Бағдарламасының бекіту парағы пму ұс н 18. 4/17 түріжүктеу 49.53 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.04.2017
өлшемі49.53 Kb.
түріБағдарламасы

Жұмыс оқу  

бағдарламасының 

бекіту парағы

                                     

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

                 түрі

 

                                                                                Қазақстан Республикасының  Білім және ғылым Министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

    

                      ЖҰМЫС ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ

                                          

                                              Химия  пәнінен                                 

5В073100-  Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі              мамандығының студенттеріне арналған.

                     

                                          

Павлодар


                                   

Жұмыс оқу бағдарламасының бекіту парағы                                                         ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

                 

түрі

                                                                                    

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                               

БЕКІТЕМІН

        


                                                                               ОІ жөніндегі

проректор

                                                                      _____________Пфейфе

р Н.Э.


                                                         201_ж.   «___»  ____________ 

Құрастырушы: аға оқытушы

________________

Оралтаева А.С. 

                                   

                           

 

                       Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

                                         

                                          Химия   пәні бойынша 

5В073100-  Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі              мамандығының студенттеріне арналған.

  

                  ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

      


Жұмыс  оқу бағдарламасы 5В073100-  Қоршаған ортаны 

қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі типтік оқу жоспары 

және жұмыс оқу жоспары негізінде жасалды,

университеттің  оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында 

бекітілді

 «___» ________   201_ж.,  хаттама № ___

Кафедра отырысында талқыланды «___»  _____ 201__ ж. 

Хаттама №__

Кафедра меңгерушісі м.а._________  Несмеянова Р.М.«___» _____

201_ж  


ХТжЖ факультетінің  оқу-әдістемелік кеңесімен ұсынылды 

«__» ___ 201 _ ж.    Хаттама  № __  

    

ОӘҚ төрайымы__________ Каниболоцкая Ю.М.   «___» ______ 201_ж  

КЕЛІСІЛДІ

ОӘК төрағасы    ___________ Жуманкулова Е.Н. «____» ___ 201_ 

ж

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған«____»   ______   201_ж.   хаттама №__

1. Оқу пәнінің төлқұжаты

 Пәннің атауы:  Химия 

 ЖЖО


 Кредиттер саны және оқыту мерзімі  

 Барлығы – кредит

 Курс: 1

 Семестр:  2

Барлық аудиториялық сабақтар –45 сағат

Дәрістер  – 15 сағат

Практикалық сағаттар – 7,5 сағат

Зертханалық сағаттар -7,5 сағат

СӨЖ – 60 сағат

Оның ішінде СОӨЖ – 15 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы - 90 сағат.

           Бақылау түрі

Емтихан – семестрПререквизиттер:

                     

 

Химия     ойдағыдай   меңгеру   үшін   студенттер   жоғарыматематиканың толық курсын, жалпы физика толық курсын

(атом құрылысы, электр құбылыстары, молекулалық физика,

кванттық   физика   түсініктері),   мектептегі   зерттеген   химия

курсын жете білу қажет.Постреквизиттер:

 

         Өндіріс қалдықтарын пайдалану          Жер ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану

          Су тазарту техникасы және технологиясы

           Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері

         2. Пәннің мақсаты мен міндеттері

Химия     пәні  

5В073100-     Қоршаған   ортаны   қорғау   және   өмір

тіршілігінің   қауіпсіздігі  мамандығы     бойынша   негізгі   пән   болып

табылады.  Пәнді оқыту мақсаты

 -  студенттерге осы пәннің теориялық 

негіздері   көлік құрылысы   мамандарына қолданылуы 

туралы мағлұматтар беруПәннің зерделеу міндеттері

 – 


химиялық процестердің негізгі мәселелерін, 

химиялық процестерге әр түрлі физикалық параметрлер мен химиялық 

құрамының физикалық қасиеттеріне ықпалын қарастыру. 

 3. Студенттердің біліміне, дағдыларына, істей білу   қабілеттіліктеріне    

қойылатын талаптар

Оқыту міндеттері:

-

студенттердің қазіргі химия ғылымының негізін, химияның арнаулы бөлімдерін жете меңгеру;

-

зертханалық жұмыстар, тәжірибелік жұмыстар жүргізіп, қорытынды шығара білу;

-

әр түрлі есептерді шығара білу, қарапайым химиялық жағдайларға болжам жасау.

Пәнді оқудағы студенттердің алатын негізгі білімі

-  


Химия  керекті пәндерді ойдағыдай оқу үшін және 

қазіргі техникада қолданылатын  жаңа  химиялық 

материалдарды дұрыс пайдалану үшін қажетті жан-

жақты білім алу;

-

химиялық алу тәжірибесінің негіздерімен таныстыру;-

халық шаруашылығын химияландыру және химияның 

дамуымен байланысты сұрақтар мәні мен мағынасын 

игеру;


-

өндірістің экологиялық проблемаларымен таныстыру.Пәнді оқу арқылы студенттердің негізгі істеп білу 

қабілеттерінің қалыптасуы

-

теориялық және есептемелік сипатты химиялық есептерді шешуі;

-

анықтамалық және арнайы әдебиеттерді пайдалану;-

тәжірибе жүзінде алынған мәліметтерге сүйене отырып,

химиялық есеп шығару, техникалық меңгеру 

         4. Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары  

р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақтардың түрі

бойынша аудиториялық

сабақтардың саны 

СӨЖ

Д

әр

іс

Т

әж

.

Зе

рт

.

Б

ар

л

.

он

ы

ң

іш

ін

де

С

М

Ө

Ж

1

 Кіріспе. Химия-жаратылыстанупәні. Моль. Атомдық және 

молекулалық массаларды 

анықтау. Зат массасының 

сақталу заңы. Құрам 

тұрақтылық заңы. Еселік 

қатынас заңы. Эквиваленттер 

заңы.Авогадро заңы.                  

2

11

9

22

 Химияның негізгі ұғымдары 

мен заңдары. Атом құрылысы 

және химиялық элементтер 

жүйесі.                                         

1

11

9

23

 Химиялық байланыс. 

Молекулалардың құрылысы.

1

--

9

14

 

 Бейорганикалық  қосылыстардың кластары.

1

--

9

15

Химиялық процестердің жалпы

заңдылықтары. Химиялық 

термодинамика.                          

2

2

19

2

6Химиялық  кинетика.

2

11

9

27

Ерітінділер.

2

1

91

8

Электрохимиялық процестер. Тотығу-тотықсыздану 

реакциялары.

2

1,5


2,5

9

29

Коррозия және металдар мен 

құймаларды коррозиядан 

қорғау әдістері

1

-

19

1


10

Металдар химиясы. 

Бейметалдар химиясы. Су 

химиясы.


1

-

91

              Барлығы:  90 (2кредит)

15

7,5

7,5

90

15

 Сабақтың түрі бойынша академиялық сағаттарды бөлу  

5. Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер : 

1. Аханбаев К.А. Химия. – Алматы.: Білім, 2002

2. Бірімжанов Б.А., Нұрахметов Н.Н. Жалпы химия. – Алматы.: Ана тілі, 

2002. 


3. Шоқыбаев   Ж.  Бейорганикалық және аналитикалық химия. – Алматы.: 

Бiлiм, 2003.

4. Байжуманова Т., Колпек А. Лабораториялық жұмыстарды орындауға 

арналған әдістемелік нұскау «Химия».- Павлодар: ПМУ, 2006 ж.Қосымша әдебиеттер:

5. Мырзалиева С. К. Жалпы және бейорганикалық химия практикумы. - 

Алматы:Print-S, 2005ж.  

6. Нұғыманов И. Химия есептерін шығару әдістері. - Алматы: РБК, 2002 ж.Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі
 • С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
 • Химия және химиялық технологиялар кафедрасы
 • ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
 • Химия пәнінен 5В073100- Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығының студенттеріне арналған.
 • Павлодар
 • ОІ жөніндегі проректор
 • Құрастырушы: аға оқытушы________________Оралтаева А.С.
 • Химия және химиялық технологиялар кафедрасы
 • Химия пәні бойынша
 • ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
 • КЕЛІСІЛДІ
 • ОӘК төрағасы ___________ Жуманкулова Е.Н. «____» ___ 201_ ж

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 49.53 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет