақылау нысаны

 

   Т1

 

  Т2 

 

Макс.балл 

 

  25 

  25


 

 

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ  – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ– оқу үрдісіне қатысу; 1 зертхҮТ – №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін үй тапсырмасы;

Д  – рұқсат қағазы; Е – есеп;  1ЗҚ – №1 зертханалық жұмысты қорғау;  КЖБ 1– курстық

жұмыстың   №1   бөлімі;   Т   –   тексеру;     ӨОҮТ1   –   материалды   өздігінен   оқуға   №1   үй

тапсырмасы; К – коллоквиум; 1Т –№1 тест.

Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж.  «___»________№_____ хаттама.Кафедра меңгерушісі __________  Бурамбаева Н.Б.  20__ж. «___» ____________

10. 6 Қорытынды рейтингті есептеу әдістемесі

Оқу   жұмыс   жоспары   бойынша   қорытынды   бақылау   емтихан   болып

саналады.Университеттің ғылыми кеңесінің шешімі бойынша қорытынды бақылау түрлері

және өтпелі бақылаудың өлшем бірліктері берілген.Кесте 4  - Өтпелі бақылау мен қорытынды бақылау түрлерінің өлшем бірліктері

р/сҚортынды

 

бақылаутүрлері

Бақылау түрі

Өлшем

бірлік


1

Емтихан 


Емтихан 

0,4


Үлгерімнің өтпелі бақылауы 

0,6


       

11 Курс саясаты 

Дәріс және зертханалык сабақтарына міндетті түрде қатысу қажет. Сабақтың басында  

қатысқандарың белгіленеді, кешіккен үшін 0,5 ұпайдан айырыласыңдар. 

Сабаққа қатысқандарға қойылатын талаптар:

1. Сабаққа активті қатысу.

2. Аудиторияға сыртқы киіммен  кірмеу.

3. Дәріс барысында  басқа жұмыс пен айналыспау, ұялы телефонды өшіріп тастау. 

4. Белгісіз себептер мен қатыспаған ұшін – 0 ұпай. Егер науқас болсаңыз  немесе басқа да

себепкер   жағдайларда,   керекті   құжатыңыз   болса     жоспарланған   ұпайларыңыз

сақталады. 

5. Тапсырмалар   бақылау   шараларының   күнтізбелік   кестесі   бойынша     орындалады.

Тапсырмаларды кешігіп орындағанда, жинаған ұпайларыңыз кемітіледі. 

6. Емтиханға     тек   қана   барлық   тақырыптардан     берілген   тапсырмаларды   орындап

тапсырған студенттер жіберіледі.

          Соңғы қорытынды баға төмендегідей негіздер бойынша қойылады:

1. дәріс, лабораториялық, өздік жұмыстарға белсенді қатысып, жауап беру.

2. білімді межелік бақылау бойынша тексеру.

Білімді   бағалау   баллдық-рейтингті   жүйемен   жүргізіледі,   күнтізбелік   шаралар

бойынша   студент   өз   бағасын   өзі   шығарып   алады.   Өзіңе   керекті   балл   жинау   үшін

лабораториялық сабақтарға қатысу және әрбір лабораториялық жұмысты тапсыру қажет. 

Студент   міндетте   түрде   2   межелік   бақылаудан   өту   керек.   Егер   осы   айтылған

жағдайлар жасалмаса студент семестрдың соңында, емтиханға босатылмайды.12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Джамалова Г. А.  «Биотехнология животных» - «Маматай»,  Алматы - 2004

2.  Джамалова Г. «Практикум по биотехнологии животных» - «Маматай»,  Алматы - 2004 

3. Аятханулы М., Бексеитов Т.К. «Жануарлар ұрығын көшіріп отырғызу» -  «Кереку», 

Павлодар – 2010

Қосымша:

4.  Стамбеков С.Ж. «Генетика» - «Наука», Новосибирск – 2002

5. Аятханұлы М. «Мал акушерлігі және көбею биотехнологиясы»- Павлодар, «Политон» 

-2006


6. Ролдугина Н.П., Никитченко В. Е., Яглов В.В. «Практикум по цитологии, гистологии и 

эмбриологии» - «КолосС», Москва - 2004 Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 125.32 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет