Бағдарламасының мақсаты «Акушерия және гинекология, сонымен бірге балалар»жүктеу 0.63 Mb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі0.63 Mb.
#15933
түріБағдарламасы

1. Білім беру бағдарламасының мақсаты  

Білім  беру  бағдарламасының  мақсаты  «Акушерия  және  гинекология,  сонымен  бірге 

балалар»  мамандығы  бойынша  медициналық  көмек  кезінде  халықтың    мұқтаждығын 

қанағаттандыра  алатын  кәсіби  мамандарды  даярлау,  дәрігерлік  тәжірибе  және  ғылымда 

инновациялық  технологияларды  дамыту,  ақпараттық  және  коммуникациялық  технология 

жетістіктерін қолдану.  

 

2. Резидентураға тапсырушыларға мамандық бойынша талаптар:  

1.    «Жалпы  медицина»  мамандығы  бойынша  жоғары  базалық  медициналық  білімі, 

«Хирургия»,  «Акушерия  және  гинекология»  немесе  «Жалпы  тәжірибелік  дәрігер» 

мамандығы бойынша интернатура білімі болуы міндетті.  

2.  Ұлттық  тестілеу  орталығының  қорытындысы  бойынша  А1-ден  төмен  шет  тілін 

білу(ҚР азаматтары үшін).  Орыс./қазақ тілдерін білу (шетел азаматтары үшін). 

3. «Акушерия және гинекология, сонымен бірге балалар» мамандығы бойынша базалық 

білімнің болуы. 

 

«Акушерия және гинекология, сонымен бірге балалар» 6R111400 мамандығына түсу 

үшін преквизиттар : 

 

№/п 

Пәндер 


Алдыңғы білім деңгейі 

 «Жалпы 


медицина

» 

мамандығы 

бойынша 


базалық 

медицина


лық білім 

– 5 жыл; 

«Терапия

» 

мамандығы 

бойынша 


интернату

ра – 2 


жыл 

«Жалпы 


медицина

» 

мамандығы 

бойынша 


базалық 

медицина


лық білім 

– 5 жыл; 

«Педиатр

ия» 


мамандығ

ы 

бойынша интернату

ра – 2 


жыл 

«Жалпы 


медицина

» 

мамандығы 

бойынша 


базалық 

медицина


лық білім 

– 5 жыл; 

«Хирурги

я» 


мамандығ

ы 

бойынша интернату

ра – 2 


жыл 

Базовое 


медицинск

ое 


образовани

е по 


специальн

ости 


«Общая 

медицина» 

– 5 лет; 

Интернату

ра по 

специальности 

«Акушерст

во и 

гинекология» – 2 года 

«Жалпы 


медицина

» 

мамандығы 

бойынша 


базалық 

медицина


лық білім 

– 5 жыл; 

«Жалпы 

тәжірибелік 

дәрігер» 

мамандығ

ы 

бойынша интернату

ра – 2 


жыл 

«Емдеу ісі» 

мамандығы 

бойыншажо

ғары 

медициналық білім  – 6 

жыл; 


Интернатура 

– 1 жыл. 

«Педиатрия

» 

мамандығы бойыншажо

ғары 


медициналы

қ білім  – 6 

жыл; 

Интернатура – 1 жыл. 

Акушерия және 

гинеколог

ия 

Хирургия

лық 


аурулар Клиникал

ық 


анатомия 

және 


  

 

оперативт

і хирургия 

(АжәнеГ) 

Барлығы: 

8 

8 

0 

0 

0 

8 

8 

 

  

4. Білім беру траекториясының ұсынылған тізімі. 

 

 Дәрігер  -    клиницист  (бакалавриат  +  акушерия  және  гинекология/терапия/хирургия/жалпы тәжірибелі  дәрігер  бойынша  интернатура  +  резидентура:  акушерия  және  гинекология, 

сонымен бірге балалар)   

     

 

-акушер-гинеколог БМСК(КДБ)          - стационарда акушер-гинеколог   

       Ғылыми 

жұмысшы 

(бакалавриат 

акушерия және 

гинекология/терапия/педиатрия/жалпы  тәжірибелі  дәрігер  бойынша  интернатура  + 

резидентура:  акушерия  және  гинекология,  сонымен  бірге  балалар  +  докторантура: 

Медицина)             

 

 

                                          ҒЗИ                                   

                             Клиникалық  кафедраның  ассистенті  (бакалавриат  +  акушерия  және 

гинекология/терапия/педиатрия/жалпы  тәжірибелі  дәрігер  бойынша  интернатура  + 

резидентура:  акушерия  және  гинекология,  сонымен  бірге  балалар  +  докторантура: 

Медицина   

 

            Бакалавриат деңгейінде пән мұғалімі 

 

Акушерия  және  гинекология  бойынша  резидентураның  білім  беру  құрылымы  білім берудің  мазмұнын  анықтайтын,    арақатынасын,  өлшемін  және  есебін  бейнелейтін  әртүрлі 

оқу, ғылыми және клиникалық жұмыстың түрлерінен құрылады.  Барлық жұмыс түрлерінің 

еңбек  көлемінің  есебі  сағат/аптадағы  меңгерілген  материалдың  көлеміне  қарай  іске  асады. 

Сонымен  қатар  сағат/аптадағы  алдыңғы  білім  деңгейінде  меңгерілген  жинақтаушы  жүйе 

әрекет етеді.  

Акушерия және гинекология бойынша білім беру бағдарламасы оқытудың күндізгі түрі 

арқылы жүзеге асырылады.  

Акушерия  және  гинекология  бойынша  білім  беру  бағдарламасын  игеру  ұзақтығы  3 

жылды құрайды.  

Өткен  білім  беру  деңгейі  және  акушерия  мен  гинекология,  хирургиялық  бағдардағы, 

жалпы тәжірибелік дәрігер мамандығы бойынша жұмыс өтілі кезінде - 3 жыл.   

Өткен  білім  беру  деңгейі  және  акушерия  мен  гинекология  емес,  хирургиялық  емес 

бағдардағы мамандығы бойынша жұмыс өтілі кезінде – 4.  

Оқудың бірінші жылы типті оқу жоспарына сәйкес   «нөлдік жыл». 2,3,4 жылдар типті 

оқу жоспары бойынша.    

 

5. Жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша кәсіптік білім алу бағдарламасын ары қарай оқуға мүмкіндік.  

        Резидентура  түлектері  оқуды  бітірген  соң  ғылыми-педагогикалық  бағыттағы  2 

мамандық    «Медицина»,    «Қоғамдық  денсаулық  сақтау»  бойынша  PhD-  докторантураға 

түсуге  мүмкіндігі  бар.  PhD-докторантурада  оқу  сәйкес  ғылым  саласында  терең  біліммен 

философия  докторы  ғылыми  дәрежесін  алуға  мүмкіндік  ғана  емес,  ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын  жүргізуге  қосымша  гранттар  алу  мен  алдыңғы  қатардағы  шетел  жоғары  оқу 

орындарында біліктілікті жоғарылату мүмкіндігін алады.    

6. Кәсіптік істе орта және қызмет:  

«Акушерия  және  гинекология,  сонымен  бірге  балалар»  мамандығы  бойынша 

резидентура  түлектерінің  кәсіптік  істегі  ортасы:  БМСК,  АҮП,  КДБ  және  КДО, 

перзентханалар, Перианталды орталықтар, Медициналық ЖОО, ҒЗИ, акушерия, гинекология 

және перинаталогияның ғылыми орталықтары.  

«Акушерия  және  гинекология,  сонымен  бірге  балалар»  мамандығы  бойынша  резидентура 

түлектерінің кәсіптік істегі қызметі:  

-  халықпен  сөйлесуде,  әріптестермен  және  әлеуметті  қызметкерлермен  өзара  қатынаста 

медициналық этика қағидаларын сақтай отырып, сәйкес коммуникативті дағдыны көрсету;  

-  физикалық,  психологиялық,  әлеуметті  және  мәдени  факторларды  есепке  ала  отырып, 

халыққа білікті және тиімді медициналық көмек көрсетуге дайын болу; 

-  науқастың  мәселелерін  шешу  және  дәлелді  медицина  қағидалары  негізінде  шешім 

қабылдау; 

-  медицинаның  ғылыми  жетістіктерін  қолдана  алу,  өзіндік  кәсіби  істе  заманауи  емдік-

диагностикалық технологияларды енгізу;  

-  ұйымға  және  халыққа  медициналық  көмектің  жүзеге  асуына  менеджмент  қағидаларын 

қолдану; 

- топта дағды жұмыстарын және жетекшілік қасиетті меңгеру; 

-  басқаларды  оқытуға  икемді  болу  және  бүкіл  кәсіптік  істе  өзіндік  білім  мен  дағдыларды 

арттыра білу.  

 

7.  «Акушерия  және  гинекология,  сонымен  бірге  балалар»  мамандығы  бойынша 

түлектердің құзыреттілік үлгісі (Оқудың соңғы нәтижелері). 

 

Кесте 1.1- Жалпы құзыреттіліктер  

Жалпы құзыреттіліктер 

Мінездемесі 

Жету жолы 

Зерттеулер:  

Адекватты  зерттеу  сұрақтарын 

қалыптастыра алу, кәсіби әдебиетті 

критикалық 

бағалау, 

 

өзінің күнделікті  ісінде  халықаралық 

ақпарат 


 

базаларын 

тиімді 

пайдалану, зерттеу 

топтары 


жұмыстарына қатысу. 

Дәлеледі 

медицина, 

зерттеулердің 

ғылыми 

менеджменті. Оқу және даму:  

Өзіндік  оқи  алу  және  кәсіби 

топтардың басқа мүшелерін оқыту, 

пікір 


таластарғағ 

конференциялараға  және  үздіксіз 

кәсіби  дамудың  басқа  түрлеріне 

белсене араласу.. 

Қоғамдық  денсаулық  және 

денсаулық  сақтау,  денсаулық 

сақтауда 

статистикалық 

талдау 

 

  

 

  

 

  

 

Кесте 1.2-  Арнайы құзыреттіліктер №  Арнайы 

құзыреттілі

ктер 

Жету жолдары  Құзыреттілік 

мінездемесі 

Оқу 

әдістері Бағалау тәсілдері 

КК-


Науқасты 

курациялау

:  


Амбулаторлы-

поликлиникалық 

акушерия және 

гинекология, 

стационардағы 

акушерия, 

стационардағы 

гинекология, балалар 

гинекологиясы, 

репродуктивті 

медицина және 

бедеулік, 

онкогинекология, 

маммология    

Клиникалық 

диагнозды 

қою 

алу, 


емдеу 

жоспарын 

тағайындау  және 

медициналық 

көмектің  барлық 

деңгейінде 

дәлелді  тәжірибе 

негізінде 

оның 

тиімділігін бағалау.  

TBL, 


клиника

лық 


талдаула

р, 


консили

умдар, 


науқаст

ы 

курациялау, 

кезекшілі

к. 

мини-


клиникалық 

емтихан,   

портфолио 

КК-


2 

КОММУН


ИКАЦИЯ  

және 


КОЛЛАБО

РАЦИЯ:  


Амбулаторлы-

поликлиникалық 

акушерия 

және 


гинекология, 

стационардағы 

акушерия, 

стационардағы 

гинекология,  балалар 

гинекологиясы, 

репродуктивті 

медицина 

және 

бедеулік. Науқас 

үшін 


нәтижелері  үздік 

жетістікке  жету 

мақсатында 

науқаспен,  оның 

айналасындағыла

рмен,  денсаулық 

сақтау 

мамандарымен тиімді 

қарым-


қатынас  орната 

алу.  


TBL, 

клиника


лық 

талдаула


р, 

консили


умдар, 

науқаст


ы 

курация


лау, 

кезекшілі

к 

мини-клиникалық емтихан,   портфолио 

КК-


3 

Қауіпсіздік 

және сапа 

Амбулаторлы-

поликлиникалық 

акушерия 

және 

гинекология, стационардағы 

акушерия, 

стационардағы 

гинекология,  балалар 

гинекологиясы, 

репродуктивті 

медицина 

және 


бедеулік, 

онкогинекология, 

маммология    

Медициналық 

көмектің  жоғары 

деңгейлі 

қауіпсіздігі  мен  

сапасын 


қамтамасыз  ету 

үшін  қауіптілікті 

бағалау  мен  ең 

тиімді  тәсілдерді 

қолдана алу. 

Оқу 


клиника

лық 


орталығ

ында, 


симуляц

ияда 


Simone, 

LapSim 


тренаже

рында 


жұмыс; 

Науқаст


ы 

курация


Портфолио.  Мини-клиникалық 

емтихан 


ОСКЭ. 

 


8. Резидентураға дайындықты реттейтін, негізгі ҚНА(сыртқы және ішкі) 

№р/б 


УМКС компонентінің аты 

Түп нұсқа қайда сақталады 

Резидентураның мамандық 

бойынша 


қалыптасуының мемлекеттік стандарты . 

Оқулық-әдістемелік орталық 

Компоненттің  міндетті  дисциплиналары  бойынша типтік оқу бағдарламасы . 

Оқулық-әдістемелік орталық 

Мамандықтың жұмыстық оқулық жоспары. Оқу бөлімі 

Компонентің  таңдау  дисциплиналары  бойынша жұмыстық оқулық бағдарламалар. 

Кафедралар  

Компоненттің  міндетті  дисциплиналары  бойынша типтік  оқу  бағдарламасына  өзгерістер  мен 

қосымшалар. 

Оқулық-әдістемелік орталық 

Силлабустар Кафедаралар  

Бақылаулы-өлшегіштік құралдар Кафедралар  

Білім  алушылардың  қорытынды  мемлекеттік аттестациясы бойынша әдістемелік нұсқаулары. 

Оқулық-әдістемелік орталық 

лау(зерт

теулерді


ң барлық 

түрлерін 

және 

емдерін 


қолдану, 

операци


яларға 

және 


босанула

рға 


қатысу),  

Кезекшіл


і. 

КК-


4 

ҚОҒАМД


ЫҚ 

ДЕНСАУЛ


ЫҚ 

САҚТАУ:  

Қоғамдық  денсаулық 

және 


денсаулық 

сақтау. 


Амбулаторлы-

поликлиникалық 

акушерия 

және 


гинекология, 

стационарлағы 

акушерия, 

стационардағы 

гинекология, 

Репродуктивті 

медицина 

және 


бедеулік, 

онкогинекология, 

маммология,  

Өзінің 


мамандығы 

бойынша 


ҚР 

денсаулық сақтау 

жүйесінің 

құқықтық  және 

қйымдастырушы

лдық 


шегінде 

әрекет 


жасау, 

төтенше 


жағдайларда 

негізгі 


көмекті 

көрсете  алу,  , 

ұлттың 

денсаулығын нығайту 

саясатында 

кәсібиаралық  топ 

құрамында 

жұмыс жасау. 

Клиника


лық 

талдаула


р, 

консили


умдар, 

науқаст


ы 

курация


лау, 

кезекшілі

к. 

мини-клиникалық емтихан  360 градуста бағалау  

Мамандық бойынша білім беру стратегиясы  

Оқулық-әдістемелік орталық 

 

9.Оқу бағдарламасының  жүзеге асуына жауапкершілік.  

Оқу  бағдарламаларының  мақсатын  анықтауға  жауаптылар  мамандық  не  дайындау 

бағыты  бойынша  білім  беру  бағдарламаларының  комитеттері  (ББК).  «ДКжәнеҚБ»  ББК 

Семей қ. ММУ коллегиальды органы болып табылады, «Акушерия және гинекология, соның 

ішінде  балалар»  мамандығы  бойынша,  «Оқу  бағдарламалары  комитеті  туралы  ережеде» 

регламентирленген  оқу  бағдарламалары  шегінде,  түлектерді  дайындауда  компетентті 

тәсілдемені қамтамасыз ету арқылы, оқу процессінің координациясын жүзеге асырады.  

«ДКжәнеҚБ» ББК құрамына шығарушы кафедралардың профессорлы-оқытушылық құрамы 

кіреді;  «Акушерия  және  гинекология,  соның  ішінде  балалар»  мамандығы  бойынша  бірінші 

курстан  бастап  бітіруші  курсқа  дейін  оқу  бағдарламаларын  жүзеге  асыруды  қамтамасыз 

ететін  кафедара  меңгерушілері,  профессорлар,  доценттер,  оқытушылар,  кафедра 

ассистенттері,  деканат  өкілдері,  эдвайзерлер,  тәжірибелік  денсаулық  сақтаудың  жүргізуші 

мамандары, жұмысберушілер, білім алушылар контингентінің өкілдері; бөлім меңгерушілері 

мен бас дәрігерлер, БМСК мекемелерінің бас дәрігерлері. 

ОБК қызметі келесі негізгі бағыттарда жүзеге асырылады:  

жоғарғы  профессиональды,  вуздан  кейінгі  және  қосымша  білім  беру,  сонымен  қатар 

сәйкес 


мамандық/дайындау 

бағыты 


бойынша 

дисциплиналардың 

типтік 

оқу 


бағдарламаларының Мемлекеттік стандарттарын әзірлеуге қатысу; 

білім алушылардың оқу траекторияларын қалыптастыру; 

дисциплинааралық  байланыстардың  анализы,  сәйкес  мамандық/дайындау  бағыты/ 

бойынша  оқу  бағдарламаларының  шегінде  бірізділік  пен  профилділікті,  икемділікті, 

бүтінділікті қамтамасыз ету; 

дисциплинаның  оқу-әдістемелік  комплексі  мен  мамандықтың  оқу-әдістемелік 

комплексінің оқу процессінің әдістемелік қамтамасыз етілуіне қатысу ; 

білім  алушылардың  сәйкес  мамандық/дайындау  бағыты/  бойынша  мемлекеттік 

қорытынды  аттестацияның  материалдарын  нақтылау  мен  қарау,  келесі  Оқу-әдістемелік 

кеңесте ұсыну; 

білім  алушылардың  сәйкес  мамандық/дайындау  бағыты/  бойынша  дағдылары  мен 

білімін бағалау әдістерін енгізу және қарау, анализ; 

оқу сапасы кепілдігі мен жақсарту мақсатында оқу бағдарламаларын жан-жақты бағалау 

және жүйелі талдау. 

мамандарды  дайындайтын  оқу  бағдарламаларының  жүзеге  асуының  негізгі  бөлімі 

кафедра  меңгерушісі  Танышева  Г.А.  басқаруымен  акушерия  және  гинекология  бойынша 

интернатура  кафедрасы  болып  табылады.  «Акушерия  және  гинекология,  соның  ішінде 

балалар» мамандығы бойынша оқу бағдарламасын жүзеге асыру кафедра қызметінің негізгі 

түрі болып табылады. 

 

10. Резиденттің оқу жүктемесі.  

Негізгі, 

аралас 


бейінді 

және 


бейінді 

дисциплиналардың қатынасы  

360:1170:3870:(сағат) 

6,7:21,7:71,6 (%) 

Міндетті 

және 


таңдау 

компоненттерінің 

қатынасы 

5400:378(міндетті сағаттар) 

 

94,5:5,5 (%) БОӨЖ  және  РӨЖ,  аудиторлық  сабақтардың 

қатынасы 

2:1, резиденттің өздік жұмысы белгілі 

дисциплинаны оқуға бөлінген академиялық 

сағаттың жалпы санының 1/3 алады, және 

сабақтан тыс уақытта жүзеге асырылады. 

Кәсіптік тәжірибе бойынша сағаттар саны  

15 сағ аптасына 

Резиденттің 

оқу 


жүктемесінің 

еңбек 


45 сағ аптасына 

сыйымдылығы 

 

 «Акушерия және гинекология, соның ішінде балалар» мамандығы бойынша оқу процессінің аяқталғанының негізгі критериі резиденттің кем дегенде теориялық оқудың 4608 

академиялық сағатын, кәсіби тәжірибенің 2304 академиялық сағатын  меңгеру болып 

табылады. Бұл кезде резидент міндетті компонент бойынша кем дегенде 5400 академиялық 

сағат және таңдау компоненті бойынша 378 академиялық сағат меңгеру қажет.  

 

11. Оқу ресурстары  (қысқа сипаттама). 

Резиденттер  бейінді  дисциплиналарды  Семей  қ.  Перинатальды  орталық,  ГКРД  және 

Босану үйі №3, Медициналық мекеме  «Жамиля», КГКП  «ҚА№2»,  КГКП АТЕ №1, КГКП 

ЦПМСП  №12,  «Бүйрек  орталығы»  мекемесі,  КГКП  «Тері-венерологиялық  диспансер», 

«Аймақтық онкологиялық диспансердің» маммалогия және гинекология бөлімі базаларында 

клиникалық  келісімдерге  сәйкес  өтеді.  Резиденттер  Өскемен  қаласында  бейінді 

дисциплиналар  бойынша  оқуды  «Ана  мен  бала  орталығында»,  1-Қалалық  аурухананың 

гинекологиялық  бөлімінде,  облыстық  аурухананың  гинекологиялық  бөлімінде  өтеді.  Семей 

қаласында  Перинатальды  орталық  резиденттерді  акушерияда  дайындайтын  негізгі  жұмыс 

орны  болып  тұр,  онда  резиденттер  белгілі  бір  бөлімге  бекітіледі,  себебі  бұл    жүктілер  мен 

босанушыларға    медициналық  көмек  көрсететін  үшінші  деңгей.  Бейінді  дисциплина 

бойынша  резиденттер  гинекологияда  негізінде  Медициналық  мекеме  «Жамиляда»  жұмыс 

жасайды, онда да бөлімдербойынша орналастырылады, науқастар мен палаталарға бекітіледі. 

Стационнардың  клиникалық  қызметінің  барлық  түріне  қатысады.  Өскемен  қ.  АмБО 

аймақтандыру  бойынша  жүктілер  мен  босанушыларға    медициналық  көмек  көрсететін 

үшінші  деңгей  боып  табылады,  сәйкесінше  резиденттер  осы  клиникалық  базада  бейінді 

дисциплинаны  өту  кезеңінде  жұмыс  жасайды.  Резиденттер  гинекологияны  өту  уақытында 

ОКБ    мен  1-Қалалық  аурухананың  гинекологиялық  бөлімдерінде    жұмыс  жасайды. 

Резиденттер  кестеге  сәйкес  топпен  жұмыс  дағдысына  бөлімдердегі  күнделікті  жұмыс 

барысында  ,  консилиумдерге  қатысқанда,  кафедра  доценттерімен,  кафедра    мең.  бірге 

қарауда,  сонымен қатар бөлім меңгерушілерімен жалпы бірге қарауда, бөлім дәрігерлерінің 

басшылығымен науқастарды күнделікті консультацялауда үйренеді. 

ЖОО  әр  мамандық  бойынша  резиденттерді  оқытатын  клиникалық  базалар  тізімі 

анықталған.  «Акушерия  және  гинекология,  соның  ішінде  балалар»  мамандығы  бойынша  

оқыту кестеде көрсетілген базаларда жүргізіледі. 

 

Кесте –Клиникалық базалар тізімі № 

п\п 


База   

Кафедралар 

№ және 

күні, 


келісімнің 

әрекет ету 

кезеңі 

Оқу бөлмелерінің болуы 

Лекциялық 

аудиторияның 

болуы 


Төсек қоры 

саны  аумағы 

Өткен 

жылы 


Оқу 

жылында 


Перинатальды 

орталық 

2014-2016  3 

 80 80 

ГО «Жамиля» 2014-2016  3 

 60 

60 


ГКРД Семей қ. 

2014-2016  1 

 70 

70 


Босану үйі №3 

Семей қ. 

2014-2016  1 

 

 

60 60 

АмБО Өскемен қ. 2014-2016   

 

 211 

211 


ОКБ , 


гинекологиялық 

бөлім Өскемен қ. 

2014-2016   

 

 40 

48 


1-Қалалық аурухана , 

гинекологиялық 

бөлім Өскемен қ. 

2014-2016   

 

 60 

60 


ПСТ №2  Өскемен қ.  

 

 

  

 

  

Семей  қ.  ММУ  теңдікте  бола,  әкімшілік  және  оқу-лабароторлық  корпустары, 

клиникалық базалары, лабораториялар, қосалқы ғимараттар, жатаханалар кафедралармен оқу 

қызметін іске асыруда қолданылады.  

 

Кесте – Оқу залдары мен отырғызылатын орын саны    

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

о/з 


о/о 

о/з 


о/о 

о/з 


о/о 

о/з 


о/о 

Топпен 


талқылау 

кабинеті 

 

 

 72 

 

72  

72 


Студенттік оқу залы   

142   


145   

148 


                                        

148 


Электронды сынып  - 16 

16 47 


 

 

  

 

  

 

  

Резидентурада  оқыту  жүргізілетін  орындардың  мониторингі  ДКжәнеҚБ  деканатымен, 

оқу  бөлімімен,  ББК  жүргізіледі,  ол  қатысу  актілерімен  дәлелденеді.  Резиденттер  топпен 

әріптестерімен  және  денсаулық  сақтаудың  басқа  мамандарымен  жұмыс  дағдыларын 

үйренуге  мүмкіндік  алады.  Резиденттер  бейінді  стационарларда  тәжірибе  алады.  Семей  қ. 

негізгі база Перинатальды орталық, ол медициналық көмек көрсетудің үшінші деңгейі болып 

табылады.  Стационарда  негізгі  бөлімдер  бар:  босану  бөлімі,  жүктілер  патологиясы  бөлімі, 

реанимация  мен  қарқынды  ем  бөлімі  жүктілер  мен  босанушыларға  бөлек,  сонымен  қатыр 

нәрестелер,  босанудан  кейінгі  бөлім,  нәрестелер  патологиясы  бөлімі.  Бұдан  басқа 

консультативті-диагностикалық  бөлім,  медико-генетикалық  консультациялау  бөлімі, 

функциональды  диагностика  бөлімі  бар  (УДЗ,  допплерометрия,  КТГ,  кольпоскопия  және 

т.б.). Өскемен қ. АмБО сәйкес бөлімдер бар, резиденттерге клиникалық қызметтердің барлық 

түрі  қолжетімді.  Гинекологиялық  базада  резиденттер  консервативті  және  оперативті 

гинекология  бөлімдерінде,  реанимация  және  қарқынды  ем  бөлімінде,  жатыр  мойыны патологиясы кабинетінде жұмыс істейді, гистероскопиялық зерттеулер жүргізуге қатысады, 

сонымен қатар эндовидеохирургиялық операцияларда ассистент болады. 

Амбулаторлы-поликлиникалық  акушерство  мен  гинекология  дисциплинасын  өту 

уақытында  резиденттер  АТЕ,  ОДА,  Перинатальды  орталықтың  КДО  және  АмБО  жұмыс 

істейді,  онда  емдеу  мен  диагностиканың  барлық  тәжирибелерін,  сонмен  қоса  жүктілер  мен 

фертильді жастағы әйелдердің диспансеризациясын меңгереді. 

  Интернетке  шығу  локальды  сеть  арқылы  жүзеге  асады  (АҚ  «КазахТелекомның» 

жоғары жылдамдықты DSL-канала арқылы ұйымдастырылған). Университет сайтына сәйкес 

қосымшадан, кітапхананың электронды каталогынан, кітапханалық фондтан шығуға болады. 

Сайт  мазмұны  ретті  жаңарады,  жаңа  құжаттармен,  қызметкерлер    туралы  мәліметтермен 

толтырылады.    Сайттың  ағымдағы  нұсқасы  3  тілде  берілген:  казақша,  орыс  және  ағылшын 

тілінде, оқу-әдістемелік құжаттар орыс, қазақ тілінде. Университет сайты университет және 

оның  қызмет  түрлері  туралы    жалпы  ақпаратты  жинақтайды,  сонымен  қоса    университет 

сайтында  оқу-клиникалық  (жаттықтырушы)  орталық  туралы  ақпарат  та  бар.    Клиниканың 

барлық бөлімдері интернетке шығу көзі бар компьютерлермен жабдықталған. Резиденттерді 

бағдарламалар  мен  мәліметтер  базасын  қолдануды  оқыту  «Денсаулық  сақтаудағы 

статистикалық  анализ»  және  «Дәлелді  медицина»  дисциплиналарында  жүргізіледі. 

Кітапханалық  қор  ақпараттық  ресурстардың  құрамдық  бөлігі  болып  табылады  және 

мамандық бойынша оқу әдебиеттерін, оқу-әдістемелік әдебиетті, ғылыми әдебиетті, сондай-

ақ заңдық және құқықтық-нормативтік актілерді қамтиды.  12. Бағдарламаның жүзеге асуына қажет  ОПҚ компетенциялары.  

«Акушерия және гинекология, соның ішінде балалар» мамандығы бойынша дайындау 

оқу  бағдарламаларының  жүзеге  асуы  оқытатын  дисциплина  бейініне,  айналысатын 

ғылымына,  ғылыми-әдістемелік  және/немесе  денсаулық  сақтау  саласындағы  тәжірибелік 

қызметіне сәйкес базалық білімі бар ғылыми-педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етіледі. 

Академиялық  қызметкерде  бакалавр,  магистр  немесе  доктордың  ғылыми  дәрежесі 

және/немесе  ғылым  кандидаты  академиялық  дәрежесі  болуға  міндетті.  Клиникалық 

кафедраларға  тәжірибелік  денсаулық  сақтаудың  жоғары  квалифицирленген  немесе  жоғары 

дәрігерлік квалификациялық категориялары бар мамандар тартылуы қажет.  

ОБ сәтті жүзеге асуы үшін Семей қ. ММУ оқытушысы келесі компетенцияларды игеруі 

қажет: 

- медициналық  жоо тиімді  оқыту  (оқытудың әдістері мен технологиясы; интерактивті 

оқытудың технологиясы; тұлғалық-бағытталған оқыту  (студент-орталықтанған оқыту); -  медициналық  жоо  оқыту  мен  экспертиза  (студенттерді  бағалау;  кері  байланыс; 

студенттердің  клиникалық  дағдыларын  бағалау;  оқытуды  бағалау;  бағалау  құралдарының 

валидациясы;   тәуелсіз баға; оқу жетістіктерінің сыртқы бағасы); 

-  зерттеу  менеджменті  (жаңа  статистикалық  әдістер  мен  технологияларды  қолданумен 

ғылыми  зерттеулерді  жүргізу  мен  ұйымдастыру  принциптері;  медициналық  білім  беруде 

зерттеу). 

-  оқу  бағдарламаларын  дайндау  (компетенцияларға  негізделген  ОБ  проекциялаудың 

жалпы  принциптері,  модульды  ОБ  қалыптастыру;  ОБ  әдістемелік  қосарлануын  қамтамасыз 

ету: дисциплинаның оқу-әдістемелік кешені; ОБ бағалауын жүргізу); 

-  коммуникативті  (топта  жұмыс  істеу  дағдылары,  көшбасшылық  негізі,  ұстаздық, 

уақытты  жоспарлау,  ұжымдағы  тұлғааралық  қатынастар,    жанжалдарды  басқару; 

студенттердің коммуникативті дағдыларын бағалау әдістері); 

ақпараттық-коммуникативті ( ақпаратты беру, өңдеу, іздеу дағдылары; медициналық 

білім  беруде  ИКТ  мүмкіндіктері;    электронды  оқыту  ресурстары,  оқу  процесінде  цифрлық 

оқуыту ресурстарын енгізу әдістері; дистанционды оқыту технологияларын қолдану);  

 


-  тілдік  (мемлекеттік тілді, орыс тілін және ағылшын тілдерін меңгеру); 

- корпоративтік (Университет Мақсаты мен Миссиясын, Көруін орындай алу, нәтижеге 

бағдарлана  отырып/  жетістік  мотивациясы,  Университеттің  жағымды  имиджін, 

ұйымдастырушылық дағдыларды, жауапкершілік және т.б қалыптастыру); 

-профессионалды (тоқтаусыз даму және өзін өзі жетілдіру ); 

Барлық  аталған  құзіреттілік  оқытушылардың  жеке  жоспарында  жазылған.  РЖЖ 

«Надежда».  РЖЖ  орындау,  әр  оқу  жылының  соңында  ПОҚ  профессорлық  оқытушылық 

құрам құзіреттілігі көрсетіледі.    

 

13. Білім беру бағдарламасының іске асу мониторингі . 

Білім  беру  мониторингінің  нәтижелері  акушерия  және  гинекология  бойынша 

интернатура кафедрасында, ДКжәнеҚББ деканатында және БББК, ОӘК ММУ Семей қаласы, 

университеттің және факультеттің білім беру комитетінде іске асырылады.   

 ОПР іске асу мониторингі оқу үрдісін жоспарлау кезеңінде іске асады :  

-    «Акушерия  және    гинекология,  соның  ішінде    балалар»  мамандығы  бойынша  жұмыс 

істеу жоспарын құрастыру; 

-  резидеттердің оқу сабақтарының кестесін құрастыру ; 

-   ВКК ішінде және университет ішіндегі бақылауы ашық сабақтар мен дәрістерді, және 

басқа да ПОҚ қызметінің білім алушылардың оқыту жөніндегі бағалау әдістері.      

- резиденттердің жетістігі және қатысу бақылауы 

- әрбір цикл соңында резидеттердің аттестациясы;    

-  қорытынды      аттестация,  мемелекеттік    аттестация  және  ҚРДСМ  соңғы  нәтиже  үшін 

сыртқы баға беруі.    

  ОП  БББК  «ДКжәнеҚББ»  іске  асу  мониторингі,  жұмыс  істеу  топтарының      УМКД 

бойынша  қадағалау;  РӨЖ  өткізу;  жұмыс  бағдарламасымен  қоса  сабақ  жоспарының 

сәйкестігі; жалпы және арнайы мамандық бойынша құзіреттілік, иновациялық енгізулер;  оқу 

және  клиникалық  үрдістерді  дәлелді  медицина  негіздерінде  енгізу;  медициналық  заттарды 

қолдану анализі; практикалық дағдыларды қамтуда муляж және маникендермен қамтамасыз 

ету;  резиденттердің  кафедраға  портфолиосын  дайындауы.  Жұмыс  істеу  топтарының 

нәтижелері  Мемлекеттік  медицина  университетінің  ПОҚ  «ДКжәнеҚББ»  отырыстарында 

талқыланады,  оқу  бағдарламасының  сапасынын  өздерту    керек  болған  жағдайларда 

өзгертулермен 

жаңартулар 

енгізіледі.


Қосымша №1      1,2 оқу жылы «Акушерия және   гинекология, соның ішінде балалар» 

 

№ п/п  Кілтті 

құзі

рет

тілі

к   

 

 Құзіреттілік  

Құзірет

тіліктер 

ДМ  ҚД

С 

ДСС

А  

ҒЗМ  АГАП

-1 

АС-1 ГС- 

1 

АГАП

-2 

АС-2 ГС-2 БГ  АС-3 РМжә

неБ 

ОГ  Мам

м 

ВД  В

е

н 10 


11 

12 


13 

14 


15 

16 


1

1. 

КК-1   

  

    

 

 Акушерлік гинекологиялық патологияға күдік болған 

жағдайда біріншілік қарау 

және анамнез жинай алуға 

қабілетті.  

Науқасты 

курацияла

у  НК 

 

  

 

 

 2.

  Акушерлік гинекологиялық 

патолгияға күдік болған 

жағдайда науқасқа 

диагностикалық зерттеулерді 

тағайындай алуға қабілетті. 

 

 

  

+  + 

3.

  

Акушерлік гинекологиялық 

патолгияға күдік болған 

жағдайда науқастың 

диагностикалық зерттеулер  

нәтижесін дұрыс талқылай 

 

 

  

+  + 

алуға қабілетті .    

4.

  

 Репродуктивті жүйенің 

патологиясында МКБ10 

бойынша дұрыс диагноз қоя 

білуге қабілетті.     

 

  

 

 5.

 

 Науқастарды емдеу және 

емдеу жоспарын құрастыра 

алуға қабілетті . 

 

  

 

 6.

 

 Гинекологиялық науқастарда 

репродуктивті жүйенің 

жеткіліксіздігі кезінде 

функционалды жетіспеушілік 

деңгейін бағалай алуға 

қабілетті. 

 

 

  

 

    

 +   

7.

  

Акушерлік гинекологиялық 

патологиясы бар науқастарда 

амбулаторлы емді жүргізе 

алуға қабілетті. 

 

  

  

  

  

  

 8.

 

 Акушерлік гинекологиялық 

патологиясы бар науқастарды 

диспансеризациялау алуға 

қабілетті.   

  

  

  

 

  

 


9.

 

 Акушерлік гинекологиялық 

патологиясы бар науқастарда 

госпитализациялауға 

көрсеткіштерді анықтай алуға 

қабілетті . 

 

  

   

 

 10.

 

 Акушерлік гинекологиялық 

патологиясы бар науқастарда 

жоспарлы 

госпитализациялауға 

құжаттарды толтыра алуға 

қабілетті. 

 

 

   

 

  

 

11. 

 

Физиологиялық жүктілік және патологиясы бар 

жүктілерді амбулаторлы 

поликлиникалық деңгейде 

динамикалық бақылай алуға 

қабілетті.   

 

  

  

 

  

 

  

 

  

+   


12.

 

 Уақытша және тұрақты 

еңбекке жарамсыздық кезінде 

медициналық 

документацияны толтыра 

білу. 

 

  

    

  

 

 13.

 

 Науқасты медико социалды 

коммисияға жіберу және 

документацияны толтыра 

алуға қабілетті.   

 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

14. 

 

Медико социалды экспертті комиссияға медициналық 

қорытындыны бере алуға 

қабілетті. 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

+   


15.

 

 Гинекологиялық сырқаты бар 

жүкті әйелдерге күндізгі 

стационарға жоспарлы түрде 

госпитализациялау және 

көрсеткіштерін анықтай алуға 

қабілетті.   

 

 

  

  

  

  

 

  

 

16. 

 

Гинекологиялық сырқаты бар жүкті әйелдерге тәуліктік 

стационарға жоспарлы түрде 

госпитализациялау және 

көрсеткіштерін анықтай алуға 

қабілетті. 

 

  

  

  

 

 17.

 

 Науқасқа экстренді 

квалифицирленген 

медициналық көмек көрсете 

 

  

  

  

 

 алуға қабілетті.  

18.


 

 

Стационардың профильді бөлімдеріне экстренді 

госпитализациялауға 

көрсеткіштерді анықтай алуға 

қабілетті.  

 

 

  

  

 

  

 

19. 

 

Акушерлік гинекологиялық стационарда реанимация 

және интенсивті терапияға 

күдік туған науқастарды 

анықтай алуға қабілетті.      

 

 

  

    

 

  

 

20. 

 

Оперативті емдеуге көрсеткішті және жоспарлы 

госпитализацияны іске 

асыруға қабілетті.   

 

  

   

 

 21.

 

 Қыз баланың, бойжеткеннің 

және әйелдің  физикалық 

және жыныстық жетілуін 

зерттеуге қабілетті. 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

22. 

 

Репратуктивті жастағы әйелге қынаптық зерттеу және 

арнайы зерттеулер жүргізе 

 

 

  

   

   

 


алуға қабілетті. 

23.


 

 

Акушерия және гинекологиядағы ультра 

дыбыстық зерттеу жүргізе 

алуға қабілетті   (бала 

жасындағы ерекшеліктер); 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 +   

24.


 

 

 Кольпоскопия жүргізе алуға қабілетті; 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

 25.

 

 Жатыр қуысын 

диагностикалық қыруын 

жургізе  алуға қабілетті; 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 26.

 

 Ісіктермен лимфа 

түйіндерінің цитологиялық 

диагностика мақсатында 

пункциясын жүргізе алуға 

қабілетті; 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 27.

 

 Жатыр қуысының 

зондылауын жүргізу, ЖІЗ 

енгізу және шыгара алуға 

ұабілетті ; 

 

 

  

   

  

 

  

 

28. 

 

 Нәрестенің жамбаспен келуінде классикалық қолмен 

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 көмек көрсете алуға қабілетті.     

29.


 

 

Жатыр атониясы кезінде бимануалды компрессиясы 

мен жатыр массажын жасай 

алуға қабілетті; 

 

  

 

  

  

  

  

 

 30.

 

 Жатыр мойны, қынап және 

шатаралықты тігіс салуға, 

қабілетті; 

 

  

 

  

  

  

  

 

 31.

 

 Бала жолдасын  қолмен 

ажырата алуға қабілетті; 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

32. 

 

Жатыр қуысын қолмен қарай алуға қабілетті; 

 

  

 

  

  

  

  

 

 33.

 

  Артқы күмбез арқылы құрсақ 

қуысына пункция жасай алуға 

қабілетті; 

 

  

 

  

  

   

 

 34.

 

  Амниотомияны жүргізе алуға 

қабілетті ; 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

35. 

 

Көздемелі биопсияны жасай алуға қабілетті; 

 

  

 

  

  

  

  

 

 36.

 

 Қынаптан бөгде затты жоюға 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

 қабілетті,  

37.


 

 

Жатыр мойны полипін жоюға қабілетті; 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 38.

 

 Гистеросальпингографияны 

жасай алуға қабілетті; 

 

 

  

 

  

 

  

  

 +   

 

39  

Кіші жыныс еріндерінің 

синехияларын тілуге және 

ажыратуға қабілетті; 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

 40 

Жатыр мен жатыр 

қосалқыларына операциялар 

кезінде ассистенция жасауға 

қабілетті  

 

  

     

 

 41 

Гистерэктомия кезінде 

ассистенция жасауға 

қабілетті;  

 

 

  

  

  

 

  

  

 

42 Ректоабдоминальды зерттеу, 

Қыздар мен жасөспірімдердің 

репродуктивті жүйесінің 

жағдайын зерттеу үшін 

арнайы әдісттер жүргізуге 

қабілетті.  

 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 


43 

КК-2  Науқасты немесе оның заңды 

өкілін акушерия және 

гинекологиядаальтернативт 

дамуы мүмкін патологиялық 

жағдайлар туралы кеңес еруге 

қабілетті.  

Коммуник


ация және  

коллабора

ция 

 

  

 

  

  

 

 44 

Науқасты және оның заңды 

өкілін алдын алу, зерттеу 

және емдеу тәсілдері мен 

әдістерін таңдау мүмкінді 

туралы мәлімет беруге 

қабілетті  

 

  

   

 

 45 

Инвазивті және ауыр емдік 

диагностикалық ем шара 

жасауға ақпараттандырылған 

келісім алуға қабілетті.  

 

  

 

+   


46    КК-3 

  

 Акушерия және 

гинекологияда асқынуларды 

уақытылы анықтауға 

қабілетті.  

Қауіпсізді

к және 


сапа 

 

  

 

 

 

 

+   47 

 Қызығушылығы бар жаққа 

ауыр, диагностикасы белгісіз 

науқастар, репродуктивті 

 

 

  

+   

жүйенің сирек кездесетін 

патологиялық жағдайлар 

туралы уақытылы ақпарат 

беруге қабілетті.  

48 

Операциядан кейінгі кезеңдегі қауіптер мен  дамуы 

мүмкін асқынуларды 

анықтауға және науқасты 

немесе оның заңды өкілін сол 

туралы ақпараттандыруға 

қабілетті. 

 

 

  

   

 

49  

Инфекциялық ауруларды 

уақыттылы анықтап, 

профилді маманға немесе 

денсаулық сақтау аймағының 

жауапты ұйымына  ақпарат 

беруге  қабілетті. (шұғыл 

хабарлау, кеш 

госпитализациялау). 

 

  

 

  

  

 

 50 

КК-4 


  

АИВ жұқтырған, ПИН, 

ЛЖВИЧ, АИТВ ауыратын 

науқастарға қатысты 

ОЗ-4 

 

  

 

  

  

 

  

 

зомбылықтың, 

дискриминацияның алдын 

алуға, стигма 

қалыптастыруға, оның ішінде 

МЛС қатерді төмендету 

бағдарламаларында, сонымен 

қатар  ОЗТ, АРВ терапия 

қызметтерін көрсетуге 

қабілетті.   

51   

Дәрігерлік этика мен науқас құқықтары талаптарына сай 

СМИ және интернет 

ресурстарға ақпарат беруге 

қабілетті.   

 

  

 

 

 52   

Госпитализациялау Портал 

бюросын толтыруға қабілетті   

 

  

  

  

   

 

  

53   


12.  Гинекологиялық 

науқастарды және жүктілерді 

амбулаторлы қабылдау 

бойынша жылдық  есеп 

құруға қабілетті.  

 

  

  

  

  

  

 

  

54   


13. Акушерлік және 

гинекологиялық аурулармен 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 сырқаттанған науқастардың 

дәрілік заттарға жылдық 

қажетілік көлемін  құрау 

дағдысы  

55 

 Науқастарды немесе оның заңды өкілдерін «Акушерия 

және гинекология (балалар 

гинекологиясы) мамандығы 

шекарасында ұтымды  

диагностика  және ем үшін 

қажетті ережелерді үйретуге 

қабілетті 

 

  

 

 

 56 

Сексуалды білім беру 

бойынша кеңес беруге 

қабілетті (оның ішінде ерте 

жүктіліктің  ЖЖБА, 

АИВ/АИТВ, түсіктер алдын 

алу). 

 

  

   

 

  


жүктеу 0.63 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет